Page 1

Gospodarka, s. 16

Po co ludziom biznesu nauka języków obcych?

10 października 2008 NR 41 (962/XIX) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

50-lecie WSM, s. 14

Piłka siatkowa, s. 40

To już pół wieku. Spółdzielnia kiedyś – spółdzielnia dziś

Krispol przegrał z jedynym z faworytów rozgrywek

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Na kościele pw. św. Kazimierza Królewicza pojawiły się tajemnicze anteny Aktualności, s. 4

Śmierć na torach Fot. Filip Biernat

Prace wykopaliskowe wstrzymują budowę parku logistycznego firmy Target Projects Aktualności, s. 5

Tragedia w Psarach Polskich. Zginęła 17-latka potrącona przez pociąg. Filip Biernat

5 paŏdziernika. Niedziela. Od rana ijwieci sğoġce, wieje silny wiatr. Pogoda spacerowa, ale ten wicher jakiij taki niespokojny… Z domu jednorodzinnego na osiedlu Lipówka wychodzi 17-letnia dziewczyna, która na smyczy trzyma niewielkiego jamnika. Obok niej idzie 23-latek. To jej chğopak. Oboje spacerujã brzegiem zalewu. IJcieőka koġczy si÷ w Psarach Polskich. Nie chcã wracaå tã samã trasã i nadkğadaå drogi. Postanawiajã iijå na skróty… wiaduktem kolejowym – na drugi brzeg jeziora do Przyborek. Zakochana para z psem wdrapuje si÷ na dziesi÷ciometrowy nasyp, po przejijciu kilkudziesi÷ciu metrów sã juő na wiadukcie. Dziewczyna widzi przed sobã torowisko zakr÷cajãce w kierunku jeziora. Z trudem porusza si÷ po grzãskiej i stromej podsypce. Mi÷dzy torami a balustradã wiaduktu jest wãsko, co najwyőej metr szerokoijci. Kobieta co trzydzieijci metrów widzi azyl. To jedyne miejsce, gdzie moőna si÷ schroniå przed nadjeődőajãcym pociãgiem.

Wtem sğychaå szum i sygnağ dŏwi÷kowy lokomotywy skğadu intercity relacji Warszawa – Szczecin. Dziewczyna boi si÷ o siebie, psa i partnera. Zl÷kniona próbuje zbiec z torów, lecz elektrowóz jest szybszy. Zostaje uderzona w bok i gğow÷, i rzucona na balustrad÷. Okoğo godz. 15.30 ktoij wali w drzwi domu nr 38 w Psarach Polskich, usytuowanego u podnóőa skarpy. Wğaijciciel zdumiony otwiera wrota i widzi mğodego m÷őczyzn÷, który krzyczy: – Ratujcie jã! Ona umiera! Po kwadransie przyjeődőa karetka pogotowia. Zespóğ ratunkowy objuczony sprz÷tem z trudem wdrapuje si÷ na stromã skarp÷. Lekarz widzi nieprzytomnã dziewczyn÷. Pilnuje jej jamnik, który nie chce dopuijciå nikogo do swej pani. Czworonóg zostaje odgoniony torbã lekarskã. Dziewczyna jest reanimowana w karetce. Niestety, po czterdziestu minutach umiera. Wedğug jednego ze ijwiadków, policja przyjechağa dopiero po godzinie. Tymczasem Justyna Miderska-Kreft, rzecznik policji, utrzymuje, őe byğo to 15, góra 20 minut. Wraz z mundurowymi pojawia si÷ prokurator. Chğopaka zabitej nie ma juő wtedy na miejscu wypadku. Odnajduje si÷ na ulicy przed domem ukochanej. Babcia dziewczyny widzi go, jak idzie ulicã i beğkocze:- Ona nie őyje! To nie ja jã zabiğem! Ona ratowağa psa! Policja wkrótce go namierza. Okazuje si÷, őe ma 1,27 promila alkoholu we krwi. Funkcjonariuszom przez pierwsze dwa dni po wypadku nie

udaje si÷ go przesğuchaå, m÷őczyzna jest w szoku. Zostaje przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Gnieŏnie. Stróőe prawa wyciskajã z niego tylko kilka sğów, lecz nie na tyle jasnych, aby wyjaijniå, co tak naprawd÷ stağo si÷ na wiadukcie. Jamnik po dobie w÷drówki sam wraca do domu, bez obroőy i smyczy. – Prowadzimy czynnoijci procesowe w kierunku artykuğu 177 kodeksu karnego, paragraf i jeden, i dwa. Wykonana zostağa sekcja zwğok ofiary wypadku. Jej wyniki b÷dã znane

K. Helik: – Zostağa przeprowadzona sekcja zwğok. Na wyniki musimy poczekaå dwa tygodnie.

za dwa tygodnie – informuje Krzysztof Helik, prokurator rejonowy we Wrzeijni. Artykuğ mówi o odpowiedzialnoijci karnej osób, które spowodowağy wypadek w ruchu lãdowym, wodnym lub powietrznym. Jeőeli byğ to nieumyijlny wypadek, a obraőeġ ciağa doznağy inne osoby, sprawcy grozi do trzech lat wi÷zienia. Jeijli jednak w wypadku nastãpiğ zgon osób w nich uczestniczãcych lub doznağy one ci÷őkiego uszczerbku na zdrowiu, to winny spowodowania wy-

padku moőe otrzymaå nawet do 12 lat wi÷zienia. Dochodzenie prowadzone przez prokuratur÷ jest rutynowe i prowadzone „w sprawie”, a nie przeciwko osobie. Choå w wyniku ijledztwa moőe to ulec zmianie; przeprowadzona sekcja zwğok dziewczyny moőe w tej sprawie wiele wyjaijniå. Dziewczyna od dğuőszego czasu chorowağa. Miağa problemy z kr÷gosğupem, przechodziğa liczne zabiegi, operacje, np. wszczepienie implantu w biodro, a takőe rehabilitacj÷. Lekarze zabronili jej siedzenia w szkolnej ğawce, dlatego gimnazjum ukoġczyğa dzi÷ki indywidualnemu nauczaniu w domu. Miağa w sobie duőo samozaparcia i determinacji. Wyprosiğa u lekarzy, aby pozwolili jej uczyå si÷ w liceum ogólnoksztağcãcym dla dorosğych przy ulicy Kaliskiej. Nauk÷ rozpocz÷ğa we wrzeijniu. Do tej pory odbyğy si÷ trzy zjazdy. W szkole powiedziano nam jednak, őe byğa nieobecna na dotychczasowych zaj÷ciach. Chciağa zostaå fryzjerkã, zapisağa si÷ na kurs. Wkrótce miağa podjãå praktyk÷. 23-latek, chğopak dziewczyny, pochodzi ze Szczecina. Para poznağa si÷ kilkanaijcie miesi÷cy temu. Najpierw kontaktowali si÷ telefonicznie. W marcu on przeprowadziğ si÷ do Wrzeijni i zamieszkağ w domu jej rodziców na Lipówce. Znalazğ sobie prac÷ na budowie. Po wypadku m÷őczyzn÷ „wyprowadzono” z domu. Rodzina dziewczyny zerwağa z nim kontakt, nie őyczyğa sobie jego obecnoijci na pogrzebie.

Radni powiatowi złożyli imieninowe życzenia staroście Powiat, s. 7 Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej Oświata, s. 9 Przedszkolaki z Orzechowa narzekają na zimno Miłosław, s. 10 Bez kredytów ani rusz. Dzięki nim gmina realizuje inwestycję 20-lecia Kołaczkowo, s. 11 Zmiany personalne w urzędzie gminy Nekla, s. 13 www.wrzesnia.info.pl Reklama


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie „Naj” nauczyciele SONDA

Moim zdaniem

T

Alicja Cichońska, pracownik banku: - Moje wspomnienia związane z nauczycielami są wyłącznie bardzo dobre. Miałam wspaniałych nauczycieli zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Jednak szczególnie zapisała mi się w pamięci pani Krzyżanowska, moja wychowawczyni z „jedynki”. To energiczna, ciepła i pomysłowa nauczycielka, prawdziwa artystyczna dusza.

ablice z fotografiami na rynku to przykğad na to, őe jak jest baza, to i nadbudowa si÷ znajdzie, czyli: jak jest gdzie wystawiaå, to znajdã si÷ ch÷tni do wystawiania na widok publiczny swoich zdj÷å. Kuratorem nieustajãcej wystawy na wrzesiġskim rynku jak na razie jest sam burmistrz Kağuőny, który jest teő pomysğodawcã pokazywania fotografii w tym miejscu, w ten sposób. Na razie jest to miejscowa wersja gğoijnej „Galerii bezdomnej”, czyli czegoij w rodzaju fotograficznego Hide Parku, a wi÷c miejsca, gdzie kaődy moőe wieszaå co chce i jak chce. Rozumiem, őe takie zasady obowiãzujã tylko przejijciowo, aby „rozruszaå rynek”, i őe za jakiij czas, kiedy ludzie nabiorã pewnoijci siebie (i krytycznej samoijwiadomoijci), zostanie wprowadzona jakaij selekcja. Z tego co sğysz÷, w przyszğoijci majã byå organizowane wystawy tematyczne, co z pewnoijciã b÷dzie jakimij krokiem do przodu. Mam nadziej÷, őe nie ostatnim. Podpowiadajãc, pragn÷ zwróciå uwag÷ na to, őe ciekawe mogğoby byå spojrzenie na nasze miasto i okolic÷ autorów z zewnãtrz. Taka mağa konfrontacja z miejscowymi mogğaby na tych ostatnich podziağaå oőywczo...

Krystyna Górna, emerytka: - Wszystkich swoich dawnych nauczycieli do dzisiaj wspominam z wielką sympatią. Jednak najlepiej pamięta się tych, którzy byli zaangażowani w swoją pracę i dbali o dobry kontakt z uczniami.

Marlena Goc, monter: - Miałam to szczęście, że na wszystkich szczeblach swojej edukacji trafiałam wyłącznie na dobrych nauczycieli. Najlepiej wspominam panią Sabinę Szczygieł, która była moją wychowawczynią w „dwójce”.

zdaniem użytkowników forum www.wrzesnia.info.pl madmips: To święto powinno być zmienione na ża-

łobę narodową. Co oni chcą świętować? J.Custer: „Upadek Obyczajów”. Ha, ha. grey: Powiem tak. Np. we wrzesińskim LO dobrzy

byli Ci nauczyciele, którzy nie patrzyli na uczniów przez pryzmat „dobrego” lub „znanego” we Wrześni nazwiska. Lubiłem bardziej tych, którzy nie byli zniewoleni poprzez jakieś salonowotowarzysko-siatkarsko-przyjacielsko itd. Ale na układy nie ma rady. Pogramy w siatę w sobotę i wszystko się załatwi, he, he. Cichociemny: A najgorsze jest to, że wszyscy nauczycieli kochamy, bo przecież tyle dla nas robią. Dostają kwiaty, dyplomy, podziękowania itd. Aż czasem wydaje się, że pracują za darmo, a przecież za to, co robią, otrzymują wynagrodzenie. Czy w fabryce ktoś da pracownikowi na koniec roku kwiatka, dlatego że pracuje zgodnie z umową? joasia: A co, Cichociemny – żal Ci?

Co najmilej wspominamy ze szkoły? Martyna Kowalska, kosmetolog: - Nie mogę narzekać na nauczycieli, jakich spotykałam na swojej drodze. Natomiast jeśli mam wskazać jednego, który najbardziej zapadł mi w pamięć, będzie to pan Wiśniewski z LO. Mimo wszystko wspominam go z sympatią.

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

Październik to miesiąc oświaty, a 14 października przypada Święto Edukacji Narodowej, zwane też Dniem Nauczyciela. Z tej okazji zapytaliśmy wrześnian o wspomnienia ze szkoły. Których nauczycieli wspominamy dobrze, a których źle?

dyrektora nauczycieli

18% 10%

28%

14% 23%

5%

woźnego kolegów i koleżanki klasówki wakacje

Satyryczny komentarz tygodnia: Obyś cudze dzieci uczył...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Lepszy uczeń dawny czy obecny? Damian Idzikowski: - Czy zawód nauczyciela, ze względu na dzisiejszych uczniów, jest obecnie trudniejszy niż dawniej?

Małgorzata Korfini-Stachnik, nauczycielka w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni: - Nigdy nie zgodzę się z tym, że dziś uczniowie są gorsi. Dzieci, które uczę, są mądre, coraz więcej wiedzą, czytają, słuchają. I stawiają przed nauczycielami coraz większe wymagania. Dawniej wystarczał zwykły nakaz nauki, teraz trzeba docierać do uczniów. Także do tych z problemami. Nawet jeśli dany uczeń ma sprawę w sądzie, to o niczym nie świadczy. Chyba tylko o tym, że ma problemy w domu. Czasem, wiedząc o trudnej sytuacji niektórych uczniów, dziwię i cieszę się, że w ogóle chodzą do szkoły i dają sobie w niej radę.

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046 fax 061 4386-076 0605-338-906, 0605-550-379

GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-20.00 niedziela 9.00-13.00

OGŁOSZENIE

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

Oferuje - więźby dachowe - tarcica obrzynana i nieobrzynana

- łaty - kontrłaty - drewno opałowe Ciesielstwo - wywiązywanie więźby dachowej - fachowe doradztwo

szybka realizacja niskie ceny tel. 0698-417-560

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAŁ WYSOKOKAL. - płyta: OSB i wiórowa

Inn-282a

boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa

SKŁAD DREWNA I WĘGLA

GAZ-FAST – monta¿ samochodowych instalacji gazowych – us³ugi warsztatowe – wypoĔyczalnia przyczep, lawet

– montaĔ haków Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

PROMOCJE

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieñ.

Tartak Borzykowo

Bd-257

TARTAK NEKLA

tel. 061 4360-609, 0697-60-50-58

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. informuje mieszkanców Wrześni, że osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, a mieszkające samotnie mogą być w dniu wywozu odpadów komunalnych zwolnione z obowiązku wystawienia na zewnątrz posesji pojemników na śmieci.

Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się osobiste do siedziby Spółki - ul. gen. Sikorskiego 38 lub telefonicznie pod nr 061 4362-359. Na podstawie zgłoszeń, po dokonaniu weryfikacji zostanie ustalona lista osób zwolnionych z takiego obowiązku. Osoby zwolnione powinny ustawić pojemniki w odległości nie większej niż 10 metrów od bramki wejściowej oraz umożliwić swobodne wejście pracownikom PUK na teren posesji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług Zarząd PUK - Września

Roz-014

Reklama


Reklama

10 października 2008

www.wrzesnia.info.pl

3

AGRO-SERWIS Sp. z o.o. ul. Bielawska 5, 62-400 Słupca Zakład Masarski Bieganowo Bieganowo 27, 62-300 Września 0616-70-64-94, www.agro-serwis.com

CHCESZ JEŚĆ SMACZNIE I ZDROWO...

NAGROBKI

Bd-186d

SKLEP CZYNNY: OD WTORKU DO PIĄTKU OD 8:00-16:00 ORAZ W SOBOTĘ OD 8:00-13:00

Skl-308

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SKLEPU FIRMOWEGO ZAKŁADU MASARSKIEGO W BIEGANOWIE!!

ul. Grunwaldzka 29 tel. 0605-071-696 0607-303-555

schody, parapety, blaty, kominki Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743

Cement 385 zä netto/t + 22% VAT

NISKE CENY

TIPSY

ŻELOWE I AKRYLOWE

Zew-090

ZAPRASZAMY ! Salon Fryzjerski Chrobrego 25 pn.-pt 9-18 • sob. 9-14

Roz-015

tel. 609-951-247

Producent odzieży damskiej „MAKRIS”

PŁASZCZE I KURTKI ZAPRASZAMY

Inn-305

Wrzeœnia,

ul. Paderewskiego 61 tel./fax (061) 436-13-49 dziaä sprzedaĔy www.kas-boks.com.pl e-mail: biuro@kas-boks.com.pl pon-pt 8.00-16.00

Cynkowanie galwaniczne Zieliniec

Prowadzę sprawy polis posagowych

Maksymalne wymiary detali długość 2900 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1200 mm

z lat 1986 do 1990 włącznie

tel. 725-142-257

Roz-016

na koszt PZU

edycja internetowa

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

wystarczy jeden SMS Skl-307a

11.10 (sobota), od 9.00 do 16.00 Września, ul. Culica 1

Ogłoszenia drobne

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Anteny niezgody Na przykościelnej wieży zostały zamontowane anteny telefonii komórkowej.

Tomasz Zajda: – Funkcjonowanie tych urzãdzeġ jest szkodliwe. Sami sobie produkujemy nowotwory.

 Fale elektromagnetyczne powodują m.in. wzrost temperatury u ludzi – Zostağy tak wkomponowane w wieő÷, by nie rodziğy őadnych podejrzeġ. Tu nikt o niczym nie wiedziağ – mówi T. Zajda. Mieszka zaledwie kilka zabudowaġ od koijcioğa. Obawia si÷ o swój stan zdrowia i swoich najbliőszych. Tym bardziej, őe fale elektromagnetyczne negatywnie oddziağujã na ludzi.

Wyłudzili z Biegrolu 3,2 miliona złotych za przyzwoleniem szefów spółki. Teraz siedzą na ławie oskarżonych

W

Sądzie Rejonowym we Wrześni trwa proces trzech mężczyzn oskarżonych o wyłudzenie ze spółki Biegrol 3 milionów 250 tysięcy złotych. Do oszustw miało dojść w 2000 i 2001 r. Oskarżeni pośredniczyli w załatwianiu kredytów w zagranicznych bankach. Wszystko wskazuje na to, że mieli dobre kontakty z urzędnikami tychże banków. Sprawy finalizowali prawie do samego końca, ale podpisy na umowach kredytowych składali już członkowie zarządu Biegrolu. Kredytobiorcy deklarowali, że gotówka potrzebna jest na działalność rolniczą, np. zakup nowoczesnego kombajnu. Pieniędzy nigdy nie wykorzystano na potrzeby spółki, wszystko wskazuje na to, że brali jej do kieszeni lu-

dzie z Biegrolu i pośrednicy, przynajmniej jest to główne założenie aktu oskarżenia. Podsądni nie mieli wykształcenia ekonomiczno lub prawniczego, ale – jak się okazuje – było to zupełnie zbędne. Dwóch z nich to renciści, trzeci to hydraulik. Ich firmy były niepozorne; działały w taki sposób, aby było je jak najmniej widać. Na przykład jedna z nich miała górnolotną nazwę: Międzynarodowa Korporacja Prawnicza. Jej siedziba nie znajdowała się w jednym z wieżowców w Poznaniu lub Warszawie, ale w domu jednorodzinnym w Wągrowcu, gdzie pracowały dwie osoby. Do tychże pośredników zgłaszał się nie tylko Biegrol, ale również inne firmy, które były w kiepskiej sytuacji finansowej. Następna rozprawa odbędzie się 18 listopada. FIB

Nie płaciła grzywny i dlatego trafiła do aresztu śledczego Barbara S., byğa dyrektor finansowa Tonsilu Polska, trafiğa za kratki. Do zatrzymania doszğo 17 wrzeijnia w Sğupcy. Miejscowi stróőe prawa doprowadzili kobiet÷ do Aresztu IJledczego w Lesznie. To efekt postanowienia wrzesiġskiego sãdu. Kilka zdaġ przypomnienia. Barbara S. zostağa skazana na dwa lata pozbawienia wolnoijci w zawieszeniu na pi÷å lat próby za przywğaszczenie mienia i niegospodarnoijå. Zdeklarowağa si÷ teő naprawiå szkod÷, czyli zwróciå firmie, w której pracowağa, bagatela, 185 tys. zğ, i zapğaciå 57 tys. zğ grzywny. Naleőnoijci miağa uregulowaå w rozğoőonych na kilka lat ratach. Choå wyrok w tej sprawie za-

padğ w czerwcu, a uprawomocniğ si÷ w listopadzie 2005 r., to od poczãtku byğy problemy z jego realizacjã. Natury finansowej... – Skazana nie pğaciğa grzywny i dlatego wyrok zostağ zamieniony na kar÷ pozbawienia wolnoijci – wyjaijnia Marcin Przybylski, przewodniczãcy wydziağu karnego wrzesiġskiego sãdu. Byğa dyrektor nie stawiğa si÷ w wyznaczonym terminie do odbycia kary i dlatego M. Przybylski wydağ nakaz doprowadzenia jej przez policj÷. Sğupeccy mundurowi nie chcieli zdradziå, w jaki sposób namierzyli pyzdrzank÷. Powoğywali si÷ na czynnoijci operacyjne. TOS

Fot. TOS

– Tak si÷ nie robi, a juő na pewno nie bez konsultacji z mieszkaġcami. Te anteny to jak bomby, które powoli nas zabijajã – dochodzi do wniosku. Popiera go Mieczysğaw Orwat, mieszkaniec tej samej ulicy. – Poszliijmy do proboszcza. Powiedziağ tylko, őe on nie ma z tym nic wspólnego, bo umow÷ podpi-

Koijci przypominajãce fragment ludzkiego szkieletu zostağy znalezione w podpyzderskim lesie. Niejako z urz÷du sprawã zainteresowağa si÷ prokuratura. Do zdarzenia doszğo rankiem 10 paŏdziernika w Trzciankach, mağej, liczãcej ledwie kilkanaijcie zabudowaġ wiosce. Sensacyjnego odkrycia dokonağa kobieta mieszkajãca nieopodal. Chodziğa po lesie i zbierağa grzyby, gdy nagle zauwaőyğa koijci wystajãce spod leijnej ijcióğki. Straszliwie si÷ przeraziğa, bo wyglãdağy na fragmenty r÷ki: dğoni, przedramienia i ramienia. O znalezisku niemal natychmiast zostağ powiadomiony Posterunek Policji w Pyzdrach. Stróőe prawa nie

byli w stanie jednoznacznie stwierdziå, co to za koijci, wezwali wi÷c Piotra Robaszkiewicza, miejscowego lekarza rodzinnego. Wedğug niego nie byğ to fragment ludzkiego szkieletu. Nie zgadzağy si÷ proporcje mi÷dzy koijåmi ramienia i przedramienia. Ale pewnoijci nie miağ... Znalezisko zabezpieczyğ technik kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji we Wrzeijni. O przeprowadzeniu badaġ lub umorzeniu post÷powania zadecyduje prokurator. – Materiağy w tej sprawie jeszcze do mnie nie dotarğy. Po zapoznaniu si÷ z nimi podejm÷ stosowne kroki – mówi Andrzej Nienartowicz z Prokuratury Rejonowej w Sğupcy, pod którã podlega gmina Pyzdry. TOS

Papierosy zdrożały do pół tysiąca złotych za paczkę

nika druhowie z Komendy Powiatowej Paġstwowej Straőy Poőarnej we Wrzeijni uwolnili ğab÷dzia zaplãtanego w őyğk÷ w÷dkarskã. Dziağania na Zalewie Lipówka prowadzone byğy przy pomocy ğodzi motorowej. Oszoğomiony ptak trafiğ pod troskliwã opiek÷ pracowników wrzesiġskiego schroniska dla zwierzãt.

nika w Grzybowie samochód osobowy marki BMW ni stãd, ni zowãd zjechağ z drogi do pobliskiego rowu i uderzyğ w mostek wjazdowy do prywatnej posesji. Poniewaő rzecz dziağa si÷ okoğo godziny 1.30 w nocy, przybyli na miejsce wrzesiġscy straőacy najpierw oijwietlili sobie teren zdarzenia, po czym odğãczyli akumulatory od instalacji elektrycznych pojazdu.

sağ ksiãdz administrator – opowiada 71-latek. Proboszcz nie chciağ rozmawiaå. Skierowağ nas do kurii. – My tylko wyraőamy zgod÷ na montaő takich urzãdzeġ na budynkach sakralnych. Umow÷ z inwestorem podpisuje parafia i to ona dysponuje dokumentami – wyjaijnia ks. ekonom Kazimierz Kociġski z Kurii Metropolitalnej w Gnieŏnie. Ks. Andrzej Szcz÷sny, byğy administrator parafii, a obecnie proboszcz parafii w Szymanowicach, nabrağ wody w usta. – Nic nie powiem. Z Bogiem! – rzuciğ sğuchawkã. Mieszkaġcy Sğawna őãdajã demontaőu anten. Zamierzajã zbieraå podpisy pod petycjã w tej sprawie.

Sensacyjne znalezisko

„ W czwartek 2 paŏdzier-

„ W niedziel÷ 5 paŏdzier-

„ Tego samego dnia,

z tym, őe wczeijniej, straőacy z OSP Marzenin skutecznie zabezpieczali Festyn Rodzinny w swojej rodzinnej miejscowoijci, a dokğadnie w Zespole Szkóğ z Oddziağami Sportowymi w Marzeninie. DAI

Kronika policyjna

Tomasz Szternel

Rzecz tyczy parafii pw. ijw. Kazimierza Królewicza we Wrzeijni. Kilka miesi÷cy temu na przylegajãcej do koijcioğa wieőy pojawiğy si÷ tajemnicze nadajniki. Jako jeden z pierwszych zwróciğ na nie uwag÷ Tomasz Zajda, mieszkaniec ul. Sğupskiej. – Koijcielny poprosiğ mnie o naprawienie dzwonów – mówi wrzeijnianin, absolwent Wydziağu Elektrycznego Politechniki Poznaġskiej. Byğ w szoku, gdy na szczycie budowli zobaczyğ anteny telefonii komórkowej. Na kaődym z trzech urzãdzeġ widniağo logo firmy Huawel, producenta podzespoğów UMTS (nowoczesnego systemu telefonii komórkowej).

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Wielopokoleniowy wy-

padek we Wrzeijni. 3 paŏdziernika na ul. Wojska Polskiego 88-letni rowerzysta doprowadziğ do zderzenia z 13-latkã jadãcã motorowerem. Nast÷pnie dziewczyna uderzyğa w fiata, którym kierowağ 40-letni wrzeijnianin. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeŏwi. Poruszajãcy si÷ na jednoijladach doznali obraőeġ ciağa i zostali przewiezieni do szpitala.

„ Kolejny przypadek

ludzkiej bezmyijlnoijci. 21-letni mieszkaniec Witkowa prowadziğ BMW bez uprawnieġ. Stan jego trzeŏwoijci nie jest jeszcze znany, bo medycy pobrali krew do badania. 5 paŏdziernika spowodowağ wypadek w Grzybowie – zjechağ do rowu, a nast÷pnie uderzyğ w ogrodzenie prywatnej posesji. Kierowca i pi÷ciu (!) pasaőerów auta, w tym czterech pod wpğywem alkoholu, zostali przewiezieni do szpitala.

„ Ktoij ukradğ mieszkan-

ce Wrzeijni portfel z dokumentami i pieni÷dzmi (430 zğ). Do zdarzenia doszğo 7 paŏdziernika przy ul. Batorego.

„ 46-letni mieszkaniec

Mandatem w wysokości 500 zł za łamanie zakazu sprzedaży papierosów nieletnim wrzesińscy strażnicy miejscy ukarali sprzedawcę z punktu na ul. Słowackiego. Zawiadomienie o nielegalnym procederze strażnicy otrzymali od internauty. W ramach akcji „Stop 18” straż miejska skontrolowała już kilkadziesiąt punktów sprzedaży papierosów. DAI

gm. Wrzeijnia zostağ zatrzymany w Gozdowie. Kierowağ autem na podwójnym gazie. Miağ 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. TOS


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności Eldorado w Obłaczkowie

 Stanowisko w Obłaczkowie jest jednym z największych w okolicy Blisko dwa lata trwajã prace archeologiczne w Obğaczkowie poprzedzajãce inwestycj÷ brytyjskiej firmy Target Projects, która chce wybudowaå tam park logistyczny. Odkrycia zadziwiajã samych archeologów. - Stanowisko archeologiczne w Obğaczkowie zostağo odkryte w 1984 roku, kiedy prowadzono badania w ramach ogólnopolskiego programu „Archeologiczne zdj÷cie Pols ki”. Dlatego wiedzieliijmy, őe nie b÷dzie to ğatwa praca - mówi Henryk Klunder, wğaijciciel Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej, która prowadzi prace. Obecnie jest to jedno z najwi÷kszych badanych stanowisk w Wielkopolsce. Na razie, od jesieni 2006 r., trwajã prace w terenie. - Byğo to miejsce, gdzie rozwijağo si÷ osadnictwo w wielu przedziağach chronologicznych - wyjaijnia H. Klunder. - Poczãtki si÷gajã neolitu, z poğowy IV tysiãclecia przed Chrystusem, czyli jak mówi si÷ w archeologii, z kultury pucharów lejkowatych (sãdzãc po ksztağcie naczyġ uőywanych wtedy przez czğowieka). Stanowisko w Obğaczkowie zaskoczyğo nas swo-

5

KSERO

czarno-białe i kolorowe

Warszawska 15, Września Biuro Ogłoszeń „WW” tel. 061 640 01 01

Fot. MAK

jã wyjãtkowoijciã pod kaődym wzgl÷dem. Zastaliijmy tutaj bardzo wiele obiektów archeologicznych, czyli miejsc, które stanowiã relikty dawnego osadnictwa. Sã one widoczne jako ciemniejsze plamy gruntu, które utworzyğy si÷ w miejscu ziemianek, chat, studni, zagród, palenisk, wapienników (a wi÷c miejsc wypalania wapna). Na razie archeolodzy przebadali okoğo 3 ha gruntu. Na pierwszym hektarze byğo aő 1 150 obiektów archeologicznych, a w sumie odkryto ich okoğo 2 000. - Co ciekawe, do tej pory znaleŏliijmy 20 studni. Zwykle znajduje si÷ ich kilka bãdŏ wcale - dodaje H. Klunder. - IJwiadczy to o tym, őe osadnictwo na tym terenie byğo bardzo intensywne. Takie odkrycie jest naprawd÷ wyjãtkowe. To prawdziwe archeologiczne eldorado. Jednym z najciekawszych znalezisk jest dobrze zachowany pochówek (dwie osoby dorosğe i dziecko), ğãczony z kulturã ceramiki sznurowej, a poza tym ponad 30 tys. fragmentów naczyġ, metalowe noőe, krzesiwa, sprzãczki, igğy itp. MAK

Września, ul. Kościelna 6 tel. 061 670 85 51

Serwis Kredytowy

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus sc Zapraszamy do biura sprzedaży: 62-300 Września ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00 tel/fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285 kom 0601 753 610 oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 – tel. 061 437 61 65

G

plus • NOWE MIESZKANIA

A. Goclik M. Rozrażewski

w budynku wielorodzinnym z windą

• DOMKI SZEREGOWE z ogródkiem i garażem na dwa samochody LOKALIZACJA - rejon ul. Słowackiego

www.wgiplus.pl e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

Bd-252a

Kre-046

Kre-038

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg atrakcyjnych kredytów gotówkowych, m.in: PROSTA POŻYCZKA do 16000 zł – bez zaświadczenia o zarobkach, wystarczy tylko dowód osobisty i drugi dokument tożsamości. Na większe wydatki – WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY, nawet do 80 000 zł KREDYT KONSOLIDACYJNY, który zmieni wiele rat na 1 niższą. Dodatkowo pieniądze na dowolny cel. KREDYT DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA UPROSZCZONYCH ZASADACH.


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Gmina

Kosztowne tankowanie Wrzesiński przewoźnik narzeka na stację benzynową. Koszt tankowania ciężarówki może wzrosnąć o 250 zł, a faktycznie nawet o kilkanaście tysięcy zł. Pan Sğawek (nie chce ujawniaå nazwiska) od lat prowadzi firm÷ przewozowã. Ma kilka ciãgników siodğowych, mylnie, jak mówi, nazywanych TIR-ami. – Prosz÷ pana, niby wsz÷dzie moőna zatankowaå paliwo do ci÷őarówki – zaczyna lamentowaå. – Moőna, ale z przygodami – dodaje i relacjonuje nam pewnã histori÷. – Mój kierowca zatankowağ na jednej ze stacji. Do peğna. Zatankowağ i odjechağ. To, jak si÷ okazağo, byğ dopiero poczãtek kğopotów firmy przewozowej. Póğtora miesiãca po zatankowaniu do firmy pana Sğawka zapukali policjanci. – Funkcjonariusz zakomunikowağ mi, őe moja ci÷őarówka, wyjeődőajãc, zahaczyğa o jakãij reklam÷ – mówi zaskoczony wğaijciciel firmy transportowej. Pan Sğawek wezwağ pracownika, który w tym czasie tankowağ na stacji. – Pracownik twierdziğ, i ja mu wierz÷, őe ta reklama byğa od dawna

 Zbyt małe miejsca dla ciężarówek to zdaniem przewoźnika powód jego kłopotów zniszczona. Ale musieli kogoij podaå. I podali numery mojej ci÷őarówki. PZU zapğaciğo za rzekome zniszczenia 250 zğ z mojej polisy – dodaje. Jednak, jak podkreijliğ przewoŏnik, nie chodzi o te 250 zğ. – Jeijli uznali, őe to moja ci÷őarówka, to mogli przyjechaå ze stacji do mnie. Nawet bym zapğaciğ te 250 zğ, bo to nie jest majãtek. Chodzi o to,

őe PZU teraz obci÷ğo mi zniőki za bezwypadkowã jazd÷ na wszystkie auta – denerwuje si÷. Przed tã sprawa firma pana Sğawka miağa 65% zniőki na kaődy samochód. – Teraz byå moőe strac÷ zniőki i zostanie mi tylko 55%. To b÷dzie kilkanaijcie tysi÷cy rocznie – wylicza pesymistycznie.

Fot. Tomasz Małecki

Przewoŏnik jednak si÷ nie poddağ. Na policji zğoőyğ oijwiadczenie na piijmie, zapewniajãc, őe to nie jego ci÷őarówka dokonağa zniszczeġ. Dowodem miağy byå nagrania z monitoringu, których jednak nie byğo dane panu Sğawkowi zobaczyå. – Na stacji benzynowej nie ma z kim gadaå. Jakaij dziewczyna odesğağa mnie na policj÷ i do proku-

ratury. Tam teő nic nie wskórağem – opowiada. Ostatniã deskã ratunku sã wyjaijnienia, jakie pan Sğawek prowadzi z PZU. – Niedğugo kolejny raz spotkam si÷ z agentem PZU i b÷d÷ wyjaijniağ spraw÷. Moőe uda uniknãå si÷ zabrania zniőek – koġczy z nadziejã w gğosie przewoŏnik. TOM

Reklama

Nowy inwestor przy oczyszczalni Firma ASTAT z Poznania kupiğa 3,4 ha gruntów naleőãcych do gminy Wrzeijnia. Zapğaciğa za nie 1,4 miliona zğotych plus VAT. Tereny poğoőone sã nieopodal oczyszczalni ijcieków przy ul. Sikorskiego. Do tej pory byğo to zaplecze PWiK, na które wylewano nieczystoijci z reaktora biologicznego, znajdujãcego si÷ na oczyszczalni. Nic wi÷c dziwnego, őe gmina chciağa pozbyå si÷ tego ijmierdzãcego miejsca, na dodatek jeszcze zarobiğa znacznã kwot÷. ASTAT to firma zajmujãca si÷ dystrybucjã elektroniki i automatyki przemysğowej. Spóğka jest juő obecna na terenie gminy, swoje przedstawicielstwo ma w Obğaczkowie.

W poznaġskiej centrali firmy nie chciano nam powiedzieå, co b÷dzie budowane we Wrzeijni. Z planu zagospodarowania przestrzennego wynika, őe teren ten przeznaczony jest na dziağalnoijå gospodarczã. Jak dowiedzieliijmy si÷ nieoficjalnie, powstanie tutaj duőe centrum dystrybucyjne. Nic dziwnego, őe wğaijnie firma ASTAT chce zainwestowaå w tym miejscu. Teren, który zakupiğa, znajduje si÷ nieopodal drogi krajowej K92, a to jest istotne jeijli chodzi o moőliwoijci komunikacyjne; to atut w szczególnoijci w dystrybucji. Zadziağağ w tym przypadku efekt domina. Po drugiej stronie szosy na Sğupc÷ zainwestowağ juő i wybudowağ fabryk÷ Wheelabrator, W se-

mantyce przedsi÷biorców oznacza to, őe to miejsce jest dobrym miejscem do inwestowania. Do tej pory nie powstağ őaden zakğad produkcyjny w podstrefie Wağbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która zlokalizowana jest równieő w tej cz÷ijci miasta. Wiadomo juő jednak, őe dziağki na tym terenie wykupiğy firmy APP i Krispol, i w najbliőszym czasie b÷dã tu one budowaå swoje zakğady. Do wzi÷cia w podstrefie jest jeszcze 8 hektarów. Jak twierdzi burmistrz, zainteresowanie jest cağkiem spore. U nas chcã inwestowaå nie tylko polskie firmy, ale równieő giganty z Chin i Indii. Powstaje wi÷c nowa przemysğowa dolina. FIB

Wyróżnienie w doborowym towarzystwie – warszawski sukces wrzesińskiego chóru Wrzesiġski Chór Kameralny Pro Musica odniósğ sukces na VIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów „Caecilianum 2008” w Warszawie. Őeby wziãå udziağ w finale renomowanego konkursu, chór Pro Musica, wspóğpracujãcy z parafiã pw. ijw. Kazimierza we Wrzeijni, przeszedğ eliminacje w poznaġskim oddziale Zwiãzku Chórów Koijcielnych. Wrzesiġski zespóğ zakwalifikowağ si÷ do finağu z II miejsca. Warszawski konkurs odbywağ si÷ w dniach 4-5 paŏdziernika i skğadağ si÷ z dwóch przesğuchaġ konkursowych w koijciele pw. Miğosierdzia Boőego oraz koncertu inauguracyjnego i koncertu finağowego w Archi-

katedrze Warszawskiej. Uczestników oceniağo jury zğoőone z profesorów czoğowych uczelni muzycznych w Polsce. Chór Kameralny Pro Musica otrzymağ wyróőnienie i nagrod÷ Burmistrza Dzielnicy IJródmieijcie miasta stoğecznego Warszawy. – Cieszymy si÷ ze swojego sukcesu, bowiem braliijmy udziağ w konkursie na bardzo wysokim poziomie i do tego w naprawd÷ doborowym towarzystwie. Warto przy tym dodaå, őe jako jedyni reprezentowaliijmy Wielkopolsk÷ – zaznacza Krzysztof Jasiġski, chórzysta w zespole i jednoczeijnie prezes Stowarzyszenia Pro Musica.

Warto równieő dodaå, őe juő w niedziel÷ 26 paŏdziernika, w koijciele pw. IJw. Ducha we Wrzeijni odb÷dzie si÷ Festiwal Pieijni Maryjnej. Weŏmie w nim udziağ nie tylko zespóğ Pro Musica, ale takőe kilka innych zaproszonych chórów. W sobot÷ 8 listopada natomiast, w pierwszorz÷dnym pod wzgl÷dem akustyki koijciele farnym we Wrzeijni zaijpiewa Chór Chğopi÷cy i M÷ski Filharmonii Poznaġskiej Poznaġskie Sğowiki. Oczywiijcie pod dyrekcjã profesora Stefana Stuligrosza. Koncert ten zostanie wykonany w ramach cyklu „Haendel w Wielkopolsce”. DAI


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Powiat

www.wrzesnia.info.pl

Tomasz Małecki

Tym razem radni wrócili na stare pielesze i obradowali w salce sesyjnej w starostwie powiatowym, a nie jak zwykle w Powiatowym Urz÷dzie Pracy. Radni musieli przyklepaå zmiany w budőecie powiatu, który po dotacji z urz÷du wojewódzkiego zwi÷kszyğ si÷ o 299 tys. 740 zğ. – 103 tys. zğ przeznaczone zostanie na skğadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiğku – poinformowağa zebranych Beata Walkowiak, skarbnik powiatu. Pozostağa cz÷ijå pieni÷dzy (188 tys.) przeznaczona zostanie na realizacj÷ projektu „Efektywna edukacja

zawodowa to wysoka zdolnoijå zatrudnienia”. Byğa to dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urz÷du Pracy. – Skoro program ma byå realizowany przez starostwo, to chciağbym wiedzieå, na co b÷dã przeznaczone te pieniãdze. Coij wi÷cej o tym programie – dopytywağ si÷ radny Prawa i Sprawiedliwoijci Wğodzimierz Podzerek. – Jest to pierwsza transza dotacji na zaj÷cia edukacyjne dla szkóğ zawodowych. Pieniãdze w gğównej mierze b÷dã przeznaczone na umowy-zlecenia dla nauczycieli prowadzãcych zaj÷cia pozalekcyjne. Poza tym jeszcze w tym roku wydamy 590 tys. zğ na ijrodki edukacyjne. Wszystkie wydatki sã dokğadnie opisane we wniosku. Jak trzeba, to przynios÷ wniosek – tğumaczyğa Boőena Nowacka naczelnik wydziağu oijwiaty i sportu. Podzerek odpowiedŏ uznağ za wystarczajãcã. Rada bez gğosu sprzeciwu zaakceptowağa zmiany w budőecie. Wczeijniej przewodniczãcy rady Grzegorz Kaŏmierczak omówiğ oijwiadczenia majãtkowe zğoőone przez radnych. – Nie zanotowağem uchybieġ – skwitowağ jednym zdaniem.

Rzut okiem na drogi z okien autobusu

 Autobus zawrócił w Krzywej Górze. Radni nie wysiedli Tuő po wtorkowej sesji rady powiatu rajcy wsiedli w autobus i wybrali si÷ na wycieczk÷. Jeŏdzili drogami powiatowymi w gminach Wrzeijnia, Koğaczkowo i Pyzdry. Pilotem wycieczki byğa Jolanta Kubczak, dyrektor Powiatowego Zarzãdu Dróg. Celem byğo poznanie stanu dróg. – Podczas objazdu pani dyrektor szczegóğowo tğumaczyğa nam wszelkie zawiğoijci zwiãzane z drogami – mówi Grzegorz Kaŏmierczak, przewodniczãcy rady powiatu. – Dowiedzieliijmy si÷, co zrobiono na poszczególnych odcinkach i jakie sã potrzeby i perspektywy realizacji. Niestety, wieijci nie sã zbyt optymistyczne. Budőet PZD jest, jaki jest. Na kompleksowy remont 50 km dróg, które radni zobaczyli z okien

lãdowisko do awionetek. Inwestycj÷ realizuje lokalny przedsi÷biorca. CIC

„ Niebawem ruszy akcja

straőy miejskiej „Z odblaskiem őyje si÷ dğuőej – bãdŏ widoczny”. Mundurowi odwiedzã szkoğy podstawowe. Uczniowie b÷dã mogli przekonaå si÷ o ich przydatnoijci podczas codziennej drogi do szkoğy. Fundatorem odblasków jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”. CIC

„ Trwa nabór na stanowi-

ska pracownicze w markecie Bricomarche. Poszukiwani sã fakturzyijci, kasjerzy i pracownicy poszczególnych dziağów. Szczegóğy w Powiatowym Urz÷dzie Pracy. CIC

 A. Głowacka złożyła staroście imieninowe życzenia „na misia”

D

ziedzictwo kulturowe – to nazwa programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. W ramach programu parafie mogą zdobyć pieniądze na remont zabytkowych kościołów. – Chodzi o priorytet 1., „ochrona zbytków”. Na ten cel przeznaczone jest 100 mln zł. – informuje Karol Balicki z Wydziału Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego we Wrześni. W zeszłym roku aplikacje złożyły dwie parafie z powiatu wrzesińskiego: pw. Św. Ducha z Wrześni oraz parafia pw. św. Marcina Biskupa z Kaczanowa. O tym, że warto składać wnioski, świadczy przykład kaczanowskiej parafii. Kilka dni temu na stronie internetowej minister-

autobusu, potrzeba od 8 do 10 mln zğ. Nie liczãc dróg w gminach Nekla i Miğosğaw. Objazd dróg w pozostağych gminach powiatu odbyğ si÷ póğtora roku temu. Dodajmy, őe pod Powiatowy Zarzãd Dróg podlegajã 322 km dróg. Tomasz Mağecki

Z dziennikarskiego obowiãzku udağem si÷ za autobusem peğnym radnych, aby przyjrzeå si÷, jak wyglãda ich praca w terenie. Jechağem i jechağem... Liczyğem, őe radni wysiãdã i zobaczã drogi na őywo. Przejechağem jakieij 35 km i nic. Nie wysiedli. Tkwili w autokarze. TOM

„ XIII Osiedlowy Bieg Wrzeijnian, organizowany przez TKKF Sokóğ, odbyğ si÷ w niedziel÷ (5.10). Na zwyci÷zców czekağy liczne nagrody, wr÷czane m.in. przez posğa Tadeusza Tomaszewskiego. Pogoda dopisağa. M „ Obğaczkowie powstaje

„ Ogródek przed szpiFot. TOM

Ministerstwo kultury przeznaczy 100 milionów złotych na remont zabytkowych kościołów

Fot. TOM

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Imieninowa sesja Niespełna pół godziny trwała wtorkowa sesja rady powiatu, zwołana w trybie nagłym.

7

stronę redaguje:

stwa znalazła się lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie – parafia w Kaczanowie uzyskała 132 tys. zł na remont dachu kościoła oraz wieży kościelnej. Pozytywnie zaopiniowany wniosek pomogli sporządzić urzędnicy z wydziału rozwoju lokalnego. – Jeśli w tym roku zgłosi się jakaś parafia, także deklarujemy pomoc w wypełnieniu wniosku – zapewnił Balicki. Wnioski należy składać do 30 listopada. Tajemnicą poliszynela jest informacja, że priorytetowo rozpatrywane są wnioski dotyczące kościołów drewnianych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Kultury lub w wydziale rozwoju lokalnego starostwa powiatowego przy ul. 3 Maja 3, pod nr tel. 061 640 45 44

Tegoroczna FARMA 2008 bez wrzesińskiego stoiska Po raz pierwszy od lat powiat wrzesiġski nie miağ swojego stoiska w Pawilonie Regionów podczas Mi÷dzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Farma 2008. Dlaczego? – W tym roku organizatorem targów w Poznaniu byğ Urzãd Marszağkowski w Poznaniu, a w latach ubiegğych Wielkopolski Oijrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – informuje nas Elwira Har÷őlak, naczelnik wydziağu promocji i kultury starostwa, który co roku organizowağ wrzesiġskie stoisko. Zmiana organizatora pociãgn÷ğa za sobã podwyők÷ cen za wynajem powierzchni targowej.

Elwira Har÷őlak: – Drastyczna podwyőka cen spowodowağa rezygnacj÷ ze stoiska w tym roku.

talem powiatowym zarastajã chwasty. Tak przed zimã zdağoby si÷ je wyrwaå. TOS

„ W zwiãzku z przypada-

jãcã w tym roku 90. rocznicã wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zrodziğ si÷ pomysğ na zorganizowanie wystawy ukazujãcej Wrzeijni÷ w obliczu powstania. Aby jã zrealizowaå, potrzebne sã fotografie, które przestawiajã osoby, miejsca lub wydarzenia zwiãzane z tymi wydarzeniami. Kaődy, kto w swych zbiorach posiada fotografie pochodzãce z tego okresu, proszony jest o udost÷pnienie ich Urz÷dowi Miasta i Gminy we Wrzeijni. KUL

„ Nasz portal internetowy www.wrzesnia.info.pl juő wkrótce odnotuje spory sukces. Niewiele brakuje aby licznik odsğon na naszej stronie przekroczyğ okrãgğy milion. Przy okazji moőemy zdradziå, őe regularnie odbieramy telefony od kolegów z prasy ogólnopolskiej (najcz÷ijciej z „Faktu”), którzy proszã o szczegóğy naszych internetowych publikacji. Mówiãc wprost – przychodzã na gotowe. DAI „ Ostrzegamy: w kiosku

– W tym roku 1 moduğ (6 m2) kosztowağ 500 zğ netto, w ubiegğym roku 1 moduğ (12 m2) 575 zğ netto – dodağa Har÷őlak. Wğaijnie podwyőka byğa przyczynã braku stoiska.

na skrzyőowaniu ulic Kiliġskiego i Batorego we Wrzeijni sprzedajã filmy DVD bez filmów. Za kuszãco niskã cen÷ moőna nabyå tylko puste opakowanie z opisem filmu. Jednak nie tylko tam zawsze lepiej sprawdziå czy pğyta jest w pudeğku. DAI


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

8 Aktualności Wyprawa w Himalaje Agnieszka Potaś z Gutowa Małego w sobotę wylatuje do Dehli w Indiach. Stamtąd już bardzo blisko do „dachu świata”, czyli Himalajów. Jak mówi, góry kocha od zawsze. Pierwszy raz wspinağa si÷ w wieku szeijciu lat. Zeszğa wszystkie polskie góry od Tatr po Beskidy. W÷drowağa takőe w Sierra Nevada w Stanach Zjednoczonych. Jednak Himalaje to dla niej prawdziwe wyzwanie. Pomysğ zrodziğ si÷ kilka lata temu. – Oglãdağam slajdy z Himalajów i wtedy postanowiğam, őe kiedyij tam pojad÷ – mówi niespeğna 25-letnia absolwentka stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W niebezpiecznã, jak przyznaje, eskapad÷ Potaij wybiera si÷ z koleőankã ze studiów oraz dwiema osobami poznanymi przez Internet. – Rzuciğam na stron÷ Globtrotera hasğo, őe zbieram ekip÷ ch÷tnã do wyjazdu w Himalaje. Zgğosiğo si÷ kilka osób. Ostatecznie zostağo nas czworo. Kaődy ma doijwiadczenie wysokogórskie: Afryka oraz Ameryka Poğudniowa i Póğnocna – dodaje. W sumie do Nepalu wybierajã si÷ trzy dziewczyny i jeden chğopak. Alpiniijci nie zamierzajã si÷ wspinaå zbyt wysoko. Juő wiedzã,

Rzeźba dzieci wrzesińskich naprawiona W ubiegğy czwartek rzeŏba przedstawiajãca dzieci wrzesiġskie z fotografii Ireneusza Zjeődőağki, która stoi od niedawna przy ul. ks. Laskowskiego, zostağa zdewastowana. Pierwowzorem rzeŏby byğo jedno ze zdj÷å z cyklu „Bez Atelier”, który powstağ z okazji 100. Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesiġskich w 2001 roku. Wandale próbowali pozbawiå gğowy jednã z trzech postaci. Wprawdzie, dzi÷ki solidnym zbrojeniom, nie udağo im si÷ tego dokonaå, ale widaå, őe beton, z którego wykonana jest rzeŏba, nie jest wyjãtkowo wytrzymağy. Burmistrz Tomasz Kağuőny zapytany, czy zamierza podjãå jakieij kroki, aby podobne akty wandalizmu si÷ nie powtórzyğy, odpowiada: – Nie planujemy jakichij specjalnych ijrodków. Równie szybko moőna zniszczyå inne przedmioty znajdujãce si÷ na ulicach i cz÷sto si÷ tak dzieje. W tym tygodniu zniszczenia zostağy naprawione. MAK

Nietrwağy materiağ nie usprawiedliwia wandali. Z drugiej strony zastanawia, czy impulsem dla sprawców byğa ch÷å zniszczenia rzeŏby, czy zwykğy estetyczny niesmak. Dla mnie dzieci z betonu, w przeciwieġstwie do pierwowzoru, nie majã őadnych wartoijci estetycznych, o artystycznych nie mówiãc. Moőe dzieciom wrzesiġskim teő si÷ nie spodobağo... Marzena Zbierska

 Uczestnicy wyprawy w Himalaje w czeskich górach . A. Potaś stoi őe nie zdob÷dã őadnego ze znanych oijmiotysi÷czników. – Jesteijmy zbyt mağo doijwiadczeni. Planujemy wejijå na przeğ÷cz Thorang La, najwyőej poğoőonã na ijwiecie przeğ÷cz, 5416 metrów nad poziomem morza – mówi Potaij. Góry dla niej to przede wszystkim oderwanie si÷ od rzeczywistoijci. – Wysoko w górach chodzi przede wszystkim o pokonywanie same-

Fot. archiwum

go siebie i wğasnych sğaboijci. To jest najwaőniejsze – zapewnia. Eskapada do Azji jest doijå kosztowna. Sam bilet do Delhi to wydatek 2,3 tys. zğ. Drogie byğy szczepionki, które kaődy uczestnik wyprawy musiağ przyjãå. – Na miejscu nie jest ŏle, moőna przeőyå za 10 dolarów dziennie, ale wszystko i tak okaőe si÷ w Nepalu. Powrót planowany jest na 3 grudnia. Tomasz Mağecki

Noc szalonej nauki Uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1 im. Mikoğaja Kopernika wzi÷li udziağ w eksperymencie organizowanym jednoczeijnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. „Noc Naukowców”, która co roku odbywa si÷ 26 wrzeijnia, to czas, kiedy ludzie nauki odst÷pujã od swoich normalnych obowiãzków, by zajãå si÷ zabawianiem, a przy okazji uczeniem dzieci i mğodzieőy. Polska edycja imprezy obj÷ğa kilka wielkich miast, w tym Poznaġ. Trzy tamtejsze placówki naukowe (Politechnika Poznaġska, Uniwersytet Medyczny oraz Poznaġskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) wspólnymi siğami zorganizowağy naprawd÷ niezwykğã noc. W programie zna-

lazğy si÷ m.in. warsztaty tworzenia biőuterii z komputera oraz budowania robotów i elementów mobilnych, Laboratorium Szalonego Chemika, szkoğa przetrwania, niezwykğe formy plastikowe tworzone na őywo przed publicznoijciã, a takőe Festiwal Wysokich Napi÷å z burzã i piorunami pod dachem. Integralnã cz÷ijciã imprezy byğ konkurs fotograficzny pt. „Sfotografuj naukowca”. Pierwsze miejsce w kategorii 13-18 lat zaj÷ğa Anita Brona, uczennica III klasy Gimnazjum nr 1 im. Mikoğaja Kopernika. Jej praca weŏmie udziağ w ogólnoeuropejskim konkursie fotograficznym organizowanym przez Komisj÷ Europejskã. DAI

Święto pieczonej pyry w Chociczy Wielkiej

Ziemniaki były tematem przewodnim imprezy zorganizowanej w minioną sobotę na terenie szkoły podstawowej w Chociczy Wielkiej. „Święto pieczonego ziemniaka” stało się okazją do nawiązania przyjaźni między szkołami z Chociczy i Chwalibogowa. CIC

www.wrzesnia.info.pl

„Dance Września”, czyli Grand Prix Polski IJwi÷to taġca we Wrzeijni. W sobot÷ do Gimnazjum nr 2 zjadã amatorzy i zawodowcy z cağego kraju. Pomysğodawcã imprezy jest Przemysğaw Hedrych, instruktor zespoğów Puls, Impuls i Pulsik, dziağajãcych we Wrzesiġskim Oijrodku Kultury. – Uczestniczyğem juő w wielu konkursach. Zastanawiağem si÷, czy czegoij podobnego nie warto byğoby zorganizowaå we Wrzeijni. Nie chciağem ograniczaå si÷ do województwa czy jakiegoij regionu. Marzyğ mi si÷ konkurs ogólnopolski, dla wszystkich ch÷tnych – wyjaijnia. „Otwarte Grand Prix Polski Dance Wrzeijnia 2008”, bo tak brzmi peğna nazwa imprezy, zostanie przeprowadzone w kilku dyscyplinach tanecznych: hip-hop, disco dance, jazz, freestyle i street dance. Zmagania tancerzy b÷dzie oceniaå szeijcioosobowe jury pod przewodnictwem Piotra Galiġskiego. – Zaleőağo mi na zaproszeniu kogoij znanego. Dğugo zastanawiağem si÷, kto moőe byå takim magnesem. Brağem pod uwag÷ jurorów „You Can Dance” i „Taġca z Gwiazdami”. Padğo na Piotra Galiġskiego. Jest niezwykle doijwiadczony, a w branőy ceniony za profesjonalizm – argumentuje P. Hedrych.

Wyst÷py konkursowe rozpocznã si÷ o godz. 10.00. Poprzedzi je rejestracja zawodników. Kaődy otrzyma numer startowy. Do rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych (do 11 lat, 12-15 lat i powyőej 15 lat) stanã soliijci, duety i zespoğy. Wrzeijni÷ b÷dã reprezentowaå zespoğy Puls i Pulsik. Po porannych eliminacjach

Przemysğaw Hedrych: – To nie lada gratka dla miğoijników taġca, tym bardziej őe wst÷p jest wolny.

zostanã przeprowadzone póğfinağy i finağy. Na najlepszych czekajã puchary, medale, a takőe nagrody rzeczowe i finansowe. – Zainteresowanie przeszğo nasze najijmielsze oczekiwania. Mamy zgğoszenia dosğownie z cağej Polski – Gdyni, Szczecina, Gdaġska, Warszawy, Ğodzi, Wrocğawia, Kielc, Zabrza. Licz÷ na 500-600 uczestników – mówi organizator imprezy. TOS

Najbliższe występy w WOK-u zarezerwowane na kabarety Juő wkrótce na deskach Wrzesiġskiego Oijrodka Kultury wystãpi Kabaret Moralnego Niepokoju. Co prawda w niepeğnym skğadzie (bez urlopowanej Katarzyny Pakosiġskiej), ale za to z nowym programem. Chociaő wyst÷p odb÷dzie si÷ w czwartek 16 paŏdziernika i zacznie si÷ doijå póŏno, bo o godz. 20.30, oraz mimo őe bilety do najtaġszych nie naleőã (40 zğ), to juő wiadomo, őe zaproszenie Kabaretu Moralnego Niepokoju do Wrzeijni byğo strzağem w dziesiãtk÷. – Bilety w przedsprzedaőy rozchodzã si÷ bardzo dobrze – mówi Michağ Kosiġski, dyrektor WOK-u. – Przy

okazji warto poinformowaå o kolejnym kabaretowym wydarzeniu we Wrzeijni. W sobot÷ 15 listopada wystãpi u nas kabaret Dno – zdradza plany. Mowa o czteroosobowym, m÷skim zespole rodem z Dãbrowy Górniczej, który dwa razy z rz÷du wywalczyğ pierwszã nagrod÷ na Przeglãdzie Kabaretowym PAKA (w roku 2000 i 2001). Znakiem rozpoznawczym grupy z dwunastoletnim juő staőem scenicznym jest genialne wykorzystywanie niezwykğych rekwizytów i niecodziennych kostiumów. Bilety na wrzesiġski wyst÷p Dna dost÷pne b÷dã juő wkrótce w cenie 15 zğ. DAI

W wieku 61 lat zmarł w szpitalu Marceli Olejnik, znany i kontrowersyjny wrzesiński prawnik Prawnik, adwokat i były prokurator, dla przyjaciół po prostu Marek. Dr Marceli Olejnik nie żyje. Zmarł w niedzielę wczesnym rankiem w szpitalu w Poznaniu. Miał 61 lat. Olejnik ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Tam też się doktoryzował. Na przełomie lat 70. i 80. był prokuratorem we Wrześni. Prawie 30 lat temu rozpoczął praktykę adwokacką. Początkowo w Zespole Adwokackim w Kole, potem otworzył prywatną kancelarię we Wrześni. Poza tym prowadził działalność gospodarczą. Był członkiem Komisji Ustawodawczej Komisji Prawa Karnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną; dwukrotnie startował w wyborach do Senatu RP. Bezskutecznie.

Był także kandydatem w wyborach do sejmiku województwa. Był jednym ze współtwórców wrzesińskiego koła Prawa i Sprawiedliwości. Został pochowany w czwartek na cmentarzu komunalnym. TOM


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Oświata

9

Władza sypnie nagrodami Nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej już dziś otrzymają nauczyciele i dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat. Powiatowa gala z okazji Dnia Nauczyciela otwarta zostanie o godz. 14.00 w murach WOK. Poza akademiã i dobrymi sğowami b÷dã teő pieniãdze. Starosta Dionizy Jaijniewicz, jak co roku, nagrodzi najlepszych pedagogów. Nagrody starosty otrzyma osiem osób (krótkie uzasadnienia, które zadecydowağy o ich nagodzeniu, prezentujemy poniőej). Ich wysokoijå zostağa zróőnicowana. Wahajã si÷ od 2,5 do 3,5 tys. zğ brutto, z czego górnã stawk÷ otrzymajã tylko dyrektorzy szkóğ. Nagrody z rãk D. Jaijniewicza otrzymajã: Jarosğaw Bulczyġski – nauczyciel technologii informacyjnej i informatyki w LO. W 2002 r. zainspirowağ on mğodzieő do utworzenia Szkolnej Druőyny Wojów Sğowiaġskich „Witkos”. Z jego inicjatywy powstağa „Galeria na schodach” jako miejsce wystaw twórczoijci artystycznej uczniów. Dzi÷ki jego zaangaőowaniu LO pozyskağo ijrodki (m.in. z MEN-u) na dwie pracownie komputerowe.

 L. Karwasiński, jeden z ośmiu nagrodzonych przez starostę Dorota Drela – nauczyciel w Zespole Szkóğ Specjalnych. Peğni funkcj÷ koordynatora ds. zdrowia. Dzi÷ki niej szkoğa w 2006 r. otrzymağa certyfikat „Szkoğy Promujãcej Zdrowie” czy odznak÷ honorowã PCK II stopnia. Organizuje kursy udzielania pierwszej pomocy oraz kwesty na rzecz najuboőszych.

„Mali Przyrodnicy” wystąpią w telewizji

Wrzesińskie przedszkole nr 3, mieszczące się przy ulicy Słowackiego, zostało jednym z laureatów konkursu na najlepsze wielkopolskie przedszkole. Konkurs – ogłoszony przez TVP Poznań – cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano na niego ponad 100 zgłoszeń z całego województwa. Przedszkola oceniali przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, m.in. Elżbieta Leszczyńska, wielkopolski kurator oświaty, oraz przedstawiciele TVP Poznań. Jury przyznawało punkty za przygotowane przez przedszkole warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz proponowaną ofertę edukacyjną. Za każde z tych kryteriów można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. O miejscu zajętym w konkursie zadecydowała suma przyznanych punktów. „Mali Przyrodnicy” uplasowali się na wysokim, jedenastym miejscu. – Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Byliśmy nim bardzo mile zaskoczeni – przyznaje Iwona Hofman (na zdjęciu z lewej), dyrektor placówki. – Myślę, że fakt zauważenia naszego przedszkola wśród stu innych w województwie da satysfakcję rodzicom, a nas zmotywuje do jeszcze lepszej pracy. W „Małych Przyrodnikach” wśród zajęć dodatkowych oferuje się m.in. zajęcia rytmiczne, język angielski, zajęcia taneczne, karate. Propaguje się idee przyrodniczo-ekologiczne poprzez realizację programu „Świat woła o pomoc”. Maluchy biorą też udział w takich akcjach, jak „Sprzątanie świata”, „Tydzień Ziemi”, lub zbierają karmę dla wrzesińskiego schroniska. W nagrodę dzieci wezmą udział w programie telewizyjnym „Wędrówki przedszkolaka”. Program będzie można oglądać na antenie poznańskiej telewizji co dwa tygodnie, w niedziele. Odcinek premierowy – na razie bez udziału naszych przedszkolaków – można będzie obejrzeć 12 października (godz. 8:15). Program będzie realizowany przez dwa lata i ma ukazywać etapy rozwoju dzieci uczęszczających do przedszkola, zachęcając rodziców do podjęcia decyzji o edukacji przedszkolnej swoich pociech. „Mali Przyrodnicy” z niecierpliwością oczekują na realizację programu telewizyjnego ze swoim udziałem, gdzie wczują się w rolę małych aktorów... Dodajmy, że za „Najlepsze wielkopolskie przedszkole” uznano Konińskie Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi. KUL

Fot. KUL

Bogdan Nowak – dyrektor Zespoğu Szkóğ Politechnicznych. Jego podopieczni osiãgajã liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach. Absolwenci ZSP uzyskujã w egzaminach zewn÷trznych wyniki znacznie wyősze niő ijrednia w kraju. Z jego inicjatywy wprowadzone zostağy nowe kierunki ksztağcenia, które odpowia-

dajã zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. Potrafi pozyskiwaå ijrodki pozabudőetowe na wzbogacanie wyposaőenia technicznego szkoğy w nowoczesny sprz÷t dydaktyczny. Edyta Raczak – germanistka w Zespole Szkóğ Zawodowych nr 2. Pracuje równieő w szkolnej bibliotece. Jako jeden z pierwszych nauczycieli ZSZ nr 2 przebyğa ijcieők÷ awansu zawodowego na stopieġ nauczyciela dyplomowanego. Póŏniej pomagağa innym nauczycielom przebyå ijcieőki awansu. W szkole organizuje liczne konkursy i imprezy przedmiotowe, m.in. Tydzieġ Kultury Europejskiej. Leszek Karwasiġski – nauczyciel wychowania fizycznego w LO. Niezmiennie od pi÷ciu lat wybierany jest przez mğodzieő na opiekuna Zarzãdu Samorzãdu Uczniowskiego. Jest jednym z czterech nauczycieli wuefu w liceum, których praca owocuje doskonağymi osiãgni÷ciami w rywalizacji sportowej szkóğ. W ostatnich oijmiu latach liceum corocznie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiãtce najbardziej usportowionych szkóğ w województwie. Wğodzimierz Wawrzyniak – od 1997 r. dyrektor Zespoğu Szkóğ Technicznych i Ogólnoksztağcãcych. We wniosku uzasadniajãcym przyznanie mu nagrody czytamy: „Jego dziağa-

Będzie trudniej dorobić Rada Miejska we Wrzeijni postanowiğa, őe nauczycielom b÷dzie trudniej dorobiå do pensum m.in. w bibliotekach. Dlatego radni zmienili sposób naliczania ich wynagrodzenia. – Wyst÷powağa cz÷sto taka sytuacja, őe nauczyciel miağ kilka godzin jakiegoij przedmiotu, np. j. polskiego lub matematyki, i równieő godziny w bibliotece. „Przedmiotowiec” ma pensum wynoszãce 18 godzin i to jest jego peğen etat. Nauczycielka w bibliotece ma pensum wynoszãce 30 godzin i to równieő stanowi etat. Po przyj÷ciu uchwağy zmieniğa si÷ zasada sumowania godzin skğadajãcych si÷ na etat: z arytmetycznego dodawania na dodawanie proporcjonalne. Jeijli np. nauczyciel uczyğ 13 godzin j. polskiego i miağ 5 godzin w bibliotece, to razem daje 18 godzin i dotãd kwalifikowağo si÷ to jako etat. Teraz b÷dzie to liczone: 13/18 etatu z j. polskiego plus 5/30 etatu z biblioteki, i to juő nie stanowi cağego etatu, a tylko 0,89 etatu – mówi Waldemar Grzeijkowiak, wiceburmistrz Wrzeijni do spraw oijwiaty. Zdaniem wiceburmistrza dotychczasowy sposób przeliczania etatu premiowağ prac÷ w bibliotece. – A to nie ma logicznego uzasadnienia – mówi Grzeijkowiak. Na tej operacji stracã przede wszystkim poloniijci i inni nauczyciele, którzy uzupeğniali swoje pensum dodatkowymi godzinami w bibliotece. – Chc÷ podkreijliå, őe to nie byğa uchwağa personalna, a jedynie porzãdkowa. Takie zasady funkcjonujã równieő w szkoğach podlegğych starostwu powiatowemu – mówi wiceburmistrz. Podczas dyskusji, która towarzyszyğa sesji radni zdziwili si÷, őe do tej pory – czyli od 2005 r. – ist-

nia charakteryzujã si÷ dobrã organizacjã pracy, umiej÷tnoijciã kierowania zespoğem, tworzeniem twórczego klimatu”. Előbieta Tomczak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzi÷ki niej placówka uzyskağa uprawnienia do wydawania orzeczeġ o potrzebie ksztağcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i sğabo widzãcych. Corocznie kieruje organizacjã Powiatowych Targów Edukacyjnych, w których uczestniczy wielu wystawców. E. Tomczak jest ceniona przez wszystkich za fachowoijå i wiedz÷, a przede wszystkim za nieustannã gotowoijå dzielenia si÷ swoim doijwiadczeniem i ch÷ciã niesienia pomocy innym. Iwona Sokolska – opiekun gazetki „Przeciek” i samorzãdu szkolnego w ZSTiO. Spoğecznie prowadzi dodatkowe zaj÷cia z j÷zyka polskiego, co owocuje uzyskaniem przez uczniów wysokich wyników na maturze. Powody do ijwi÷towania b÷dzie miağ równieő dzisiaj Zenon Suchorski, dyrektor LO, który otrzyma nagrod÷ ministra edukacji i Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, któremu wr÷czona zostanie nagroda kuratora. Gratulujemy. KUL

Wyniki spadną – to odbiorą

niağ taki sposób naliczania godzin w bibliotekach. – To byğo niezgodne z prawem. Trzynastu uczniów wrzesiġskich Dziwi÷ si÷, őe to tyle lat funkcjono- szkóğ ponadgimnazjalnych otrzymawağo - mówiğ radny Wğodzimierz ğo stypendia ufundowane przez Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorzãdowego. Wyróőnieni przez W. Grzeijkowiak: cağy rok szkolny b÷dã otrzymywali – Dokonane zmiapo 100 zğotych. ny nie majã charakOsoby, które starağy si÷ o stypenteru personalnego, dium, musiağy legitymowaå si÷ wysotylko porzãdkujã kã ijredniã ocen (minimum 4,7) oraz sytuacj÷. niewielkimi dochodami w rodzinie. – W tym roku udağo nam si÷ ufundowaå stypendia dla 168 osób – mówi senator Ireneusz Niewiarowski, który peğni funkcj÷ prezesa Towarzystwa Samorzãdowego w Koninie. – Pieni÷dzy na ten cel poszukujemy u darWawrzyniak, na co dzieġ dyrektor czyġców, którzy zgadzajã si÷ wspóğZSTiO we Wrzeijni. – A jednak tak finansowaå stypendia. Dzi÷ki nim byğo – odparğ mu Grzeijkowiak. uzdolnieni uczniowie mogã rozwijaå – To dobre zmiany, poniewaő praca swoje zainteresowana. W tym roku w bibliotece jest zgoğa czymij innym pieni÷dzy na ten cel zamierzamy niő praca nauczyciela j÷zyka polskie- szukaå równieő wijród firm wrzesiġgo czy matematyki, gdzie godziny sã skich. Teraz w zdecydowanej wi÷kbardziej intensywne i wymagajãce szoijci pomagajã nam firmy czy osowi÷cej skupienia, niő te w bibliotece by z okr÷gu koniġskiego. – mówi nam jeden z nauczycieli j÷zyNa realizacj÷ programów stypenka polskiego. dialnych w roku szkolnym 2008/2009 – A wi÷c nauczyciel, wyrabiajãc Towarzystwu Samorzãdowemu uda18-godzinowe pensum tylko zaj÷cia- ğo si÷ zgromadziå 205 tys. zğ. Lokalmi np. j÷zyka polskiego, zm÷czy si÷ ny biznes przekazağ na ten cel ponad psychicznie i fizycznie wi÷cej, niő 86 tys. zğ. – Reszta pieni÷dzy pochodzi od ten, który ma dziesi÷å godzin polskiego i osiem w bibliotece – dodaje. organizacji pozarzãdowych, fundaWprowadzone zmiany zostağy po- cji oraz z przekazywania 1% podatzytywnie zaopiniowane przez ZNP ku – wyjaijnia I. Niewiarowski. i NSZZ „Solidarnoijå”. Dodajmy, őe Adresatami programu sã ucznionie tylko bibliotekarze majã wi÷ksze wie szkóğ ijrednich, gimnazjaliijci pensum niő nauczyciele tzw. przed- oraz studenci. – Zawsze po pierwszym sememiotowcy. Sprawa dotyczy równieő pedagogów. Przyj÷ta niedawno strze sprawdzamy, czy nasi uczniouchwağa rady miejska „uderza” rów- wie majã nadal wysokã ijredniã. Jeijli nieő w nich, a zwğaszcza w tych, któ- ona spadnie, stypendium jest odbierzy dorabiajã jako pedagodzy. FIB rane – dodaje I. Niewiarowski. KUL


Wiadomości Wrzesińskie

10 Miłosław

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Zimne kaloryfery W orzechowskim przedszkolu jest tak, jak w dziecięcej zabawie: ciepło-zimno. Od kilku tygodni w przedszkolu „Bajkowy ijwiat” w Orzechowie nie jest wcale bajkowo. Wr÷cz przeciwnie – jest zimno. Temperatura w salach wynosi 19-20 stopni Celsjusza. Co prawda to optymalna temperatura, która powinna panowaå w przedszkolach, ale w niektórych pomieszczeniach termometry wskazujã nieco powyőej 10 stopni. Rodzice skarőã si÷, őe ich pociechy marznã w nieogrzanym budynku. – Dzieci mogã z ğatwoijciã si÷ przezi÷biå. Aő strach pomyijleå, co b÷dzie si÷ dziağo, gdy przyjdzie mróz – zaalarmowağ nas ojciec jednego z przedszkolaków. Irena Kasprzak, dyrektor przedszkola, przyznağa, őe w placówce jest chğodno. Jednoczeijnie zapewniğa, őe dzieci nie chorujã i nie chodzã grubo ubrane. – Sã bardzo aktywne – zaznacza. – W salach, gdzie przebywajã, jest ciepğo. Zimno jest w ğazienkach, szatni czy na korytarzu – przyznaje.

Co słychać

10 października 2008

„ W najbliőszy ponie-

dziağek w Urz÷dzie Gminy w Miğosğawiu dyőurowaå b÷dzie poseğ Lewicy Tadeusz Tomaszewski. Mieszkaġcy mogã przychodziå w godz. 12.3013.30.

„ Firma Geofizyka z To-

runia prowadzi na terenie gminy badania zwiãzane z poszukiwaniem zğóő ropy naftowej i gazu. Informujemy, őe ustawione w tym celu przy drogach tzw. skrzynki telemetryczne nie majã duőej wartoijci. To tak na wypadek, gdyby przyszğo komuij do gğowy je ukraijå.

„ Gmina wszcz÷ğa po-

 Do przedszkola w Orzechowie uczęszcza 82 milusińskich. Żaden nie skarżył się wychowawcy, że jest mu zimno... Problemy z ogrzaniem przedszkola rozpocz÷ğy si÷ wiosnã. W kwietniu budynek zostağ odğãczony od kotğowni sãsiednich Orzechowskich Zakğadów Przemysğu Sklejek (w sklejkach powstağa nowa kotğownia, do której nie zostağo podğãczone przedszkole). Niespeğna miesiãc temu rozpocz÷ğa si÷ budowa kotğowni w przedszkolu. – Teraz ogrzewamy budynek pi÷cioma elektrycznymi grzejnikami – mówi I. Kasprzak. – Sã one w salach dla dzieci i w moim gabinecie. Gdy maluch idzie za potrzebã z sali do WC, naraőony jest na gwağtowny skok temperatury. Oburzenie rodziców wydaje si÷ uzasadnione.

Jedli, bawili się i... spali w ośrodku kultury

W Miłosławskim Centrum Kultury miała miejsce dość nietypowa (jak na taki ośrodek) impreza: „Noc pełna wrażeń”. Uczestnicy, czyli dzieci w wieku od 6 do 10 lat (łącznie 26 osób) spędziło noc w ośrodku kultury pod okiem opiekunów. Impreza rozpoczęła się 3 października o godz. 18.00, a zakończyła się 4 października o godz. 9.00 rano.

– Ze skargã nikt u mnie nie byğ, ale z podsğyszanych rozmów wiem, őe rodzice sã niezadowoleni – przyznaje I. Kasprzak. – Sprawa jest gğoijna w cağej wsi – dodajã pracownicy przedszkola. – Nie ma co si÷ dziwiå. Kaődy chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Ale to, őe jest jak jest, to nie wina pani dyrektor – zaznaczajã. – W pozostağych pomieszczeniach nie grzejemy, sã nieszczelne, dlatego ciepğo szybko z nich ucieknie – tğumaczy I. Kasprzak. – Jak ogrzewağy nas sklejki, teő musieliijmy si÷ dogrzewaå tymi grzejnikami. Zdarzağo si÷ wtedy, őe wyskakiwağy korki.

st÷powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji na budow÷ pi÷ciu elektrowni wiatrowych na terenie Skotnik i K÷bğowa. Ewentualne uwagi i zastrzeőenia w tym temacie moőna zgğaszaå burmistrzowi do 28 paŏdziernika.

Fot. KUL

Cağej sprawy byå moőe by nie byğo, gdyby gminni urz÷dnicy rozpisali przetarg na budow÷ kotğowni zaraz po odğãczeniu przedszkola od kotğowni w sklejkach. Mogğo byå jednak jeszcze gorzej. – Do przetargu nikt si÷ nie zgğosiğ. Zastosowaliijmy zamówienie z tak zwanej wolnej r÷ki, co jest zgodne z przepisami – zaznacza burmistrz Miğosğawia Zbigniew Skikiewicz. – Gdybyijmy sztywno trzymali si÷ procedury przetargowej, tej kotğowni dğugo jeszcze mogğoby nie byå. Inwestycja pochğonie ponad 85 tys. zğ. Zakoġczenie prac ma nastãpiå lada dzieġ.

„ Miğosğawskie Centrum Kultury przyjmuje zapisy na aerobik i taniec towarzyski. Zaj÷cia sã pğatne. Im wi÷cej osób si÷ zapisze, tym mniej wyjdzie „na ğebka”. „ Oijrodek Pomocy Spo-

ğecznej jeszcze tylko dziij przyjmuje od rolników wnioski o wypğat÷ tzw. pomocy suszowej. Maksymalnie moőna otrzymaå nawet 1 tys. zğ.

Sobota z Kościelskimi Koncert Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorowskiego b÷dzie towarzyszyğ jutrzejszemu wr÷czeniu Jackowi Dukajowi prestiőowej Nagrody Koijcielskich. Uroczystoijå rozpocznie si÷ o godz. 10.00 w gimnazjum w pağacu Koijcielskich. Odb÷dã si÷ tam warsztaty literackie dla uczniów z terenu powiatu wrzesiġskiego, które poprowadzã zaproszeni pisarze. Tymczasem o godz. 11.00 w koijcióğku ewangelickim nastãpi otwarcie wystawy fotografii Mikoğaja Ğoziġskiego, laureata ubiegğorocznej Nagrody Koijcielskich. Wr÷czenie tegorocz-

„ Przy wjeŏdzie do Miğosğawia od strony Wrzeijni leőy zdechğy pies. Moőe by tak wyspecjalizowane sğuőby zaj÷ğy si÷ tym problemem?

nej nagrody J. Dukajowi za powieijå „Lód” zaplanowano na godz. 12.00 w pağacu Koijcielskich. O godz. 16.00 w koijciele katolickim pw. ijw. Jakuba odb÷dzie si÷ wyjãtkowe wydarzenie muzyczne – pasjans na dwóch, czyli koncert G. Turnaua i A. Sikorowskiego. Dwie godziny póŏniej w koijciele ewangelickim zaplanowano Wielkie Nocne Czytanie. Swoje utwory czytaå b÷dã laureaci Nagrody Koijcielskich z lat minionych, m.in. Jacek Dehnel, Paweğ Huelle, Ryszard Krynicki i Kazimierz Orğoij. Wst÷p wolny. Zapraszamy.

„ 14 i 15 paŏdzierni-

ka w miğosğawskim urz÷dzie gminy przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych m÷őczyzn urodzonych w 1990 roku. Mğodzieő uspokajamy – to jeszcze nie „bilet do woja”.

INFORMATOR GMINNY

Będzie na czym usiąść Wiejski Dom Kultury w Skotnikach otrzymağ 62 krzesğa i 15 stolików. Jest to dar od holenderskiej gminy Bergen, z którã od lat wspóğpracuje gmina Miğosğaw. – Nie sã to nowe meble, ale sã one w bardzo dobrym stanie – mówi Franciszek Sztuka, soğtys Skotnik. – Kilka miesi÷cy temu goijciliijmy Holendrów w naszej miejscowoijci. Zauwaőyli, őe wyposaőenie naszej ijwietlicy nie jest zbyt bogate. Obiecali dostarczyå jakieij meble, i sğowa dotrzymali. – To juő nie pierwsza pomoc od naszych przyjacióğ z Holandii – zauwaőa Zbigniew Skiekiewicz, bur-

Z. Skikiewicz: – Z holenderskã gminã Bergen wspóğpracujemy juő od siedemnastu lat.

Żywność została rozdzielona tylko między najuboższych

Przez trzy dni pracownicy Oijrodka Pomocy Spoğecznej w Miğosğawiu wydawali swoim podopiecznym őywnoijå z Wielkopolskiego Banku Őywnoijci. To juő drugi transport z jedzeniem w tym roku, a piãty ogólnie. Do rãk mieszkaġców trafiğo mleko, pğatki kukurydziane, mãka, makaron, ser topiony, dőem oraz kasza. – Wydawaliijmy równieő cukier – mistrz Miğosğawia. – Kiedyij otrzy- informuje Teresa Zmuda, kierownik maliijmy od nich karetk÷ pogotowia, OPS. – Jest to o tyle waőne, őe w poa ponad rok temu bardzo przydatny przednim transporcie go nie otrzysprz÷t dla straőaków. Nasza wspóğ- maliijmy, a mieszkaġcy pytali o ten praca, jak widaå, owocuje. towar.

W sumie őywnoijå z Wielkopolskiego Banku Őywnoijci zostağa rozdysponowana pomi÷dzy 1 800 mieszkaġców gminy. – Przed ijwi÷tami boőonarodzeniowymi powinniijmy otrzymaå jeszcze jeden transport – mówi T. Zmuda. – Trudno jednak okreijliå dokğadny termin. Produkty mogã bowiem przyjechaå do nas wczeijniej. Podczas wydawania őywnoijci obyğo si÷ bez őadnych ekscesów. Przypomnijmy, őe rok temu w ustawionej kolejce doszğo do kğótni, a nawet r÷koczynów.

Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

438 30 07

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 38 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

0607 944 690

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kołaczkowo Bez kredytu wójt nie rządzi

11

stronę redaguje :

Filip Biernat

Gmina Kołaczkowo bierze kredyt na budowę dwudziestolecia. Milion 800 tysi÷cy zğotych kredytu chce w tym miesiãcu wziãå gmina, gğównie na budow÷ ulicy Szkolnej w Koğaczkowie. Do przetargu zgğosiğy si÷ trzy banki zainteresowane kredytowaniem tej inwestycji.Oferta jednak nie zostağa jeszcze wybrana. Budowa ulicy Szkolnej, która juő ruszyğa, to nie tylko wylanie asfaltowej nawierzchni jezdni, ale równieő budowa chodników i wjazdu na posesj÷, a wi÷c peğen bajer. – Gmina nie ma tylu ijrodków, aby sama mogğa sfinansowaå t÷ inwestycj÷, dlatego zmuszeni jesteijmy zaciãgnãå kredyt. To zupeğnie normalnie w samorzãdzie, tylko akurat ten kredyt to chyba najwi÷kszy, jaki do tej pory brağa nasza gmina. Ulica Szkolna jest bardzo dğuga, ma ponad kilometr. W zwiãzku z tym koszty sã duőe. Ponadto mamy zamiar wybudowaå jeszcze drog÷ mi÷dzy Cieijlami Wielkimi i Mağymi, jeijli oczywiijcie znajdziemy wykonawc÷, bo przed zimã o niego trudno – mówi Wojciech Majchrzak, wójt gminy Koğaczkowo. Tak duőy kredyt na pewno obciãőy i tak lichy budőet gminy. Zadğuőenie na poczãtku roku wynosiğo 696

2,5

Co słychać

tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

miliona zğotych b÷dzie wynosiğo zadğuőenie gminy Koğaczkowo na koniec roku.

 Budowa ulicy szkolnej potrwa do końca listopada tys. zğ, natomiast na koniec grudnia ma si÷gnãå juő 2,5 miliona zğotych! Gmina chce z kredytu sfinansowaå nie tylko budow÷ ulicy Szkolnej i Krótkiej (1 milion zğotych), ale takőe wspomnianej przez wójta drogi Cieijle Mağe – Cieijle Wielkie (300 tys. zğ), no i przede wszystkim zağataå dziur÷ budőetowã w wysokoijci 800 tysi÷cy zğotych.

Fot. Filip Biernat

– W tym roku wydaliijmy bardzo duőo na budow÷ dróg, wi÷c w przyszğym przyjdzie nam schğodziå ten zapağ inwestycyjny. B÷dziemy budowali mniej, bo nie moőemy sobie pozwoliå na to, aby gmin÷ zadğuőyå jeszcze bardziej – mówi wójt. W tym roku gmina spğaci tylko rocznã rat÷ kredytu w wysokoijci 25 tys. zğ, w 2009 r. b÷dzie to 640 tys. zğ, a w roku wy-

„ 5 paŏdziernika roze-

grano eliminacje Turnieju o Puchar Przewodniczãcego Gminnego Zrzeszenia LZS. Do dalszych gier zakwalifikowağy si÷ nast÷pujãce zespoğy: Era-Plast Zieliniec, LZS Gorazdowo, FC Twardy, LZS Koğaczkowo. Finağ zostanie rozegrany 12 paŏdziernika o godz. 10.00 na boisku w Borzykowie.

„ „Jesieġ u Kubusia Pu-

chatka” to spektakl, który 20 paŏdziernika b÷dã mogğy obejrzeå dzieci z klas 0-3 w sali sesyjnej Urz÷du Gminy w Koğaczkowie. O godz. 9.30 odb÷dzie si÷ przedstawienie dla maluchów z Sokolnik, Bieganowa i Grabowa Królewskiego, o godz. 10.30 – z Wszemborza, Borzykowa i Koğaczkowa. Organizatorami imprezy sã GOK i referat oijwiaty.

borczym 2010 – 588 tys. zğ. Wojciech Majchrzak i podatnicy spğacajã jeszcze kredyty zaciãgni÷te za kadencji wójta Czesğawa Surowca. W tym roku np. trzeba zapğaciå rat÷ za kanalizacj÷ mi÷dzy Bieganowem a Koğaczkowem, za hal÷ sportowã oraz drogi w Gorazdowie i Sokolnikach. Jedno jest pewne: po zakoġczeniu kadencji wójta Majchrzaka ktoij nadal b÷dzie musiağ spğacaå zaciãgni÷te kredyty. Kadencja koġczy si÷ za dwa lata, a dğugów do spğacenia jest co najmniej na szeijå. Chyba őe Wojciech Majchrzak znów b÷dzie wójtem; w takim przypadku sam b÷dzie musiağ wypiå „nawaőone piwo”. Gmina Koğaczkowo jest zadğuőona, ale nie w taki sposób, aby trzeba byğo biå na alarm. Dğugi stanowiã 20,5% dochodów wğasnych gminy, tymczasem dopuszczalny ustawowy próg wynosi 60%. – Sã gminy bardziej zadğuőone od naszej. Chc÷ na koniec swojej kadencji zostawiå takie zadğuőenie, jakie byğo, kiedy obejmowağem urzãd – mówi wójt. Poőyjemy, zobaczymy!

„ Osiemnaijcie osób bie-

rze udziağ w zaj÷ciach ogniska muzycznego, które dziağa w koğaczkowskim pağacu. Moőna powiedzieå, őe to sukces.

„ Kto nie przeczytağ w ubiegğym tygodniu, to przypominamy, őe w przyszğym roku nie b÷dzie podwyőek cen wody w gminie Koğaczkowo. Takã deklaracj÷ zğoőyğ Jarosğaw Zgoliġski, kierownik Zakğadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. „ Rzãd sypnãğ kasã dla

Sołtysi nie są zainteresowani pieniędzmi z Leadera

Modernizacja świetlic wiejskich w Bieganowie, Borzykowie, Wszemborzu i Gorazdowie, oświetlenie uliczek w parku w Kołaczkowie oraz mały remont pałacu. To główne zadania, jakie mają być zrealizowane z dotacji programu Leader+. Ich wykonanie mają ułatwić: fundacja „Tutaj Warto” i stowarzyszenie „Z Nami Warto”, z którymi gmina Kołaczkowo współpracuje. Problem w tym, że pieniędzy do wzięcia jest o wiele więcej, a urzędnicy nie do końca wiedzą, jakie są potrzeby społeczności. Chodzi głównie o małe projekty z przeznaczeniem na kulturę, oświatę lub małą działalność gospodarczą. Urzędnicy nie dowiedzieli się tego, bo na spotkanie, które odbyło się 7 października w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, przyszło 5 sołtysów (na 17 w gminie). Nie pojawił się też ani jeden z szefów organizacji społecznych i firm działających w Kołaczkowie i okolicy. Prawdopodobnie zabrakło odpowiedniej informacji, albo też po dwóch latach wszyscy mają już dość Leadera+. Nie jest jeszcze za późno, ponieważ można zgłaszać swoje pomysły, jak uatrakcyjnić życie społeczne w gminie Kołaczkowo. Z mało zrozumiałej urzędniczej paplaniny można było wysnuć tylko to, że gmina jest dobrze punktowana i może zgarnąć dużo pieniędzy. Tak przynajmniej wydaje się Jerzemu Mazurkiewiczowi, prezesowi stowarzyszenia „Z Nami Warto”. Odzywały się też głosy rozsądku. Okazuje się bowiem, że o pieniądze mogą ubiegać się tylko organizacje posiadające osobowość prawną, a wiadomo, że takowej nie mają np. niektóre koła gospodyń wiejskich. Instytucje muszą też najpierw wykładać pieniądze – których zazwyczaj nie mają – na projekty, aby potem móc otrzymywać dotacje z Leadera+.

rolników. Oijrodek Pomocy Spoğecznej b÷dzie przyznawağ zapomogi tym osobom, którym tegoroczna susza zniszczyğa plony. Moőna dostaå od 500 do 1 000 zğ.

Bar w Kołaczkowie zakończył działalność, będzie sklep Jedyny lokal gastronomiczny w Koğaczkowie zostağ zamkni÷ty. Zamiast baru b÷dzie teraz sklep wielobranőowy. Bar w pawilonie przy ul. Wrzesiġskiej w Koğaczkowie dziağağ od kilku lat. Wijród mieszkaġców nie cieszyğ si÷ estymã, poniewaő przewaőnie urz÷dowağ w nim tzw. klub wesoğego szampana. W maju obiekt po zmianie ajenta przeszedğ cudownã metamorfoz÷. Zostağ wyremontowany i doposaőony. Wyglãdağ jak mağa restauracja, a nie jak pijalnia piwa. Nowy ajent wprowadziğ nowe reguğy. W barze nie wolno byğo np. paliå papierosów. Powstağ takőe ogródek piwny z prawdziwego zdarzenia. Wszystko to z myijlã o pozyskaniu nowych klientów. Niestety, po kilku miesiãcach okazağo si÷, őe zapotrzebowania na usğugi gastronomiczne nie ma. – Prowadzenie takie lokalu w Koğaczkowie nie ma sensu, bo trzeba dokğadaå do interesu – mówi Piotr Dobrucki, ajent baru. – Lokale gastronomiczne w Borzykowie utrzymujã si÷ z organizacji imprez rodzinnych typu chrzciny, wesela itp. W barze w Koğaczkowie nie byğo na to miejsca. U mnie byğo teő inne rozğoőenie kosztów. Musiağem pğaciå czynsz Gminnej Spóğdzielni, tymczasem wğaijciciele lokali w Borzykowie majã dziağalnoijci we wğasnych budynkach – dodaje.

„ Dziwna rzecz. W ko-

P. Dobrucki: – Bar nie miağ licznej klienteli, wi÷c ten interes si÷ nie opğacağ ze wzgl÷du na koszty.

ğaczkowskim parku rzadko spotyka si÷ juő wiewiórki. Moőe robiã zapasy na zim÷?

„ A u rolników ciãgle coij, jak nie őniwa, to wykopki. Ziemniak i kalafiory sã jako takie, ale buraki b÷dã podobno cieniutkie.

Piotr Dobrucki razem z őonã prowadzi równieő sklep wielobranőowy w tym samym pawilonie. Za zgodã wğaijciciela obiektu, czyli GS Borzykowo, pomieszczenie, w którym znajdowağ si÷ bar, zostağo przeznaczone na powi÷kszenie istniejãcego juő sklepu. – Profil sklepu zostanie nieco rozszerzony, byå moőe b÷dzie wi÷ksza oferta towarowa, myijlimy teő nad rozszerzeniem dziağalnoijci o sprzedaő mebli – dodaje P. Dobrucki. Nowy-stary sklep na pewno nie b÷dzie stanowiğ konkurencji dla sãsiadów z pawilonu, a wi÷c tym samym na pewno w Koğaczkowie nie b÷dzie kolejnego sklepu spoőywczego czy chemiczno-obuwniczego. Nie zapowiada si÷ równieő nowy punkt Lotto. Wiele wskazuje na to, őe po meble nie trzeba b÷dzie jeŏdziå do Ikei albo innego Black Red White’a. Wszystko b÷dzie na miejscu.

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia

438-55-75

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

12 Pyzdry

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Co słychać

10 października 2008

Gęgawy już odleciały Uczniowie Zespołu Szkół w Targowej Górce przyjechali do Pyzdr szukać gęsi. Nie znaleźli żadnej. Pierwszy paŏdziernikowy weekend jest zarezerwowany dla pasjonatów ornitologii. Od pi÷tnastu lat w tym terminie odbywa si÷ bowiem liczenie ptaków. Akcja ma na celu uzyskanie danych o liczebnoijci poszczególnych gatunków, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na ich bogactwo. Uczniowie z gm. Nekla w ogólnopolskiej kampanii uczestniczyli drugi rok z rz÷du. Wszyscy sã czğonkami koğa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków dziağajãcego przy Zespole Szkóğ w Targowej Górce. W ramach zaj÷å nie tylko poznajã skrzydlate zwierz÷ta, ale takőe wypatrujã pierwszych jaskóğek i bocianów, a takőe liczã ich gniazda. – Tu nie chodzi tylko o ptaki, ale o ochron÷ przyrody – mówi Lucyna Idasiak, nauczyciel przyrody. Na cel wyprawy wybrağa Nadwarciaġski Park Krajobrazowy, bo wyst÷puje w nim g÷ij g÷gawa – ptak b÷dãcy tematem przewodnim tegorocznej akcji. Niestety, w trakcie kilkugodzin-

„ Kolejny akt wandali-

zmu na Gminnym Stadionie Zawarciaġskim. Tym razem nieznani sprawcy uszkodzili betonowã konstrukcj÷ grilla usytuowanego tuő przy strzelnicy.

„ Uczniowie drugich

klas Szkoğy Podstawowej w Pyzdrach 4 paŏdziernika za zupeğnã darmoch÷ pojechali do kina. Byğo to moőliwe dzi÷ki projektowi realizowanemu przez Fundacj÷ Rozwoju Gminy Pyzdry.

„ Trampkarze Warty Pyzdry przegrali 2:5 z Poloniã Golina. Ich kolejnym przeciwnikiem b÷dzie Sparta Konin. „ Dobiegğa koġca budowa chodnika wokóğ parku w Rynku. Naleőy tylko ubolewaå, őe wczeijniej alejki zostağy wyğoőone klasycznym pozbrukiem. Starobruk wyglãda duőo efektowniej.

 Dwunastoosobowa grupa wypatrywała gęsi, ale ich nie napotkała. Były za to szpaki, sójki i łabędzie nej ekspedycji dwunastoosobowa grupa wyposaőona w lornetki i aparat fotograficzny nie zobaczyğa tego ptaka. Napotkağa jednak inne ciekawe gatunki zwierzãt. Wyliczyğa 190 osobników, m.in. szpaki, sroki, kaczki krzyőówki, sójki i ğab÷dzie nieme.

– Wyniki nie sã najwaőniejsze. Bo nawet jeijli g÷si juő odleciağy, co jest prawdopodobne, to teő jest dla nas jakaij informacja – zauwaőa L. Idasiak. Raport z wycieczki przeijle do OTOP-u, który na podstawie danych ogólnokrajowych wysnuje wnioski.

Fot. Tomasz Szternel

Uczniowie mieli teő negatywne spostrzeőenia. W dolinie Warty, a dokğadnie wzdğuő brzegu, leőağo wiele petów, opakowaġ po papierosach, butelek i puszek po piwach. Nie podlegağo dyskusji, őe ijmieci pozostawili w÷dkarze. Bez komentarza.

„ Skğadowisko gruzu zo-

stağo przeniesione z ul. Szybskiej na baz÷ Zakğadu Gospodarki Komunalnej przy ul. Wrzesiġskiej. Punkt jest czynny w dni robocze od godz. 7.00 do 14.00.

„ Wieczór autorski Bar-

Poplenerowa wystawa Obrazy powstağe podczas XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Pyzdrach zostağy wystawione w Poznaniu. Na miejsce ekspozycji wybrano Galeri÷ „Polan Sto”, dziağajãcã przy Spóğdzielni Mieszkaniowej Osiedle Mğodych. Nieprzypadkowo. – Zaleőağo mi na tym, őeby obrazy pokazaå wğaijnie w Poznaniu. To z perspektywy Pyzdr oijrodek centralny – mówi Michağ Czerniak, kustosz muzeum. – Nie bez znaczenia byğy teő znajomoijci Witka Zakrzewskiego i Marka Hağadudy (uczestników pleneru – przyp. red.) – dodaje. Wystawa zostağa otwarta 3 paŏdziernika. Nie obyğo si÷, rzecz jasna, bez szampana i udzielania wywia-

dów do telewizji. Co prawda tylko osiedlowej, ale zawsze. Efektem pracy artystów jest ponad 20 obrazów. Cz÷ijå z nich zostağa uwieczniona w katalogu. Pieniãdze na ten cel, równe 3 tys. zğ, przekazağ urzãd marszağkowski. Motywem przewodnim folderu jest brzoskwinia – owoc, którego artyijci mieli w Pyzdrach pod dostatkiem. To nie ostatnia poplenerowa wystawa prac. Na przeğomie listopada i grudnia obrazy zostanã wystawione w Galerii Sztuki „Wieőa Ciijnieġ” w Koninie. – To juő jedenasty plener. Najwyőszy czas, by pochwaliå si÷ jego efektami. Bo warto – nie ma wãtpliwoijci M. Czerniak.

Blok mieszkalny (nie tylko) dla starszych i samotnych Przy ul. Farnej w Pyzdrach byå moőe powstanie blok mieszkalny. Wszystko zaleőy od zainteresowania mieszkaġców. W budynku, wedğug wst÷pnych szacunków, miağoby si÷ znajdowaå dwanaijcie lokali mieszkalnych o stosunkowo niewielkim metraőu: od 34 do 42 m2. Cena jednego metra kwadratowego wyniesie okoğo 3 tys. zğ plus 7 procent VAT-u. Z powyőszego wynika, őe za wğasne „M”, zakğadajãc najmniejszy metraő, trzeba b÷dzie zapğaciå grubo ponad 100 tys. zğ. – To oferta dla ludzi starszych i samotnych, ale niewykluczone, őe b÷dã chcieli z niej skorzystaå takőe mğo-

dzi – mówi wiceburmistrz Roman Ejchorszt. Jeijli znajdã si÷ ch÷tni, co jest warunkiem bezwzgl÷dnym, budowa bloku mogğaby ruszyå juő w przyszğym roku. Ch÷å zrealizowania inwestycji wyraziğa jedna z wrzesiġskich firm deweloperskich. Nieruchomoijå miağaby stanãå na gminnej dziağce o powierzchni 3 tys. m2. – Odzew ze strony mieszkaġców jak na razie jest őaden. Ale ogğoszenia dopiero co pojawiğy si÷ w mieijcie. Rozdaliijmy je teő soğtysom – mówi R. Ejchorszt. Wi÷cej informacji o ofercie zainteresowani mogã uzyskaå w pokoju nr 15 w urz÷dzie gminy.

Niepełnosprawni rywalizowali o puchar starosty

bary Kosmowskiej odbyğ si÷ 8 paŏdziernika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Powieijciopisarka mówiğa o swej őyciowej pasji i odpowiadağa na pytania sğuchaczy.

„ Tadeusz Tomaszew-

ski (Lewica) organizuje w Pyzdrach dyőur poselski. Parlamentarzysta b÷dzie przyjmowağ petentów 13 paŏdziernika od godz. 8.00 do 10.00 w urz÷dzie gminy.

„ Spotkanie poijwi÷co-

Reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej zwyciężyła w organizowanym przez siebie VI Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wrzesińskiego (2 października). Drugie miejsce zajął WTZ w Czeszewie, trzecie – Gniezno, czwarte – Słupca, a piąte – Babin. Nagrody wręczał Dionizy Jaśniewicz.

Turniejowe zwycięstwo ekipy Masters-Trzusło

ne 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawğa II odb÷dzie si÷ 16 paŏdziernika w klasztorze. Poczãtek o godz. 18.30.

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ.

213-50-60

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

276-84-77

Komisariat Policji

276-81-97

Przedszkole

276-83-27

Urząd Miasta i Gminy

213-53-20

Szkoła Podstawowa

213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51

Siedem drużyn rywalizowało w dwudniowym turnieju futsalu o Puchar Przewodniczącego Zarządu Miasta-Osiedla w Pyzdrach. Zwyciężył Masters-Trzusło (na zdjęciu) przed FC Pyzdry i Dragonem. Tytuł króla strzelców zdobył Michał Jarocki, a najlepszego bramkarza – Łukasz Pietrowicz. Nagrody wręczał Mirosław Balicki, przewodniczący zarządu.

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrzesnia.info.pl

Tomasz Małecki

Burmistrz zatrudnił w ostatnim czasie dwóch nowych pracowników.

 Arkadiusz Pawlak

Fot. KUL

Pan Arek wypadł najlepiej z wszystkich kandydatów. Ma wizję rozwoju zakładu komunalnego.

Jak udağo nam si÷ nieoficjalnie dowiedzieå, sprawy w budownictwie, mówiãc ogl÷dnie, leőağy. – Bez komentarza. Kiedyij zagin÷ğa moja decyzja podziağowa. W koġcu po kilku dniach si÷ znalazğa. Nigdy nie dotrzymywano ustawowych terminów, w ogóle nie stosowano zasad Kodeksu Post÷powania Administracyjnego – tak o praktykach dotychczas panujãcych w Urz÷dzie Miasta i Gminy w Nekli anonimowo

Szkoła im. polskich olimpijczyków ma sztandar

 Marlena Andrzejewska

Fot. TOM

Pani Andrzejewska pracowała na stażu we Wrześni i miała największe doświadczenie spośród kandydatów.

mówi jedna z osób zwiãzana z branőã budowlanã. – Sã powaőne zalegğoijci, ale nie chc÷ o nich mówiå – uzupeğnia Grychowski. Burmistrz nie chce teő mówiå o tym, w jakim stanie Zakğad Gospodarki Komunalnej pozostawiğ Bogdan Baran, który w tym tygodniu odszedğ na emerytur÷. – Park maszynowy jest zğy. Jest tylko samochód, którym pracowni-

cy wywoőã ijmieci. Poza tym mamy stary ciãgnik i specjalnã ğyők÷ do wyrównywania dróg, która nie jest uőywana, bo ciãgnik ma zbyt mağã moc – Grychowski jednym tchem wymieniğ cağy park maszynowy, jakim dysponuje ZGK. Sytuacja finansowa komunalki jest taka sobie. – ZGK wychodzi na zero. Nie majã dğugów, dochodów takőe – skwitowağ burmistrz. Uzdrowieniem sytuacji w ZGK ma zajãå si÷ nowy kierownik wyğoniony w konkursie, Arkadiusz Pawlak, byğy pracownik Wydziağu IJrodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeijni. Do konkursu stan÷ğy trzy osoby. – Pan Arek wypadğ najlepiej z wszystkich kandydatów – poinformowağ burmistrz. Absolwent geografii Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu pozostawiğ w pokonanym polu m.in. inőyniera ochrony ijrodowiska. – Miağ wizj÷ rozwoju zakğadu, na czym nam najbardziej zaleőağo – mówi burmistrz Jaka to byğa wizja? – Wizja jest taka, őe zakğad teő powinien na siebie zarabiaå, a nie tylko czekaå na dotacje z urz÷du. Powinien wypracowywaå sobie dochody – wyjaijniğ nam enigmatycznie Grychowski – W jaki sposób chce je wypracowaå? – dopytujemy – Moőe on powie, jak przyjdzie. Nie b÷d÷ go wyr÷czağ. Ale to, co przedstawiağ, nam si÷ podobağo. Mam nadziej÷, őe takie moőliwoijci b÷dã robione. Co prawda, nie tak od razu – zakoġczyğ Grychowski. A. Pawlak rozpocznie prac÷ w urz÷dzie od 1 paŏdziernika.

Policjanci z drogówki łapali „na radar” na ulicy Dworcowej

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Nowi urzędnicy Arkadiusz Pawlak zostağ kierownikiem Zakğadu Gospodarki Komunalnej, a Marlena Andrzejewska – referentem ds. budownictwa. Ta druga zastãpiğa Mirosğaw÷ Kosmal÷. Przypomnijmy, őe burmistrz Roman Grychowski dwukrotnie ogğaszağ konkurs na stanowisko inspektora ds. budownictwa. – Za pierwszym razem nikt nie speğniağ warunków konkursu, za drugim si÷ udağo – burmistrz nie kryje zadowolenia. – Kandydowağy cztery osoby i ona wypadğa najlepiej – dodaje. Andrzejewska ma 24 lata, jest absolwentkã gospodarki przestrzennej Collegium Pollonicum w Sğubicach – Poza tym pracowağa na staőu w ratuszu we Wrzeijni i miağa najwi÷ksze doijwiadczenie spoijród wszystkich kandydatów, którzy stan÷li do konkursu – burmistrz wymienia zalety Andrzejewskiej. Jak podkreijliğ Grychowski, nowa urz÷dniczka b÷dzie miağa r÷ce peğne roboty. Jednoczeijnie burmistrz ucieka od odpowiedzi na pytanie o stan, w jakim Kosmala pozostawiğa referat ds. budownictwa. – To takie trudne pytanie. Wol÷ nie mówiå o tych, którzy odeszli z pracy. Mog÷ tylko powiedzieå, őe pani Andrzejewska b÷dzie miağa bardzo duőo pracy.

13

stronę redaguje:

„ Przypominamy, őe za

tydzieġ 17 paŏdziernika o 18.00 w hali sportowej w Nekli rozpocznie si÷ spotkanie przedstawicieli druőyn startujãcych w kolejnej edycji Nekielskiej Ligi Halowej. Do tego dnia przyjmowane sã teő zgğoszenia.

„ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla informuje, őe od 20 paŏdziernika placówka b÷dzie nieczynna z powodu zmiany miejsca siedziby. Czym jest ona podyktowana? Wi÷cej w kolejnych wydaniach „WW”. „ Leszek Nowicki, byğy

pracownik wydziağu geodezji starostwa powiatowego, 1 paŏdziernika rozpoczãğ prac÷ w Urz÷dzie Miasta I Gminy w Nekli. O kulisach przyj÷cia Nowickiego oraz perypetiach w poprzednim miejscu pracy juő niebawem.

„ Starostwo powiatowe

ponad dwa lata temu kupiğo ekspres do kawy za, bagatela, 3,3 tys. zğ. Ile kosztowağ ekspres zakupiony przez nekielski magistrat? Odpowiedŏ za tydzieġ.

„ W Nekielskim Oijrodku Kultury odbyğ si÷ pobór do wojska. W kamasze pójdzie kilkunastu mğodych m÷őczyzn. „ W przyszğym tygodniu

odb÷dã si÷ dwa ostanie spotkania wiejskie z burmistrzem. W poniedziağek Grychowski spotka si÷ z mieszkaġcami Starczanowa i St÷pocina. – Jak na razie jest spokojne. Mieszkaġcy sã wyrozumiali, nie majã wielkich őãdaġ – burmistrz skwitowağ przebieg dotychczasowych zebraġ.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92

Zespół Szkół im. Polskich Olimpijczyków w Nekli doczekał się sztandaru. W środowe przedpołudnie w hali widowiskowo-sportowej uroczyście wprowadzono oraz poświęcono sztandar. – Koszty całej imprezy zostały pokryte ze środków pozabudżetowych. Sponsorami byli: rada rodziców oraz przedsiębiorcy z Nekli, Wrześni, a także Kostrzyna i Swarzędza – informuje dyrektor szkoły Robert Andrzejczak. Sztandar wprowadzili rodzice, którzy przekazali go dyrektorowi placówki. Ten oddał go w ręce uczniów, których reprezentował poczet sztandarowy. Sztandar został poświęcony przez nekielskiego proboszcza ks. kanonika Ryszarda Golińskiego (na zdjęciu). Potem odbyła się część artystyczna pełna symboli olimpijskich: był znicz, koła olimpijskie, nawiązanie do starożytnej Grecji. Na imprezie nie mogło też zabraknąć polskich olimpijczyków. Uważni obserwatorzy mogli dostrzec Adama Kaczora (uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968, sprint), Piotra Mowlika (IO Montreal 1976, piłka nożna, srebrny medal), Ireneusza Goldę (IO Moskwa 1980, rzut młotem) oraz Rafała Wieruszewskiego (IO Ateny 2004 i Pekin 2008, 400-metrowiec).

Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Lecznica dla zwierząt

438-60-12

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11

 Policjanci zatrzymywali tuż przed nekielskim magistratem W ubiegğy piãtek funkcjonariusze wrzesiġskiej drogówki przez trzy godziny peğnili sğuőb÷ na ulicy Dworcowej w Nekli. Wizyta policjantów to efekt apelu mieszkaġców tejőe ulicy. – W tym czasie funkcjonariusze wylegitymowali szeijciu kierowców. Wystawili dwa mandaty oraz zatrzymali dwa dowody rejestracyjne z powodu zğego stanu technicz-

Fot. Tomasz Małecki

nego pojazdów – informuje Justyna Mioderska-Kreft, rzecznik prasowy wrzesiġskiej policji. Jak dodağa, funkcjonariusze uznajã ul. Dworcowa za bezpiecznã. – Fotoradar, który byğ tam ustawiony, nie zanotowağ zbytnich przekroczeġ pr÷dkoijci – uzupeğniğa Miderska. Na tej ulicy maksymalna dozwolona pr÷dkoijå to 30 km/h.

Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-60-70 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

14 50-lecie WSM Budowniczowie nowej Wrześni WSM może być z siebie dumna. W pół wieku zbudowała pół Wrześni. Teraz obchodzi jubileusz.

Filip Biernat

W drugiej poğowie lat 50. Wrzeijnia stağa si÷ ofiarã wğasnego sukcesu. Gwağtownie rozwijajãcy si÷ przemysğ potrzebowağ wykwalifikowanej kadry, dlatego zakğady pracy – gğównie Tonsil – ijciãgağy fachowców z cağego kraju. Wkrótce byğo ich tak wielu, őe zacz÷ğo brakowaå mieszkaġ. A to byğ jeden z magnesów, który przyciãgağ ludzi do Wrzeijni. Wtedy do akcji wkroczyğ Józef Wiãcek, wówczas propagator spóğdzielczoijci, który zresztã sam równieő potrzebowağ mieszkania. W 1956 r. próbowağ zağoőyå spóğdzielni÷ mieszkaniowã. Niestety, pomysğ nie wypaliğ. – Czynsze i wkğad mieszkaniowy byğy wysokie, ludzie po prostu bali si÷ ryzykowaå – wspomina Józef Wiãcek. Spóğdzielnia powstağa dwa lata póŏniej, gdy klimat polityczny dla spóğdzielczoijci byğ zdecydowanie lepszy. Uformowağa si÷ 20-osobowa grupa zağoőycielska, w skğad której weszli przedstawiciele trzech zakğadów: Tonsilu, Stokbetu i Spóğdzielni Mleczarskiej. Doprowadziğa ona 29 wrzeijnia 1958 r. do rejestracji w sãdzie Pracowniczej Mi÷dzyzakğadowej Spóğdzielni Mieszkaniowej. Józef Wiãcek zostağ jej pierwszym prezesem. Jednoczeijnie peğniğ funkcj÷ przewodniczãcego miejskiej rady narodowej, w zwiãzku z czym spóğdzielnia nie miağa problemów z administracjã i partiã. Co wkrótce okazağo si÷ ogromnym atutem. Spóğdzielnia od zawsze byğa zwiãzana z Mariã Konopnickã. Pierwszy budynek zakupiono przy ul. Konopnickiej 10-12 od rady narodowej. Byğ to blok w surowym stanie, po dokoġczeniu robót oddano go do uőytku w 1959 r. Wtedy teő ruszyğa budowa osiedla przy tej ulicy, w tempie 50 mieszkaġ rocznie. W 1962 r. spóğdzielnia przej÷ğa dwie zabytkowe kamienice przy ul. Koijciuszki 8 i 9/10 od Poznaġskiej Spóğdzielni Mieszkaniowej. Po tym zdarzeniu zmieniğa nazw÷ na Wrzesiġskã Spóğdzielni÷ Mieszkaniowã i na powaőnie zabrağa si÷ za budow÷ „nowej Wrzeijni”. WSM zacz÷ğa inwestowaå w miejscu, gdzie istniağy prywatne ogrody i sady oraz na terenach naleőãcych do PGR-u. – Przeprowadzane byğy wywğaszczenia, osobom tym proponowano grunty zast÷pcze. Byğy, owszem, spory, ale w tamtych czasach nikt tym dğuőej gğowy sobie nie zawracağ – mówi Józef Wiãcek. Po Konopnickiej zacz÷ğo wyrastaå osiedle przy ul. Wojska Polskiego, potem ul. Batorego i Chrobrego, nast÷pnie osiedle Tysiãclecia, w dalszej kolejnoijci zespóğ bloków przy ul. Ogrodowej, osiedle Koijciuszki i ostatnie – przy ul. 17. Dywizji Piechoty. Ich budowa zakoġczyğa si÷ juő po zmianie systemu, co niosğo ze sobã czasem opğakane skutki. – Zbankrutowağ wykonawca, który budowağ ostatnie bloki osiedla Koijciuszki, musieliijmy sami sobie radziå z dokoġczeniem robót w kilku budynkach. Byğ to trudny czas, wi÷c nawet prezes Nowak wğasnym trabantem woziğ okna i drzwi na budow÷ – wspomina Ryszard

 Józef WIącek, założyciel i pierwszy prezes spółdzielni i Ryszard Klepacki, obecny prezes WSM Klepacki, prezes WSM. Spóğdzielnia budowağa nie tylko bloki mieszkalne, ale równieő cağe zaplecze socjalne danego osiedla: szkoğy, przedszkola, sklepy, place zabaw, domy kultury, kotğownie. Zacz÷ğo si÷ od budowy sklepów na parterach przy ulicy Konopnickiej. W 1973 r. wybudowano pawilon przy ul. Kiliġskiego, gdzie miejsce znalazğy zakğady usğugowe, sklepy, apteka, a takőe biuro spóğdzielni (wczeijniej znajdowağo si÷ w podziemiach ratusza). – Byğa równieő ijwietlica kulturalno-oijwiatowa, która skupiağa őycie kulturalne wszystkich osiedli w spóğdzielni. Mieliijmy w tym spore osiãgni÷cia. Dziağağa przede wszystkim modelarnia. Mğodzieő zdobywağa tytuğy mistrzów i wicemistrzów Polski w kategorii modeli latajãcych. Byğy koğa zainteresowaġ, m.in. Praktyczna Pani. W spóğdzielni zawiãzağo si÷ towarzystwo im. Marii Konopnickiej, które przyczyniğo si÷ do budowy pomnika pisarki w parku im. Dzieci Wrzesiġskich – mówi R. Klepacki. W 1978 r. wybudowano pierwszy w kraju Dom Seniora. – W tamtym czasie paġstwo myijlağo o ludziach starszych i sprzyjağo takim inwestycjom, byğy specjalne dotacje – mówi J. Wiãcek. Dom Seniora wybudowano w stylu hotelowym. Znajdowağy si÷ w nim: gabinet lekarski i rehabilitacji, jadğodajnia, póŏniej restauracja oraz 143 mieszkania. Aby ubiegaå si÷ o lokal w Domu Seniora, dana osoba musiağa mieå grup÷ inwalidzkã lub osiãgnãå wiek emerytalny. Obecnie Dom Seniora jako taki nie istnieje, pozostağa tylko nazwa. W 1978 r. wybudowano nowã kotğowni÷ (dziij PEC). W 1979 r. przy ul. Chrobrego powstağ Super Sam, w 1981 r. przedszkole przy ul. Sğowackiego. W 1983 r. przy ul. Batorego powstağo zaplecze Zakğadu RemontowoBudowlanego WSM, który zatrudniağ ponad 200 osób. W latach 1983-1985 powstağy tzw. blaszaki. Spóğdzielnia w 1986 r. oddağa do uőytku Szkoğ÷ Podstawowã nr 5 z halã sportowã. Zakğad Remontowo-Budowlany zdoğağ wybudowaå jeszcze budynek PKO BP przy ul. Szkolnej.

Fot. Filip Biernat

 Plac zabaw przy ul. Chrobrego. Dzieciaki w latach 80. miały miejsce do igraszek Zğoty okres spóğdzielni przypadğ wğaijnie na lata 70. i 80. W latach 1975, 1977 i 1978 WSM wygrywağa konkursy na najlepszã spóğdzielni÷ w kraju i na wğasnoijå otrzymağa sztandar przechodni. W 1974 r. otrzymağa odznak÷ za zasğugi dla województwa poznaġskiego. Gğównym architektem spóğdzielni byğa pracownia Eryka Sieniġskiego z Poznania. Bloki dla spóğdzielni budowağ Kombinat Budowlany Poznaġ-Póğnoc „Trójka”, który zrealizowağ 80% inwestycji. Innymi wykonawcami byli Peberol i prywatna firma ze Strzağkowa. Pierwsze budynki budowano z cegğy, potem stosowano technologi÷ „wielki blok”, polegajãcã na montaőu gotowych segmentów, nast÷pnie stosowano „wielkã pğyt÷”, a dokğadniej tzw. pğyt÷ winogradzkã. WSM obchodzi 50. rocznic÷ istnienia. Przez ten okres kierowağy niã tylko dwie osoby. Józef Wiãcek byğ prezesem w latach 1958-1991. Sched÷ przejãğ jego uczeġ i sukcesor Ryszard Klepacki (prac÷ rozpoczãğ w 1980 r.), który jest prezesem do dzisiaj.

Fot. archiwum

– Dzi÷ki tej stabilizacji w zarzãdzaniu unikn÷liijmy kğopotów, jakie miağy inne spóğdzielnie – mówi Ryszard Klepacki. Prezesur÷ objãğ w doijå dramatycznym momencie. Na poczãtku lat 90. szalağa hiperinflacja, która zrujnowağa finanse spóğdzielni. Podj÷to decyzj÷ o ci÷ciu kosztów. Zarzãd sprzedağ Zakğad RemontowoBudowlany przy ul. Piastów i zlikwidowağ dziağalnoijå spoğeczno-wychowawczã. Wysoko oprocentowane kredyty zmusiğy spóğdzielni÷ do zaprzestania budowy nowych mieszkaġ. Skupiono si÷ na zarzãdzeniu istniejãcym zasobem. WSM poğoőyğa nacisk na remonty, które dawağy oszcz÷dnoijå ciepğa. IJciany szczytowe bloków zostağy ocieplone. W tym roku koġczy si÷ wymiana wszystkich okien, ok. 18 tys. sztuk. W 1997 „oblicznikowano” centralne ogrzewanie. W 2009 r. zakoġczone zostanã ocieplenia stropodachów. Dağo to oszcz÷dnoijci na cieple. W 1998 r. ogrzanie metra kwadratowego kosztowağo 2,13 zğ, dzisiaj to ledwie 1,80 zğ. Zağoőono teő wodomierze, które wkrótce zostanã wymienione na radiowe.


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 15 k c ġ a t S

KANAPA PACHNĄCA DZIEWICĄ, CZYLI UCHO CZOMBEGO (7) Mówi się, że jedną książkę w ciągu życia może napisać każdy człowiek, a uprzywilejowani są analfabeci, którym wystarczy ją podyktować. Problemem jest tylko czytelnik, ale tym musi się martwić wydawca. Z literaturą piękną jest jednakże tak, jak z takąż płcią, gdyż każda kobieta znajdzie swojego amatora, chociaż ta wersja jest akurat nie do rymu.

gdyő wtedy dğuőej moőna byğo reklamowaå ksiãők÷ jako nowoijå. Rudolf Wegner nie musiağ tego robiå, gdyő pozycja sprzedağa si÷ doskonale i potrzebne byğo drugie wydanie, wğaijciwie dodruk, teő zresztã bez daty. Dla porzãdku podaj÷ wi÷c, őe ksiãőka W sercu dőungli ukazağa si÷ w 1932 w serii „IJwiat Podróőy i Przygód”, gdyő Wegner nie wydawağ zasadniczo osobnych pozycji, a seria wydawnicza zawsze byğa bardziej chodliwa, gdyő kompletowali jã zbieracze. Nie byğ to zresztã pierwszy MYCIELSKI w Wydawnictwie – STANISĞAWA wyprzedziğ JERZY z linii krakowskiej, wybitny historyk sztuki i kolekcjoner. Nawiãzujãc do wst÷pnego rozgraniczenia, problem moőna rozstrzygnãå definitywnie – talent autora doskonale uzupeğniağ inteligencj÷, co w sumie daje wysokã, zrównowaőonã poprawnoijå. To si÷ da czytaå nawet dzisiaj, chociaő niezbyt funkcjonalne jest chyba szerokie tğo historyczne, ale jak dla kogo – dzi÷ki temu ksiãőka ma wysoki walor edukacyjny. Od razu widaå, őe Poselstwo RP w Kapsztadzie, czyli nominalnie Zwiãzku Poğudniowej Afryki, byğo nieŏle zaopatrzone w pozycje afrykanistyczne. Poczãtek tekstu ma charakter niewinny, jak u Hitchcocka, czyli wszystko zaczyna si÷ od trz÷sienia ziemi: Jak grom z jasnego nieba otrzymuj÷ wiadomoijå, őe z póğnocnego kraju przeniesiony jestem na dalekie poğudnie, i őe w kilka dni musz÷ zlikwidowaå moje europejskie sprawy... M YC I E L S K I w y p ğ y n ã ğ z p o r t u w Southampton na pokğadzie liniowca

Z teki Stańczyka

Ludzie pióra dzielã si÷ z grubsza na utalentowanych i inteligentnych, ale zast÷pczoijå jest tutaj duőa. TURWID, doskonağy malarz, upierağ si÷ przy malowaniu piórem, wi÷c jego fabularne kontury sã rozmazywanym na bieőãco atramentem, t÷czã ciemno- i jednobarwnã, natomiast STANISĞAW MYCIELSKI napisağ tylko jednã ksiãők÷, gdyő byğ czğowiekiem bardzo inteligentnym. Literatura podróőnicza byğa w okresie mi÷dzywojennym w bardzo wysokiej cenie i czytelnicy rozchwytywali ten gatunek na pniu. Poznaġ miağ juő swego idola, czyli Arkadego Fiedlera, który zaczynağ wcale nie od podróőy i zadebiutowağ na szeroko poj÷tym gruncie wrzesiġskim, czyli w HULEWICZOWSKIM „Zdroju”. Sğaw÷ zdobyğ troch÷ póŏniej, gdzieij od Kanady pachnãcej őywicã, którã przeijmiewcy w rodzaju HERNESA przechrzcili na Kanap÷ pachnãcã dziewicã, gdyő autor uchodziğ za odkrywc÷ i konesera miejsc dotãd niezbadanych. Czarny Lãd odkryto wtedy zaledwie na dzieġ dobry, gdyő ekscytujãce Poőegnanie z Afrykã Karen Blixen, duġsko-szwedzkokenijskiej arystokratki to dopiero rok 1937. W tym czasie Fiedler wydağ ksiãők÷ zaledwie przyszğoijciowã – Jutro na Madagaskar. Juő jesteijmy bliőej, gdyő Maurycy Beniowski to fascynacja MYCIELSKIEGO, który zajmowağ si÷ bliőej tym ni to patriotã, ni awanturnikiem. Jego ksiãőka to pokğosie misji dyplomatycznej w Kapsztadzie, gdzie znalazğ si÷ w 1928. Byğa to edycja Wydawnictwa Polskiego R.Wegnera Poznaġ, przy zastosowaniu prostackiego, ale wtedy powszechnego chwytu, czyli bez daty,

Książka jest programowo odnarodowiona i tylko jeden fragment odnosi się do realiów polskich, a nawet można go na upartego pożenić z Wrześnią. Była to konwencja gatunkowa obowiązująca wówczas w całej Europie i pod tym względem książka jest w całości afrykańska.

Carnarvon Castle, 22 tys. t wypornoijci, ijrednia mi÷dzy Titanikiem a Batorym. Pokğad, powierzchniowo przecieő niewielki, to byğ cağy wielki ijwiat, o który polski dyplomata dotychczas zaledwie si÷ otarğ. Starzy bywalcy Czarnego Lãdu raczã go od razu opowieijciami i jedna z nich jest wydzielonã cağoijciã fabularnã. Nosi tytuğ Mru, królowa Zambezi. Straszliwy krokodyl Tembi poőarğ kochanka córki wodza, pi÷knej i przez cağy czas nagiej Mru, która przysi÷gğa zemst÷ potworowi. Historia jest dğuga, ale koġczy si÷ makabrycznym okaleczeniem ludojada, który jako őywy trup zostaje zepchni÷ty w gğ÷bin÷ na wieczne dogorywanie. Cağa synteza niepohamowanych őãdz i nami÷tnoijci, prawdziwa Afryka dzika, a jednoczeijnie pochwağa czğowieczeġstwa. Okazuje si÷ bowiem, őe jeijli krokodyl skosztuje raz czğowieka, to póŏniej őadne juő inne menu go nie interesuje. Przy konsumpcji cağoijciowej nie ma jak czğowiek – zeőre antylop÷ przy wodopoju, to przez miesiãc pluje sierijciã, rogi trawi póğ roku, a kopyta to doustne czopki powodujãce zaparcie. Z lwami jest tak samo – w peğni doceniajã czğowieka i nie ma co wydziwiaå, őe na tej samej zasadzie nikt nie kocha dzieci tak bardzo, jak pedofile. Zresztã sam autor nie stroni od czarnego humoru i jest to wielka zaleta ksiãőki. Czğowiek afrykaġski starağ si÷ zresztã nie

 St. Mycielski za kierownicą służbowej limuzyny w afrykańskim Streneghaven (1928) pozostawaå w tyle za ludojadami. To si÷ póŏniej bardzo rozpowszechniğo i rytualnych ludoőerców mamy co niemiara, juő bardzo kulturalnych, gdyő wğadajã widelcem i noőem. Autor spotkağ autentycznego kanibala, który uprawiağ ten proceder w przeszğoijci, zanim byğ zmuszony przejijå na diet÷. Ten fragment ma pewien wymiar ponadczasowy: Przewaőnie jadano zabranych niewolników, a w braku takich usğuőny czarownik zawsze wynalazğ we wsi sprawc÷ jakiegoij nieszcz÷ijcia, przewaőnie tğustego jegomoijcia, którego skazywano na ijmierå. Sãdzenie zawsze trwağo dğugo, a przez ten czas biedak byğ godnie podtuczany. Co tam wtedy – jeszcze pod koniec ubiegğego wieku cesarz Republiki IJrodkowoafrykaġskiej – Bokassa I – poőerağ swoich ministrów, którzy poåwiartowani dojrzewali w lodówce, prezencie z Paryőa. A u nas zwolniã ministra i poijlã kopniakiem w gór÷, to pğacze, őe mu si÷ krzywda dzieje. Takã bğahostk÷ to moőna odreagowaå choåby k÷sem czarnego salcesonu, zwanego u nas apetycznie uchem Czombego. W sumie jednak ludoőerstwo w znaczeniu gastronomicznym chyba si÷ u nas nie rozwinie, gdyő Polacy patrzã na siebie ze stale rosnãcym obrzydzeniem. Kapsztad to prawdziwa perğa poğudniowej póğkuli i ma bardzo optymistyczne poğoőenie – w pobliőu Przylãdka Dobrej Nadziei, chociaő nie dotyczy to chyba naszych piğkarzy, których pewnie ominie Mundial 2010. Po wojnach burskich byğa to stolica kolonii brytyjskiej – Kraju Przylãdkowego, póŏniej Zwiãzku Poğudniowej Afryki, obecnie – Republiki Poğudniowej Afryki. Nominalnie stolicã paġstwa jest Pretoria, ale Kapsztad to siedziba parlamentu, a wi÷c wyst÷puje swoista dwuwğadza, jak w Holandii – ojczyŏnie Burów, obecnych Afrykanerów. STANISĞAW miağ wielkie szcz÷ijcie, gdyő udağo mu si÷ nawiãzaå osobistã znajomoijå z najsğynniejszym myijliwym Afryki tamtych czasów:

Tyle juő o nim sğyszağem, a dotãd nie mogğem si÷ z nim spotkaå. Mimo őe przeszğo rok juő jestem w Kapsztadzie i őe cz÷sto bywam u jego matki i siostry w ijlicznym ich pağacu „Sans Souci”, jego nigdy nie mogğem zastaå w domu. Nareszcie radosna wiadomoijå: Blake wróciğ wczoraj z wielkiej wyprawy aeroplanem gdzieij spod równika, gdzie szukağ nowych i nieznanych terenów ğowieckich. Sojuszniczkã STANISĞAWA byğa siostra Roberta Blake’a, Aurora, która przekonağa brata, by zabrağ na wypraw÷ w gğãb Afryki goijcia z Polski. On sam nie mógğ nawet o tym marzyå, gdyő wiãzağo si÷ to z gigantycznymi kosztami oraz uzyskaniem cağego szeregu zezwoleġ. Dok. nastãpi.


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

16 Gospodarka Czy jesteħ zainteresowany/a dodatkowĎ pracĎ chaãupniczĎ?

stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. (0-61) 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Wypowiedz się na www.wrzesnia.info.pl

Biznesmeni szlifują języki opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

W. Rzymski: – Ludzie biznesu coraz częściej chcą znać język, aby podczas negocjacji nie korzystać z tłumacza.

Wğaijciciele szkóğ j÷zykowych sã zgodni co do tego, őe wğaijnie angielski jest j÷zykiem biznesu. Dlatego wciãő najch÷tniej wybierajã go sğuchacze. – J÷zyk angielski w obecnych czasach jest juő standardem – mówi Agnieszka Kukla ze Szkoğy J÷zyków Obcych Profis. – Na drugim miejscu j÷zyk niemiecki, ze wzgl÷du na naszego zachodniego sãsiada. Z obserwacji W. Rzymskiego wynika, őe coraz cz÷ijciej sğuchaczami szkóğ j÷zykowych stajã si÷ przedsi÷biorcy:

Dzień Otwarty w fabryce Wheelabrator Group

A. Kukla: – Na pierwszym miejscu jest język angielski, na drugim niemiecki – za względu na zachodniego sąsiada.

– Wybierajã zwykle zaj÷cia indywidualne, aby moőna byğo dopasowaå je do ich potrzeb i umiej÷tnoijci. Coraz cz÷ijciej chcã znaå j÷zyk w stopniu komunikatywnym, bo to daje moőliwoijå rozmowy z partnerami zagranicznymi bez udziağu tğumacza. Byğ teő okres, kiedy wrzeijnianie byli zainteresowani naukã j÷zyka hiszpaġskiego. Miağo to zwiãzek z pojawieniem si÷ we Wrzeijni hiszpaġskiego inwestora, firmy Gestamp. Szkoliliijmy teő pracowników Gestampu, Polaków uczyliijmy hiszpaġskiego, a Hiszpanów – j÷zyka polskiego.

23% 67%

„ Poradnik budowla-

ny „Mój Dom” uznağ bram÷ garaőowã Sirocco firmy Krispol „Produktem Przyjaznym dla Mojego Domu” na rok 2009. Sirocco to najnowsza kolekcja bram w ofercie Krispolu.

„ Urz÷dy gmin i oijrodki

pomocy spoğecznej przeőywağy w tym tygodniu prawdziwe obl÷őenie. Dziij mija termin skğadania przez rolników wniosków o zasiğki dla poszkodowanych przez kl÷sk÷ suszy. W gminie Wrzeijnia jest 550 takich gospodarstw.

Który język obcy uważasz za najbardziej przydatny w biznesie? angielski

We Wrześni działa siedem szkół językowych. Konkurencja jest duża, ale zainteresowanych nie brakuje. Czy bieőãcy rok to poczãtek tğustych lat dla szkóğ j÷zykowych? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jak przyznajã sami zainteresowani, ch÷å nauki j÷zyków obcych deklaruje coraz wi÷cej osób i coraz wi÷cej z nich zapisuje si÷ na zorganizowane kursy j÷zykowe. – Najwi÷kszã grup÷ naszych sğuchaczy stanowiã dzieci i mğodzieő – mówi Witold Rzymski, wğaijciciel Studia J÷zyków Obcych English House. – Sã to gğównie uczniowie gimnazjów i maturzyijci, którzy chcã lepiej przygotowaå si÷ do egzaminów. Spore zainteresowanie obserwujemy takőe ze strony dorosğych. Ludzie coraz cz÷ijciej podróőujã i zauwaőajã potrzeb÷ komunikacji w j÷zyku obcym, choåby w stopniu podstawowym. Wyjeődőajã teő do pracy, a wtedy podstawowa znajomoijå j÷zyka jest wr÷cz niezb÷dna. Z myijlã o takich osobach organizowaliijmy nawet specjalny, trzymiesi÷czny kurs podstaw j÷zyka angielskiego.

Co słychać

10 października 2008

5% 5%

niemiecki rosyjski hiszpański

„ GUS opublikowağ

dane dotyczãce bezrobocia w Polsce zanotowane na koniec sierpnia. Stopa bezrobocia spadğa i wynosiğa 9,3%. W powiecie wrzesiġskim byğo nieco gorzej: 10,6% ludnoijci czynnej zawodowo pozostawağo bez pracy (tj. 2.830 osób bezrobotnych, w tym 2.036 kobiet).

Godzina lekcyjna j÷zyka obcego w szkoğach j÷zykowych kosztuje od 10 do 20 zğotych. Wszystko zaleőy od liczebnoijci grupy, w której odbywajã si÷ zaj÷cia. Ceny z roku na rok rosnã, ale nie gwağtownie. Na wrzesiġskim rynku panuje spora konkurencja. Kilka lat temu pojawiğy si÷ pierwsze szkoğy sieciowe, które funkcjonowağy do tej pory tylko w wi÷kszych polskich miastach. I wciãő przybywajã kolejne. – Oddziağy tych szkóğ pojawiajã si÷ takőe w mniejszych oijrodkach, np. w miastach powiatowych, w poszukiwaniu sğuchaczy. Dzieje si÷ tak dlatego, őe w metropoliach takich jak Poznaġ konkurencja jest jeszcze wi÷ksza – dodaje W. Rzymski. – English House dziağa na wrzesiġskim rynku juő 15 lat. Juő na poczãtku trudno byğo zdobyå rynek i wciãő trzeba si÷ doskonaliå, oferowaå atrakcyjne metody nauczania, wprowadzaå innowacje. Bez tego ani rusz, zarówno w nauce j÷zyków, jak i w kaődej innej branőy. MAK

„ Od niedawna dziağa

nowa strona internetowa restauracji We We – www. restauracja-winiarniawewe.pl.

„ Szpital Powiatowy we Wrzeijni Sp z o.o. otrzyma 600 tys. zğotych z funduszy unijnych na wyposaőenie pracowni endoskopowej. „ Jesienne Targi Rol-

no-Ogrodnicze Agromasz 2008 odb÷dã si÷ w najbliőszã niedziel÷ w Marszewie, koğo Pleszewa. W programie m.in. prezentacje maszyn rolniczych doradztwo, wykğady i kiermasz ogrodniczy.

Pani Teresa Medica zadbała o przedszkolaków

„ 31 paŏdziernika ukaőe si÷ kolejny dodatek reklamowy do „Wiadomoijci Wrzesiġskich”. Tym razem b÷dã to „Wiadomoijci Motoryzacyjne”. Prócz informacji z branőy znajdzie si÷ w nich miejsce dla reklamodawców. „ – Dlaczego litr bezo-

W ubiegły czwartek i piątek wrzesiński zakład Wheelabrator Group zorganizował drzwi otwarte. Uczestniczyli w nich głównie partnerzy handlowi, kontrahenci i media. Do najciekawszych punktów programu należało zwiedzanie centrum produkcyjnego, czyli – jak mówią pracownicy – serca firmy. Tam właśnie odbywa się produkcja i montaż maszyn dla zleceniodawców. – Wheelabrator Group specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń do przygotowywania powierzchni dla przemysłu – wyjaśniał Andrzej Kulterman, dyrektor ds. produkcji (na zdjęciu). – Odbiorcami Wheelabratora są potentaci z branży metalurgicznej, samochodowej, lotniczej, medycznej, górnictwa, stocznie itp. Miesięcznie we wrzesińskim zakładzie powstaje od 14 do 16 maszyn, a 75 procent produkcji trafia na rynki zagraniczne. Zakład produkcyjny we Wrześni zajmuje 35 tys. m2. Powierzchnia fabryczna to 5 tys. m2. Na 1 500 m2 znajduje się centrum technologiczne. Zakład dysponuje dwiema nowoczesnymi komorami do malowania elementów oraz nowoczesnym magazynem o powierzchni 500 m2. Pracę znalazło tu 130 osób. W sumie korporacja zatrudnia 1 250 osób w 17 krajach i osiąga roczny dochód na poziomie 350 mln dolarów. MAK

Pani Teresa Medica SA sfinansowała zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym. Część asortymentu jeszcze nie dotarła do przedszkola, ale lada dzień będzie na wyposażeniu salki gimnastycznej. Mimo to zajęcia już się odbywają. – Na razie korzystają z nich najstarsze dzieci – mówi Barbara Jankiewicz, dyrektor placówki. – To zarówno dobra zabawa, jak i troska o zdrowie. – Raporty dotyczące stanu zdrowia Polaków donoszą, że już dzieci w wieku przedszkolnym mają wady postawy, które jeśli nie są odpowiednio korygowane, prowadzą do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych – dodaje Agnieszka Konieczka, specjalista ds. marketingu Pani Teresa Medica. – Zdrowie maluchów jest dla nas bardzo ważne, dlatego każde działanie mające na celu korygowanie sylwetek dzieci oraz profilaktykę zdrowotną jest nie tylko inwestycją w przyszłość, ale także pomocą dla zapracowanych rodziców. Nierzadko są to dzieci naszych pracowników, dlatego chcemy mieć udział w zapewnieniu maluchom prawidłowego rozwoju. Mam nadzieję, że wsparcie finansowe przyczyni się do poprawy kondycji dzieci oraz da im szansę na prawidłowy rozwój. MAK

ğowiowej 95 we Wrzeijni kosztuje 4,49 zğ a w Swarz÷dzu 20 groszy taniej? – pyta internauta odwiedzajãcy portal www.wrzesnia. info.pl. Problem wysokich cen na wrzesiġskich stacjach znany jest od dawna. Rozwiãzanie? Zawsze kiedy nadarzy si÷ okazja tankowaå tam, gdzie taniej. MAK

Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

SUPER SALON 2007 THERMA LIFTING TWARZY • likwidacja zwiotczeń • spłycanie zmarszczek • obkurczanie zwisającego podbródka...

THERMA LIPOLIZA CIAŁA 061-4360-687, 0505-824-492 www.salonelegancja.pl

• wyszczuplanie i modelowanie sylwetki • redukcja cellulite • ujędrnianie np. powłok brzusznych po porodach...

www.wrzesnia.info.pl

17

GWARANTUJEMY FACHOWOŚĆ I STERYLNOŚĆ!!! MEZOTERAPIA MIKRODERMABRAZJA BEZIGŁOWA ZABIEGI • dożywianie tkanek SPA&WELLNESS KAWITACJA KURACJA KWASEM ULTRADŹWIĘKOWA MIGDAŁOWYM • bezbolesne oczyszczanie • przeciwko przebarwieniom

Inn-821a

KOLEKCJONER

Nowo Otwarty Sklep Prowadzi Skup i Sprzedaż:

Skl-311

- Monety - najlepsza inwestycja ostatnich lat - Stare widokówki - Wyroby artystyczne: obrazy...

Oferujemy również: - Biżuterię srebrną - niskie ceny - Owady świata w gablotkach: motyle, chrząszcze

Września, ul. Koszarowa 17 H - nowy blok , tel. 061 223-09-30

poziome pionowe

stróż - portier

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

gibowski@gibowski.com.pl tel. +48-660-773-161

tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

Pamięć szczęśliwych minionych dni jak perła w koronie życia lśni łaska Boża niech dzień jubileuszu opromieni a Błogosławieństwo Boże każdy smutek w radość zmieni

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DONATA JANKOWSKA OFERUJE

MALARSTWO

• olejne na płótnie • akrylowe na ścianie

z okazji 40. rocznicy ślubu URSZULI I STANISŁAWOWI KONECKIM

IKONY • pisane na desce, złocone Roz-019

najlepsze życzenia spokoju i zdrowia składa: siostra Monika z rodziną

UBEZPIECZENIA

zatrudni mężczyznę do pracy na stanowisko

Września, ul. Turkursowa 16 tel. 660-196-175

Salon Fryzjerski FASHION, Przemo Stepaniak Oferujemy: • strzyżenie damskie, męskie i dziecięce • fryzury dzienne i wieczorowe (koki) • koloryzacja • regulacja i rekonstrukcja włosów

* Komunikacyjne PROMOCJE!!! * Majątkowe * Na życie * Dla firm * Turystyczne Września ul. Jana Pawła II 6 tel. 061-436-70-00

Inn-441a

ēALUZJE

Firma Gibowski sp. z o.o. Przyborki, ul. Wiejska 16

Pra-633

ROLETY zewnêtrzne, wewnêtrzne

ul. Szczecińska 34, Września tel. 603-610-680 wt.-pt. 11.00 - 20.00 • sob. 8.00 - 15.00

Przedłużanie i zagęszczanie włosami naturalnymi metodą ultradźwięków Ten zupełnie nowy system opracowaliśmy, aby radykalnie skrócić czas i nakład pracy. Mega szybko! Przy użyciu nowego systemu AIR PRESSURE SUPER BOND mocowane jest jednorazowo do 5 podwójnych pasemek. Takiego tempa pracy jeszcze nigdy nie było. W systemie AIR PRESSURE SUPERBOND nie są mocowane pasemka pojedynczo, lecz cały rząd pasemek. Gwarantuje to bardzo dokładne i perfekcyjne umocowanie każdego pasemka. Absolutnie doskonałe! Poprzez zautomatyzowana technikę AIR PRESSURE SUPERBOND połączenia są bardzo płaskie i prawie niewyczuwalne, uzyskanie tego efektu uważane było wcześniej za niemożliwe. Za pomocą tej rewolucyjnej metody fale ultradźwiękowe pełnią rolę aktywizowania miejsc połączeń włosa bez wpływu na włosy naturalne i skórę głowy. To oznacza maksymalną ochronę dla włosów. Nawet przy częstym stosowaniu ultradźwięków włos pozostaje w pełni zdrowy i nieuszkodzony. Płasko wyprofilowane miejsca połączeń są niewyczuwalne. Za pomocą tego wypróbowanego systemu decydujecie sie Państwo na delikatną metodę na bazie podgrzewania. Poprzez powłokę teflonową miejsca połączęń pasm włosów zostają delikatnie modulowane i skręcone. Pasmo za pasmem łączy sie z naturalnymi włosami w ten sposób, że miejsca połączeń są ukryte pod warstwą włosów.

Roz-018

NIC NIE POZOSTAWIAMY PRZYPADKOWI


SPRZEDAŻ

OSK Krzyżański

ziemi ogrodowej i piasku.

Zaprasza na kurs kat. B i jazdy doszkalające

Roboty ziemne,

667-116-027

kopanie stawów. Edu-004a

- płatność w ratach Renualt Clio III Postaw na doświadczenie !!!

www.wrzesnia.info.pl

Roz-005

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

607-414-852, 693-542-239

Europejski Lider na rynku w branży zatrudni

62-300 Września ul. Wrocławska 14 tel./fax 437-96-21

osobę do działu sprzedaży wymagane kwalifikacje: - wykształcenie min. licencjat - znajomość pakietu MS Office - dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego - umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami - odpowiedzialność za powierzone zadania - dobra organizacja czasu pracy - dyspozycyjność, solidność, rzetelność - znajomość branży budowlanej oraz doświadczenie w obszarze sprzedaży będzie dodatkowym atutem - prawo jazdy kategorii B

OKNA PCV BEZOàOWIOWE DRZWI (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE)

PARAPETY ROLETY, ĩALUZJE MARKIZY MOSKITIERY

• RATY • NISKIE CENY • FACHOWY MONTAĩ

WJAZD OD UL. DZIAŁKOWCÓW

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

śp. Wiktorii Janiszewskiej rodzinie, sąsiadom, przyjacioáom, znajomym za wyrazy wspóáczucia, modlitwĊ, ofiarowane intencje mszalne i záoĪone kwiaty serdeczne Bóg zapáaü skáadają córka Jola z mĊĪem i dzieümi. Osobne podziĊkowania dla ksiĊĪy z parafii pw. Ğw. Józefa na Lipówce.

"OdeszáaĞ cicho, ale pamiĊü o Tobie bĊdzie trwaü wiecznie ..." Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

śp. Cecylii Groblewskiej ks. R. WoĨniakowi, rodzinie, sąsiadom, przyjacioáom oraz znajomym za wyrazy wspóáczucia, modlitwĊ, ofiarowane intencje mszalne i záoĪone kwiaty Serdeczne Bóg zapáaü skáada rodzina

Bd-251

TEL./FAX 061-437-96-21

Pra-630

18

061-4372-163

Burmistrz Pyzdr zawiadamia, że został wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości położonej w Pyzdrach przy ul. Konopnickiej oznaczona numerem geodezyjnym 474 o powierzchni o pow. 312 m2, która została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Pełna treść wykazu dostępna na stronie internetowej http://bip.pyzdry.pl.bip.php Roz-013


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Strona Czytelników Mamusiu, tatusiu, jestem!

19 INFORMATOR MIEJSKI Apteka w Kauflandzie, Miłosławska 10, 061 437 72 23, pon.-pt. 8.00-21.00, sob. 9.00-21.00, nd. 9.00-19.00 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97

Lena Oleszczuk, córka Sylwii i Sebastiana z Wrześni. Urodzona 1 października. Waga 3240 g, wzrost 57 cm.

Nikodem Kurlapski, syn Agaty i Marcina z Rataj. Urodzony 1 października. Waga 3500 g, wzrost 55 cm.

Aneta Stawna, córka Anny i Jerzego z Ksawerowa. Urodzona 2 października. Waga 2960 g, wzrost 54 cm.

Miłosz Kołecki, syn Moniki i Henryka z Grabowa Królewskiego. Urodzony 2 października. Waga 2710 g, wzrost 52 cm.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Batorego 8, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96

Eryk Jaskólski, syn Romany i Tomasza z Wrześni. Urodzony 2 października. Waga 2900 g, wzrost 51 cm.

Wanessa Anna Straszewska, córka Lidii i Pawła z Nekli. Urodzona 3 października. Waga 3450 g, wzrost 57 cm.

Kamil Miśkiewicz, syn Mirosławy i Andrzeja z Bukowego Lasu. Urodzony 4 października. Waga 3300 g, wzrost 55 cm.

Filip Kałużny, syn Ewy i Pawła z Wrześni. Urodzony 5 października. Waga 3470 g, wzrost 58 cm.

Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121 Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 Halo TAXI Harcerska 061 436 33 33 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI NON STOP 0660 360 380 TAXI ZET 061 436 55 55 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71

Fabian Ryszard Jarecki, syn Agnieszki i Szymona z Wrześni. Urodzony 5 października. Waga 3500 g, wzrost 52 cm.

Adam Nowakowski, syn Honoraty i Piotra z Gąsiorowa. Urodzony 6 października. Waga 3660 g, wzrost 58 cm.

Syn Małgorzaty i Artura Grodziskich z Wrześni. Urodzony 7 października. Waga 3320 g, wzrost 56 cm.

Weronika Śliwińska, córka Bożeny i Sebastiana z Bieganowa. Urodzona 7 października. Waga 4015 g, wzrost 59 cm.

Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 14 zł, 0721 372 454 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90

J

ak informowaliijmy w poprzednim wydaniu „WW”, w zeszğã sobot÷ we wrzesiġskim schronisku odbyğy si÷ „drzwi otwarte”.

Azyl byğ otwarty dğuőej niő zwykle, a jakby tego byğo mağo, adoptowaå pieski moőna byğo za darmo (zwykle jest to koszt 25 zğ w przypadku pieska zaszczepionego lub 8 zğ, jeijli szczepienia jeszcze nie miağy miejsca). Jak poinformowağa nas Pani Anna Hedrych ze straőy miejskiej, akcja okazağa si÷ sukcesem. Schronisko odwiedziğo kilkadziesiãt osób, ale – co najwaőniejsze – nowy dom znalazğo aő pi÷å psiaków. Wielu z odwiedzajãcych, którzy nie zdecydowali si÷ od razu na adopcj÷, zadeklarowağo jã po upğywie tzw. kwarantanny, którã obj÷ty jest kaődy nowy mieszkaniec schroniska. Jest to okres dwóch tygodni, w trakcie których oczekuje si÷ na zgğoszenie wğaijciciela (który byå moőe poszukuje swojego ulubieġca), a takőe czas pozwalajãcy oceniå stan zdrowia pieska. Zapytaliijmy, czy godziny otwarcia schroniska mogğyby byå przedğuőone, jednak okazağo si÷, őe obecnie nie jest to moőliwe, poniewaő w schronisku pracuje etatowo tylko jedna osoba (Pan Ireneusz), która pracuje juő teraz od poniedziağku do niedzieli i trudno by byğo wymagaå, aby przebywağa w schronisku jeszcze dğuőej, chociaőby w weekendy. Jak poinformowağa Pani Anna, rozwaőane jest przedğuőenie akcji oraz – co moőe odnieijå sukces – wprowadzenie do szkóğ programu/informacji zwiãzanych ze schroniskiem. Moőliwe, őe pojawiã si÷ plakaty informacyjne. Tymczasem akcja miağaby trwaå do koġca paŏdziernika. O jej rozwoju i sukcesach b÷dziemy Paġstwa informowaå na bieőãco.

Michał Skweres, www.wirtualny.opiekun.pl

List

List

GRILL & BURGER’s MAKRIS www.makris. pl, 061 437 96 01

W

itam! Jestem szcz÷ijliwã wğaijcicielkã psa o numerze 009. Na imi÷ ma Rudi – tak nazwağy go dzieci. Myijl÷, őe ta zmiana moőe byå na korzyijå schroniska.

Pies jest naprawd÷ cudowny i jesteijmy bardzo wdzi÷czni mğodemu wolontariuszowi, który pomógğ nam w jego wyborze. Jeijli to moőliwe, to prosz÷ mu za to podzi÷kowaå. Wszystko jest zgodne z podanym nam przez niego opisem. Piesek jest ğagodny, delikatny i pierwszy raz mamy psa, który nie merda ogonem, tylko nim kreci jak helikopter, czym wywoğuje u nas atak ijmiechu. Cağkiem ğadnie radzi sobie z naukã nowych komend. Z chodzeniem na smyczy teő juő sobie poradziliijmy, chociaő nie ukrywam, őe kosztowağo nas to sporo zarówno cierpliwoijci, jak i wysiğku fizycznego – őeby opanowaå jego siğ÷ i wag÷. Jedyne szkody, jakie nam zrobiğ, to dwa razy rozwalone drewno do kominka na ogrodzie, rozszarpane w drobny mak dwa obrusy ze stoğu w ogrodzie i zjedzona miotğa. Okazywağ tym swój bunt przeciwko zostawaniu samotnie na ogrodzie, ale po zastosowaniu kary w postaci kagaġca na pysku po kaődym wyskoku, widaå doszedğ do wniosku, őe lepiej zajãå sie swojã oponkã ze sznurkiem. Wyleczyğ si÷ bez bicia. Mimo tego, őe jest psem ğagodnym i straszy wyglãdem, ma fantastyczny sğuch i ijwietnie pilnuje domu. Ma swoje honorowe miejsce na mi÷kkim materacu pod grzejnikiem w moim pokoju i wyglãda na szcz÷ijliwego. Őycz÷ tyle szcz÷ijcia innym psom. Pozdrawiam!

Kamila

Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Kompleksowe usługi pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0602 657 422, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 9.00-20.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ,

APTEKI DYŻURUJĄCE 10.10 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 061-4377-995 11.10 VADEMECUM, ul. Wojska Polskiego 19 tel. 061-4365-988 12.10 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 061-4365-293 13.10 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 061-4360-205 14.10 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 061-4377-746 15.10 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 061-4379-040 16.10 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 061-4377-223


Nagrody można odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

20

10 października 2008

rozrywka

Halina Kotyk

041 (136)/2008

Fot. Damian Idzikowski

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW”, podając swoje dane. Dziś pierwszy kupon z oznaczeniem „35”.

Tym razem stówkę skompletowała (i tym samym stówkę wygrała) Bożena Roszczyk z ul. Staszica.

Wygraj stówkę 35

Ostatnie zdjęcie sprawiło Państwu dużo kłopotu. Teren byłych Państwowych Zakładów Zbożowych przy ulicy Czerniejewskiej rozpoznał Pan Mariusz Rembowicz z Podstolic. Gratulacje.

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Gdyby się nie podobał, nie zostałby wybrany przeważającą większością głosów. Ale zadowolenie uczniów potwierdza także ich liczny udział w konkursach i programach edukacyjnych związanych z nowym patronem.

Rozwój, modernizacja, powstawanie nowych miejsc pracy.

Wandalizm, brak inicjatywy (niektórych) ludzi

Okazjonalnie – lampkę szampana, lampkę wina

Na słodko

Zaczynam poranną toaletą i śniadaniem, kończę relaksem z książką lub obejrzeniem dobrego filmu.

Książka

Wyjazd nad wodospad Niagara

Nieprawdziwych informacji o swoim życiu

Sukces prywatnie - rodzina, zawodowo – osiągnięcia uczniów w konkursach matematycznych i modernizacja szkoły. Porażka - pozostawienie ucznia w tej samej klasie.

Podróże

Mężatka, 3 dzieci

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni – nauczyciel matematyki, obecnie pełnię funkcję dyrektora szkoły.

Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn, studia podyplomowe UAM Wydział Matematyki i Informatyka

Sokolniki

041 (136)/2008

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Czy uczniom podoba się nowy szkolny patron?

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim życiu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy książka?

Największe marzenie

Czego nie chciałabym przeczytać w swojej biografii?

Co uznaję za swój największy sukces i porażkę?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko

041 (136)/2008

41

edycja internetowa

25

9

2

Jedno z dwóch przy rowerze

Skrzynka wyborcza

13

16

15

17

3

18

4

19

5

Choroba zakaĨna

Fiz.: 10 gramów.

Ofiara wypadku

20

6

22

8

6

PaĔstwo na Páw. Arabskim ze stolicą w Maskat

Brak energii; apatia, biernoĞü.

24

Uchwyty konia gimn.

Spadająca gwiazda

ImiĊ ĪeĔskie imieniny 12.VI.

Páaszczyzna, linia pochyáa, ukoĞna; skos.

Karzeáek, gnom, skrzat.

21

7

3

Geogr.: stolica AzerbejdĪanu.

Skrót od: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Szpalta

Sofa

Gromada zwierząt

Zmiana pozycji króla i wieĪy

Roztwór LekcewaĪąco Īywicy na o cháopcu powierzchniepeánoletniach nim, drewnianych nastolatku.

23

9

ĝrodki masowego przekazu

Psych.: stan podniecenia, wzmoĪonej energii, uniesienie.

4

Czáonek zespoáu The Beatles, perkusista

Postój, przerwa w podróĪy.

10

Szkoda moralna; uszczerbek, uchybienie, zniewaga.

Obszar uprawny

MiejscowoĞü uzdrowiskowa nad Rabą

5

Gatunek, jakoĞü.

Lilak

12

24

10

ImiĊ Londona

21

Jednostka ciĞnienia

Okrycie na konia

Rzymski bóg miáoĞci

Bywa kolczasty

25

11

13

16

Deptak

14

Do krycia dachów

20

Roln.: najemny robotnik rolny.

12

Mikoáaj z Nagáowic

7

1

Sáoik na przetwory

15

ZĊby za siekaczami

Prezent, podarunek

Resztki produkcyjne

Wojsk.: karabin maszynowy.

18

Pospolity zając

Epopeja

11

14

22

23

CoĞ maáo wartego, coĞ lichego; ktoĞ bez znaczenia.

Napisaá ksiąĪkĊ

Biblijny wáaĞciciel arki

Potrzask na ptaki

Potocznie: kobieta dorosáa, dojrzaáa.

Rozrzuca- àączy rĊkĊ nie nasion z tuáowiem

19

Odchody, ekstrementa

8

"Dziurawe" buty

Nad morzem

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

20 zã

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

Plany repertuarowe: 17-23 października – WYSPA NIM 17-23 października - BABYLON A.D.

horror – USA – od lat 15

19.00 – NIEZNAJOMI

animowany – USA – od lat 15

10-16 października (od piątku do czwartku)

17.00 – MAŁPY W KOSMOSIE

„Daleka woda ognia nie ugasi” – takie hasło po rozwiązaniu naszej krzyżówki ułożyła Pani Marzena Kierkowska z Kowalewa Opactwa. Znaczy się, poza powiatem też nas czytają... Gratulujemy wygranej.

2

àaĨnia fiĔska.

Musztardowy

Powierzchnia bez Peána krów poáysku

Kolej.: skrót od: Polskie Koleje PaĔstwowe.

17

Antrop.: czáowiek naleĪący do rasy biaáej.

1

Maáa szklaneczka do alkoholu.

SpoĪ.: gatunek herbaty.

Aura

StrzĊp waty

Nazwisko (imiĊ) napisane wáasnorĊcznie.

Ziemia zasiana zboĪem

ImiĊ Dymnej

Geogr.: paĔstwo ze stolicą w Teheranie; sąsiad Iraku.

Upomnienie, nagana, áajanie; reprymenda.

Rel.: czáonek KoĞcioáa rzymskokatolickiego.

Na stole w kuchni

Rolka monet

Sprzeciw, protest.

Sport: futbolista.

Med.: naroĞl, zgrubienie, guz.

Historyjka Maáy kuper obrazkowa

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

Ogłoszenia drobne

Reklama

WW

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy na kartkę nakleić kupon, który upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW” przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

4. Młoda para przychodzi do urzędu stanu cywilnego. Urzędnik pyta: – Czy jesteście przygotowani do tak ważnego kroku? – Oczywiście – odpowiada przyszły pan młody. – Mamy już 15 litrów wódki, 35 butelek wina i 6 litrów spirytusu! Lucia

3. Akwizytor puka do drzwi. Otwiera mu kobieta. – Dzień dobry. Uszanowanie, łaskawa pani. Czy pozwoli pani, że przedstawię jej najnowszy hit z dziedziny urządzeń gospodarstwa domowego, o którym pani sąsiadka twierdzi, że nie może sobie pani na niego pozwolić? Sylwia

2. Spotykają się znajomi: – Co słychać u waszej córki? Czy już przedstawiła wam swojego narzeczonego? – Jeszcze nie. Magdalena jest bardzo nieśmiała; na razie przyprowadza swojego chłopaka do domu tylko wtedy, gdy nas nie ma... Maria

1. Dziennikarz pyta prezydenta USA: – Czy ma pan dowody na to, że Irakijczycy posiadają broń masowej zagłady? – Oczywiście. Zachowaliśmy wszystkie pokwitowania . Wiesław

chichy

Rozrywka

 Najnowsze nakrycie głowy

 Letnia przejażdżka

 W blasku słońca

 Miau...

Fot. Agnieszka Grajek

Fot. Aneta Piechnicka

Fot. Łukasz Graczyk

Fot. Natalia Konopka

Co tydzień autor jednego z prezentowanych zdjęć otrzymuje w nagrodę 30 zł. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcyjne jury. „Fotograficzny miszmasz” to propozycja skierowana do amatorów, którzy chcą zaprezentować na naszych łamach swoje prace. Zdjęcia można przesyłać na adres redakcji (Fromborska 18) i biura ogłoszeń (Warszawska 15), a cyfrowe na e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl. Tematyka całkowicie dowolna – ludzie, zwierzęta, przyroda, zabawne sytuacje, ciekawe miejsca... Uwaga! Fotografii nie zwracamy. Dziś po odbiór nagrody zapraszamy Natalię Konopkę, która uwieczniła popisy swojego uroczego ulubieńca.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

21


PRACA „ AVON - dodatkowy zarobek, kosmetyki gratis, awans, 604-353-057 „ Firma edukacyjna zatrudni osobę z przygotowaniem pedagogicznym i bdb znajomością angielskiego - prowadzenie zajęć z przedszkolakami 4 dni tygodniowo od 12.30. Praca w ok. Witkowa - zwracamy koszty dojazdu. Zgłoszenia: ewa.zabka@ceatut.pl „ Francja - praca od zaraz w budownictwie, tel. +33-634-301-241 „ Piekarnia zatrudni panów do przyuczenia w zawodzie piekarz, atrakcyjne warunki wynagrodzenia, tel. 0663-203-373 Piekarnia zatrudni piekarza, oferujemy atrak„ cyjne wynagrodzenie, tel. 0663-203-373 „ Potrzebna osoba do rozliczenia PITu z Holandii, 600-277-819 „ Przyjmę do montażu okien i drzwi pracownika z doświadczeniem oraz pomocnika montażysty 061-4350-821, 502-631-421 „ Przyjmę dziewczynę ze znajomością rosyjskiego do pracy na CB Radio, 0510-952-671 „ Przyjmę elektryka samochodowego z praktyką 0510-952-671 „ Przyjmę malarzy, szpachlarzy, 605-687-499 „ Przyjmę mechanika samochodowego z praktyką 0510-952-671 „ Przyjmę murarzy, pomocników murarzy, 605-217-503 „ Przyjmę na myjnię TIR we Wrześni z doświadczeniem lub do przyuczenia, tel. 061-4362-180 „ Przyjmę piekarzy i osoby do przyuczenia, 0607-507-737 „ Przyjmę pracownika do produkcji okien i do myjni samochodowej tel. 601-200-113 „ Przyjmę szwaczkę, tapicerka meblowa, 0691-028-010 „ Przyjmę ucznia w zawodzie rzeźnik wędliniarz 061-4385-852 „ Samodzielną fryzjerkę przyjmę 0509-446-478 „ Zatrudnię do pracy w drukarni Swarzędz Jasin, 1500zł netto, 0661-996-649 „ Zatrudnię doradców finansowych również bez doświadczenia tel. 0515-507-392 „ Zatrudnię ekspedientkę 061-4363-359 „ Zatrudnię kierowcę kat C+E, UE, PL, 0603-671-449 „ Zatrudnię na myjnię ręczną pana do 35 lat auta osobowe 695-734-832 „ Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy. CV+ zdjęcie prosimy składać w punkcie Zakładów Bukmacherskich Milenium na ul. Dzieci Wrzesińskich 7. „ Zatrudnię opiekunkę do dzieck a - 0512-357-249 „ Zatrudnię panią do kawiarni, praca w piątki, soboty i niedziele, 0729-037-122 „ Zatrudnię pomocnika murarza z umiejętnościami murarskimi, 0606-991-372 „ Zatrudnię pracowników budowlanych, praca za granicą, 888-531-689 „ Zatrudnię rencistę do sklepu meblowego, 0604-254-688 „ Zatrudnię samodzielnego mechanika samochodowego, 605-601-040 „ Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską w Miłosławiu, 0787-126-072 „ Pilnie przyjmę miłą, pracowitą i uczciwą panią do pracy w barze w Miłosławiu, 0668-517-874

NAUKA „ CHEMIA - korepetycje + przygotowanie do matury 061-4362-034, 0889-364-019 „ Studentka j. angielskiego udzieli korepetycji, 603-209-330 „ Zatrudnię pracowników do tynków maszynowych i do wykończenia wnętrz tel. 698-944-655

MOTORYZACYJNE „ Atos, 99; seicento, 1.1, 99, 788-653-748 „ Audi A6 - 2.5 TDI, 2001 rok, 604-973-528 „ Chcesz sprzedać samochód, zadzwoń gotówka, 792-552-662 „ Cinquecento, 97, 665-103-801 „ Citroen evasion 1.9 TD 95 r. 7- osobowy, 0692-479-570 „ Daihatsu YRV, 1.3, 2005 rok, 67 tys.km, czarna perła metalik, przyciemniane szyby, bogate wyposażenie, zarejestrowany, 16.000 zł (komplet opon zimowych), 0602-371-992, 061-4361-916 „ Fiat bravo 1.4 98 r. 0886-870-721

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 „ Fiat siena 97r, 0600-258-740 „ Ford escort 97, 5 drzwi, zarejestrowany, 5.300zł, 061-4364-100 „ Ford escort kombi 1,4, 91r, 1500zł, 0667-962-212 „ Ford escort, 1.4, 98 rok, 668-963-401 „ Ford fiesta 1.1 + gaz, 94 r. 0669-893-397 „ Golf 1.9 TDI, 96 rok, lekko uszkodzony, zarejestrowany, 665-103-801 „ Honda civic, 1.3, 16V, 95 rok, zarejestrowana, 695-752-941 „ Kupię deawoo matiz, rok 1999 - 2002, 698-829-874 „ Lanos, 1.5, 1998 rok, 5.000, 782-871-320 „ Mercedes C-220D, 97 rok, 604-973-528 „ Naprawa rozruszników, alternatorów u klienta, 0507-829-644, 0512-501-723 „ Opel astra II 1,6 benzyna, 98 rok, 100% bezwypadkowy, stan idealny, 89.000km, kierowca kobieta, tel. 0508-355-324 Opel astra, 1.7 TD, 99 rok, 604-973-528 „ „ Opel astra, 2.0 DTI, 98 rok, 889-208-457 „ Opel vectra kombi 1.8 97 r., 0602-770-551 „ Opel vectra, 94, 4.300, 660-786-562 „ Passat, 1.9 TDI, 130 KM, 2004 rok, 889-208-457 „ Peugeot 206 2000r, rejestracja 2001, 3 drzwi, bogata wersja, 12.500zł, 0669-840-233 „ Peugeot 206, 99 rok, 697-217-710 „ R e n a u l t m e g a n e ko m b i 9 9 r. 0602-770-551 „ Seicento 900, 98 rok, elektryczne szyby, 061-8180-304 „ Skoda felicja, 96 rok, 3.500, 0662-078-819 „ Skup aut na chodzie lub nie tel. 725-043-481 „ Skup aut na części lub całe, 0507-829-644 „ Sprzedam alfa romeo 145 97 r. 1.9 TD miesiąc w kraju, zarejestrowany, 0888-770-998 „ Sprzedam astra kombi, 2000 r, 0606-692-903 „ Sprzedam astrę kombi 1.6 + gaz 95 r. 0691-931-526 „ Sprzedam audi 80 B4, 1,9TDi, 93r, Ford fiesta 94r, wspomaganie, elektryka, zarejestrowany, 0661-028-614 „ Sprzedam audi 80 rok 97, tanio na chodzie tel. 603-699-276 „ Sprzedam audi A4, 1,8, V5, kombi, do rejestracji, 7.000zł, 0785-310-707 „ Sprzedam Audi A4, 1.9 TDI, 130 KM, sedan, nowy model, rok 2001, bogata wersja, sprowadzony, 502-845-502 „ Sprzedam audi A4kombi, 97r, 1,6 +gaz, 0661-673-834 „ Sprzedam audi A6 kombi 94 r., 0781-161-431 „ Sprzedam BMW 2002r, kompakt, bogate wyposażenie, 0504-783-557 „ Sprzedam BMW 318 IS, 94r., czarna 691-285-190 „ Sprzedam BMW 325D, 93 rok, 603-45-41-43 „ Sprzedam BMW E46 323, 99 rok, cena 29.000, zarejestrowany, 784-126-087 „ Sprzedam BMW E46, 99 rok, 507-097-757 „ Sprzedam BMW TDS 318, 94r, szyberdach, el.lusterka. el.szyby. ABS, srebrny metalik, alufelgi, 0691-169-824 „ Sprzedam CC 97rok tel. 698-434-347 „ Sprzedam CC, 95 rok, tanio, 507-829-644 „ Sprzedam cinquecento 700, 97 rok, stan bdb, 661-263-950 „ Sprzedam citroen Xara Picasso 2001r. 2,0HDI, 4xpp, 90KM, klimatronic, cena 20,000zł, tel. 504-289-983 „ Sprzedam części CC 700, 900, 0512-329-380 Sprzedam części do hondy civic “jajo”, „ 500-328-038 „ Sprzedam daewoo nexia 97 r. + gaz, 2.800 zł, 0515-352-589 „ Sprzedam drzwi golf V szyby golf V, chlapacze przód i tył, 0600-669-489 „ Sprzedam fiat 126p, 1999, stan bdb, 606-504-673 „ Sprzedam fiat CC 97r. 2.200 zł, ford mondeo 1,8 z gazem 95r. ciemny metalik tel 063-2768-063, 605-943-061 „ Sprzedam fiat ducato max 94r. tel. 600-562-704 „ Sprzedam fiat seicento, 1.1, 2002 rok, biały, 601-807-850 „ Sprzedam fiat uno, 96 rok, 1 właściciel, 0661-263-852 „ Sprzedam fiat uno, rok 91, benzyna, gaz, stan dobry, cena 1.700, zarejestrowany, 504-397-194 „ Sprzedam fiata CC 700 96 r. 0668-022-673 „ Sprzedam ford escort 97 r. 0696-012-287 „ Sprzedam golf II 1,6 rocznik 1991, benz., 5 drzwi, 789-900-873 „ Sprzedam golf III, 1,9 TDI, kombi. 97rok, klima, szyberdach, 601-427-924 „ Sprzedam golf III, 93 rok, BMW 320D, 2000 rok, 603-742-401 „ Sprzedam lanosa, 1.5, 16V, 2000 rok, 602-262-805 „ Sprzedam lub zamienię VW golf III 1.8i + gaz 97 r. po tuningu, 0669-984-413 „ Sprzedam mazdę 323, 1.6, 1991 rok, 695-164-536 „ Sprzedam mazdę 323F, po wypadku, z nową instalacja gazową, 0691-571-778 „ Sprzedam mercedes 124, 2,5TD, rok 95, 0605-788-838

„ Sprzedam mercedes C 220D rok 95, tel. 501-602-025 „ Sprzedam mercedes C180 94 r. 0507-635-499 „ Sprzedam mercedes W140 klasa S 350TD 94 r. full opcja, 0600-992-681 „ Sprzedam mitsubishi galant 96 r. 2.0 V6, bogato wyposażony, 0501-775-276 „ Sprzedam nadbudowę polonez truck + burty aluminiowe, 0600-669-489 „ Sprzedam nissan micra 2003 r., 49600 km, 5 drzwi, bogate wyposażenie, stan idealny, błękitny, 18.900 zł do negocjacji, 0501-185-720 „ Sprzedam nissan primera kombi 2,0 diesel, 1993 rok, kolor grafitowy metalik, elektr. lusterka, elektr.szyby, elektr. wysuwana antena, centr. zamek, radio, stan bdb, zarejestrowany tel. 888-477-379 „ Sprzedam opel astra clasic 1,4, 99r, kombi, 0509-934-108 „ Sprzedam opel astra classic 1.6i + gaz 93 r. 0669-984-413 „ Sprzedam opel astra, 1.6i, z gazem, 93 rok, 0667-905-533

AUTO-GAZ MONTAŻ 16-letnie doświadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

„ Sprzedam opel corsa 1,7D, rok 96, 0885-993-711 „ Sprzedam opel corsa 2000 granatowy metalik 506-144-916 „ Sprzedam opel corsa 93r, czarny, 0600-991-937 „ Sprzedam opel corsa 95r, 4.200zł, Fiata punto 96r, 4.100zł, 0505-651-688 „ Sprzedam opel corsa grudzień 93, 1,2, zarejestrowany, 0608-040-713 „ Sprzedam opel corsa, 2000 rok, 1.5 TD, 667-955-843 „ Sprzedam opel omega kombi 2,0B +gaz, 90r. cena do uzgodnienia tel. 666-829-693 „ Sprzedam opel omega kombi, 2.0 benzyna + gaz, 95 rok, cena 5.900, 605-558-195 „ Sprzedam opel tigra 1,4 16V 95r. szyberdach, 2 poduszki powietrzne, el. szyby; daewo tico 99r.tel. 500-058-027 „ Sprzedam opel vectra 1,8 90rok +gaz, 2.800zł, tel. 698-537-850 „ Sprzedam opel vectra 1.6 91 r. 0601-192-610 Sprzedam opel vectra 1997r. 2,0 DTL zarejestro„ wany, cena 13 tys. zł. tel. 511-542-646 „ Sprzedam opel vectra 98r, zarejestrowany, stan bdb, 0880-414-307 „ Sprzedam opel vectra kombi 2,0 disel, 97r. tel. 782-649-694 „ Sprzedam opel vectra w całości lub na części 506-367-708 „ Sprzedam opel zafira, Mercedes Cklasa, 0608-131-569 „ Sprzedam opla corsę C, 2002 rok 1,2 603-810-837 „ Sprzedam opony roz. 195/65/15 i tłumik sportowy Remus, 601-355-909 „ Sprzedam passat, 2003 rok, 1.9 TDI, 695-87-90-40 „ Sprzedam passata 1.9 TDi 94 r. 0600-295-477 „ Sprzedam peugeot 307, 2.0 HDI, 2003r, 0694-622-620 „ Sprzedam peugeot 607, 2,2 HDi, rok 2003, 0605-788-838 „ Sprzedam punto, 2001 rok i renault megane kombi, 1.9 DCI, 2001 rok, 694-459-109 „ Sprzedam renault 19, rok 90, benzyna, cena do uzgodnienia, 061-4386-491 „ Sprzedam renault clio 1.2 95 r. 0505-039-518 „ Sprzedam renault clio 2004r, 0603-264-122 „ Sprzedam renault clio 2006, 1,2 benzyna, 18.000zł, Renault megane 2006, nowy model, uszkodzony, Punto HGT 2002, 0509-446-479 „ Sprzedam renault clio 95r, 0661-673-834 „ Sprzedam renault clio, 1.2, 95, 513-449-905 „ Sprzedam renault kango chłodnia, agregat thermoking 98, 1,9D, 10.000zł, 0509-446-479 „ Sprzedam renault laguna 1,9DCI, 2001 rok tel. 667-341-430 „ Sprzedam renault laguna 97r, cena do uzgodnienia, stan idealny tel. 0693-298-377 „ Sprzedam renault laguna II kombi 2003, 0669-982-311

GAZ

Monta¿ INSTALACJI SAMOCHODOWYCH Mechanika samochodowa Wrzeœnia, Kosynierów 69 061 4366-978, 0508-186-037

„ Sprzedam renault megane 1,6 96r., sprowadzony do rejestracji, 695-768-296, 695-768-295 „ Sprzedam renault megane 96 r. zarejestrowane, 0604-704-125 „ Sprzedam renault megane, 96 rok, 1.4 + gaz, 438-90-92 „ Sprzedam renault scenic, 1.5 DCI, 30.11.2005r, 0694-622-620 „ Sprzedam renault trafic 2,1 Diesel, skrzyniowy, rok 1985, zarejestrowany, 721-106-350 „ Sprzedam renualt 19 na części tel. 661-781-102 „ Sprzedam samochód rover 620, 1995 rok, 604-331-340 „ Sprzedam seat cordoba 1,9D, 98r, kombi, zarejestrowany, 4388-582, 0501-557-681 „ Sprzedam seat cordoba stan dobry, 0509-598-761 „ Sprzedam seat toledo, 1.9 TDI, 96 rok, bogate wyposażenie, klimatyzacja, cena 9.800 zł, tel. 663-138-374 „ Sprzedam seat toledo, 2.0, 16V, 95 rok, bogate wyposażenie, 698-657-640 „ Sprzedam silnik opel omega 2.0 16V 99 r. po pękniętym pasku rozrządu, 0888-152-780 „ Sprzedam skodę felicje, kombi, 1,9 diesel 2000 rok, czerwona, 601-178-071 „ Sprzedam skuter Aprilla Sr50, rok 2003, 3.700zł. 0605-942-365 „ Sprzedam skuter peugeot speedfight rok 2000 stan bdb tel. 603-699-276 „ Sprzedam skuter Romet 727 Elegance, rok 2007 początek, stan bdb, przebieg 300km, kolor czerwono-srebrny cena 2.700 zł. do negocjacji 662-041-569 „ Sprzedam skuter tel. 502-356-790 Sprzedam skuter Vivacity 50 2004 r. „ 0696-434-399 „ Sprzedam suzuki baleno 1.3 97 r. pełna elektryka, wiśniowy, sedan, 0605-724-014 „ Sprzedam suzuki swift, 93, 1.3, 608-729-873 „ Sprzedam tico, 98 rok, c.z., elektryka, 0661-263-852 „ Sprzedam VW golf 1,9poj. TD 93r., fiat punto kabrio 95r, 1,2 888-968-291 „ Sprzedam vw golf III 92r, Ford escort 1,6 96r, 0886-236-629 „ Sprzedam VW golf III, 92r., stan bdb, 0500-029-180 „ Sprzedam VW golf IV 1.6 kombi 2003 r. 80 tys. km, salon, 061-4361-923, 0603-766-333 „ Sprzedam vw passat kombi 98r, 1,9TDi, 110KM, bogate wyposażenie, sprowadzony, 0663-768-582 „ Sprzedam VW transporter IV 2.4 D 96 r. 9-osobowy, 0692-479-570 „ Suzuki liana, 1.6 GLX, X 2001 rok, 89 tys.km, bordo metalik, bogate wyposażenie, po lekkiej naprawie blacharsko-lakierniczej, po opłatach, gotowy do rejestracji, 14 500 zł, 0602371-992, 061-4361-916 „ Tanio ford fiesta 1.3, 3 drzwi, 96 rok, 600-298-231 „ Toyota corolla, 2.0D, 1998, 608-734-315 „ VW golf III rok 1996, 7.600zł, klimatyzacja, airbag, 0707-177-057 „ VW passat kombi, 99 rok, 2.3 VR5, 150 KM, modrak metalik, 181 tys.km (książka przeglądowa) bardzo bogate wyposażenie, automat, skóra i inne, 8.500 zł po opłatach, auto w kraju, lekko uszkodzony, jeżdżący, 0602-371-992, 061-4361-916 „ Wyjazdy po samochody do Berlina i nie tylko, transport i pomoc przy zakupie aut, 0663-109383, 0606-391-861 „ Sprzedam punto 2000, 3 drzwi, bezwypadkowy, 9800 zł, 0601-986-050 „ Sprzedam renault megane kombi 1.6, 2003 r., bogate wyposażenie, tel. 605-556-379 „ Sprzedam lawetę niemiecką, 0601-986-050 „ Sprzedam cinquecento 700, 95, 0607-634-219 „ Sprzedam vw golf III, 91, 0783-696-419 „ Sprzedam vw transporter 1.6 D, tanio, 061/4378-213 „ Sprzedam citroen oltcit, 1992, na chodzie, na części lub w całości, tanio, 061/4378-213 „ Sprzedam suzuki swift 1.3, 2005, 3 drzwi, srebrny, sprowadzony, po wszystkich opłatach, cena 27500 zł, 0601-954-953, 0691-962-888 „ Sprzedam chrysler pt cruiser 2,2 CRD/ CDI, 2003, pełne wyposażenie, po wszystkich opłatach, srebrny, cena 32000 zł, 0601-954-953 „ Sprzedam eskort 94, ford transit 94, 0504-954-795 „ Okazyjnie sprzedam VW polo 1.4 TDI, klimatronic, 2003, sprowadzony, idealny, 0509-125-744 „ Sprzedam opel vectra A, 95, cena 4500 zł do negocjacji, 0601-666-542 „ Sprzedam fiat 126p, 0781-258-246 „ Sprzedam ford tranzit 2.5 D, 94, 9 osobowy, 0665-047-225 „ Sprzedam opel omega A, 90, benzyna, tanio, 0788-502-910 „ Fiat punto 1.2 salon 2002/2003, 5-drzwiowy, bezwypadkowy, klimatyzacja, 0603-352-532 „ Opel corsa 1.0 2002, 3-drzwiowy, 0603-352-532 „ Skoda octavia kombi 1.6, gaz, 1999, 0603-352-532

www.wrzesnia.info.pl „ Vw golf, 1.9 TDI 2001, 5-drzwiowy, 0603-352-532 „ Sprzedam fiata 126p, 98, 0788-378-332 „ Sprzedam peugeot boxer 2.5 D, rok 98, 0600-771-491 „ Sprzedam ford fiesta 93, 061/4384-436 po 18

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Do wydzierżawienia pokój 0509-501-928 „ Do wynajęcia 2,3 pokojowe, na sprzedaż domy 58 tys.,170 tys.,255 tys., mieszkania 2, 3,4 pokojowe od 123 tys., Kilińskiego 138 tys. 0692-780-124 „ Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 75 m2 w Bierzglinku - 0691-028-010 „ Wynajmę parter domu 70 m2 ze wspólnym wejściem, 0602-626-980 „ SPRZEDAM 3-POKOJOWE MIESZKANIE O POW. 59,10 m2 - II PIĘTRO, OS. KOŚCIUSZKI, TEL. 506-122-060 „ Sprzedam działkę budowlaną w Orzechowie o pow. 1749 m2, 0721-017-543 „ Do wynajęcia mieszkanie 2 pok. ul.Kutrzeby tel. 0697-736-410 „ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, najchętniej firmie, 0694-392-996 „ Dom piętrowy wolnostojący 3 km od Wrześni 508-219-194 „ Działka rzemieślniczo budowlana Monte Cassino, 1660 m2, 110 zł/m2, 0661-340-552 po 15.00 „ Firma Trafika potrzebuje lokali do wynajęcia we Wrześni 515-230-300 „ Kupię dom na obrzeżach Wrześni, 0511-495-637 „ Kupię zdecydowanie dom w Kaczanowie, 0511-495-637 „ Kupię ziemię lub działkę w Pyzdrach przy trasie kaliskiej, 0663-076-595 „ Kupię ziemię rolną, 608-65-32-39 „ Mieszkanie hotelowe do wynajęcia, 602-68-20-25 „ Pokoje do wynajęcia dla studentów, uczniów pracujących, 0663-203-373 „ Sklep do wynajęcia 0509-968-204 „ Sprzedam 40 i 150 m2 na działalność usługową lub do zamieszkania (5km od Wrześni) 0502-029-130 „ Sprzedam dom przy ulicy Kosynierów tel. 788-159-958 „ Sprzedam dom Wierzyce/Kostrzyn, Apex, 604-959-082 „ Sprzedam dom z warsztatem do remontu na działce 1100 m2 w Psarach Małych ok. Wrześni 0606-729-368 „ Sprzedam dom, 606-576-532 „ Sprzedam działkę 2.000 m2 w Sokołowie przy trasie Września - Gniezno, 666-506-959 „ Sprzedam działkę 40 arów koło Wrześni 667-554-315 „ Sprzedam działkę budowlaną w Bierzglinku, 061-438-90-44 „ Sprzedam działkę budowlaną w Nekli, powierzchnia 900 m2, 509-909-582 „ Sprzedam działkę budowlaną we Wrześni 10001500 m2, po 130 zł/m2, tel. 0660-804-090 Kre-063

10 października 2008

Sa-258

22

KREDYTY HIPOTECZNE - najlepsza oferta! - bezpłatne konsultacje! - pośredniczymy w obrocie nieruchomościami!!! - szybko i skutecznie!! Września Rynek 7 I piętro 505-921-833, 0616400271

„ Sprzedam działkę rzemieślniczo-budowlana 6.300 m tel. 0504-502-529 „ Sprzedam działkę w Kaczanowie 2876 m tel. 885-369-009 „ Sprzedam działkę w Kaczanowie 3.000 m2, 668-671-404 „ Sprzedam działki budowlane 1000 m2, Grójec, Apex, 604-959-082 „ Sprzedam działki budowlane Psary Małe, tel. 0723-361-673 „ Sprzedam działki w atrakcyjnym terenie na wsi 604-671-060 „ Sprzedam fiata bravo, 97 rok, 1.8, zarejestrowany, cena 6.700, 788-878-428 „ Sprzedam garaż z kanałem przy Amice, 0725-415-955 „ Sprzedam grunt rola, możliwość przekształcenia, Grójec/Środa, 3ha, Apex, 604-959-082


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Kupię byczki do 200kg tel. 063-2133-255 „ Kupię liście buraków cukrowych 609-391-393 „ Naprawa rozruszników, alternatorów u klienta, 0507-829-644, 0512-501-723 „ Orka - usługi 601-439-231 „ Sprzedam annę, prasę wysokiego zgniotu i talerzówkę tel. 607-612-883 „ Sprzedam bardzo silną myjkę ciśnieniową marki Karcher z dyszą rotacyjną, cena 1.500 zł, 788-878-428 „ Sprzedam buraki pastewne, Michalak, Kaczanowo, 061-438-92-02 po 20 „ Sprzedam byczka 604-671-060 „ Sprzedam byczka mięsnego, Barczyzna 3, 061-4352-804 „ Sprzedam ciagnik C360, + Tur rok 1985, 0605-788-838 „ Sprzedam cielaka, byczka HF, Bieganowo 9. „ Sprzedam cielęta, 0603-966-016 „ Sprzedam jałóweczkę angus tel. 667-341-430 „ Sprzedam jałówkę angus mięsna tel. 513-436-207 „ Sprzedam jałówkę mięsną AN, 061-4372-125 Sprzedam jałówki cielne tel. 063 2135-558 „ „ Sprzedam jęczmień jary, 061-4351-068 „ Sprzedam jęczmień paszowy ok. 30t, 650zł- do uzgodnienia, 0691-169-824

„ Sprzedam 2 biurka pod komputer + półkę olcha miodowa + 2 łóżka DUET sosnowe podwójne, 516-079-914 Sprzedam 2 fotele 100zł/szt do uzgodnienia, „ 0503-396-457 „ Sprzedam barak budowlany, 609-097-115 „ Sprzedam bardzo silną myjkę ciśnieniową marki Karcher z dyszą rotacyjną, cena 1.500 zł, 788-878-428 „ Sprzedam cegłę szczelinówkę z Brzostowa, 190x190x290, 0502-029-130

USŁUGI

OFERUJEMY:

„ Budowanie domów i ocieplenia budynków, przyjmujemy zlecenia na następny rok, 723-201-964 „ Czysty, zdrowy i pachnący dom, 725-163519, www.LepszeSprzatanie.pl

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

Duży sklep

z segregowaną odzieżą używaną TANIO!!! Gozdowo 57 (5 km od Wrześni) poniedziałek-piątek 12.00-19.00 sobota 10.00-15.00 Dzień Twoich urodzin premiowany 50% rabatu!!!

„ Sprzedam stemple budowlane, 0508-355-324 „ Sprzedam suknie ślubną roz. 40, 609-503-117 „ Sprzedam suporex po budowie, 697-410-266 - po 15.00 „ Sprzedam tanio blachę 1, 1.2 tel. 604-693-393 „ Sprzedam tanio kanapo-tapczan, 4367-411 po 20.00 „ Sprzedam tanio lodówkę i zamrażarkę oraz mały wywan, 604-921-114 „ Sprzedam telewizor kolorowy 28 i 21”, 0888-258-067 „ Sprzedam trak tarczowy cięcie do 2,5 m, 781-083-952 „ Sprzedam tuje 1.80 m, 15 zł, 0694-742-530

Wykonujemy

obligacje, dokumenty, mapy, odznaki i odznaczenia, porcelana (m.in. figurki), meble, zegary, lampy, cukiernice, patery, biżuteria, zabawki, monety, banknoty, militaria, sztućce, książki, malarstwo, inne wszelkie starocie

POŻYCZKI POD ZASTAW (złoto, telefony, samochody itp.) Wrzeœnia, Dzieci Wrzesiñskich 14 tel. 061-437-90-79, 783-510-520, 0602-76-66-97

Usl-004

pozbruku, elewacji Dojazd gratis

UWAGA!!!

Usl-001

0604-526-005

masz problem z gałęziami?

SURiT Września ul. Czerniejewska 10, tel. 061-4362-058 www.surit.pl

świadczy usługi rębakiem do gałęzi (do grubości o średnicy 15 cm) „ Montaż paneli, sz ybko i solidnie, 0665-433-020 „ Nadzory budowlane i wykonawstwo od A-Z budynków tel. 668-043-495 „ Parkiety cyklinowanie, szpachlowanie, malowanie, płytki, adaptacja poddaszy www.fachdeko.pl 0608-519-956 „ Porządkowanie i mycie nagrobków, www. LepszeSprzatanie.pl, 725-163-519 „ Remonty - wykończenia 0886-246-784 „ Szpachlowanie, malowanie, płyty KG, płytki, panele, prace ogólnobudowlane, 0781-161-431

• balustrady • ogrodzenia • bramy • kraty • poręcze • schody • podjazdy dla niepełnosprawnych. Napędy, automatyka.

USŁUGI podnośnikiem koszowym

wysokość robocza 15 m

Usługi ślusarskie i narzędziowe

510-594-872

tel. 0507-131-455 „ Docieplanie budynków, 604-961-539 „ Docieplanie, w yk ańczanie wnętrz, 602-650-940 „ Dywan jak nowy! Lśniące okna! 725-163519, www.LepszeSprzatanie.pl „ Estetyka sprzątania, antyalergiczny hydrosystem czyszczenia, 725-163-519, www. LepszeSprzatanie.pl „ Koparko-ładowarka, wywóz gruzu, prace ziemne, 606-297-689 „ Montaż paneli tel. 600-562-704

KARCHER czyszczenie dywanów i tapicerki • kanapa od 20 zł • fotel 15 zł • dywan 3 zł/m2 • pufa 5 zł • auto od 80 zł

tel. 698-417-556

KREDYTY gotówkowe samochodowe hipoteczne dla małych firm dla klientów w bazie BIK

PROMOCJA JESIENNA! 30.000 zł na oświadczenie PARTNER FINANSOWY

fachowa i miła obsługa

LOMBARD KOMIS W KAŻDY CZWARTEK Skup-Sprzedaż-Zamiana ANTYKÓW:

DYWANÓW I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ CZYSZCZENIE

Inn-681b

„ Sprzedam meble dziecięce 100 zł, 609-301-125 „ Sprzedam Nokia 6300, nowa, 500-020-950 „ Sprzedam nową wagę fryzjerską, mało używane fotele i myjkę, 880-678-195 „ Sprzedam nowe długie czarne futro z lisich łapek, tanio, 781-083-952 „ Sprzedam spacerówkę Baby-dreams 0603561-497, 0609-788-561

PROFSJONALNE CZYSZCZENIE

Inn-996

GNIEZNO, ul. PÓŁWIEJSKA 43

Inn-339

PRZYCZEPA 25zł/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zł/doba I INNE

23

Kre-062a

UWAGA! NISKIE CENY

Usl-003

RÓŻNE „ Niezastąpione czyściki różnego przeznaczenia ACT NATURAL, 725-163-519, www. LepszeSprzatanie.pl

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 Września

061 436-55-47

ROLNICZE

SPRZEDAŻ

www.wrzesnia.info.pl

„ Sprzedam T V daewoo 29”, 100hz, 0603-509-411 „ Sprzedam wagę elektroniczną 60kg, bojler z grzałkami, lady sklepowe, witrynę przeszkloną, styropian twardy-bloki, siatka ogrodzeniowa i bramy z demontażu, zbiornik hydroforu 0502-710-366 Sprzedam WC na budowę, 0502-028-726 „ „ Sprzedam wózek Altantik 2-funkcyjny, 660-707-641 „ S p r ze d a m w y p o c z y n e k n a roż n i k , 609-58-15-13 „ Sprzedam zamrażarkę 4 kosze do lodów, reduktory tel. 512-451-491 „ Sprzedam zamrażarkę, 110 litrową, 693-611-646 „ Sprzedam zbiornik metalowy poj. 25 tys. l 3.000 zł, 061-4366-105 „ Sprzedam: szafę, witrynę, stół i 4 krzesła, wszystko dębowe, 0661-264-153 „ STYROPIANY, tanio, 602-650-940 „ Tanio wełna mineralna, 0886-246-784 „ Zagubiono legitymację studencką WSL Poznań, na nazwisko Marek Stefaniak, 608-526-321 „ Żwir, czarna ziemia, 606-297-689 Sprzedam spawarkę, 061/4382-461 „ „ SPRZEDAM PIEC GAZOWO-ELEKTRYCZNY W DOBRYM STANIE Z BUTLĄ GAZOWĄ, TEL. 061 64-00-418 „ Kupię stoły i krzesła do kawiarni, 0668-517-874 „ Sprzedam rożen, stan bdb, 0668-517-874 „ Sprzedam tanio piec elektryczny i zamrażarkę 3 szufladkową, 0663-364-884

Kre-012f

„ Zamienię mieszkanie 56 m2 na mniejsze 0606-908-695

PODARUJĘ „ Oddam gruz, bez załadunku i wywozu, 0889-242-512 „ Oddam kamień brukowy 606-631-696 Oddam ziemię z wykopu, 609-09-71-15 „ „ Sprzedam prosięta 784-016-495 „ Sprzedam prosięta, 889-014-512

„ Sprzedam cegłę z rozbiórki 609-448-696 „ Sprzedam dachówkę z rozbiórki, 3500 szt. 1,50 zł/szt., 602-114-322 „ Sprzedam dwie sofy młodzieżowe, dwuosobowe 061-4386-417, 694-265-216 „ Sprzedam kanapę, 2 fotele, 4 krzesła, 0668-513-921 „ Sprzedam kuchenkę gazowo - elektryczną, czteroletnią 60 cm, 0501-775-276 „ Sprzedam lodówkę AMICA o wymiarach 85/56/60, stan bdb, 605-256-566 „ Sprzedam lodówkę przeszkloną, wymiar 190x60, 0695-516-479 „ Sprzedam lodówkę, 609-226-366 „ Sprzedam łóżko, 2 fotele, ławę, tel. 0793-427-030

Skl-303

„ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 55 m2, we Wrześni, 721-016-448 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 3 piętro, 59 m2, Os. Kościuszki, 692-498-349 „ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 49,28 m2, II piętro, blok Gnieźnieńska, własne co, garaż, tel. 0603-033-885 Sprzedam mieszkanie Kórnik -Bnin, 54 m2, „ Apex, 604-959-082 „ Sprzedam mieszkanie w TBS, 50 m 2 , 607-544-277 „ Sprzedam mieszkanie własnościowe, 4 pokoje 74 m2 Września, 0696-434-399 „ Sprzedam Nekla dom 255.000 zł, 509-086-025 „ Sprzedam od 2.500 m2 - 7.500 m2 gruntu k/ Czerniejewa, 1 m2 - 6 zł, 791-803-478 „ Sprzedam renault clio, 1.2, 3 drzwi, 662-251-276 „ Sprzedam toyota avensis verso, 2.0 16V, 6-osobowa, 2001 rok, czarny metalik, alufelgi, klimatyzacja, 6xpp, nawigacja, zarejestrowana, 504-397-194 „ Sprzedam toyota corolla, 1.9D, rok 2000, bogate wyposażenie, cena 14.500 zł, 604-961-539 „ Wydzierżawię działkę (plac) o pow. 2,500 m2, położoną w Pyzdrach przy ul. Niepodległości 57. tel. 0602-308-884 „ Wynajmę dom/hale 100 m2, Września Leśna, Apex 604-959-082 „ Wynajmę lokal, 114, Koszarowa, Apex, 604-959-082

„ Sprzedam John Deere 3040 z napędem na 4 koła tel. 600-635-934 „ Sprzedam koła 13,6x36 - 2szt, 12,4x32 - 2szt, 9,5x36 - 2szt, agregat uprawowy 3,5m hydraulicznie składany, rozrzutnik obornika niemiecki, Piasta do wapna z taśmą, przyczepę do zielonek, głębosz 5 łapowy, pług do podorywki 7 skibowy, 0608-199-815 „ Sprzedam kombajn do buraków Neptun, stan dobry, 695-872-587 „ Sprzedam krokodyl do dużego tura, 0605-788-838 „ Sprzedam kukurydzę na kiszonkę lub na ziarno - 0889-242-512 „ Sprzedam ładowacz czołowy pasujący do Zetora 6045,62,72,77,5340,7341 2004r, 607-874-652 Sprzedam ładowarkę kołową fadroma Ł200, „ 061-4272-703, 665-234-814 „ Sprzedam Orkan, przyczepę wywrotkę D47, 0601-991-770 „ Sprzedam pług 3skibowy, brony 5szt., opryskiwacz 400 litrowy, kuźnia i przyczepa 4,5 tonowa wywrotka tel. 609-493-636 Sprzedam prosięta, 603-671-461 „ „ Sprzedam pszenicę oczyszczoną do siewu, kopaczkę i obsypnik do ziemniaków tel. 504-502-529 „ Sprzedam przenżyto 660-199-714 „ Sprzedam przyczepę do przewozu balotów, cysternę do wody 2000l, 0889-242-512 „ Sprzedam przyczepę HL 8011, 601-439-231 „ Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy oraz przyczepę 3,5 t, 601-56-06-83 „ Sprzedam rozsiewacz nawozu Amazone, 2-talerzowy, 600 kg, mechanicznie regulowana, 504-397-194 „ Sprzedam siewnik Poznaniak, ciągnik C-4011, 694-816-108 „ Sprzedam sortownik sitowy do ziemniaków z podajnikiem i stołem przebierczym dużym, 601-066-985 „ Sprzedam sortownik sitowy ze stołem przebierczym, rozrzutnik T088, 0607-666-809 „ Sprzedam Ursus 1012 z turbiną, 91r. lub zamienię, ładowacz Troll tel. 609-389-118 „ Sprzedam ziemię 12,30h dzwonić wieczorem, 061-4386-838 „ Sprzedaż kapusty - 4381-312 „ Sprzedaż kurcząt do uboju Obłaczkowa 28 609-448-696 „ W ciągłej sprzedaży krowy i jałówki cielne, cielęta i młodzież ras mięsnych, cielęta rasy Simental, 889-192-545 Wydzierżawię 8 ha ziemi, Gutowo Małe, „ 696-750-487 „ Sprzedam 1.5 ha ziemi z gospodarstwem, przyczepę, kultywator, przyczepkę samochodową, 0600-584-653 „ Sprzedam prosięta i agregat uprawowy, 0667-342-514 „ Sprzedam ładowacz Cyklop 86, cena do uzgodnienia, 061/2871-256 „ Sprzedam klacz wlkp., 0783-567-455 „ Sprzedam byczki, 0604-610-774 „ Sprzedam kukurydzę z pola 2 ha, 0666-895177, 061/4382-417 po 20 „ Sprzedam płuczkę do warzyw i szypę do tura, 0505-301-397 „ Sprzedam cielęta byczki, 0662-269-366 Sprzedam ziemniaki jadalne, odmiana Satina „ i sadzonki, 0889-394-977 „ Sprzedam prosięta, 0607-305-871

Inn-431c

„ Sprzedam lokal użytkowy, Września, Koszarowa, Apex, 604-959-082 „ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe na 2 piętrze, w Poznaniu, Jeżyce, w piątek po 14, 602-453-294

NOWOŚĆ!

10 października 2008

KREDYTY Kredyty gotówkowe: oferty wielu banków, min. dochód 450 zł, dla Polaków pracujących za granicą, na okres do 96 mies., minimum formalności

Pożyczki na oświadczenie: do 20.000 zł, bez zaświadczeń o zarobkach, wystarczy dowód osobisty, nowość: działalność gospodarcza na oświadczenie

Kredyty konsolidacyjne: zamiana wielu rat na jedną niższą, możliwość dodatkowej gotówki, decyzja w 3 min, do 120.000 zł, wystarczy dochód 500 zł, na okres 96 mies.

Przyjdź lub zadzwoń pomożemy dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową. Września, ul. Fabryczna 11A (dawna siedziba Wiadomości Wrzesińskich)

tel. 061-4364-112 0669-199-404


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

USŁUGI

Dynamicznie rozwijająca się sieć dom i ogród z artykułami budowlanymi i wyposażenia wnętrz,

KARCHER czyszczenie: Inn-741a

• dywany • samochody • pozbruk • nagrobki Dojazd gratis!

tel. 0504-223-204 „ Schody, mury, tynki, posadzki, remonty, ocieplenia, przekucia, solidnie, fachowo, krótkie terminy, 0606-991-372 „ Sprzedam rower treningowy, 607-059-178 „ Ścinanie drzew, 608-225-816 „ Świadczę usługi remontowe tynki, posadzki maszynowe, płytki, płyta GK, panele, malowanie, szpachlowanie, tapety wodne, piaskowce, 0663-768-582 Przedsiębiorstwo wielobranżowe

poszukuje do nowo otwieranego marketu handlowego we Wrześni

KIEROWNIKA HALI SPRZEDAŻY

Biuro Ogłoszeń ul. Warszawska 15 62-300 Września tel. 061/ 640 01 01

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie sklepu. Oczekujemy:

www.wrzesnia.info.pl

- udokumentowanego doświadczenia w handlu - zaangażowania i dyspozycyjności - znajomości rynku budowlanego w regionie - wyznaczenie celów i skutecznego ich realizowania - zdolności przywódczych i umiejętności zarządzania ludźmi

BUDMAR

ROBOTY ZIEMNE

Oferujemy: - atrakcyjne warunki pracy - wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska - wsparcie z zakresu zarządzania grupami asortymentowymi - praca z młodym ambitnym zespołem

Inn-929b

- usługi minikoparką KUBOTA - układanie kostki brukowej, skarpowanie - wykopy pod szamba ekologiczne z montażem - wykopy pod instalacje wodne, prąd, telefon - wykopy pod fundamenty

Zgłoszenia zawierajace CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać w ciągu 2 tygodni w formie elektronicznej na adres: madar0@interia.eu

tel. 0666-716-442 „ Tarot z certyfikatem 782-157-259 „ Transport osobowy 8 osób, klimatyzacja, GPS, DVD, autoholowanie 0602-221-436

KSERO

„ Transport, przeprowadzki, 0507-829-644 „ Tynki gipsowe - 0601-291-348 „ Układanie kostki brukowej, 606-297-689 „ Układanie płytek i klinkierów tel. 667-787-791 „ Usługi blacharsko - dekarskie, 605-467-226 „ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowanie, płytki, panele, sufity podwieszane, ścianki działowe nida-gips, tynki ozdobne, 606-340-643

Kre-059

ZESPÓŁ MUZYCZNY BELCANTO 0500-029-180

Września ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 061/436-50-96

Reklamy

Od 370 zł dochodu

ogłoszenia drobne

ZWIERZĘTA „ Sprzedam pieski, 663-465-132 „ Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego 7-tygodniowe, 608-685-361 „ Suczka owczarka niemieckiego 9-tygodniowa, 665-103-801 „ Szkolenie psów, 517-534-430 „ Spaniele, 0695-296-055 „ Szczenięta jackterrier, 0783-567-455 „ Spr zedam owczark i niemieck ie, 061/4384-436 „ Nowofunland i yorki, 0509-333-004

Warszawska 15, Września Biuro Ogłoszeń „WW” tel. (061) 640-01-01

do godz. 12:00

Moduły

GOTÓWKA W TYM SAMYM DNIU!

kolor: A4: 2,50 zł A3: 5,00 zł

na str. redakcyjne przyjmowane są do środy

KREDYTY Na oświadczenie do 20 tys.

cz-b A4: 0,15 zł A3: 0,30 zł

pomiędzy

przyjmowane są do środy

do godz. 17:00

Pozostałe i ogłoszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

ww-054d

„ Wideofilmowanie 600zł, tel 669-531-307 „ WIDEOFILMOWANIE, 603-400-249 „

www.wrzesnia.info.pl Pra-626

24


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

FELDER Group Polska Sp. z o.o. dystrybutor austriackich obrabiarek do drewna poszukuje do Salonu Wystawowego we Wrześni

zatrudni

pracowników fizycznych (kobiety i mężczyzn) do pracy na fermie norek

Wymagane kwalifikacje: • wykształcenie wyższe, • doświadczenie na podobnym stanowisku, • znajomość rynku rolnego (rynek zbóż i rzepaku), • umiejętność negocjacji, • dobra znajomość pakietu MS Office, • umiejętność dobrej organizacji pracy, • kreatywność i samodzielność w wykonywaniu pracy, • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

SPRZEDAWCĘ – DORADCĘ TECHNICZNEGO

Lokalizacja: - Czerniejewo-Radomice - Pawłowo - Sroczyn

Wymagamy: wykształcenia z branży drzewnej – stolarz/technolog obróbki drewna.

Oferowane warunki: - atrakcyjne wynagrodzenie, - praca stała lub sezonowa

Zakres obowiązków: • pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów z Kontrahentami w kraju i za granicą • przygotowywanie ofert handlowych • negocjacje warunków handlowych oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z dostawcami oraz odbiorcami towaru.

Oferujemy: samochód, telefon, szkolenia, możliwość wysokich zarobków.

FELDER Group Polska Sp. z o.o. Pra-046

Zgłoszenia osobiste pod adresem: ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo

Firma Matex Sp z o.o. Starczanowo 4, 62-330 Nekla

Miejsce wykonywania pracy: Obłaczkowo k/ Wrześni, woj. wielkopolskie.

al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory tel. 032 453 14 72, fax. 032 453 14 73 www.felder.pl

zatrudni

Oferty wraz z CV prosimy kierować na adres: Osadkowski - Raiffeisen Sp. z o. o., Obłaczkowo 144 A, 62-300 Września e-mail: rekrutacja1@osadkowski-raiffeisen.pl tel: 061 438 00 00, fax. 061 438 00 05

(sam. Fiat Ducato do zaopatrzenia)

Jeśli posiadasz znajomość którejkolwiek z poniższych branż, potrafisz rozmawiać z klientami, jesteś samodzielny i odpowiedzialny i chcesz pracować w ambitnym i zgranym zespole. Dołącz do Nas.

Proszę dołączyć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.

i CE

• art. malarskie • art. ogrodowe • art. metalowe • art. elektryczne •

Ośrodek Szkolenia Kierowców we Wrześni

zatrudni

uprawnionego diagnostę do pracy w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Kontakt: tel. 061 4360 – 291, tel. kom. 0500 – 135 – 439

kierowców Inn-631

Pra-310f

z prawem jazdy kat. B

z doświadczeniem w transporcie międzynarodowym, z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym lub aktualnymi badaniami lekarskimi oraz posiadających zaświadczenie o ukończonym kursie kierowców przewożących rzeczy.

Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie firmy lub telefonicznie: tel. 061 4373353 w godz. 8:00 do 15:00

Fabryka Mebli

Zgłoszenia osobiste w dziale kadr od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 15.00, tel. (061) 43-73-339 / 319 / 322

SPRZEDAWCA w dziale art. bhp i odzieży ochronnej

SPRZEDAWCA w dziale farb i art. malarskich Kobiety mile widziane

Kontakt: BIMEX, ul. Kościuszki 14, Września e-mail. Bimex_rn@post.pl Rafał Nowak W przypadku złożenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych. Pra-119d

Termin składania ofert 14 dni.

LIGA OBRONY KRAJU

Pra-619

SPECJALISTĘ DS. HANDLU ZBÓŻ

25

Pra-627

Osadkowski Raiffeisen Sp. z o. o. Zatrudni

www.wrzesnia.info.pl

Pra-625

10 października 2008


Konkurencyjne ceny - Szybka obsługa

ŻWIR

umowa na rok, 1300 € netto.

Pra-632

opieka nad końmi

- piasek osiany - podsypka - kamyszek - czarna ziemia - cement i wapno - miał

Bd-258

Legalna praca we Francji

i metali kolorowych

AGRO-BUD Gutowo Małe, Ostrowska 10 tel. 0510-146-646

Września, ul. Gnieźnieńska 20B tel. 061 4366-105

tel: 0691-983-417

Do wynajęcia

SKUP ZŁOMU

www.wrzesnia.info.pl

Inn-364

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

Roz-017

26

lokale użytkowe ok 300 m2 w bardzo dobrym stanie na biura, gabinety lekarskie lub inne cele. Dogodny dojazd i parking dla klientów,

Zatrudnimy

Pra-596

tel. 0510-131-237

pracownika na stanowisko

sprzedawca w branży spożywczej Informacje pod nr telefonu 061-4361-653 Gminna Spółdzielnia „SCH” Września, ul. Kolejowa 10

GRZEGORCZYK PRIM Skotniki 31 - Miłosław kom 0695-716-913 fax 061-438-28-31

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ JCB 3CX równanie terenu, wykopy, załadunek, rozładunek materiałów sypkich i palet

Zaprasza na

Inn-858b

kurs prawa jazdy kat. B i jazdy doszkalające

Inn-380g

L

• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS

OSK, B. Grześkowiak

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ekoszamba

Płatne w ratach tel. 608-715-793, 061 436-12-00

Sprzedaż ratalna

Renualt Clio III Postaw na doświadczenie !!!

Posiadamy atesty i aprobatę techniczną

ZBIORNIKI DLA ROLNICTWA

Zarząd Powiatu WrzesiĔskiego Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 46, poz. 543 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2008 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dotyczący nieruchomości lokalowych nr 1, 2, 3 i 4 zlokalizowanych w budynku użytkowo - mieszkalnym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w KW pod nr 30243 Roz-011

Zarząd Powiatu WrzesiĔskiego Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 46,poz.543 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2008 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY dotyczący nieruchomości lokalowej nr 5 zlokalizowanej w budynku użytkowo-mieszkalnym we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w KW pod nr 30243 Roz-012


10 października 2008

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

27


28

10 października 2008

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG

PROTETYKA EXPRES

- neurologia dzieciêca - neurologia doros³ych

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZÊBOWYCH

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 061 868-94-29, kom. 0600-107-840

WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086

Fundacja REMEDIUM NATURA zaprasza na wizytê u wybitego IRYDOLOGA dr. Wiktora Safonowa (ocena stanu zdrowia z têczówki oka, zio³olecznictwo)

18.10.08 (sobota) od godz. 9.00 do 15.00 w sklepie zielarsko-medycznym MELISSA ul. Jana Paw³a II 25 Rejestracja 640-24-24 Prywatny Gabinet Konsultacyjny

UZDROWICIEL W NASZYM MIEĝCIE

KARDIOCHIRURGICZNY Dr n.med. Piotr Buczkowski Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. D³uga 1/2

Bioterapeuta Sáawomir Lubicz-KrzemiĔski, mistrz Reiki i Sechim, jest znanym, cenionym i rzetelnym uzdrowicielem. Od ponad 20 lat skutecznie pomaga ludziom w róĪnych dolegliwoĞciach, takich jak: bóle krĊgosáupa, choroby serca, bóle gáowy, przerost prostaty, choroby oczu, guzy, cysty, miĊĞniaki, choroby páuc, nerek, ukáadu trawiennego, nerwice, migreny i wiele innych, nie wymienionych tutaj. Terapia polega na trzydniowym cyklu zabiegów, bo taki system pozwala osiągaü najlepsze rezultaty.

Zapisy i dodatkowe informacje wyáącznie telefonicznie (iloĞü miejsc ograniczona)

TEL: 0 694 896 564, (077) 44 19 267 od 18

Inn-445d

Sáawomir Lubicz KrzemiĔski bĊdzie przyjmowaá we WrzeĞni w dniach 23, 24, 25 paĨdziernika 2008 roku.

• Ocena badañ: koronarografii i echo-serca • Kwalifikacja do zabiegów operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) • Opieka pooperacyjna Przyjêcia: ka¿da III sobota miesi¹ca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, Wrzeœnia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

Wizyta 35 z³


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

Gabinet Leczenia Nerwic

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard Wilczyñski

Specjalista otolaryngolog

Waldemar Kie³czewski

Wrzeœnia, ul. Ciszaka 26 Tel. 061 436-51-64, 0602-664-925

Sienkiewicza 12 Wrzeœnia pt. 15.00-16.00

Przyjêcia wtorek, czwartek 16.00-17.00 inne terminy po uzgodnieniu

GABINET STOMATOLOGICZNY

„HIPOKRATES”

lek. stom. Agnieszka Urbaniak

Lek-224a

Leczenie dorosłych i dzieci Protetyka pn., czw. 12.00-18.00, wt., śr., pt. 8.00-14.00

Wykonujemy peáen zakres ĞwiadczeĔ stomatologicznych, w tym implanty, leczenie kanaáowe pod mikroskopem oraz protetyka.

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

Z powodu remontu drogi dojazd od ul. W. Stwosza (od Kosynierów przez CheámoĔskiego)

spec. W. Kwiatkowski

USG: położnicze, przezpochwowe i piersi Przyjęcia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

TYLKO PRZYPADKI NAGàE POZA GODZINAMI PRZYJĉû TEL. 0507-117-063 (PRZYJECIA W ZALEĩNOĝCI OD MOĩLIWOĝCI LEKARZY)

ul. Gnieźnieńska 3, Września 0606-312-327

Na miejscu wáasna pracownia RTG

Niepubliczny Specjalistyczny Zespóá Opieki Zdrowotnej „SPECIMED” 62-300 WrzeĞnia, ul. Sáowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

Lek-227

Poradnia Medycyny Pracy

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpäatne badania uczniów i studentów * badania kierowców zawodowych i amatorów * peäen zakres badaþ w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakäadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

Lek-221

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00: tel. 061 436-72-48 lub 507-117-063

Gabinet Stomatologiczny VITADENT

GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz

lek. stom. ogólnej PAWE£ KRUPKA

ul. S¹dowa 1 (wejœcie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nag³e tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

WRZEŒNIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. Lipówka pn, wt, czw, pt 1500–1900

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska Wrzeœnia, ul. S¹dowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedzia³ki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, œrody i pi¹tki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY Wrzeœnia, ul. D¹browskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pi¹tek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

Gabinet Dermatologiczny „PRODERMED”

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE – BEZP£ATNE od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

sobota wtorek czwartek

lek. dermatolog Anna Ratajczak Wrzeœnia ul. Wiewiórowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00 po uzgodnieniu telefonicznym takĪe w soboty

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

Wrzeynia, ul. OPIESZYN 10 tel. 0600-794-681

Umowa z NFZ

Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-21

czynna czynna czynna czynna czynna

Zofia G³adych lek. stom. specjalista II stopnia ortodoncji

Września, ul. Opieszyn 10 tel. 061 4377-989, 692-218-964

Monika & Marcin Borowicz 62-300 Wrzeœnia, ul. Waryñskiego 6c

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

29

PORADNIA ORTODONTYCZNA

pon 15.00-17.00 yroda 15.00-18.00 sobota 10.00-12.00

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

www.wrzesnia.info.pl

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

STOMATOLOG

„digi LAB” – APARATY S£UCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

Anna Ulanowska

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii Ogólnej n Poradnia Ortodontyczna n Poradnia Paradontologiczna

specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna,  Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym,  Protetyka: - protezy zêbowe ca³kowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe,  Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i sta³e,  Rentgen zêbów

GABINET PRYWATNY: – Tuwima 10 Rejestracja telefoniczna 061/4360-509, 0607-686-301

lub osobiœcie

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

OKULISTYKA

lek. dent. Halina Olejniczak

Lek-225a

Rejestracja od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-18.00

Września, Plac Św. Stanisława 1 (wejście obok Veritasu w podwórze)

Specjalista Chorób Oczu Klaudia Stefańska-Góral

czynne: pn-cz 15.00-21.00 sobota po uzgodnieniu Pełen zakres usług: leczenie dorosłych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; leczenie chorób przyzębia; chirurgia, implanty, własne RTG

Września, ul. Kilińskiego 14 piątki od 16.00 oraz stany nagłe

PACJENCI Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

tel. 0600-601-035

Lek-235

tel. 0602-830-899


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

Bd-239

30

OKNA • DRZWI • FASADY Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OŁOWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

• • •

montaż pomiary fachowe doradztwo

Bd-219a

OKNA PCV

ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

MIESZKAJ ZDROWO!!!

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

PRO TONSIL Sp. z o.o.

sprzeda samochód LANCIA - LYBRA 1,8 2001r. 212 tys. km bogate wyposażenie, dodatkowo opony zimowe. Cena - 13 500,00 zł.

• Okna PCV, aluminiowe, drewniane • Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne • Rolety zewnętrzne • Roletki materiałowe • Parapety (duży wybór) • Żaluzje • Moskitiery • Klamki ZAPRASZAMY pon.-pt. 9.00-17.00 sobota 9.00-13.00

Września, ul. Kilińskiego 11 Sa-266

tel. 061 6402-410

KREDYTY

OKNA • DRZWI

tel./fax 061 438-45-25

31

(parking przy spółdz. mieszkaniowej)

tel./fax 061 435-08-21

Kre-018

OFERUJE * więźbę dachową * tarcicę * łaty * boazerię podbitkową

www.wrzesnia.info.pl

- bez poręczycieli, - obowiązku ubezpieczenia, - wstępnych opłat, - konkurencyjne raty w stosunku do innych banków Września, Rynek 10 (w bramie) tel. 061-436-76-20

HURTOWNIA T³UMIKÓW

KNOPOL

Wrzeynia, Rynek 10, tel. 061 4362-866

TUMIKI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Wjazd na parking od ul. Wrzosowej

Ceny producenta • Wymiana gratis Sprowadzamy czÆyci do wszystkich samochodów Dziy zamawiasz - dziy odbierasz

LAURA

Kos-001

Inn-704

TARTAK

Bd-217

10 października 2008

Gabinet kosmetyczny-solarium Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 1 tel. 061-640-18-39, 607-130-103 NOWOŚĆ AIR DRAINAGE BOA - drenaż limfatyczny ciała • wyszczuplanie i zwalczanie cellulitu • wchłanianie obrzęków • poprawa krążenia

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA błyskawiczny lifting redukacja zmarszczek

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA trądzik, przebarwienia wypełnianie zmarszczek

MAKIJAŻ PERMANENTNY oczy, usta, brwi- trwałość do 5 lat

TATUAŻ PERMANENTNY TATUAŻ Z HENNY Przedłużanie i zagęszczanie rzęs Rzęsy - kępki Zabiegi ujędrniająco-modelujące biust Zabiegi kawiorowe na twarz Walka z trądzikiem - ultradźwięki + kwas migdałowy Manicure

PROMOCJA - pedicure + parafina dłoni gratis ultradźwięki + maska kolagenowa18 zł. Tipsy żelowe Body Piercing - język, brew, pępek, warga

ZAPRASZA Już otwarty nowy sklep z elegancką odzieżą dla pań w dużych rozmiarach. Oferujemy rozmiary 48-62. Jeśli jesteś przyszłą mamą, również znajdziesz tutaj coś dla siebie MODA MAX, Pl. 21 Stycznia 5, GNIEZNO pn.-pt. 9-17 • sob. 9-13 Skl-309

Wrzeœnia, Koœciuszki 56, tel. 061 4379-910 www.teletronik.info e-mail: teletronik@teletronik.info

-

centrale telefoniczne, ISDN sieci komputerowe i telefoniczne SERWERY, ROUTERY, switche ywiatowody oprogramowanie antywirusowe


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

„ Zatrudnię fryzjerkę na dobrych warunkach, 502-321-081

PRACA

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

Pra-628

„ Amerykańska firma poszukuje osób z branży spożywczej i kosmetycznej 510-166-777 „ AVON, 0 zł, 504-126-269 „ Cukiernia Kuczora zatrudni sprzątaczkę na 1/2 lub cały etat, oferty prosimy składać, Bierzglinek ul. Platanowa 1 do godz. 11.00

oferuje dodatkową, popołudniową pracę wykształcenie min. średnie; wiek 25-55. Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

„ Zatrudnię kreatywną fryzjerkę do dobrego salonu na dobrych warunkach, możliwość rozwoju, 0605-239-567 „ Zatrudnię mechanika samochodowego praca w Nekli od zaraz 0601-79-14-54 „ Zatrudnię murarza, tynkarza, malarza, szpachlarza, 0604-438-032 „ Zatrudnię operatora koparko - ładowarki JCB 0601-326-565, 0503-091-622 „ Zatrudnię pracownika do zmywania, oraz do przygotowywania pizzy CV składać Restauracja SETHI, Szkolna 14 „ Zatrudnię pracownika na stację auto-gaz, kucharza, bufetową, Brzeźno, 601-781-715 „ Zatrudnię tynk arz y masz ynow ych, 0501-362-761 „ Zlecę dystrybucję artykułów elektroinstalacyjnych, 0502-607-055

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

NAUKA „ Angielski-profesjonalne tłumaczenia, korepetycje, możliwy dojazd do ucznia, 602-297-523 „ J. angielski - korepetycje, 0503-192-474 „ J. ANGIELSKI nauka korepetycje 661-481-551

producent małych maszyn elektrycznych i elementów mechaniki precyzyjnej

„ J. angielski- nauka i korepetycje, 0608-583-873

poszukuje kandydatów na stanowiska:

TOKARZ FREZER SZLIFIERZ

„ J. NIEMIECKI - korepetycje nauka 513-652-324 „ Język niemiecki- każdy wiek, każdy poziom, doświadczenie, konkurencyjne ceny, solidność, 0697-479-141 „ Nauka pływania, dzieci, młodzież, dorośli, 604128-386, 501-640-894 „ NIEMIECKI 0505-445-147

• atutem będzie znajomość obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

„ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 0509-273-028

Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres: MIKROMA S.A. ul. Batorego 4, 62-300 Września mikroma@mikroma.com

• 18 języków w ofercie

„ DODATKOWY ZAROBEK - sprzedaż gazu 11 kg w twoim miejscu, 508-355-443 „ Firma Budex zatrudni malarzy, murarzy, pracowników do ociepleń. Umowa o pracę, wynagrodzenie netto powyżej 10 zł/ godz. 0614367-979, 0661-961-971 „ Firma budowlana zatrudni pracowników, wykończenie wnętrz, elewacje, płytki, 0667-051-429 „ Firma poszukuje osób które chcą schudnąć 0505-959-742 „ Firma Tutti-Frutti Białężyce 61 62-300 Września zatrudni kucharzy, pomoce kuchenne oraz pracownika gospodarczego. CV proszę składać j.w.

Serwis samochodowy z Poznania zatrudni:

lakierników pomocników lakierników oraz uczniów w zawodzie blacharz, lakiernik 0602-500-630

Pra-512a

Dowóz z Wrześni samochodem.

„ Operatorów wózków,1580zł. netto/miesiąc+premie, nadgodziny płatne do 200%stawki, praca w Poznaniu-zapewniamy transport tel. 698-823-043 „ Pomoc stomatologiczna szuka pracy, 0508-235-200 „ Przyjmę do pracy cieśli, zbrojarzy oraz pomocników, 0515-091-167 „ Przyjmę do pracy malarza, szpachlarza, wynagrodzenie 2.300zł, 0607-447-639 „ Przyjmę dziewczynę do biura + CB radio z doświadczeniem lub do przyuczenia. Praca za zmiany., tel. 061-4362-180 „ Przyjmę elektryków i uczniów, 0697-695-409 „ Przyjmę Panią w gastronomii, wymagane prawo jazdy 501-466-597 „ Przyjmę pracowników do myjni samochodowej, 0721-264-030 „ Przyjmę samodzielnego cukiernika (deserówka) tel. 0604-216-203 „ Restauracja Hotelu Polonia - Podstolice zatrudni kelnerkę na umowę o pracę. tel. 061438-68-72 czynny w godz. 7.00 - 15.00 lub 693-222-012

m.in.: - włoski - hiszpański - rosyjski - francuski

„ ALUMINIOWE FELGI, OPONY I MAŁE DOJAZDÓWKI, 061-4361-019 „ AUTO kupię do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki, 601-757-165 „ Citroen AX 93, 0510-551-636 „ Do wynajęcia miejsce do garażowania w bloku przy ul. Gen.Kutrzeby 9, 0608-510-038 „ Fiat 126p, 93r., 0513-723-707 „ Laguna 1.8, 16V, 99 rok, klimatyzacja, zarejestrowany, 792-612-212 „ M o t o c y k l e, c r o s s o we - r ó ż n e, 0504-023-803 „ Opel corsa, 2004 rok, 1.4 CDTI, 0503-131-605 „ Opel vectra 1,6 16V, 97r, zarejestrowany, sprzedam, 0604-964-705 „ Opel vectra 1,6, 16V 97r, kombi, klimatyzacja, 0508-337-090 „ Peugeot 206 2.0 HDi 2004 r. 0508-157-322 „ Rover 200 98 r. 1.4 benzyna + gaz, 0691-554-800 „ SEZONOWA ZAMIANA NOWYCH AKUMULATORÓW NA ZŁOM AKUMULATOROWY- ZA KAŻDE 100 KG- OD CENY NOWEGO ODLICZAMY 40 ZŁ, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8

• angielski Metodą Callana • niemiecki Metodą Bezpośrednią • języki obce Metodą SITA • przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, TELC • matura • przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych • zajęcia dla dzieci od 4 lat • intensywne kursy dla wyjeżdżających Inn-930f

Pra-535

Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania

MOTORYZACYJNE

„ Sprzedam alfa romeo, 1.9 JTD, 2005 rok, przebieg 33 tys. km, stan bdb, czarny, 502-321-081 „ Sprzedam astre II, 2001, 1.7 DTI, bogate wyposażenie, 519-842-414 „ Sprzedam chrysler grand voyager 2,5TD, 96r., 14 000zł, 510-145-347 „ Sprzedam ciroen xara 2001r, renault 19, 95r, 0502-902-037 „ Sprzedam citroen berlingo 1,4, 2006r. BMW E36, 94r, 1,6, benzyna. 0784-428-737 „ Sprzedam citroen xsara II, 2002 rok, 2.0 HDI, 110 KM, 72tys. km, klimatyzacja, ABS, c.z., el.szyby i lusterka, 0691-969-224 Sprzedam DAF 400, 2.5 TD, dubel kabina, 1993 „ rok, 691-376-026 „ Sprzedam dewoo tico SX 97 r. 1.400 zł, 0696-252-210 „ Sprzedam ducato 2,5TD. MB100 2,4D, 0784-428-737 „ Sprzedam fiat brava, 1.6, 16V, rok 1996, 691-381-048 „ Sprzedam fiat scudo 1,9 TD rok produkcji 1999, 3-osobowy, biały, blaszak, stan bdb, sprowadzony, cena 10.500 + opłaty tel. 888-459-888 „ Sprzedam fiata 126p, 93 rok, 0607-922-525 „ Sprzedam fiata brawo 1,9 JTD, 99r, 0600-921-637 „ Sprzedam fiata punto 1.1 94 r. 0668-533-157

„ Sprzedam fiestę 1996r, 2,800, do uzgodnienia, tel. 0503-396-463 „ Sprzedam ford escort kombi, 1,8 TD, 97 rok, el. szyby, el.fotele, 2xpp, wspomaganie, ABS, alufelgi, klimatyzacja; mercedes E250 TD, PEŁNA OPCJA, 98 rok, 0603-775-238 „ Sprzedam ford escort XR3i cabrio 1.8, 16V z gazem, 93 r., brak prawej lampy i migacza, 2.200 zł do negocjacji, 0721-102-767 „ Sprzedam ford escort, 1,6, 16V, 96r, klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, 0663-524-379 „ Sprzedam ford fiesta 1,1, 93r., 0664-596-330 „ Sprzedam ford fiesta, 97 rok, sprowadzony, 602-884-610 „ Sprzedam ford focus, 061-4385-135 wieczorem „ Sprzedam ford transit 2,5D, 95r, ciężarowo-osobowy, niski, krótki, 190 tys. km, biały, stan bdb, 12tyś. zł 0886-221-592 „ Sprzedam golfa 88r, 2000 zł, 0609-413-771 „ Sprzedam kia carnival, 1999 rok, 2.9, 0695-500-424 „ Sprzedam mazdę 323F, 1,8, rok 1999, 5 drzwi, alufelgi, klimatyzacja, elektryka, srebrny metalik, 5 miesięcy w kraju, 0692-518-968 „ Sprzedam Mazdę 323F, 1996 rok, 1.5, 16V, zarejestrowana w Polsce, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, felgi aluminiowe, 2x poduszka powietrzna, nie wymaga wkładu finansowego, użytkowany przez kobietę, auto w ciągłej eksploatacji polecam, cena 8.500, 792-022-542 „ Sprzedam mercedes W140 klasa S 350TD 94 r. full opcja, 0600-992-681 „ Sprzedam Mercedesa A160, 98 rok, świeżo sprowadzony, bogate wyposażenie, 602-336-588

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

SKUPUJEMY samochody, złom stalowy, żeliwny i metali kolorowych

możliwość transportu 697-220-230 608-027-547

„ Sprzedam mitsubishi carisma, 1.8 GDI, 98 rok, bogata wersja, lekko uszkodzony, 6 200 zł, 0502-681-99 „ Sprzedam nissan almera sedan, 1 rejestracja 07.1996, 1.6 benzyna, 90 KM, 130 tys. km, 4 x el. szyby, 2 x poduszka powietrzna el. lusterka, wspomaganie, immobiliser, alufelgi, zielona butelka metalik, welur, 4 drzwi, sprowadzony, cena 6.800, 509-127-861 Sprzedam nissan primera, 99 rok, 1.6, „ 510-451-914 „ Sprzedam opel astra 2001r, 1,7 DTi, wersja CDX, 0606-251-592 „ Sprzedam opel astra 97r, 1,7TD, kombi, BMW, 99r, 320D, Seat arosa 1,0 99r, Ford KA 1,3 96r, 0698-652-429 „ Sprzedam opel astra II, 1.6, 98 rok, 0502-051-218 „ Sprzedam opel astra kombi 97 r. 1.7 TDS (isuzu) 0603-775-213 „ Sprzedam opel calibra, rok 93, 2.0, stan dobry, 692-801-691 „ Sprzedam opel corsa 1,4 gaz, 0517-584-754 „ Sprzedam opel corsa C, 2002, automat, 1,2, 0504-023-803 „ Sprzedam opel corsa rok 97, 1,4, tel. 0661-809-295 „ Sprzedam opel kadett kombi z gazem, 90 rok, 691-763-520 „ Sprzedam opel omega, 2.0 benzyna, rok 99, 604-896-665 „ Sprzedam opel vectra, 98 rok, 061-4360-498 „ Sprzedam peugeot 206 SW, 1.6 16V, 2002 rok, 503-131-605

„ Sprzedam peugeot 206, 2001, 2.0 HDI, 507-618-785 „ Sprzedam przyczepkę samochodową, 505-216-374 „ Sprzedam punto 2001, zarejestrowany, uderzony, 0661-175-915 „ Sprzedam renault laguna, 2002 rok, 1.9 DCI, bogate wyposżenie, 696-019-920 „ Sprzedam renault RVI, ciężarowy, kontener silnik po remoncie 90r., 5 000zł 510-145-347

AUTO-SZYBY

FOLIE Bierzglinek, ul. Œwierkowa 4 tel. 061-438-90-04 0604-85-22-64 „ Sprzedam renault scenic, z gazem, 98r, 0781-782-202 „ Sprzedam seicento, 2003 rok, 600-079-021 „ Sprzedam skutery i ścigacze 50cm3 yamaha aprilla, peugeot, sym, 0605-420-442, 0609-550-484 „ Sprzedam stilo kombi 1.4 2004 r. 061-4365144, 0508-170-363 „ Sprzedam subwoofer samochodowy 2x230, 663-247-813 „ Sprzedam suzuki GSX 750F, rok 95, 5.300zł do uzgodnienia, 0606-321-815 „ Sprzedam tico 98r., 3.700, 0604-57-52-54 „ Sprzedam Volvo V40, 1997 rok, 600-079-021 „ Sprzedam vw golf III, GT, 1,8, 93r, skóra, klimatyzacja, alufelgi, pełna elektryka, czarny, 190.000km, 6.000zł, do negocjacji, 0600-092-172 „ Sprzedam vw passat 1,6 TD kombi, czarny, 1991r, tel. 0508-364-246 „ Sprzedam vw passat 2000r, 1,9TDi, kombi, 0663-438-400 „ Sprzedam VW passat, 1.9 TDI, kombi, 2005 rok, 35.600, 508-252-414 „ Sprzedam VW polo, 2002 rok, 1.4 MPI, 0503-131-605 „ SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, SKUP aut na części, 061-4376-036 „ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH I NOWYCH AKUMULATORÓW Z GWARANCJĄ 36AH-220AH, MOTOCYKLOWE, KOŁPAKI SAMOCHODOWE, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 (BOCZNA OD UL. POWSTAŃCÓW WLKP.), 061-4361-019 „ Tanio opony używane 0600-139-259 „ Tanio! Ibiza 91 r., 0884-296-073 „ Vectra 97 r. 0884-296-073

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ ATRAKCYJNE OFERTY NA WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO „ Biuro Obrotu Nieruchomościami HELIK zaprasza do składania ofert sprzedaży, wynajmu nieruchomości, 0662-042-226 „ Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w bloku, 0665-094-072 „ Działka budowlana we Wrześni. Nie trać pieniędzy i czasu na codzienne wielokrotne dojazdy - kup działkę w mieście. 0604-703-904 Działki budowlane - Nekielka - 0501-729-086 „ KREDYT HIPOTECZNY Dombank! Do 100% „ wartości nieruchomości, proste i szybkie procedury. Akceptujemy nawet nietypowe źródła dochodu. ZAPRASZAMY Września, ul. Kościelna 6, tel. 061-670-85-51 Kupię grunt rolny lub dużą działkę budowlaną „ w Borzykowie 0606-317-501 „ Kupię dom do remontu w okolicy Wrześni, 0600-364-955 „ Kupię lub wynajmę lokal na parterze w centrum Wrześni, 501-372-952

AUTO STYL 2000

TUMIKI Września ul. Sienkiewicza 14 tel. (061) 436 02 16 0 605 28 66 65 wrzesnia@leaderschool.com.pl

ATRAKCYJNE CENY MONTA¯ – SPRZEDA¯ – NAPRAWY

SZYBKIE NAPRAWY SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK HAMULCE – SPRZÊG£A – ZAWIESZENIA – ROZRZ¥DY CZ¦kCI DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW

CZõćCI DO MOTOCYKLI

„ Studentka zaoczna I roku szuka pracy na umowę-zlecenie lub stażu, 0665-735-506 „ Ta p i c e r n i a p r z y j m i e u c z n i ó w, 0505-056-751 „ Zatrudnię barmankę 0696-921-588 „ Zatrudnię do montażu bram i rolet, umowa o pracę 061-640-24-27

www.wrzesnia.info.pl

Inn-797b

32

OLEJE AGIP - WYMIANA GRATIS PN. – PT. 8.00-19.00 SOB. 8.00-14.30 NEKLA, UL. WRZESIÑSKA 26 TEL. (061) 43 86 497

Przygotowanie pojazdów do okresowych badaĔ technicznych do 3,5 t. Naprawa samochodów osobowych i dostawczych

Wymiana opon, szyb, sprzĊgieá, rozrządów, táumików Naprawa zawieszeĔ i hamulców Ustawianie geometrii kóá Naprawy blacharskie i lakiernicze

Auto Servis S.G. Sp. z o.o. Nekla ul. WrzesiĔska 44a 061 4386-520 • 0603-111-020


Kre-047a

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe 59 m² Września

KUPIĘ Dom i mieszkanie Września okolice

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA Mieszkanie Września okolice Inn-946c

Września, ul. Rynek 7 ( I piętro) 061-640-02-71, 505-921-833

KREDYTY HIPOTECZNE WYBÓR NAJLEPSZYCH OFERT NA RYNKU !!! BEZ OPŁAT BEZ PROWIZJI tel. 0507-322-142, 061-4363-088 Września, ul. Fabryczna 39 (I piętro, wejście od parkingu)

„ Pokój do wynajęcia, 061-4361-573 „ Posiadam do wynajęcia plac 1.700 m2 bezpośrednio przy trasie Września Gniezno 5 km od Wrześni na komis itp. tel. 0515-168-844 „ Posiadam do wynajęcia pomieszczenie 30 m2, na Kościuszki na zakład fryzjerski, kosmetyczny, solarium itp., 695-590-218 „ Posiadamy do wydzierżawienia pomieszczenie sklepowo-magazynowe, 0606-091-882 „ Poszukuje lokal handlowy do wynajęcia w centrum Wrześni, 0695-263-251 „ Poszukuję do wynajęcia magazynu 8001000 m2 Września lub okolice art. spożywcze - 0660-67-63-41 Poszukuję lokalu na działalność handlową w „ ścisłym centrum miasta, minimalna pow. 80 m2 + zaplecze, 695-633-624 „ Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, 508-142-109 „ Sprzedam 3-pokojowe, 47 m2, umeblowane i wyposażone, 697-177-964 „ Sprzedam dom i zabudowania gospodarcze, gmina Pyzdry, 609-102-139 „ Sprzedam dom jednorodzinny na wsi, po remoncie, ładnie położony, pow. 90 m2, działka 1262 m2, garaż, pomieszczenia gospodarcze + ogród, 6 km od Wrześni, 601-599-111 „ Sprzedam dom Psary Małe i Polskie, 604-33-70-43 „ Sprzedam dom w Środzie, 85 m2, na działce 140 m2, w centrum miasta, 0692-702-274 „ Sprzedam dom w Wylatkowie k/Powidza, 100 m2, działka 800 m2, 0501-362-761 „ Sprzedam dom we Wrześni, 505-128-308 „ Sprzedam dom we Wrześni, kontakt w sobotę- 0501-607-909 „ Sprzedam dom z halą produkcyjną, działka 4.900 m2, okolice Wrześni, kierunek Kalisz, HELIK, 0662-042-226 „ Sprzedam domek na działce letniskowej nad jeziorem. Tel. 603 775 205 „ Sprzedam działkę budowlaną 7km od Wrześni, 1700 m2, 0669-873-668 „ Sprzedam działkę budowlaną o pow. 25 arów, Wierzbącice k/ Słupcy, 889-981-932

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie

www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl „ Sprzedam działkę budowlaną od 761 - 2050 m2, Siedleczek k/Kostrzyna, od 75 zł/m2, 602-451-302 „ Sprzedam działkę budowlaną 1000 - 1400 m2; Lipki/Wierzyce, osiedle działek pod lasem, media-pw, od 70 zł/m2, 602-451-302 „ Sprzedam działkę budowlaną z decyzją o warunkach zabudowy 0603-325-391 „ Sprzedam działkę nad Jeziorem Powidzkim, 0662-339-507 „ Sprzedam działki budowlane w Gutowie Małym, 888-155-275 „ Sprzedam działki rolne w Izdebnie, Przecławiu k/Słupcy, 4 zł/m2, 600-280-509 „ Sprzedam KAMIENICĘ: piekarnia, sklep, mieszkania, centrum Czerniejewa, 599.000 zł, EL-X, 061-4266-536 „ Sprzedam kawalerkę na wsi, 0602-472-890 „ Sprzedam malowniczo położoną działkę budowlaną 901 m2, Podstolice gm. Nekla 99.110 zł, EL-X, 061-4266-536 „ Sprzedam mieszkanie 10 km od Wrześni, 3 pokojowe, 0663-527-326 „ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 640-13-70 „ Sprzedam mieszkanie 57 m 2, 2 pokoje, 640-26-07 „ Sprzedam mieszkanie na ul. Kościuszki, 59 m2, 698-858-132 po 18

„ Sprzedam mieszkanie, 65 m2, 600-472-029 „ Sprzedam nieduży dom na działce 3800 m2, w miejscowości Mikuszewo, gmina Mołosław, 603-435-770, 061-4384-437 „ Sprzedam ogródek działkowy 0605-788-858 „ Sprzedam TBS-y, 502-050-594, 061-4388-684 „ Stancja - 0609-069-102 „ Stancja dla studentów lub uczniów 0516-170-776 „ Starczanowo, bezpośrednio działka budowlana, 603-796-567 „ Szukam do wynajęcia lokalu użytkowego w Miłosławiu do 40 m2, 0698-652-429

ATIZ

po›yczki gotówkowe

62-410 Zagórów ul. Dêbowa 2

Wrzeœnia, Wroc³awska 42 (przy ZUS-ie)

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

pn-pt 11.00-17.00 tel./fax 061/4377-281, 0698-627-594

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC

PROFESJONALNIE

tel. 063/241-72-24 0600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

„ Posezonowa wyprzedaż nawozów Grzybowo 48 „ PSZENICA OCZYSZCZONA - 850 zł/t, ŚRUTA RZEPAKOWA - 670 zł/t, ŚRUTA SOJOWA, OTRĘBY PSZENNE, NAWOZY - W ATRAKCYJNYCH CENACH. Tel. 061-438-32-02 lub 0605-319-615 „ Skup bydła, 0512-314-050

UWAGA ROLNICY! Sprzedając maciory na skupie lub wraz z tucznikami oddajecie je za pół ceny. My przyjedziemy do gospodarstwa po każdą sztukę. Płacimy najwyższe ceny ważymy dokładną wagą elektroniczną szybki i sprawny załadunek nie przeceniamy dużych sztuk płacimy gotówką lub na przelew (jeszcze tego samego dnia wysyłamy) tel.kom. 608-439-125, tel. 061-427-18-17

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolników Zwrot VAT-u za artyku³y budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

„ Wysłodki buraczane - suszone, granulowane, melasowane + 10% śruty rzepakowej, melasowane + 30% śruty rzepakowej. Idealne do bydła i koni. Poleca firma Darhen, tel. (063) 275 14 64. Prowadzimy skup pszenicy i żyta „ Ziemniaki sprzedaż, Denar Vineta, 0609-899-336

„ Oddam okno 115x145, grób z rozbiórki z lastryko, podwójny, 0602-267-345 „ Podaruję lodówkę - 0517-893-067

RÓŻNE „ DREWNO opałowe, kominkowe, pocięte dowóz, 0692-576-267

„ MEBLE STYLOWE, UL. KOSYNIERÓW 87 WRZEŚNIA „ MEBLE Z ZACHODU Września, Fabryczna 32 (w podwórzu) „ Muzyka na imprezy okolicznościowe, 0600-097-438 „ Naprawy pralek, lodówek, zmywarek, klimatyzacje itp., 0605-788-858 „ ODZIEŻ ŻAŁOBNA kurtki i płaszcze ocieplane, Września, Kilińskiego 2 061-4360-873

„ Sprzedam C360, 660-200-746 „ Sprzedam ciągnik rolniczy Zetor 5748, 4x4, wspomaganie kierownicy, cena 11.000, ciągnik Zetor 5748 z ładowaczem i łyżką, 4x4, wspomaganie kierownicy, cena 13.500, 886-585-786 Sprzedam cielaka jałówkę, 694-273-673 „ „ Sprzedam cielęta ras mięsnych i NCB, 661-673-857 „ Sprzedam Fergusona 255, 0507-531-906 „ Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna Z644, rok 1990, sortownik do ziemniaków M616, 0601-72-95-54 Sprzedam kombajn ziemniaczany Grem„ me, widły od wózka widłowego, orkan 2, 061-8176-138 „ Sprzedam Orkan, siewnik Poznaniak, 0698621-828, 0600-973-362, 063/2768-023 po 17.00 „ Sprzedam owce merynos, 603-053-525 „ Sprzedam pokosówkę 301, rozrzutnik obornika z nadstawkami, 0604-932-441 „ Sprzedam przyczepę skrzyniową ład. 4t, 067/255-19-14 „ Sprzedam pszenice do siewu odmiany KRIS i ZYTA, 606-341-218 „ Sprzedam pszenicę 061-4387-109

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE – PRODUCENT TRANSPORT MONTAŻ GRATIS CAŁY KRAJ 061-812-54-69 052-388-22-73 0509-574-644 www.konstal.tit.pl KONKURENCYJNE CENY!!! DOWOLNA ILOŚĆ!!!

ŻWIR PIASEK - sortowany, - ostry - na betony, - podsypka, - czarna ziemia, torf

tel. 0662-600-089

PODARUJĘ

„ Drewno opałowe, workowane, paczkowane 0889-564-243 „ Działalność gospodarcza na oświadczenie! Od 18 lat…? Bez poręczycieli i zgody współmałżonka? Zapraszamy Września, ul. Kościelna 6, 061-670-85-51 „ Kupię monety złote, srebrne, PRL, GN 511-616-666

„ Skup macior, knurów, trzody chlewnej, 0608-505-716

Janusz Przespolewski

Hanover, Duisburg, Krefeld, Geldern i okolice – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u

ROLNICZE „ KNURKI, LOSZKI, 0603036806 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką tel. 0515-168-844 „ Kupię ziemniaki jadalne, 609-302-398 „ Piaskowanie, 511-998-285

„ Skup macior, knurów, bydła, trzody chlewnej, 0604-472-331

(na telefon) bez porêczycieli minimum formalnoœci szybka wyp³ata (1 dzieñ) mo¿liwoœæ rat dla ka¿dego OPROCENTOWANIE NI¿SZE O 20%

JAŒKO

„ Wynajmę/kupię lokal magazynowo-handlowy we Wrześni (100-150 m2) niekoniecznie centrum, możliwośc remontu 0516-050-450

„ Sprzedam siewnik amazone 3-metrowy D 7. Tel. 692-75-45-39 „ S p r z e d a m s i e w n i k Po z n a n i a k 0601-467-497 „ Sprzedam śrutownik Bąk, 061-438-91-15 „ Sprzedam ziemię 4,5ha, 0782-828-099 po 15.00 „ Sprzedam ziemniaki jadalne LORD, 691-213-235 „ Sprzedam ziemniaki jadalne odmiany Maryna, Triada i Wineta oraz cielaka jałówkę rasy mięsnej, 061-4385-191 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, 721-297-779 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, VINETA, VELOX, WIKTORIA, ALMERA, 501-772-411 „ Sprzedam ziemniaki paszowe, 0502-580-811 „ Sprzedaż kaczek do uboju 728-154-021 „ Śruta rzepakowa 660 zł, 061-4381-678

Inn-928

„ Na sprzedaż hala produkcyjna 750 m2, działka 3.000 m2 - HELIK, 0662-042-226 „ Nieruchomości „EL-X” profesjonalna obsługa transakcji prowadzona przez prawnika. SPRZEDAŻ, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM, kredytowanie. GNIEZNO, KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ - ZOSTAW SWOJE MIESZKANIE W ROZLICZENIU. 061-4266-536, 0601-544021, www.el-x.pl

• sprzedaż • zakup • wynajem • wyceny • inwentaryzacje • pomoc prawna

„ Szukam domu, mieszkania we Wrześni lub okolicy, 0506-022-912 „ Szukam mieszkania do wynajęcia od listopada, tel. 0669-908-320 „ Śliczna działka budowlana, Giecz k. Dominowa, 1114 m2, fundamenty, 68 zł/m2, 608-083-119 „ WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO „ Wydzierżawię działkę 3500 m2 na działalność gospodarczą przy trasie do Gniezna, 8 km od Wrześni, 695-590-218 „ Wydzierżawię Halę w Słupcy 650 m2, biura 100 m2 na utwardzonym placu o pow. 30 arów, działka położona przy trasie nr 92 z dojazdem do autostrady w odl. 4km, tel. 063/277-10-33 „ Wydzierżawię lokale handlowe 80 i 52 m2 lub 132 m2, nadające się na bank, gabinet lekarski itp., 505-49-13-55 Wynajmę górę domu, 501-652-385 „

33

Inn-709

„ Kupię/wynajmę lokal magazynowo-handlowy we Wrześni (100-150 m2) niekoniecznie centrum, możliwość remontu, 0516-050-450

NIERUCHOMOŚCI - MĘŻYŃSCY

www.wrzesnia.info.pl

„ Pożyczka 8600 PLN dla emerytów i rencistów o dochodzie 450zł, bez poręczycieli i tylko na dowód??? To tylko w Getin Banku! Zadzwoń 061-670-85-51 „ SKUP metali kolorowych Września, Paderewskiego 19 „ SKUP złomu, wysokie ceny, możliwość transportu, 061-4376-036 „ Sprzedam 2 szafy sklepowe witrynowe, z drzwiami przesuwnymi, 0721-148-227 „ Sprzedam barak budowlany 0510-837-065 „ Sprzedam barak metalowy 2,5x5m, oraz kosz do wciągania zaprawy o poj. 0,6m3 0696-605-577 „ Sprzedam budy do psa, 0660-783-144 „ Sprzedam ciągniczek ogrodniczy z osprzętem, 061-4389-000 „ Sprzedam duży basen z włókna szklanego ok. 2 kubiki wody, 0505-056-753 „ Sprzedam dywan i płyty regipsowe, 061-4387-412 „ Sprzedam garaż przy AMICE 0505-056-753 „ Sprzedam kompresor do powietrza, 604-92-56-64 „ Sprzedam kredens i zamrażarkę, 785-509-609

A&G

Me-040

„ Kupię mieszkanie 2 lub 3-pokojowe, 600-36-14-19 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką tel. 0515-168-844

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

Rol-037

10 października 2008

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR SZAFY POD ZABUDOWĘ I INNE Gutowo Małe, ul. Centralna 14 tel. 696-620-300

„ Sprzedam lodówki, zamarażarki, pralki, wirówki, kosiarki, rowery zwykłe i treningowe, kuchnie gazowe i elektryczne okapy, mikrofale, zlewy, magle, sedesy, łady, stoły, foteliki biurkowe i zsamochodowe, łóżka, materace dywany chodniki odkurzacze, maszyny do szycia, szafki łazienkowe, wieże telewizory radia, żyrandole, klatki, kołdry, poduszki, wózki, rożno, walizki, maty ozonowe, piecyki ogrzewcze, kule inwalidzkie, 061-427-43-41, 788-56-12-22 „ Sprzedam lodówko- zamrażarkę Whirlpool 0605-788-858 „ Sprzedam meble swarzędzkie, wysoki połysk, 061-4365-943 „ Sprzedam meblościankę brązową z połyskiem, 200 zł, 061-436-35-78 „ Sprzedam narożnik z fotelem, zielony, szafki nocne gratis, 0515-243-151 „ Sprzedam nową pilarkę, moc 3,5 KM, cena 530 zł, 0603-310-948 „ Sprzedam nowe, długie futro z norek rozm. 4244, domofon z kamerą, pralkę automatyczną Polar, RTV Rustikal, 0604-254-688 „ Sprzedam okazyjnie nowe meble kuchenne narożnikowe, 694-834-995 „ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440, 061-4388-643 „ Sprzedam okno plastikowe tanio 140x135 cm, 0602-267-345 „ Sprzedam overlock 0503-422-784 „ Sprzedam palety metalowe i drewniane 0607-620-606 „ Sprzedam pianino Arnold Fibiger, sofę i dywan, 0696-945-411 „ Sprzedam segment pokojowy 4361-379 „ Sprzedam silnik 1,5KW 220V, 0600-921-637 „ Sprzedam solidne plandeki 6x3m doskonałe dla rolnictwa i budownictwa, 0691-751-801 „ Sprzedam stalowy dwukomorowy zlewozmywak 60 cm - 100 zł + szafka gratis, 608-689-207


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

po to, aby w przyszłości zrobić z nich wystawę.

Przed przyjazdem proszę o telefon 608 240 688

Jeżeli jesteś skłonny oddać mi takie zdjęcie, to prześlij je proszę na adres: Aleksandra Śliwczyńska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 Września lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

„ Hydraulik - usługi - 0697-693-902 „ Jaguarem do ślubu? 605-941-115

„ Węgiel brunatny 0665-047-244 „ Zachodnie meble używane, ul. 3 Maja (podwórze przy sklepie ABC), 0791-465-505

USŁUGI

PRALNIA WODNA

„ Sprzedam suknię ślubną roz. 36/38, 509-934-139 „ Sprzedam suknię ślubną rozmiar 46-48, tel. 0721-148-310 „ Sprzedam suknię ślubną SARA, biała, roz. 38, 0663-488-719 po 16 „ Sprzedam suknię ślubną, roz. 36 z dodatkami, tanio, 517-478-371 „ Sprzedam telewizor Philips 21 cali, 661-486-150 „ Sprzedam wciągarkę budowlaną słupową, płyty drewniane szalunkowe, formy z wibratorami do wyrobów bloczków M6,M4,M2, nagrzewnicę elektryczną, zbiorniki na wodę, przedłużacze elektryczne, 061-4362-044, 0508-088-637 „ Sprzedam wózek + spacerówkę, stan bdb, oliwkowo seledynowy, 0609-376-630 „ Sprzedam wózek wielofunkcyjny BREAKER CHROME, 694-549-515 „ Sprzedaż sprzętu do ćwiczeń, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie i inne, Bierzglinek Bukowa 50, 061-4389-000 „ Sprzedaż więźby dachowej, łat, desek, usługi tartakiem objazdowym, ciesielstwo, 0515-142-682 „ Tanio sprzedam bramy garażowe uchylne 250x250, 230x215, 0600-139-259

"We We" • Restauracja • Winiarnia • Sklep Winiarski NAJBLIŻSZE IMPREZY: • od 15 .10.2008 r.

Wystawa Obrazów Gosi Zielaskowskiej (z Poznania) • Show z szampanami „Cava”

magiel i prasowanie ręczne NOWOŚĆ: PRASOWANIE RĘCZNE KOSZUL NOWA ODBIÓR • DOWÓZ tel. 061-640-01-02 ul Koszarowa 4 604-790-810 (wjazd od strony basenu) Inn-832 „ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTĘ. MONTAŻ, NAPRWA, 0504-658-004

Docieplenia, remonty kapitalne

„ Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe wnetrz, regips, sufity podwieszane, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, panele, docieplanie poddaszy. Fachowe doradztwo. Terminowa realizacja zleceń. Cena za usługi do negocjacji z klientem, 0600-038-833 „ Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe wnętrz, szpachlowanie, malowanie, regips, układanie płytek, panele, barlinek, hydraulika, tapetowanie, adaptacja poddaszy LUX-DOM, 0502-961-852, 0504-949-107 „ Malowanie, szpachlowanie, panele, płytki, 0784-428-737 „ Malowanie, szpachlowanie, płytki, parkieciarstwo, cyklinowanie, 0785-312-889 „ Malowanie, szpachlowanie, regips i panele, 0661-864-906 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie 508-692-163 „ Montaże Cyfrowego Polsatu, Cyfry + n telewizji 0506-964-989 „ M u r a r s t wo, o c i e p l a n i e , t y n k i , 502-614-021 „ Nagrobki lastrikowe, 606-631-423 „ N A P R AWA P R A L E K U K L I E N TA , 061-4360-813 „ Naprawa pralek, lodówek, 061-4383-601

508-053-363 „ Blacharstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, 0696-248-720, 0606-277-837 „ Budownictwo ogólne i mieszkania pod klucz, Usługi dekarsko-blacharskie, montaż wkładów kominowych, ciesielstwo.061-436-53-79, 0506-912-109 „ Budujesz, remontujesz, wykańczasz, ocieplasz, Firma Remontowo-Budowlana KONBUD, 0665-651-943 „ Czteroosobowy zespół muzyczny z perkusją na żywo, 0695-476-712 „ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3zł/m2, 0604-381-253 „ DEKORAC JE ŚLUBNE I WESELNE 504-768-042

„ Naprawa sprzętu AGD, pralki, zmywarki, piece. 665-809-224 „ Odnawianie wanien, 0600-979-826 „ Piaskowanie, 511-998-285 „ Płytki, panele, prace wykończeniowe, 693-342-688 „ Płytki, panele, regipsy, szpachlowanie, malowanie, parkiety, elektryka, 514-710-371

Firma KARCHEX • sprzedaż profesjonalnych nowych i używanych myjek ciśnieniowych • serwis,

części • akcesoria • gwarancja Adres Dziadkowo 5b (12km od Krotoszyna, przy trasie nr.15)

e-mail: karchex@vp.pl tel. 0 507158699, 0 606211056

„ Posadzk i betonowe, 502-284-884, 0505-436-530 „ Posadzki betonowe, wykonywane maszynowo w domach, blokach i biurach, 0606-128-033 „ Profesjonalny zespół muzyczny www.duethit.com, 0606-244-789 „ Prowadzę rozliczenia czasu pracy kierowcy (tarczki tach), 604-95-64-97

• Dni Hubertusa - propozycje kulinarne kuchni myśliwskiej przedstawia Szef Kuchni We We

- 21-24.10.2008 r.

• Halloween - impreza otwarta

31.10.2008 r. (sobota) od 19.00 do bólu Sprawdź imprezy na www! www.restauracja-winiarnia-wewe.pl

POLECAMY

Września, ul. Świętokrzyska 23

gipsowe cementowo-wapienne wylewki ścianki działowe inne prace budowlane

0608-596-761

0602-650-940 061-4367-146

„ ZAKŁADANIE OGRODÓW, TRAWNIKÓW. PRO JEKTOWANIE OGRODÓW  0507065159 „ Zakładanie trawników, ogrodów, usługi glebogryzarką i kosą spalinową, 0697-355-076 „ Zespół muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646 „ Zespół Muzyczny 0695-030-738 „ Z E S P Ó Ł M U Z YC Z NY B E LC A N TO, 0500029180 „ Sprzedam niepowtarzalną suknię ślubną z kamieniami swarowskiego + dodatki, 692-520-446 „ Stylistka paznokci założy tanio akryle, wykona profesjonalny manicure oraz pedicure, 0606-145-328, 0722-133-013 „ Szpachlowanie, malowanie, płytki, panele, podwieszane sufity, 696-928-312 „ Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, 0692-536-688 „ Szpachlowanie, tynkowanie, regips, tynki, panele, 500-134-058 „ Ślub i wesele - dekoracje kościołów i sal, 726-152-741

„ Transport samochodowy najazd+laweta, 0508-157-322 „ Tynki gipsowe agregatem, 606-217-188 „ Tynki maszynowe, gipsowe 0698-792-727 „ Tynki maszynowe, tanio 721-552-923 „ Układanie klinkieru, płytek, paneli itp. 0605-788-858

„ Usługi hydrauliczne, 0791-612-246 „ Usługi koparko-ładowarką, łyżka - teleskop, 0503-750-516 „ Usługi ogólnobudowlane, 663-247-813 Usługi ogólnobudowlane, 785-310-707 „ „ Usługi ogólnobudowlane, 788-994-110 „ Usługi podnośnikiem koszowym, 0502974-584, 0501-429-384 „ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowanie, regipsy, płytki, 0791-612-246 „ Usługi remontowo-budowlane, 0782-692-337 „ Usługi spawalnicze elektryczne-mig, 721-019-929

„ Usługi transportowe busem. przeprowadzki laweta, 781-609-342 „ Usługi transportowe, przeprowadzki, bus + laweta, 791-609-342 „ USŁUGI WOD. KAN. CO. 0600-365-595 „ Usługio transportowe, autoholowanie, przeprowadzki, 0603-617-255 „ VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ślubna gratis. 0889-363-636

e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl

„ Wesela - dekoracja krzeseł itp, 506-214-244 „ Wideofilmowanie 600 zł, 0669-531-307

KREDYTY • gotówkowe • dla firm • konsolidacyjne • dla rolników

„ Ze s p ó ł m u z yc z ny TO P S TA R S , 0608-336-894 „ Żaluzje, moskitiery, rolety, 0605-788-858 „ Żele, tipsy, zdobienie, konkurencyjne ceny, możliwy dojazd do klienta, 0500-290-210

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

USŁUGI • koparko-ładowarką • wywrotka HDS

„ Usługi geodezyjne, inż. Filip Zbierski, Przyborki, ul. Grójecka 30, tel. 4377-339, 0501-793-454

Wykonujemy: • wiaty, garaże • bramy, różnego rodzaju ogrodzenia • konstrukcje stalowe, słupy reklamowe

„ Wykończenia wnętrz, 0792-245-247 „ Wylewanie posadzek maszynowo - mechanicznie zacierane, 0695-984-974 Kre-054b

Gas-055d

62-300 Września, Rynek 7, tel. 061 640 21 00 (od 11.00 do 22.00)

„ Zespół Muzyczny FAMED 0502-423-869

„ Tanio lawety do wynajęcia, 0600-139-259 „ Tłumacz przysięgły j.niemieckiego, 0691-983-393

„ Videofilmowanie, 0601-262-268

GODZINY OTWARCIA

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW PPHU

„ Usługi transportowe bus+laweta, przewóz do 6 osób, 608-874-303

0698-682-759

pyszne ciasta według domowych receptur

TYNKI MASZYNOWE

Usługi ślusarskie

Inn-998

- 15.10.2008 r., godz. 19.00

„ Remonty, płytki, szpachlowanie itp, 603-326134, 507-388-283 „ Sprzątanie, 0603-309-843 „ Sprzedam części audi 80 B4, wyposażony, 0503-066-673

TYNKÓW I FARB: • silikonowe • silikatowe • akrylowe • styropian

„ Układanie kostki brukowej, 693-342-688

„ Płytki, panele, szybko, solidnie, 519-129-774 „ Posadzka - technologia maszynowa, 0508-113-667 „ Posadzka maszynowa solidnie i fachowo 11 zł/m2, 0785-980-192

- pokazy serwowania szampanów - propozycje na Sylwestra

11.30 - 22.00 (pn. - czw.) 11.30 - 23.00 (pt. - sb.) 11.30 - 22.00 (ndz.)

„ KOMPLEKSOWE USŁUGI INFORMATYCZNE DLA FIRM, TEL. 0600658620, office@bga.com.pl, www.bga.com.pl”

„ Projekty budowlane, nadzory Filipiak Grażyna, Orzechowo Leśna 17, 061-4371-350, 0695-545-816

MIESZALNIA

Inn-908c

Miłosław - obok cmentarza.

„ Duet Muzyczny 0512-577-279, 061-4365-734 „ Duet muzyczny SONET DUO, 0695-916826, 0506-372-746, www.zespolsonet. home.pl „ Elektroinstalcje, 0665-081-680 „ Fotografia ślubna, wolne terminy, 691-199342, www.feelart.pl

„ Przewóz busem 8 osób, 0791-612-246 „ Remonty, malowanie, montaż płytek, paneli, 0692-676-700

Września, ul. Legii Wrzesińskiej 24, tel. 061 640-16-49

„ Zabudowy wnękowe, szafy, komody, komandory, na wymiar, terminy 7 dni, możliwość rat, 0660-517-289 „ Zakładanie kostki brukowej i bruku z kamienia polnego 0507-065-159

Inn-457a

Produkcja, sprzedaż, ekspozycja

zdjęcia wykonane przez fotoradary

Inn-977

i zbieram do celów artystycznych

www.wrzesnia.info.pl

Bd-230a

„ DJ NORBI - wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe, 600-239-037

Nagrobki granitowe

Jestem studentką ASP

Inn-994

10 października 2008

Bd-256

34

MATRYMONIALNE „ Wolny lat 59 pozna Panią w podobnym wieku 692-758-688

ZWIERZĘTA „ Beagle, pinczerek średni 5 miesięcy 0664-650-508 „ Białe gołębie pocztowe sprzedam 509-740-420 „ Sprzedam gołębie ozdobne 0514-722-340 „ Sprzedam owczarka niemieckiego długowłosego, 0514-722-340 „ Sprzedam spaniele, 694-273-673

KOMPUTEROWE „ Nowe Komputery 2-rdzeniowe od 700 zł. Szafirowa 49. tel. 695-926-795 „ Serwis komputerowy, strony WWW, nawigacje, 695-926-796 „ Sprzedam Laptopy Toshiba i HP 695-926-796 „ Sprzedam monitor LCD 22” z kamerą. 695-926-796

KSERO cz-b A4: 0,15 zł kolor: A4: 2,50 zł

• A3: 0,30 zł • A3: 5,00 zł

Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. (061) 640-01-01


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

35

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 061-285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

l

• duży wybór futer naturalnych długich i krótkich • kożuszki krótkie i długie, naturalne • szale i kołnierze futerkowe • rękawiczki skórzane damskie i męskie • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • eleganckie garsonki • torebki

USŁUGI KUŚNIERSKIE

Bd-179

POLECAMY

Skl-243a

10 października 2008

ZAKŁAD BETONIARSKI „PIOTROWSCY” OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: • beton towarowy - pompa 24 metry/taśma • stropy TERIVA (dowóz do 50 km gratis) • bloczki betonowe wibroprasowane M – 5, M – 6 • nadproża L - 19 • pustaki ścienne Alfa keramzytowe lub żużlowe • ogrodzenie betonowe ul. Dworcowa 22 A 62 – 330 Nekla www.piotrowscy.pl Bd-210a

tel./fax (0 61) 43 86 313 tel. 43 72 079 43 72 947 e-mail: info@piotrowscy.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

10 października 2008

Kre-049

36

db kredyt gotówkowy

§ OGàOSZENIE § Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 18.09.2008r. sygn. akt. II K 382/08 oskarĪonego Krzysztofa Adamusa s. Henryka , ur. 20.10.1950r. w Poznianiu, uznano za winnego tego, Īe w dniu: 11 maja 2008 roku w miejscowoĞci Gorzyce, gminy Miáosáaw, województwa wielkopolskiego, na drodze publicznej numer 2913 kierowaá samochodem osobowym marki Opel Vectra o numerze rejestracyjnym PWG 4270 bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci wynoszącym 1,04 miligrama alkoholu na jeden decymetr szeĞcienny w wydychanym powietrzu - tj. o przestĊpstwo z art. 178a par.1kk i za to przestĊpstwo wymierzono oskarĪonemu karĊ 1 roku pozbawienia wolnoĞci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Ponadto orzeczono wobec skazanego karĊ grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 35 záotych, dozór kuratora sądowego, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 lat , Ğwiadczenie pieniĊĪne w kwocie 500 záotych na rzecz Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Drogowskaz"we WrzeĞni, podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

Wielka gotówka, mała rata

Wyślij formularz - oddzwonimy z ofertą gotówki i niższej raty. BIURO KREDYTOWE ul. RYNEK 6, WRZEŚNIA tel. 061 4362098, 511284860

Grupa Deutsche Bank

RRSO dla kwoty kredytu 7.000 zł udzielonego na 72 miesiące (z ubezpieczeniem) na dzień 11.08.08. wynosi 11,23%

ZRÓB TO SAM

Sklep: WrzeĞnia, ul. Fabryczna 5a

– LISTWY DREWNIANE – KARNISZE – LUSTRA, WIESZAKI – LISTWY POD£OGOWE RÓ¯NE – NARZÊDZIA

Nowa oferta: MEBLE SOSNOWE

A B C dla domu

STYROPIAN TANIO

§ OGàOSZENIE § Bd-255

Weź gotówkę, nawet do 80.000 zł! Dodatkowo zamienimy Twoje stare kredyty z innych banków na jeden z niższą ratą.

To bank dobrych kredytów

0602-650-940 061-4367-146 Komis samochodowy

Sklep: ul. Fabryczna 19, tel. 061 4366-642

„ANWES-CAR”

Gniezno, ul. Skadowa 1 tel. 061 424-40-27 lub 0602 335124 » sprzeda› samochodów spoza komisu » najwiÆkszy wybór aut zachodnich » do nas przyjedziesz starszym samochodem – wyjedziesz nowszym » mo›liwoy natychmiastowej sprzeda›y

– OKUCIA BUDOWLANE – ROLETY OKIENNE – ¯ALUZJE PIONOWE I POZIOME – OKUCIA MEBLOWE – KARNISZE DO FIRAN – KLAMKI, ZAMKI DRZWIOWE – FARBY, PIANKI, SILIKONY – SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH

LIGA OBRONY KRAJU

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 04.09.2008 r. sygn. akt. II K 423/08 oskarĪonego Januarego CzaiĔskiego s. Bronisáawa, ur. 05.03.1960r. we WrzeĞni, uznano za winnego tego, Īe w dniu: 18 czerwca 2008 roku w Miáosáawiu, województwa wielkopolskiego, na ulicy PaáczyĔskiej, w strefie zamieszkania, kierowaá rowerem, bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci, wynoszącej 0,83 mg/dm3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu tj. o przestĊpstwo z art. 178a par. 2kk i za to przestĊpstwo wymierzono oskarĪonemu karĊ 6 (szeĞü) miesiĊcy pozbawienia wolnoĞci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Ponadto orzeczono wobec skazanego grzywnĊ w wysokoĞci 90 stawek dziennych po 10 záotych kaĪda, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i rowerów na okres 3 lat, Ğwiadczenie pieniĊĪne w kwocie 400 (czterysta) záotych na rzecz Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Drogowskaz" we WrzeĞni, podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

we Wrześni przy ul. Słowackiego tel. 061 4360 – 291, tel. kom. 0500 – 135 – 439 w godz. 7 - 18, w soboty 7 - 13

OGŁASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

Edu-006

OTWARCIE KURSU: 13.10.2008 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

Gwarantujemy:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

§ OGàOSZENIE §

SALON MEBLOWY DAREX PRODUCENT

Jacek Nowaczyk Stanisławowo 15, 0601-759-243

Me-039

Inn-397b

Drzewa i krzewy iglaste, liściaste. Tuje brabant 1 m na żywopłoty

• zestawy skórzane, nowoczesne, stylowe • stoły • krzesła • kuchnie pn.-pt. 10.00-18.00 sobota 10.00-14.00

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 22.09.2008 r. sygn. akt. II K 482/08 oskarĪonego Patryka Lambryczaka s. Bogdana, ur. 28.02.1989 r. we WrzeĞni, uznano za winnego tego, Īe w dniu:

Poleca:

Wielkie otwarcie 1 października 2008 Września, ul. 3-go Maja 11B, 1 piętro 500-177-011 www.meble-darex.pl

czynne:

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 24.07.2008r. sygn. akt. II K 342/08 oskarĪoną BarbarĊ Banaszak c. Franciszka, ur. 20.09.1958r. we WrzeĞni, uznano za winną tego, Īe w dniu: 15 maja 2008 roku w Nadarzycach, gminy WrzeĞnia, województwa wielkopolskiego na drodze powiatowej nr 2948 kierowaáa rowerem bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci wynoszącym 1,48 mg/dm3 alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu tj. o przestĊpstwa z art. 178a par. 2kk i za to przestĊpstwo wymierzono oskarĪonej karĊ 6 (szeĞciu) miesiĊcy pozbawienia wolnoĞci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 2 lat próby. Ponadto orzeczono wobec skazanej grzywnĊ w wysokoĞci 80 stawek dziennych po 10 záotych kaĪda, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i rowerów na okres 6 lat, Ğwiadczenie pieniĊĪne w kwocie 350 (trzysta piĊüdziesiąt) záotych na rzecz Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Drogowskaz" we WrzeĞni, podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

§ OGàOSZENIE §

Ośrodek Szkolenia Kierowców

- wysoko wykwalifikowaną kadrę - zajęcia teoretyczne - doszkolenia - komputer do dyspozycji kursantów - możliwość korzystania z placu manewrowego - badania lekarskie na miejscu - raty do 24 miesięcy - w cenie kursu jazda samochodem wyposażonym w urządzenie do nauki kontrolowanego poślizgu

www.wrzesnia.info.pl

1. 01 lipca 2008 roku we WrzeĞni, województwa wielkopolskiego na ulicy Bohaterów Monte Cassino, kierowaá rowerem bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci wynoszacym 0,34 miligrama alkoholu na jeden decymetr szeĞcienny w wydychanym powietrzu 2. 29 lipca 2008 roku we WrzeĞni, województwa wielkopolskiego na ulicy Rynek, kierowaá rowerem bĊdąc w stanie nietrzeĨwoĞci wynoszącym 0,42 miligrama alkoholu na jeden decymetr szeĞcienny w wydychanym powietrzu tj. o przestepstwa z art. 178a par. 2kk i za te przestepstwa wymierzono oskarĪonemu karĊ 9 (dziewiĊciu) miesiĊcy pozbawienia wolnoĞci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby Ponadto orzeczono wobec skazanego grzywnĊ w wysokoĞci 120 stawek dziennych po 10 záotych kaĪda, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym i rowerów na okres 5 lat, dozór kuratora sądowego, Ğwiadczenie pieniĊĪne w kwocie 400 (czterysta) záotych na rzecz Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnyh "Drogowskaz" we WrzeĞni, podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

PI ŁK A NOŻNA

37

www.victoria.wrzesnia.pl

Trampkarze starsi Victorii uczestniczyli w naborze. Gracze po przyjijciu do gimnazjum trenujã pod okiem Bartosza Kupisa i wyst÷pujã w rozgrywkach pod nazwã Olimp Victoria Wrzeijnia. Trenujã na obiektach szkolnych, a w programie majã 10 godzin wychowania fizycznego, z czego szeijå przeznaczonych jest na doskonalenie umiej÷tnoijci piğkarskich. W obecnych rozgrywkach, w czterech kolejkach, zespóğ odniósğ jedno zwyci÷stwo, a trzykrotnie muCz÷ijciowo zespóğ skğada si÷ z piğkarzy, siağ uznaå wyőszoijå przeciwnika. którzy sã wychowankami Krzysztofa Szcz÷ijliwy okazağ si÷ tylko pierwszy Pr÷dkowskiego i wczeijniej prze- mecz z Wartã Pyzdry, wygrany 3:2. szli wszystkie szczeble treningo- Funkcj÷ kierownika druőyny peğni we, a cz÷ijciowo z ch÷tnych, którzy Robert Schneider.

Drużyna trampkarza starszego to zupełnie nowy twór, powstały w wyniku naboru do klasy sportowej w Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Drużynę tworzą uczniowie z rocznika 1995, którzy w całości uczęszczają do klasy pierwszej o profilu piłka nożna.

 Zespół trampkarzy starszych z trenerem Bartoszem Kupisem (z lewej) i kierownikiem Robertem Schneiderem – Budowana przez nas druőyna posiada bardzo duőy potencjağ, ale po doğãczeniu do niej kilku nowych zawodników potrzebuje jeszcze czasu na zgranie si÷. Aktualni przeciwnicy w lidze sã w wi÷kszoijci starsi, prezentujãcy lepsze warunki fizyczne. Nasi zawodnicy specjalnie zostali

zgğoszeni do wyőszej klasy wiekowej, po to aby mogli si÷ bardziej ograå i rozwijaå – mówi trener Kupis. Skğad zespoğu: Daniel Czerniak, Artur Giőewski, Hubert Goliwãs, Kacper Grajek, Mikoğaj Imbierowicz, Mateusz Kierzkowski, Maciej Krzymiġski, Mikoğaj Kulczak,

Trampkarze młodsi przeskoczyli młodzika Zespóğ wyst÷pujãcy aktualnie w kategorii trampkarza mğodszego istnieje juő od trzech lat. Jak dotychczas, najwi÷kszym sukcesem druőyny jest zdecydowane zwyci÷stwo w ubiegğorocznych rozgrywkach okr÷gu koniġskiego w kategorii mğodzika mğodszego. Ze wzgl÷du na duőy post÷p wszystkich graczy kierownictwo druőyny zdecydowağo si÷ przeskoczyå grup÷ mğodzika starszego i od razu rozpoczãå rywalizacj÷ w grupie trampkarza. Wyst÷py przeciwko wyraŏnie starszym przeciwnikom jak do tej pory okupione sã sporym stresem. W czterech meczach zespóğ prowadzony przez Tomasza Krzyőkowiaka wywalczyğ tylko jeden punkt i aő trzykrotnie schodziğ z placu pokonany. – Nie zraőamy si÷ poraőkami, bo kaődy rozegrany mecz uczy nas czegoij nowego. Cağy czas intensywnie pracujemy nad podnoszeniem umiej÷tnoijci technicznych i taktycznych. Na ten czas chciağbym swoich piğkarzy szczególnie nauczyå boiskowego myijlenia i sprytu, aby potrafili dzi÷ki swoim umiej÷tnoijciom piğkarskim przeciwstawiå si÷ starszym i silniejszym fizycznie przeciwnikom – tak o pracy z druőynã i najwaőniejszym

Fot. RC

Tomasz Kwiatkowski, Bartosz Miazga, Dawid Mikoğajewski, Alan Nakonieczny, Adrian Napierağa, Ğukasz Nowicki, Filip Perkiewicz, Krystian Rewers, Mateusz Rewers, Patryk Schneider, Damian Staszak, Michağ Szafraniak, Dawid Urbaniak, Mateusz Walczak. RC

Mecze młodzieży

Victoria – Zjedn. Rychwağ 15:0 Juniorzy Victorii do 50. min spotkania prowadzili ze Zjednoczonymi Rychwağ juő 15:0. Zespóğ goijci nie wytrzymağ presji i po stracie 15. gola zszedğ z boiska. Victoria II – Orion Skulsk 0:1 Gol dla juniorów goijci padğ w ostatniej minucie spotkania. Olimp Victoria – Wilki Wilczyn 1:2 Trampkarze starsi do przerwy bezbramkowo remisowali. Po zmianie stron na prowadzenie wrzeijnian wyprowadziğ Krystian Rewers, wykorzystujãc rzut karny. Póŏniej dwa bğ÷dy indywidualne w obronie spowodowağy strat÷ dwóch goli decydujãcych o wyniku. Victoria – LZS Karszew 4:1 Majãc dotychczas jeden punkt na koncie, trampkarze mğodsi odnieijli wreszcie zwyci÷stwo. Zostawili w pokonanym polu LZS Karszew. Bramki  Trampkarze młodsi Victorii prowadzeni są przez trenera Tomasza Krzyżkowiaka (z prawej) Fot. RC dla Victorii zdobyli: Adrian Matysiak 2, Krzysztof Pawğowski i Daniel zadaniu, które obecnie przed niã stoi, nie tylko jest sponsorem klubu, ale Szymon Domőalski, Nikodem Wawrzyniak. mówi trener. takőe oddzielnie wspiera nasz zespóğ. Dudkowkiak, Marcin Fechner, Daniel Sparta Konin – Victoria 0:6 – Udağo nam si÷ stworzyå zespóğ, W ostatnim czasie Typograf ufundo- Fogt, Mateusz Gromadziġski, Mikoğaj P o d o p i e c z n i Krzysztofa który jeszcze nie raz b÷dzie odno- wağ nam wğaijnie komplet strojów. J÷drzejak, Bartosz Kwiatkowski, Alan Pr÷tkowskiego, wyst÷pujãcy w katesiğ sukcesy. Druőyna, oprócz udziağu Drugã firmã indywidualnie wspiera- Ğab÷dzki, Adrian Matysiak, Aleksy gorii mğodzika mğodszego, odnieijli w rozgrywkach ligowych, uczestni- jãcã nasz zespóğ jest Kampol – tyle Nowak, Igor Orwat, Krzysztof swoje pierwsze zwyci÷stwo w lidze. czy w róőnego typu turniejach i wy- o pozostağych sprawach zwiãzanych Pawğowski, Adrian Piechowiak, Przeciwnik prowadziğ nawet wyjeődőa na obozy przygotowujãce do z druőynã trampkarza mğodszego do- Wojciech Pietruszka, Filip Plichta, równany bój, ale wrzeijnianie wysezonu. Dodatkowym sukcesem jest daje jej kierownik Marek Bğaszczyk. Dawid IJwi÷cicki, Jakub Tğoczek, kazali si÷ niezwykğã skutecznoijciã. teő znalezienie dla druőyny indywiKadra zespoğu: Kamil Bğaszczyk, Daniel Wawrzyniak. Gole zdobyli: Dawid Szczeijniak 3 RC dualnego sponsora. Firma Typograf Robert Brzóstowicz, Maciej Dãbek, Robert Czerniak i Michağ Grempka 3.


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

38 Sport Na sportowych arenach Sobota, 11.10.2008 r. Piğka siatkowa III liga kobiet, hala ul. Kaliska 15.00 Orkan – Libero Pleszew Piğka noőna Kl. Junior, boisko w Miğosğawiu 11.00 Orlik – Victoria II Wrzeijnia Klasa Okr÷g., boisko w Nekli 16.00 Pğomieġ – ZKS Zagórów Klasa A, boisko w Miğosğawiu 16.00 Orlik – Orzeğ Grzegorzew Niedziela, 12.10.2008 r. Kolarstwo MTB, Mağpi Gaj 10.30 „Paczka IJliwek”

PI ŁK A NOŻNA

Piłka nożna – IV liga, Victoria Września – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 3:0 (1:0)

Zagrali dla Domiceli

Cieniem na sobotnim meczu Victorii położyła się śmierć. Pamięć Victoria gra o Domiceli Wichłacz z liderem IV ligi piłkarze uczcili Pierwszy zespóğ Victorii b÷dzie mógğ najlepiej jak mogli sprawdziå swojã wartoijå w pojedynku z liderem IV ligi. Wrzeijnianie – zwycięstwem. wyjeődőajã do Koŏmieġca, gdzie

w sobot÷ o 16.00, zmierzã si÷ z miejscowym Pğomykiem. Podopiecznym trenera Jana St÷pczaka ci÷őko gra si÷ na wyjazdach. We Wrzeijni sã w stanie ograå kaődego, i to wysoko, na boisku rywala sã cieniem samych siebie. St÷pczak twierdzi, őe problem tkwi w gğowach. Sobotni przeciwnik lideruje gğównie dlatego, őe ma rozegrany o jeden mecz wi÷cej od Calisii. Z najgroŏniejszym swoim rywalem zremisowağ jednak w poprzedniej kolejce i to na jego ijmieciach. Pğomyk ma cağkiem udanã seri÷. W trzech ostatnich meczach zdobyğ aő 7 punktów. Takőe na wğasnym boisku nie zwykğ ich traciå. Na szeijå meczów wygrağ aő cztery i tylko jeden przegrağ. Czy Victorii uda si÷ zwyci÷őyå? Kibice byliby zadowoleni równieő z remisu. Fanów nurtuje teő pytanie, czy wyst÷p Waldemara Przysiudy przeciwko Orğowi byğ incydentalny? Punkty punktami, ale zdrowie lidera zespoğu jest cenniejsze. LEN

Klasa okręgowa

Pojedynek z Orğem rozpoczãğ si÷ o 15.00. Symbolicznie. W tym samym czasie na cmentarzu parafialnym dziağacze i kibice őegnali kobiet÷ od dziesi÷cioleci oddanã klubowi, pomagajãcã w gospodarzeniu obiektem najpierw ojcu, a póŏniej m÷őowi. Dziurã w pğocie kibice dotarli na mecz, gdy Victoria prowadziğa juő 1:0. Chğopacy grali dla Niej! A przeciwnik byğ nie lada. Zajmowağ w tabeli eksponowane, trzecie miejsce. W dodatku na boisku nie pojawiğ si÷ Jakub Cierpiszewski, który wróciğ do szkoğy. A poniewaő rezerwy w tym samym dniu rozgrywağy mecz w IJlesinie, nie byğo rady i trzeba byğo si÷gnãå po Waldemara Przysiud÷. Rekonwalescent, który nadal przechodzi terapi÷ antybiotykowã, naraőajãc wğasne zdrowie, nie odmówiğ. Mecz rozpoczãğ si÷ dla wrzeijnian pomyijlnie. Juő w 13. min Paweğ Zieliġski dğugim podaniem

Klasa okręgowa

 Paweł Zieliński powąchał piłkę. Jak dotąd, jedynie czwartoligową. Ale w niedalekiej przyszłości – kto wie...? uruchomiğ Mateusza Goŏdziaszka. Napastnik Victorii nie zmarnowağ sytuacji sam na sam z bramkarzem goijci. Victoria nie oddağa pola

Klasa A

Fot. LEN

i jeszcze kilkakrotnie rywale musieli biå na alarm. Sami zaledwie dwa razy zagrozili „ijwiãtyni” Tomasza Roszyka.

Poczãtek drugiej poğowy rozstrzygnãğ o wyniku konfrontacji. W 51. min, po olbrzymim zamieszaniu, Przysiuda po poprzeczce wybijağ piğk÷ z linii bramkowej. Goijcie mogli wyrównaå na 1:1, a juő po czterech minutach przegrywali 0:3. Dwie bramki padğy w identycznych okolicznoijciach i byğy dzieğem tych samych aktorów. W 53. min prawã stronã urwağ si÷ Marcin Popğawski. Rzuciğ piğk÷ na dğugi sğupek. Zamykajãcy akcj÷ Maciej Lisiecki nie miağ problemów z trafieniem do siatki. 120 sekund póŏniej kibice przeőyli deja vu. Mağa róőnica polegağa na tym, őe Popğawski tym razem poszukağ „Lisa” podaniem po ziemi. Obrona goijci w őadnym momencie nie przedstawiağa monolitu. Goli mogğo byå wi÷cej – wrzeijnianom bardzo odpowiadağa gra z kontry. Dwukrotnie bliski szcz÷ijcia byğ bardzo aktywny tego dnia Popğawski. Rywal, jeőeli juő oddawağ strzağy, to jedynie z dystansu, stawiajãc sobie za cel trafienie w Roszyka. – Cieszã trzy punkty, ale do gry mam spore zastrzeőenia – trener Jan St÷pczak nie popadağ w eufori÷. – Jeszcze za duőo byğo bğ÷dów taktycznych. No i gğowa. Tam tkwi przyczyna naszych wyjazdowych niepowodzeġ. Jestem jednak cierpliwy. Jeőeli tej cierpliwoijci wystarczy samym zawodnikom, to za dwa, trzy lata to b÷dzie dobry zespóğ. Victoria zagrağa w skğadzie: Roszyk – Zieliġski, Przysiuda, Prusakiewicz, Sypniewski – Popğawski, Darul, Wyrzykiewicz (46. Giőewski), Urbanowicz (72. Klimas) – Lisiecki (66. Baranowski), Goŏdziaszek (84. Gut). Leszek Nowacki

Klasa A, Orlik Miłosław – Strażak Licheń 4:0 (0:0)

Gdyby chcieli Dwa trafienia Dycha goli uwierzyć... Konieczki Wartę boli Pojedynek Pğomienia Nekla ze Zjednoczonymi Rychwağ nie zakoġczyğ si÷ niespodziankã. Znacznie wyőej notowani gospodarze zainkasowali komplet punktów. Neklanie mogã sobie pluå w brod÷, gdyő w tym spotkaniu wcale nie byli gorsi od przeciwnika. – Przedmeczowego zağoőenia, aby szybko nie straciå bramki, nie udağo si÷ zrealizowaå. Juő w 7. min przegrywaliijmy 0:1 – relacjonuje trener Robert Czerniak. – Póŏniej nie wykorzystaliijmy doskonağej okazji, a arbiter nie chciağ podyktowaå dla nas karnego. W 52. min odrobiliijmy straty po popisowej akcji zakoġczonej dograniem Patryka Wachowiaka do Mateusza Kapturskiego. Niestety w 68. min gospodarze ponownie obj÷li prowadzenie. Kluczowe dla cağego spotkania byğo wydarzenie z 75. min. Fatalnie wykonaliijmy rzut wolny z siedemnastego metra. Podanie trafiğo do rywali, poszğa kontra i napastnik Zjednoczonych, po mini÷ciu Krzysztofa Zaremby, wjechağ z piğkã do pustej bramki. LEN Zjednoczeni – Pğomieġ 3:1 (1:0)

Rezerwy Victorii Wrzeijnia wróciğy ze IJlesina z jednym punktem. Przez prawie cağe spotkanie wrzeijnianie musieli goniå wynik. Dobra gra i determinacja zawodników Victorii pozwoliğa na osiãgni÷cie koġcowego sukcesu, jakim z pewnoijciã jest remis z druőynã czoğa tabeli. Po kwadransie gry s÷dzia spotkania, za doijå wãtpliwy faul Roberta Pieczyġskiego, podyktowağ rzut karny. Dziesi÷å minut póŏniej wyrównağ Jordan Nowak. Na przerw÷ to gospodarze schodzili, prowadzãc 2:1. Po przerwie wrzeijnianie cağy czas dãőyli do odrobienia strat i sztuka ta udağa si÷ w 65. min za sprawã Kazimierza Konieczki. Dziesi÷å minut póŏniej kapitan miejscowych po raz trzeci tego dnia zdoğağ pokonaå Tobiasza Nowickiego. Wrzeijnianie nie poddali si÷, doprowadzajãc w 87. min ponownie do remisu. Drugi raz na list÷ strzelców wpisağ si÷ Konieczka. W ostatnich sekundach szans÷ na przechylenie szali zwyci÷stwa na korzyijå Victorii mieli jeszcze Tomasz Kamiennik i Nowak. RC LKS IJlesin – Victoria II 3:3 (2:1)

Orzechowianie udowodnili, őe ostatnia poraőka byğa wypadkiem przy pracy. O spadku formy nie moőna mówiå, skoro rywalowi strzela si÷ dziewi÷å goli. Bohaterem meczu z Wartã Krzymów byğ Szymon Szymendera, który czterokrotnie trafiağ do siatki. – Graliijmy mãdrze z tyğu i skuteczni z przodu. Co prawda podejmowaliijmy ostatniã druőyn÷ ligowej tabeli, ale jej piğkarze zagrali lepiej niő mogğem si÷ spodziewaå. Na ğawce rezerwowych miağem Piotra Surdyka i Marcina Adryana, którzy dopiero co wyleczyli urazy. Gdyby zaszğa taka potrzeba, wyszliby na boisko – komentowağ trener Grzegorz Nowak. Spartanie festiwal goli rozpocz÷li w 5. min. Do przerwy zdobyli jeszcze tylko jednã bramk÷, ale zaraz po niej rozwiãzali worek z golami. W 88.. min po raz dziesiãty umieijcili piğk÷ w siatce, z tym, őe... wğasnej bramki. Gole dla Sparty zdobywali: Szymon Szymendera (4), Kornel Witczak (3), Mikoğaj Sokoğowski i Rafağ Dudek. LEN Sparta – Warta Krzymów 9:1 (2:0)

Orlik Miłosław wysoko pokonał na własnym boisku Strażaka Licheń. Do przerwy miłosławianie prezentowali się dość bezbarwnie i chaotycznie, jednak na początku drugiej połowy Orlik wreszcie złapał odpowiedni rytm i zaczął swoją przewagę w polu zamieniać na bramki. W pierwszej odsłonie dwie pierwsze sytuacje bramkowe stworzyli sobie goście. Bardzo podenerwowany trener Marek Gierałka co rusz musiał mocno mobilizować graczy Orlika. Na niewiele się to zdało. Po przerwie na boisko wyszedł jakby inny Orlik. Już druga akcja tej części gry pozwoliła miłosławianom objąć prowadzenie. W 48. min skutecznością wykazał się Mariusz Gomulski. Kiedy 7 min później Tomasz Węcławiak podwyższył na 2:0, bezbłędnie egzekwując jedenastkę przyznaną za rękę w polu karnym, było widać, że z przyjezdnych jakby zeszło powietrze. W 75. min błyskawiczna kontra Orlika pozwoliła Mateuszowi Luckiemu, po minięciu bramkarza, wjechać z piłką do bramki. Kiedy kibice szykowali się już do opuszczenia stadionu, Mariusz Bartkowiak niespodziewanie odebrał piłkę przeciwnikowi, wykładając ją Marcinowi Zabiszakowi do pustej bramki. LEN


10 października 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

Międzynarodowy Turniej Taekwon-Do w Konicpolu

Seniorki dostały lanie, kadetki wzięły rewanż

Rozbili bank Zawodnicy Pyzdrskiego Centrum Taekwondo w kolejnym swoim międzynarodowym starcie rozbili bank z medalami. Tu r n i e j w K o n i c p o l u p o d Cz÷stochowã miağ byå sprawdzianem formy po okresie ci÷őkich letnich obozów. Dla zawodników PCT stağ si÷ pasmem sukcesów. W szranki na tatami stan÷ğo 120 reprezentantów dziesi÷ciu klubów. Obok zawodników z silnych oijrodków Krakowa, Lublina, Kielc, Cz÷stochowy i Poznania, wystartowali teő pyzdrzanie i zawodnicy MCK Miğosğaw. Podopieczni trenera Marcina Grzybowskiego byli klasã dla siebie. W walkach sportowych na najwyőszym stopniu podium stawağy dwie nasze dziewczyny. W kategorii do 45 kg zwyci÷őyğa Julia Ratajczak. Zğoty medal wywalczyğa takőe Sonia Ratajczak. Sukces nie przyszedğ jednak ğatwo. Zawodniczka Pyzdrskiego Centrum Taekwondo swojã wyőszoijå

 Błyskiem swoich medali młodzi pyzdrzanie porazili rywali. PCT pod okiem Marcina Grzybowskiego potrafi się bić na międzynarodowych arenach Fot. arch. nad silnã rywalkã udokumentowağa dopiero w dogrywce. W walkach juniorów w kategorii do 66 kg swojej medalowej szansy szukağ Piotr Nowakowski. Po zaci÷tym pojedynku ulegğ zawodnikowi gospodarzy i wypadğ poza podium. Pyzdrzanie medalowe őniwo zebrali w ukğadach formalnych i technikach specjalnych. Zğote krãőki w kategorii mğodzików i mğodziczek odebrali: dwukrotnie Rafağ Gonerka, Damian Szczepaġski, Paula Kuŏniarek i Marta Koğodziġska. Srebrne krãőki zawisğy na szyjach Pauli Kuŏniarek i Damiana Szczepaġskiego. Na trzecim stopniu podium stawali: Szymon Gonerka,

39

dwukrotnie Bartosz Orzechowski i Marta Koğodziġska. W ostatecznym rozrachunku podopieczni Marcina Grzybowskiego przywieŏli do Pyzdr siedem zğotych, dwa srebrne i cztery brãzowe krãőki. Okazali si÷ najlepszym klubem w podcz÷stochowskim Konicpolu. To spory sukces. PCT wiele teő znaczy na mapie powiatowego sportu. Za rok 2007 klub, z 20 punktami w Systemie Sportu Mğodzieőowego, klasyfikowany byğ w ijcisğej czoğówce. W tym roku nie powinno byå gorzej, co jest najlepszym drogowskazem dla ambitnych naijladowców. Jak si÷ biå, to na tatami! Leszek Nowacki

Siatkarki Orkana nie zaliczã wyprawy do Kalisza do udanych. W trzech krótkich setach musiağy uznaå wyőszoijå rywalek. Po przekonywajãcym zwyci÷stwie na inauguracj÷ III ligi fachowcy zakğadali, őe Orkan potrafi nawiãzaå walk÷ w drugiej kolejce z Calisiã. Pewnoijci siebie miağa w dziewczynach zaszczepiå teő Ilona Zieliġska. „Pszczóğka” wraca na wrzesiġski parkiet, a jej doijwiadczenie ma wzmocniå zespóğ. – Na efekty trzeba b÷dzie jeszcze poczekaå – przekonuje trener Tomasz Bakoij. – Ilona musi si÷ „nauczyå” atakujãcych. Mecz w Kaliszu wybitnie nam nie wyszedğ. Co prawda spotkanie rozpocz÷ğo si÷ z godzinnym opóŏnieniem, bo na czas nie dotarli arbitrzy, ale nie miağo to wpğywu na naszã kiepskã dyspozycj÷. Tragicznie wyglãdağo przyj÷cie zagrywki. Wynik moőe ijwiadczyå, őe rywalki byğy bardzo silne i naleőeå b÷dã do gğównych faworytek ligi. Niekoniecznie! Na 45 punktów, które widnieje po stronie Calisii, poğowa zostağa podarowana przez moje dziewczyny. Tyle w ciãgu meczu popeğniliijmy wğasnych bğ÷dów. Nie ma nawet kogo pochwaliå. Zagraliijmy sğaby mecz. Mam nadziej÷, őe taka wpadka juő si÷ nie powtórzy. W druőynie zadebiutowağa miğosğawianka Paulina Stasiak. To mğodziutka dziewczyna, zaledwie pi÷tnastoletnia. Mam nadziej÷, őe wyroijnie z niej niezğa siatkarka. Przyszğoijå przed niã – optymistycznym akcentem koġczy trener Bakoij.

W ijlady swoich starszych, bardziej doijwiadczonych koleőanek nie zamierzağy pójijå kadetki. Wygrağy dwa turniejowe mecze z MKS MOS Sğupca i UKS IJroda Wielkopolska. W zawodach nie brağa udziağu czwarta ekipa „wrzesiġskiej” grupy. Bazar IJrem tego dnia pauzowağ, tak jak wrzeijnianki w poprzednim turnieju. Dwie pierwsze ekipy awansujã do dziesi÷ciozespoğowej ligi. Czy w tym sezonie staå b÷dzie Orkan na awans do finağu? Przyszğoijå pokaőe. LEN

 Ilona Zielińska zaoferowała swoją pomoc Orkanowi. Przeskoczyć z piasku na halę nie jest jednak łatwo Wyniki zespoğów Orkana III liga seniorek, II kolejka Calisia Kalisz – Orkan 3:0 (25:14, 25:15, 25:17) Rozgrywki kadetek, II turniej Orkan – MKS MOS Sğupca 3:0 (25:18, 25:9, 25:14) Orkan – UKS IJroda Wlkp. 3:1 (25:22, 26:24, 21:25, 25:10)

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport IV liga Victoria Września – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. Olimpia Koło – GKS Krzemieniewo LKS Gołuchów – LZS Jankowy 1968 Sokół Kleczew – Krobianka Krobia Calisia Kalisz – Płomyk Koźminiec Sparta Miejska Górka – Piast Kobylin SKP Słupca – Centra Ostrów Wielkopolski Dąbroczanka Pępowo – Korona Piaski 1. Płomyk Koźminiec 2. Calisia Kalisz 3. SKP Słupca 4. Centra Ostrów Wlkp. 5. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 6. Korona Piaski 7. Piast Kobylin 8. LZS Jankowy 1968 9. Victoria Września 10. Olimpia Koło 11. Krobianka Krobia 12. Sokół Kleczew 13. LKS Gołuchów 14. Zryw Dąbie 15. GKS Krzemieniewo 16. Dąbroczanka Pępowo 17. Sparta Miejska Górka

11 10 11 11 10 11 11 10 10 11 10 11 11 10 10 10 10

23 23 19 17 16 16 15 14 14 14 13 12 11 11 10 9 5

3:0 2:2 2:2 0:0 2:2 1:3 2:2 0:1

23-12 16-7 20-12 20-22 12-11 14-17 13-10 18-20 25-17 20-13 9-10 13-17 15-19 13-17 14-18 7-15 8-23

Klasa Okręgowa VIII kolejka, 4-5.10.2008 r. Zjednoczeni Rychwał – Płomień Nekla LKS Ślesin – Victoria Września Sparta Konin – Fanclub Dąbroszyn Górnik Kłodawa – Polonus Kazimierz Biskupi Warta Dobrów – LZS Czarni Ostrowite Tulisia Tuliszków – Kasztelania Brudzew Znicz Władysławów – GKS Sompolno ZKS Zagórów – Wicher Dobra 1. Zjednoczeni Rychwał 2. Fanclub Dąbroszyn 3. LKS Ślesin 4. Górnik Kłodawa 5. Kasztelania Brudzew 6. ZKS Zagórów 7. Warta Dobrów 8. Tulisia Tuliszków 9. Sparta Konin 10. Polonus Kazimierz Bisk. 11. Płomień Nekla 12. Wicher Dobra 13. GKS Sompolno 14. Victoria II Września 15. Znicz Władysławów 16. Czarni Ostrowite

9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9

21 21 18 18 17 16 16 15 14 12 10 9 9 7 0 0

3:1 3:3 4:0 4:2 3:0 0:0 1:2 5:1

26-14 19-8 21-11 15-8 23-8 20-11 18-15 15-10 14-8 19-23 17-21 17-26 20-21 10-16 8-30 4-36

Klasa A IX kolejka, 4-5.10.2008 r. Sparta Orzechowo – Warta Krzymów Orlik Miłosław – Strażak Licheń Stary Orzeł Grzegorzew – Lech Kozarzewek Orzeł Kawęczyn – Błękitni Mąkolno Hetman Orchowo – Polonia Golina Orły Huta Łukomska – Teleszyna Przykona Warta Kramsk – Błękitni Helenów Wilki Wilczyn – Polanin Strzałkowo 1. Sparta Orzechowo 2. Orlik Miłosław 3. Lech Kozarzewek 4. Orzeł Grzegorzew 5. Polonia Golina 6. Błękitni Mąkolno 7. Hetman Orchowo 8. Polanin Strzałkowo 9. Teleszyna Przykona 10. Orły Huta Łukomska 11. Warta Kramsk 12. Strażak Licheń Stary 13. Wilki Wilczyn 14. Błękitni Helenów 15. Orzeł Kawęczyn 16. Warta Krzymów

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

24 22 21 19 18 18 17 11 11 9 8 8 6 5 5 4

9:1 4:0 2:0 2:6 2:1 3:4 2:2 0:3 45-17 24-9 32-12 24-11 38-11 44-26 20-12 13-15 22-33 25-31 14-22 20-35 13-33 10-26 12-26 10-47

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Anna Surdyk, Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel. Współpracują: Roman Nowaczyk, Damian Idzikowski, Łukasz Adamczyk, Łukasz Różański. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacyńska. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel./fax 061 436 52 70, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuğów listom. Tekstów i materiağów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za treijå reklam i ogğoszeġ. Wzory reklam zastrzeőone.

PIŁKA SIATKOWA Progress ogrywa juniorów KPS Progress planował ogrywać swój drugi zespół (pierwszy pod nazwą Krispol gra w II lidze) w lidze III A. Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, żadna drużyna z tego szczebla rozgrywek nie wycofała zespołu. Progressowi pozostało zgłosić siatkarzy do ligi III B. Gra w niej z juniorami. Dwa pierwsze spotkania pokazały, że chłopacy mają się od kogo uczyć. Dwa tygodnie temu ulegli w Trzciance miejscowemu MDK w pięciu setach. W minioną sobotę podopieczni trenera Sławomira Stefańskiego przegrali na własnym parkiecie z Kangurem Nowy Tomyśl 1:3. Szkoleniowiec nie był zadowolony z postawy swoich zawodników. Trzeci swój mecz Progress rozegra już w sobotę z Polonią w Jastrowiu. Wrzesińscy kibice będą mogli zobaczyć juniorów w sali przy ulicy Witkowskiej dopiero 8 listopada, w czasie meczu z Jokerem Piła. Spotkanie kapitanów UKS „Żak” Września, będący organizatorem Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej w Piłce Siatkowej, przyjmuje zapisy do edycji 2008/2009 tych rozgrywek. Zebranie organizacyjne kapitanów odbędzie się 15 października (środa) o godz. 19.00 w sali gimnastycznej liceum ogólnokształcącego przy ulicy Witkowskiej. Wszelkich dodatkowych informacji udziela prezes klubu Andrzej Bandosz. Start rozgrywek wstępnie wyznaczono na sobotę 8 listopada. Zakończenie planowane jest w kwietniu przyszłego roku. LEKKA ATLETYKA Po jesiennych czwartkach Organizatorzy Czwartków Lekkoatletycznych i uczestniczące w nich dzieci mają za sobą wszystkie cztery jesienne edycje tej imprezy. Wiosną nastąpią kolejne, a najlepsi młodzi zawodnicy będą mogli wystąpić nawet w krajowym finale tej imprezy.

Najlepsi zawodnicy Czwartków w konkurencjach biegowych: 60 m – Kl. IV – Dorota Dankowska (SSP Otoczna) 9,53 s, Dawid Szcześniak (SSP 1) 9,11 s, Kl. V – Monika Duszyńska (SSP 6) 9,04 s, Piotr Grześkowiak (SSP Marzenin) 8,74 s, Kl. VI – Joanna Kwiatkowska (SSP 1) 9,16 s, Hubert Hampel (SSP Kaczanowo) 8,31; 300 m – Kl. IV Aleksandra Kierzek (SSP 1) 1:00,1 min, Witold Nowak (SSP 6) 48,80 s, Kl V – Klaudia Głowacka (SSP 2) 53,71 s, Mikołaj Sikorski (SSP 2) 52,25 s, Kl. VI – Olga Wójcik (SP 6) 52,12 s, Krzysztof Pawłowski (SSP 2) 45,76 s; 600 m – Kl. V – Izabela Tobolska (SSP Otoczna) 2:15,66 min, Kl. VI – Maria Nowak (SSP Chocicza) 2:02,70 min; 1000 m – Kl. IV – Eryk Ostrowski (SSP 2) 3:38,82 min, Kl. V – Igor Dworniczak (SSP Marzenin) 3:27,88 min, Kl. VI – Hubert Rogacki (SSP 2) 3:31,63 min. TENIS ZIEMNY Stanisławski z pucharem burmistrza W zakończonym Turnieju o Puchar Burmistrza wzięło udział 35 zawodników, w tym 5 kobiet. – Sensacją zakończył się finałowy pojedynek pomiędzy Maciejem Jaskólskim i Józefem Stanisławskim. W dwóch zaciętych setach wygrał Józef 7:5;6:4. Mimo iż Maciej prowadził w każdym secie 3:1, a w pierwszym nawet 5:3, nie udało mu się wygrać z dobrze usposobionym przeciwnikiem. Kluczem do zwycięstwa była solidna gra na półkorcie i przy siatce. Precyzyjnie odgrywane, wcale nie mocne piłki sprawiały duży kłopot wolącemu szybsze piłki Maciejowi – relacjonował Piotr Bzowy, organizator turnieju. Trzecie miejsce wywalczył Karol Pohl. W decydującym pojedynku okazał się lepszy od Waldemara Włoszyńskiego, zwyciężając rywala 6:3, 6:3. W turnieju pań wygrała Joanna Stawowa, pokonując w finale Agnieszkę Szymkowiak 6:3, 6:3. Trzecią tenisistką turnieju została Sylwia Obarska. LEN


Piłka nożna, s. 38

Popławski poprowadził Victorię do zwycięstwa

Taekwondo, s. 39

Piłka siatkowa, s. 39

Pyzdrzanie przywieźli do domu worek medali

Wpadka seniorek, zwycięstwa kadetek Orkana

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, Krispol Września – Morze Bałtyk Szczecin 1:3

– Szeijå tygodni temu stwierdziğem, őe musz÷ mieå dwa miesiãce na doprowadzenie zespoğu do formy. Rachunek jest prosty – oceniağ poziom przygotowania do sezonu trener Jarosğaw Gr÷pka. – Najbardziej boli mnie, őe zawodnicy nie potrafiã zastosowaå w praktyce wiedzy o ryw Pile? Joker to trzeci z rz÷du zespóğ walu. Braki w realizacji zağoőeġ stajãcy na drodze Krispolu, a ma- taktycznych odebrağy nam przyrzãcy o grze w I lidze. B÷dzie ci÷őko, najmniej kilka punktów. A kaőda piğka ma niebagatelne znaczenie. bardzo ci÷őko…

Utopieni w Morzu Miało być ciężko. I było. Krispol poległ w meczu z Morzem. Jest jednak światełko w tunelu. Leszek Nowacki

W hali przy ulicy Sğowackiego zaprezentowağ si÷ zespóğ aspirujãcy do awansu. Morze Szczecin poczyniğo latem wielkie zakupy (siedmiu nowych zawodników) i nie zamierzağo straciå we Wrzeijni choåby punktu. Pierwsze dwa sety potwierdziğy mocarstwowe aspiracje rywala. Goijcie rzãdzili na parkiecie, ijwietnie „rzucağ” rozgrywajãcy i nasi ijrodkowi nie wiedzieli, co si÷ dzieje. W tym okresie wrzeijnianie nie potrafili zdobyå őadnego punktu blokiem, zanotowali zaledwie kilka wybloków i jednã skutecznã kontr÷. Trzeci set byğ juő walkã o őycie, o kibiców, których ğaska na pstrym koniu jeŏdzi. Wrzeijnianie nie mogli pozwoliå sobie na poraők÷ do zera. W wyjijciowej szóstce pojawiğ si÷ Artur Helman, ale w swoje siğy Reklama

 Adam Józefczak z trudem przebijał się przez blok rywali. Nie był jedyny. Wrześnianie rzadko wbijali gwoździe w parkiet Fot. LEN uwierzyli teő pozostali nasi siatkarze. Przyciijni÷ci do muru goijcie zacz÷li popeğniaå bğ÷dy. Po ich trzech ostatnich w secie atakach piğka lãdowağa na aucie! Decydujãcym momentem meczu byğy dwie kontrowersyjne decyzje s÷dziów w secie czwartym. Przy wyniku 8:9 arbitrzy uznali, őe do autu doprowadziğ blok wrzeijnian, a po chwili nie zagwizdali niesionej piğki goijci. Zamiast 10:9 dla Krispolu zrobiğo si÷ 8:11 dla Morza. Protesty i negatywne emocje zatrz÷sğy r÷koma naszych siatkarzy. Efektem byğy kolejne

cztery stracone punkty po zagrywce atakujãcego goijci i ostateczne pogodzenie si÷ z poraőkã. W przekroju cağego meczu na sğowa uznania zasğuőyğ Mateusz Iglewski. Przyj÷cie byğo zresztã elementem, na który najmniej moőna byğo narzekaå. Mecz z Morzem byğ ostatnim z dwutygodniowego cyklu pojedynków Krispolu we wğasnej hali. W kaődym kolejnym spotkaniu wrzeijnianie prezentowali si÷ lepiej. To dobrze wróőy na przyszğoijå. Czy pierwszy punkt zdob÷dã w najbliőszej kolejce

Joker w sobot÷ rozgromiğ w Zielonej Górze miejscowy AZS – ten sam zespóğ, który w meczu z Krispolem straciğ tylko jednego seta. Biorãc pod uwag÷ tylko ten fakt, wynik wydaje si÷ byå przesãdzony. Nie moőna jednak zapominaå, őe siatkówka to sport, a na tej pğaszczyŏnie nie ma stuprocentowych pewniaków. Krispol wykazuje teő zwyők÷ formy. I to jest to ijwiateğko w tunelu. Mecz wyjãtkowo rozegrany zostanie w niedziel÷. Pilanie mieli kğopot z halã do gry i poprosili o przesuni÷cie pojedynku o jeden dzieġ. Krispol w meczu z Morzem zagrağ w skğadzie: Jakub Wi÷cek (10 pkt), Grzegorz Orman (10), Kamil Ğyczko (10), Adam Józefczak (7), Tomasz Kotecki (3), Robert Kiwior, Mateusz Iglewski (libero), Artur Helman (5), Krystian Kempiġski (0), Krzysztof Gr÷pka (1), Dawid Pağasz (0). Widzów: ok. 500 Krispol – Morze Szczecin 1:3 (18:25, 21:25, 25:20, 15:25)

Tabela II ligi II kolejka, 4.10.2008 r. Krispol Września – Morze Szczecin AZS Zielona Góra – Joker Piła Victoria Wałbrzych – Olimpia Sulęcin MDK Trzcianka – Orion Sulechów Cuprum Lubin – AZS UAM Poznań 1. Joker Piła 2 6 2. Morze Bałtyk Szczecin 2 6 3. MKS MDK Trzcianka 2 5 4. AZS UAM Poznań 2 3 5. AZS UZ Zielona Góra 2 3 6. Victoria Wałbrzych 2 3 7. Orion Sulechów 2 2 8. Olimpia Sulęcin 2 1 9. Cuprum Lubin 2 1 10. Krispol Września 2 0 III kolejka, 11.10.2008 r. Joker Piła – Krispol Września Orion Sulechów – Victoria Wałbrzych AZS UAM Poznań – MDK Trzcianka Cuprum Lubin – Morze Bałtyk Szczecin Olimpia Sulęcin – AZS Zielona Góra

1:3 0:3 3:1 3:0 1:3 6:0 6:2 6:2 4:4 3:4 3:4 3:5 3:6 3:6 2:6

Reklama

11 kg

z dowozem – 47 zá na stacji LPG – 45 zá

061 436 16 55

Wiadomości Wrzesińskie - 962 - 10.10.2008  

Prace wykopaliskowe wstrzymują budowę parku logistycznego fi rmy Target Projects Aktualności, s. 5 Tragedia w Psarach Polskich. Zginęła 17-...

Wiadomości Wrzesińskie - 962 - 10.10.2008  

Prace wykopaliskowe wstrzymują budowę parku logistycznego fi rmy Target Projects Aktualności, s. 5 Tragedia w Psarach Polskich. Zginęła 17-...

Advertisement