Page 1


เรื่องราวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีนามว่า ธนาวุฒิ ชาวตระกาล เพื่อนของข้าพเจ้าเรียกกันว่า ตี๋ ถิ่นกำ�เนิดเกิดที่ต่าง จังหวัด บิดาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นคนธรรมดาที่แสน จะธรรมดา ข้าพเจ้ามาร่ำ�เรียนที่เมืองกรุงที่แสนจะวุ้นวาย มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตการเรียนของข้าพเจ้า เริ่ม แรกเดิมที่ข้าพเจ้าไม่คิดเรื่องเรียนต่อเพราะคิดว่าอยากจะ ทำ�งานหาเบี้ยเลี่ยงชีพด้วยตัวเอง พอได้ทำ�งานตามที่ตัว เองอยากทำ�แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ และข้าพเจ้าก็หาที่ทำ�งาน ใหม่ มาทำ�งานในสถานที่ๆคนทั่วไปไม่อยากมาข้าพเจ้าก็คิด ว่ า ”เอาก็ เ อาลองดู เพื่อดี”ข้าพเจ้ามาทำ�งานวันแรกรู้สึก เหมื อ นข้ า พเจ้ า เป็ น ตั ว ประหลาดเพราะผู้ ค นที่ ทำ � งาน ที่ นั้ น จ้ อ งมองข้ า พเจ้ า ราวกั บ ไม่ เคยเห็นแบบนี้มาก่อน ข้าพเจ้า ทำ � งานที่ นั้ น นานจนสนิ ท กั บ ทุ ก คนที่ นั้น ข้าพเจ้าลองคิดเปรียบเทียบกับที่ทำ�งานเก่า ที่นี้มัน มีความสุขกว่ามากมายนักเพราะไม่มีคนที่เห็นแก่ตัวเลย ทุกคนช่วยกันทำ�งานและไม่เพียงแค่นั้นทั้งเรื่องส่านตัวของ เพื่อนร่วมงานใครมีปัญหาก็ช่วยกันแก่ ต่างจากที่เก่ามาก เพราะการทำ�งานเหมือนมีการแบ่งชนชั้นกันยังไงไม่รู้ นี่หรือ สายตาของผู้ที่มีการศึกษา ความเป็นคนของเค้าหายไปไหน หมด ข้าพเจ้าตัดสินใจกลับมาเรียนต่อ โดยถามเพื่อนร่วม งานที่ใหม่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไปเรียนต่อดีกว่า ก่อน ข้าพเจ้ามาสมัครเรียนข้าพเจ้าคิดเสมอว่าตัวข้าพเจ้าจะเป็นแบบ


คนที่ทำ�งานเก่าหรือเปล่าเมื่อเรียนจบแล้ว จนถึงวันนี้ข้าพเจ้าอยู่ปี4แล้ว ข้าพเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอน เพราะคนเราทุกคนมีความคิดและจิตใจ ซึ่งมนุษย์ควรมี ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ� สูงต่ำ�อยู่ที่ทำ�ตัว ข้าพเจ้าคิดว่า แค่เราเป็น คนดี สิ่งดีๆกลับมาหาเราแน่นอน

ผลงานที่เคยทำ�


THE END

ธนาวุฒิ 5304000038  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you