Page 1

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

เปิดกิจกรรมโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


จัดป้ายนิเทศ


ตัวแทนนักเรียนรณรงค์ให้ความรู้


แจกเอกสารแผ่นพับ


ตอบปัญหาชิงรางวัล


ระดับ ม.ปลาย


ตอบปัญหาชิงรางวัล

ระดับ ม.ปลาย


ตอบปัญหาชิงรางวัล

ระดับ ม.ต้น


ตอบปัญหาชิงรางวัล


ตัวแทนนักเรียนสรุปกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

คุณครูธีรวิทย์ พิมพ์ราช สรุปกิจกรรม

Wsw no smoke  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you