Issuu on Google+

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

เปิดกิจกรรมโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


จัดป้ายนิเทศ


ตัวแทนนักเรียนรณรงค์ให้ความรู้


แจกเอกสารแผ่นพับ


ตอบปัญหาชิงรางวัล


ระดับ ม.ปลาย


ตอบปัญหาชิงรางวัล

ระดับ ม.ปลาย


ตอบปัญหาชิงรางวัล

ระดับ ม.ต้น


ตอบปัญหาชิงรางวัล


ตัวแทนนักเรียนสรุปกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

คุณครูธีรวิทย์ พิมพ์ราช สรุปกิจกรรม


Wsw no smoke