Page 1


หน้ า 2

วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

กิจกรรมค่ายปรับพืน ้ ฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ ในฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้พร้อมเรียนในปีการศึกษา 2556

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมเนือ่ งในวันวิสาขบูชา ปี 2556 โดยถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ปัจจัยต่าง โดยแบ่งนักเรียน ออกเป็นกลุม ่ โดยแบ่งตามหมู่บ้านของนักเรียน


วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คุณครู ธีรวิทย์ พิมราช และนักเรี ยน โดยการนาของท่านผูอ้ านวยการ วินยั เปี่ ยมลาภโชติกลุ ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน “ เดิน-วิง่ มินิมาราธอนวิสาขบูชา 2556 ” ณ โรงเรี ยนปารวรรณศึกษา อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งผลการแข่งขันมีดงั นี้ 1. นางสาวอรอุมา คาชนะ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิง่ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. รุ่ นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง (ถ้วยรางวัล + เหรี ยญรางวัล + เงินรางวัล 1,000 บาท) 2. นางสาวบุศยมาศ ถาน้อย ชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทวิง่ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. รุ่ นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง (ถ้วยรางวัล + เหรี ยญรางวัล + เงินรางวัล 800 บาท)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

นักเรียนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ รพสต. บ้านผึ้ง อสม. ชุมชน ชาวบ้านวังกระแส

หน้ า 3


หน้ า 4

วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2556 โดยมีอดีตรองผู้อานวยการ สิริอรวัลคุ์ พูนพานิชย์ เป็นประธานในพิธีและมี นายพูลศักดิ์ บุตรดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายหาญณรงค์ บางทราย กรรมการสถานศึกษา ร่วมพิธี ในครั้งนี้ด้วย ตลอดจนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรัก และความกตัญญู ที่นักเรียนแสดงออก

ช้างป่า วังพยัคฆ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศมวยรอบ อบจ.รุ่นน้าหนักไม่เกิน 41 กก., สุดแดนไทย วังพยัคฆ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศมวยรอบ อบจ. รุ่นน้าหนักไม่เกิน 49 กก.นารางวัลกลับโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมได้สาเร็จ


วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

หน้ า 5

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถหลายกิจกรรม เช่น ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วาดภาพระบายสี แต่งกลอน คัดลายมือ กล่าวสุนทรพจน์

ท่านรองผู้อานวยการโรงเรียน นายฉัตรชัย จันทะลัย อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เพื่อต่อต้านยาเสพติด และในภาคบ่ายจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยมีการประกวดวาดภาพ แต่งคาขวัญ แสดงละคร ต่อต้านยาเสพติด การแสดงของชมรม B-Boy และแสดงดนตรีของนักเรียน

รับการประเมินภายใน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


หน้ า 6

วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “สุโขทัย มาราธอน” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ 1.นางสาวบุษยมาศ ถาน้อย นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Over all (หญิง) ประเภทวิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร 2.นางสาวอรอุมา คาชนะ นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง) ประเภทวิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร 3.เด็กหญิงวรรณณิศา ต้นหนองสรวง นักเรียนชั้น ม.1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง) ประเภทวิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2556 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬา โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ในกิจกรรมครั้งมีการทบทวนคาปฏิญาณและสวนสนาม และกิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์ของลูกเสือ


วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

หน้ า 7

เข้าร่วม ประกวดแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนครพนม ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ผลการแข่งขัน โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาทประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุ เหลือใช้ ชื่อผลงาน คือ ตะกร้าอเนกประสงค์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ครูที่ปรึกษาโครงการคือ ครูเกศริน ศรีทวีกาศ รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน คือ1.เด็กหญิงอชิรญา อ้นมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2.เด็กชายทิวากร ทองห่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 3.เด็กหญิงทิพย์อักษร จันทะผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมประกวดวาดภาพตามโครงการส่งเสริมค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ประจาปี 2556 ภายใต้หัวข้อ " วิถีพอเพียง ตามแนวพ่อหลวง” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักรู้ถึงค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ซึ่งการ ตัดสินประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม1.- ม.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายประสิทธิ์ สิมลี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 และปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววินิดา วะดวงดี โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

ชนะเลิศประกวดโรงเรียน อ.ย.น้อย ปี 56 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรมละครคุณธรรม อ.ย.น้อยปี 56


หน้ า 8

วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและมหกรรมวิชาการขึ้นระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในวันที่ 6 สิงหาคม กิจกรรม คิดเลขเร็ว วันที่ 7 สิงหาคม กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมแต่งกาพย์ยานี 11 อินทรวิเชียรฉันท์ กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี วันที่ 8 สิงหาคม กิจกรรม spelling bee กิจกรรมตอบปัญหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ วันที่ 9 สิงหาคม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันตักบาตร พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พิธีมาลาบูชาคุณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคโลหิต ในภาคบ่ายจัดกิจกรรม เล่านิทาน คุณธรรม การแข่งขันเพลงคุณธรรม การแข่งขันดนตรีโฟร์คซอง การแข่งขันแสดงตลก

ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2556 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานกิจการนักเรียน นานักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ งานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศูนย์ศึกษาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร


วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

หน้ า 9

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ท่านผู้อานวยการวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดนครพนม และนายธีรวิทย์ พิมราช ผู้ฝึกสอนกรีฑาจังหวัดนครพนม ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา “ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ” รอบคัดเลือกภาค 3 “ ร้อยเอ็ดเกมส์” ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาลัยเขตมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2556 ซึ่งผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ นางสาวบุษยมาศ ถา น้อย นักเรียนโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ประเภท วิ่ง 10,000 เมตร (หญิง) ได้เป็นตัวแทนภาค 3 (ภาคอีสาน) เข้าร่วมการแข่งขัน“ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ” รอบชิงชนะเลิศ “ สุพรรณบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2557


หน้ า 10

วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียนแกนนาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2556 มีนักเรียน เข้าร่วมโรงการจานวน 240 คน โดยมีพระวิยากร พระครูปริยัติธรรมวรากร พระเสริมศักดิ์ จิตรรัมย์ พระครูสิริปริยุติวรากร ครูฝึก ทหารพราน วัลลภ จันทะมูล ทหารพรานชูศลิ ป์ ชินทะนาม สิบตรีชินทิรัตน์ นันทะพรม มาเป็นวิทยากรในการอบรม


วารสารชาววัง

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

หน้ า 11

กิจกรรมรณรงค์ขบ ั ขีป ่ ลอดภัยในชุมชน ณ ศาลาวัดบ้านนาโพธิ์ ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดนิทรรศการขับขี่ปลอดภัย 2. ให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย 3. จิตอาสาให้บริการนวดแผนไทย

จัดกิจกรรมโครงการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อ-คุณแม่ วิทยากรจาก รพ.สต บ้านผึ้ง รพ.สต คาพอก รพ.สต นาหลวงในการให้การอบรมเรื่อง การคุมกาเนิด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


หน้ า 12

ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

วารสารชาววัง

กิจกรรม ขยายความรู้ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน

บริจาคเลือด


ประจ าปี การศึ ก ษา 2556 ภาคเรี ยนที่ 1

วารสารชาววัง

หน้ า 13

สวัสดีท่านผู้อ่านทีเ่ คารพทุกท่าน พบกันอีกครั้งในภาคเรียนใหม่ (2/2556) ในภาคเรียนที่ 2 นี้ คงจะ เป็นช่วงเวลาที่หลายๆ ท่าน และหลายๆ โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ซึ่งในปีนี้จังหวัดนครพนมของเราเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน อีกทั้งโรงเรียนก็ตอ้ งเป็นทีพ ่ ักของนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ที่จะมาร่วมการแข่งขันใน ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 นี้ ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้แสดงออกถึงน้าใจไมตรีของเจ้าบ้านที่ดี และให้การต้อนรับผูม ้ าเยือนด้วยความอบอุน ่ และในปีนี้โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมยังจะได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอก ครั้งที่ 3 ก็ขอให้คณะครูและนักเรียนทุกคน ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับ การประเมิน และช่วยกันทาให้ผลการประเมินในครัง้ นี้ผ่านไปได้อย่างสมภาคภูมิ ย้อนกลับมาที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 นี้โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมก็ได้รับ การคัดเลือกเข้าร่วมทาการแข่งขันถึง 6 รายการ รายละเอียดคงอ่านดูในเล่มนะครับ และนักกรีฑาของ โรงเรียนยังได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรีคัดเลือกกีฬาเยาวชน แห่งชาติที่จังหวัดเลยและกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยอีกด้วยนับได้ว่าเก่งทั้งด้านกีฬาและวิชาการ เลยนะ ใกล้จะปีใหม่แล้วครับ อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกๆ คน ได้เตรียมพร้อมเพื่อรับการ เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่กาลังจะมาถึงด้วยความไม่ประมาท ซึ่งก็จะทาให้พวกเราทุกคนอยู่รอดปลอดภัย กันทั่วหน้าอย่างมีความสุข ฉบับนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกล ุ ผู้อานวยการโรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สวัสดีคะ่ ขอแนะนาวารสารชาววัง ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งในฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและ ความก้าวหน้าของโรงเรียนทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ทสี่ นใจมาก ที่สดุ และอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเราชาววังกระแสวิทยาคม แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ. จากใจ บ.ก คุณครูขวัญฤทัย สมอุดม ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ

นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกล ุ นายฉัตรชัย จันทะลัย

นางขวัญฤทัย สมอุดม

นายดลฤทัย ศรีทวีกาศ นางสาวแก้วใจ อ่อนสีทา

นายศิริ บุญกิจ นายเจษฎา ราชบุตร นางสาวจิราพรรณ ก้อนวัน

นายเชี่ยวชาญ ภาระวงค์

นางสาวสุริยัน สีคะ

นายสุรชัย ศรีวรชัย


Wsw new 1 56  
Wsw new 1 56  
Advertisement