Page 1

Kwartalnik projektodawców

dla

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I S S N

1 8 9 9 - 7 6 4 3

2|2010

Egzemplarz bezpłatny

KAPITAŁ LUDZKI Małopolski

Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2009 r.


dla Małopolski

Słowniczek

Słowniczek

© Stock.XCHNG

Europejski Fundusz Społeczny --

jeden z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, powstał w 1957 roku. Jego celem jest wspieranie walki z bezrobociem oraz pomoc w rozwoju zasobów ludzkich krajów Unii Europejskiej.

Beneficjent ostateczny/uczestnik projektu --

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Instytucja Pośrednicząca (IP)

--

--

jeden z programów operacyjnych służących realizacji pomocy płynącej dla Polski z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Jego celem jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich kraju oraz pomoc w prowadzeniu przez rząd polityki na rzecz zatrudnienia. PO KL umożliwia także wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2013.

Beneficjent/projektodawca -- podmiot realizujący projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

instytucja odpowiedzialna za prawidłową realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w danym województwie. W Małopolsce jest nią Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) --

2

osoba otrz ymująca bezpośrednie wsparcie w ramach projektu (np. w postaci udziału w szkoleniu) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

instytucja, której Instytucja Pośrednicząca przekazuje do realizacji część swoich zadań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. IP2 odpowiada za ogłaszanie konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ocenę projektów, a także nadzór nad ich realizacją. W województwie małopolskim rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.


od redakcji:

Szanowni Państwo!

Spis treści:

Trzymają Państwo w rękach najnowszy numer Kwartalnika „Kapitał Ludzki dla Małopolski”. Jak w każdym numerze, prezentujemy w nim informacje przydatne dla Potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych składaniem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

W numerze 2/2010 polecamy: -- artykuł poświęcony zagadnieniu pomocy publicznej, który powinien być lekturą obowiązkową dla wszystkich beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o wsparcie z POKL, -- tekst podsumowujący i promujący raport Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego, który co roku publikuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, -- zestawienie poświęcone Małopolskim Obserwatoriom, które dostarczają szerokiej, aktualnej wiedzy na temat bieżących procesów rozwoju społecznogospodarczego na tle tendencji krajowych i europejskich.

5. Raport Ocena sytuacji na rynku pracy wojewódz-

W numerze

List

2. Słowo wstępu, spis treści, stopka redakcyjna . . . . . 3 3. Konkursy PO KL ogłaszane w II kwartale 2010 r. . . . 4 4. Pomoc publiczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 twa małopolskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6. Małopolskie Obserwatoria w zarządzaniu regionem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7. Województwo małopolskie zaprasza na „Małopolskie Pikniki Europejskie”. . . . . . . . . . . . . . . 17 8. Dotacje na własną firmę! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9. FEM - nie bój się pytać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 10. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim . . . . 26 11. Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim . . . . 27

Dodatkowo zamieszczamy aktualny harmonogram konkursów ogłaszanych przez WUP Kraków w II kwartale 2010 r.

Życzymy owocnej lektury!

Redaktor naczelny: Łukasz Bajak Redakcja: Katarzyna Kopiec, Anna Żołądź Współpraca: Monika Wiącek-Rawska, Michał Góra, Justyna Zapała, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. Kontakt: tel.: 12 428 78 20; e-mail: lbaj@wup-krakow.pl, kkopiec@wup-krakow.pl, azoladz@wup-krakow.pl

3


Informacje ważne dla projektodawcy

dla Małopolski Ogłaszane konkursy w ramach PO KL 1 w Małopolsce Numer i nazwa Działania

Charakter konkursu

Miesiąc

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

zamknięty

Czerwiec

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

zamknięty

Czerwiec

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

zamknięty

Czerwiec

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

otwarty

Sierpień/ Wrzesień

Konkurs otwarty - w konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK). Raz w miesiącu na stronie internetowej IOK należy jedynie zamieszczać informację przypominającą o trwaniu naboru projektów oraz o stanie wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs. IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni informację o planowanej dacie zamknięcia konkursu otwartego, wraz z uzasadnieniem. Konkurs zamknięty - organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. IOK ogłasza konkurs określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 21 dni.

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach:

4

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: a. Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe. b. Staże/praktyki zawodowe. c. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. d. Subsydiowanie zatrudnienia. 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. 7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). 9. Jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. 10. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m. in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych.


Kto może skorzystać z pomocy w ramach projektu: Grupę docelową w projekcie stanowią pozostające bez zatrudnienia osoby niepełnosprawne, zamieszkujące /w rozumieniu Kodeksu Cywilnego/ i/lub uczące się na terenie województwa małopolskiego.

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach: 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Kto może realizować projekt: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Informacje ważne dla projektodawcy

Kto może realizować projekt: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kto może skorzystać z pomocy w ramach projektu: Kobiety i mężczyźni zamieszkujące/cy - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - i/lub pracujące/cy na terenie województwa małopolskiego, będące osobami fizycznymi zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) w tym w szczególności: a. osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, b. kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), c. osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych, d. osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy, e. osoby po 45 roku życia, f. osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszk ańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/ lub zwierzęcą.

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach: 1. W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na projekty na rzecz integracji społecznozawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. 2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzo-

5


Informacje ważne dla projektodawcy

dla Małopolski nych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1. 3. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 4. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. 5. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. 6. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 7. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy. 8. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. 9. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie. 10. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 11. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Kto może realizować projekt: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Kto może skorzystać z pomocy w ramach projektu: 1. Kobiety i mężczyźni zamieszkujący – zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego – i/lub uczący się i/lub pracujący na terenie województwa małopolskiego będące osobami niezatrudnionymi, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

6

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 2 593 z późn. zm.) , i/lub 2. Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 5, 7, 10, 11 lub wsparcia towarzyszącego), i/lub 3. Instytucje pomocy i integracji społecznej, i/lub ich pracownicy lub wolontariusze z terenu województwa małopolskiego.

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Rodzaje wsparcia przewidzianego w projektach: 1. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. 2. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: szkolenia i poradnictwo zawodowe, oraz poradnictwo psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących: a. pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), b. pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), c. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, d. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, e. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć dziłalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalno-


Informacje ważne dla projektodawcy

ści gospodarczej, • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, • wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 3. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). 4. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kto może realizować projekt: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Przypisy: 1) W związku z wprowadzeniem nowej wersji Szczegółowego

Kto może skorzystać z pomocy w ramach projektu: Grupę docelową w przypadku projektów: skierowanych do osób, stanowią kobiety i mężczyźni zamieszkujący (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub pracujący na terenie województwa małopolskiego; skierowanych do przedsiębiorstw, stanowią pracodawcy i ich pracownicy, przechodzący procesy modernizacyjne i adaptacyjne, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (posiadające tu siedzibę, oddział, filię).

Opisu Priorytetów przesunięciu uległy terminy ogłaszania konkursów: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Konkurs 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej w ogóle nie będzie ogłaszany w tym roku. 2) W przypadku uchodźców, cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemców posiadających zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objętych ochroną uzupełniającą, warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

7


Informacje ważne dla projektodawcy

dla Małopolski Pomoc publiczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji. Warunki oraz formy udzielania pomocy publicznej wynikają bezpośrednio z uregulowań wspólnotowych oraz znajdują odzwierciedlenie w krajowych programach pomocowych, stanowiących podstawę dla udzielania pomocy publicznej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowywane są projekty objęte regułami pomocy publicznej, w sytuacji gdy wsparcie otrzymują podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki aktem prawnym stanowiącym podstawę do przyznania pomocy publicznej (tzw. programem pomocowym) jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomoc publiczna w ramach PO KL udzielana jest w ramach wyłączeń blokowych oraz jako pomoc de minimis i obejmuje: • pomoc na subsydiowanie zatrudnienia (Poddziałanie 6.1.1, Poddziałanie 7.2.1), • pomoc na szkolenia (Poddziałanie 8.1.1, Poddziałanie 8.1.2), • pomoc na świadczenie usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; (Poddziałanie 8.1.1, Poddziałanie 7.2.2), • pomoc na tymczasowe zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu (Poddziałanie 8.2.1), pomoc de minimis (Działanie 6.2, Poddziałanie 8.2.1, oraz w ramach wszystkich projektów obję-

8

tych pomocą publiczną, gdy wnioskodawca jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej). Pomoc publiczna, zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), to każda forma pomocy finansowej przyznawana bezpośrednio (przez Państwo Członkowskie) lub pośrednio (przy wykorzystaniu środków publicznych), która zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniu przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach wyłączeń blokowych zostały uregulowane w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), natomiast zasady udzielania pomocy de minimis w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis. Podmiot udzielający pomocy publicznej ma obowiązek przeprowadzenia tzw. „testu pomocy publicznej”, tj. ustalenia, czy wsparcie udzielone na rzecz danego podmiotu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki posiada charakter pomocy publicznej. Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy publicznej), tj. gdy wsparcie: • jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;


• •

udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku; ma charakter selektywny; zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Podmiotami udzielającymi pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą być: instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia (instytucje wdrażające, w tym WUP Kraków) lub Wnioskodawcy (na podstawie pełnomocnictwa wyrażonego w umowie). Podmiot, który uzyskuje wsparcie w postaci pomocy publicznej zwany jest beneficjentem pomocy publicznej. Beneficjent pomocy publicznej może być jednocześnie Wnioskodawcą (wtedy podmiotem udzielającym pomocy publicznej w ramach komponentu regionalnego PO KL w Małopolsce będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), może również otrzymać wsparcie w ramach projektu, do którego zgłosi się jako uczestnik (wtedy pomocy publicznej udzieli mu instytucja realizująca projekt). W ramach PO KL przyjęto szeroką definicję beneficjenta pomocy, zgodnie z którą przez beneficjenta pomocy należy rozumieć nie tylko przedsiębiorcę, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, o ile otrzymał on pomoc publiczną. Dla wskazania beneficjenta pomocy publicznej podstawowe znaczenie ma zatem fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zaś forma prawna lub też pozostawanie w ewidencji podmiotów gospodarczych (beneficjentem pomocy mogą być również stowarzyszenia i fundacje, a także przedsiębiorstwa publiczne, które prowadzą działalność gospodarczą).

Najczęstsze formy pomocy publicznej w ramach PO KL: Pomoc na szkolenia Pomoc publiczna na szkolenia stanowi instrument, którego celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki oraz podnoszenie poziomu adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw. Przepisy dopuszczają możliwość udzielenia pomocy

publicznej na dwie kategorie szkoleń: szkolenia ogólne i specjalistyczne.

Informacje ważne dla projektodawcy

Szkolenia ogólne służą uzyskaniu uniwersalnej wiedzy, która może być wykorzystana zarówno u aktualnego, jak i u przyszłego pracodawcy oraz na innych polach aktywności zawodowej. Wiedza ta nie jest zatem ściśle powiązana ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa i może zostać wykorzystana również w innych przedsiębiorstwach działających w tej samej branży lub sektorze. Z kolei szkolenia specjalistyczne pozwalają na uzyskanie wiedzy, która jest bezpośrednio związana z pracą wykonywaną u konkretnego pracodawcy i nie może zostać bezpośrednio wykorzystana przez przeszkolonego pracownika u innego pracodawcy. W przypadku gdy pomoc udzielana jest na szkolenia specjalistyczne, maksymalna intensywność pomocy (czyli dofinansowanie) nie może przekroczyć: a. 45% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, b. 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średnie przedsiębiorstwo, c. 25% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na duże przedsiębiorstwo. Z kolei gdy pomoc udzielana jest na szkolenia ogólne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć: a. 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikro przedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, b. 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średnie przedsiębiorstwo, c. 60% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na duże przedsiębiorstwo. Dodatkowo, pomoc może zostać zwiększona o 10 pkt proc., jeżeli w danym szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracownicy niepełnosprawni. Jednakże, maksymalny pułap intensywności pomocy nie może przekroczyć łącznie 80% wydatków kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowalnymi dla pomocy na szkolenia są kategorie kosztów wymienione w paragrafie 22 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r.

9


Informacje ważne dla projektodawcy

dla Małopolski w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Odpowiedni wkład własny może być przez przedsiębiorcę wniesiony w postaci gotówki i/lub w postaci wynagrodzeń przedsiębiorców i ich pracowników za czas ich faktycznego udziału w szkoleniu. Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej w ramach wyłączeń blokowych jest wystąpienie efektu zachęty, który gwarantuje, że bez udzielonej pomocy publicznej dany projekt nie zostałby zrealizowany w przewidzianej formie lub zakresie. Pomoc de minimis Cechą charakterystyczną pomocy de minimis jest to, że jej globalna wartość dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro (lub 100 tys. euro w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego) w okresie 3 lat podatkowych poprzedzających dzień udzielenia pomocy. Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis. Pomoc de minimis, ze względu na niewielką wartość, nie wpływa na handel między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji. Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 87 ust. 1 Traktatu i dlatego są zwolnione z wymogu zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Kumulacja pomocy de minimis, której maksymalny pułap wynosi 200 tys. euro, bierze pod uwagę trzy lata podatkowe, co oznacza rok bieżący, w którym udzielana jest pomoc i dwa poprzedzające ją lata. Istotne znaczenie ma to, że w przypadku pomocy de minimis intensywność pomocy (czyli dofinansowanie) może wynosić do 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Podmiot udzielający pomocy de minimis zobowiązany jest do wydania beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Zaświadczenie potwierdza ten właśnie charakter pomocy i określa m.in. podstawę prawną oraz datę udzielenia pomocy de minimis, jej wartość w złotych, a także równowartość w euro. Pomoc de minimis przewiduje osobne, szczególne zasady dla spółek cywilnych. Gdy o pomoc de minimis we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywil-

10

nej, aby zsumować uzyskaną przez niego pomoc de minimis należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której wspólnik ten ma udziały, obliczoną proporcjonalnie do wielkości jego udziału w zyskach spółki. Gdy o pomoc de minimis występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki), wtedy należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce (zaświadczenia de minimis na spółkę) z wszelką pomocą udzieloną bezpośrednio wspólnikom (zaświadczenia de minimis na wspólnika).

Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis wyłączone są podmioty, które prowadzą działalność w: a. sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu), b. zakresie produkcji podstawowej produktów wymienionych w Załączniku I TWE, c. zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I TWE (jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzanych na rynek), d. sektorze węglowym, pomocy de minimis nie stosuje się również w przypadku pomocy: • związanej z eksportem, • uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych, • przyznanej przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, • przeznaczonej na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów.

W ramach PO KL pomoc de minimis może być przeznaczona na pokrycie następujących wydatków związanych z: •• uruchomieniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem podmiotów, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły działalność gospodarczą, •• zakupem usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskaniem finansowego wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy k apitałowej przez beneficjentów pomoc y w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,


bezpośrednio do przysporzenia korzyści ekonomicznej na rzecz przedsiębiorstwa, d. zakupem wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w § 32a ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r., e. wsparciem niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.

"Art.31 Rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL zawiera otwarty katalog wydatków objętych pomocą de minimis, który umożliwia objęcie pomocą publiczną również innych wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu, które nie zostały wprost wymienione w art. 31, w tym m.in. wydatków związanych z doradztwem i szkoleniami dla pracowników przedsiębiorstw, które w wyniku okresowego pogorszenia sytuacji gospodarczej nie mają możliwości pokrycia wydatków w ramach wkładu prywatnego wymaganego przy pomocy na szkolenia i doradztwo."

Informacje ważne dla projektodawcy

•• zakupem pojazdów i mebli lub spłat raty ich wartości początk owej, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, •• zakupem środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem pojazdów i mebli, •• ratami spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem pojazdów i mebli, •• adaptacją budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych, •• pokryciem innych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach realizowanego projektu, w tym w szczególności wydatków związanych z : a. doposażeniem i wyposażeniem stanowiska pracy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, b. kosztami ogólnymi w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, w tym kosztami obsługi administracyjno-księgowej i finansowej projektu, kosztami wynajmu, wyłącznie w przypadku gdy projekt jest realizowany przez projektodawcę będącego jednocześnie beneficjentem pomocy albo na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo, c. stażami i szkoleniami praktycznymi dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach, jeżeli skierowany do odbycia stażu pracownik naukowy w yk onuje pracę bezpośrednio z wiązaną z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, do którego został skierowany w celu odbycia stażu lub szkolenia praktycznego oraz gdy praca ta prowadzi

Dokumentem pomocnym w prawidłowym przygotowaniu wniosku pod kątem przepisów dotyczących pomocy publicznej są „Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 6 lipca 2009 r.

11


Ocena sytuacji na rynku pracy w Małopolsce

dla Małopolski Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2010 r. Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2009 w syntetyczny sposób przedstawia sytuację i zmiany, jakie zaszły na rynku pracy województwa małopolskiego w 2009 r., w odniesieniu do tendencji poprzednich lat oraz na tle Polski. Celem dokumentu było nie tylko przedstawienie charakterystyki regionalnego rynku pracy oraz jakości kapitału ludzkiego Małopolski, ale także dokonanie analizy wpływu spowolnienia gospodarczego na gospodarkę i rynek pracy Małopolski. Dokument zawiera także informację o priorytetach wojewódzkiej polityki w obszarze rynku pracy w roku 2009 oraz o ich realizacji. Ze względu na przyjętą strukturę Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2009 stanowi niejako kompendium informacji o małopolskim rynku pracy i zasobach ludzkich regionu. Poszczególne zagadnienia przedstawione w Ocenie zostały szerzej zaprezentowane w pięciu raportach tematycznych Gospodarka, Przedsiębiorczość, Zatrudnienie w Małopolsce, Edukacja i Kształcenie w Małopolsce, Rynek Pracy w Małopolsce, Programy Operacyjne w Obszarze Rozwoju Zasobów Ludzkich w Małopolsce oraz Usługi Rynku Pracy w Małopolsce. Ocena i raporty tematyczne to wartościowe źródło danych nie tylko dla różnorodnych grup odbiorców – mieszkańców Małopolski, którzy z przyczyn zawodowych czy naukowych chcą uzyskać wiedzę o regionalnej gospodarce i rynku pracy. Ocena może być także instrumentem przydatnym różnorodnym instytucjom rozważającym pozyskiwanie środków na projekty edukacyjne, szkoleniowe, czy akty-

12

wizacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozwala ona na uzyskanie regionalnej perspektywy w odniesieniu do konkretnego problemu, który ma zostać rozwiązany dzięki realizacji projektu. Tym samym Ocena i raporty tematyczne pozwalają na pozycjonowanie konkretnego problemu w odniesieniu do zjawisk obserwowanych w skali Małopolski. Czynnikiem, który w decydującym stopniu oddziaływał na małopolską gospodarkę i rynek pracy w roku 2009 było spowolnienie gospodarcze będące efektem międzynarodowego kryzysu ekonomicznego. Badania prowadzone w Małopolsce wskazują, iż przedsiębiorcy wskazywali na zwiększone ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a niejednokrotnie również na pogorszenie sytuacji finansowej firmy. Negatywnie oceniana była również koniunktura gospodarcza, przy czym ocena koniunktury małopolskiej gospodarki była lepsza niż średnio w kraju. W efekcie spowolnienia gospodarczego część firm rozpoczęła realizację działań z zakresu restrukturyzacji. Łącznie w wyniku zwolnień grupowych utraciło pracę blisko 5.5 tys. osób. Jednakże jeśli weźmie się pod uwagę, iż Małopolscy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy plany zwolnień ponad 6,7 tys. osób, można stwierdzić iż początkowe przekonanie o oddziaływaniu spowolnienia gospodarczego na małopolską gospodarkę było częściowo przeszacowane. Pomimo negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego zaobserwowano również szereg zjawisk niezwykle pozytywnych. W 2009 roku w Małopolsce powstało blisko 31,4 tys. nowych podmiotów gospodarczych, a liczba działających w regionie przedsiębiorstw wzrosła do ponad 314 tysięcy. Notowany był również wzrost wynagrodzeń – średnie wynagrodzenie wzrosło o 3,4 % w stosunku do roku poprzedniego.


Sytuacja na małopolskim rynku pracy w 2009 roku pogorszyła się w obszarze aktywności zawodowej i bezrobocia. W ujęciu rocznym nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych i stopy bezrobocia w regionie. Stopa bezrobocia w XII 2009 osiągnęła poziom 9,7%. Pracodawcy ograniczyli zatrudnianie nowych pracowników, niektórzy z nich zmuszeni byli do zwolnień. O zmniejszającym się zapotrzebowaniu na pracowników świadczy również liczba ofert pracy zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy, które odnotowują najniższy poziom od dwóch lat. Dopiero w końcu 2009 roku zaobserwowano nieznaczny wzrost liczby ofert pracy. Bezrobocie w Małopolsce jest zróżnicowane terytorialnie. Najniższym poziomem bezrobocia w perspektywie długoterminowej charakteryzuje się Kraków. Różnica stopy bezrobocia pomiędzy Krakowem, a powiatem dąbrowskim, który w 2009 charakteryzował się najwyższą stopą bezrobocia, wynosiła 14,7 punkty. W porównaniu do 2008 r.

roku rozstęp pomiędzy powiatami o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia zmalał. Korzystne zmiany są również obserwowane w odniesieniu do jakości zasobów ludzkich Małopolski, przy czym dziedzina ta obejmuje zarówno osoby już obecne na rynku pracy, jak i dzieci i młodzież, które w przyszłości wejdą na regionalny rynek pracy. Stałą tendencją w regionie jest poprawa poziomu wykształcenia Małopolan, w tym wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym. Zjawiskiem pozytywnym jest również stopniowy wzrost uczestnictwa mieszkańców regionu w kształceniu ustawicznym. Nie mniej jednak procentowy udział mieszkańców podnoszących swoje umiejętności i kwalifikacji w procesie uczenia się przez całe życie jest nadal poniżej średniej dla Unii Europejskiej. Niezbędne jest podnoszenie motywacji, wpływanie na świadomość mieszkańców dorosłych oraz kształtowanie właściwej postawy wśród dzieci już od najmłodszych lat.

Ocena sytuacji na rynku pracy w Małopolsce

Nastąpił także wzrost obrotów handlu detalicznego.

Następują również pozytywne zmiany w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, które skutkują lepszym przygotowaniem uczniów do wyzwań, przed którymi staną wchodząc na rynek pracy. Zwiększa się dostępność opieki przedszkolnej; szkoły dbają o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w tym również poprzez organizację zajęć dodatkowych. Widoczne są również stopniowe zmiany świadomościowe w percepcji procesu edukacji, o czym świadczy wzrastający odsetek młodzieży uczącej się w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach.

13


Małopolskie Obserwatoria

dla Małopolski Obserwatoria w zarządzaniu regionem

Odpowiedzialność władz Małopolski za rozwój gospodarczy i jakość życia mieszkańców regionu oznacza uzyskanie szerokiej, aktualnej wiedzy na temat bieżących procesów rozwoju społeczno-gospodarczego na tle tendencji krajowych i europejskich. Istotne jest w tym aspekcie również dokonywanie prognoz dotyczących trendów rozwojowych województwa. Zadania te, będące elementem systemu zarządzania regionem, mają wypełniać Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego (MORR). Nieformalną sieć MORR tworzą cztery projekty systemowe finansowane z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”: Polityki Rozwoju, Rynku Pracy i Edukacji, Polityki Społecznej oraz Gospodarki. Obserwatoria powstały z myślą o uzyskaniu wpływu na sprawne, racjonalne i efektywne zarządzanie rozwojem regionalnym. Mają wspomagać procesy decyzyjne poprzez monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zmian społecznogospodarczych, analizowanie zgodności trendów rozwojowych z założeniami polityki regionalnej, przygotowywanie opracowań będących przesłankami do ewaluacji polityki rozwoju i wypracowywanie metod zbierania i upowszechniania informacji o rozwoju Małopolski. Korzyści dla Małopolski z utworzenia Obserwatoriów mają być wieloaspektowe: Obserwatoria mają być zapleczem analitycznym regionu (a w przyszłości ośrodkiem badań regionalnych), a jednocześnie elementem budowania kapitału społecznego i kształcenia kadr regionalnych. www.obserwatoria.malopolska.pl

14

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji zakończyło realizację jednego z dwóch kluczowych badań cyklicznych – badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców. Badanie przeprowadzono pod koniec 2009 r., raport podsumowujący ukazał się w kwietniu br. Badaniem objęto ponad 2800 pracodawców działających na małopolskim rynku pracy. Z największymi pracodawcami przeprowadzono wywiady bezpośrednie, natomiast z pozostałymi firmami skontaktowano się telefonicznie. W raporcie „Pracodawca – Rynek – Pracownik” znajdą Państwo podsumowanie wyników badania. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w których branżach nastąpił największy spadek zatrudnienia, a w których zatrudnienie wzrosło, jakich umiejętności i kompetencji brakuje pracownikom w Małopolsce oraz jakie szkolenia są najczęściej organizowane przez pracodawców, zapraszamy do zapoznania się z raportem. W szczególności warto zastanowić się skąd wynikały problemy z rekrutacją odpowiednich osób na wolne stanowiska pracy. Pracodawcy wskazują, iż pracownikom brakuje przede wszystkim odpowiednich kompetencji i umiejętności, w tym umiejętności, fachowości i doświadczenia wymaganych przy wykonywaniu konkretnego zawodu. Problem ten występował szczególnie w przypadku zawodów o charakterze manualnym.


U już zatrudnionych pracowników występowały natomiast deficyty w zakresie kompetencji psychologicznych i interpersonalnych. Osobom tym brakowało m.in. samodzielności, podejmowania inicjatyw i chęci podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności zarządzania czasem. Ponadto miały one trudności w kontaktach z klientami, nie były wystarczająco komunikatywne. Zdarzały się również deficyty w zakresie obsługi komputera. Wszystkie wymienione obszary z pewnością wymagają wsparcia i mogą stanowić jeden z elementów procesu podnoszenia kwalifikacji. Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie, który został zamieszczony w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w w w. o b s e r w a t o r i u m . m a l o p o l s k a . p l l u b www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl, w dziale: „Badania i analizy zakończone”.

Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Priorytetowym obszarem działalności Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, który w sieci MORR pełni rolę koordynującą, jest badanie wpływu pozyskanych środków unijnych na zrównoważony roz wój wewnętrzny województwa, rozwój wybranych sektorów działalności i zmiany na terenach wiejskich oraz ich zgodność i oddziaływanie na realizację Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Od początku funkcjonowania Obserwatorium (2008 rok) zorganizowano konferencję „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”, wydano dwie publikacje (w jednej znalazły się referaty z konferencji, druga stanowi kontynuację rocznika „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju”) oraz przeprowadzono pierwsze seminarium poświęcone bezpośre-

dniej wymianie informacji i doświadczeń urzędów marszałkowskich w zakresie prowadzenia badań, opracowywania analiz. Prowadzony jest ponadto stały monitoring projektów kluczowych programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Przygotowywane są comiesięczne krótkie informacje o sytuacji gospodarczej i społecznej w województwie, sygnalizujące zagrożenia związane z kryzysem. Przy współpracy z pozostałymi Obserwatoriami, opracowano i zaktualizowano bazę wskaźników realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Nawiązany także został kontakt z regionem francuskim Rhone-Alpes, który w przyszłości ma umożliwić transfer wiedzy, pomysłów i doświadczeń, poszerzając w ten sposób zakres informacji dostarczanej władzom województwa. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju działa w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Małopolskie Obserwatoria

Zdarzało się również, że kandydaci do pracy nie posiadali wymaganych uprawnień związanych z ukończeniem specjalistycznych kursów, jak np. uprawnienia SEP czy UDT.

www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” jest projektem informacyjno – badawczym realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Głównym celem projektu jest dążenie do podnoszenia efektywności polityki społecznej w województwie małopolskim poprzez zapewnianie dostępu do informacji. Celowi temu służą głownie działania prowadzone na dwóch płaszczyznach realizacji projektu: • badania i analizy, będące pogłębioną diagnozą wybranych obszarów sytuacji społecznej w województwie małopolskim; • integrowanie dostępnych informacji z obszaru polityki społecznej. Efekty działalności badawczej Obserwatorium publikowane są w serwisie internetowym projektu, w dziale „badania i analizy”. Aktualnie można w nim zapoznać się z wynikami badania „Potencjał małopol-

15


Małopolskie Obserwatoria

dla Małopolski skich organizacji pozarządowych”, sięgnąć po informacje dotyczące realizacji projektów systemach w Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki czy też skorzystać z informacji obrazujących sektor pomocy społecznej w Małopolsce. W ramach integrowania istniejących informacji w serwisie projektu prowadzony jest moduł „Media o polityce społecznej” - przegląd prasy pod kątem publikacji dotyczących wyników badań, opinii ekspertów, umieszczanych w internetowych portalach prasowych. Polecamy. Zapraszamy także do „Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów”. Biblioteka (prowadzona wspólnie z Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji) jest źródłem ważnych informacji dla osób zainteresowanych polityką społeczną, rynkiem pracy czy edukacją, gromadzącym w jednym miejscu umieszczone w Internecie publikacje z tego obszaru. Biblioteka może ułatwić: • projektowanie działań strategicznych na poziomie lokalnym i regionalnym, • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł, • rozpoznanie luk informacyjnych w kontekście planowanych działań badawczych, • tworzenie nowych rozwiązań. W najbliższym czasie zostaną także oddane użytkownikom dwie kolejne bazy danych: „Małopolski Informator Społeczny” (MIS) i „Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych”. MIS to internetowa baza danych tele adresowych mająca ułatwić identyfikację jednostek pomocy i integracji społecznej w Małopolsce, kontakt z tymi instytucjami i pomiędzy nimi oraz dostarczyć informacji o oferowanym wsparciu. Z kolei IOSS ułatwić ma monitoring sytuacji społecznej w województwie (w oparciu o dane statystyczne) na poziomie gmin, powiatów oraz regionu przy pomocy map, wykresów i tabel. Serwis umożliwi także obserwację trendów w wybranych obszarach na przestrzeni lat. Wszystkich produktów Obserwatorium prosimy szukać na stronie internetowej projektu:

www.politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl

16

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Jaki jest poziom inwestycji zagranicznych w Małopolsce? Jak firmy w naszym regionie reagują na symptomy kryzysu gospodarczego? Co stanowi największą barierę rozwojową dla przedsiębiorstw i jak wyglądają ich plany inwestycyjne? Na te i wiele innych pytań, odpowiedź można znaleźć w raportach przygotowanych dotychczas przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. W projekcie prowadzone są systematyczne prace analityczno – badawcze nad licznymi aspektami dotyczącymi ekonomii, przedsiębiorczości czy inwestycji zagranicznych. Informacje te w postaci raportów i  streszczeń udostępniane są za pośrednictwem mediów, strony internetowej projektu, seminariów i konferencji organizowanych przez Obserwatorium. Natomiast już w drugiej połowie 2010 roku uruchomiony zostanie najważniejszy projekt badawczy – „Barometr społeczno – gospodarczy Małopolski”. Będzie to system okresowych ocen i prognoz opisujących kondycję województwa małopolskiego pod kątem: koniunktury gospodarczej, szacunków PKB, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, nastrojów mieszkańców województwa, procesów inwestycyjnych i innowacyjności. Wyniki będą publikowane w postaci krótkich i przystępnych komunikatów. Badanie dostarczy wielu istotnych informacji, nie tylko z punktu widzenia statystyki publicznej, ale również przydatnych dla beneficjentów Funduszy Unijnych. www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl


„Małopolskie Pikniki Europejskie” są imprezą promującą Fundusze Europejskie wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Podczas wydarzenia można dowiedzieć się na temat możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, wziąć udział w konkursach, prezentacjach i seminariach poświęconych unijnej tematyce.

L.p.

Miejscowość

Nazwa imprezy

Terminy pikników

1.

Gorlice

Piknik Rodzinny

27.06.2010

2.

Myślenice

Dni Myślenic

31.07.2010

3.

Nowy Sącz

Festiwal Karpaty Offer

20.08.2010

4.

Nowy Targ

Jarmark Podhalański

22.08.2010

5.

Oświęcim

Święto Miasta Oświęcim

05.09.2010

© Jacek Leśniewski

Pikniki Europejskie

Województwo Małopolskie zaprasza na „Małopolskie Pikniki Europejskie”

Organizatorzy zapewniają między innymi: 1. Stoisko promocyjne obsługiwane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departamentu Funduszy Europejskich – bezpłatne konsultacje i porady, możliwość otrzymania ulotek i broszur informacyjnych w zakresie funduszy europejskich. 2. Część konferencyjną – wyświetlanie prezentacji i krótkich filmików. 3. Ogródek – konkursy dla dzieci.

17


dla Małopolski I nformacje

dla osób

Środki na własną firmę

chcących otrz ymać dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej

Dotacje na własną firmę! W ramach Działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił dwa konkursy dla instytucji, które będą rekrutować uczestników, przeprowadzać szkolenia i przyznawać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach pierwszego konkursu wyłoniono siedem podmiotów, które podpisały już umowy i realizują projekty. W ramach drugiego konkursu wyłoniono 9 podmiotów.

Osoby zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotacjami na rozpoczęcie takiej działalności powinny zgłaszać się bezpośrednio do podmiotów wymienionych poniżej, zgodnie z obszarem realizacji projektu. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rodzaje wsparcia przewidziane w projektach: -- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, -- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), -- wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

18


Instytucja przyznająca dotacje

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 440 08 08

Obszar realizacji

Powiat nowosądecki

Tytuł projektu

Biznes z EFS

Liczba dotacji do przyznania

24 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 440 08 08

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście, a w przypadku osób niepełnosprawnych za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną.

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu przyjętych będzie 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP zamieszkałych w powiecie nowosądeckim, w tym: 25 osób z terenów wiejskich, 5 osób do 25 roku życia, 4 osoby niepełnosprawne. Uczestnicy muszą spełniać minimum jedno z kryteriów: są osobami długotrwale bezrobotnymi, bądź kobietami lub osobami niepełnosprawnymi (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Rekrutacja będzie polegała na weryfikacji złożonych wniosków wraz ze wstępną wersją biznes planu.

Planowany termin rekrutacji

I edycja: grudzień 2009, II edycja: maj 2010.

Instytucja przyznająca dotacje

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Jagiellońska 14 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 440 81 63

Obszar realizacji

Województwo małopolskie

Tytuł projektu

Małopolski Biznesmen

Liczba dotacji do przyznania

58 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Miasto Kraków: Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Małopolskie Forum Pracy, os. Zielone 22, 31-971 Kraków, Miasto Myślenice: Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Miasto Tarnów: Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski, Filia w Tarnowie, Rynek 10 Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 41 Chrzanowska Izba Gospodarcza, samorząd gospodarczy i zawodowy, 32-500 Chrzanów, ul. Sienkiewicza 11

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu zrekrutowanych będzie 120 osób po 20 uczestników w każdym z 6 subregionów (wydzielono następujące subregiony: Kraków, Myślenice, Sucha Beskidzka, Chrzanów, Tarnów, Nowy Sącz ). W skład 20-osobowej grupy wejdzie 10 osób bezrobotnych (w tym 5 długotrwale bezrobotnych) oraz po 5 nieaktywnych zawodowo i pracujących (w każdym subregionie analogiczna struktura). Rekrutacja polegać będzie na ocenie złożonych dokumentów aplikacyjnych. O wyniku rekrutacji decyduje kolejność przyjmowania dokumentów rejestracyjnych.

Planowany termin rekrutacji

I edycja – listopad 2009, II edycja – maj 2010

Instytucja przyznająca dotacje

Centrum Zespołów Analityczno- Strategicznych ul. Jana Pawła II 28 Nowy Sącz 33-300 Tel. 18/547-62-42

Obszar realizacji

Nowy Sącz, powiat nowosądecki, powiat limanowski, powiat gorlicki.

Tytuł projektu

Mój szef jest wyrozumiały, mój szef to ja

Liczba dotacji do przyznania

30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13; 33-300 Nowy Sącz

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Powyższe informacje mają charakter informacyjny! Regulaminy rekrutacji do projektów będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.

Środki na własną firmę

Podmioty realizujące projekty, w ramach których przyznawane są środki na własną firmę:

.

19


Środki na własną firmę

dla Małopolski

20

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Projektodawca obejmie wsparciem 45 kobiet pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego, powiatu limanowskiego, powiatu gorlickiego, w szczególności w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25tys. mieszkańców. Etapy rekrutacji : weryfikacja złożonych dokumentów aplikacyjnych, test sprawdzający predyspozycje kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym, koordynatorem, specjalistą do spraw finansowych.

Planowany termin rekrutacji

styczeń 2010 – 15 osób kwiecień 2010 – 15 osób lipiec 2010 – 15 osób

Instytucja przyznająca dotacje

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ul. Kazimierza Wielkiego 19 30-074 Kraków Tel. 12 632 09 10

Obszar realizacji

Województwo małopolskie

Tytuł projektu

Będę aktywnym przedsiębiorcą

Liczba dotacji do przyznania

120 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 41, 31-864 Kraków;

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz; Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia; Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko; Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska; Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów; Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice; Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim; Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach, ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice; Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31, 32-200 Sucha Beskidzka; Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice;

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego, 32-020 Wieliczka

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Projekt skierowany jest do grupy 180 osób fizycznych, które nie prowadziły działalności gospodarczej przynajmniej przez ostatni rok (liczone od momentu przyjęcia do projektu) i podejmują zobowiązanie zarejestrowania dział. gosp. bądź spółdzielni socjalnej na terenie woj. małopolskiego (nie więcej niż 23% z jednoosobowych dział. gosp. będzie zarejestrowanych na terenie Krakowa). W szczególności będą to osoby bezrobotne (w tym długotrwale), kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 i po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców. Etapy rekrutacji: weryfikacja formularza zgłoszeniowego z krótkim opisem „pomysłu biznesowego”, test sprawdzający predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, spotkanie z doradcą biznesowym

Planowany termin rekrutacji

luty 2010 kwiecień 2010 czerwiec 2010

Powyższe informacje mają charakter informacyjny! Regulaminy rekrutacji do projektów będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ul. Ks. Stolarczyka 14 Zakopane 34-500 tel. 18 201 54 79

Obszar realizacji

Powiat tatrzański i nowotarski

Tytuł projektu

Formuła sukcesu

Liczba dotacji do przyznania

30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt rekrutacyjny

PUP Zakopane ul. Ks. Stolarczyka 14 Zakopane 34-500 tel. 18 201 54 79

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

W ramach projektu zakwalifikuje się 30 osób zamieszkujących obszar powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. W trakcie rekrutacji preferowane będą (poprzez przyznanie dodatkowych punktów) następujące grupy osób: kobiety, osoby do 24 roku życia, osoby po 45 roku życia, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni. Etapy rekrutacji: weryfikacja złożonych formularzy aplikacyjnych zawierających skrócony opis planowanej działalności gospodarczej, rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym

Planowany termin rekrutacji

I tura – listopad 2009, II tura – maj 2010

Instytucja przyznająca dotacje

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków tel. 12-617-66-00

Obszar realizacji

Województwo małopolskie

Tytuł projektu

ZOSTAŃ MAŁOPOLSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ II

Liczba dotacji do przyznania

440 dotacji na rozpoczęcie działalności

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Miasto Kraków - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - ul. Kortylewskiego 11, 31-542 Kraków; Powiat miechowski, chrzanowski, olkuski - Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Rynek 16, 32-500 Chrzanów; Powiat oświęcimski - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z. o. o. - ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim; Powiat krakowski ziemski, proszowicki, tarnowski - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - ul. Szlak 73 A, 31-153 Kraków; Powiat limanowski, tatrzański, nowotarski - Fundacja Rozwoju Regionu Rabka - ul. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka Zdrój; Powiat myślenicki, wielicki, bocheński Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z.o.o - Rynek 8/9, 32-400 Myślenice; Powiat gorlicki, nowosądecki, miasto Nowy Sącz - Sądecka Izba Gospodarcza - ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz; Powiat suski, wadowicki - Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” - ul. Mickiewicza 41, 34-200 Sucha Beskidzka;

Punkty rekrutacyjne (prowadzone przez partnerów)

Powiat brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów - Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów;

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście w punktach rekrutacyjnych lub pocztą tradycyjną.

Powyższe informacje mają charakter informacyjny! Regulaminy rekrutacji do projektów będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.

Środki na własną firmę

Instytucja przyznająca dotacje

21


Środki na własną firmę

dla Małopolski

22

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

W ramach projektu zakwalifikuje się 660 osób (z czego 440 osobom zostanie przyznana dotacja w wysokości 40.000 zł). Osoby zgłaszające się do projektu muszą już posiadać „pomysł na biznes”, który będzie oceniany w trakcie rekrutacji. W każdym powiecie rekrutowanych będzie 30 osób, rekrutacja odbywać się będzie ze względu na miejsce zamieszkania osoby i/lub miejsce pracy i/lub miejsce nauki. Kandydat/ka może aplikować w jednym naborze tylko do jednego Punktu Rekrutacyjnego. W trakcie rekrutacji preferowane będą (poprzez przyznanie dodatkowych punktów) następujące grupy osób: mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, osoby, które w okresie 12 m-cy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (rekrutowanych zostanie min. 66 takich osób) kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (rekrutowanych zostanie min 297 kobiet) osoby do 25 roku życia; osoby powyżej 45 roku życia; osoby niepełnosprawne. W przypadku osób rekrutowanych w Krakowie przyjmowane będą wyłącznie innowacyjne pomysły na biznes (definicja zgodna z Regionalną Strategią Innowacyjną) w branżach strategicznych dla Małopolski, zdefiniowanych poprzez Polską Klasyfikacje Działalności. Rekrutacja do projektu będzie się składała z trzech etapów: wstępnej oceny dokumentów aplikacyjnych, oceny „pomysłu na biznes”, indywidualnego spotkania z Komisją rekrutacyjną – końcowa ocena „pomysłu na biznes”.

Planowany termin rekrutacji

Ogłoszonych zostanie 5 naborów (po dwie edycje w każdym z 22 powiatów) w okresie od marca do października 2010. Dokładne terminy rekrutacji zostaną ogłoszone przez MARR i jej partnerów.

Instytucja przyznająca dotacje

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 47 70-385 Szczecin tel. 91 42 33 311

Obszar realizacji

Powiat oświęcimski, chrzanowski, krakowski, bocheński, limanowski

Tytuł projektu

Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu.

Liczba dotacji do przyznania

42 dotacje na rozpoczęcie działalności

Biuro projektu

Biuro projektu zlokalizowane będzie w Krakowie. Dokładny adres zostanie ogłoszony przez InBIT w terminie późniejszym.

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście w biurze projektu.

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu przyjmowane będą wyłącznie kobiety bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem kobiet, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 mies. przed dniem przystąpienia do projektu) zamieszkałe w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, bocheńskim, limanowskim. Kobiety zgłaszające się do projektu muszą już posiadać „pomysł na biznes”, który będzie oceniany w trakcie rekrutacji. Do projektu zweryfikowanych będzie 60 kobiet (z czego 42 z nich zostanie przyznana dotacja). W trakcie rekrutacji preferowane będą kobiety bezrobotne: do 34 r. życia - długotrwale bezrobotne; które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; które zamieszkują w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców ; które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (w projekcie weźmie udział 10% takich kobiet). Rekrutacja będzie się składać z następujących etapów: weryfikacji formularza zgłoszeniowego – przyznaniu dodatkowych punktów za przynależność do preferowanych grup; oceny pomysłu na biznes; rozmowy kwalifikacyjnej.

Planowany termin rekrutacji

I edycja: marzec 2010, II edycja: grudzień 2010.

Instytucja przyznająca dotacje

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o .o. 17 Stycznia 18 38-200 Jasło tel. 13 446 75 62

Obszar realizacji

Powiat gorlicki

Tytuł projektu

Załóż własną firmę - wykorzystaj szansę

Liczba dotacji do przyznania

36 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Biuro projektów

Biuro projektu będzie zlokalizowane w Gorlicach. Dokładny adres zostanie ogłoszony przez Podkarpacką Agencję w terminie późniejszym. Powyższe informacje mają charakter informacyjny! Regulaminy rekrutacji do projektów będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.


Osobiście w biurze projektu, pocztą, drogą elektroniczną, telefonicznie (dotyczy osób niepełnosprawnych)

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu zrekrutowanych będzie 60 osób (z czego 36 osób uzyska dotacje) zamieszkałych w powiecie gorlickim, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku od momentu przystąpienia do projektu oraz należą do jednej z poniższych grup: kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) – zrekrutowanych zostanie min 39 kobiet; osoby bezrobotne (zwłaszcza długotrwale bezrobotne); osoby zamieszkałe w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. Etapy rekrutacji: weryfikacja formularzy zgłoszeniowych; rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym oraz z doradcą ds. małych i średnich przedsiębiorstw;

Planowany termin rekrutacji

I edycja: marzec 2010; II edycja: lipiec 2010; III edycja: listopad 2010.

Instytucja przyznająca dotacje

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Wielkie Schody 3 33-100 Tarnów tel. 14 627 28 71

Obszar realizacji

Powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, miasto Tarnów.

Tytuł projektu

Mój Biznes - Mój Sukces

Liczba dotacji do przyznania

36 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Biuro projektów

Lokalizacja biura projektowego będzie ogłoszona w terminie późniejszym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście w biurze projektu, drogą elektroniczną lub faksem.

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu rekrutowanych będzie 45 osób zameldowanych na stałe w powiecie: dąbrowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, mieście Tarnów (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). Osoby zgłaszające się do projektu muszą już posiadać „pomysł na biznes”, który będzie oceniany w trakcie rekrutacji. Osoby będą rekrutowane z następujących grup: bezrobotni (15 osób); nieaktywni zawodowo (15 osób); pracujący (15 osób). Etapy rekrutacji: weryfikacja formularzy zgłoszeniowych; ocena „pomysłu na biznes” przez komisję rekrutacyjną; przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych.

Planowany termin rekrutacji

I edycja: luty 2010; II edycja: sierpień 2010; III edycja: grudzień 2010.

Instytucja przyznająca dotacje

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a 31-153 Kraków tel. 12 633 51 54

Obszar realizacji

Powiat: brzeski, dąbrowski, tarnowski, miasto Tarnów, gorlicki, limanowski, nowosądecki

Tytuł projektu

Moja firma też jest Kobietą!

Liczba dotacji do przyznania

48 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkty rekrutacyjne

Tarnów, Nowy Sącz. Dokładna lokalizacja biura projektowego będzie ogłoszona w terminie późniejszym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście w jednym z punktów rekrutacyjnych lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu przyjmowane będą wyłącznie kobiety zamieszkałe i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie: M. Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego (z wyłączeniem kobiet, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1r. przed przystąpieniem do projektu). Kobiety zgłaszające się do projektu muszą już posiadać „pomysł na biznes”, który będzie oceniany w trakcie rekrutacji. Do projektu zweryfikowanych będzie 60 kobiet (z czego 48 z nich zostanie przyznana dotacja).

Powyższe informacje mają charakter informacyjny! Regulaminy rekrutacji do projektów będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.

Środki na własną firmę

Sposób przyjmowania zgłoszeń

23


Środki na własną firmę

dla Małopolski

24

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

W trakcie rekrutacji preferowane będą (poprzez przyznanie dodatkowych punktów) następujące grupy kobiet: zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys., w wieku do 25 roku życia oraz powyżej 45 roku; pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 1 roku w ciągu ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do projektu; pozostających bez zatrudnienia z powodu opieki na dziećmi; niepełnosprawnych; zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w ciągu 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Etapy rekrutacji: weryfikacja formularzy zgłoszeniowych; ocena „pomysłu na biznes”; rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. przedsiębiorczości.

Planowany termin rekrutacji

I edycja: kwiecień 2010; II edycja: czerwiec 2010; III edycja: wrzesień 2010; IV edycja: listopad 2010.

Instytucja przyznająca dotacje

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej ul. Mickiewicza 47 70-385 Szczecin tel. 91 42 33 311

Obszar realizacji

Powiat krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, limanowski, myślenicki

Tytuł projektu

Pracuj u siebie

Liczba dotacji do przyznania

42 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Biuro projektów

Biuro projektu zlokalizowane będzie w Krakowie. Dokładny adres ogłoszony zostanie przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w terminie późniejszym.

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Osobiście w biurze projektu, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu przyjmowane będą osoby bezrobotne do 25 roku życia zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) zamieszkałe w powiatach: krakowskim, miechowskim, proszowickim, bocheńskim, limanowskim, myślenickim województwa małopolskiego. Planowane jest zrekrutowanie 60 osób. Osoby zgłaszające się do projektu muszą już posiadać „pomysł na biznes”, który będzie oceniany w trakcie rekrutacji. W trakcie rekrutacji preferowane będą (poprzez przyznanie dodatkowych punktów) następujące grupy osób: kobiety; osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców; osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników. Etapy rekrutacji: weryfikacja formularzy zgłoszeniowych; ocena „pomysłu na biznes”; rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin rekrutacji

I edycja: marzec 2010; II edycja: grudzień 2010.

Instytucja przyznająca dotacje

Instytut Przedsiębiorczości „PRYMUS” osiedle Teatralne 24 31-946 Kraków tel. 12 685 56 53

Obszar realizacji

Województwo małopolskie

Tytuł projektu

Weź udział w XLX® i zostań przedsiębiorcą !

Liczba dotacji do przyznania

30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt obsługi

Kraków, ul. Ptaszyckiego 4

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub bezpośrednio w punkcie obsługi.

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Do projektu przyjętych zostanie 84 osoby, które kwalifikują się do jednej z wymienionych grup: osoby do 25 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni), kobiety (niezależnie od wieku). W trakcie rekrutacji dodatkowe punkty dostaną osoby z powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, proszowickiego, miechowskiego. Osoby zgłaszające się do projektu muszą już posiadać „pomysł na biznes”, który zostanie oceniony w trakcie rekrutacji.

Grupy docelowe/sposób i kryteria rekrutacji

Etapy rekrutacji: analiza formularzy zgłoszeniowych, w tym ocena „pomysłu na biznes”, rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin rekrutacji

Edycja I: styczeń 2010; Edycja II: marzec 2010; Edycja III: kwiecień 2010; Edycja IV: listopad 2010; Edycja V: styczeń 2011; Edycja VI: luty 2011

Powyższe informacje mają charakter informacyjny! Regulaminy rekrutacji do projektów będą udostępnione przez instytucje realizujące projekty.


FEM

Centrum I nformac yjne o Fu n d u s z a c h E u r o p e j s k i c h w Małopolsce

FEM – nie bój się pytać Kim jesteśmy?

Szkolimy profesjonalnie i bezpłatnie!

FEM to pierwsze w Małopolsce tak kompleksowe centrum informacji o funduszach unijnych dostępnych w regionie:

Podczas cyklicznie prowadzonych treningów przek azujemy wiedzę niezbędną w ubieganiu się o dofinansowanie i realizacji projektów. Obszary szkoleń: • Zasady funduszy strukturalnych w perspektywie 2007–2013, • Małopolski Regionalny Program Operacyjny, • Kwalifikowalność wydatków w ramach MRPO, • Kryteria oceny wniosków, • Umowy, weryfikacja i potwierdzanie płatności, • Monitoring, kontrola, nieprawidłowości.

• Przekazujemy pełną informację o funduszach unijnych na lata 2007–2013, • Prowadzimy indywidualne doradztwo i konsultacje merytoryczne, • Oferujemy wysoki standard bezpłatnych, profilowanych tematycznie szkoleń, • Do rąk beneficjentów oddajemy publik acje, raporty, sprawozdania…

Zapraszamy Centrum Informacyjne „FEM” Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72 b tel. (12) 29 90 778, tel. (12) 29 90 772, tel. (12) 29 90 777 e-mail: fem@umwm.pl www.fundusze.malopolska.pl/fem

25


Regionalne Ośrodki EFS w Małopolsce

dla Małopolski Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim W Małopolsce działają 4 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego: w K r a k o w i e , Ta r n o w i e , N o w y m S ą c z u i Oświęcimiu. Mają one za zadanie ułatwić dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS oraz organizują szkolenia i doradztwo w celu wsparcia potencjalnych projektodawców w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Oferowana w nich pomoc jest bezpłatna.

Oferta Regionalnych Ośrodków EFS: – bezpłatne szkolenia ogólne w zakresie przygotowania projektów w ramach EFS, – bezpłatne szkolenia specjalistyczne, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS, – doradztwo dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek albo dla tych, którzy już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów, – bezpłatna wstępna ocena wniosków, – bezpłatny udział w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących EFS.

Kto może skorzystać: – instytucje rynku pracy, – organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy, – organizacje pozarządowe, – szkoły i jednostki naukowe, – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, – oraz inne legalnie działające podmioty.

26

Regionalne Ośrodki EFS w województwie małopolskim są odpowiedzialne za obsługę wyszczególnionych powiatów. Więcej można dowiedzieć się w siedzibach Regionalnych Ośrodków EFS oraz na stronach www. ROEFS w Krakowie FRLD MISTiA ul. Szlak 73a 31-153 Kraków tel./fax: 12 633 13 06 www.krakow.roEFS.pl e-mail: info_krakow@roEFS.pl ROEFS w Oświęcimiu Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim tel.: 33 876 28 12, fax: 33 87 62 815 www.oswiecim.roEFS.pl e-mail: info_oswiecim@roefs.pl ROEFS w Tarnowie ul. Wałowa 2 (I piętro) pok. nr 4 33-100 Tarnów tel./fax: 14 65 56 985 www.tarnow.roEFS.pl e-mail: roefstarnow@gmail.com ROEFS w Nowym Sączu ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz tel.: 18 442 01 99, fax: 18 442 01 99 www.nowysacz.roEFS.pl e-mail: info_nowysacz@roEFS.pl


Informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce udzielają:

Informacyjny EFSEFS w Krakowie Punkt Punkt Informacyjny w Krakowie NaNa Stawach 1 1 plac Plac Stawach 12012 42 40 tel.:tel. 42737 40 737 efs@wup-krakow.pl e-mail: e-mail: efs@wup-krakow.pl

Punkt Informacyjny EFS w Tarnowie Al. Solidarności 5-9; V piętro, pokój 503 tel.: 14 626 95 43 e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl

Punkt Informacyjny EFS w Nowym Sączu ul. Węgierska 146, II piętro tel.: 18 442 94 32, 18 442 91 25 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl

27


Wszystkie numery kwartalnika Kapitał Ludzi dla Małopolski są dostępne na stronie www.pokl.wup-krakow.pl

W następnym numerze:

Projekty dla przedsiębiorców

Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków tel.: 12 42 29 892, 12 42 27 110 fax: 12 422 97 85 e-mail: sekretariat@wup-krakow.pl www.wup-krakow.pl; www.pokl.wup-krakow.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wup krakow nr2  

wup krakow nr2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you