Page 25

JAK TO DZIAŁA?

Sprawność pompy do czystej wody, dławnicowej jest iloczynem sprawności silnika i hydraulicznej części pompy:

Współczynnik efektywności energetycznej EEI to stosunek mocy hydraulicznej (średnioważonej) do mocy referencyjnej dla odpowiedniego profilu obciążenia. Redukcja pobieranej energii przesunęła domową pompę grzewczą z najbardziej energożerczego urządzenia do pozycji minimalnego zużycia energii w domowym budżecie.

FOT. MATERIAŁY DOSTARCZONE PRZEZ AUTORA/WILO

dyrektyw Unii Europejskiej. Dla pomp z wirnikami mokrymi (bezdławnicowymi), stosowanymi jako pompy grzewcze obiegowe, dyrektywa nr 2009/125/WE określiła czasy wdrażania do handlu energooszczędnych pomp.

Sprecyzowanie zakresu minimalnych sprawności, jakie musi spełniać hydraulika pomp, bez części silnikowej, jest realizowane na podstawie wskaźnika MEI. Wartością referencyjną dla pomp wodnych o najlepszym hydraulicznym stopniu sprawności jest wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7. Zwykle sprawność ta osiąga wartości 0,4-0,6 lub mniej. NOWA KLASA SPRAWNOŚCI IE SPRAWNOŚĆ

SPRAWNOŚĆ

SUPER PREMIUM

IE 4

-

PREMIUM

IE 3

-

-

WYSOKA

IE 2

WYSOKO

EFF 1

IE 1

ULEPSZONA

EFF 2

BRAK

NORMALNA

EFF 3

STANDARD PONIŻEJ STANDARDOWEJ

W dwóch oddzielnych rozporządzeniach komisji (WE) 640/2009 oraz (UE) 547/2012 ustalone zostały nowe wytyczne dla produktów związanych z energią, w tym głównie silników elektrycznych stosowanych w pompach dławnicowych do zaopatrzenia w wodę. Na mocy zapisanych w nich wymagań: • wprowadzone zostały nowe klasy sprawności silników pomp dławnicowych IE >xx (WE nr 640/2009); • określony został wskaźnik minimalnej energochłonności hydraulicznej części pompy: MEI >[x,xx]. W ramach czasowych wygląda to jak na wykresie.

STARA KLASA SPRAWNOŚCI IE - CEMP

IE-KLASA

-

Wybór więc należy do nas. Przedstawiono tu tylko niektóre czynniki, mające istotny wpływ na ekologię rozwiązań instalacyjnych dla domów, mieszkań i otaczającej nas rzeczywistości. Wybieramy optimum – oby zawsze trafnie, między naszymi możliwościami zakupu, czyli inwestowania w urządzenia, które oczywiście im są sprawniejsze, tym są droższe, oraz między minimalnymi kosztami eksploatacji. To są warunki brzegowe wyliczalne arytmetycznie. Jeden warunek, ten główny, wymyka się czystej matematyce. Gdy poruszamy się w koniecznych ramach prawnych i ekonomicznych, to wyprzedzająca chęć ochrony środowiska, ochrony otoczenia, poszanowania przyrody i oszczędzania świata, by nie zużył się i zachował dla następnych pokoleń, stanowi o naszej wielkości.

DR INŻ. MICHAŁ ANDRZEJEWSKI 23 lata doświadczenia w pracy naukowo-dydaktycznej na Politechnice Poznańskiej i w renomowanych firmach związanych z produkcją pomp

WSZYSTKO DZIAŁA! 1 | 2019

25

Profile for Wszystko Działa

Wszystko Działa! 1/2019  

Wszystko Działa! 1/2019  

Advertisement