Page 1

FESTI WA L POD HONOROW Y M PATRONATEM PR EZ Y DENTA R ZECZ Y POSPOLITEJ POLSK IEJ A N DR ZEJA DUDY

W W W. F E S T I VA L M A Z U R K I . P

L


Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata” to tygodniowe święto muzyki tradycyjnej w sercu Warszawy, sprawdzona formuła na przywrócenie dawnego języka muzyki polskiej współczesnej kulturze. To spotkanie Mistrzów i Uczniów, muzykantów i tancerzy, ludzi w różnym wieku, różnych wrażliwości i wyborów politycznych, skupionych wokół idei uczestniczenia we wspólnocie rytmów, melodii i tanecznych kroków. To muzyczne poGRAnicze miasta i wsi, przeszłości i przyszłości, lokalności i uniwersalności. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu chciałbym skierować uwagę na tematy trudne, wokół których plenią się polskie kompleksy, jątrzą niezabliźnione rany, toczą nieogarnione jeszcze procesy. Relacja wieś – dwór i naznaczająca ją mocno pańszczyzna to wprawdzie pieśń odległej przeszłości, ale co i rusz zawadzamy o nią w XXI wieku. Dlaczego do dziś w jednych regionach trwa „chłopska duma”, w innych zaś ludzie wstydzą się „wiejskości” i wszystkiego, co z nią związane? Ile w muzyce chłopskiej jest odrębności a ile pokrewieństwa z dworem i parafią? Jak relacje między wsią a „panem, wójtem i plebanem” przekładają się na współczesne postawy Polaków wobec wiejskich tradycji, wobec siebie i innych w tym kontekście? Tym pytaniom poświęcimy konferencję „Pańszczyzna. Przemiany tożsamości kulturowej wsi polskiej”, która otworzy Festiwal.

Sąsiadowanie Polaków i Ukraińców na Wołyniu, wielowiekowe mieszanie się melodii obu języków zakończyło się nagłą tragedią. To niezabliźniona wciąż rana. My cofniemy się do czasu sprzed II wojny światowej, do obrazu polsko – ukraińskiego wesela. Takich wesel było wiele, bo miłość nie zna barier. Koncert „Wesele z Wołynia. Świat, którego nie ma”, to efekt pracy badawczej i rekonstrukcyjnej wielu osób z Polski i z Ukrainy. Niech pieśni i tańce weselne, polskie i ukraińskie, wzmocnią podstawę do odbudowy wzajemnych relacji i przygotują do podjęcia trudnych tematów. Wiejskie Kluby Tańca to inicjatywa, która powstała przed kilku laty dzięki temu, że młodzież z tzw. miasta zaczęła grać wiejską muzykę na wsi, dla wsi i ze wsią. Dzięki energii tych młodych ludzi oraz aktywnej postawie osób z kilku wsi przywrócona została tej muzyce jej podstawowa funkcja społeczna i podmiotowość. Wiejskie Kluby Tańca to nowe, współczesne poGRAnicze miasta i wsi. Do koncertu zapraszamy muzykanckich Mistrzów i Uczniów, napędzających muzyką i energią Wiejskie Kluby Tańca z Radomskiego, Łódzkiego i Kieleckiego. Stwórzmy Miejski Klub Tańca! Ostatnie intensywne relacje polsko – szwedzkie miały miejsce w XVII i XVIII wieku i były ciągiem niszczących wojen (od potopu szwedzkiego do Wojny Północnej), po których Rzeczpospolita nie podniosła się już do dawnej świetności. Po 300 latach okazuje się, że najpopularniejszy szwedzki taniec nazywa się „polska” a muzyczny trop prowadzi na tereny dawnej Rzeczpospolitej, do źródeł stylu polskiego. Koncert „Chodzony – polonez – polska” będzie zarówno okazją do nacieszenia ucha piękną muzyką polską i szwedzką, jak i do prześledzenia ewolucji muzyki tych krajów od najwcześniejszych źródeł


historycznych, poprzez żywe tradycje, aż po współczesne kompozycje, wyrosłe na bazie tańca „polska”. Tradycyjnie już zapraszamy na warsztaty śpiewu, tańca i gry na instrumentach, które będą wypełniać całe dnie od wtorku do piątku. Mamy nadzieję, że koncert Stara Tradycja odkryje dla nas nowe zjawiska i talenty, kluby festiwalowe i Noc Tańca pozwolą wytańczyć się najbardziej zawziętym tancerzom, budowniczowie instrumentów podczas Targowiska Instrumentów zaopatrzą wszystkich potrzebujących muzycznych narzędzi, Małe Mazurki zaś dadzą dużo radości dzieciom i rodzicom. Tak właściwie to każda chwila jest swojego rodzaju pograniczem. Jeśli akcent postawimy na „gra”, dajemy szansę ukrytej pomiędzy przeszłością i przyszłością teraźniejszości - by objawiła się choć na czas gdy jest muzyka. Dziękujemy bardzo Wszystkim, którzy wspierają ideę Wszystkich Mazurków Świata. Życzymy wzruszeń, odkryć i spotkań na poGRAniczach! Janusz Prusinowski Dyrektor A rtystyczny Festiwalu

“Mazurkas of the World” Festival is a week-long celebration of traditional music right in the heart of Warsaw, and a proven formula for restoring the ancient language of Polish music in modern culture. It is a reunion of Masters and Pupils, musicians and dancers, people of all ages, sensitivities and political preferences, gathered around an idea of participation in the community of rhythms, melodies and dance steps. It is a musical borderland of the city and the country, the past and the future, locality and universality. This year I would like to focus our attention on difficult topics which have been feeding our national complexes, keeping our old wounds open and causing various ambiguous processes in the world around us. The relationship between the village and the mansion, deeply marked by serfdom, seemingly belongs to distant past – yet we can still hear its echo in the 21st century. Why do people in certain regions still boast about their “peasant pride”, while others are ashamed of being seen as “countryfolk”? How close to, or how far from the landowner’s mansion and the parish is village music? How do the relations between the village and “the master, the bailiff and the priest” translate into modern Poles’ viewpoints on folk traditions, themselves and others in this context? We will consider these questions during the conference entitled “Serfdom. Transforming cultural identity of the Polish village”, opening the Festival.


Centuries of neighborhood and mutual influences among Polish and Ukrainian people in the Volynia region ended with a sudden tragedy which still remains an open wound. However, we will go back in time before World War II to “visit” a Polish-Ukrainian wedding. There used to be many such ceremonies, since love knows no barriers. Concert “Volynia wedding. A world that is no more” is a result of meticulous research and reconstruction carried out by many Poles and Ukrainians. Let’s hope that wedding songs and dances from both countries will support the restoration of our relations and prepare us to tackle problematic issues. The idea of Village Dance Clubs originated a few years ago, when “city kids” started playing folk music in the country, for and with those living there. Thanks to the energy of the young people and active involvement of village residents, traditional music has regained its integrity and fundamental social role. Village Dance Clubs are new, modern borderlands of the city and the country. We invited Masters and Pupils from the regions of Radom, Łódź and Kielce to take part in the concert and bring in their musical energy to us. Let’s make a City Dance Club! Last records of Polish-Swedish relations date back to the 17th and 18th century, when a series of destructive wars took place (from The Deluge to The Great Northern War) and The Republic of Poland has never risen to its former glory. After 300 years, it turns out that the most popular Swedish dance is called “polska” and the musical trace leads to the territories of old Republic, sources of Polish style. Concert “Chodzony – polonez – polska”, entitled after three popular folk dances, will be an occasion to enjoy beautiful Polish and Swedish music, and to track its evolution from the earliest historical sources to living traditions and modern compositions based on “polska” dance.

As usual, we invite everyone to take part in various workshops (song, dance, instruments), everyday from Tuesday to Friday. We also hope that during this Festival the Old Tradition concert discovers new talents, the Festival Club and Dance Night satisfy even the most committed dancers, the Instrument Fair provides the right tools for all instrument makers, and finally that Little Mazurkas bring joy to both children and parents. Actually, every moment is a sort of borderland. If we emphasize the “land” element, we are able to find common ground between the past, the present and the future, created in the fleeting land of imagination as the music is playing. Great thanks to All supporting the idea of Mazurkas of the World. We wish you many emotions, discoveries and encounters on the borderlands! Janusz Prusinowski A rtistic Director


Wiesława Gromadzka

Stefan Gaca i Maciek Zurek

Paweł Iwaszkiewicz Jan Szymański i Czesław Kocemba Wesola Trójka

Kapela Lipców

Kapela Kwapinskiego i Sałbuta Marcin Drabik

Ryszard Piecyk Kapela Stachury

Maria Pęzik i Jan Kmita


Witaszewiacy

Zawolany Sklad Weselny Royal Collage of Music, Sztokholm

Magnus Gustafsson

Bartosz Izbicki

Justyna Piernik Iryna Klymenko i Igor Perewertniuk

Kapela Brod贸w


Janusz Prusinowski , Mateusz Kowalski i Piotr Piszczatowski

Zespół Śpiewaczy Ewy Grochowskiej i Dziczka Diabubu

GRANE ŚPIEWANE TAŃCZONE W W W. F E S T I VA

LMAZURKI.PL


Poniedziałek 18.04 Monday

S T R . 16

Wtorek 19.04 Tuesday

STR. 26

Środa 20.04 Wendesday

STR. 30

Czwartek 21.04 Thursday

STR. 42

Piątek 22.04 Friday

STR. 52

Sobota 23.04 Saturday

STR. 60

Warsztaty Workshops

S T R . 74


PONIEDZIAŁEK 18.04 Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 g.

10.00-18.00 Konferencja pt. „PAŃSZCZYZNA. PRZEMIANY TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ WSI POLSKIEJ” g.

19.00

Premiera filmu Jagny Knittel „UNIWERSYTET JANA GACY”

MONDAY 18.04 Mazowiecki Instytut Kultury, Elektoralna 12

10.00-18.00 h Conference: “SERFDOM. TRANSFORMING CULTURAL IDENTITY OF THE POLISH VILLAGE” 19.00 h Film premiere: “JAN GACA UNIVERSITY” BY JAGNA KNITTEL


Konferencja PAŃSZCZYZNA. PRZEMIANY TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ WSI POLSKIEJ. Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata” jest świętem muzyki wiejskiej. Próba przybliżenia najistotniejszych kontekstów i warstw tego świata (przede wszystkim jego unikalności i odrębności) nie może odbywać się w oderwaniu od refleksji nad społeczną i kulturową historią wsi. Wielu badaczy twierdzi, że to właśnie fakt osobistego odniesienia wykonawcy do materiału muzycznego - co jest integralnie związane z zagadnieniami społeczno – obyczajowymi - stanowi o specyfice tej kultury i wyznacza jej cechy stylowe i różnice regionalne. W społecznościach wiejskich jeszcze do niedawna to między innymi sfera obrzędowa była najważniejszym czynnikiem integrującym i określającym przebieg życia rodzinnego i społecznego. Czy muzyka jest estetycznym „dodatkiem” do strefy więzi społecznych czy też podstawowym warunkiem ich istnienia a nawet determinantą jakości życia jednostkowego i wspólnotowego? Jednym z palących i niezwykle kłopotliwych tematów w historii wsi polskiej i jej kultury jest sprawa pańszczyzny. Tym bardziej, że dotyczy przecież nie tylko wsi. Analiza źródeł historycznych w szerokim spektrum ich form (źródła pisane, przekazy ustne, wspomnienia, historie rodzin chłopskich) pokazuje, że jedną z konsekwencji tego systemu była izolacja chłopów, na wielu płaszczyznach i w wielu znaczeniach tego terminu (negatywnych ale i pozytywnych). W sferze samoświadomości, poczucia tożsamości, kultury, obyczaju i więzi społecznych skutki tej historii – relacji między dworem a wsią - odczuwane są do dzisiaj, również w postaci różnych, mocno odmiennych postaw wobec wsi i jej tradycji. Chcemy przyjrzeć się z bliska tej tematyce i poszukać odpowiedzi na pytanie o możliwość zmiany perspektywy, tak ważnej dla społecznej, historycznej i kulturowej tożsamości Polaków. E wa G rochowsk a

Program: 10.00

– Rozpoczęcie konferencji

Janusz Prusinowski (dyrektor Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”) – słowo wprowadzające

CZĘŚĆ I – Źródła, inspiracje, interpretacje 1 0 . 1 5 -1 3 . 5 0 – Krótkie wykłady zaproszonych gości 1 0 . 1 5 -1 0 . 5 5 – dr Ewa Grochowska (Lublin): Kilka słów

o wspólnocie i jej historycznych przemianach w przekazach ustnych i pisemnych – zaproszenie do rozmowy

1 0 . 5 5 -11 . 3 5 – dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków): Niewolnicy czy przedsiębiorcy? O chłopach polskich doby feudalnej na nowo 11 . 3 5 -1 2 . 1 5 – dr hab. Anna Engelking (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): Wokół współczesnej pańszczyzny. Z badań etnograficznych we wsiach kołchozowych na Białorusi Przerwa techniczna (10 min)

1 2 . 2 5 -1 2 . 5 5

– mgr Piotr Dorosz (doktorant w Instytucie Sztuki PAN, muzyk, Warszawa): Pańszczyzna w pieśniach żniwnych i dożynkowych Kielecczyzny i Podlasia

1 2 . 5 5 -1 3 . 3 5

– dr Tomasz Rakowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski): Etnografia, eksperyment, sztuka: w stronę alternatywnej historii społecznej Pytania i uzupełnienia

1 3 . 5 0 -1 5 . 0 0 – P R Z E R W A


CZĘŚĆ II – Relacje, świadectwa, obserwacje 1 5 . 0 0 -17. 4 5 – Dyskusja z udziałem zaproszonych gości i wszystkich uczestników konferencji

Ryszard Michalski (Stowarzyszenie „Tratwa”, Olsztyn): Wieś – wyprawa w machinie czasu Witold Broda (skrzypek, Kapela Brodów): Muzyka, praktyka, pamięć Andrzej Bieńkowski (Warszawa): Echa pańszczyzny – kilka uwag terenowych

Serfdom is one of the most painful issues in the history of rural Poland. All the more so, because it extended beyond countryside. An analysis of historical sources (written and oral ones, memories, peasant families’ stories) demonstrates that serfdom resulted in isolation of peasants on many levels with negative effects, but also with some positive ones. History has left its mark on the selfawareness, sense of identity, culture, customs and social bonds – the relations between the manor house and the village – people can sense them even today, and they also manifest themselves in different attitudes towards folklore and tradition.

17. 3 0 – P o d s u m o w a n i e i z a k o ń c z e n i e k o n f e r e n c j i

We would like to take a closer look at this issue and seek answers to the question about the possible change of perspectives, which is of great importance to social, historical and cultural identities of Polish people.

Program może ulec modyfikacji.

Ewa Grochowska

Conference SERFDOM. TRANSFORMING CULTURAL IDENTITY OF THE POLISH VILLAGE

Program:

Dyskusja

All Mazurkas of the World festival is a celebration of folk music. Showing the most crucial context and layers of this world in all its uniqueness cannot be done without a reflection on the social and cultural history of rural Poland. Many researchers say regional differences and styles were defined by the artists’ personal relations to the music and closely connected with their sociological and traditional background. In rural communities customs and traditions have been the most important uniting factor that guided family and social life. Is music just an aesthetic supplement to social bonds or a fundamental requirement for their existence, even determining the quality of life of individuals and communities?

10.00

– Inauguration

Janusz Prusinowski (director of “Mazurkas of the World” Festival) – introduction

PA R T I / S o u r c e s , i n s p i r a t i o n s , i n t e r p r e t a t i o n s 1 0 . 1 5 -1 3 . 5 0 short talks of invited speakers 1 0 . 1 5 -1 0 . 5 5 / dr Ewa Grochowska (Lublin): Introduction to

historical changes in oral and written sources

1 0 . 5 5 -11 . 3 5 / dr Mateusz Wyżga (Pedagogical University, Cracow) Slaves or entrepreneurs? A new look at polish peasantry of feudal era 11 . 3 5 -1 2 . 1 5

/ dr hab. Anna Engelking (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw): Modern serfdom. Ethnographical research in post-Kolkhoz villages of Belarus Technical break (10 minutes)


1 2 . 2 5 -1 2 . 5 5 / mgr Piotr Dorosz (a PhD student in Institute of Art, Polish Academy of Sciences, musician, Warsaw) Serfdom in harvest celebration songs of Kieleckie and Podlasie regions 1 2 . 5 5 -1 3 . 3 / dr Tomasz Rakowski (Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw): Ethnography, experiment, art: reflections on alternative social history 1 3 . 3 5 -1 3 . 5 0 / Q&A 1 3 . 5 0 -1 5 . 0 0 / B R E A K PA R T I I / Na r r a t i v e s , t e s t i m o n i e s , o b s e r v a t i o n s 1 5 . 0 -17. 4 5 – Discussions with invited guests and attendees Ryszard Michalski (“Tratwa” association, Olsztyn): The countryside – time travelling journey Witold Broda (fiddler, Kapela Brodów): Music, application, memory Andrzej Bieńkowski (Warsaw): Echos of serfdom – reflections from field visits Disscussion

17. 3 0 / S u m m a r y a n d c l o s i n g Program may be altered

Film

Film pt. „ U n i w e r s y t e t J a n a G a c y ” powstał ze zdjęć archiwalnych (różnych autorów) oraz nakręconych w 2014 r. Przedstawia postać nieżyjącego już skrzypka z podradomskiej wsi. Przez ostatnie 14 lat jego życia, najpierw z Olsztyna a potem z całej Polski przyjeżdżali do niego młodzi ludzie, „po muzykę”. Uczyli się od niego i stopniowo stawali się samodzielnymi muzykantami. Niezwykła, pełna ciepła i naturalności relacja między Janem Gacą a uczniami opierała się na rzeczywistej wymianie – on uczył, dawał muzykę i wiedzę o świecie, w którym wyrósł, oni dawali zapał, zaangażowanie, obecność i troskę. Po długich latach uśpienia, za sprawą młodych przybyszów, muzyce Jana Gacy, która wiele lat była nie praktykowana przypadło w udziale drugie życie. Drugie życie otworzyło się również przed młodymi ludźmi, którzy po raz pierwszy wzięli do ręki instrument i zaczęli odkrywać świat wiejskiej muzyki. Film pokazuje niezwykłe zjawisko jakim była relacja uczniów z panem Janem, a jednocześnie jest jedną z pierwszych filmowych rejestracji ruchu istniejącego od lat 90., związanego z ideą rekonstrukcji muzyki tradycyjnej w jej oryginalnym kształcie. Obraz ma służyć przełamywaniu stereotypów myślenia o muzyce ludowej jako o skansenie oraz zachęceniu kolejnych kręgów osób do sięgnięcia po tę muzykę. Reżyseria: Jagna Knittel P rodukcja: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, Instytut Muzyki i Tańca

J a g n a K n i t t e l , etnolożka, śpiewaczka tradycyjna, dokumentalistka. Od 1998 r związana ze środowiskiem praktyków muzyki tradycyjnej. Autorka filmów dokumentalnych z Ukrainy, Białorusi, Rosji. Animatorka i koordynatorka wielu projektów dotyczących kultury tradycyjnej.


Film

The film “ J a n G a c a U n i v e r s i t y ” is a combination of archive material (by various authors) and contemporary footage. It portrays the late fiddler Jan Gaca from a small village near Radom. For the last 14 years of his life, he was the mentor of young people who travelled to him “for music” – first from Olsztyn, and later from all over Poland. They were learning from him, and gradually becoming independent musicians. The extraordinary, natural and warm-hearted relation between Jan Gaca and his pupils was based on a real exchange. He taught – not only about music, but also about the world of his youth, and they gave their verve, drive, presence and attention in return. Thanks to the young adepts, Jan Gaca’s music was given a new life after many silent years. A new life was also given to the pupils – they took instruments in their hands and begun to discover folk music. The film depicts this remarkable relationship, yet it is also a pioneering chronicle of traditional music revival, started in the 1990s and aimed at reconstructing the genre in its original form. The picture means to break stereotypes about folk music, often seen as outdated, and encourage the viewers to start their own adventure with it. Directed by Jagna Knittel P roduction: Mazurkas of The World Foundation, The Institute of Music and Dance

J a g n a K n i t t e l , ethnologist, folk singer and documentary filmmaker. Since 1998 actively engaged in traditional music practice. Author of documentaries from Ukraine, Belorus and Russia. Promoter and coordinator of numerous projects pertaining to traditional culture.


WTOREK 19.04 Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 g. 19.00 Koncert finałowy KONKURSU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW „STARA TRADYCJA”

Solec 44, ul. Solec 44 g.

22.00–01.00 KLUB FESTIWALOWY

g. 10.00-17.30 WARSZTATY – patrz str. 74

TUESDAY 19.04   Mazowiecki Instytut Kultury, Elektoralna 12

19.00 h Final concert: „OLD TRADITION” COMPETITION FOR YOUNG MUSICIANS Solec 44, ul. Solec 44

22.00–01.00 h FESTIVAL CLUB

10.00-17.30 h WORKSHOPS – see page 74


KONCERT FINAŁOWY KONKURSU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW „STARA TRADYCJA”

LAUREATES’ CONCERT – OLD TRADITION COMPETITION 2016

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel. Jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej. Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków - kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych)  oraz poszukiwanie nowych form na obecność tej muzyki  we współczesnej kulturze.

The competition is addressed to young musicians, vocalists and groups. It is an occasion to present musical skills rooted in the Polish folk tradition. The competition seeks to promote young instrumentalists and vocalists who perpetuate Polish traditional music originating from historical or contemporary regions of the country and attempt to include it in the contemporary culture.

Na podstawie zgłoszeń (3 nagrania i internetowy formularz zgłoszeniowy) jury wyłoni od 5 do 10 zespołów/solistów, którzy zagrają, zaśpiewają lub poprowadzą zabawy taneczne podczas finałowego spotkania. Czas występu to 15 minut. Skład Jury: Stanisława Galica Górkiewicz, Ewa Grochowska, Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin Pospieszalski, Tomasz Nowak, Adam Strug, Janusz Prusinowski. Zwycięzca otrzyma także zaproszenie do występu podczas jednego z koncertów na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja” (Warszawa, 13-15 maja 2016 r.).

Based on the applications (3 recordings and online application form) the jury will select 5 to 10 groups/soloists who will play, sing or lead dances during the final event. Stage time is 15 minutes. Members of the jury: Ewa Grochowska, Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin Pospieszalski, Tomasz Nowak, Adam Strug, Janusz Prusinowski. First prize winner will also be invited to perform during the “New Tradition” Festival hosted by Program 2 of the Polish Radio (13-15 May 2016, Warsaw).


ŚRODA 20.04 Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66 g.

18.30

g.

19.00

Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66

18.30

Wernisaż wystawy ANDRZEJA RÓŻYCKIEGO „MONIDŁO – SZUKANIE PIĘKNA” Koncert POLSKO-UKRAIŃSKI „WESELE Z WOŁYNIA. ŚWIAT, KTÓREGO NIE MA” Z espół Ś piewacz y E w y G rochowsk iej , D ziczk a , I ryna K lymenko i B absk ij K ozaczok (U k r aina ), J anusz P rusinowsk i , M ateusz K owalsk i , P iotr P iszczatowsk i k u r ator koncert u

WEDNESDAY 20.04

M a n i uch a B i kon t

g. 22.00–01.00 w tym samym miejscu

KLUB FESTIWALOWY g. 10.00-17.30 WARSZTATY – patrz str. 74

h

Exhibition opening: MONIDŁO – IN SEARCH OF BEAUTY BY ANDRZEJ RÓŻYCKI 19.00 h Concert: POLISH-UKRAINIAN VOLYNIA WEDDING. A WORLD THAT IS NO MORE E wa G rochowsk a ’ s vocal group, I ryna K lymenko and B absk ij K ozaczok (U k r aine ), J anusz P rusinowsk i , M ateusz K owalsk i , P iotr P iszczatowsk i cu r ator :

M a n i uch a B i kon t

22.00–01.00 h at the same place FESTIVAL CLUB

10.00-17.30 h WORKSHOPS – see page 74


MONIDŁO – SZTUKA FOTOGRAFICZNA PIĘKNIE UDOSKONALONA. Wystawa monideł z prywatnej kolekcji Andrzeja Różyckiego

W kręgach ludzi zamawiających monidła i zdobiących nimi swe mieszkania, nazywano je jedynie i słusznie portretami. Pojęcia „monidło” całkowicie nie znano. Portrety fotograficzne wzbogacano retuszem czarno-białym, bądź barwnym, uzupełniającym, nade wszystko uładzającym i wypiękniającym twarze przedstawionych postaci. Dlaczego tak powszechna była nieufność do techniki fotografii czystej? Pozostawmy te rozważania na inną okoliczność. Teraz z okazji wielkiego święta, czyli festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”, gdzie odbywa się pielęgnacyjne śledzenie tradycji muzycznych, popatrzmy na sztukę wizualną, czyli monidłaportrety. Na ile one mają coś z ducha, bądź inspiracji twórczością ludową? Według mnie tych związków jest bardzo dużo. Przykłady: czy jajko świąteczne w kulturze ludowej może być inne niż nie „okraszone” i to na wszelkie odmiany i mody regionalne? A może świąteczny strój chłopa jest skromny, jednobarwny? Czy rzeźby ludowe w kapliczce nie są przypadkiem malowane na wyraźnie jaskrawe kolory, a same kapliczki pięknieją pod napływem girlandów kwiatów w okresie majowych śpiewów? Itd., itd. Już jesteśmy bardzo blisko wnętrza domostwa, w którym ma zawisnąć portret. Ściany domów mają swoisty porządek. W części centralnej, nieprzypadkowo u góry, pieczołowicie rozwieszone czuwają nad duchem mieszkańców niezmiernie barwne oleodruki postaci świętych. Nie do wyobrażenia jest zawieszenie czystej fotografii w takim towarzystwie. Tylko fotografia przetworzona, uszlachetniona ręką ludzką a więc „uartystyczniona” może zawisnąć w wiejskim domu. Fotograficzną podobiznę właścicieli udoskonalono według wszelkich reguł estetyki ludowej. Zgodnie z życzeniami, upodobaniami i wizją świata tych ludzi. Jeszcze jedna ważna konstatacja – to wiejska chałupa (jak i również miejska) stała się pierwszym miejscem „galeryjnym” dla takiej fotografii. Portrety rodzinne udoskonalone i upiększone

wcześniej zawitały do domów wiejskich niż czysta fotografia do galerii i salonów artystycznych. I o tym należy pamiętać. Andrzej Różycki, fotozof.

A n d r z e j R ó ż y c k i – polski reżyser filmowy, scenarzysta,

fotograf, artysta multimedialny, teoretyk sztuki. Absolwent i wykładowca wydziału reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Związany z łódzkim środowiskiem progresywno-awangardowym (m. in. Zero-61, Warsztat Formy Filmowej, Łódź Kaliska), obecnie członek ZPAF. Współpracował z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Jest twórcą około pięćdziesięciu filmów z obszaru etnologii, sztuki i obrzędów ludowych. Miłośnik, znawca i zbieracz ostatnich dokonań polskiej sztuki ludowej z zakresu malarstwa, rzeźby i ceramik, właściciel znaczącej kolekcji w skali ogólnopolskiej. 

koordynator:

Diana Szawłowska

MONIDLO – TINTED PHOTOGRAPHY ART PERFECTED “Monidlo” is an ironic term used to describe hand-coloured wedding photograph popular in 20th century Poland. “Monidlo” was only referred to as “portrait” by those who ordered it from a photographer and decorated their households with it. The photographs were retouched by hand in black and white or colour to complete, improve and beautify the faces of bride and groom. Why the mistrust in pure photographic technique? That’s a question for another time.

Right now while we celebrate the great folkloric festival of All Mazurkas of the World, let’s have a look at the visual art of monidlo-portrait and the extent to which it has been inspired by folk art. I think that impact was huge. For example, can you imagine an Easter egg without colourful decoration? Or a traditional costume which is drab and modest? No, folk art is bustling with colour. Virgin Marys in shrines by the road are painted pink, blue and yellow and the shines themselves are adorned with garlands of flowers for May devotions.


Interior décor in traditional village houses includes colour oil prints of Catholic saints in the middle part of the main room at the top, guarding the people who live there. Hanging a black and white photograph next to them would be out of place. Therefore, it needed to be improved, transformed by an artist’s hand according to the aesthetic principle of the folk art and peasant tastes of country people. The country house (and urban too) was the first gallery exhibiting tinted photographs. Perfected family portraits came into the rural houses long before black and white or sepia photographs came on display in art galleries and salons. Let’s remember that. Andrzej Różycki, Photosopher

A n d r z e j R ó ż y c k i – film director, screenwriter,

photographer, multimedia artist, and art expert. Graduate and fellow of the film direction department at the Lodz National Film School. He has been associated with the progressive and avant-garde milieus in Lodz (Zero-61, Film Form Workshop,  Łódź Kaliska), and is currently a member of the Polish Association of Photography Artists. As a filmmaker he is the author of some fifty films about ethnology, folk art and traditions. He is also a great lover, connoisseur and collector of contemporary folk art., paintings, sculptures and pottery. His art collection is one of the most significant on the national scale.

coor di nator :

Diana Szawłowska

Koncert WESELE Z WOŁYNIA – ŚWIAT, KTÓREGO NIE MA.

W koncercie cofniemy się do czasów przedwojennych, kiedy to Wołyń zamieszkiwali Ukraińcy, Polacy i Żydzi. Tragedie wojenne bezpowrotnie zmiotły z powierzchni ziemi tamten krajobraz kulturowy. Mimo to, bazując na bezpośrednich relacjach świadków, nagraniach archiwalnych i dokumentach pisanych spróbujemy odtworzyć jego fragment, pokazać jak współistniały i przenikały się polskie i ukraińskie tradycje. Nasza praca przy rekonstrukcji polsko-ukraińskiego wesela z lat trzydziestych (przeprowadzona przy okazji produkcji filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”) potwierdziła, że istnieje obszerny materiał muzyczny, tekstowy, choreograficzny, obrzędowy z tych terenów (między Chełmem, Tomaszowem Lubelskim, Lubieszowem i Łuckiem). Jedne elementy tradycji były zasadniczo różne, inne - tożsame, ze względu na sąsiedztwo terytorialne, wszystkie pozostawały ze sobą w dialogu. Chodź z dzisiejszej perspektywy może się to zdawać zaskakujące, rzeka Bug nie dzieliła, a łączyła terytorium kulturowo. Koncert jest naszym wyobrażeniem wielokulturowego obrazu przedwojennego Wołynia - świata, którego już nie ma. Wołyńskie wesele daje wgląd w bogatą tradycję (muzykę, taniec, obrzęd, obyczaj) jednego z licznych pograniczy tej części Europy. Wykonawcy koncertu wcielą się w role rodziny i gości na dawnym polsko–ukraińskim weselu na Wołyniu. „Ośpiewają” kluczowe momenty wesela: przyjazd młodego, błogosławieństwo, czynności obrzędowe wokół korowaja, oczepiny, przenosiny młodej do domu młodego. Ważnym elementem tego muzycznego zgromadzenia będą improwizowane przyśpiewki, pieśni miłosne, pieśni śpiewane za stołem, toasty. Nie zabraknie także kapeli i tańców lokalnych, takich jak swat, krutak, pochoda oraz melodii znanych powszechnie i chętnie na weselach grywanych: krakowiaka, karapeta, kozaka, polki, oberka czy mazurka. Maniucha Bikont


B a b s k i j K o z a c z o k ( K i j ó w ) przywiezie pieśni z powiatów wolodymyreckiego i kiwerciwskiego. Pieśni zostały nagrane w terenie przez członków zespołu w ostatnich latach. Oznacza to, że jeszcze dziś tradycje wołyńskiego śpiewu przetrwały na wsi. Co ciekawe i żadko spotykane, część repertuaru weselnego oraz styl śpiewu, który zaprezentuje zespół, przechował się w pamięci mężczyzn. Gościnnie w tym rodzinnym, żeńskim zespole Iryny Klymenko wystąpi dwóch młodych i doświadczonych śpiewaków i badaczy rodem z Polesia. B a bsk i j kozaczok (K i jów) w ystą pi w sk ł a dzi e : Iryna Klymenko, Marianna Marhel, Igor Perewertniuk, Wolodymir Szczybra

Z e s p ó ł ś p i e w a c z y E w y G r o c h o w s k i e j sięga do doświadczeń z pracy nad obrzędowością weselną wschodniej Lubelszczyzny (szczególnie terenów między Chełmem a Hrubieszowem). Formuły muzyczne występujące w tej części regionu odpowiadają tym, które znamy z terenów centralnego Wołynia. W pracy nad repertuarem, który usłyszymy w koncercie, śpiewaczki korzystają przede wszystkim ze źródeł archiwalnych, z ustnych relacji o przedwojennych weselach na tych terenach oraz z analizy porównawczej stylów śpiewu obrzędowego z innych części centralnej i południowo–wschodniej Lubelszczyzny i umiejętności zdobytych podczas nauki u śpiewaczek weselnych starszego pokolenia. Jest to nowy projekt badawczy i wokalny zespołu.

Z e s p ó ł D z i c z k a oparł swój repertuar na nagraniach archiwalnych z Wołynia, Zachodniego Polesia i Podola, a także odczytał i ożywił zapisy nut i tekstów Juria Cechmistruka ze zbioru „Narodni pisni Wolyni: Fonograficzni zapisy 1936-1937” oraz Oskara Kolberga (tom 36 Wołyń).

Z espół Ś pi e waczy E w y G rochowsk i ej: Maniucha Bikont, Joanna Gancarczyk, Olga Kozieł, Agnieszka Szokaluk

S k ł a d zespołu: Tetiana Sopiłka, Justyna Czerwińska, Maria Puzyna, Ewa Winiarska, Agata Wróbel

VOLHYNIA WEDDING – A WORLD THAT IS NO MORE

K a p e l a W e s e l n a sięga do archiwalnych nagrań z lat 70. spod Kowla (autorstwa Oleksija Oszurkiewicza) oraz nagrań z początku XXI wieku z okolic Horochowa (autorstwa Iryny Fedun), a także słynnych nagrań Mychajlo Chaja ze wsi Wielka Głusza. Muzycy sięgnęli po melodie roztoczańskich skrzypków, którzy w młodości ogrywali wołyńskie wesela jak Józef Radej (ur. w 1902 roku w Olszance k. Turobina). W weselnym koncercie zagrają w charakterystycznym dla regionu lubieszowskiego (północny Wołyń) składzie: dwoje skrzypiec i bęben, gdzie drugie skrzypce grają sekund w oktawie. S k ł a d k a pel i : Janusz Prusinowski / skrzypce, Mateusz Kowalski / skrzypce, Piotr Piszczatowski / bęben, baraban

Polish-Ukrainian relations in Volhynia is a difficult and painful subject. That being said, we would like to go back in time to the multicultural Volhynia from before World War II. While reconstructing a Polish-Ukrainian wedding from 1930s for Wojciech Smarzowski’s movie „Volhynia” it has been it has been confirmed that there are vast resources of music, lyrics, dances and traditions to be found in that historical region (which straddles Poland, Ukraine and Belarus between Chełm, Tomaszow Lubelski, Kovel and Lutsk). Before World War II Polish and Ukrainian traditions and languages coexisted, coupled by Catholic and Orthodox rites. The Bug river that divided this region also brought the local people together. Some traditions differed, others were identical due to close cohabitation and mutual dialogue. The Volhynia Wedding performance is how we imagine the multicultural pre-War Volhynia - a world which does not exist anymore. It provides an insight into the rich tradition, music, dance, customs and rituals of one of the borderlands in these parts of Europe.


The artists play the roles of family and guests to an old-time Polish – Ukrainian wedding in the region of Volhynia. They „sing around” the key moments of the feast: arrival of the groom, blessings, rite of the korovai bread, unveiling and capping ceremony, the bride’s moving in with the groom. Ritual and love songs, feast songs and toasts are an important element of this musical gathering. There will also be local bands and dances, such as svat, krutak, pohoda and popular tunes played at weddings: krakoviak, karapeta, kozatchok, polka, oberek and mazurka. Maniucha Bikont

B a b s k i y K o z a t c h o k e n s e m b l e f r o m K i e v , Ukraine, is

bringing songs from the vicinity of Volodymyr and Kiverciv, which have been preserved until this day in the country. What makes it even more interesting is that part of the repertoire presented by the ensemble has survived in the memory of the men. The ensemble, however all female, is going to feature performances by two guest singers and researchers from Polesia region, Poland.

B a bsk i y K ozatchok : Irina Klymenko, Marianna Marhel, Igor Perevertnuk, Volodymyr Shtchybra

Dziczka Ensemble

based its repertoire on the archived audio records from Volhynia, West Polesia and Podolia, as well as phonographic records gathered by Yuri Tzehmistruk in the „National Songs of Volhynia 1936-37” and great Polish ethnographer Oskar Kolberg in Volume 36: Volhynia.

D ziczk a E nsembl e : Tetiana Sopilka, Justyna Czerwinska, Maria Puzyna, Ewa Winiarska, Agata Wróbel

T h e W e d d i n g B a n d brings back to life the archived records from 1970s and the region of Kovel (by Oleksyi Oshurkevitz) and the vicinity of Horokchov (by Irina Fedun), as well as the famous recordings by Mykchalo Haj from the village of Velyka Glusha. The musicians have reached down to the tunes by fiddlers from Roztochia, such as Josef Radey, who played at Volhynian weddings. The wedding band is made up after the Lubashev fashion: first and second fiddle and drum. W eddi ng B a nd : Janusz Prusinowski / violin, Mateusz Kowalski / violin, Piotr Piszczatowski / drum

E w a G r o c h o w s k a ’s S n g e r s E n s e m b l e

performs wedding rites from the Polish region of Lublin, whose musical form reflects the one of central Volhynia. The singers recreate archived records and folk lore of the pre-War weddings from that area and the songs they learned from the former generation. It has been both a research and a vocal project for them.

E wa G rochowsk a w i t h S i ngers ’ E nsembl e : Maniucha Bikont, Joanna Gancarczyk, Olga Kozieł, Agnieszka Szokaluk


CZWARTEK 21.04 Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66 g.

19.00

Koncert „WIEJSKIE KLUBY TAŃCA” K apel a K mity , M aciej Ż ur ek , S tefan G aca – P rzysta łow ice M a ł e (R adomsk i e ) K apel a W itaszewiacy , M ar ia S tepień , K azik N itk iewicz – W i tasze w ice (Ł ęczyck i e ) K apel a P iecyk a , W ies ł awa G romadzk a z k apel ą – W i r (R adomsk i e ) W esoł a T rójk a , K apel a Z dzis ł awa K wapińsk iego i T adeusza S a ł buta , Z awoł any S k ł ad W eselny – S yc y na (P ow iśl e r a domsko – k i el eck i e ) K apel a L ipców, K apel a S tachury , M arcin D r abik – W ygna nów (R a domsk i e ) pom ysł i r e a l izacja koncert u : i

A ndrzej B i e ń kowsk i

M at eusz N i w i ńsk i

THURSDAY 21.04   Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66

19.00 h Concert: VILLAGE DANCE CLUBS K apel a K mity , M aciej Ż ur ek , S tefan G aca – P rzysta łow ice M a ł e (R a domsk i e ) K apel a W itaszewiacy , M ar ia S tepień , K azik N itk iewicz – W i tasze w ice (Ł ęczyck i e ) K apel a P iecyk a , W ies ł awa G romadzk a z k apel ą – W i r (R adomsk i e ) W esoł a T rójk a , K apel a Z dzis ł awa K wapińsk iego i T adeusza S a ł buta , Z awoł any S k ł ad W eselny – S yc y na (P ow iśl e r a domsko – k i el eck i e ) K apel a L ipców, K apel a S tachury , M arcin D r abik – W ygna nów (R a domsk i e ) concep t a nd product ion :

A ndrzej B i e ń kowsk i

a nd

M at eusz N i w i ńsk i

g. 22.00–01.00 w tym samym miejscu

22.00–01.00 h at the same place

KLUB FESTIWALOWY

FESTIVAL CLUB

g. 10.00-17.30 WARSZTATY – patrz str. 74

10.00-17.30 h WORKSHOPS – see page 74


Koncert „WIEJSKIE KLUBY TAŃCA”

filmem, muzyką i słowem opowie niezwykłą historię przywracania tradycji zabaw tanecznych w miejscach, gdzie kilkadziesiąt lat temu stanowiły istotę funkcjonowania podstawowych więzi społecznych. Początkiem „ożywiania” muzyki wiejskiej były doświadczenia Podróżniczego Kolektywu Skrzypcowego - formacji złożonej z uczniów Jana Gacy, wiejskiego skrzypka z Przystałowic Małych. Młodzi uczniowie, przybysze z dużych miast, szybko zauważyli, że społeczności wiejskie pod maską dystansu i niechęci do własnej muzyki kryją ogromną tęsknotę do spotkań, muzyki, klimatu dawnych zabaw. Zainicjowane przez nich potańcówki okazały się bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Ta współpraca miejscowych i przyjezdnych miłośników tańca i muzyki tradycyjnej zaowocowały wypracowaniem uniwersalnej formuły wydarzeń o nazwie Wiejskie Kluby Tańca. Istotą tej idei jest spotkanie społeczności przy starej muzyce swojej wsi, granej przez lokalnych muzykantów i ich uczniów. Odbywające się w wiejskich remizach i świetlicach zabawy taneczne w dawnym stylu organizują sami mieszkańcy wsi sołtysi, lokalni przedsiębiorcy, członkinie i członkowie kapel i zespołów, koła gospodyń wiejskich, strażacy. Dokumentacją, wsparciem merytorycznym i promocją tej rozrastającej się z roku na rok sieci zajmuje się Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna wraz z licznym gronem amatorów wiejskiej muzyki pochodzących z miast. Tak jedni, jak i drudzy tworzą wspólnotę miłośników dawnej muzyki, a ich jedyną wypłatą jest radość z tego, że Wiejskie Kluby Tańca działają. Jest to współczesne – i zupełnie zaskakujące – spotkanie miasta i wsi. Koncert będzie opowieścią o pięciu miejscach, w których formuła Wiejskich Klubów Tańca z powodzeniem funkcjonuje: Przystałowice Małe, Witaszewice, Wir, Sycyna, Wygnanów. Chcielibyśmy zarysować korzenie muzyczne tych miejsc poprzez opowieści i filmy Andrzeja Bieńkowskiego, a krajobraz współczesny poprzez spotkanie z wiejskimi muzykantami i ich miejskimi uczniami. Na

koncercie obecni będą lokalni inicjatorzy Wiejskich Klubów Tańca, bez których nic by się tam nie wydarzyło. P om ysł

i r e a l izacja koncert u :

Przystałowice Małe

Andrzej Bieńkowski, Mateusz Niwiński

/ okolice Przysuchy / powiat przysuski

Przystałowice Małe to pod względem tradycji muzycznych jedna z najbardziej niezwykłych wsi w Polsce a muzyka skrzypcowa to jej ważna część. Rozsławiona przez nieżyjącego już skrzypka -nauczyciela Jana Gacę, do którego przyjeżdżali tłumnie uczniowie z całej Polski. Nadal mieszka tam dwóch czynnych skrzypków reprezentujących najlepsze tradycje kajockiego muzykowania – Tadeusz Jedynak i Jan Kmita. Stąd pochodzi też znakomity skrzypek Piotr Gaca. W Przystałowicach działa też kobiecy zespół śpiewaczy „Przystalanki” prowadzony przez panią Krystynę Gaca. To właśnie one są głównymi animatorkami miejscowego Klubu Tańca wspieranego również przez sołtysa i członków rady sołeckiej. K a pel a K m i t y: Jan Kmita / skrzypce, Maria Pęzik / bębenek, śpiew, Mariza Nawrocka / basy M aci ej Żu r ek z k a pel ą : Maciej Żurek / skrzypce, Stefan Gaca / bębenek

W y g n a n ó w / okolice Przytyka / powiat radomski Wygnanów to wieś, której próżno szukać na pierwszej lepszej mapie – potrzebna jest porządna sztabówka. Ta nieduża miejscowość ma jednak duże tradycje muzyczne. Tutaj żyje jeden z najlepszych harmonistów w regionie – Tadeusz Lipiec. Pomysł na zabawy w Wygnanowie pojawił się kilka lat temu. Dzięki Andrzejowi Jurkowskiemu - lokalnemu przedsiębiorcy  - stara szkoła w Wygnanowie zamieniła się w Dom Ludowy – otwarty hucznie w 2011 roku. To był przełom. Przynajmniej dwa razy do roku do Wygnanowa zjeżdżają najlepsi wiejscy muzykanci z okolic wraz ze swymi uczniami pochodzącymi z niemalże całej Polski, a nawet Europy. www.akademiakolberga.pl/wiejski-klub-tanca-wygnanow/


K a pel a L i pców : Tadeusz Lipiec / harmonia trzyrzędowa, Mateusz Niwiński / skrzypce, Marian Lipiec / baraban

W esoł a Trój k a : Barbara Michalec / akordeon, Czesław Szymanek / skrzypce, kornet, Kazimierz Gaweł / baraban

K a pel a Stach u ry: Tomasz Stachura /akordeon, Marcin Drabik / skrzypce, Karol Stachura / baraban

K a pel a Z dzisł awa Kwa pi ńsk i ego i Ta deusza S a ł bu ta or az Z awoł a n y S k ł a d W esel n y: Zdzisław Kwapiński / saksofon altowy, Tadeusz Sałbut / skrzypce, saksofon tenorowy, Mateusz Niwiński / skrzypce, Jakub Zimończyk / harmonia trzyrzędowa, Agnieszka Niwińska / baraban, Mariza Nawrocka / śpiew

Ł ę c z y c k i e K l u b y Ta ń c a

/ powiat łęczycki

Wszystko zaczęło się od grupy młodych ludzi z Łodzi zafascynowanych muzyką najstarszego łęczyckiego skrzypka Tadeusza Kubiaka. Marzyło im się by znów zaczęto pod Łęczycą tańczyć do dawnych melodii. Przy czynnym wsparciu kapeli Witaszewiacy (w której gra syn Tadeusza Kubiaka) udało im się zorganizować pierwszą zabawę w Witaszewicach. Kolejne odbywały się w Lubieniu i w Górze św. Małgorzaty. Królują na nich stare kujony, oberki i polki. www.akademiakolberga.pl/tadeusz-kubiak/ W i tasze w i ac y i przy jaci el e : Krzysztof Kubiak /akordeon, Stanisław Bagrowski / baraban, Mirosław Andrzejczak / skrzypce, Józef Oleski / trąbka, Maria Stepień / skrzypce, Kazik Nitkiewicz / trąbka

Sycyna

/ Powiśle radomsko-kieleckie / powiat zwoleński

Inicjatorem Wiejskiego Klubu Tańca w Sycynie był skrzypek i saksofonista Zdzisław Kwapiński. Chciał by zabawy jakie widział pod Przysuchą odbywały się także w jego rodzinnych stronach. Swoim pomysłem zaraził mieszkańców Sycyny. Przy wsparciu strażaków, biblioteki, Towarzystwa Oświatowego w Sycynie oraz burmistrz Zwolenia udało się dotychczas zorganizować dwie zabawy na których tańczono do muzyki z Powiśla Kieleckiego i Radomskiego. Muzyczna kraina Powiśla to już wyciągane, spokojne nuty Powiślaków zwanych Podwiślakami lub Wędrowcami, płynące z wolna jak wody pobliskiej Wisły a trąbki, saksofony to naturalne instrumentarium miejscowych kapel. www.akademiakolberga.pl/wiejski-klub-tanca-sycyna/

Wir

/ okolice Potworowa / powiat przysuski

W Wirze mieszkało niegdyś wielu znakomitych skrzypków, stąd pamięć o dawnej muzyce w tych stronach nie zanikła nawet w XXI w. Pierwszą zabawę w Wirze zorganizowali strażacy wespół z Paniami ze stowarzyszenia Wirowianki. Przybyło na nią ponad 350 os., które do utraty tchu tańczyły do mazurków i polek wygrywanych prze starych mistrzów harmonii i skrzypiec oraz ich uczniów. W Wirze można spotkać także wiele osób grających te melodie na harmonijkach ustnych, jest to także wieś doskonałych tancerzy, uprawiających charakterystyczny, wirowski styl wirowania. K a pel a P i ec y k a : Ryszard Piecyk / harmonijka ustna, Tadeusz Tarnowski / bębenek W i esł awa G rom a dzk a z k a pel ą : Wiesława Gromadzka / harmonia trzyrzędowa, Piotr Sikora / skrzypce, Jan Wochniak / baraban


Concert „VILLAGE DANCE CLUBS”

uses cinema, music and words to tell a wonderful story of restoring the lost tradition of dancing parties which, several decades ago, were fundamental to the development of social relations in the countryside. A starting point for folk music revival were the experiences of the Travelling Fiddlers’ Collective – students of Jan Gaca, fiddler from the village Przystałowice Małe. The group of urban enthusiasts soon realized that behind a mask of distance and resentment towards traditional music, village residents have a great longing for old-time gatherings and celebration. Thus, dancing parties organized by the Collective became very important for the local community. The cooperation between the locals and outsiders, both loving traditional music and dances, resulted in the creation of Village Dance Clubs. The idea behind this event is to bring the village community together around its own heritage – the original music, played by regional musicians and their students. Old-school dance parties take place in fire stations or community centers, and are organized by the residents themselves – local authorities, businessmen, firemen and musicians. Support and promotion of the growing event network is provided by “Tratwa” Association from Olsztyn, and a large group of city-dwelling folk music admirers. All these people are an enthusiast community, whose only profit from this enterprise is joy and satisfaction, simply because Village Dance Clubs exist. It is a modern – and surprising – encounter of the urban and the rural. The concert is a tale about five places where Village Dance Clubs are successfully running: Przystałowice Małe, Witaszewice, Wir, Sycyna, Wygnanów. We want to outline the musical roots of these villages through the stories and films by Andrzej Bieńkowski, and to showcase the modern picture by simply listening to folk musicians, their city followers and local promoters of Village Dance Clubs – without them, nothing would have ever happened. I de a

a nd product ion :

A ndr zej B ieńkowsk i , M ateusz N iwińsk i

Przystałowice Małe

/ Przysucha region

Przystałowice Małe is one of the most extraordinary Polish villages in terms of musical traditions, where the fiddle plays an important role. The place has been made famous by the late fiddler and teacher Jan Gaca, whose students came from all over Poland. Two fiddlers representing the best traditions of Kajok music, Tadeusz Jedynak and Jan Kmita, still live in Przystałowice Małe. It is also home of another remarkable fiddler, Piotr Gaca, and women’s vocal group “Przystalanki”, led by Mrs. Krystyna Gaca. The ladies are active promoters of the Dance Club, supported by the local authorities as well. K a pel a K m i t y: Jan Kmita / fiddle, Maria Pęzik / drum, vocals, Mariza Nawrocka / bass M aci ej Żu r ek w i t h ba nd : Maciej Żurek / fiddle, Stefan Gaca / drum

Wygnanów

/ near Przytyk, Radom region

Wygnanów is not easy to find on any common map - one would probably need an army map for that. However, this tiny village boasts a great musical heritage. One of the best local harmonists, Tadeusz Lipiec, lives there. The idea for organization of dance club in Wygnanów appeared a few years ago. Thanks to Andrzej Jurkowski, a local businessman, an old school building was transformed into The Folk House, opened in 2011. It was a breakthrough – now, at least twice a year, the best local musicians and their students from all over the country (or even Europe) come to perform in Wygnanów. www.akademiakolberga.pl/wiejski-klub-tanca-wygnanow/ K a pel a L i pców Tadeusz Lipiec / harmonia, Mateusz Niwiński / fiddle, Marian Lipiec / baraban drum


K a pel a Stach u ry Tomasz Stachura / accordion, Marcin Drabik / fiddle, Karol Stachura / baraban drum

Łęczyca Dance Clubs

/ Łęczyca region

All started with a group of young people from Łódź, fascinated by the music of the oldest Łęczyca fiddler – Tadeusz Kubiak. They dreamed that sometime the old tunes will be heard and danced to again. With support of Witaszewiacy band (Tadeusz Kubiak’s son is a member), they managed to organize the first party in Witaszewice. Others took place in villages of Lubień and Góra Św. Małgorzaty. Kujon, oberek and polka are the most popular dances. www.akademiakolberga.pl/tadeusz-kubiak/ W i tasze w i ac y a nd f r i ends : Krzysztof Kubiak / accordion, Stanisław Bagrowski / baraban drum, Mirosław Andrzejczak / fiddle, Józef Oleski / trumpet, Maria Stepień / fiddle, Kazik Nitkiewicz / trumpet

Sycyna

K a pel a Z dzisł awa Kwa pi ńsk i ego i Ta deusza S a ł bu ta a nd Z awoł a n y S k ł a d W esel n y Zdzisław Kwapiński / alto sax, Tadeusz Sałbut / fiddle, tenor sax, Mateusz Niwiński / fiddle, Jakub Zimończyk / harmonia, Agnieszka Niwińska / baraban drum, Mariza Nawrocka / vocals

/ Zwoleń region

The initiator of Sycyna Village Dance Club was Zdzisław Kwapiński, fiddler and saxophonist. He wanted to recreate the parties he saw near Przysucha in his homeland, and convinced Sycyna residents to share his enthusiasm about the idea. With the support of local firemen, library staff, Educational Society and mayor of Zwoleń, two dance parties already took place. Guests danced to the music from the region of Powiśle, characterized by calm, “stretched” notes, flowing slowly like the currents of nearby Vistula river. Also, saxophones and trumpets are typical instruments for local bands. www.akademiakolberga.pl/wiejski-klub-tanca-sycyna/ W esoł a Trój k a Barbara Michalec / accordion, Czesław Szymanek / fiddle, cornet, Kazimierz Gaweł / baraban drum

Wir

/ near Potworów, Przysucha region

Wir used to be home of many excellent fiddlers, so the memory of old music has not died even in the 21st century. The first dance party was organized by the firemen and the ladies of a local society, “Wirowianki”. It gathered over 350 guests, who danced mazurkas and polkas played by the old masters of harmonia and fiddle, and their students. Moreover, many people in Wir play these tunes on the harmonica, it is also the birthplace of superb dancers, who – according to the village’s name – really know how to whirl (Wir literally means “a whirl”). K a pel a P i ec y k a : Ryszard Piecyk / harmonica, Tadeusz Tarnowski / drum W i esł awa G rom a dzk a w i t h ba nd : Wiesława Gromadzka / harmonia, Piotr Sikora / fiddle, Jan Wochniak / baraban drum


PIĄTEK 22.04 

FRIDAY 22.04

Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66 g.

Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66

19.00

Koncert POLSKO-SZWEDZKI „CHODZONY, POLONEZ, POLSKA” J an S z yma ńsk i i C zes ł aw K ocemba z uczniami (D iabubu ) /

m uzy k a

z łow ick i ego

B algetingen / m uzy k a t r a dyc y j na z połu dn i a Szw ecj i K apel a B rodów, P aweł I waszk iewicz , J ustyna P ier nik , B artosz I zbick i / polonezy

R oyal C ollege of M usic (S ztok holm ) / k u r ator koncert u : J a n usz

kompozycj e współczesne

P rusi nowsk i

g. 22.00–01.00 w tym samym miejscu

KLUB FESTIWALOWY

g. 10.00-17.30 WARSZTATY – patrz str. 74

19.00 h Concert: POLISH-SWEDISH “CHODZONY, POLONEZ, POLSKA” J an S zyma ńsk i and C zes ł aw K ocemba with students (D iabubu ) / m usic f rom łow ick i e r egion B algetingen / t r adi t iona l m usic f rom t he sou t h of S w eden K apel a B rodów, P aweł I waszk iewicz , J ustyna P ier nik , B artosz I zbick i / polona ise da nces R oyal C ollege of M usic (S tok holm ) / moder n com posi t ions cu r ator : J a n usz

P rusi nowsk i

22.00–01.00 h at the same place FESTIVAL CLUB

10.00-17.30 h WORKSHOPS – see page 74


KONCERT „CHODZONY – POLONEZ – POLSKA”

Koncert odwołuje się do wspólnoty muzycznej zainicjowanej w renesansowej przeszłości i trwającej do dziś, łączącej zarówno różne stany dawnej Rzeczpospolitej jak i narody, których morska granica wydawać by się mogła trudna do przekroczenia. Te dwa pogranicza – pomiędzy dworem i wsią oraz Polską i Szwecją – są ponadczasową przestrzenią pokrewnych rytmów, melodii i kroków tanecznych. Przestrzeń ta objawi się wtedy, gdy zabrzmią kujawiaki, kujony, chodzone, polonezy oraz różnorakie odmiany szwedzkiego tańca „polska”. Chodzony – zwany też z francuska polonezem – to wg. Oskara Kolberga jeden z trzech (obok mazura i krakowiaka) polskich tańców „wielkich”, czyli wspólnych zarówno stanowi chłopskiemu, jak i szlachcie. Godne, majestatyczne „chodzenie”, ukłony, figury, oparte na posuwistym, wartkim rytmie i wzniosłych melodiach – ten taniec był zarówno elementem chłopskiego obrzędu weselnego jak i formułą, którą dworzanie witali królów. Polonez zrobił „europejską karierę” i stał się, szczególnie w czasach baroku, elementem europejskiego wizerunku Polski. Nie tylko występuje w suitach barokowych, ale rozszedł się w różnych kierunkach, zadomawiając się na stałe w Skandynawii i stając się – pod nazwą „polska” , „polsk tanz” – narodowym tańcem Szwecji. Tam żył już własnym życiem, tworząc wielką liczbę odmian lokalnych, stając się kanwą dla muzycznej wyobraźni zarówno wiejskich muzykantów jak i kompozytorów z miasta. W czterech częściach koncertu, każdy z czterech zespołów odsłoni inny aspekt wspólnej muzycznej dziedziny. Wiejscy muzykanci z Łowickiego, mistrzowie muzyki tradycyjnej ze szwedzkiej Skanii, Kapela Brodów, łącząca odkrycia muzyki dawnej z kontynuacją żywych tradycji i wreszcie muzycy Royal College of Music ze współcześnie skomponowanymi „polska” stworzą niepowtarzalny muzyczny most, którym będziemy mogli przejść „tańczącą stopą” ponad czasem i przestrzenią.

Część I. Chodzone, kujawiaki i kujony z Łowickiego. Konstanty Kędziora to słynny harmonista, którego nagrania (m. in. z archiwum Andrzeja Bieńkowskiego i Muzyki Odnalezionej) znane są od wielu lat. Muzykanci – Jan Szymański z Domaniewic (skrzypce) oraz Czesław Kocemba z Łagowa (harmonia) – to jego uczniowie. Chodzone, kujawiaki i kujony z Łowickiego zagrają wspólnie z uczniami z zespołu Diabubu. Jan Szymański / skrzypce, Czesław Kocemba / harmonia, Jakub Stefanowicz / skrzypce, Maciej Kurczewski / harmonia, Bartosz Puliński / harmonia, Jakub Korona / bęben, Agata Butwiłowska / śpiew

Część 2. Tr a d y c y jn a „p o l s k a ” z e S z w e c ji . Zespół Bålgetingen wykonuje tradycyjną muzykę z południowej Szwecji. Ostatni, podwójny album zespołu kilka lat temu został uznany najlepszym albumem muzyki tradycyjnej w Szwecji. Założyciele zespołu, Anders Svensson i Magnus Gustafsson studiowali i praktykują różne style wykonywania melodii „polska” z rękopisów, a także z przekazu żywej tradycji w prowincji Småland (pd. Szwecja). Ojciec Andersa Svenssona był znanym skrzypkiem tradycyjnym. Lider zespołu, Magnus Gustafsson jest znawcą i praktykiem muzyki tradycyjnej i muzyki barokowej. Bada historię tańca „polska” i motyw „podróżowania” popularnych melodii (autor książek o tej tematyce). Nosi także zaszczytny tytuł Riksspelmana (Narodowego Muzyka Tradycyjnego). Anders Svensson / skrzypce, Magnus Gustafsson / skrzypce, Peter Rousu / gitara, Ulrika Gunnarsson / śpiew, skrzypce


Część 3. P o l s k i e , p o l o n e z y, c h o d z o n e – t r z y r ó ż n e o b l i c z a tego samego tańca W XVI wieku w Polsce popularny był „taniec polski”, przez cudzoziemców zwany „chorea polonica”. Grała go szlachta i dwory, na lutniach, dudach, skrzypcach. W rytmie na trzy, czasem na dwa. Dostojnie, subtelnie, wykwintnie. Na przestrzeni XVII wieku kształtował się charakter „polskiego” - jego rytm i melodyczny wyraz, w wieku XVIII stał się znany i lubiany w całej Europie. Najwięksi kompozytorzy korzystali z „chorea polonica”, pojawiła się wręcz moda na komponowanie, wykonywanie i tańczenie „polskiego”. Bale w pałacach, dworach zaczynały się tym tańcem. Wieś nie pozostała dłużna – wiele szczególnie uroczystych tańców i pieśni weselnych miała podobny charakter. Na wsi zyskał nazwę „chodzony”. W romantyzmie i czasach zaborów, dodano mu dodatkową patriotyczną oprawę i nową francuską nazwę „polonaise.” Koncert będzie podróżą przez wszystkie te czasy. Wypełni go muzyka instrumentalna, pieśni liryczne, obrzędowe i religijne. Witek Broda / skrzypce, lira korbowa, Jacek Mielcarek / taragot, klarnet Kuba Mielcarek / kontrabas, basetla, Paweł Iwaszkiewicz / dudy, kozioł Marta Maślanka / cymbały, Bartek Izbicki / portatyw, szpinet   Justyna Piernik / śpiew

Część 4. Wsp ółc zesna „p ol s k a” – k omp o z y c je st udentó w Kungliga Musikhögskolan ze Sztokholmu. Kungliga Musikhögskolan (Royal College of Music) jest największą i najstarszą Akademią Muzyczną w Szwecji, która jako pierwsza w tym kraju otworzyła się na muzykę ludową. Na wydziale muzyki ludowej studiuje 40 studentów, prawie wszyscy wraz z wykładowcami wystąpią w festiwalowym koncercie. Studenci Musikhögskolan zaprezentują 8 swoich kompozycji, powstałych w oparciu o pogłębioną wiedzę o szwedzkiej muzyce tradycyjnej, specjalnie przygotowanych na festiwal. „Transparentność, soliści, ekstrema, jasność, moc” - takie były artystyczne idee i główne

zasady, na których oparto projekt. Kompozycje będą wykonywane w różnych składach, od 1 do 25 muzyków. K oor dy nator

proj ek t u szw edzk i ego

- Jonas Hjalmarsson.

THE „CHODZONY – POLONAISE – POLSKA” CONCERT

The concert makes reference to the musical commonwealth dating back to the Renaissance which still lasts today and has transgressed differences between social classes and nations divided by sea border. The two borderlands – between the manor house and the village and Poland and Sweden – make up an ageless space of related rhythms, music and dance steps. This common space is revealed when we hear kuyaviak, kuyon, chodzony, polonaise and varieties of Swedish polska. Chodzony (pol: paced dance, pacer) – also known as polonaise – is one of the three great Polish dances (with mazur and krakoviak) which the gentry and peasants had in common. Choreographed in dignified “pacing”, bowing, and dance patterns, with sliding movement and grandiose music the dance was a key element of a peasant wedding rite as well as the opener of courtly balls. Polonaise gained international fame as Poland’s top export product during Baroque. Not only is it a popular element of baroque dance suites, it has also evolved in different directions and found home in Skandinavia under the name of polska and polsk tanz as the national dance of Sweden. There it continued on its own, with numerous local variations, and became inspiration for musical imaginations of folk musicians and big city composers. The present concert is composed of four parts, in which four different ensembles reveal various aspects of the same musical root. Folk band from the vicinity of Lowicz, traditional music band from the Swedish southern region of Skania, The Brodas’ Band, which combines old music with vibrant living tradition and last but not least the Royal College of Music band with contemporary polskas lay a unique musical bridge across time and space, which we can cross dancing.


Part I. Chodzonys, kuyaviaks and kuyons from Lowicz area Traditional musicians Jan Szymański of Domaniewice (violin) and Czesław Kocemba of Łagów (harmonia accordion) play with students from the Diabubu band. Jan Szymański / violin, Czesław Kocemba / accordion, Jakub Stefanowicz / violin, Maciej Kurczewski / accordion, Bartosz Puliński / accordion, Jakub Korona / drum, Agata Butwiłowska / vocals

Part 2. Tr a d it i o n a l p o l s k a f r o m Sw e d e n The Bålgetingen ensemble performs traditional music from Southern Sweden. Its last, double album, was voted the best folk music album across the nation. Its founders, Anders Svensson and Magnus Gustafsson, study and practice different styles of polska found in manuscripts and in oral tradition of the Småland province. Anders Svensson’s father was a renowned fiddler. Magnus Gustafsson is an expert in baroque and traditional music. He has researched the history of polska and the phenomenon of popular dance and music travelling from country to country and wrote books about it. He also has got an honorary title of Riksspelman (National Folk Musician). Anders Svensson / violin, Magnus Gustafsson / violin, Peter Rousu / guitar, Ulrika Gunnarsson / vocals, violin

Part 3. Polish, polonaise, chodzony – three facets of the same dance In 16th century Poland Polish dance, called by foreigners chorea polonica, grew popular. It was enjoyed by noblemen in courts and manors, played by lute, bagpipes and violin in ¾ time, sometimes in 2/4. It was gracious, dignified and subtle. In 17th century the character of Polish dance settled only to become the

most widespread and favourite dance known across Europe. The greatest of composers used chorea polonica in their work, writing, playing and dancing it became fashionable. Great balls in kings’ palaces and noble houses started with it. Villages were not slow to follow: many celebratory dances and wedding songs were in ¾ time and dignified solemn character. Peasants started to call this dance “the paced one” or “the pacer” – chodzony. During the Romantic period, when Poland was partitioned by its neighbours, the dance gained a patriotic quality and a new name – la polonaise. The present concert is going to take us though all these times. It will be filled with instrumental music, lyrical songs, ritual songs and religious ones. Witek Broda / violin, hurdy gurdy, Jacek Mielcarek / tárogatós, clarinet, Kuba Mielcarek / double bass, basolia, Paweł Iwaszkiewicz / bagpipes, goat bag pipe, Marta Maślanka / cimbalom, Bartek Izbicki / portative organ, spinet, Justyna Piernik/ vocals

Part 4 Contemporary polska – written and performed by students of the Kungliga Musikhögskolan from Stockholm Kungliga Musikhögskolan (Royal College of Music) is the biggest and oldest music academy in Sweden, and also the first that acknowledged folk music and opened a folk music department. Nowadays 40 students study there, almost of all whom alongside their teachers will perform at the festival concert. The Musikhögskolan students present eight pieces, based on profound research into the Swedish traditional music and written especially for this occasion. “Transparency, soloists, extremes, clarity and power” were the artistic ideals behind the project and guiding principles to which they aspired. These musical pieces will be performed in different make-ups, of one to 25 artists. The S w edish

proj ect coor di nator

- J onas H jalmar sson


SOBOTA 23.04 Forteca, ul. Zakroczymska 12 g.

11.00 – 18.00 TARGOWISKO INSTRUMENTÓW * * * *

Koncerty, prezentacje, opowieści Atrakacje DLA DZIECI: Małe Mazurki Warsztaty Tańca Zgromadzenia śpiewacze

g.

19.00 – 5.00 NOC TAŃCA

w tym samym miejscu

SATURDAY 23.04 Forteca, Zakroczymska 12

11.00–18.00 h INSTRUMENT FAIR * Concerts, show cases, tales * FOR KIDS: Small Mazurkas * Dance workshops * Singing gatherings 19.00–5.00

h

at the same place

DANCE NIGHT


VI Targowisko Instrumentów zgromadzi ponad 100 wystawców z Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy, prezentujących instrumenty tradycyjne, historyczne, rekonstruowane a także autorskie. Będą cymbały, dudy, liry korbowe, harmonie pedałowe, szałamaje, okaryny, ligawki, nyckelharpy, ptaszki gliniane, kalimby, viole da gamba i wiele, wiele innych.

The sixth Instrument Fair will gather over 100 exhibitors from the borderlands of Poland, Ukraine, Belarus and Lithuania. They will showcase a variety of traditional, historic, reconstructed and original instruments, such as hammered dulcimer, hurdy-gurdy, harmonia, shawm, ocarina, ligawka, nyckelharpa, clay birds, calimba, viola da gamba and many, many more.

W Fortecy zagoszczą twórcy instrumentów, kolekcjonerzy, muzykanci, muzykolodzy z Instytutu Sztuki PAN i Instytutu Muzykologii UW, kultowe wydawnictwa, jak Muzyka Odnaleziona.

The Fortreca will host instrument makers, collectors, musicians, musicologists from the Polish Academy of Sciences and the University of Warsaw, and cult publishers like Muzyka Odnaleziona (Music Lost and Found).

W salach bocznych Fortecy odbędą się warsztaty tańców polskich, białoruskich, litewskich i szwedzkich, nauka gry na skrzypcach i dudach, zgromadzenia śpiewacze, zajęcia dla dzieci, a także indywidualne prezentacje instrumentów. Podczas Targowiska wręczymy Honorowego Mazurka – nagrodę ustanowioną w dowód uznania dla całokształtu twórczości i gotowości do dzielenia się pięknem. W tym roku uhonorujemy przyjaciół, bez których trudno sobie nasz festiwal wyobrazić: śpiewaczki z Gałek k/Rusinowa (Gołcunecki), twórcę basów Piotra Sikorę i mistrza gry dudziarskiej Romualda Jędraszaka. Wszystkich twórców można poznać i kontaktować się z nimi dzięki stronie: www.targowiskoinstrumentow.pl K u r ator Ta rgow isk a I nst ru men tów - P iotr P iszczatowsk i

The children, small and big, will have plenty of games and activities all day long during the Little Mazurkas events. Everyone is welcome to take part in dance workshops (Polish, Belarusian, Lithuanian and Swedish), instrument classes (fiddle and bagpipes), group singing and individual instrument presentations. During the Fair we will hand out the Honorary Mazurka Award to show appreciation for artistic achievements and the willingness to share the beauty of music. This year, the Honorary Mazurka will go to our friends – it is impossible to imagine the Festival without them: womens’ vocal group from Gałki Rusinowskie, bass-maker Piotr Sikora and the master of bagpipes, Romuald Jędraszak. You can find out more about the artists and contact them on the website: www.targowiskoinstrumentow.pl I nst ru men t ’s

fa i r cu r ator

- P iotr P iszczatowsk i


SALA B - SALA TAŃCÓW I ŚPIEWAŃCÓW 11:00 Przemysław Ficek, Marcin Blachura i Kapela Byrtków / tańce z Żywiecczyzny (warsztat) 12:00 Aleksander Łoś / Tańce białoruskie (warsztat)

A

D

B

13:00 Adam Strug / Zgromadzenie śpiewacze – pieśni kurpiowskie. 14:00 Ulrika Gunnarsson, Magnus Gustafson z „Musik i Syd” i ich przyjaciele z Royal College of Music ze Sztkholmu / Szwedzki taniec „polska”, (warsztat) 15:00 Katarzyna Hełpa-Liszkowska i kapela Romualda Jędraszaka / Tańce wielkopolskie (warsztat)

C

16:00 Śpiewaczki z Gałek k/Rusinowa (Gołcunecki), Jan Kmita i przyjaciele / „Wyrywasy” - nauka przyśpiewek i tańce. 17:00 Rita Šukienė i Mantvydas Vilys / Tańce litewskie, polka, walc (warsztat)

ROOM B – SONG AND DANCE HALL PLAN TARGOWISKA I HARMONOGRAM WYDARZEŃ / PROGRAM OF THE FAIR PROGRAM OF SPECIAL EVENTS: SALA A i PLAC PRZED FORTECĄ Twórcy instrumentów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy

ROOM A and FRONTYARD OF THE FORT Instrument makers from Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine

11:00 Przemysław Ficek, Marcin Blachura, and Kapela Byrtków band / dances from Żywiec area (workshop) 12:00 Aleksander Łoś / Belorussian dances (workshop) 13:00 Adam Strug / Singing gathering concluding the Kurpian songs workshop 14:00 Ulrika Gunnarsson, Magnus Gustafson and friends from the Royal College of Music in Stockholm / Swedhish polska dance, (workshop) 15:00 Katarzyna Hełpa-Liszkowska and Romualda Jędraszak’s band / Greater Poland dances (workshop) 16:00 Singers from Gałki k-Rusinowa, Jan Kmita and Friends /”wyrywasy” – singing and dancing workshop. 17:00 Rita Šukienė and Mantvydas Vilys / Lithuanian dances, polka, waltz (workshop)


SALA C – MAŁE MAZURKI I MAŁE SPOTKANIA 11:00 DLA DZIECI: Paula Kinaszewska / Nauka gry mazurków ze słuchu dla dzieci (skrzypce) 11:45 DLA DZIECI: Kristi Alas z uczniami / Szkoła skrzypcowa suzuki Tuuleviiul z Estonii. 12:30 DLA DZIECI: Kapela Niwińskich / Mazowieckie gry i zabawy dla dzieci.

14:00 FOR KIDS: Kaja Prusinowska „Kajka’s holytales” / Inventing games and songs together – for children and parents 14:45 FOR KIDS: Przemysław Ficek, Marcin Blachura / children’s games from Żywiec area 15:30 The Royal College of Music in Stockholm / The polska dance – workshop for violinists. 16:15 FOR KIDS: Malisze Band / highlands tunes – workshop for young musicians 17:00 FOR KIDS: „Fintikluszki” play-/ folk crums, by Małe Mi theatre.

13:15 DLA DZIECI: Romuald Jędraszak i Katarzyna Hełpa-Liszkowska / Wielkopolskie tańce i zabawy dla dzieci 14:00 DLA DZIECI: Kaja Prusinowska „Śpiewobajki Kajki” / Wspólne tworzenie zabaw i piosenek, spotkanie dla dzieci i rodziców 14:45 DLA DZIECI: Przemysław Ficek, Marcin Blachura / Gry i zabawy dziecięce z Żywiecczyzny. 15:30 The Royal College of Music ze Sztokholmu / Taniec „polska” – warsztat dla skrzypków. 16:15 DLA DZIECI: Kapela Maliszy / Melodie pogórza – warsztat dla muzyków od lat 12 17:00 DLA DZIECI: Autorski Teatr Lalek Sławy Tarkowskiej Małe Mi - Spektakl „Fintikluszki - folkowe okruszki”, opowieści z krainy Dawno dawno temu. Dla dzieci od lat 3 do 103.

ROOM C – LITTLE MAZURKAS AND SMALL MEETINGS

SALA D – KRÓTKIE PREZENTACJE 11:00 Romulad Jędraszak: wstęp do gry na dudach / przebierka. 11:30 Hubert Połoniewicz i Aleksandra Kauf / suka biłgorajska i chordofon płocki czyli polskie paznokciowe fidele kolanowe 12:00 Jan Wochniak z Kłudna / „Bębnisto chodzcie też” - spotkanie poprowadzi Katarzyna Rosik. 12:30 Franciszek Krasnodębski / budowa akordeonu i wskazówki dla budowniczych 13:00 Prezentacja harmonii powstałej w ramach projektu „Harmonia Polska” dzięki zbiórce na „Polak Potrafi” 13:30 Spotkanie z kapelą, harmonisty Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu / poprowadzi Piotr Dorosz 14:00 Piotr Krupski / cymbały wileńskie, prezentacja i opowieść

11:00 FOR KIDS: Paula Kinaszewska teaches children to play mazurkas by ear (violin)

14:30 Premiera filmu „Instrumenty z duszą” – „Dudy podhalańskie” reż. Maciej Stasiński, prod.: Instytut Muzyki i Tańca.

11:45 FOR KIDS: Kristi Alas with students / Suzuki violin school from Tuuleviiul in Tallin (Estonia).

Po filmie na dudach zagra Szymon Bafia z Zakopanego.

12:30 FOR KIDS: The Niwinski Band. Mazovian children’s games.

15:00 Aleksander Łoś / Dudy na Białorusi, tradycja i neotradycja, prezentacja

13:15 FOR KIDS: Romuald Jędraszak and Katarzyna Hełpa-Liszkowska / Greater Poland dances and children’s games

15:30 Paweł i Piotr Kowalcze / „Opowieść o Grobliczach – królewskich lutnikach”


16:00 Marcin Żękało / Shakuhachi - japoński flet bambusowy, prezentacja 16:30 Łukasz Hołuj / didgeridoo 17:00 Katarzyna Delatour / Harmonika słomiana głośna lecz zapomniana, prezentacja

ROOM D – SHORT PRESENTATIONS 11:00 Romulad Jędraszak: Introduction to playing bagpipes. 11:30 Hubert Połoniewicz and Aleksandra Kauf / Biłgoraj suka and Płock chordophone – Polish fingernail and lap vielles show and tell 12:00 Jan Wochniak of Kłudno / „Drummer, come up here” – meeting conducted by Katarzyna Rosik. 12:30 Franciszek Krasnodębski / accordion contruction and instrument building tips 13:00 Show and tell presentation of the harmonica accordion constructed under the Polak Potrafi crowdfunded project „Harmonia Polska” 13:30 Meeting with Stanisław Ptasiński from Wielgolas and his band / hosted by Piotr Dorosz 14:00 Piotr Krupski / Vilnius cimbalom show and tell 14:30 „Instrumenty z duszą - dudy podhańskie” („Instruments full of soul – bagpipes from the highlands”) premiere, directed by Maciej Stasiński, produced by Instytut Muzyki i Tańca (Institute of Music and Dance) 15:00 Aleksander Łoś / Belarussian bagpipes show and tell 15:30 Paweł and Piotr Kowalcze/ „Tale of the Grobliczs, the Royal Luthiers” 16:00 Marcin Żękało / Shakuhachi – Japanese bamboo flute show and tell 16:30 Łukasz Hołuj / didgeridoo 17:00 Katarzyna Delatour / Straw harmonica loud byt forgotten – show and tell


kulm i nacja fe sti wa lu

Noc tańca / dance night the peak point

of th e fe sti va l

Do

t a ń c a z a g r a j ą i z a śp i e w a j ą m i ę d z y

innymi:

Kapela Tadeusza Lipca, Kapela Byrtków, Wiesława Gromadzka, Andrzej Gwiazda, Tęgie Chłopy, Zawołany Skład Weselny, Kapela Brodów, Jan Kmita i Śpiewaczki z Gałek k/Rusinowa (Gołcunecki), Janusz Prusinowski Kompania, Maciej Żurek, Tomek Stachura, Romuald Jędraszak z uczniami, Tanzhausgeiger (Austria), goście ze Szwecji – Musik i Syd, i Kungliga Musikhogskolan, Kapela Ignacego Krupy, Kapela Maliszów, Aleksander Łoś (Białoruś), Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Dom Tańca z Kłajpedy (Litwa) i wielu innych.

W i t h m u s i c a n d s i n g i n g b y : Tadeusz Lipiec band, Byrtek’s Band, Gołcunecki, Wiesława Gromadzka, Andrzej Gwiazda, Marek Kruczek i Jerzy Panek, Malisze band, Tęgie Chłopy, Zawołany Skład Weselny, Kapela Brodów, Jan Kmita i Śpiewaczki z Gałek Rusinowskich, Janusz Prusinowski Kompania, Maciej Żurek, Tomek Stachura, Romuald Jędraszak, Kapela Maliszów , Tanzhausgeiger (Austria), Musik i Syd and Kungliga Musikhogskolan (Sweden), Aleksander Łoś (Bielorus) and many more….


Warsztaty

NA FESTIWALU WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA 2016 – PoGRAnicza

Workshops

AT ALL MAZURKAS OF THE WORLD FESTIVAL 2016 – BORDERLANDS Warsztaty

będą odbywać się w dwóch lokalizacjach:

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2 Oraz

Orkiestra Sinfonia Varsovia, budynek dawnego Wydziału Weterynarii, ul. Grochowska 272. Budynek czeka na remont i nie jest ogrzewany, w czasie festiwalu ściany są wychłodzone po zimie. Zalecamy zabrać ze sobą na warsztaty ciepłe okrycia.

Odpłatność za warsztaty:

10 zł za karnet na każdy osobny dzień warsztatów, płatne niezależnie od ilości warsztatów, w jakich się weźmie udział danego dnia. Karnety można nabyć na miejscu przed warsztatami. Płatność tylko gotówką.

Workshops

will take place in two locations:

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2 And

Sinfonia Varsovia Orchestra, the old Veterinary Studies building, ul. Grochowska 272. The building is overdue for renovation and not heated. At the time of the festival the walls are still chilled from wintertime. Please be advised to wear warm clothes.

W o r k s h o p f e e s : 10 PLN for a day pass to all workshops, regardless of the number of workshops you attend on a given day Day passes can be acquired on the spot before workshop Payments accepted in cash only

czona ilość N a w a r s z t a t y t a ń c a j e s t o gbr oa wn ii ą z u j ą n a n i e m i e j s c , w z w i ą z k u z t y m o ych miejsc można znaleźć na z a p i s y. Aktualne informacje woln ty-2016/ lub w festiwalowym szta stronie http://festivalmazurki.pl/war obowiązuje tylko warsztaty cja stra Reje ym. punkcie informacyjn raszamy bez rejestracji. tańca, na pozostałe warsztaty zap

The amount of participants of dance workshops is strictly limited. Therefore online registration t o d a n c e w o r k s h o p s i s r e q u i r e d . For more information

about registration, please visit us on http://festivalmazurki.pl/en/ workshop-2016/ or ask at the festival ’s info point. Registration concerns the dance workshops only. Other workshops do not require registration.


WARSZATY Wtorek 19.04

WARSZATY Środa 20.04 PROWADZĄCY

WARSZTAT WARSZTAT Skrzypce dla początkujących od zera Skrzypce dla zaawansowanych

PROWADZĄCY

SALA

BUDYNEK

Mateusz Kowalski

Sala prób; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Galeria; poziom plus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00

Janusz Prusinowski

Śpiew z Wołynia; grupa męska

Igor Perewiertnik; moderacja Maniucha Bikont

Mała aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

Śpiew z Wołynia; grupa żeńska

Irena Klimenko; moderacja Maniucha Bikont

Duża aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

Harmonijka ustna1; wstęp do warsztatu, przygotowanie rytmiczne, trzymanie instrumentu, itp.

Arkadiusz Szałata; przygotowanie repertuaru Ryszarda Piecyka

Sala 01 na parterze

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

Joanna Strelnik

Galeria; poziom plus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Piotr Zgorzelski

Sala taneczna; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Basy; wykład i ćwiczenia praktyczne Taniec wołyński

GODZINY 10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

11.00 – 13.00

15.00 – 17.00

16.00 – 17.30

SALA

BUDYNEK

GODZINY 10.00 –12.00

Skrzypce dla początkujących

Mateusz Kowalski

Sala 224, II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

Śpiew z Wołynia; grupa męska

Igor Perewiertnik; moderacja Maniucha Bikont

Mała aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

10.00 – 12.00

Śpiew z Wołynia; grupa żeńska

Irena Klimenko; moderacja Maniucha Bikont

Duża aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

10.00 – 12.00

Harmonijka ustna1

Arkadiusz Szałata; przygotowanie repertuaru Ryszarda Piecyka

Sala 01 na parterze

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

11.00 – 13.00

Akordeon

Barbara Michalec, moderacja: Kuba Zimończyk

Sala prób; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

12.00-14.00

Skrzypce dla zaawansowanych

Marcin Drabik; przygotowanie repertuaru Jana Kmity

Galeria; poziom plus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

12.30-14.30

Muzyka kielecka

Stanisław Witkowski; moderacja: Michał Maziarz

Sala prób; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

14.30-16.30

Muzyka szwedzka; warsztat skrzypcowy

Jonas Hjalmarsson, Hadrian Prett, Vega Nordkvist, Tommy Lundgren

Duża aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

Muzyka szwedzka – warsztat śpiewu

Annika Hammer

Sala 224; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

1

2

2

Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie harmonijki diatonicznej w tonacji C. Mile widziane będą wszystkie instrumenty melodyczne


WARSZATY Czwartek 21.04 WARSZTAT

PROWADZĄCY

SALA

Taniec kurpiowski powolniak

Piotr Zgorzelski i Patrycja Kuczyńska

Sala taneczna; poziom minus 1

Taniec radomski w manierze „wirowskiej”

Tancerze z Wiru; moderacja: Piotr Zgorzelski

Taniec szwedzki: polska

BUDYNEK

GODZINY

WARSZTAT

PROWADZĄCY

SALA

BUDYNEK

GODZINY

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

11.00 – 13.00

Bębnisto, chodźcie też! Warsztat gry na bębnie obręczowym dla początkujących4

Katarzyna Rosik

Sala 122; I piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

12.00 – 14.00

Sala taneczna; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

13.30-15.30

Katarzyna Rosik

Sala 122; I piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

14.30 – 16.00

Magnus Gustafsson i Ulrika Gunnarsson

Sala taneczna; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Bębnisto, chodźcie też! wykład z prezentacją nagrań audio i video oraz dyskusja

16.00-17.30

Muzyka kielecka5

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Akordeon

Sala prób; poziom minus 1

Sala prób; poziom minus 1

14.30-16.30

Barbara Michalec, moderacja: Kuba Zimończyk

Stanisław Witkowski; moderacja: Michał Maziarz

12.00-14.00

Mateusz Kowalski

Skrzypce dla zaawansowanych

Jan Kmita i Marcin Drabik

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Sala 01 na parterze

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00-17.00

Galeria; poziom plus 1

Skrzypce dla początkujących

12.30-14.30

Ellika Frisell, Kristina Leesik, Olof Kennemark

Duża aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

11.00 – 13.00

Muzyka szwedzka; warsztat skrzypcowy

12.00 – 14.00

Muzyka szwedzka – warsztat śpiewu

Klara von Huth

Sala 224; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

Harmonijka ustna3

Ryszard Piecyk i Arkadiusz Szałata

Sala 01 na parterze

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

Spotkanie śpiewacze

Adam Strug

Duża aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

3

4

5

Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie harmonijki diatonicznej w tonacji C. Projekt „Bębnisto, chodźcie też” jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Katarzyny Rosik Mile widziane będą wszystkie instrumenty melodyczne


WARSZATY Piątek 22.04 WARSZTAT

PROWADZĄCY

SALA

BUDYNEK

GODZINY

WARSZTAT

PROWADZĄCY

SALA

BUDYNEK

GODZINY

Taniec szwedzki: polska

Magnus Gustaffson i Ulrika Gunnarsson

Sala taneczna; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

11.00 – 13.00

Bębnisto, chodźcie też! Warsztat gry na bębnie obręczowym dla początkujących7

Katarzyna Rosik

Sala 122; I piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

12.00 – 14.00

Taniec radomski w manierze „wirowskiej”

Tancerze z Wiru

Sala taneczna; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

13.30-15.30

Bębnisto, chodźcie też! Warsztat gry na bębnach dla zaawansowanych8

Jan Wochniak i Katarzyna Rosik

Sala 122; I piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

14.30 – 16.00

Taniec kujawiak

Dominik Wóltański

Sala taneczna; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

16.00-17.30

Skrzypce dla zaawansowanych

Jan Kmita i Marcin Drabik

Galeria; poziom plus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

12.30-14.30

Arkadiusz Szałata

Sala 01 na parterze

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

11.00 – 13.00

Muzyka kielecka9

Stanisław Witkowski; moderacja: Michał Maziarz

Sala prób; poziom minus 1

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

14.30-16.30

Adam Strug

Duża aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

12.00 – 14.00

Skrzypce dla początkujących

Mateusz Kowalski

Sala 01 na parterze

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00-17.00

Muzyka szwedzka; warsztat skrzypcowy

Olof Misgeld, Magdalena Eriksson, Alva Granström

Duża aula; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

Muzyka szwedzka – warsztat śpiewu

Anna Larsson

Sala 224; II piętro

Orkiestra Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

Harmonijka ustna Spotkanie śpiewacze

6

7

8 9

6

Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie harmonijki diatonicznej w tonacji C. Projekt „Bębnisto, chodźcie też” jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Katarzyny Rosik Pan Jan Wochniak przywiezie ze sobą bębny na sprzedaż Mile widziane będą wszystkie instrumenty melodyczne


WORKSHOP Tuesday 19.04

WORKSHOP Wednesday 20.04

INSTRUCTOR

ROOM

BUILDING LOCATION

Mateusz Kowalski

Rehearsal room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

Janusz Prusinowski

Gallery; Level +1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

Igor Perewiertnik; supervised by Maniucha Bikont

Mała aula (the small lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

Irena Klimenko; supervised by Maniucha Bikont

Duża aula (the big lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

10.00 – 12.00

Harmonica ; introduction, rhythmical preparation, holding the instrument, etc.

Arkadiusz Szałata; repertoire by Ryszard Piecyk

Room 01 on the ground floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

11.00 – 13.00

Double bass; theory and practice

Joanna Strelnik

Gallery; Level +1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

15.00 – 17.00

Volhynian dance

Piotr Zgorzelski

Dance room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

16.00 – 17.30

WORKSHOP Violin for beginners (from scratch) Violin for advanced students

Volhynian singing; men

Volhynian singing; women 1

TIME

WORKSHOP

INSTRUCTOR

ROOM

BUILDING LOCATION

TIME

Volhynian singing; men

Igor Perewiertnik; supervised by Maniucha Bikont

Mała aula (the small lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

10.00 – 12.00

Volhynian singing; women

Irena Klimenko; supervised by Maniucha Bikont

Duża aula (the big lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

10.00 – 12.00

Harmonica1

Arkadiusz Szałata; repertoire by Ryszard Piecyk

Room 01 on the ground floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

11.00 – 13.00

Accordion

Barbara Michalec, supervision: Kuba Zimończyk

Rehearsal room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

12.00-14.00

Violin for advanced students

Marcin Drabik; repertoire by Jan Kmita

Gallery; Level +1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

12.30-14.30

Music from Kielce2

Stanisław Witkowski; supervision: Michał Maziarz

Rehearsal room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

14.30-16.30

Violin for beginners

Mateusz Kowalski

Room 01 on the ground floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00-17.00

Music from Sweden; violin workshop

Jonas Hjalmarsson, Hadrian Prett, Vega Nordkvist, Tommy Lundgren

Duża aula (the big lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

Music from Sweden – singing workshop

Annika Hammer

Room 224; II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

1 2

Bringing own diatonic harmonica, preferably in the key of C, is required. All melodic instruments are welcome


WORKSHOP Thursday 21.04 WORKSHOP

INSTRUCTOR

ROOM

BUILDING LOCATION

TIME

WORKSHOP

INSTRUCTOR

ROOM

BUILDING LOCATION

TIME

Kurpian dance Povolniak

Piotr Zgorzelski and Patrycja Kuczyńska

Dance room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

11.00 – 13.00

Drummer, come up here! Drum workshop for beginners4

Katarzyna Rosik

Room 122; I floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

12.00 – 14.00

Radom dance, the Wir way

Dancers from Wir; supervised by: Piotr Zgorzelski

Dance room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

Drummer, come up here! presentation with audio and video files and discussion

Katarzyna Rosik

Room 122; I floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

14.30 – 16.00

Swedish dance: Polska

Magnus Gustafsson and Ulrika Gunnarsson

Dance room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

Music from Kielce5

Stanisław Witkowski; supervision: Michał Maziarz

Rehearsal room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

14.30-16.30

Accordion

Barbara Michalec, supervision: Kuba Zimończyk

Rehearsal room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

Violin for beginners

Mateusz Kowalski

Room 01 on the ground floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00-17.00

12.30-14.30

Music from Sweden; violin workshop

Ellika Frisell, Kristina Leesik, Olof Kennemark

Duża aula (the big lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

Music from Sweden – singing workshop

Klara von Huth

Room 224; II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

13.30-15.30

16.00-17.30

12.00-14.00

Violin for advanced students

Jan Kmita i Marcin Drabik

Gallery; Level +1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

Harmonica3

Ryszard Piecyk and Arkadiusz Szałata;

Room 01 on the ground floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

11.00 – 13.00

Adam Strug

Duża aula (the big lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

12.00 – 14.00

Singing gathering

Bringing own diatonic harmonica, preferably in the key of C, is required. The Drummer project is part of the grant from the Ministry of Culture and national Heritage to Katarzyna Rosik 5 All melodic instruments are welcome 3 4


WORKSHOP Friday 22.04 WORKSHOP

INSTRUCTOR

ROOM

BUILDING LOCATION

TIME

WORKSHOP

INSTRUCTOR

ROOM

BUILDING LOCATION

TIME

Swedish dance: Polska

Magnus Gustaffson and Ulrika Gunnarsson

Dance room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

11.00 – 13.00

Drummer, come up here! Drum workshop for beginners7

Katarzyna Rosik

Room 122; I floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

12.00 – 14.00

Radom dance, the Wir way

Tancerze z Wiru

Dance room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

13.30-15.30

Drummer, come up here! Drum workshop for advanced students8

Jan Wochniak and Katarzyna Rosik

Room 122; I floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

14.30 – 16.00

Taniec kujawiak

Dominik Wóltański

Dance room; level -1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

16.00-17.30

Violin for advanced students

Jan Kmita and Marcin Drabik

Gallery; Level +1

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

12.30-14.30

Harmonica6

Arkadiusz Szałata;

Room 01 on the ground floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

11.00 – 13.00

Music from Kielce9

Rehearsal room; level -1

Singing gathering

Adam Strug

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

Centrum Promocji Kultury (Centre of Cutural Promotion), ul. Podskarbińska 2

14.30-16.30

Duża aula (the big lecture hall); II floor

Stanisław Witkowski; supervision: Michał Maziarz

12.00 – 14.00

Violin for beginners

Mateusz Kowalski

Room 01 on the ground floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00-17.00

Music from Sweden; violin workshop

Olof Misgeld, Magdalena Eriksson, Alva Granström

Duża aula (the big lecture hall); II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

Music from Sweden – singing workshop

Anna Larsson

Room 224; II floor

Sinfonia Varsovia Orchestra, ul. Grochowska 272

15.00 – 16.30

6

7

8 9

Bringing own diatonic harmonica, preferably in the key of C, is required. The Drummer project is part of the grant from the Ministry of Culture and national Heritage to Katarzyna Rosik Mr Jan Wochniak is bringing drums for sale All melodic instruments are welcome


Podziękowania dla... Thanks to...

O r ga n i z at o r z y/ O r ga n i z e r s Janusz Prusinowski Jagna Knittel Piotr Piszczatowski Katarzyna Lindner Anna Cemeljić Elżbieta Dmochowska Ewa Karasińska-Gajo Joanna Sasinowska Maniucha Bikont Mateusz Niwiński Czesław Robert Pióro Zuzanna Berlińska Ewa Grochowska

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Dyrektor Centrum Promocji Kultury Barbary Małgorzaty Gebler-Wasiak Dyrektora Sinfonii Varsovii, Janusza Marynowskiego Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury Iwony Wujastyk Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Andrzeja Kosowskiego, oraz dla wszystkich, którzy nas wspierają!

R ada

organizator festiwalu / festival organizer: FUNDACJA WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA

progr a mowa fe sti wa lu

Program

council

Andrzej Bieńkowski Grzegorz Michalski Maciej Kaziński Jerzy Kornowicz Marcin Pospieszalski Tomasz Nowak

/


stopk a re dakcyjna: redakcja programu

/ program editing: Jagna Knittel

projekt graficzny katalogu

/ catalog design: Joanna Jarco

projekt identyfikacji wizualnej festiwalu

/ visual identification of the Festival: Marianna Oklejak / photographs of artists: Piotr Baczewski, Mariusz Cieszewski, Alex Mandrila

fotografie artystów

tłumaczenia druk

/ translations: Justyna Kuźnik, Dominika Bogdaniuk

/ printing: Drukarnia Offsetowa Express Druk • www.lemanowicz.pl

wydawca / publisher: Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, Warszawa 2016 www.festivalmazurki.pl

ISBN 978-83-941982-1-3


Bilety

do nabycia:

Przez www.ebilet.pl i Empik do godz. 15:00 w dniu koncertu Przed każdym koncertem (ograniczona pula)

Ceny biletów

(normalny/ulgowy): Wtorek 15/20 zł, środa, czwartek 20/25 zł, piątek oraz Noc Tańca 35/30 zł, Targowisko Instrumentów 5 zł / dzieci 2 zł, warsztaty 10 zł za całodniową wejściówkę, KARNET obejmujący koncerty i warsztaty (ograniczona pula) 100/120 Kluby festiwalowe, konferencja, film: wstęp wolny. Ceny zniżkowe: uczniowie, studenci oraz emeryci. Dzieci do 10–go roku życia: wstęp wolny (oprócz Targowiska Instrumentów).

Buying

tickets:

Online on www.ebilet.pl and in Empik stores until 15:00 in the day of the concert Before every concert (limited pool)

T i c k e t p r i c e s (full/reduced): Tuesday: 20/15 PLN, Wednesday, Thursday, 20/25 PLN, Friday and Noc Tańca – Night of Dance: 25/30 PLN, Instrument Fair 5 PLN/2 PLN for children, workshops 10 PLN day, pass FESTIVAL PASS (including concerts and workshops, limited pool): 100/120 PLN. Festival clubs, conference, film: free of charge. Reduced price: pupils, students and seniors. Children under 10 years old: free of charge (not including Instrument Fair).


MIEJ S C A FE STI WALOW E / FE STIVAL VENUE S

K O N C E RT Y/ C O N C E RT S

1. Mazowiecki Instytut Kultury / Mazovia Institute of Culture – ul./st. Elektoralna 12 2. Centralna Biblioteka Rolnicza / Central Agricultural Library – Krakowskie Przedmieście 66 3. Forteca – ul./st. Zakroczymska 12

WA R S Z TAT Y/ W O R K S H O P S 4. Centrum Promocji Kultury / Culture Promotion Center – ul./st. Podskarbińska 2 5. Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia / Sinfonia Varsovia Orchestra – ul. Grochowska 272

P ORU S ZANIE S IĘ P O WAR S ZAW IE Transport publiczny

Zakup biletów: w automatach na przystankach, w pojazdach oraz w kioskach Ceny biletów (normalny/ulgowy): bilet jednorazowy – 4,40/2,20 zł., 20 miutowy – 3,4/1,7 zł, bilet dobowy – 15/7,5 zł. Kara za przejazd bez biletu: 266 zł. Wszystkie lokalizacje festiwalowe znajdują się w I strefie miejskiej. Taxi: Grosik Taxi: 22 6464646, City taxi: 19459 Samochodem: Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–18:00 w centrum Warszawy obowiązuje strefa płatnego parkowania. Opłaty nie dotyczą miejsc parkingowych przy Centrum Promocji Kultury oraz Orkiestry Sinfonii Varsovii. Wjazd samochodów osobowych na Krakowskie Przedmieście jest zabroniony.

GETTING AROUND WAR S AW Public transportaion

Buying tickets: in ticket machines on stops and in vehicles, in kiosks Tickets prices (adult/student&senior discount): single ticket – 4,4/2,2 PLN, 20 minutes ticket 3,4/1,7 PLN, 24h ticket – 15/7,5 PLN. Fine for travelling without a valid ticket: 266 PLN All festival venues are located in 1st transportation zone. Taxi: Grosik Taxi: +48 22 6464646, City taxi: +48 19459 By car: There is a charge for public parking spots in the center of Warsaw from Monday to Friday, from 8 am till 6 pm. The only Festival venue located outside the charging zone are Centrum Promocji Kultury and Sinfonia Varsovia Orchestra. Krakowskie Przedmieście is closed for all private automobiles.

DOJAZD DO MIEJ S C FE STI WALOW Y C H

Mazowiecki Instytut Kultury, przystanek Pl. Bankowy/Metro Ratusz Arsenał – z centrum tramwajami 4, 15, 18 or 24, z Dw. Wileńskiego tramwajami 4, 13, 20 lub 23, z Centrum Promocji Kultury z przystanku Międzyborska tramwajem 26 Centralna Biblioteka Rolnicza, przystanek Pl. Zamkowy(A)/Stare Miasto(T) – z Nowego Światu z przystanku Ordynacka autobusem 116, 180 lub 503, z Metra Świętokrzyska autobusem 178 lub 518, z Dw. Wileńskiego tramwajami 4, 13, 20, 23 lub 26 Forteca, przystanek Park Traugutta – z centrum metrem M1 do stacji Dworzec Gdański, a następnie tramwajem 1, 28 lub 41, z Nowego Światu autobusem 178 lub z przystanku Ordynacka autobusem 503, z Dw. Wileńskiego tramwajami 6 lub 28 Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia, przystanek Praga-Płd.-Ratusz – z centrum tramwajem 22, z Dw. Wileńskiego tramwajami 3, 6 lub 26 oraz autobusem 125


Międzyborska

4

GETTING TO FE STIVAL VENUE S

Praga-Płd.-Ratusz

Grochowska

rozo Al. Je

Ordynacka

iat

k Ele

1

Dworzec Centralny

4, 15, 18,35

Świętokrzyska

Ma

ka

ows

M1

178, 518

Now

Centrum

y Św

Nowy Świat

Nowy Świat – Uniwersytet

116, 180, 503

ałk rsz

a

Pl. Bankowy

2

Stare Miasto

.

edm

. Prz

Krak

ln tora

178, 503, 518

wik Kon

to

a rsk

ersa

And

Ratusz Arsenał

1, 28, 41

Szy

ma no

ws

ka

oc Zakr

Pl. Zamkowy

st Mo

3 ka

zyms

Park Traugutta

We would like to kindly inform our Guests that in the city of Warsaw, drinking alcohol is forbidden in public places, and smoking tobacco is not allowed in restaurants, cafes and near public transportation stops.

Dworzec Gdański

Emergency telephone number (for cell phones): 112

6, 28

Chcielibyśmy poinformować Festiwalowiczów, że w Warszawie obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych oraz palenia tytoniu w restauracjach, kawiarniach, czy w okolicy przystanków transportu publicznego.

4, 13, 20, 23, 26

ko s Ślą

Telefon alarmowy (telefony komórkowe): 112

ności Al. Solidar

br -Dą

INFORMAC JE P RAKTY C ZNE

U S EFUL INFORMATION

102

ski ow

6, 28

Sinfonia Varsovia Orchestra, Międzyborska stop – from centrum by tram 22, from Dw. Wileński by trams 3, 6 and 26 or by bus 125

ie limsk

M2

Centrum Promocji Kultury, Międzyborska stop – from centrum by tram 22, from Dw. Wileński by trams 3, 6 and 26 or by bus 125

22

Dworzec Wileński

3, 6, 26 125

Tar g

ow a

Forteca, Park Traugutta stop – from centrum by underground M1 to Dworzec Gdański station and by trams 1, 28 and 41, from Nowy Świat by bus 178 or from Ordynacja stop by bus 503, from Dw. Wileński by trams 6 and 28

TRAMWAJE TRAMS

Centralna Biblioteka Rolnicza, Pl. Zamkowy(bus)/Stare Miasto(tram) stops – from Nowy Świat from Ordynacka stop by buses 116, 180 and 503, from Świętokrzyska by buses 178 and 518, from Dw. Wileński by trams 4, 13, 20, 23 and 26

AUTOBUSY BUSES

METRO UNDERGROUND

5

Mazowiecki Instytut Kultury, Pl. Bankowy/Metro Ratusz Arsenał stop – from centrum by trams 4, 15, 18 or 24, from Dw. Wileński by trams 4, 13, 20, 23 or 26, from Centrum Promocji Kultury by tram 26


MECENASI

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PA RTNER Z Y

MEDI A

GŁÓW N Y PA RTNER:

Mazurki 2016 katalog  
Mazurki 2016 katalog  

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2016, PoGRAnicza

Advertisement