Page 1

Jaargang 30 Krantnummer 123 No 4 - 2010


Scharminkel

Colofon

Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2010

Jaargang 30 No 4 - 2010 Krant nummer 123

Omschrijving

Dagelijks bestuur Voorzitter: Bobeldijk 98, 1647 CK Berkhout

Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld (Pré-lidmaatschap)

Secretaris: Grootweg 5 1647CN Berkhout

Penningmeester: Beets 110 1475 JH Beets

Klaas Knol 0229-551520

Pim ten Klei 0229-551878

John v. Haastert 0299-403880

Emailadres bestuur :

Specificatie

Euro

Lidmaatschap

Donateur Donateursbijdrage (minimaal)

p/jaar p/jaar éénmalig

33.80 20.20 10.80

p/jaar

29.80

Liggeld

p/m/seizoen Liggeld* Bij overgang naar een vaste ligplaats ** p/m p/m/dag Wintertarief p/seizoen Gebruik Water en Electra

40.00 15.20 0.18 10.00

bestuur@wsvschardam.nl Bestuursleden Bart vd. Sluis 0299-403040 Beets 107, 1475 JH Beets Henk Frijters 0299-401798 Beets 124, 1475 JJ Beets Sjaak Braas 0229-543294 West 50 , 1633 JD Avenhorn Fax 0229-543294 (eerst bellen) Hans de Haan 0299-775448 Oosteinde 43, 1474 MC Oosthuizen Havencommissie Pete Reid (vz) Piet Spaans Jim van Lienen

0229-543748 0299-403368 0299-401965

Havenmeester Bereikbaar op

06–31327351

Activiteitencommissie Hans de Haan Henk Frijters Peter Korver Jelle de Schaaf Jan Schouten Carolla Rood

0299-775448 0299-401798 0229-543010 0299-404010 0299-403603 0229-543509

Jeugdzeilen commissie Sjaak Braas 0229-543294 Rob ter Schure 06-23433429 Mark Souwer 0299-403941 Redactie en drukwerk Frieda Tromp 0299-403562 Gerda en Pieter Visser 0229-551899 Ronald van Delden 0299-667890 Emailadres redactie Scharminkel scharminkel@wsvschardam.nl Bankrekening 30.76.07.739 t.g.v. WSV Schardam te Beets Postgiro 43.01.869 t.g.v. WSV Schardam te Beets K.N.W.V. nummer 298 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. : 40624085 www.wsvschardam.nl |info@wsvschardam.nl Webmaster Jelle de Schaaf Emailadres redactie website website@wsvschardam.nl

Passanten Passantentarief*** Gebruik Water en Elektra****

Trailerhelling Alleen voor Leden

p/m/nacht p/nacht

Seizoen 2010 Seizoen 2011

Walplaatsen

40.00 60.00

37.90 64.90 86.60

Tot 4 meter Groter dan 4 meter Brede Boten (Catamarans)

Jeugdzeilen

1.00 1.00

Jeugdzeilen Leden Niet-leden Niet-leden vanaf 2e kind, per kind éénmalige materiaalkosten

p/jaar p/jaar p/jaar eenmalig

32.40 75.80 32.40 13.30

Diversen Clubvlaggen Stikkers

per stuk per stuk

10.00 1.00

* Het liggeld bedraagt meterprijs x ligplaatslengte. Als de scheepslengte groter is dan de ligplaatslengte bedraagt het liggeld meterprijs x scheepslengte. ** Wanneer de ligplaatshouder voor de eerste keer een vaste plaats krijgt toegewezen, is men een extra bedrag van Eur 15,20 per meter verschuldigd. *** De maximale scheepslengte is 15 m. Voor de berekening van het passantengeld wordt de lengte naar beneden afgerond. **** Dit tarief wordt altijd in rekening gebracht. Ook als u hier geen gebruik van maakt.

1


WSV Schardam

SCHEEPSBENODIGDHEDEN en BUNKERSTATION Oostereiland t.o. 1 1621 AM Hoorn tel: 0229 215250 Fax: 0229 215135 E mail: info@atalantewatersport.nl Web site: www.atalantewatersport.nl

Openingstijden: vanaf 1 oktober 2009 dinsdag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

2

Ook Adverteren in dit blad ? Stuur een mail naar info@wsvschardam.nl en vraag naar onze aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.


Scharminkel

Inhoudsopgave Colofon......................................................................................................... 1 Tarievenlijst WSV Schardam per 1-1-2010 ....................................................... 1 Inhoudsopgave ............................................................................................. 3 Van de Voorzitter........................................................................................... 4 Van het Bestuur ............................................................................................ 6 Voortgang Instructiegebouwtje ....................................................................... 7 Van de Activiteitencommissie .......................................................................... 8 Voorlopige Agenda 2011 .............................................................................. 11 Van de Havencommissie .............................................................................. 12 Van de Commissie Jeugdzeilen ..................................................................... 14 Optimistisch begin van het Nieuwe Seizoen.................................................... 17 Expeditie Zuidpool-Antartica ......................................................................... 18 Het IJsselmeer, kwetsbare schakel in de flyway ............................................. 22 Artikel uit de Waterkampioen Augustus 2010 ................................................. 24

3


WSV Schardam

Van de Voorzitter Beste mensen, Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het 5 december en de sneeuw is aan het smelten. Een vroeg winterstootje dit jaar en als we de berichten moeten geloven komt er snel nog een. Als gevolg daarvan begin deze week nog even vlug de boot nagekeken en hier en daar wat antivries ingegooid. Het gebruikelijke boten hijsen is op 30 oktober weer goed verlopen. De boot van Hans Rozenbeek moest nog weer even terug het water in want die paste niet op de trailer. Kan natuurlijk ook zijn dat de trailer niet onder de boot paste. De samenwerking was echter weer fantastisch. Binnen no time was er stroom en een slijptol beschikbaar en werden enige aanpassingen gemaakt. Evengoed binnen de maximaal gestelde tijd voor de kraan, de masten plat en alle boten op de kar. De meeste van de overwinteraars liggen mooi bij elkaar voor in de haven.

4

Een goede actie, waardoor ook gedurende de wintermaanden een goed overzicht behouden blijft en de sociale controle op elkaars boten het best tot zijn recht kan komen. Jammer, dat aan onze uitdrukkelijke oproep om op 30 oktober ook alle walplaatsen leeg te hebben niet geheel is voldaan, maar ook daar is het grootste deel van de boten richting winterstalling getransporteerd. We hebben, en in het bijzonder Bartjan, de laatste periode regelmatig contact gehad met R.W.S. en andere organisaties over onderzoek bodemkwaliteit haveningang maar ook over een nabij Warder te plaatsen slibscherm. Er wordt in 2011 namelijk een scherm met een lengte van ca: 1700 mtr. aangebracht ten zuiden van Warder onder een hoek van ongeveer 50 graden met de kustlijn. Dit scherm zal waarschijnlijk bestaan uit een stalen damwand waarvan de bovenkant bij hoge waterstand net onder- en bij lage waterstand net boven water zal uitkomen. Er is ons verzekerd dat het scherm door middel van boeien goed word aangegeven. Ook is ons verzekerd dat het scherm een proefopstelling betreft, die maximaal één jaar blijft staan.

Men wil hiermee de stroming van het water beïnvloeden en bekijken of de mate van zwevende delen in het water door het scherm verandert. Het uiteindelijke doel is om te kunnen bepalen of het water van het Markermeer door soortgelijke luwte dammen helderder gekregen kan worden. Helder water zou de natuur ten goede komen. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit uiteindelijk voor ons als watersporter een positief of een negatief effect zal geven. Men spreekt van meer begroeiing in het water wat negatief zou kunnen zijn maar men heeft het er ook over dat bedoelde begroeiing meer op de bodem zal gaan plaats vinden waardoor de drijvende waterplanten verdwijnen. Dus weer positief. Luwte dammen kunnen een obstakel worden maar we mogen er van uitgaan dat er voldoende doorvaarten worden gemaakt waardoor er meer goede ankerplekken zouden kunnen ontstaan. Het zeilen met kleine open boten word wellicht aantrekkelijker en ook het maken van routes voor wedstrijden zou leuker kunnen worden. Het wordt niet helemaal hardop gezegd, maar het vermoeden is dat e.e.a. ook te maken heeft met inleveren van natuurwaarden nabij Almere waar volgens De Europese regelgeving ontwikkeling van natuur tegenover dient te staan. Wij zullen samen met watersportverbond en zusterverenigingen de ontwikkeling in de gaten blijven houden. Het valt ons op dat we dit jaar met nogal wat ledenmutaties te maken hebben. Daarnaast hebben 4 ligplaatshouders hun ligplaats opgezegd en buiten de verzoeken die al binnen zijn, verwachten we nog enige aanvragen voor wijziging van ligplaats. Door de opzegging van ligplaats komen er 4 relatief grote ligplaatsen beschikbaar. Op onze wachtlijst staan voornamelijk aanvragen voor kleinere ligplaatsen. De havencommissie zal in januari de indeling voor 2011 maken. Het is te verwachten dat de invulling van het aantal ligplaatsen geen probleem geeft maar dat we niet alle beschikbare meters kunnen goed kunnen invullen. We zijn eenmaal gebonden aan het maximale aantal van 49 ligplaatsen. Waarschijnlijk zullen dus een aantal plaatsen


Scharminkel

Van de Voorzitter verhuurd moeten worden die te groot zijn voor het af te meren schip. Over het aantal ledenmutaties hoeven wij ons nog geen zorgen te maken. Wel is het ons allen duidelijk dat net als bij vele zusterverenigingen de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt en dat de aanwas van jonge leden wat moeizaam lijkt te gaan. Willen wij ons ledental ook in de toekomst op peil houden dan zullen we moeten proberen juist voor de jongere mensen het lid worden en lid zijn, van W.S.V. Schardam, wat aantrekkelijker te maken.

De voortgang t.a.v. het opslag/instructie gebouwtje gaat gestaag door. Hierover, maar ook over het werk van alle andere commissies meer, verder in deze krant. De datum voor onze nieuwjaarsreceptie is bekend, en we hopen weer op een flinke opkomst en een gezellige middag waar natuurlijk weer vaar en vakantieplannen zullen worden uitgewisseld. Rest mij U allen prettige feestdagen toe te wensen. Namens het bestuur, Klaas Knol.

5


WSV Schardam

Van het Bestuur In deze rubriek vindt U alle actuele informatie waarvan het bestuur denkt dat dit voor leden van belang zou kunnen zijn. Ledenmutaties (toelating nieuwe leden zal geschieden volgens artikel 4 van de statuten) Nieuwe Leden

- Geen

Nieuwe Donateurs

- Geen

Bedankt als Lid

- Wim Vedder - Frank Mol en - Peter van Wiltenburg

Data verenigingsactiviteiten. Zondag 16 januari Nieuwjaarsreceptie Zaterdag 16 april Hijsen van de boten Algemene Ledenvergadering Deze zal gehouden worden op vrijdag 11 maart 2011. Alle informatie hierover zal in de volgende Scharminkel worden gepubliceerd.

6

Scharminkel De volgende Scharminkel zal in de 4e week van februari verschijnen. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk 6 februari bij de redactie scharminkel@wsvschardam.nl binnen te zijn. Zoals in de vorige Scharminkel is vermeldt is deze ook in kleur te bekijken op de website www.wsvschardam.nl met dank aan Ronald van Delden en Jelle de Schaaf. Namens het bestuur, Pim ten Klei

Het bestuur wenst alle leden, donateurs, adverteerders en iedereen Data die de vereniging een warm hart verenigingstoedragen een paar fijne kerstdagen activiteiten toe en een voorspoedig Zondag 16 en gezond 2011. januari

Nieuwjaarsreceptie

Wij hopen dat het voor iedereen een goed vaarseizoen zal worden.


Scharminkel

Voortgang Instructiegebouwtje Er valt niet zoveel nieuws te melden over het

Ook is met de tekeningen en schetsen een be-

instructie gebouwtje. Wel is het bestuur hier

zoek gebracht aan de gemeente en wel de

hard mee bezig. Zo is er een tekening gemaakt

adviseur voor de Welstandscommissie.

van een betonnen gebouwtje met aan twee

Na contact gehad te hebben met de brandweer

kanten een aarden laag zodat, vanaf de zijde

om de veiligheidseisen te bespreken proberen

van Schardam gezien, het gebouwtje totaal

we nu een afspraak te maken met de bewoners

wegvalt in het terrein . Ook is gekeken wat de

van Schardam om ons voorstel te bespreken.

mogelijkheden zijn voor een houten gebouwtje.

Hierover is contact geweest met Cas Zegner

Het betonnen gebouwtje blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn als we dachten. Het gebouwtje wordt erg zwaar en de prijs is erg hoog, ca

(secretaris Bewoners ComitĂŠ Schardam) en het groepje van dhr van Breukelen in de naam van dhr van Gijn.

twee keer zo duur als een houten gebouwtje.

Om u als leden, die uiteindelijk moeten

Het houten gebouwtje blijkt voor een zeer

beslissen over de doorgang van dit gebouwtje,

aantrekkelijke prijs te realiseren. Klaas en

een indruk te geven van het gebouwtje hierbij

ondergetekende hebben een bezoek gebracht

alvast een tekening.

aan een leverancier van zo’n houten gebouwtje (blokhut)en zien in deze oplossing goede mogelijkheden.

Bartjan

7


WSV Schardam

Van de Activiteitencommissie Afsluiting van het seizoen 2010 Deze keer werd de afsluiting gehouden in De Breek. Opnieuw was een vaste groep van zeilers aanwezig om de einduitslag van ons wedstrijd- seizoen te vernemen. Uiteraard kun je de bijgaande emoties, die bij zo’n evenement toch spelen, het beste beteugelen met een goede maaltijd en een goede borrel. “De Breek”had gezorgd voor een spectaculaire Italiaans buffet. Ook dit jaar hebben we alle van alle gezeilde evenementen de betreffende bekers uitgereikt. Zoals: Schardam weekend De Hondenbrokken wedstrijd (6 uurs) 1e Periode kampioen 8 uurs wedstrijd samen met de Karperskuyl Seizoenskampioenschap 2010. Echter voor dit seizoen was er een nieuw fenomeen, namelijk de winterwedstrijd. Voor het eerst werd ook hiervoor door onze Voorzitter Klaas Knol een fraaie prijs ter beschikking gesteld. Helaas was Klaas zelf niet instaat om de prijs uit te reiken, maar hij had zijn kleindochter bereid gevonden om namens hem de prijs aan de winnaar te overhandigen. Voor de geïnteresseerde,

8


Scharminkel

voor het bepalen van de winnaar zijn de uitslagen van de WSV Hoorn gebruikt. De Schardamse zeiler die het hoogste op lijst staat is voor ons de winnaar van deze prijs. Prijs uitreikingen John Feddema ontving uit de handen van de kleindochter van Klaas Knol de nieuwe winterwedstrijd prijs. Om 11e te worden in een veld van 60 boten moet je toch over zeilerskwaliteiten beschikken. Niet alleen bij de winter wedstrijden als wel bij de 8 uurs hebben de Schardamse zeiler bewezen hun mannetje te staan. 5 van de 9 Schardammers eindigen bij de eerste 20 ( totaal 60 deelnemers) Voorwaar geen slecht resultaat voor een klein maar gezellige vereniging. Uitreiking van de winterprijs

9 Vervolgens was het tijd om over te gaan tot het uitreiken van de overige prijzen Deze werden bij gebrek aan een charmante assistente door mij persoonlijk uitgereikt.

Schardam Weekend: Lia Ten Klei

Hondenbrokken bokaal: Gerard Ootes

8 UURS wedstrijd: Bartjan van der Sluis

Periode Kampioen en kampioen van het seizoen: Klaas Knol (zijn kleindochter)


WSV Schardam

Vervolg ‘Van de Activiteitencommissie,

10

De stemming zat er goed in vandaar dat we alle winnaars hier nogmaals laten poseren. Voor de oplettende lezer ik heb geen prijs gewonnen, maar aangezien Piet Visser en Klaas Knol er niet bij waren heb ik geassisteerd in het ophouden van de prijzen. Hierbij de einduitslag van het zeilseizoen van 2010 betreffende avondwedstrijden. Dit was voor mij mijn laatste optreden als Voorzitter van de activiteitencommissie. Het was een leuk om voor jullie het een en ander te organiseren. Club activiteiten zijn toch de ruggengraat van een vereniging en ik hoop dat mijn opvolger Hans Haan nog meer succes heeft met het organiseren van activiteiten. Vr gr Henk Frijters


Scharminkel

Advertenties De Scharminkel is opgemaakt door;

Ambacht en Metaal vloeien sinds 1898 samen bij

De Tinkoepel Tinnegieterij Radioreclame TekstTV-Reclame Webdesign Webhosting Grafisch Vakwerk

Impuls 135 1446WE Purmerend (De Baanstee) Tel 0299 - 424404 Fax 0299 - 421556 info@424404.nl

Tinnen Producten, in brons gegoten. Ook voor reparatie of restauratie kunt u bij ons terecht

Bezoek onze website voor meer informatie adressen en de meest actuele openingstijden. www.tinkoepel.nl Tel 075—6176204

Voorlopige Agenda 2011

11


WSV Schardam

Van de Havencommissie

Naar mijn bescheiden mening is het seizoen redelijk verlopen. Er zullen vast wel steken gevallen zijn en alles kan verbeterd worden, maar voorlopig ben ik tevreden met de gekozen constructie.

we dat de daling van het waterpeil door Rijkswaterstaat al eerder in het naseizoen ingezet wordt. Het feit blijft dat er iets moet gebeuren met de diepgang van de haveningang. Natuurlijk dienen we een oplossing te vinden die toegestaan wordt door de overheid, betaalbaar is, en structureel van aard. Dat is nog niet zo eenvoudig.

De inzet van de “variabele” havenmeester kan best als heel goed worden omschreven en ik dank ze dan ook bij dezen. We hebben zoals verwacht best hier en daar iemand gratis ligplaats geboden, maar over het algemeen is er best wat havengeld opgehaald. Ook het werken met het overmaken van het liggeld heeft zich bewezen.

De overheid heeft een vergunningenstelsel ingesteld wat door de gemiddelde boerenjongen echt niet meer logisch te noemen is. Om aan alle regeltjes en voorwaarden te voldoen moet je als gemiddelde peen en uien vereniging eerst een hoop geld neerleggen voor allerlei onderzoeken, die dan ook nog maar beperkt houdbaar zijn. Ergo, een complex systeem.

Voorlopig verwacht ik geen passanten in onze haven, havengeld ophalen bij de mogelijke schaatser gaat geloof ik ook niet werken. Dus, …. Commissie in winterslaap? Dat dacht ik even wel tot de laatste bestuursvergadering waar ik namens de havencommissie als afgevaardigde bij zit. Hier werd ik even ruw wakker geschud, er staat namelijk nog een aardige klus te wachten. Een klus die best belangrijk is voor alle gebruikers van ons leuke haventje.

Inzet van derden met materieel is gewoon geld wat direct uit de kas komt, waar we dus geen andere dingen mee kunnen doen en ook nog eens moeten hebben. De prijzen die derden rekenen zijn over het algemeen geen vriendenprijsjes. Zelfwerkzaamheid is niet in alle gevallen mogelijk, daarbij valt ook nog op te merken dat de werkzaamheden in veel gevallen ook vaak nog op dezelfde mensen neerkomt. Geen onwil vanuit de vereniging maar heeft ook te maken met materieel waar niet een ieder mee vertrouwd is, dus al snel beperkt tot… noem ze maar.

Het eerste seizoen zit erop voor mij als nieuweling in de havencommissie.

12

Afgelopen jaar, zeker in het naseizoen, zagen we dat de diepgang bij de haveningang voor een aantal schepen nu echt problematisch is. Gelukkig niet voor alle schepen, maar wel voor de schepen die meer dan de gemiddelde diepgang hebben. Nu kan het best zijn dat het waterpeil van het Markermeer de afgelopen paar jaren ‘s winters lager gehouden wordt dan voorheen, dit gezien de bufferfunctie die zowel Markermeer als IJsselmeer hebben. Ook merken

Structureel, zo’n heerlijk woord wat in alle vergaderingen ronddrijft. Het komt er gewoon op neer dat je een oplossing moet vinden die je of zelf kunt onderhouden zonder allerlei wettelijke poespas of een uitvoeringsvorm moet vinden die slechts eenmalig of in ieder geval een lange termijn oplossing kan garanderen. Een aantal opties zijn voor de hand liggend; Zelf baggeren Laten baggeren Onder water verspreiden dmv eigen of geleende havenboot Helder moet zijn dat we geen acties moeten verrichten waarvoor je een vergunning moet hebben terwijl we deze niet hebben. Hoe je het ook wend of keert alles kost geld , om een vergunning te kunnen krijgen, moet je


Scharminkel

een onderzoek later verrichten (daar gaat de eerste drie duizend euro). Als je zelf gaat baggeren zal je de bagger toch weer ergens moeten dumpen en niet direct naast je gebaggerde geul anders kan je volgende week weer. Dus transportkosten enz. Laat je het doen, dan moet je toch snel rekenen op enige tienduizenden euro’s. Gezien de bodemgesteldheid van het Markermeer (grotendeels veen) moeten we er rekening mee houden toch iedere drie jaar te moeten baggeren om een structureel diepere haven te kunnen behouden. Ook de laatste optie kost geld, en eigenlijk niet zoveel minder als de voorgaande opties. Je moet rekening houden met aanschaf, maar vooral ook met onderhoud en natuurlijk verlies van een ligplaats. De optie om dit met een geleende boot te doen zal toch wat praktische nadelen houden (hoe voorzie je een geleende boot van zo’n jetconstructie). Daarnaast moet nog degelijk onderzocht worden of dit niet aan een vergunning onderhevig is.

Een behoorlijk probleem dus wat opgelost moet worden en in alle opties aanzienlijke kosten zal betekenen. Ik hoor de penningmeester al rekenen hoe hij de kas sluitend moet krijgen. We moeten dus deze winterperiode tot een plan en eigenlijk ook tot uitvoer van dit plan komen.

Ik doe dan ook een oproep aan een ieder die dit leest, heb je een goed idee, laat het dan even weten. Heb je expertise op dit gebied help ons dan met dit probleem. Afsluitend, we moeten het plan ter goedkeuring aan de leden en het bestuur voorleggen (want gratis zal het niet zijn). Daarbij moeten we natuurlijk ook nog kunnen accepteren dat de leden de huidige situatie zouden willen behouden en we helemaal niets doen. Kortom we hebben het nog druk in het winterseizoen. Namens de havencie, Pete Reid

Advertentie

13


WSV Schardam

Van de Commissie Jeugdzeilen In mei 2011, en dat is al weer snel gelukkig, start een nieuw seizoen jeugdzeilen. De afgelopen seizoenen waren zeer succesvol zodat we een flinke ploeg zeilende kinderen hebben voor CWO 1, 2 en 3. Ook hebben een aantal kinderen die CWO 3 gedaan hebben te kennen gegeven graag nog bij de vereniging te willen blijven zeilen. De commissie is hierover aan het nadenken maar wat als een paal boven water staat is dat

inhoud Drie avonden in de week is er jeugdzeilen in de haven van Schardam. De lessen zijn tussen 18.30 en 20.00 uur. De begeleiders zijn meestal nog een half uurtje langer bezig. Het belangrijkste uitgangspunt van het jeugdzeilen is om kinderen het plezier van het zeilen te laten ervaren. Daarbij staat veiligheid, techniek en plezier op een gedeelde eerste

we het nieuwe seizoen in ieder geval 4

plaats.

begeleiders voor de reguliere lessen die vallen

We bieden de kinderen de mogelijkheid om het

op maandag, woensdag en donderdag nodig hebben. Als je het leuk lijkt om kinderen op een ontspannen manier zeilen te leren in een schitterende omgeving kan je opgeven bij Sjaak.

14

Hier vindt u een uitleg wat het jeugdzeilen

Advertentie

CWO 1-2 en 3 diploma te behalen. Als we merken dat kinderen wel plezier hebben maar de eisen van het examen niet halen dan blijven ze uiteraard mee zeilen en krijgen een


Scharminkel

waar de kinderen aan moeten voldoen. Globaal zien de eisen er als volgt uit. Voor CWO 1 leren de kinderen hun bootje te verzorgen, op te tuigen, en af te tuigen. Ze leren de namen van de onderdelen van de optimist. De kinderen zijn uiteindelijk in staat zijn veilig weg te varen en een aantal rakken te zeilen met verschillende windrichtingen waaronder een tegenwinds rak. Ze moeten een eenvoudige landing kunnen maken. Daarnaast beheersen ze en aantal essentiële knopen en de hoofd verkeersregels op het water. Voor CWO 2 leren de kinderen zeilen bij certificaat dat ze deel hebben genomen aan de

hardere wind, het op de rand zitten om de boot

zeillessen.

rechtop te houden en werken met de joystick, meer afvaar en landingstechnieken. Ze maken

We zeilen als de groep vol zit met 10

kennis met wedstrijdvaren. De theorie wordt

optimisten. Als we met de bootjes uitvaren

uitgebreid met meer kennis over de wind,

hebben we twee begeleidingsboten. Vooral bij

uitgebreidere vaarregels. Daarnaast leren ze

de groepen 1 en 2 is dat noodzakelijk. Het

technieken om op het water hun bootje te tuigen

Markermeer kent aan onze zijde slechts één

en te varen in een sleep.

kant.. en verder groot open water en de wind staat meestal het water op. U raad het al wat er

Bij CWO 3 hebben de kinderen geleerd over

gebeurd als de jonge zeilers het ruime sop

wedstrijdzeilen, zijn er een aantal wedstrijd

kiezen.

vaardigheden beproefd en kunnen de kinderen onder alle omstandigheden hun bootje veilig

Per motorboot zitten twee begeleiders. Één instructeur en een “stuurman”. Twee man in onze boten is handig om de optimisten even vast te kunnen pakken als dat nodig is of los te trekken van de keien als ze daar opgelopen zijn. De stuurman kan dan veilig manoeuvreren zonder zichzelf uit de boot te lanceren. Tijdens de les op het water doen de instructeur en begeleider vaak hetzelfde werk en wordt dat afgewisseld. Het CWO diploma houdt een aantal eisen in

varen en terugbrengen naar de wal. Ons zeilseizoen loopt van begin mei tot eind september. We verzorgen in deze minimaal 10 lessen wind en weder dienende. Het seizoen start met de “zwembadles” in het Koggebad in de Goorn. Deze les is verplicht voor alle kinderen. We testen de zwemvesten en laten de kinderen kennis maken met een aantal veiligheidsprocedures. (Vervolg op pagina 16)

15


WSV Schardam

Vervolg ‘Van de Commissie Jeugdzeilen’ Tijdens de zomervakantie zijn er geen lessen.

meestal twee instructeurs per groep zijn

Het seizoen eindigt met “afzeilen”, een middag

overleggen ze van tevoren of aan het begin van

waarin alle kinderen examen doen en hun

de les wat de doelen voor die dag zijn. Hiervoor

prestaties op het water laten zien. Tijdens het

hebben ze een handleiding die door leden van

seizoen organiseren we nog verschillende

de commissie geschreven is.

activiteiten zoals het “schoolzeilen” voor

Taken van een begeleider zijn: Helpen bij het

basisscholen uit de omgeving, vrijzeilen voor

optuigen en aftuigen van de optimisten en

onze zeilkinderen, wedstrijdzeilen in Hoorn enz.

klaarmaken van de motorboten, meevaren met

Taken van een instructeur hierbij zijn: Les voorbereiden, instructie geven aan de wal en op het water, helpen bij het optuigen en aftuigen van de optimisten en klaarmaken van de motorboten, zorg dragen voor het materiaal, afronden van de lessen. De instructeurs

16

de begeleidingsboot als dan niet achter het roer, zorg dragen voor het materiaal. En natuurlijk voor de instructeurs en begeleiders geldt dat ze deelnemen aan een aantal activiteiten van het jeugdzeilen en helpen bij het opstarten en afsluiten van het seizoen.

bepalen of een les doorgaat of niet bijvoorbeeld

Namens de com. Jeugdzeilen,

vanwege weersomstandigheden. Omdat er

Mark


Scharminkel

Optimistisch begin van het Nieuwe Seizoen

17 Hoewel het net vriest en de haven er kil bij ligt

met hun nieuwe groep en voor de nieuwe

denken we alweer aan het nieuwe seizoen.

kinderen is het kennis maken met hun

De commissie jeugdzeilen komt binnenkort bij

zwemvest en een optimist.

elkaar voor de planning van activiteiten en lessen. Vast staat natuurlijk de traditionele start van het nieuwe seizoen. Deze vindt begin mei plaats in het Koggebad in de Goorn. Samen met de zeilschool van Edam komen we op zondagochtend vroeg bij elkaar voor een uurtje spelen, testen en oefenen. Deze eerste les is verplicht voor de kinderen om bij te wonen. We controleren hier of de zwemvesten aan de eisen voldoen, gewichtsklasse, beenbandjes, kraag en of ze het lichaam keren als je bewusteloos in het water ligt. De kinderen krijgen hier hun eerste les in rustig blijven en veilig handelen op en in het water. Voor de instructeurs en begeleiders is het kennismaken

Met alle kinderen nemen we een aantal technieken door die belangrijk zijn bij het zeilen. De kinderen leren hoe hun zwemvest goed en veilig zit en hoe je het in het water aan en uit kan doen mocht dat nodig zijn. De kinderen ervaren hoe het is om overboord te gaan en hoe ze een optimist weer rechtop kunnen keren om er in te klimmen. Ze voelen hoe het is om onder een zeil weg te zwemmen en dat je kan schuilen onder je omgeslagen optimist. Al met al een leerzaam uurtje in lekker warm water. Mark


WSV Schardam

Expeditie Zuidpool-Antartica In december 2009 heb ik met mijn schoonzus een droomreis gemaakt naar de Zuidpool. De Zuidpool waar het in december zomer is. Vertrek via Parijs naar Buenos Airos. Temp. 20 graden. Een stad als Parijs waar men alle grote architectonische gebouwen van Europa heeft nagebouwd omdat men in de veronderstelling was dat Europa vernietigd zou worden. Bezoek aan Plaza de Mayo. De schilderswijk Boka, waar de eerste Italiaanse emigranten woonden die later hun familie lieten overkomen. Natuurlijk tangoles genomen en een mooie tangoshow gezien. Vlucht naar Ushuaia. Argentinië, wat een land. Zoutmeren, uitgestrekte velden, besneeuwde bergtoppen en een prachtige kust. In Ushuaia is al in1880 door de gevangenen, zware criminelen, een gevangenis gebouwd. Men heeft eerst vanuit de haven een spoorlijn moeten aanleggen door bijna ondoordringbare bossen. Bomen hakken en houten rails. Daarna de gevangenis van hele dikke muren. Tot 1947 was het een gevangenis en is nu een museum. In het museum snuif je aan de Nederlandse Maritieme geschiedenis. De mens was rondom 1900 op zoek naar nieuwe vaarwegen. Wat moet men een ontberingen hebben ondergaan op deze schepen. “Indeed the stark polar lands grip the hearts of the men who have lived on them in manner that can hardly be understood by the people who have never got outside the pale of civilization” (Sir Ernest Chackleton) Men leefde hier in 1800 langs het water in hutten. Er werden vuurtjes gestookt in de hutten en in de uitgeholde boomstammen waar men zich in vervoerde om te vissen en te varen. Buiten droeg men een dierenvel voor de kou en in de hut ivm infecties en vuiligheid geen kleding. De temperatuur is hier in de winter tot -20C De bewoners hadden een beschermde vetlaag.

18

Een bezoek gebracht aan het prachtige natuurgebied Tierra del Fuego met zijn eindeloze stilte,vogels en gletsjer aan het Beagle Kanaal. Uitzicht op de bergen van Chili. Ingescheept op de Ms Ushuaia (1970) met 84 passagiers (incl. 20 Chinezen die bijna geen Engels spreken en hun eigen tolk meenemen). Lengte 84.73 meter, 15.54 Breed en Diepte 5.48. Een onderzoeksschip wat nu passagiers naar de Zuidpool vaart. Aan boord biologen, archeologen, zoölogen, die iedere dag een uitgebreide lezing geven over het leven boven, op en in het water/ijs. Een open brug waar iedereen mag komen en alles kan en mag vragen.Als je maar niet in de weg loopt of het uitzicht belemmert. De gehele reis kan je genieten van de mooie klassieke muziek, de voorkeur van de kapitein. Vertrek vanuit Usuhaia door het Beagle kanaal. De bossen groeien hier door tot in zee. We gaan de 800 km lange Drake Passage oversteken. (Na Francisco de Hoces was Francis Drake de tweede kapitein die in 1577 hier heeft gevaren). 200 miljoen jaren geleden lagen Australië, Afrika en Zuid Amerika, India en Nieuw Zeeland en Antarctica aan elkaar vast. Men kan op Antarctica nog tropische fossielen vinden. Er zijn sporen van goud, platina en koper gevonden. Er waren moerassen, Tot 2048 mogen er in ieder geval geen mineralen uit de bodem worden gehaald. 70 miljoen jaar geleden ontstond de Drake Passage en 30 miljoen jaar geleden werden Australië en Antarctica van elkaar gescheiden. Door een in 1959 getekend verdrag mogen er geen militaire activiteiten plaatsvinden.


Scharminkel

Mensen die er wonen, noemen Antarctica “HET IJS”. Het continent gaat schuil onder een 3,5 kilometer dikke ijskap. Antarctica is een hoogvlakte. Het land ligt tot 2500/3000 meter boven de zeespiegel. Er zijn nog vulkanen actief. Het land lag hoger dan de Mount Everest maar is door de druk van het ijs naar beneden geduwd. Het ruim 1300 kilometer Antarctische schiereiland is de laatste vijftig jaar twee graden warmer geworden. In de winter zelfs vijf. Het winterijs is aan de noordelijke randen flink afgebrokkeld waardoor de krillpopulatie gevaar loopt. Krill is de basis voor de gehele voedselketen. Het wordt gegeten door de zeehonden, walvissen en de pinguïns. Geen krill, geen leven in dit gebied. Na bijna 2 dagen varen en 2 dagen zeeziekte (groen en geel), varen we bij de Zuid Shetlandeilanden. Onderweg vloog de albatros met ons mee. De zeevogels vliegen soms 6 uur om voedsel te zoeken en 6 uur terug naar hun jongen. Het is een wedstrijd wie de eerste ijsberg in zicht heeft. Het ijs beweegt over het land en vormt ijsschelpen. De schelpen breken af en zijn soms 160 meter hoog en 540 meter breed. Voordat zij gesmolten zijn gaan er soms honderden jaren overheen. We krijgen uitleg hoe we aan boord gaan van de rubberboten (6 per boot en een expeditieleider) en hoe met zich dient te gedragen op het ijs. (5 meter afstand houden van de dieren en over de pinguïn highways heen stappen). De eerste whales worden gespot. We bezoeken Half Moon Island. Het geluid van de pinguïnkolonies komt je tegemoet. De geur is die van oud rubber bij de broedende kolonies. Ze broeden in groepen en maken hun nest van kleine steentjes. (35 dagen broeden, eieren zijn wit van buiten en lichtblauw van binnen) Ze lopen soms een paar kilometer om een steentje van een ander nest te pikken. De sneeuw smelt tussen de steentjes waardoor de eieren droog liggen. Pinguins: “They are extraordinarily like children, these little people of the Antarctic World, either like children, or like old men, full of their own importance and late for dinner, in their black tail – coats and white shirtfronts – and rather portly withal.” Terug aan boord worden de laarzen en broekspijpen afgespoten en loop je door een ontsmettingsbak. We varen langs immens hoge muren van ijs en sneeuw door de straat van Gerlach. Coverville eilanden. Wilhelmina Bay (vernoemd naar onze koningin), Lemaire Kanaal naar Peterman Island. We zien broedende aalscholvers en meeuwen. De stenen op Petermann eilanden zijn uit de pleistoceen periode.(2580 miljoen tot 1156 duizend jaar geleden. Er lag een olifant zeerob lekker lui in de zon. Je zakt tot de knieën in de sneeuw en we brengen een bezoek aan de Adelie Penguins. (zij hebben blauwe ogen) Het sneeuwt regelmatig, soms 1 cm sneeuw op dek. Het wordt afgewisseld met stralend weer. (Vervolg op pagina 20)

19


WSV Schardam

Vervolg ‘Expeditie Zuidpool-Antartica’ Een onvergetelijk landschap…. de kleuren…. de stilte. Het is niet te beschrijven hoe mooi dit alles is en hoe bevoorrecht je bent dit te mogen aanschouwen. Ga zo nu en dan in de sneeuw zitten en kan alleen maar stil om mij heen kijken. De temperatuur valt mee -10C.

20

We bezoeken een verlaten Argentijnse post op Antarctica, Brown Station, in de Paradise Bay, 64 graden en 53 minuten Zuid en 62 graden en 52 minuten Westerlengte, en bezoeken Port Lockroy . Met medewerking van de U.K. Antarctic Heritage Trust is er een mooi klein museum gemaakt, waar de geschiedenis van de eerste poolreizigers herleeft. Van hieruit worden jaarlijks 40.000 gestempelde poststukken van toeristen verscheept. Hier broeden ezelspinquins. Men bestudeert de pinguïns hier op hun gedrag naar de mensen die hier komen. Er is geen verschil tussen de pinguïns die constant geconfronteerd worden met toeristen en de pinguïn die nog nooit een toerist heeft gezien. De wervels van een walvis liggen op de kant. Er liggen twee grote zeiljachten die de oversteek vanuit Australië hebben gemaakt. Aan boord van 1 van de schepen is een groep jongelui die een verlaten post moet opknappen. Koken op 2 vuurtjes in de hut en alles schilderen. De Antarctische schiereilanden zijn het beste laboratorium ter wereld om de biologische consequenties van de klimaatverandering te bestuderen. Men onderzoekt de invloed van temperatuurverandering, ultraviolette straling en het water op de homogene verzameling van soorten. Er staat regelmatig 30-40 knopen wind. We varen naar Neko Harbor via de Bransfield Street naar King Georg Isand. Hier ligt een vliegveld waar de vrachtvliegtuigen de goederen voor de diverse posten aanleveren. Er wonen een aantal gezinnen voor een gedeelte van het jaar. Er is een Chinees onderzoekscentrum. De Russen hebben een grote post met een mooie oude houten kerk. Het is er druk met onderzoeksschepen voorzien van een helikopter. Van hieruit vaart men naar de diverse onderzoeksstations waar men een jaar verblijft. De accu’s staan hier naast het vuil open en bloot aan de kust. (Hier moet iets aan gedaan worden) Er staat ook een kerkje, opgebouwd uit twee containers. Heel functioneel. Een van de passagiers is een Russische dame uit St. Petersburg van 77. Ze spreekt alleen Russisch en krijgt nu de kans om lekker te beppen met de Russen. Ondanks de kou loopt de lerares op haar sandalen!?!?!?! met witte sokjes en blote benen in een jas met bond afgezet die niet dicht kan. Een schatje. Ze heeft de hele wereld bezocht.


Scharminkel

We bezoeken Acho Island. Een sprookjeseiland met heel veel pingu誰ns. Dit is het laatste bezoek voordat we weer terug varen. Met weemoed en een onvergetelijke ervaring rijker stappen we in de laatste rubberboot. We gaan weer 2 dagen terugvaren via de Drake Passage. Uit de bescherming van de Shetlandeilanden maakt het schip gekke capriolen. De golven zijn ongeveer 10 meter hoog. Natuurlijk weer zeeziek tot het Beagle Kanaal. Voor ons op het Beagle Kanaal vaart een zeiljacht zwaar gereefd. Je ziet de valwinden over de bergen naar het zeilschip blazen. We gaan voor anker en wachten een nacht. De loods brengt ons naar Ushuaia. Het is heel bijzonder dat je de navigatie tijdens de hele reis van zo dichtbij kan meemaken. De kapitein is heel veel op de brug. De loods duldt geen enkele tegenspraak. We meren af in Ushuaia en zoeken na het afscheid van de bemanning en passagiers ons hotel op.

21 De volgende dag gaan we aan de wandel naar de jachthaven van Ushuaia. Schardam is een luxe haven wanneer je dit hebt gezien. Op de steigers moet je opletten waar je loopt. Wel elektrische aansluitingen die hier afgekeurd zouden worden. Er is een elektrische lier om de jachten via een trailerhelling op de kant te krijgen. Geen telekraan. Een trekker doet het werk. Een clubgebouw met 2 douches en 2 toiletten. Heel functioneel. Voor het raam hangt de uitslag van de zeilwedstrijd. Hier liggen jachten uit de hele wereld. Ze maken een stop van een half jaar om verder te trekken of worden bevoorraad om met Kerstmis hun reis te vervolgen. Wat hebben wij in Nederland toch veel mogelijkheden om je boot af te meren en te varen. Terug naar Buenos Airos (30 graden) , Parijs (sneeuw) en Schiphol (sneeuw en gedeeltelijk bevroren IJsselmeer) Een kort verslag van een onvergetelijke zeereis. Lia ten Klei


WSV Schardam

22


Scharminkel

Ook namens de redactie van de Scharminkel wensen wij u allen hele fijne feestdagen toe en een gezond en waterrijk 2011 Advertenties

23

Voor al uw waterport benodigdheden zoals : VERF/ ANTI FOULING, TOUWWERK, REDDINGSVESTEN, GAS APPARATUUR, INBOUW APPARATUUR, RVS BESLAG, STOOTWILLEN, ACCU’S, LADERS, BUITENBOORDMOTOREN EN BOTEN

Papaverweg 43, Amsterdam-Noord. Telefoon: 020-6361996 Bezoek regelmatig onze website voor onze actieaanbiedingen. (Deze website is ook te vinden via een link op: www.wsvschardam.nl )


WSV Schardam

Artikel uit de Waterkampioen Augustus 2010

24


In Case Of Emergency Medewerk(st)ers van ambulancediensten, maken steeds vaker mee dat een patiënt wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat zij de hele gsm moeten doorspitten om het telefoonnummer te vinden van ouder/partner. De ambulancemedewerkers hebben dit landelijk in de groep gegooid en ze zijn tot een slimme oplossing gekomen. De zogenaamde ICE code. Zij stellen voor dat iedereen in zijn of haar GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING. Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie ze moeten contacteren. Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,... Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan. Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in uw GSM en vraag familieleden en kennissen dit ook te doen. Als ook zij dit weer verspreiden zal de ICE registratie gauw landelijk bekend zijn. Namens alle hulpverleningsdiensten Hartelijk dank,

Sjoukje


Scharminkel 123  

Clubblad WSV Schardam Jaargang 30, Krantnummer 123, Nummer 4

Advertisement