Page 1

Clubblad van de ws v ”ROTTERD AM ” 24e jaargang, nummer 2 uitgave : november 2012


B es tuu r:

                                         

Uit de Inhoud met o.a.: • • • • •

Voorzitter: Nico van Bellen Tel.: 010 - 423 32 44 E-mail: voorzitter@wsvr.nl Secretaris: Wolter Nijenhuis E-mail: secretaris@wsvr.nl

Penningmeester : Mattijs Swets E-mail: penningmeester@wsvr.nl Commissaris Haven - en Terrein: Marc Wielders Tel.: 010 -458 19 10 E-mail: com.haven@wsvr.nl

Voorwoord van de Voorzitter Van de PenningmeesterVan de Havenmeester Verbruik gas en elektra Huishoudelijk reglement van de Watersport Vereniging “Rotterdam” Verslag werklunch KPO met John Verkerke en Remmert Koch van de Gemeentewerf

Advertenties: 1/1 pagina €€ 200,1/2 pagina €€ 100,-

Commissaris Organisatie: Wytske van der Vaart Tel. : 010 - 476 67 80 E-mail: com.organisatie@wsvr.nl

| bij 5 x per jaar | verschijnen

W eds tri jdze il en : Sjerp Noorda E-mail: sjerp@huurkamers.nl Ev en e men te n e n VB z ei le n: Herma Schriel Email : h.schriel@hetnet.nl Tel. : 06 - 13755 627 Le den admin i strat ie Wytske van der Vaart E-mail: ledenadministratiewsvr@gmail.com

DIGITALE EDITIE:

Re dact ie Vaarv oer & We bsi te Langepad 27, 3062 CJ Rotterdam E-mail: mark@wsvr.nl

www.wsvr.nl/vaarvoer  


Van de voorzitter, In een bruisende vereniging als de onze gebeurt veel. Dat blijkt ook maar weer uit de inhoud van deze vaarvoer in een nieuw jasje, niet alleen in uiterlijk en vorm maar ook in functie. De knusheid vindt meer en meer naast diverse andere nuttige functies een plaats op de website. Zoals u ziet is de vaarvoer vooral informatief en een warmloper voor de vergadering. Ik merk dat diverse standpunten de ronde doen over dit onderwerp misschien een goed idee om die alvast op de website te plaatsen? Dat kan via mark@wsvr.nl U treft een voorstel aan voor het huishoudelijk reglement. Eerdere besluiten zijn verwerkt, hier en daar zijn schoonheidsfoutjes hersteld en is de tekst wat beknopter gemaakt. Het is een stuk om te bespreken in de vergadering en ik verzoek u de tekst goed door te lezen en ook te letten op punten en komma’s. Ik reken er op dat wij in de vergadering een nieuw reglement kunnen vast kunnen stellen. Thuisblijvers moeten er rekening mee houden dat nog veranderingen kunnen worden aangebracht. Overigens reden te meer om juist wel naar de najaarsvergadering, 11 november as om 13.00, uur te komen. Verder veel leesplezier. Nico van Bellen. Van de penningmeester, Beste leden van de WSVR, Waar we met z'n allen op wachten is bericht van de deelgemeente over de jaarlijkse huurtarieven. Omdat is aangekondigd dat in een aantal stappen forse verhogingen doorgevoerd zullen worden is binnen de verschillende verenigingen aan de plas onrust ontstaan, ook binnen de WSVR. Het feit dat we nu, eind oktober 2012, nog geen bericht hebben ontvangen betekent geenszins dat de verhogingen van de baan zijn. Wel maakt iedere dag uitstel het minder voor de hand liggend dat de huurtarieven voor het jaar 2013 al fors verhoogd zullen zijn. We houden met het bestuur de vinger aan de pols en zullen zodra daar aanleiding toe is actie ondernemen, daarbij zullen we als vereniging aansluiting blijven zoeken bij het KPO. Verder valt op dit moment niet zoveel bijzonders te vermelden over de financien. Goed nieuws is dat het de organisatie van de Gouwe Ouwe 2012 gelukt is met een positief resultaat af te sluiten, het bewijs dat een bijzonder evenement dat 1 van de pijlers van onze club is kostendekkend georganiseerd kan worden. Namens het bestuur, Mattijs Swets Penningmeester WSVR  


Bericht van de havenmeester Opruiming loods Vanaf 1 februari komt er een grote opschoning van de kluisjes en de motorloods. In beide ruimtes is er meer in gebruik dan er in de administratie is vermeld en is er veel rondzwervend materiaal in de ruimtes aanwezig waar niet duidelijk van is wie de eigenaar is. Vermoedelijk omdat na beëindiging lidmaatschap deze ruimtes niet worden leeggeruimd. Huurders van een kluisje worden verzocht voor 1 februari a.s de eigen kluis duidelijk van een naamplaatje te voorzien. Hetzelfde geldt voor de rekken in de motorloods, hier is vaak onduidelijk wie welke plek in gebruik heeft. Wij verzoeken u om uw spullen zoveel mogelijk bij elkaar te stallen en het rek dat u in gebruik heeft duidelijk te voorzien van uw naam, eventueel in overleg met de havenmeester. Na 1 februa ri worden spullen die nog rondzwerven verwijderd! Voor het opbergen van zeilen zal er een rek worden opgehangen. Wij zigingen persoonlij ke gegevens Aan alle leden het vriendelijke verzoek veranderingen in uw persoonlijke gegevens door te geven. Dus adresgegevens, email, telefoonnummer etc. De makkelijkste manier is uw wijziging door te mailen aan ledenadministratie@wsvr.nl

   


Verbruik Gas en Elektra Naar aanleiding van het bericht in de vorige Vaarvoer en de bespreking op de voorjaars ALV zijn er een aantal reacties binnengekomen van mensen die mee willen denken. Dank daarvoor. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

                                                         

De nachtmeter van elektriciteit in de loods bleek niet te werken en is door Stedin nagekeken. Het bleek dat het mankement buiten het terrein van de vereniging lag en is uiteindelijk gerepareerd, aan een verrekening met Eneco wordt gewerkt. De prijzen van Eneco (huidige leverancier) moeten voor het einde van het jaar bekeken worden voor een mogelijke overstap naar een voordeliger leverancier. De oude koelkast en vriezers in de buitenopslag zijn vervangen door nieuwe energie zuinige apparaten. Tussentijds zijn de meterstanden in de loods opgenomen en deze metingen hebben nogmaals bevestigd dat het stroomverbruik hoog is en dit staaft het besluit om het stroomverbruik op een andere manier in rekening te brengen om zo de kosten voor de vereniging te verlagen. Het is dan aan de verbruiker om zorg te dragen voor het terugbrengen van het verbruik. Elektrameters op de steiger Zoals eerder aangekondigd wordt vanaf 1 januari het gemeten elektriciteitverbruik op de steiger per boot/lid in rekening gebracht. Het aantal meters is daarom de afgelopen periode uitgebreid van acht naar twaalf verdeeld over vier palen. Het aantal meters komt nu overeen met het aantal leden, die per jaar voor het gebruik van elektriciteit betalen. Er is geen ruimte voor uitbreiding van de capaciteit, dus gegadigden voor elektriciteit komen op een wachtlijst. In december krijgen de betrokken leden bericht over welke meter is toegewezen en een indicatie van het verbruik sinds afgelopen september. De meterstand van begin volgend jaar zal het vertrekpunt zijn voor de afrekening van het verbruik. Het bestuur zal in december een prijs per kWh bepalen voor 2013. Stroom op de wal is alleen mogelijk na overleg met de havenmeester en met een eigen tussenmeter.

     


Hui shoud el ij k reg lement va n de Wa tersport Vereni gi ng “ Rotterda m” Het best uur. Ar tik el 1. In de jaarvergadering treden in de even jaren de voorzitter, de penningmeester en 1 of meer commissarissen af in de oneven jaren treden de secretaris en 1 of meer commissarissen af. De v oorzit ter. Ar tik el 2. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten en zorgt met de overige bestuursleden voor de uitvoering en naleving de genomen besluiten en bepaalt in overleg met de secretaris data en plaats van de vergaderingen. De secreta ris. Ar tik el 3. De secretaris is belast met alle correspondentie, het bijhouden van het ledenregister, het uitschrijven van de vergaderingen en bijeenkomsten, het bijhouden van het archief, dat tenminste zeven jaar bewaard moet worden. Hij/zij is verplicht kopie te houden van verzonden brieven, zorgt voor het jaarverslag en alle overige werkzaamheden die het secretariaat met zich meebrengt. De penni ng meester Ar tik el 4 Het bestuur beheert en controleert de financiën. De penningmeester voert hiertoe een overzichtelijke boekhouding waaruit te allen tijde het verloop van de financiën kan blijken, zorgt voor de begroting voor het komend jaar en alle overige werkzaamheden die het penningmeesterschap met zich mee brengt. Commi ssa rissen Ar tik el 5. De commissarissen zorgen voor de orde en de goede gang van zaken op het terrein, in de haven en alle overige werkzaamheden die het commissariaat met zich meebrengt of aan een commissaris zijn opgedragen. Lid maa tscha p. Ar tik el 6 Een kandidaat (jeugd) lid meldt zich door middel van een aanvraagformulier op voordracht van twee leden bij het bestuur. Na een gesprek met een afvaardiging uit het bestuur is hij/zij gedurende veertien dagen aan ballotage onderworpen. De naam en het adres van de kandidaat en de namen van de leden die de kandidaat voordragen worden op een daarvoor bestemde lijst geplaatst die wordt opgehangen op het publicatiebord in het clubhuis. Bezwaren tegen het aannemen van de kandidaat als (aspirant) (jeugd) lid moeten door middel van een ondertekend schijven bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur zal onder geheimhouding de gegrondheid van de bezwaren onderzoeken en kan de kandidaat vervolgens zonder opgaaf van redenen weigeren. Een kandidaat die is geweigerd kan na een jaar nog eenmaal opnieuw worden voorgedragen. Een kandidaat is steeds bevoegd zijn kandidatuur in te trekken. De kandidaat die geballoteerd is wordt toegelaten als aspirant (jeugd)lid. Tegen het eind van dit lidmaatschap cf artikel 5 lid 3 van de statuten wordt door het bestuur besloten omtrent de toelating als lid of jeugdlid. Betrokkenheid bij de vereniging in de meest ruime zin en de mate van onderhoud van een boot kunnen bij de besluitvorming betrokken worden. Lig pla at sen. Ar tik el 7 Per lid zoals bedoeld in dit artikel wordt slechts een ligplaats verstrekt tenzij een tweede vaartuig een bij- of (wedstrijd)boot op de wal is. Het bestuur is steeds bevoegd de indeling van de ligplaatsen te wijzigen. Het recht op een ligplaats waaronder begrepen een walplaats kan worden verstrekt aan leden, jeugdleden en aspirant(jeugd)leden en eindigt bij het einde van het lidmaatschap, aan het einde van ieder kalenderjaar met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging en door opzegging door het bestuur. Indien het bestuur wenst af te zien van stilzwijgende verlenging wordt dat zes maanden voor het eind van het betreffende kalenderjaar aan de ligplaatshouder schriftelijk medegedeeld. Het bestuur is bevoegd het recht op een ligplaats op te zeggen bij onvoldoende onderhoud en wanneer van de boot onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Van onvoldoende onderhoud is in ieder geval sprake in geval van ontsiering van de haven of het terrein en hierin geen verandering wordt gebracht binnen een maand na schriftelijke waarschuwing van het bestuur. Van onvoldoende gebruik is in ieder geval sprake indien gedurende twee seizoenen achtereen niet met de boot wordt gevaren. Ta rieven. Ar tik el 8. Tarieven worden door de Algemene Vergadering vastgesteld. Het liggeld per jaar bedraagt minimaal de prijs per vierkante meter maal 10 met uitzondering van boten tot drie meter, daarvoor bedraagt het liggeld de prijs per vierkante meter maal 5. Voor ligplaatsen die na 15 oktober van een jaar worden verstrekt is voor dat jaar geen liggeld verschuldigd. Aspirant Jeugdleden die dat voor hun negende verjaardag worden zijn geen entreegeld verschuldigd. De tarieven worden gepubliceerd op de web site van de vereniging en worden daarmee voor een ieder geacht bekend te zijn. Alle geldelijke verplichtingen jegens de vereniging dienen binnen een maand na de factuurdatum voldaan te zijn.


Hui shoudeli jk regl ement v an de Wat ersport Vereni ging “Rotter dam ”

De k asc om missie. Ar tik el 9. De kascommissie voert de financiële controle uit. Indien zij dit noodzakelijk acht kan zij, na overleg met het bestuur, de hulp van een accountant inroepen. Een lid van de kascommissie is na een aaneensluitende zittingsperiode van twee jaar niet meer herkiesbaar. Al gemene b ep al ingen. Ar tik el 10. Het stembureau op een Algemene Vergadering wordt gevormd door door de voorzitter aan te wijzen stemgerechtigde leden. De Algemene Vergadering machtigt het bestuur, afgevaardigden en hun plaatsvervangers, ter vertegenwoordiging van de vereniging op de vergaderingen van het K.N.W.V. te benoemen. Deze afgevaardigden hebben mandaat. De afgevaardigden brengen verslag uit in de eerstvolgende Algemene Vergadering. Een lid, jeugdlid, aspirant (jeugd)lid en donateur kunnen geen beroep doen op het onbekend zijn met statuten en huishoudelijk reglement. Deze zijn op de website van de vereniging zijn geplaatst. Pa rkeren Ar tik el 11 Vanaf de opruimdag in de herfst tot de opruimdag in het voorjaar is, als het echt noodzakelijk is, een beperkte mogelijkheid om een klein aantal auto’s (max. 3) op het verenigingsterrein te parkeren op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur. Dit op aanwijzingen van de havenmeester. Het hellingen en andere vaaractiviteiten mogen niet gehinderd worden en hulpdiensten moeten hun doel kunnen bereiken. Vanaf de opruimdag in het voorjaar tot de opruimdag in de herfst zijn er op werkdagen 4 gemarkeerde plaatsen beschikbaar en hiervoor geldt ook: na 18.00 uur auto’s buiten het hek. Naast deze 4 plaatsen zijn er 2 gemarkeerde plaatsen die bestemd zijn voor de havenmeester en de barvrijwilliger. Met dien verstande dat de plaats voor de barvrijwilliger tot 15.30 uur op werkdagen ook gebruikt mag worden door een andere bevoegde. Naast de gebruikers van de gemarkeerde parkeerplaatsen mag een auto alleen op het terrein voor laden en lossen en deze dient daarna direct buiten het hek gestald te worden. Leden die overnachten op hun boot mogen hun auto op het terrein parkeren van 19.00 tot 10.00 uur de volgende ochtend. (huidige regeling) De bezitter van een op het terrein geparkeerde auto moet daadwerkelijk op het terrein aanwezig zijn, zodat in voorkomend geval de auto verplaatst kan worden. Voor 09.00 uur en na 18.00 uur op werkdagen en in het weekend mag er geen gebruik gemaakt worden van de gemarkeerde parkeerplaatsen, met uitzondering van de havenmeester en de barvrijwilliger vanaf 15.30 uur op werkdagen. De aanwijzingen van de havenmeester moeten worden opgevolgd. Leden die in het bezit zijn van een parkeerpas voor het gebied waar het Langepad onder valt parkeren uiteraard buiten het hek. Te allen tijde geldt: Vol is vol. Parkeren op het terrein is geheel voor eigen risico. Alleen leden en aspirant leden en toegelaten donateurs mogen op het terrein parkeren. Op de vrijdagavond voor een groot evenement mag er vanwege veiligheidsredenen niet op het terrein worden geparkeerd. Geboden en verboden. Ar tik el 12. • • • • • • • • • • • • •

Ligplaatsen, kasten enz. mogen niet onderling worden overgedragen. Het is niet toegestaan een andere ligplaats of plaats op de wal in te nemen dan door het bestuur aangewezen. De boten dienen deugdelijk gemeerd te liggen. Boten langdurig afmeren voor het clubhuis is niet toegestaan zonder goedkeuring van het bestuur Zeilen in de haven is verboden. Het is verboden op de steigers voorwerpen neer te leggen of daaraan te bevestigen of daarop werkzaamheden te verrichten, die schade kunnen veroorzaken of hinderlijk zijn voor het vrije verkeer of op eigen initiatief veranderingen aan de steigers aan te brengen. Men is verplicht de eigendommen van de vereniging met beleid te gebruiken en op te bergen. De helling en de hellingwagens mogen niet geblokkeerd worden. Prive eigendommen moeten worden opgeborgen op de daartoe bestemde plaatsen. Het is ten strengste verboden benzine of andere licht ontvlambare stoffen, motoren en kooktoestellen in het clubhuis of in de kasten te bewaren. Ook is het verboden in het clubhuis werkzaamheden te verrichten zoals het repareren of schilderen van vaartuigen. Boten dienen in redelijke staat van onderhoud te worden gehouden. Boten en trailers met en plaats op de wal dienen voorzien te zijn van een door het bestuur te verstrekken nummersticker. Trailers bestemd voor boten die een ligplaats in het water hebben dienen van 1 mei t/m 15 oktober van het terrein verwijderd te zijn. Afval waaronder chemisch afval dient steeds zo spoedig als mogelijk via de daartoe bestemde plaatsen te worden afgevoerd. Een ieder met een ligplaats in het water of een plaats op de wal dient er voor te zorgen dat het betreffende vaartuig ook al is het niet zijn eigendom adequaat (minimaal wa) verzekerd is. Op verzoek van het bestuur dient een bewijsstuk hiervan te worden getoond. Ieder (jeugd)lid en ieder aspirant(jeugd)lid van 15 jaar of ouder is verplicht alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de vereniging te verrichten. Deze verplichting geldt niet indien aannemelijk wordt gemaakt dat in het lopende kalenderjaar 15 uur aan deze werkzaamheden is besteed. Het zonder opgaaf van gegronde redenen niet voldoen aan een oproep namens het bestuur voor het verrichten van werkzaamheden kan leiden tot het in rekening brengen van een boete waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering wordt bepaald. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook ontstaan door de aanwezigheid of het gebruik van takels, lieren, laadmasten en gereedschappen in welke vorm dan ook die eigendom zijn van de vereniging of derden. Zich bevinden op het terrein of het water in gebruik bij de vereniging geschiedt op eigen risico. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of goederen.


   Verslag werklunch KPO met John Verkerke en Remmert Koch van de Gemeentewerf Kees heeft voor een heerlijke lunch gezorgd en ondertussen praten we met John en Remmert In de eerste plaats natuurlijk over de overmatige plantengroei in de plas. Beide partijen zijn het er over eens dat de bestrijding daarvan afgelopen zomer niet echt goed verlopen is. Dat het weer zover was is laat gesignaleerd en vervolgens zijn de planten wel losgeknipt maar niet verwijderd. Wat leidde tot drijvende eilanden van groen waar je dan ook weer in vast liep met de boot. Het geeft ook onveilige situaties voor de kinderen met hun Optimisten. In sommige havens was de plantengroei echt bar en heeft men zoveel mogelijk het groen uit het water gehaald. Behalve dat dat heel zwaar werk is zit je dan ook weer met een afvoerprobleem van al dat groen. Er zijn zeilwedstrijden afgeblazen dan wel verplaatst vanwege deze ellende. En er is wat gelachen om het kleine bootje dat de knipklus mocht klaren. Verder was er de blauwalg. Die gaf, gemengd met al dat groen, een vieze stinkende brij. Na een slechte zomer was het ook frustrerend dat precies in die ene mooie week niet gezwommen kon worden door de blauwalg. Goed, de problemen zijn daarmee wel duidelijk verwoord, nu de plannen voor de toekomst: De overmatige plantengroei: John zegt dat dat dit jaar al minder was dan het vorig jaar en dat de verwachting is dat de overmatige plantengroei in de loop van de jaren verder zal afnemen. Bestrijding is goed maar de manier waarop is belangrijk. De ervaring leert dat het goed is om de bodem niet te verstoren omdat het probleem dan blijft terugkomen. Dat betekent dat de planten er niet uitgetrokken mogen worden maar alleen afgeknipt worden. Het bootje dat de klus deze zomer klaarde wordt gebruikt voor sloten en kanalen, is wel handig voor de havens maar wel wat klein voor grotere stukken van de plas . Pas geleden heeft Gemeentewerken een grotere maaier gebruikt in de Esch, die kan ook ingezet worden op de plas, maar gezien het prijskaartje dat daaraan hangt is een goede planning wel een must. John en Remmert willen volgend seizoen graag zaken plannen. Het voorstel is om op twee vaste momenten ( eind juni en begin september) de plas een maaibeurt te geven. Daar hebben ze ook een budget voor geregeld. Omdat de overmatige plantengroei niet overal op de plas gebeurt is het belangrijk voor hen om van tevoren te weten waar er gemaaid moet worden. Dat vaststellen is een taak van de watersportverenigingen. En de berichtgeving daarover loopt via Kees. Mocht er buiten deze vaste maaimomenten nog een extra actie nodig zijn , dan ook bericht aan John en Remmert via Kees. Het afgemaaide groen zal ook verwijderd worden. Mochten er verenigingen zijn die ondanks deze actie toch groen uit hun havens moeten verwijderen, dan wil de gemeente dat komen ophalen, mits het groen op een plek ligt die voor een vrachtwagen met grijper bereikbaar is. Wellicht nog een punt van overleg voor het KPO. ( beunbakken zijn een onhaalbare zaak voor de Gemeentewerf)


De blauwalg. De bestrijding daarvan is een zaak van het Hoogheemraadschap, die zich aan het beraden is op mogelijke maatregelen. De blauwalg die we deze zomer hadden is een andere dan voorheen, was alleen nog bekend van Terschelling. Zo’n blauwalg heeft een cyclus. Hij groeit vanaf de bodem en door gasvorming stijgt de plant op een gegeven moment op en drijft dan tijdelijk aan de oppervlakte. Als alle gas weer afgegeven is zinkt de alg weer naar de bodem ( en is de stank ook weer voorbij). In de drijvende fase is de alg te bestrijden ( opzuigen). Dit jaar was er een experiment met waterstofperoxide, straf spul want het bootje waar dat in zat is gezonken. Dit waren de belangrijkste zaken wel. Misschien nog aardig om te vermelden dat de herinrichting van de plas niet alleen maar negatieve zaken oplevert. Remmert vertelde dat de visstand zich heel goed ontwikkelt, dat er op dit moment veel paling gevangen wordt in de plas en dat er mooie hoevelheden baars, blankvoorn en snoek zijn waargenomen. De vistrap wordt gebruikt ( daar komt nog een reconstructie van de iets te hoge eerste trap). Verder is de ijsvogel gezien en heeft de visdief genesteld langs de plas. Hoeveelheden futen nemen toe. Als er belangstelling voor is geeft Remmert graag een keer een rondleiding. Overigens hoopt hij dat jullie ook gemerkt hebben dat de hoeveelheid ganzen afneemt. Een kwestie van volhouden, ieder jaar weer bijna alle eieren schudden ( dit jaar 900). Ganzen zijn territoriumdieren, de bestaande groepen zijn in grootte afgenomen. En nieuwkomers zien dat de hoeveelheid jonkies maar heel matig is en besluiten verderop een plek te zoeken. Slimme beessies die ganzen!

     


WSVR | Vaarvoer editie november 2012  

Vaarvoer editie november 2012

WSVR | Vaarvoer editie november 2012  

Vaarvoer editie november 2012

Advertisement