Page 1

Veranderende maatschappelijke context

Onze koers: lokaal verankerde partner

Beweging in onze vastgoedportefeuille

Kerngericht aan het werk

Een organisatie die doet

Verbinding met lokale verankering


Voorwoord

Voor u ligt het ondernemingsplan ‘Verbinding met lokale verankering’ van Woningstichting Heteren voor de periode 2014-2017. Ons uitgangspunt is prettig wonen en leven in de kernen waar we bezit hebben. Vanuit deze koers hebben we met dit plan onze concrete doelen en acties aan het papier toevertrouwd. Op deze manier willen we u, tegen de achtergrond van een veranderende omgeving, meenemen in de keuzes die we maken. Alhoewel landelijk het beleid voor de woningmarkt nog niet 100% vastligt, en wellicht altijd in beweging zal blijven, willen we ons vooral laten leiden door de lokale behoefte. Dit doen we met een concreet programma per kern, waarbij we de leefbaarheid centraal stellen. Waar wij onze verantwoordelijkheid nemen op het terrein van wonen, zoeken we hiervoor in de combinatie met zorg en welzijn de samenwerking met bewoners en professionele partijen. Dit is dan ook de reden dat we bij het maken van dit ondernemingsplan zowel de gemeente Overbetuwe, huurdersvereniging DHR en zorginstelling Stichting Samen Zorgen hebben betrokken. Vanuit samenwerking kunnen we namelijk meer bereiken dan afzonderlijk. En dit geldt ook voor de samenwerking met onze bewoners. De komende jaren willen we samen vanuit gedeelde verantwoordelijkheid optrekken om de vitaliteit van elke kern te versterken. Met dit beeld wens ik u veel plezier met het lezen van ons plan voor de aankomende vier jaar! Ruud Maatman directeur-bestuurder Woningstichting Heteren

2


Onze rol en positionering wordt mede beïnvloed door veranderende wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en wat de lokale opgave van ons vraagt. Hieronder een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen die we zien: • Met de maatregelen vanuit de overheid wordt de bewegings- en investeringsruimte (o.a. regels op toewijzing, de verhuurderheffing en aanscherping op activiteiten waarvoor we staatsteun ontvangen) van corporaties verder beperkt. De uitdaging om te investeren op het brede terrein van wonen wordt hiermee alleen maar groter. • Deze ontwikkeling speelt zich af tegen de achtergrond van de economische crisis, waarin de druk op de huursector eerder toedan afneemt. • De landelijke (dubbele) vergrijzing zet zich de komende jaren door,

Veranderende maatschappelijke context

met een toename van het aandeel 1- en 2 persoonshuishoudens. Dit betekent een andere woningvraag, waar nodig ondersteund met zorg. • Met het scheiden van wonen & zorg wordt de behoefte aan een aanpasbare woningvoorraad, ook voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, alleen maar versterkt. • De toekomstgerichtheid van de woning wordt steeds belangrijk. Duurzaam materiaalgebruik, inzet voor meerdere doelgroepen en het sturen op het energieniveau van de woning als onderdeel van de totale woonlasten is de uitdaging. • Op de schaal van Driel, Heteren en Randwijk is de gezinsstructuur ten opzichte van het landelijk gemiddelde sterk aanwezig. Betreft de leeftijdsopbouw geldt voor alle kernen een soortgelijk profiel. Met het aandeel 65-plus iets onder het landelijk niveau, ligt de grootste nadruk op de leeftijdsgroepen 25-44 jaar en 45-64 jaar. Dit beeld is conform het landelijk gemiddelde. Wel is er op gemeentelijk niveau sprake van een trendmatige vergrijzing en ontgroening. Met name het aantal mensen van 75 jaar en ouder neemt sterk toe.

3


Met een bezit van ruim 900 woningen zijn we werkzaam in de kernen

Dit betekent dat we vanuit het wonen…

Driel, Heteren, Randwijk, Zetten en Herveld. Ondanks dat de ene kern voor bijvoorbeeld het voorzieningenniveau meer afhankelijk is dan de

...er zijn voor onze doelgroep:

andere, heeft elke kern zijn eigen kleur en eigenschappen. Onze inzet

Met zorg voor een kwalitatief goede en betaalbare woningvoorraad:

de komende periode is er op gericht om vanuit onze woningvoorraad

• wijzen we minimaal 90% van onze woningvoorraad toe aan

de kracht van elke kern zo goed mogelijk te benutten en waar mogelijk

huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.678,- (peildatum

te verstevigen.

2014); • zijn we er de groep ‘middeninkomens’ (€ 34.678,- tot € 43.000,-),

En dit is hard nodig gelet op de veranderende maatschappelijke

waaraan we mocht dit nodig zijn onze 10% ruimte voor toewijzing

context. Een diverse woningvoorraad, die zich richt op het aantrekkelijk

benutten;

maken van elke kern voor een brede doelgroep is dus gewenst. Dit alles vanuit een goede onderlinge samenhang met zorg en welzijn. Van ons vraagt dit ook dat we ons nog meer vanuit de (toekomstige) bewoner,

• zetten we ons optimaal in voor bewoners woonachtig in één van de kernen, dit binnen de regels van het toewijzingssysteem; • bieden we huisvesting aan zorgbehoevenden.

en niet zozeer vanuit de woning, gaan verdiepen in de vraagstukken die er leven.

…zorgen we voor een afgestemde woningvoorraad in elke kern Het zorgdragen voor een afgestemde woningvoorraad betekent con-

We nemen geen verantwoordelijkheden over, maar zijn als onderdeel

creet dat we:

van de leefgemeenschap wel in staat om bewoners én professionals

• blijvend inzetten op het relatief grote aandeel eengezinswoningen

hieraan te verbinden. Met de focus op Driel, Heteren en Randwijk gaan we deze beweging de komende periode maken.

geschikt voor starters, gezinnen en senioren; • gaan voor een combinatie van betaalbaarheid en kwaliteit; • inspelend op de vergrijzing en het scheiden van wonen & zorg vooral

Missie Gelet op de wet- en regelgeving en ontwikkelingen die op ons afkomen is het van belang dat we verantwoorde keuzes maken, zonder dat dit

woningen toevoegen geschikt voor ouderen en zorgbehoevenden; • de kwaliteit van onze woningvoorraad verbeteren en met energetische maatregelen laten voldoen aan deze tijd.

ten koste gaat van de sociale doelgroep. Onze missie is gericht op voldoende huisvesting voor de sociale doelgroep, waarbij we met

…een primaire partner zijn voor zorg en welzijn

bewoners en professionals de schouders zetten onder dorpen waarin

Prettig wonen en leven is breder dan de woning alleen. In verbinding

het prettig wonen en leven is:

met zorg en welzijn houdt dit in dat we niet zozeer vertrekken vanuit de woning, maar de vraag van onze (toekomstige) bewoner. Daarin willen

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en

Onze koers: lokaal verankerde partner

betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen

we ons nadrukkelijker positioneren als verbindende schakel tussen zorg en welzijn, waarbij we zonder verantwoordelijkheden over te nemen een integrale aanpak nastreven. Onderdeel hiervan is dat we naar de bewoners en dorpsraden toe onze zichtbaarheid als partner op het terrein van wonen nog verder verbeteren.

Vanuit deze missie staan hiernaast onze speerpunten voor de komende

Aan deze speerpunten geven we met een concreet en actiegericht

jaren opgesomd. Deze worden verder geconcretiseerd.

programma per kern uitwerking.

4


Beweging in onze vastgoedportefeuille

Met onze vastgoedportefeuille maken we het grootste verschil in prettig

met een hoger inkomen. Dit betreft maximaal 10% van onze toewij-

wonen en leven in de kernen. Per 1 januari 2014 hebben we in totaal 910

zingen op jaarbasis. Daarin vinden we het belangrijk dat bewoners

woningen, waarvan het grootste aandeel (678) eengezinswoningen. Op

zo lang mogelijk in de eigen kern kunnen blijven wonen. We gaan

dit moment bevindt 100% van ons woningbezit (buiten de intramurale

bekijken in hoeverre we binnen de regels van het woningtoewij-

zorgwoningen) zich onder de liberalisatiegrens van € 699,84,- (2014).

zingssysteem (een deel van onze woningvoorraad) met voorrang kunnen toewijzen aan bewoners die woonachtig zijn in één van de

De beweging die we maken

kernen. Dit maatwerk is ook van belang voor specifieke doelgroepen

Gelet op de brede doelgroep die we bedienen zien we de eengezins-

als starters, senioren en zorgbehoevenden.

woning als een sterk product. De uitdaging zal vooral liggen om binnen onze vastgoedvoorraad te gaan voor kwaliteit, betaalbaarheid en waar

Verder hebben we begroot dat we tot en met 2017 circa 25 woningen

nodig aanpasbaarheid (gelet op scheiden wonen & zorg). Naast het

willen verkopen, grotendeels vanuit de huur. Dit biedt kansen voor

verbeteren van ons huidig bezit, voegen we met name voor specifieke

wooncarrière van huidige huurders of nieuwe bewoners.

doelgroepen toe. Op deze manier brengen we ook de gewenste doorstroming op gang en stimuleren we een gemêleerde samenstelling van

• Verbeteren van de (energetische) kwaliteit

huurders.

We verbeteren de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad door renovatie (o.a. badkamer, keuken en toilet). Op jaarbasis betreft

De investeringen die we de komende periode gaan doen wegen we

dit circa 30 woningen. Ook voeren we groot onderhoud bij woningen

af tegen het maatschappelijk belang en de continuïteit van onze

door met bijvoorbeeld het vervangen van daken en het dak en

organisatie. Dit betekent concreet dat we in elke kern flexibel omgaan

voegwerk van de schuur.

met de mogelijkheden die zich voordoen. Verder gaan we actief aan de slag met het energetisch verbeteren Met deze uitgangspunten maken we tot en met 2017 de volgende

van onze woningvoorraad. Op dit moment is bijna 50% van onze

beweging:

woningvoorraad label A, B of C. Om gericht te kunnen sturen op het toepassen van energetische maatregelen, stellen we in 2014 een

• Nieuwbouw met kansen voor een brede doelgroep

energiebeleidsplan op, met daarin de doelstelling op de energetische

We bouwen de aankomende periode vooral voor senioren (met of

kwaliteit van ons woningbezit.

zonder zorgvraag). Leegkomende woningen verhuren we opnieuw aan onder meer starters. In totaal gaan we in de periode 2014-2017

• Met oog voor zorgbehoevenden…

voor de bouw en/of oplevering van 47 woningen. We verbeteren

Het scheiden van (de financiering van) wonen & zorg betekent

op deze wijze zowel de kwaliteit als passendheid van onze woning-

dat meer mensen met een zorgvraag een plek moeten krijgen in

voorraad. Per locatie kijken we vervolgens welk type vastgoed voor

een reguliere woning. Dit vraagt een actieve rol van gemeenten,

welke doelgroep het beste past in de omgeving.

corporaties en zorginstellingen. De komende periode bekijken we met Stichting Samen Zorgen hoe we voor alle kernen ons aanbod

• Brede toewijzing, met gerichte aandacht

zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoefte van ouderen

In principe wijzen we alle woningen toe aan huishoudens met een

en zorgbehoevenden. Vanuit deze optiek brengen we in 2014 deze

inkomen tot € 34.678,-. Voor woningen die niet worden verhuurd,

behoefte in beeld, en maken een match met de geschiktheid van

verruimen we de toewijzing door deze aan te bieden aan mensen

onze vastgoedportefeuille.

5


Beweging in onze vastgoedportefeuille Concrete doelstellingen & acties 2014-2017 • De bouw en/of oplevering van 47 woningen, waarvan: - 36 specifiek bedoeld voor zorgbehoevenden (2de fase zorgcentrum Liefkenshoek Heteren eind 2013, opening begin 2014); - 9 sociale huurappartementen (Erfstraat Randwijk, 2014, oplevering 2015); - 2 woningen herstructurering (Beatrixstraat Randwijk, 2015). • Onderzoek naar het leveren van maatwerk in ons aanbod aan bewoners (zoals starters en senioren) binnen de regels van het regionale toewijzingssysteem in 2014. • Verkoop van 25 woningen in periode 2014-2017 om de doorstroming op gang te brengen en wooncarrière mogelijk te maken. • Renovatie van circa 30 woningen op jaarbasis (badkamer, keuken en toilet). • Opstellen van een energiebeleidsplan in 2014, met een gerichte doelstelling op het verbeteren van de energetische kwaliteit van ons bezit. • Onderzoek in 2014 naar de geschiktheid van onze woningvoorraad voor ouderen en zorgbehoevenden, dit met oog op de vergrijzing en het scheiden van wonen & zorg.

6


Inzet op de Vogelbuurt Kijkend naar onze eigen vastgoedportefeuille zal onze inzet zich

Kerngericht aan het werk

met name richten op het integraal verbeteren van de Vogelbuurt. In deze buurt is er te weinig differentiatie, blijft de kwaliteit van de woningvoorraad achter en in delen van de buurt is er sprake van overlast. De aanpak in de Vogelbuurt zal zich daarom richten op een combinatie van: • het geschikt maken van woningen voor ouderen met het opplussen

In de kernen Driel, Heteren en Randwijk zijn we lokaal verankerd en

dan wel herstructureren van woningen;

ligt 97% van ons bezit. De aankomende jaren maken we hier het

• investeren in de (energetische) kwaliteit, zoals in de Fazantstraat

grootste verschil. Nadrukkelijker dan voorheen gaan we voor diversiteit,

waar we bekijken wat de mogelijkheden zijn en herstructurering met

en zoeken de verbinding met zorg en welzijn. Zonder verantwoorde-

het toevoegen van meer woningen niet uitsluiten;

lijkheden over te nemen is dit ook nodig, omdat we zo de leefbaarheid van elke kern centraal stellen. Wonen is in deze een cruciale schakel. Ons uitgangspunt daarin is dat iedereen zo lang moet kunnen blijven wonen in de woning en woonomgeving naar eigen keuze.

• de eventueel gerichte aankoop van woningen, om de herontwikkeling in de Vogelbuurt meer in samenhang vorm te geven; • meer differentiatie met herstructurering en inzet op een betere prijskwaliteitverhouding in de huurprijs bij mutatie; • het verbeteren van de leefbaarheid met partners en bewoners (o.a.

Belangrijk hierin is dat we met de dorpsraden in gesprek gaan. Daar-

tegengaan overlast).

om gaan we vanaf 2014 structureel overleggen met de dorpsraad van Heteren, Randwijk en Driel gericht op de leefbaarheid van elke kern.

Het is de bedoeling dat we deze afzonderlijke deelprojecten gieten

Met dit uitgangspunt is onze inzet voor Driel, Heteren en Randwijk als

in een overkoepelend plan. Dit plan willen we, met betrokkenheid

volgt weer te geven:

van buurtbewoners, in 2015 vormgeven en samen met de gemeente Overbetuwe oppakken.

Driel In Driel heeft de woningstichting circa 30% van de totale woningvoorraad in bezit, waarmee we een substantieel aandeel hebben in het dorp. In het dorpsontwikkelingsplan van Driel (maart, 2012) zijn een aantal belangrijke zaken als de beperkte woonmogelijkheden voor ouderen, de positie van starters en het aantrekkelijker maken van het centrum benoemd. Als woningstichting herkennen we de bovenstaande punten. We willen de aankomende periode gebruiken om de woonbehoefte expliciet te maken. Dit geldt ook voor de Cunerahof, als ‘beschermd wonen’ project met een centrale ontmoetingsruimte voor bewoners als omwonenden (zie foto).

7


Kerngericht aan het werk

Heteren

Randwijk

Met ruim 400 woningen ligt in Heteren het grootste deel van ons bezit.

Met 114 woningen is ruim 30% van de woningvoorraad in Randwijk

Dit is circa 20% van het totale woningaanbod van Heteren. In het

in bezit van de woningstichting. Vanuit dit bezit in combinatie met de

dorpsontwikkelingsplan (voorjaar 2013) wordt de uitvoering van het

vraagstukken die spelen rondom wonen, zorg en welzijn kunnen we

centrumplan, het bouwen voor alle inkomensgroepen en een

een belangrijke rol vervullen in de vitaliteit van het dorp.

gevarieerd aanbod om de doorstroming op gang te brengen (ten behoeve van starters) als uitdagingen voor de toekomst benoemd.

In 2007 hebben we een bijdrage geleverd aan het dorpsontwikkelingsplan. Hierin is onder meer geconcludeerd dat om

Ook hier geldt dat de woningstichting, indien er een concrete vraag is,

jongeren en gezinnen te behouden er een integrale aanpak

de mogelijkheden kritisch onder de loep neemt om het aanbod aan

nodig is om het voorzieningenniveau in stand te houden en te

betaalbare huur (voor starters) te verbreden. Bovendien is ons beleid

zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen. Voor de

gericht op doorstroming binnen ons eigen bezit. In het centrumplan

aankomende periode zetten we voor Randwijk in op de volgende

vervullen we op dit moment geen concrete rol, maar willen we wel

projecten:

graag blijven meedenken. Concrete projecten en activiteiten voor de aankomende periode zijn:

• Oplevering 9 appartementen aan de Erfstraat In 2015 leveren we aan de Erfstraat 9 sociale huurappartementen op,

• de opening van het zorgcentrum Liefkenshoek

waarmee we aansluiten op de wens vanuit het dorpsontwikkelings-

In 2013 hebben we met de oplevering van 36 zorgappartementen het

plan om te bouwen voor de doelgroep senioren waardoor ook de

zorgcentrum Liefkenshoek afgerond. Met in totaal 24 verpleegap-

doorstroming op gang komt.

partementen en 48 zorgappartementen, leveren we een belangrijke bijdrage aan de voorzieningenstructuur van het dorp en de om-

• Beatrixstraat

liggende dorpen Driel en Randwijk. Hiermee hebben we een passend

In de Beatrixstraat is het noodzakelijk om, met oog op verzakking,

aanbod voor bewoners in de regio met een zwaardere zorgvraag, en

twee woningen (nr. 1 en 3) te herstructureren (sloop/nieuwbouw).

brengen we de doorstroming in de woningvoorraad op gang. Boven-

Inclusief een energetische opwaardering van ons bezit vindt deze

dien is Liefkenshoek met een ontmoetingsfunctie (grand café) en de

herstructurering in 2015 plaats.

vestiging van KernGezond niet alleen voor bewoners maar ook voor omwonenden toegankelijk, waarmee het project een bijdrage levert

• Koningin Emmastraat en Kerkstraat

aan de leefbaarheid in Heteren. Begin 2014 is Liefkenshoek officieel

We onderzoeken in 2016 de mogelijkheid om de seniorenwoningen

geopend.

aan de Koningin Emmastraat (nr. 2 t/m 10), de woningen aan de Kerkstraat (nr. 26 t/m 30) en Koningin Julianastraat 2 te renoveren of

• inzet op de Bloemenbuurt

te herstructureren.

In de Bloemenbuurt is sprake van een te eenzijdige woningvoorraad. Meer differentiëren in huur en koop is gewenst. Bovendien is

Overig

het noodzakelijk dat de kwaliteit van de woningen wordt verbeterd,

In Zetten, Herveld en Elst hebben we een bezit van 10 seniorenwoningen

waarbij we ook energetische maatregelen treffen. In totaal gaat het

en 13 eengezinswoningen.

om circa 130 woningen, waarbij we een integraal plan van aanpak

Onze inzet in Zetten en Herveld is gericht op consolidatie. De woning in

met betrokkenheid van bewoners willen opstellen.

Elst verkopen we bij mutatie.

8


Kerngericht aan het werk Concrete doelstellingen & acties 2014-2017 Algemeen • Vanaf 2014 voeren we jaarlijks structureel overleg met de dorpsraad van Heteren, Randwijk en Driel gericht op de leefbaarheid van elke kern. Driel • In 2015 stellen we een integraal plan van aanpak op voor de Vogelbuurt, waarbij we met betrokkenheid van bewoners ons richten op het verbeteren van de woonkwaliteit. Heteren • In 2013 zijn 36 zorgappartementen van het project Liefkenshoek opgeleverd, waarna Liefkenshoek in 2014 officieel is geopend. • In 2017 stellen we met betrokkenheid van bewoners een integraal plan van aanpak op voor de Bloemenbuurt. Randwijk • Oplevering van 9 sociale huurappartementen in 2015 aan de Erfstraat, geschikt voor senioren. • In 2015 door herstructurering het verbeteren van de woonkwaliteit aan de Beatrixstraat, dit is inclusief energetische maatregelen. • In 2016 onderzoeken we in hoeverre we de woningen aan de Koningin Emmastraat, Kerkstraat en Koningin Julianastraat kunnen opplussen of herstructureren.

9


Daarin hanteren we de volgende kernwaarden die we als organisatie

punt goed bestuur en toezicht, ondersteund vanuit de juiste reglemen-

delen en waarop we aanspreekbaar zijn:

ten en in onderlinge samenhang met de Governancecode. Om dit goed op orde te krijgen willen we begin 2014 de samenhang van

• Laagdrempelig: We zijn lokaal verankerd en staan dicht bij

reglementen als sturings- en afwegingskader hebben geüpdatet.

onze huurders. • Menselijke maat: We weten welke vraagstukken er onder

Financiële continuïteit

huurders leven, spelen in op (individuele) behoeften en

Om niet alleen nu, maar ook op langere termijn continuïteit te bieden

zorgen samen voor een passende oplossing.

aan onze (toekomstige) huurders is ons doel om als corporatie finan-

• Voelsprieten in de kern: Als onderdeel van de leefgemeen-

cieel gezond blijven. Op deze manier kunnen we met onze woningvoor-

schap en als netwerkpartner zijn we in staat om vraag-

raad actief blijven inspelen op de ontwikkelingen die zich voordoen. We

stukken integraal te benaderen en op te pakken.

kijken daarbij zowel naar de maatschappelijke als financieel te bereiken meerwaarde. Ons uitgangspunt is dat we voldoen aan alle wettelijke ei-

Dienstverlening: dicht bij de huurder

sen. Daarin vinden we het in ieder geval van belang dat we gedurende

Door beter zicht te krijgen op de kwaliteit van onze dienstverlening,

de looptijd van het ondernemingsplan:

kunnen we deze waar nodig verbeteren. De komende periode gaan we passend bij de beweging naar buiten op twee fronten onze dienstverlening meten:

• Positief oordeel van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) behouden; • een positief saldo operationele kasstroom hebben;

Een organisatie die doet

• Vanaf 2014 vragen we als natuurlijk contactmoment in ons proces

• voldoende faciliteringsvolume hebben om projecten ten behoeve

van dienstverlening de huurders die bij ons een woning betrek-

van onze volkshuisvestelijke doelen in ons werkgebied te kunnen

ken naar de klanttevredenheid. Zo blijven we dicht bij onze nieuwe

borgen.

huurders, en kijken we waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Verbinden in de kern

• Met oog op het integrale plan van de Vogelbuurt zetten we (bij

Om de kracht van elke kern zo goed mogelijk te benutten, is het van

voorkeur met de gemeente) in 2014 een woonbehoefte onderzoek uit

belang dat we steeds meer in staat zijn om bewoners én profession-

Woningstichting Heteren is een organisatie die ‘doet’. Dit is een sterk

onder onze huurders in de kern Driel. De kernen Heteren en Randwijk

als te verbinden rondom vraagstukken op het terrein van wonen, zorg

punt, dat past bij ons profiel en werkwijze als relatief kleine organisatie.

volgen in 2015. Naast de kwaliteit van onze dienstverlening besteden

en welzijn. Op dit moment zijn we actief in meerdere netwerken. We

Mede gelet op de wet- en regelgeving is het van belang dat we op

we ook aandacht aan de woningomgeving. Onze bevindingen

overleggen met de gemeente en collega-corporaties in de gemeente

verantwoorde wijze ons maatschappelijk vermogen inzetten. Dit geldt

vertalen we daar waar nodig in een gericht plan van aanpak.

Overbetuwe over onze volkshuisvestelijke inzet. Daarnaast nemen

zowel voor onze primaire verantwoordelijkheid op het terrein van

we onder andere deel in het Lokaal Zorg Netwerk, het project Buurt-

wonen, als in het gezamenlijk oppakken van vraagstukken op het

Daarnaast meten we uiterlijk 2016 onze maatschappelijke prestaties in

bemiddeling en de stuurgroep Wonen-Zorg-Welzijn. Aanvullend op

terrein van zorg en welzijn. We zijn ervan overtuigd dat juist in deze af-

de visitatie. We gaan voor een voldoende op alle prestatievelden, en

deze netwerken willen we met vernieuwde energie ook meer aansluiten

stemming als organisatie we maatschappelijke winst kunnen behalen.

willen excelleren op het onderdeel ‘presteren naar opgaven’.

bij de dorpsraden. Als we nog beter weten wat leeft in elke kern zijn we

Het is dan wel van belang dat we ons als organisatie naar buiten toe

namelijk in staat om zowel onze rol als aanbieder van woongenot, als

nog meer open stellen. Door ondernemend te zijn kunnen we zo onze

Investeren in de governance

de schakel tussen meerdere partijen goed op te pakken. Kortom, ook

kennis en ervaring gebruiken om kansen te benutten, en scherp te

In deze tijd staan we bewust stil bij de professionaliteit van onze

de komende periode steken we de handen uit de mouwen om bij te

blijven op hetgeen zich voordoet in ons werkgebied.

organisatie. Voor de kwaliteit van de interne organisatie is ons uitgangs-

dragen aan het prettig wonen en leven in elke kern.

10


Een organisatie die doet Concrete doelstellingen & acties 2014-2017 • Vanaf 2014 meten we bij nieuwe huurders de klanttevredenheid. Waar nodig scherpen we ons dienstverleningsproces aan. • In 2014 zetten we een woonbehoefteonderzoek onder onze huurders in de kern Driel, gevolgd door de kernen Heteren en Randwijk in 2015. • Uiterlijk 2016 voeren we de visitatie uit. We gaan voor een voldoende, en stellen op basis van de uitkomst en aanbevelingen een gericht plan van aanpak op. • Investeren in de governance door een update van de reglementen als sturings- en afwegingskader begin 2014, die verbonden zijn aan de Governancecode. • Voor de financiële continuïteit gaan we voor een positief oordeel van het CFV, een positief saldo operationele kasstroom en voldoende faciliteringsvolume voor onze projecten.

11


Colofon Dit ondernemingsplan is een uitgave van Woningstichting Heteren. Woningstichting Heteren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- of zetfouten. Aan dit ondernemingsplan kunnen geen rechten worden ontleend. Š Woningstichting Heteren 2014 Bezoekadres:

Onze Lieve Vrouwestraat 39

Heteren Postadres:

Postbus 10

6666 ZG Heteren

Telefoon:

026 - 479 04 90

Fax:

026 - 479 04 99

E-mail: info@wst-heteren.nl Internet: www.wst-heteren.nl Tekst:

Adviesbureau AtrivĂŠ

www.atrive.nl Ontwerp:

reclame & zo

www.reclameenzo.nl

12


Woningstichting Heteren Ondernemingsplan 2014  
Woningstichting Heteren Ondernemingsplan 2014  
Advertisement