a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Posted 21 September 2009 - 07:58 PM ตอนนี้ xxx รักษาตัว กับ นพ.นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาทอันดับตนๆ ซึ่งเปนหมอประจําตัวของ xxx โดยอาการเจ็บปวยของ xxx เริ่มมากตั้งแต ชวงเย็นวันอังคารที่ผาน xxx ไปศิริราช มีอาการปวดศีรษะ ความดันขึ้น ลิ้นขยับไมคอยได แตยังไมไดนอนรพ. เพราะเมียยังไมอยากใหนอนรพ. และ xxx ตองมารพ. อีกรอบในวันพุธ ดวยอาการเดิม (แอบไปเงียบๆ) และสุดทายก็ตองมานอนจนได เพราะหมอเห็นทาจะไมดี

เมื่อวานนี้ xxx มีอาการสมองขาดเลือดเล็กนอย และมีไขติดเชื้อที่ปอด ตอนนี้ไดทํา MRI สมองไปแลว ที่จริงทําไปตั้งแตวันพุธ อาการก็ยังไมหนาไววางใจนัก นอนอยู ชั้น16 ชั้นนี้คนอื่นหามใช ตอนนี้ที่นั่น มีทีมแพทยที่เกงระดมทีมกันอยูหลายสิบคน อาการของ xxx ยังทรงๆ อยู บอกตามตรงวาคราวนี้เปนหนักวาเมื่อ 3 ปกอน ชวงนี้ xxx เครียดเรื่องลูกชายมาก กอนหนานี้แหลงขาวแจงวา xxx มีปากเสียงกับลูกชาย เรื่องบานใหมของลูกชาย ไปเอาโคมดวงไฟที่สรางเลียนแบบวังบัคกิ้งแฮม และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ที่สมัยปูของ xxx สรางไวที่ ถนนประวัติศาสตร(นาจะรูวาหมายถึงเสนไหน ) ที่เปนของหลวงยึดเอาไ ปเปนของตัวเอง เอาไปประดับที่บานปลูกใหเมียใหม xxx เห็นวามัน มากเกินไปที่ลูกชายทําเชนนั้น และเรื่องที่ที่ลูกชาย จะทวงบานสวนกุหลาบของเมียเกาที่แมมอบใหเปนของปลอบใจวันหยา ก็อีกเรื่องที่ xxx เครียด ที่ทําใหxxx เครียด อีกก็เพราะ ชวงนี้พี่นองทะเลาะกัน เมื่อราวหาปกอน ชวงงานศพถนอม ลูกชายก็ทําลูกสาวแขนหักมาทีหนึ่งแลว สังเกตไดวาคราวนี้ถาลูกสาวคนรองไปเยี่ยมพอ ลูกชายจะไมไป ตอนนี้ลูกชายไปเยียมลูกเมียที่เปนแอรที่เยอรมัน (แฟรงคเฟริ์ต) ไปไดซักพักแลว ไมรูวาจะกลับมาเยี่ยมพอหรือเปลา

บอกตามตรงวาตอนนี้สงสาร และเห็นใจมียหลวงเปนที่สุด ไหนจะเรื่องลูกที่เปน ADHD ไหนจะโดนกระหน่ําเรื่องภาพหลุดที่เคยแกผา ไหนจะสามีที่นอกใจ เมพนี่แบบวาเกลียดเธอสุดๆ แตแมผัวยังโอเคกับลูกสะใภนะ ======================================================================= ============================================== =======================================================


Posted 22 September 2009 - 07:39 PM รายงาน ตอ คือเรา ก็ เปนเจาหนาที่ทํางานที่ตึกนั้น ชั้น 16 ก็เลยไดมีโอกาสเห็นสภาพตอน xxx ปวย เนื่องจาก xxx มานอนเปนคืนแรกๆ จึงนอนไมคอยหลับ หมอไดใหยาชวยใหหลับ แตก็อดแปลกใจอยูวา ทําไมเมียแก มาแปลบเดียวก็กลับบานเลย ไมอยูนอนเปนเพื่อน xxx ตัวจริงใกล xxx แกลงไปมากทีเดียว แบบวาสงสรแกนะ เห็นเจาหนาที่ไปเก็บปสสาวะของแกไปตรวจบอกวา xxx เปรยคนใกลตัววา อยากเห็นหลานสาวที่เปนลูกดาราหนังที่ตอนนี้เห็นวาไปเที่ยว และดูงานอยูที่อิตาลี วันนี้เห็นลูกสะใภมาดวย ตัวจริงก็ไมคอยสวยเทาไร ตัวเล็กๆ คล้ําๆ มาเยียม xxxx แตยังไมเห็นสามีมา แกก็ทักทายกับเจาหนาที่ดีนะ ไมคอยถือตัว มีเรื่องประหลาด คือ พอก็ปวยอยูแทเห็นเจาหนาที่ในนั้น มาเมาทวา ลูกสาวคนเล็ก็ยังทะเลาะกับพอเรื่องอยากใหลูกสาวอวนของตนเองไดสายสะพาย เหมือนของหลานสาวคนโต(จริงๆ ลูกของเธอ และเธอแลวตองโดนปลดออกไปแลวดายซ้ํา แลวเพราะผิดประเพณี) และเรื่องที่อยากใหพอชวยเคลียร ที่ไมอยากใหสามีเกาที่เปนนักบิน ที่แพลนวาจะกลับมาอยูไทยแบบถาวรปลายปนี้ ตอนเขาไปเห็น xxx เอาพระมา2 องค สอบถามไดความวา เปน พระสมเด็จจิตรลดา และพระสมเด็จ จปร แกคงอยากเอามาบูชา วันนี้แกก็ไมคอยมีไขแลว แตอาการโดยรวมยังไมคอยดีเทาไร เห็นหมอกําลังจะตามตัวหมออเมริกัน คนที่ผาหลังให xxx เมื่อ 3 ปกอนมาใหชวยดูอาการปวดหลัง งานนี้บอกไดเลยวา xxx คงจะนอนไมต่ํากวาเดือน เพราะดูทาทางแกเครียดเรื่องลูกชายเอามากๆ จริงๆ xxx นาจะปลอยวาง สงสารแกจัง

(โคมรูปหงษคาบไฟ ที่ราชดําเนิน ตอนนี้ที่ติดอยูเปนของปลอม ไปถามกรมศิลปากร ไดเลย สวนของจริงไปอยูที่แถวพุทธมลฑล)

[quote name='AngeL-InterpreteR' date='22 September 2009 - 06:44 AM' timestamp='1253576684' post='431295']


[b]เจดดดดดดดดดดดดด แบบนี้ ซอ 7 ชิดซาย ไปเลย ทําไม ตรูอานแลวเชื่อ จังวะ....(เชื่อ จิงนะ มะไดประชด ) นักเขียน นิยาย เกาปะนี่.... นาติดตาม ตอจิงๆ[/b] [/quote] ก็เราเลาความจริงนี่ ไมเชื่อไปสืบคนขอมูลเพิ่มเติมได ======================================================================= ======== ======================================================================= ========

Posted 23 September 2009 - 07:03 PM ชวงหลัง xxx มารพ. บอยขึ้นแตปดขาว สวนเมียแก มักจะไปใชบริการที่ รพ.จุฬา มากกวา จึงไมคอยไดรูรายละเอียด หลานสาวคนโตก็เคยทองเสีย มานอนโรงพยาบาลแหงนี้ ที่เราไดรูขาววงในก็ ไดคุยกับคนรับใชที่ทํางานอยูที่บาน xxx และคนขับรถเชฟโรเลตของ xxx ที่ใชเปนรถขนอาวุธสงครามทั้งอากา เอ็ม 16 ที่ขับในแถวของ xxx ที่เคากลาเลาก็คงเปนเพราะเราเปนคนบานเดียวกัน เห็นกันทุกครั้งที่ xxx มารพ. คนใชเมาทวาตอนนี้ ลูกชายติดลูกเมียใหมเอามากๆ ไมสนใจเมียหลวงเลย เห็นวาตอนนี้เมียหลวงไปเปนหัวหนาฝายทําอาหารที่ บริษัทสายการบิน เพราะเธอจบคหกรรม ไดเงินเดือน 800,000 บาท วันนี้เธอก็มา และพาพอ แมเธอ และอีกคนไมรูเหมือนกันวาเปนใคร แตสองวันนี้เราไมเห็นเธอเอาลูกมาดวยนะ ไดยินมาวาลูกชายทะเลาะกับพอที่ไร ก็ปาของใสพอ ตรงเขามาจะทํารายพอ


จนคนรับใชตองชักปนออกมาขูจึงยอมหยุด xxx เครียดมาก ปวยคราวนี้สงสัยเหตุหลักก็นาจะเปนลูกชาย เขาเรื่องอาการปวย เมื่อวานนี้ xxx ไปทํา เพ็ด สแกน หมอสงสัยวา xxx มีพฤติกรรมแปลก เชนชอบพูดเรื่องเกาๆ กินขาวแลวก็บอกยังไมไดกิน หมอสงสัยเปนโรคเกี่ยวกับสมอง และไดเห็น นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ นพ. ธีระวัฒน กุลทนันท ที่ตอนนี้เปนคณบดี และ .นพ. อุดม คชินทร หมอโรคทางเดินอาหาร ตอนนี้ xxx ไมคอยมีไข แตเย็นมักเริ่มสบสน มีคนมาเลาตอวา xxx เพอถึงหมอทิด หรือหมอนิด อะไรนี่แหละฟงไมถนัดตลอดเวลา xxx บอกวาคราวนี้ หมอทิดตองชวยดวยนะ (เราก็ไมเขาใจเหมือนกันวา xxx หมายถึงอะไร) ที่ xxx ไมกินขาว หมอสงสัย วาเปนอาการขางเคียงจากยาทางสมองหรือเปลาที่ทําให xxx ไมยอมกินขาว xxx เคยซีโครงหัก เพราะลูกชายผลักพอลม เมื่อ 3 ปกอน และมีกระดูกทับเสน xxx เคยบอกวาขอพักตอนอายุ 60 ป แตเห็นสภาพลูกชายแกก็เลยไมปลอยวาง ที่แถลงการจริงๆหมอไมไดเขียน ฝาย xxx นาจะเขียน ปดขาวบางสวน แตสวนใหญที่แจงก็ตรงกับอาการจริงๆ ราว 50 เปอรเซนต นาจะได ====================================================== =======================================================

Posted 24 September 2009 - 04:22 PM วันนี้ ooo กลับมาแลว ไปเยี่ยมพอ เราเลยไดคุยกับคนใชของ ooo ก็ ไดรับความรวมมือเปนอยางดี เห็นวาแกมากลับจากเยอรมันตั้งแตเมื่อวาน เพราะวันนี้มีคิวตองมาถวายดอกไมใหกับปู ไปคราวนี้ไปอยูกับนองนุย แกมีโรงแรมหรู รูสึกวาแกเปนหุนสวนเหมือนกัน (อันนี้แหลงขาวเองไมยืนยัน) พอลงเครื่องที่ กองบิน บน6 แกก็ตรงไปหาเมียใหมลาสุดที่เปนแอรเหมือนกันทันที คนนี้นาจะยังไมทอง ตํารวจ สน. ดอนเมืองรูกันดี (คนนี้แหละที่โดนเมียหลวงตามไปตบ ไมใชนองนุยตามขางลือ) คนนี้อายุคราวลูกเลยที่เดียว เห็นวาชื่อ โบว


แหลงขาวเลาตอวา เมียหลวงนาสงสารตองไปนอนที่บานทวีวัฒนา คนเดียว พอดึกๆ เธอมักจะเหงาคิดถึงพอ แมเธอ และมักจะไปหาที่บานพอ แม ที่อยูแถว นั้นตอนดึกๆ (ตํารวจที่ สน.ธรรมศาลา ทราบดีเพราะตองตามไปเฝาเธอดึกๆ ดื่นๆ ) บานพอ แม หลังนี้มีนามสกุลติดอยู หราที่ทางเขา เราเองไมเคยเห็นแตไดยินมาวา ปลูกบนที่ดิน 5 ไร 20 งาน ปลูกอยูใกลๆ กับหมูบานอนันตธารา ทวีวัฒนา ซึ่งพี่สาวทั้งสอง(พี่กุง พี่ปลาที่เห็นวา ลูกมีคดียา) ก็ซื้อบานอยูที่นี่ ราคาราว 20 ลานบาท สวนนองชายเธอก็ทํางานอยูกับ ooo พูดถึงบานใหมของ ooo ตอนนี้ถาใครผานก็จะแปลกใจวาทําไมสรางไมเสร็จเสียที ก็ooo สั่งใหทุบทิ้งแลวทุบอีก เห็นวาครั้งนี้เปนรอบที่ 3 แลว เหตุผลก็ เพียง กรมโยธาฯ สรางไมถูกใจ ครั้งแรกสรางทึบเกินไป ครั้งที่สอง บานโลงเกินไป คือแตละครั้งนี่สรางตัวบานแบบวาสรางเสร็จแลวนะ ครั้งหนึ่งเปนเงินไมต่ํากวา 100 ลานบาท (ฟงแลวเสียดายแทน) ตอนนี้กําลังปรับพื้นที่เพื่อกอสรางเปนครั้งที่ 3 ooo ชอบเรียกปญญา ถูกตองนะครับ เขาพบ (สังเกตุวารางวัลของ รายการแกมักจะเกี่ยวพันธกับ ooo) ขอเงินที่ครั้งละไมต่ํากวา 1 ลานบาท ====================================================== =====================================================

Posted 25 September 2009 - 04:24 PM เมื่อวานก็รอดู ooo วาจะมารพ.เมื่อไร เพราะอยากเห็นตัวจริง สุดทายก็มา กอนมาก็ไปอยูกับนองพลอยเมียใหมลาสุดแถวดอนเมือง (แกขาวนะ จริงๆ เปนพลอย) เห็น วาเร็วๆนี้จะมีการเอารถทหาร โดยตํารวจทางหลวงจะนําทางเพิ่อไปขนเอาไมสักทองที่เชียงราย เพื่อมาสรางบานหลังใหมใหนองพลอย เห็นวาบานใหมจะทําเปนสถานที่รับรองแขก VIP คลายๆ กับบานพอตา (เขต?....ฐาน) มี การติดตอ กรมประมง กรมการเกษตร เพื่อหาปลา ตนไม ตางๆ มาลง และกรมโยธาฯ เปนแมงาน บานพอตา ที่ก็ใชบริการทํานองนี้มาแลว แตคราวนี้ไมรูวา จะสราง-ทุบ กี่รอบ


วันกอนเห็นลูกชายของเมียหลวง แลว ตัวจริงนารักนะ เห็นปาทั้งสองพามา แกเปน ADHD คือแบบวา ซนมากๆ อยูไมสุก วุนวายตลอด แหลงขาวเมาทวา ที่เด็กเปนแบบนี้ก็เพราะ เกิดมาโดยวิธีพิเศษ ใชน้ําเชื้อพอเด็กโดยการเจาะดูดน้ําเชื้อออกมา แลวตองการเลือกเพศชายอีก เลยอาจมีผลแทรกซอน เด็กนี่เปนโรคลมชักมาที่รพ. หลายครั้งแลว ไมรูวาจะมีผลกับการพัฒนาการหรือเปลา ลูกสาวคนเล็กของ xxx ก็เปนโรคลมชัก (เปนโรคซึมเศราดวย) ก็หลวงตาบัวดังขึ้นมาเพราะเธอไปนั่งสมาธิที่วัดนั่น แลวอาการดีขึ้น วัดแหลงนี้ทําใหเธอไดเจอสามีใหมที่เปนหมอดวย ooo ตอนนี้เปนโรคนั้นหรือปลา อันนี้ไมมีใครยืนยัน แตคนใชบานนั้นบอกวา ooo ตองกินยาตรงเวลาทุกวันเชา-เย็น กินมานานหลายปแลว จะตองมีคนเตือนกินยาตลอด คือหามลืมเด็ดขาด ไปรักษาโรคเลือดกับหมอที่เยอรมัน เห็นบอกวาไมไดกรองเลือดนะ แตรับเลือดใหมอยางเดียว

ตอนนี้ xxx ยัง อาการไมคอยดีเทาไรแลว แตกินไดมากขึ้น แตตอนนี้ตองใสแพมเพริส เพราะแกควบคลุมปสสาวะไมได แกไมคอยเพอแลว แตก็จริงนะ ตอนที่พยาบาลมาเลาใหฟงแกเพอตลอดวา "หมอนิด ตองชวยอีกทีนะ อยาทิ้งเรานะ" พูดซ้ําไปซ้ํามาทั้งวันเลย ใครเห็นก็สงสารแกนะ หมอเจาะเลือดไปตรวจก็ปกติ ตอนนี้ไขลดลงก็จริง แตหมอก็ยังหาสาเหตของไขไมพบ

xxx มานอนรพ. ดวยอาการนอนหลับนานผิดปกติ และตื่นก็ยังดูเหมือนตื่นไมเต็มที่ ขอแกขาวหนอยนะ วา xxx ไมไดทําเพ็ด สแกน ทําแต CT SCAN ผลออกมาหมอก็ยังไมมั่นใจวาฟลมมันผิดปกติ หรือเปลา ที่ xxx ไมไดทํา MRI และเพ็ดสแกนก็เพราะเมื่อปวยคราวกอน xxx ทํา MRI แลว xxx บนวาไมชอบเพราะอยูในอุโมงค มันอึดอัด ถาบังคับใหแกทํา แกจะขอยายไปรพ. จุฬา ปญหาตอนนี้ของ xxx คือ หมอเห็นวายังดูซึมๆอยู ดูแลวฤทธิ์ยังไมเยอะพอ ปกติแกจะเปนคนแกที่ฤทธิ์ เยอะกวานี้ ก็เมื่อ 3 ปกอนหลังผาหลัง หมอจะใหแกฝกเปาเครื่องขยายปอด แกยังดื้อไมยอมทํา แตประชดไปเปาแซกแทน จริงๆ คนที่ทํา เพ็ด สแกนคือ ลูกพี่ลูกนอง xxx ที่ ตอนนี้เปนมะเร็งเตานม ตัดเตานมออกไปขางแลว


แตเปนกลับเปนใหมตอนนี้กระจายไปปอด กระดูก เธอเปนโรคออทิสติก ดวย คิดวาอยูไดไมเกิน 6 เดือน (ไมไดแชงนะ) หมอเองก็ไมไดใหคีโมแลว อาการปวยเหมือนเธอก็เหมือนกับกับพี่สาว xxx ก็พึ่งเปนมะเร็งเตานม กระจายไปสมองตายตอนไปตนปกลาย ฝากถึงคนที่ไปโยคะ แลวรําคาญเมียหลวงของ ooo ใหเห็นใจเธอเถอะ เราวาเธอคงเหงา เพราะสามีกลับบานเดือนละครั้ง เธอก็คงอยากหาอะไรทําแกเหงานะ แถมขอมูลครอบครัวเมียหลวง มีพี่นอง 5 คน เรียง ตามลําดับ ปลา กุง ( ตัวเธอ ) ปด กอลฟ เมียแอรที่เยอรมัน คลอดลูกเปนเพศชาย ชื่อ ??.. นามสกุล วชิราภักดี ( ใครอยากเห็นรูป มาลงชื่อ ไว เดี๋ยวจะสงไปใหดู ) เมียลาสุด นองสาวเรียนจบหมอเชียงใหม กําลังเรียนหมอผิงหนัง ไดทํางานที่วังสวนจิตร บานอยูแถวสะพานเกษะโกมล ===================================================== =======================================================

Posted 26 September 2009 - 08:06 PM หลังจากที่ xxx มานอนรพ. ทํา ใหเราไดมีโอกาสพูดคุยกับ คนใช ตํารวจ ทหาร และอื่นๆ อีกมากมายทําใหมีขอมูลที่อัพเดต ขอมูลที่เปนขาวลือตางๆ นาๆ วาอันไหนจริงไมจริง กอนอื่นตองพูดรายงานอาการลาสุดของ xxx กอน ตอนนี้แกดีขึ้น จริงๆ แกเริ่มปวยตั้งแตที่หัวหิน เพราะคนใชเห็นวาแกตื่นผิดเวลาบอยๆ ปกติ แกจะตื่นตอน 6.00 น แตมาชวงหลัง คนใชสังเกตวา 9.00 น แกก็ยังไมยอมตื่น แถมตื่นนอนแลวก็ยังดูเบลอๆ หมอที่หัวหินจึงสงมารักษาที่ศิริราช ตอนมาทีแรกไมมีไข อหมอใหยาและเจาะเลือดแตหาสาเหตุของไขไมเจอ แตตอนนี้ไขไมมีแลว กําลังทํากายภาพ บําบัดอยู


ตองขอบอกกอนวาทีมแพทยที่ทําการรักษา xxx มีอยูหลายทีม แตไดเขาตรวจ xxx อาทิตยละครั้ง เพราะ xxx ไมชอบใหมาตรวจบอยๆ xxx จะใชทีมอภิบาล ที่มี พล.อ คุณหญิง?? หัว ขาวๆ ที่เปนพยาบาลไปใหขอมูลรวมประชุมรวมกับทีมแพทยอีกที

ตอนนี้มีลูกพี่ลูกนอง xxx ก็อยูที่รพ. ที่ นี่ เชนกัน คนนีอาการเพียบ สืบไปสืบมาเธอ ไมไดเปนออทิสติก นะเธอเปนโรคจิตเภท และเปนอัมพฤกษ ตอนนี้เปนมะเร็งเตานม กระจายไปทั่วรางกาย หมอบอกเองวาอีกไมนาน คงจะมีงานที่ทองสนามหลวงแนนอน (หมอพูดเอง) ตระกูลนี้ คนใกลชิด ดูแลกันยังไงก็ไมรู ตนปกลายก็ปลอยใหเปนมะเร็งเตานมตายไป แลวคน

แหลงขาวใกลชิด ที่ตามดูแลนองพลอย ใหขอมูลวา ตอนนี้นองพลอยขึ้นหมอมาก ooo หลง เชาหลงเย็น เขาวากันไมแนเธออาจจะไดเปนเบอรหนึ่ง ตัวจิงแทนเมียหลวง ในรูปที่เราเห็นหนาเธอสวยที่เดียว นาตาคลาย กอย รัชวิน คนใช ooo บอกวา ooo เห็นเธอครั้งแรกที่ปายคัตเอาทที่มีรูปเธอติดอยูบนนั้น แบบวา ooo รีบสั่งใหตามตัวทันที จริงๆ พลอย มีแฟนอยูแลวเปนนักบินที่การบินไทย ชื่อพี่แจ็คเห็นวาหลอมากๆ เคยเปนดาราประกอบชอง 3 มากอน เห็นวามีแพลนจะแตงงานกันอยูแลว แตก็มาโดน ooo แยงไปเสียกอน บานพลอยอยูใกลๆ ปมปตท. หลังขามสพานเกษะโกมล แตตอนนี้ยายไปอยูในดอนเมืองกับ ooo เธอพิ่งจบโทเศรษฐศาสตร อินเตอร ที่จุฬา เมื่อ ป 2550 ตอนนี้ ooo ทําหมันชายไปแลว มีคนเห็นวา ooo กําลังพยายามมีลูกกับพลอย อีกครั้ง โดยใหทีมหมอที่ รพ. เจตนิน ชวยอยู มีคนเห็นตอนขับเขาไปรพ. ooo ขับไปเองกับพลอย แตขากลับแกคงเจ็บที่ตรงนั้น เพราะหมอใชเข็มดูดน้ําเชื้อ จึงใหคนขับรถขับใหแทน พลอยเปนแอรป 2002 เธอเปนลีดจุฬามากอน เคยเปนแอรที่สายการของอเมริกา แตลาออก เราวาเธอฉลาดนะ ที่ยอมเปนเบอร 3 วันนี้เพื่อ รอเบอร 1 ในวันขางหนา สวนนองนุยตอนนี้เลียงทานชาย?? อายุ นาจะ 5 เดือน แลว ที่แฟรงเฟริ์ต เธอเปนแอรหลังพลอยหนึ่งป เธอกําลังทําทุกอยางเพื่อใหลูกเธอ เปนใหญใหได เพราะตอนนี้ ลูกเมียหลวง มีเปนปญหาเรื่องการเจ็บปวยบอย มานอนรพ. ดวยเรื่องลมชักหลายครั้งแลว แหลงขาวพูดวา เด็กคนนี้คงนาจะหมดสิทธิ์เปนใหญ เมียหลวงนี่นาสงสาร เพราะยังไงเธอก็คงไมมีลูกกับ ooo อีกแลว เพราะ ขนาดมารพ. มีคนเห็นวาหนาเธอ ooo ยังไมแลเลย เรื่อง ติ๊ก เจษฎาภรณ แทง ชาย เมืองสิงห หมอ ชัยชน ที่เพื่อนสมาชิกไดสอบถามเอาไว มีโอกาสไวคราวหนาจะไปหลอกถามหาให ========================================================== =========================================================


Posted 27 September 2009 - 08:21 PM เห็นเพื่อนสมาชิกมีขอโตแยงเรื่องภรรยาใหมของ ooo ซึ่ง บางกระแสก็วาคนโนน คนนี้ เราไปสอบถามจากคนใกลชิดมา ไดขอสรุปดังตอไปนี้ นองนุยชื่อ นางสาว ??? วชิราภักดี เปนแอรการบินไทย คลอดลูกชาย เมื่อ พค 2552 ตอนนี้อยูที่เยอรมัน สวนนองอะไรที่ใสแวน คนนั้นไมใช แตโดยปกติเวลา ooo พอใจใครก็มักจะใหเปลื้องผาถายรูป และ ooo จะเปนคนเลือกเอง นองคนนั้น ooo แกไมโอเค ก็เลยไมใช

สวนนองพลอยเธอมาทีหลัง คนที่เคยรับใชพลอย เลาเอง วาพลอยเปนเด็กฉลาด รายลึก ไมออกอาการเหมือนเมียหลวง นิสัยเธอแพใครไมเปน ขนาดตอนนี้ที่เมียหลวงตามไปตบที่บานดอนเมือง คนใชเลาวาเธอฉลาดมากตั้งกลองเอาไวเก็บหลักฐาน แลวยอมใหเมียหลวงตบ แลวเอาหลักฐานไปฟอง ooo เลนเอาเมียหลวงไปไมเปนเลย

นองพลอยนี่ชัดเจนมากนะ ตํารวจที่สน.ดอนเมืองที่ไปเฝาที่ บน.6 ยังชมไมขาดปาก วาเธอทั้งสวย เกง ฉลาด วากันวาถาเธอมีลูกชายให ooo เมื่อไรก็เปนอันวา เมียหลวง ตกงานแนนอน

สวนนุยเธออยูเมืองนอก เราก็ไมคอยมีขอมูลก็ไมขอลงรายละเอียดก็แลวกัน รูปที่เห็นนองนุย เทาที่มีก็ไมกี่ใบ หนาเธอเราวาไมคอยสวยเทาไร ดูเหมือนคนใต ผิวเขมๆ คมๆ ในความคิดเรา เราวานองพลอยสวยกวาเยอะ ถาใครมีคนรูจักที่ สน. ดอนเมืองลองไปสืบตอเอง นะวาขอมูลที่ไดคงคลายๆ กัน สวนอีกคนตอนนี้อยูที่อุบล คนนี้เปนทันตแพทย ชื่อนางสาว ???. นามสกุล วชิราดํารงค เดิมทีเธอทํางานอยูที่รพ. ที่ใชชื่อของ ooo ตอนนี้ยายมาอยูที่โคราช เธอพึ่งคลอดลูกสาวฝาแฟดไปเมื่อปกลาย วากันวานาตานารักมาก


(อันนี้เราเองก็ไมเคยเห็น) เทาที่ไปอัพเดตขาวคราวลาสุดของภรรยา ooo ก็มีเทานี้แหละ มีคนสอบถามมาเรื่องนองสาวที่แขนหัก เมิ่ราว 5 ปที่แลว เรื่องมันมีอยูวา ตอนนั้น ooo ยังรักอยูกับ sss และ ooo ตองการให xxx อัพเกรดเปนเมียที่ถูกตองตามกฎหมาย แต xxx ไมเห็นดวย เพราะ sss มีประวัติไมดี ทําให ooo ไมพอใจจะตรงไปทําราย xxx วันนี้ ooo ยิงหมาของพอตายไปสองตัว (ลูกของ??ง) แลววันนั้นเมพอยูในเหตุการณ เธอเลยโดนลูกหลงแทนพอ

ตอนนี้เมพเปนอาจารยอยูที่ จปร เห็นวาถาหาก ooo ไปทําอะไรเมพอีกที คราวนี้ จปร ไมยอม ooo แน

เรื่องลูก ooo ตอนนี้นาสงสาร เพราะการพัฒนาการเริ่มเห็นแลววาชาผิดปกติ อายุจะ 5 ขวบ แลวยังเรียกแม-พอ ไมคอยจะได ตอนนี้ก็ไมคอยไดไปเรียนที่ รร.จิตรลดา แลว เพราะนองปวยบอย เปนลมชัก หมอเด็กที่นี่ก็ดูแลอยู ตอนนี้มีทีมพยาบาล 12 คน ที่มาจาก รพ.พระปนเกลา พระมงกุฏ ภูมิพล แหงละ 3 คนคอยชวยดูแล เห็นวาตัวแมเองก็ทําใจไวแลววา ตองโดนลดชั้นแนๆ แววๆ มาวามีพยาบาลพระมงกุฏคนหนึ่งที่มาคอยดูแลนอง เปนถึงดีกรีรองอันดับหนึ่งนางงามไทย ลือมาวานองคนนี้นารักมากๆ คือตอไปไมแนวาจะไดแขงกับนองพลอยก็เปนได ============================================== ==============================================

Posted 28 September 2009 - 12:30 PM กอนจะขามไปพูดเรื่องอื่น ขอกลับมาที่ ooo อีกประเด็น คือเทาที่สืบทราบมาไดตอนนี้ ooo เปนโรคตอมลูกหมากโต รักษากับ หมอทหารที่โรงพยาบาลภูมิพล โรคนั้น เราไมมีขอมูล ooo ไมชอบใหคนใชที่บานไวผมยาว ตองสั่งตัดผมทุก 5 วัน ที่ ooo ทํานองแขนหัก เพราะ ooo ตองการใหพออัพเกรดเมียจาก ขาวเหนียว เปน ขาวจาว ตอนนั้น ooo สมรส


แลวกับ sss คือ sss เราก็ไมมีขอมูลแนชัดวาเธอ เปนอาชีพอยางวา นะ แตขอมูลที่มี คือ พอเธอเปนคนสาว ตัดหญา ใหกับบาน ooo ทําให ooo เห็น เธอ จึงเกิดความชอบพลอ ซึ่งทําให yyy เมียคนกอน เกิดความไมพอใจเปนอยางมาก มีปากเสียงกับ ooo อยูบอยครั้ง ครั้งสุด ทาย ooo ไล yyy ออกจากบานเอาเสื้อผากองไว และเผา หนาบานประจาน yyy ไมมีชิ้นดี และมีการตั้งเตนเลี้ยงแฟนตาน้ําแดง และแจกเอกสารประจาน yyy ขอความก็ประมาณวา yyy คายาเสพติด และมีเรื่องชูสาว คนแถวนั้น รูกันไปทั่ว

พูดถึง yyy นี่ พระปญญา ที่วัดชลประทานทานสงสาร yyy ทานถึงกับเคยแตงนิทานเรื่องเลา เปรียบเปรย ooo ทานแตงนิทานวาอยงไร ก็ไปสืบคนตอเอาเอง (ooo ไมชอบทานปญญา เปนอยางมาก บานเกาอยูใกลวัด แตไมเคยไปเยี่ยมเลย )

ถาใครเปนตําราจได เห็นรหัส ว.21 ว.25 ว.43 ก็เปนที่รูกันวาตัวใคร ตัวมัน ดึก ooo จะใสเสื้อกลามสีดํา คาบไปบ ขับ SLK สี ดํา แอบไปทองราตรีโดยเปนการสวนตัว มีตํารวจปลอยใหใคร หรือแมแตขอทานไปอยูบนสะพานลอยก็เตรียมตัวไดออกจากงานไดเลย ขนาดตํารวจบางคน อายุแกคราวพอตัวเอง ถาพูดมีกลิ่นเหลาออกจากปาก ก็โดน ooo เอา.... ถีบหนามาแลว

นองสาวคนเล็กเล็ก เธอเปนโรคซึมเศรา วันดีคืนดีก็นั่งรถเข็นซะอยางงั้น เธอเปนโรคลมชักดวย ตอนนี้หลวงตาบัวรับเปบลูกบุญธรรม เธอไปพบรักกับหมอ??.ที่วัดแหงนั้น ตอนนี้หมอสามี jjjj ก็ทํางานที่เดียวสถาบันของเธอ หมอคนนี้เดิมทํางานที่ รพ. จุฬา เปนหมอดานโรคลมชัก จริงๆ jjj ชอบ ดานดนตรี แตงานนี้พี่สาวจองงานดานนี้ไปแลว เธอตองมาเอาดีดานวิทยาศาสตร เธอไมคอยแข็งแร็ง แตเราชอบเธอนะ ดูแลวเธอไมคอยเปนพิษเปนภัยกับคนรอบขาง เรืองรูปขอใหเพื่อนสมาชิก ลงชื่อรออีกหนอย รับรองไมลืม ====================================== ======================================


Posted 30 September 2009 - 03:18 PM ถาเพื่อนสมาชิกยอนกลับไปอานสิ่งที่เราไดเคยเขียนเอาไวเมื่อวันที่ 23 และ 24 กย เราเ คยพูดเอาไวแลววา xxx ทํา CT scan และมีนพ. อุดม คชินทร ที่เปนหมอโรคทางเดินอาหาร มาตรวจ ไปเปรียบทียบกับแถลงการณลาสุด ดูเอาเองวามันก็เปนสิ่งที่เราพูดไวตั้งนานแลว ตองอธิบายนิดหนึ่งกอน โดยปกติ xxx ตอนที่ยังหนุมๆ แกสูบุหรี่จัดมาก สูบวันละเปนซองก็วาได และ xxx มักจะดื่มวิสกี้ ที่เห็นๆ ตอนที่จัดเลี้ยงในงานวันเกิดนี่ก็วิสกี้ทั้งนั้น ชวงหลัง xxx เปลี่ยนมาดื่มบรั่นดี ทั้งประเทศก็แหมาดื่มบรั่นดีตามแก จนมีอยูชวงหนึ่งบรั่นดีถึงกับขาดตลาด xxx พึ่งจะเลิกทั้งหมดไดไมนานนี่เอง ใครที่ไมเคยขึ้นไปชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกรียติ ก็ขอใหนึกภาพตาม โดยปกติชั้นนี่หามใครขึ้นไป คนธรรมดาก็จะไปไดแคชั้น 15 เทานั้น ชั้น 15 เปนทําเปนหองผูปวยพิเศษ เทาที่เห็นมีอยูหลายหอง แตชั้นที่ 16 มีเฉพาะหอง xxx เพียงหองเดียว มองจากขางนอก ตกแตงดวย ดวยหินออนสีขาว (คลายๆ ทัชมาฮัล) ภายในหองก็จะมีหองซอยแยกยอยลงไปอีก มีหองคนเฝา หองแพทยเวร หองญาติ คือหองตางๆ หรูมากๆ ที่ผานมา xxx ทํากายภาพกับ นพ. ประดิษฐ ประ ทีปะวณิช ทีแรกอาการก็เหมือนจะดี หมอก็ไมคอยใหน้ําเกลือ แตวานนี้นี้ไขสูงขึ้น เอาเสมหะไปตรวจ พบเปนปอดปวม ตอนแรกก็กินไดมากขึ้น แตตอนนี้กลับกินไมคอยไดอีกแลว หมอตองเปลี่ยนยาแกอักเสบใหมอีกรอบ ตอนนี้แกกินไมคอยจะไดไมรูวามาจากอะไร คือหมอเองก็ยังไมรูวาไขมันมาจากตรงไหน ถาเทียบกับเมื่อ 3 ปกอน ที่xxx มาผาหลัง กับหมออเมริกัน ตอนนั้น xxx ยังเดินคลองอยูเลย แตติดใจตรงเรื่องอาการทางสมองเราตองไปสืบขาวกับเจาหนาที่มาอีกที เห็นมี นพ.ประดิษฐ ปญจวีณิน โรคหัวใจคนหนึ่งก็มาดู xxx หมอคนนี้ที่เปนคนเข็นรถนั่ง ให xxx ตอนที่ออกจากโรงพยาบาล เมื่อคราวที่แลว ตอนนี้หวัด 2009 กําลังระบาดหนักอยู xxx ฉีดวัคซีนไปแลว ไมรูวาปอดอักเสบเปนเชื้ออันผสมโรงดวยหรือเปลา ที่แปลกใจคือ ทําไมแถลงการณ ไมบรรยายอาการทางสมองเลย ก็จริงๆ แลวอาการหลักที่ xxx ตองมานอนที่นี่มันเปนอาการทางสมอง สวนไขนี่พึ่งมาเปนเอาทีหลัง หลังจากมานอนที่โรงพยาบาลแลว


เรื่องคนที่มาลงชื่อ สวนใหญเปนคนอายุราว 50 ขึ้น มักจะมาจากตางจังหวัด วัยรุนไมคอยเห็นเทาไร เรื่องจํานวน เราวาคราวกอนนาจะเยอะกวา ตอนนั้นพึ่งหลังจากงาน 60 ปกระแสยังแรงอยู และตอนนั้น xxx มานอนผาตัด คราวนี้ขนาดเราทํางานที่นี่ บอกตามตรงเลยวา แถลงการณ ทําไมมันไมคอยชัดเจนเทาไรเลย อันนี้พูดจริงๆ นะ

เราลองไปสอบถามคนแกๆ ที่มาลงนามเลนๆ วา ร.8 ทาน เปนอะไรตาย ประหลาดมากที่สวนใหญยังบอกวาทานยังไมตาย ทานหนีไปบวชอยูที่ ลพบุรี มันก็แปลกดีนะ มันก็พอบอกจะอะไรไดบางอยางที่เกี่ยวกับประเทศนี้

วันนี้(30 กย) คนใช ooo บอกวาแกจะไปที่วัดเฉลิมพระเกรียติ ที่จังหวัด นนทบุรี ตอน 14.00 นไมรูไปกับ sss หรือเปลา เห็นวา sss เปน สมาชิกที่ absolute yoga ที่สาขาลาดพราวโดยปกติ absolute yoga จะอยูช้นั 13 ติดๆ กับ phillipe wein ในนั้น จะมีหองเลนคลาส สองหอง ถา sss ไปจะตองปดเปนโซน คือ หองน้ํา ล็อคเกอร ไดรเปาผม ก็โดนปดหมด คือแบบวาหามประชาชนไปใชรวม ( ไมรูวาเธอจะอายไปถึงไหน ) แตก็ยังดีที่ sss มักจะมาตอนเชา ชวงนั้นคนยังไมคอยเยอะเทาไร

ooo อยูที่ บ.น. 6 กับนองพลอยเห็นวาบานในนั้นขนาดประมาณ 10 กวาไร คนรับใชก็ไดมาจากโรงเรียนพลทหาร เห็นวาเอามาทั้งรุนเลย นาจะราว 200 คนเห็นจะได ============================================================ ===============================================================


Posted 30 September 2009 - 09:27 PM ดวน ที่สุด ตอนนี้เลย กําลังเข็นไป CT scan สมอง ก็เราบอกแลววาอาการทางสมองเดนที่สุด แตไมเห็นมีบรรยายรายละเอียดเลยเกี่ยวกับสมองเลย เราก็วาแปลกๆ ทําไมปอดอักเสบตองใช นพ. นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาทมาดูแลใกลชิด ถามีอะไรจะมาใหม ละกัน =================================================== ===================================================

Posted 01 October 2009 - 05:15 PM เวลาจะเปนเครื่องพิสูจนทุกอยาง กอนอานไมตองเชื่อเรา ไมไดเกลียด ไมไดเชียรใครทั้งนั้น ตั้งแต xxx อยู ที่นี่มาเกือบครึ่งเดือน แลวเราพึ่งรูสึกวา คนที่เกิดวันสีแสด ที่เขาวาเรื่องมาก เราเขาใจก็ตอนนี้ สังเกตหลายครั้งแลว วา เวลา jjj เธอ จะหยิบจับอะไรเปนตองใชคนอื่นตลอด เชนแกวน้ํามันก็วางอยูตรงหนาเธอแทๆ แตไมยอมหยิบเองดันไปใชคนอื่นที่อยูไกลกวาตั้งเยอะ คนใชเธอแอบมาเมาทตอวา

สมัยที่เธออยูกับสามีเกาที่เปนทูตทหารที่อเมริกา ไปอยูที่นั่นตั้งหลายป คนใชเลาเองวาโดยปกติ เมื่อกอเธอจะเปนคนขี้หงุดหงิด ใจรอน ทะเลาะกับสามีเกาบอยมากๆ มีอยูวันหนึ่งจะตองมีการสังสรรคระหวางภรรยาทูตทหารที่อยูที่นั่น วันนั้นเปนคิวของประเทศไทยที่ตองจัดงาน ปรากฏวาเธอตองเสริ์ฟ อาหาร และกาแฟเอง ซึ่งเธอไมแฮปปเปนอยางมาก พอแขกกลับไปเสร็จ เธอก็มีปากเสียงกับ vvv ถึงกับทําให vvv เหลืออด ลงไมลงมือกับเธอ เรื่องแดงไปถึงหู ooo เขา ปรากฏวา vvv โดนซอมเกือบปางตาย


จนลูกสาวคนเล็กของ vvv ตองมาหามขอชีวิตพอกับ ooo ไว

นั่นก็เปนหนึ่งในสาเหตุที่ เธอเลือกที่จะอยูกับพอที่อเมริกา และเธอเกลียดลุงเธอเปนอยางมาก เห็นวา vvv จะยายกลับมาเมืองไทยแบบถาวรปลายปนี้ สงสัยคงขอกับทาง ooo ไวแลว ตอนที่ jjj ไปผาตัดไสติ่งที่ศิริราช เมื่อ 10 กวาปที่แลว เธอจึงไดพบหลวงตาบัว คงถูกชะตากัน เธอก็ไปนั่งปฏิบัตรธรรม ที่นั่น ตอนนี้เธอก็คงเย็นลงไปเยอะ

อีกหนึ่งเรื่อง ถามเพื่อนสมาชิกที่มีลูกหนอยวา ตอนมีลูก ถาลูกอายุราว 4 ขวบ ครึ่ง ยังอมนิ้วมือตัวเองตลอดเวลา เวลาเดินชอบเดินดวยปลายเทา กระโดดไป กระโดดมา เวลาคนอื่นพูดชอบพูดตาม นั้นมันเปนเรื่องปกติหรือเปลา คือเราก็ไมไดคอยจับผิดอะไรนะ เพราะไมใชเราคนเดียวที่รูสึกได เห็นตํารวจที่คุยกับเลาวา ถาเด็กโตกวานี้ อีกหนอย วากันวาจะมีแพลนจะใหเด็กคนนี้ ไปฝกขี่มาที่ บางขุนเทียน กับตํารวจมา เพื่อไปฝกการทรงตัว และฝกสมาธิ

แกขาว ไมใช แฟนตาน้ําแดง แตเปนไบยเล น้ําแดง วันนั้นที่เผาเสื้อหนาบาน มีการประกาศวา

* งดใชวิทยุสื่อสาร และพลาสปอรตทูตแก yyy และลูกชาย * งดการตั้งแถวทําความเคารพเอกสารมีใจความวา yyy มีชูกับ พล.อ ?. และทํารายรางกายลูกสาว

ผลการทํา CT scan พบ เนื้องสมองฟอตัวลง ไมพบเลือดออกในเนื้อสมอง มีโพรงสมองขยายออกมากขึ้นเล็กนอย ( อันนี้เราก็ไมคอยเขาใจเหมือนกัน)

ตอนนี้มีการตามตัว นพ .ที่ไดทุนพี่ xxx กลับมาจากที่เมืองนอก ที่เปนหมอเชี่ยวชาญดานพิษวิทยา มาดวน เห็นวานาจะมีอะไรไมชอบมาพากล ( ขอยืนยันขอมูลอีกที )


สรุป

* xxx มานอนดวยอาการทางสมอง * เคยทํา CT scan สมอง มากกวา 1 ครั้ง * มี นพ.นิพนธิ์ พวงวรินทร ที่เปนหมอทางระบบประสาท เปนเจาของไข * ยังไมเคยมีการแถลงการณ ที่เกี่ยวอาการทางสมอง แมแตครั้งเดียว

พรุงนี้นาจะไดขอมูล ของ xxx มากขึ้น เรายืนยันวาปวยคราวนี้ xxx CT scan สมอง ดวย 100 เปอรเซนต และมากกวา 1 ครั้งดวย เพราะเราเห็นกับตา ถาคราวนี้ยังไมมีการแถลงการณที่เกี่ยวกับอาการสมอง แสดงวาตองมีอะไรแนๆ เลย

ฝากขาวประชาสัมพันธ ตอนนี้ ลูกพี่ลูกนอง xxx ใกลไดกางฉัตรเต็มที่ แลว แตจะ 5 หรือ 7 ชั้น ก็อีกเรื่อง คนนั้น เปนมะเร็งเตานม กระจายไปทั่งตัวแลว เห็นวาแกรองโอยๆ ทั้งวัน นาสงสาร สงสัยปวดมะเร็ง

แตก็แปลกใจ อีกคนไมเห็นมีแถลงการณอะไรเลย อาการเพียบไมรูจะปดขาวกันไปถึงไหน แกก็เปนถึงลูก.......... =================================================== ===================================================

Posted 02 October 2009 - 08:57 PM วัน นี่มีขาวลืออยางหนักเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับ ที่เจาหนาที่ในคุกบางขวาง มาล่ําลือที่นี่ กอนอื่นเราอยากใหคนที่ทํางานอยูในคุกบางขวางชวยมายืนยันดวยวามีตนโพธ 3 ตนจริงหรือเปลา เรื่องที่พึ่งเกิดลาสุดเรื่องมันมีอยูที่วา


ในเรือนจําบางขวางจะมีตนโพธิ์ตนใหญอยู 3 ตน เห็นวาปลูกอยูแถวๆ โรงยอมผา ใกลกับทางที่จะไปโรงครัว ปจจุบันตนโพธิ์ทั้งสามก็ยังคงอยู ตนโพธิ์นี้ คนในบางขวาง ใหชื่อมันวา ตนชิต ตนบุศย ตนเฉลียว ตนชิตจะโตที่สุด สวนตนบุศยที่อยูใกลๆ กัน ใครเปนคนปลูกนั้น อันนี้เราก็ไมไดขอมูลมา รูแตวามันปลูกหลังจากที่ทั้งสามโดนประหารชิวิตได 1 วัน

ซึ่งตอนนี้มีเรื่องเลาในคุกบางขวางอยางหนาหูวา ตกดึกชวงเวลาประมาณสองยาม ถาใครผานไปแถวนั้น จะเห็นชายรางเล็กแขนขางหนึ่ง ขาดรุงริ่ง กําลังนั่งสูบบุหรี่อยู นั่งอยูที่ใตโพธิ์นั้น เหมือนกับวาชายคนนั้นกําลังนั่งรออะไรบางอยาง เปนอยางนี้มาไดสักอาทิตยหนึ่งแลว ลือจนขนาดที่วากลางวันก็ไมมี ใครกลาผานไปบริเวณนั้น ตนโพธิ์ มีขนาดใหญมากๆ แตชวงนี่เหมือนกับวามีเสียงบางอยางเล็ดลอดออกมาจากตนโพธิ์ นั้น

และเรื่องหมอเสริฐ ที่อยูแถวบางกะป ที่เปนหมอแขกที่ทําเสนหเกงมาก ลูกคาแกสวนใหญ มักจะเปนเมียนอย แกรับแตคนมีเงิน คนนี้เปนคนทําเสนหใส ooo คนที่ทําก็คือ yyy เธอมากับแม ตอนนั้นเธอทําจิ้งจกทองเอาไวเพื่อให ooo หลง จนมีชวงหนึ่ง ที่ ooo ตาขวางตลอดเลย จนแม ooo ตองมาให หลวงปูโตะ วัดประดูฉิมพลี ที่อยูแถวๆ สี่แยกทาพระ แกของให พระทานพูดเองวา ก็แลวแตเวรแตกรรม

ตอนนี้ นพ??????ที่ไดทุนพี่ xxx ไปเรียนที่ตางประเทศ กลับมาแลว เราดูแลวหนาหมอคนนี้ แสดงสีหนาไมสูดีเทาไร หมอ เคยเปนหมอที่ดูแลแม xxx มา กอนดวย หมอคนนี้เปนหมอดานพิษวิทยา เปนหมอที่เกงมากๆ เชี่ยวชาญดานการตรวจอาการ และรักษาคนไขที่ไดรับสารไซยานด มาแลวนักตอนัก


ลูกพี่ลูกนอง xxx แกเปนโรคจิตเภท รวมดวย ตอนนี้ อาการทางสมองก็เลยหนักกวาเดิม ขนาดตัดนมออกไปแลวมะเร็งก็ยังกลับมาอีก

ใหเพื่อนอานขอความดานลางนี้ แลวตอบคําถามตัวเองวาเคยรูขอมูลเหลานี้ มากนอยแคไหน

พี่สาว xxx เปนมะเร็งเตานม ไปรักษาที่อเมริกา มะเร็งกระจายไปสมอง จึงตาย

ลูกพี่ลูกนอง xxx เปนมะเร็งเตานม ตัดไปแลวขางหนึ่ง มะเร็งกระจายเต็มตัวใกลตายเต็มทีแลว ( ไมไดแชง )

เด็ก 4 ขวบครึ่ง เปนโรคลมชัก และ ADHD รักษาอยูที่นี่

ลูกสาวคนเล็ก xxx เปนโรคซึมเศรา และโรคลมชัก

ถาเพื่อนสมาชิก มากกวาครึ่งไมเคยทราบขอมูลเหลานี้มากอน แสดงวาเรากําลังโดนปดบังขอเท็จจริง ที่คงไมอยากใหเรารู คงคิดวามันเปนเรื่องนาอาย ที่เราๆ ทาน ๆไมควรที่จะรู


ขอมูลนี่เปนขอเท็จจริง ไมใชขาวลือ ไปตรวจสอบดูได ที่นี่

สรุป ไมเกินมาฆบูชา ปหนา มีงานที่ทองสนามหลวง 100 เปอรเซนต สวนใครจะเปนแมงาน อันนี้เราก็ไมรู

ขอบคุณทุกทานที่เปนหวง =================================================== ==================================================

Posted 04 October 2009 - 09:27 PM วันนี้จะมาเลาเรื่อง คนไขรายหนึ่งที่ชื่อ สมชาย ที่เปนเจาของโรงงานปลากระปอง ที่กําลังนอนที่นี่ คุณ สมชาย มานอนที่นี่ได ซักพัก โดยหมอเองก็ยังไมรูวาเขาปวยเปนอะไร

เริ่มแรก หมอบอกวา มีไข กินไมคอยได จึงใหอาหารทางสายน้ําเกลือ วันตอมา กินไดมากขึ้น ลดอาหารทางสายน้ําเกลือ วันตอมา เริ่มกายภาพบําบัด ยังคงมีไข วันตอมา เพิ่มการ ทํากายภาพบําบัด มากขึ้นเปนวันละ สองครั้ง


วันตอมา กินไดมากขึ้น ไมมีไข งดอาหารทางน้ําเกลือ แสดงวาหมอตองสั่งให ทํากายภาพคนไข ในขณะที่คนไขมีสายใหอาหารทางน้ําเกลือ อาจจะพรอมตอนมีไข เราจึงไดไปสืบกับเพื่อนเจาหนากายภาพที่หอง ไดขอมูลวา ไมเคยเห็นคุณสมชาย มาทํากายภาพบําบัดที่หองนี้ ก็แสดงวาถามีการทํากายภาพจริง ก็คงไปทํากันนที่หองผูปวย เราก็ถามตอวา แลวทําไมตองทํากายภาพที่หองคนปวย เพื่อนตอบวา คนไขคงอาการหนัก ไมสามารถมาเองได เพราะนอยรายที่จะทําเชนนั้น เราไมเห็นลูกชาย ของคนไขมาเยี่ยมพออีกเลย ตั้งแตวันกอน ถามไปถามมา กับคนใชใกลชิด พอที่จะสรุปไดวา ลูก ทะเลาะกับพอ ลูกชายอยากที่จะบริหารโรงงานปลากระปองเอง แตพอไมโอเค และแมที่เดิมเชียรลูกชาย ตอนนี้ก็ไมเชียรแลว เพราแมอยากใหประธานเจาหนาอาวุโสของโรงงานเปนเอง ( อันนี้ขอมูลตรงกันหลายปาก ) ลูกชาย ไมชอบประธานแกคนนั้น เพราะลูกชายเขาใจวาเขาอาจจะเปนชูกับแมตัวเอง และตอนนี้เราก็ไมเห็นปะธานอาวุโสโรงงานมาเยี่ยมเลย มีแตที่ปรึกษาอาวุโสคนอื่นๆ เห็นวาลูกสาวของคุณสมชายไปพักอยูที่บานใหมที่เมืองจีนเปนการชั่วคราว เปนบานหลังใหญที่พอพึ่งสรางให ไดขาววา คุณสมชายไดรับสารที่ไมพึงประสงคมาไดซักพัก นาจะราว 1 ป จนตอนนี้เริ่มมีอาการใหเห็น แตเราก็ไมมีขอมูลเชิงลึก วาใครเปนคนทํา ( ขาวลือวา แมอยากใหประธานเจาหนาที่อาวุโสเปน ตอนนี้ทุกคนคิดเชนนั้น ) หมอใหความเห็นวา อีกนานกวาจะไดกลับ แตถากลับบานนาจะเปนการเสี่ยงมากที่คุณสมชาย อาจไดรับสิ่งแปลกปลอมเพิ่มเติม ตอนนี้หมอดานสมองที่ดูแล ไมไดไปรับจ็อบที่ รพ. ธนบุรี 1 แลวตองมาเฝาดูแลอาการคุณสมชาย อยางใกลชิด หมอบอกวา มีทางเปนไปไดสางทาง แบบทีหนึ่ง อยูโรงพยาบาล ไปตลอด กินขาวได ไมมีไข นอนหลับไดดี แตก็จะเหมือน พระสังฆราชที่ตอนนี้อายุ 96 ปแลว อยูโรงพยาบาลมาไมรูกี่ปแลว ทานก็กินขาวได ไมมีไข นอนหลับไดดี เปนไปได 65 เปอรเซนต แบบที่สอง เสียชีวิต เปนไปได 25 เปอรเซนต

แบบที่สาม กลับบานโดยหายดี อันนีมีความเปนไปได ประมาณ 10 เปอรเซนต


ที่เลามาเปนซีรี่ย หนังเรื่องใหม นะ ==================================================== =====================================================

Posted 05 October 2009 - 12:19 AM View Postmangmum, on 04 October 2009 - 11:21 PM, said: [quote]เราวากระทูลาสุด ของคุณ hi S นี่มันแปลกๆ หลายชวงน้ําหนักนอยไป เหมือนคุณ hi S ตัวปลอม (ลอเลน) เชน หมอตองสั่งใหทํากายภาพคนไขในขณะทีค่ นไขมีสายใหอาหารทางน้ําเกลือ อาจจะพรอมตอนมีไข มันอันตรายเกินไป เราคิดวาสายน้ําเกลือนาจะถอดชั่วคราวได สวนมีไขมันก็ไมนาจะทําอะไรไหว ไมเคยเห็นคุณสมชายมาทํากายภาพบําบัดที่หองนี้ คงไปทํากันนที่หองผูปวย คนไขคงอาการหนักไมสามารถมาเองได - คนไขที่ใชชั้น 16 ทั้งชั้น ไมนามีความจําเปนตองไปหองกายภาพ เขาใจวาอุปกรณพวกนี้นาจะจัดซื้อใหมไดไมเหมือนเครื่องสแกน เพราแมอยากใหประธานเจาหนาอาวุโสของโรงงานเปนเอง (อันนี้ขอมูลตรงกันหลายปาก)- เราวามีความเปนไปได 0 มันไมมีกฎมณเฑียนบาลรองรับ จะสถาปนาทําไมเมื่อเชื้อสายแทยังอยูอีกมาก แลวคนอีก 65 ลานคน จะเห็นดีเห็นงามยังไง อานมาทุกหนา แตตรงนี้มันแปลกๆจริงๆ ก็เลยสงสัย[/quote] ตองบอกกอนนะวา นี่มันหนังน้ําเนา ไมใชเรื่องจริง คือเราก็คิดเหมือนทานนั่นแหละ ที่เราพูดแบบนั้นก็กําลังประชดอยู เรากําลังที่จะบอกเพื่อน ๆวา


มันก็ไมนาที่จะเปนไปไดที่คนปวยใหสายอาหารทางเสนเลือดอยูหมอก็ไมนา ที่จะปลอยใหไปทํากายภาพ เพื่อนๆ ลองกลับไปอานคําแถลงอาการใหมโดยไลอานตามวัน ??. มันก็คลายกับที่เราไลมาใหดู

สวนใหทํากายภาพ เราไปสืบมาแลววาไมมีการลงไปทําที่หองขางลาง แสดงวาถาทําจริง หมอตองใหทําขางบน มันก็ดูแปลกๆ วามีการทํากายภาพจริงหรือเปลา ? .

เราไมไดบอกวาประธานอาวุโส เปนตัวจริง เปนเพียงรักษาการแทนเจาของโรงงานไปตลอด

สวนกิ๊ก ไมกิ๊ก อันนี่เราก็ไมรู แตตอนนี้ที่นี่ขาวมันมาเทรนแบบนี้ ===================================================== ======================================================

Posted 05 October 2009 - 08:40 PM

วันนี้ไปคุยกับหมอ และเจาหนาที่ที่ทําการกายภาพบําบัด คุณสมชายมา ไดความวา

สรุปผลการรักษา สมชายเปนเสนเลือดสมองตีบตันซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 แลว ทําใหการทํางานตางๆ


ของรางกายลดลงไปมากกวาเดิม เดิมที่สมชายเคยเปนเสนเลือดสมองอตีบตัน มาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ ปลาย 2550 แกเปนโรคหัวใจ โรคพารกินสันรวมดวย โดยอาการจะออกทางขามากกวา แขน สังเกตวา เดินเองไมคอยจะไดแลว ขาสั่นตลอดเลย

ตอนนี้มีพฤติกรรมทางนิสัยเปลี่ยนแปลง ความจําลดลง เพอถึงเรื่องพี่ชาย พี่สาว ตลอดเวลา และตอนนี้กําลัง ทํากายภาพบําบัดแขน-ขา เพื่อใหมีแรงมากขึ้น ทีมกายภาพตองทํากายภาพ มีการดูดเสมหะ และเคาะปอด เจาหนาที่บอกใหสังเกตดูวา วันที่สมชายมีอาการปอดอักเสบ แตทําไมวันรุงขึ้นไขกลับหายไปแลว ( เราเคยสงสัยวาปอดปวมที่ไหนไขมันจะขึ้นวันเดียวแลวหายไปเลย ) วันนี้เราไดคําตอบแลว

เจาหนาที่อธิบายวา นั่นก็คือ สมชายเปนเสนเลือดตีบตันที่สมอง ทําใหกลามเนื้อที่ใชกลืนมีปญหา ทําใหกินอาหารแลวจะสําลักลงปอดก็เลยเกิดปอดอักเสบ และมักจะมีเสมหะอุดตันรวมดวย พอทํากายภาพเคาะปอดนิด ดูดเสมหะหนอย ไขก็เลยลดลง

พอกินทางปากไมได เพราะกินแลวกลัววาสมชายจะสําลักอีก หมอก็เลยใหอาหารทางสายน้ําเกลือแทน แตพอเริ่มกินทางปาก บางวันสําลักก็กลับมามีไขอีก ตอนนี้ก็ทํากายภาพบําบัด เพราะกลัววาแขนขาจะลีบ

ถึงแมขณะนี้สมชายอาการยังทรงๆ แตเห็นหมอบอกวาตอไปอาการทางสมองนาจะหนักมากขึ้น เชนชวยเหลือตัวเองไมได ความจําละเลือน สุดทายก็จะตายอยางทรมาน แตถามีครอบครัวที่อบอุน ก็คงจะชวยใหอะไรๆ ดีขึ้น


สรุป สมชาย โดนวางยา+เครียด ทําใหเสนเลือดสมองอุดตัน กลามเนื้อออนแรง กลืนแลวสําลัก ปอดอักเสบ ตองใหอาหารทางน้ําเกลือ+ทํากายภาพบําบัด ปองกันไมใหแขน-ขา ลีบ แตบริษัทกําลังปดขาว เรื่องอาการปวยที่แทจริงของสมชาย เพราะเกรงวาลูกจาง จะแตกตื่นเดี๋ยวจะโกลาหล

ตอจากนี้ไปขาวก็นาจะประมาณวา กินไดดี นอนหลับได ไมมีไข ทํากายภาพ ปอดไมอักเสบแลว ก็จะวนไปวนมาแบบนี้ตลอด แตนั้นไมใชหัวใจหลัก

สิ่งสําคัญ คือ ตอจากนี้ไปอาการทางสมอง เชน ความจํา สติสัมปชัญญะ การรับรู วาตอไปจะบริหารโรงงานปลากระปองเองไดหรือเปลาตางหาก ที่ลูกจางทุกคนอยากจะรู สวนเรื่อง ไข การกิน การนอน ปอดอักเสบที่เกิดจากการสําลัก มันเปนประเด็นรอง

ตอนนี้เห็นวาประธานเจาหนาอาวุโสมีราศีจับ เพราะไดขาววาจะเริ่มมีการผลิตทําสารคดี เสนอรายละเอียด โปรโมท ภารกิจเกี่ยวกับทานประธานอาวุโสแลว

จงตื่นจากความฝนลมๆ แลง ๆ หันกลับมายอมรับความจริงเสียทีวา สมชาย จะไมมีทางกลับมาเปนเหมือนเดิม


พวกเราจะไมมีคุณ สมชาย คนเดิมอีกตอแลว

ทั้งหมดลวนเปนนิยาย ที่เราแตงขึ้นเอง มันไมใชเรื่องจริง??.


แตอยาลืมนะวา เรื่องจริงบางเรื่อง มันก็ยิ่งกวานิยาย

จบ??. ================================================ =================================================

Posted 07 October 2009 - 07:50 PM ตอน นี้ทางเขาที่อาคารนั้น ทางประตูทางเขาฝงทาน้ํา มีลิฟททืใชเปนทางขึ้นลับตอนสามทุมกวากําลังมีการวางแผนเรื่องอนาคตการทํา งานของ คุณสมชาย กันอยูเปนอยางนี้มาสามวันแลว คงกําลังหาทางออกใหกับ คุณสมชายอยู สวนเรื่องสารพิษ เปนที่แนนนอนแลววา เปนไซยาไนด เพราะ1 ปที่ผานมามีคนสวน และคนรับใช เสียชีวิตอยางมีเงื่อนงําไปแลว 2 คน ฝายสืบสวนกําลัง ทํางานอยู สงสัย........... มากที่สุด


มีขาวมาโปรโมท

เรียนเพื่อนสมาชิกทุกทานโปรด อดใจรอ และโปรดติดตาม การกลับมาของนวนิยายแนวดรามาเรื่องใหม

เนื้อหาตัวอยาง??

เรื่องราวจากคําบอกเลาของผูที่อยูในเหตุการณใกลชิด ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ อัตชีวะประวัติ ของ รัศมีจันทร สาวนอยจากดินแดนตลาดน้ําดําเนินสะดวก จากลูกสาว ชาวสวนสมจี๊ดธรรมดา เธอลงแรงใชสมองบวกสอง???. (cencer)ของเธอ จนนําตัวเธอเองสามารถมายืนอยูบนพรมแดง ทามกลางแสงไฟสปอรตไลทนับรอยๆ พันๆ ดวง เปนเศรษฐินีมีธุรกิจในความครอบครองเปนหมื่นๆ ลาน มีลูกจางที่ตองคอยดูแลนับ พันชิวิต

เธอทําไดอยางไร มีใครวางแผนใหเธอหรือไม เธอใชชิวิตประจําวันอยางไร เธอมีวิสัยทัศนในการบริหารงานแคไหน และที่สําคัญเธอมีดีอะไร ทําไมเธอถึงกาวขึ้นมาเปนเบอรหนึ่งตัวจริงของเจาชายไรมงกุฎไดสําเร็จ ใครยังไมเคยรูจักเธอมากอนตองรีบอาน เพระถาอานจบรอบแรกแลวคุณจะหลงรักเธอ แตถาอานจบรอบสองคุณจะหลงรักเธอมากยิ่งขึ้น


โปรดติดตามเรื่องราวทั้งหมดไดเร็วๆ นี้????


ใน The Exclusive about the next Queen ====================================================== ======================================================

Posted 09 October 2009 - 04:06 PM ไปเยี่ยมตลอดตอน สองทุมครึ่ง ชั่วคราวไมคางคืน น้ําหนักหายไปเปน 10 กิโล รองไหทุกโมงยาม วันนี้ขอฝากบทกลอน ถึงปวยกายกินยาก็หายได แตปวยใจทําอยางไรใหหายหนอ จะกินยาขนานใดใครวานหมอ ชวยบอกตอทําอยางไรใหหายพลัน

ปวยในใจลูกทําใหช้ําจิต


ผิดเพียงรัก มากมิดไมคิดฝน พอรวมสุข ลูกรวมทุกขทุกคืนวัน ปวยใจนั้นหายยากกวาปวยกาย

มรดกของพอจักวอดวาย หากใชจายคลายไมซึ้งถึงคุณคา ตอใหมีมากจน ลนคณา หากไมหามาเพิ่มจะเริ่มคลาย

ลูกที่ดีมีคามากประโยชน ลูกทําชั่วใหพอโกรธโทษมหันต ลูกที่ดีใหคุณคาสารพัน ทุกขทั่วทันมีลูกชั่วไรธรรมา

พออยากให ลูกสรางใชทําลาย จากหยากเหงื่อทุกหยดรดเปนสาย จากรางกายคนเปนพอนาม สมชาย ถึงพอตาย ก็ไมคลาย หวงลูกเอย ======================================== ==========================================


Posted 09 October 2009 - 09:19 PM [quote]กู..ลูกหมา, on 09 October 2009 - 05:05 PM, said: เอ คุณ hi's มาโพสแบบนี้ แสดงวา ไมผัก ไมยา อยางที่คุณ mom เคาบอกไวรึ เพราะถามาโพสแบบนี้ ออกแนวดานจิตใจ เปนหลักเลยนะ แลวที่วา สมองตีบ อะจริงไหม

อันใด จริง ไมจริง ชวยวานบอก โปรดอยาหลอก อยาลวง กันเลยหนา อันไหนจริง รีบคอนเฟรม แลวบอกมา จะวางยา หรือจะผัก ใหชัดเจน[/quote]

[quote] ถึง แมขณะนี้สมชายอาการยังทรงๆ แตเห็นหมอบอกวาตอไปอาการทางสมองนาจะหนักมากขึ้น เชนชวยเหลือตัวเองไมได ความจําละเลือน สุดทายก็จะตายอยางทรมาน แตถามีครอบครัวที่อบอุน ก็คงจะชวยใหอะไรๆ ดีขึ้น

สรุป สมชาย โดนวางยา+เครียด ทําใหเสนเลือดสมองอุดตัน กลามเนื้อออนแรง กลืนแลวสําลัก ปอดอักเสบ


ตองใหอาหารทางน้ําเกลือ+ทํากายภาพบําบัด ปองกันไมใหแขน-ขา ลีบ[/quote]

เขาใจหรือยัง

ตอนนี้มีเรื่องดวนของ สมชาย เกี่ยวกับการโกอินเตอร ขอเวลาอีกหนอย ======================================================== =========================================================

Posted 10 October 2009 - 03:06 PM ตอนที่ 1

ทามกลางความวุนวาย และอากาศรอนจัด ใจกลางตลาดสดใกลๆ วัดเพลง จังหวัดราชบุรี จะมีใครคาดคิดไหมบางวา ที่ใกล ๆ วัดเพลงแหงนี้ จะมีหองเล็กๆ หองหนึ่ง ที่ดานขางทั้งสี่ทิศประกบกันหยาบๆ ดวย แผนไมที่นํามาเรียงติดยึดติดกันดวยตะปูเล็กๆ ดานบนมุงดวยสังกะสีซ้ําดวยผาแสลนบางเอาไวกันแสงแดด ที่ซึ่งไมมีแมกระทั่งบานเลขที่ ที่แหงนี้สมัยเมื่อหลายสิบกอน มีเด็กผูหญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งซึ่งเคยเรียกสถานที่แหงนี้วา บาน ?????..

บาน ในความหมายของเธอ ก็เปนเพียงแคที่เอาไวซุกหัวนอน ตอนเด็กๆ รัศมีจันทร เติบโตที่นี่ ใกลๆ กับวัดเพลงแหงนี้ บานของเธอมีพี่นองรวมกันอยูหลายคน เธอเปนลูกคนกลาง สมัยกอนตอนเธอยังเด็ก เธอเปนเด็กนารัก ขี้อาย มักจะมีผูใหญมาถามเธอบอยๆ วา ถาโตขึ้นหนูอยากเปนอะไร ทุกครั้งที่โดนถามเธอมักจะตอบคําถามเหลานั้น ที่ทําใหคนที่ถามเธอถึงกับอดที่อมยิ้มไมได เพราะเธอมักจะตอบวา


? ถาเลือกไดโตขึ้นหนูอยากจะเปนเจาหญิง?

เพราะตอนเด็กๆ เธอจะชอบที่จะจินตนาการ วาเธอเปนเจาหญิงซินเดอเรลลา เธอมักจะเลนละครกับเพื่อนๆ สมมุติวาตัวเธอเองเปนเจาหญิงซินเดอเรลลา แตก็ไมมีใครคาดคิดวา ประโยคที่ฟงดูแลวเปนสิ่งที่เพอฝน จินตนาการของเด็กนอยตัวเล็กคน

มันจะกลายเปนความจริงในอีกไมกี่สิบปตอมา

ระยะทางระหวางบาน และโรงเรียนของเธอไมไกลกันนัก รัศมีจันทร จึงเลือกที่จะเดินเทาไปเรียนพรอมกับพี่สาวคนโตที่เรียนอยูที่เดียวกัน มากกวาที่ใชบริการรถประจําทาง และทุกวัน หลังจากเลิกเรียน รัศมีจันทร จะตองรีบกลับบานใหเร็วที่สุด ไมใชเพื่อรีบมาทําการบาน หรือมาเรียนพิเศษอยางเพื่อนรวมชั้นคนอื่น ๆ เหตุผลเดียวที่เธอตองรีบกลับมาที่บานก็เพราะเธอตองมาชวยแมกลัดใบตอง เพื่อทําขนมตาล และขนมใสไส เตรียมเอาไวขายในเชาวันรุงขึ้นที่ตลาดใกลๆ วัดที่เธออยูนั่นเอง สวนพอของเธอ มีอาชีพเปนคนสวน คอยรับจางตัดตนไม และถางหญา ทําตามมีตามเกิด คาแรงก็ไมแนไมนอน แลวแตงานที่ไดรับ ชีวิตของเธอเปนมาแบบเดิมทุกวันปแลวปเลา บานของเธอไมไดอบอุนมากนัก เพราะเมื่อสมัยกอนพอของเธอ เปนนักเลนการพนันตัวยง เงินรายไดที่หามา พอเธอมักจะเอาไปเลนพนันไกชนจนหมด เรื่องนี้ มันทําให พอและแมของเธอตองทะเลาะกันอยูเปนประจํา จนกระทั่งวันหนึ่งก็มาถึง วันนั้น เปนวันที่เธอจํามันไดดี เพราะหลังจากที่เลิกเรียนตามปกติ เธอกลับมาที่บาน


แมของเธอบอกกับเธอวา?????

โปรดติดตามนิยายเรื่องนี้ตอไดใน The Exclusive about the Next Queen ================================================== ====================================================


Posted 11 October 2009 - 11:56 PM [b]ตอนที่ 2[/b]

ตอจากนี้ไปเราจะตองยายบานกันแลว เพราะบานของเรากําลังจะถูกยึด ที่ดินที่บานของเธอใชปลูกบานนั้น มันไมใชที่ของครอบครัวเธอ มันเปนที่ของวัด และวัดไมอนุญาตใหตอสัญญาเชาอีกตอไป มันเปนสิ่งที่เธอเองคงคาดไมถึง และเหตุการณนี้ มันก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เธอตองยายรกรากจากที่ราชบุรี มาอยูอาศัยกับบานญาติทางแมของเธอที่ จังหวัด สมุทรสาคร

เธอเรียนที่ สมุทรสาคร จนจบ ชั้นม.ตน หลังจากเรียนจบ เธอตัดสินใจที่จะเขาเรียนตอ ปวช ที่โรงเรียนพาณิชย แหงหนึ่งที่แถวๆ พันทิพย พลาซา เธอเลือกเรียนตอ ดานเอกประชาสัมพันธ ระหวางเรียนอยูที่แหงนี้ เธอเริ่มมีความประพฤติเปลี่ยนไป รัศมีจันทรเริ่มที่จะไมไปโรงเรียน มักหนีเรียนไปเที่ยวตามหางสรรพสินคา ตามประสาคนที่พึ่งเคยเขาเมืองกรุงใหมๆ เธอไมคอยไดเขาเรียน จนเธอไมมีสิทธิ์เขาสอบอยูหลายวิชา ผลการเรียนไมดี ตองเกือบเรียนซ้ําชั้นปสุดทาย

ระหวางเรียนที่นี่เองเธอก็ไปทํางานหารายไดพิเศษเพื่อสงเสียตัวเองเรียน ชวงเย็นของวันเธอไปสมัครเปนเปนเด็กเชียรเบียร และนั่งดริ๊งค ตามรานอาหารกึ่งผับ อาทิ แถวฝงธน พาราไดซ มิวสิค ฮอล หรือ นาซา สเปซี่ โดม เธอก็เคยผานมาแลว โดยเธอสามารถทําดริ๊งค ไดเปนอันดับหนึ่งของรานมาโดยตลอด และที่นี่เองเธอก็ไดมีโอกาสพบกับเจาของนิตยสารไทยเพลยบอย ซึ่งเปนหนังสือปลุกใจเสื้อปาเรต R ซึ่งเขาก็เปนหนึ่งในอีกหลาย ๆ แขกที่มาติดพันเธอ


ที่ตอมาภายหลังเธอก็ไดมีโอกาสขึ้นปกหนังสือดังกลาว และตามมาอีกผลงานอีกหลายๆ เลม อาทิ เชน ทีเด็ด สะบัดชอ มาดาม แตเลมที่สรางชื่อสียง ใหกับเธอมากที่สุดก็คงหนีไมพน หนังสือที่ชื่อวา เพ็ญพักตร ที่มีเปดใจสัมภาษณเธอ ดานในดวย วากันวาเลมนี้ เปนเลมที่ขายดีที่สุดเลยก็วาได

หลังจากนั้นไมนาน เธอก็มีโอกาสไดใชความสามารถ ที่จัดไดวา เปนสิ่งที่เธอเองกชอบมากที่สุด ใชแลว การรองเพลง รัศมีจันทร มีความสามารถในการรองเพลงเปนอยางมาก เพลงที่แขกมักขอใหเธอรองเปนประจํา มักเปนเพลง Yesterday once more ของ วง คารเพนเตอร แลวโอกาส ที่จะใกลเปนเจาหญิงของเธอกใกลเขามา เพราะเธอไดมีโอกาสไปรองเพลงที่รานอาหาร แหงหนึ่งที่ชื่อวา ??.คาเฟ แถวๆ หวยขวาง ที่แหงนี้เธอไดพบกับ เจาของคาเฟ ที่วากันวามีชื่อเสียงมากที่สุดในขณะนั้น

เขาคนนั้นชื่อ บุญชวย ที่คนอื่นๆ รวมทั้งรัศมีจันทร ดวย มักเรียกแกวา เฮียชวย มากกวา เธอทํางานที่นี่ไดหลายป โดยเธอจัดไดวาเปนนักรองแมเหล็ก ของคาเฟก็วาได ดาราตลก ที่นั่นรูกันหมด วา ฐานะของเธอนอกจากนักรองคาเฟแลว เธอยังควบตําแหนงเมียนอยของเฮียชวยอีกตําแหนง ดวย และแลวโอกาสที่จะเปน เจาหญิงของเธอก็มาถึง วันนี้ ระหวางที่เธอกําลังเตรียมตัวที่จะขึ้นรองเพลงตามรอบของเธอ โดยเธอไมไดรูตัวมากอนเลย วามีบางสิ่งกําลังเกิดขึ้นกับเธอ มีสายตาคูหนึ่ง กําลังมองตรงมาที่เธอ และหลังจากที่เธอรองเพลงเสร็จ เขาคนนั้นเดินตรงไปที่เธอ และพูดกับเธอวาวา?????????


โปรดติดตามนิยายเรื่องนี้ตอไดใน [b]The Exclusive about the Next Queen[/b]

เรื่อง go inter ขอเวลาอีกหนอย ================================= ===================================


[b]Posted 13 October 2009 - 12:33 AM[/b]

ถาจะยอนไปเมื่ออาทิตยที่แลว ก็คงจะกลาวไดวาเปนชวงการตัดสินใจที่ยากที่สุดในการวางแผนการรักษา เพราะเปนที่แนชัดวา อาการ ณ ตอนนี้ ถาจะเปรียบไปแลวสภาพของ คุณ สมชาย ก็อาจจะดูดีกวาบิ๊ก ดีทูบี ที่ยังพอตอบสนองพูดคุยรูเรื่อง หรือ อาจจโชคดี กวา ดอน สอนระเบียบ เพราะถึงแมจะไมไดเลวรายถึงขั้นนั้น แตถาจะเทียบไปแลว สภาพก็นาจะดูดีกวา สีหนุม เชิญยิ้ม ไมมากเทาไร สติการรับรูถึงแมจะไมเต็ม 100 เปอรเซ็นต แตก็พอที่จะสื่อสารไดรูเรื่องบาง

ตอนนี้ขนาดจะเดินไปเขาหองน้ําเอง หรือจะเปลี่ยนชองทีวีเองก็ยังทําไมได สภาพตอนนี้ซูบลงไปมาก จากสายตาคาดคะเนวา หายไปไมต่ํากวา 10 กิโล เราเคยบอกไปแลวเมื่อ 21 กย 52 วานอนโรงพยาบาล คราวนี้นอนไมต่ํากวาเดือน เราขอแกใหมวา นอนคราวนี้สงสัยนอน ไมมีกําหนด เปรียบไดกับรถที่แลนโดยไรจุดหมายปลายทาง ไมรูวาจะไปหยุดลงตรงปลายทางที่ใดเพราะดูจากสภาพมันบอกเราแบบนั้นจริงๆ

ตอนนี้หมอเวรที่มานอนเฝา ก็เปนหมอระบบประสาท ทั้งนั้น คงกลัวจะมีอาการทางสมองกําเริบมาอีก ทุกวันตอนเชา วันๆ ก็ฝกกายภาพแขน ขา นั่งๆ นอนๆ แบบเดิมทั้งวัน ชวงบาย บางวันก็ใหเปาลมทํากายภาพปอด ทําซ้ําแลวซ้ําเลา บางวันก็เอาเลือดไปตรวจ บางวันก็เอาปสสาวะไปตรวจ บางวันก็ลงไปทําเอ็กเรยปอด

เราตองขอชมเชยเลยวา คุณ สมชาย มีความอดทนเปนอยางมาก เพราะมันเปนการทรมานเปนอยางมากสําหรับคนๆ คนหนึ่ง


สงสารก็ตรงที่ แกที่รองไหทุกโมงยาม แกยังพอรูเรื่อง ใจคิดอยากจะทํา แตรางกายไมยินยอมทําตามคําสั่ง ไมรูแกตองเสียน้ําตาอีกกี่ลิตร ถึงจะรูวา โอกาสที่จะยอนเวลากลับไปเหมือนสภาพเดิม มันแทบจะไมมีหวัง ถึงแมหมอจะถอดสายน้ําเกลือออกไปแลว แตสิ่งที่สมชายตองการ และอาจจะ คิดเลยไปไกลวาเมื่อไรหมอจะถอดใจจากการเจ็บปวยของเขาไปเสียที

ทีมแพทยมีจุดหมายปลายทางใหมในการ คนหาความหวัง ใชแลว ประเทศเยอรมันนี มันอาจจะเปนความหวังครั้งสุดทายในชีวิต ของสมชาย

โรงพยาบาลแหงนี้มีอายุไมต่ํากวา 120 ป เคยผานอะไรมาก็มากมาย ที่ชึ่งมีแตคนพลุกพลาน ที่ชึ่งเต็มไปดวยเรื่องราวมากมาย มีคนเขาๆ ออก ๆ ที่ชั้น แหงนี้ ปกติมีคนไมต่ํากวา รอยคนตอวัน แตตอนนี้มันใกลจะเหลือเพียงความวางเปลา


ขอบใจนะ ศิริราช ที่ที่จะกลายเปนความวางเปลา =================================================== ==================================================

Profile for Wasan Singhatong

นิยายโรงงานปลากระป๋อง1-20by เทพ2007  

xxx เห็นวามัน มากเกินไปที่ลูกชายทําเชนนั้น และเรื่องที่ที่ลูกชาย จะทวงบานสวนกุหลาบของเมียเกาที่แมมอบใหเปนของปลอบใจวันหยา ก็อีกเรื่อง...

นิยายโรงงานปลากระป๋อง1-20by เทพ2007  

xxx เห็นวามัน มากเกินไปที่ลูกชายทําเชนนั้น และเรื่องที่ที่ลูกชาย จะทวงบานสวนกุหลาบของเมียเกาที่แมมอบใหเปนของปลอบใจวันหยา ก็อีกเรื่อง...

Advertisement