Page 1

Nokia

Sony Ericsson $

Sony Ericsson Τ715 hбvÊÖƬQJYFMT h3G hvÓÒØÀÖÒÓÛ×ÜÊÉÎÆ×vÃÛ h#MVFUPPUI h'.Ö±ÉÎÓ

hбvÊÖÆDZCFSTIPU.QJYFMT vÊGMBTIÐÆÎ"VUPGPDVT hÑÊÎØÓÝÖÌÂÆ4NJMFTIVUUFS hÊËÆÖvÓÌÁ:PV5VCF h'.Ö±ÉÎÓvÊ3%4 H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hκαλώδιο σύνδεσης µε PC Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

 €

ή 12 x 14,85€

H συσκευασία περιλαµβάνει: hhandsfree

Θέλεις συσκευή φθηνότερα ή και δωρεάν; Έλα στη WIND κρατώντας το νούµερό σου, κάνε νέα σύνδεση ή ανανέωσε το συµβόλαιό σου!

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

 €

ÁY ™

›ÕÖÓvÁÒÊÛ*OUFSOFU vÊØÓ8*/%8FCAO.BJM¬¦**

€

ή 12 x 17,73€

Sony Ericsson ' hÍÆÔÃÑÝØÍÔÆÎÜÒÎÉÓvÍÜÆÒÁ vÊÆÎ×ÙÍØÁÖÆÐÂÒÍ×ÍÛ h×ØÊÖÊÓËÚÒÎбÍÜÊÂÆ hκάρτα µνήµης 512ΜΒ vÊ%ÔÆÎÜÒÂÉÎÆ

hoθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 3.2” hG hκάµερα 3.2 Mpixels h(Æ×ÅÖvÆØÍØÊÜÒÓÑÓÌÂÆ h8-"/"(14

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hбÖØÆvÒÁvÍÛ

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

 €

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

ή 12 x 9,43€

333€

Κινητά

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

hFNBJM hG hυψηλής ταχύτητας ×ÝÒÉÀ×ÊÎÛ8-"/)4%1" h/PLJB.BQT"(14 hбvÊÖÆ.QJYFMT hεσωτερική µνήµη 32GB

ή 12 x 29,08€

Sony Ericsson 8 ›ÕÖÓvÁÒÊÛ*OUFSOFU vÊØÓ8*/%8FCAO.BJM¬¦**

hκάµεÖÆ.QJYFM h8BMLNBO h'.Ö±ÉÎÓvÊ3%4ÖÆÉÎÓÊÌÌÖÆËÁ h7JEFPÊÌÌÖÆËÁ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ(#

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

78 €

ÁY ™

hÓÙÃÒÍÆËÁÛ hÔÑÍÐØÖÓÑÃÌÎÓ28&35: επεκτάσιµη µνήµη έως 16GB h8-"/

Sony Ericsson 4 H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ

hбvÊÖÆ.QJYFMT h#MVFUPPUI h'.Ö±ÉÎÓvÊ3%4

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

h5SBDL*% Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19%. Oι τιµές είναι ενδεικτικές.  Ê×ÝÌÐÊÐÖÎvÀÒÆÓÎÐÓÒÓvÎбÔÖÓÌÖ±vvÆØÆ8*/%´ÕØÍ×ÀvÆÛ

79 €

246 €

ή 12 x 21,48€

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ÁY ™

©ÝÔÍÖÊ×ÂÆ8*/%8FCAO.BJM.#ÔÖÓ×ËÀÖÊØÆÎÉÚÖʱÒÌÎÆØÖÊÎÛ vÁÒÊÛvÊÆÒÆÒÊÕ×ÊÎÛ×ÝvÇÓÑÆÂÓÝÐÆÎÒÀÊÛÊÒÊÖÌÓÔÓÎÁ×ÊÎÛvÀÜÖÎ

17


Nokia hÓÙÃÒÍk0-&% 16.000.000 χρωµάτων hG hÐÓvÈÃÛÆÒÆÉÎÔÑÓÅvÊÒÓÛ σχεδιασµός hκάµερα 2 Mpixels vÊÉÎÔÑÃGMBTI-&% h.1.VTJDQMBZFS hбvÊÖƬQJYFMT µε αυτόµατη εστίαση hG h/PLJB.BQT"(14 hÓÙÃÒÍ0-&%ÜÖÚv±ØÚÒ ÆÒÙÊÐØÎÐÁ×ØÎÛÌÖÆÒØÞÓÝÒÎÀÛ hÐÓvÈÃÛ×ÝÖÃvÊÒÓÛ ÔÖÓÛ ÉÅÓÐÆØÊÝÙÅÒ×ÊÎÛ ×ÜÊÉÎÆ×vÃÛ hεσωτερική µνήµη 8GB µε δυνατότητα επέκτασης

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

hбvÊÖÆ.QJYFMT hбÑÝvvÆÆÔÃÆÒÓÏÊÂÉÚØÓÆØ×±ÑÎ hFNBJM h/PLJB.BQT H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

242€

ή 12 x 21,13€

278 €

hÊÒ×ÚvÆØÚvÀÒÓÛÉÀÐØÍÛ(14 ÊËÆÖvÓÌÁÔÑÓÁÌÍ×ÍÛ/PLJB.BQT hÝÈÍÑÁÛØÆÜÅØÍØÆÛJOUFSOFU ÇÎÒØÊÓÐÑÁ×ÍÛvÀ×Ú( hбvÊÖƬQJYFMTvÊËÆÐÃ$BSM;FJTT h.1QMBZFS'.Ö±ÉÎÓvÊ3%4 h±ÈÓÌÍÔÓÎÃØÍØÆÁÜÓÝÐÆÎ vÊ̱ÑÍÉαÖÐÊÎÆvÔÆØÆÖÂÆÛ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ(# ›°´§£²ËÚÒÍØÎÐÁÔÑÓÁÌÍ×Í ÌÎÆÀÒÆÜÖÃÒÓ

ή 12 x 24,28€

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

348 €

ή 12 x 30,39€

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

481€

ή 12 x 42,01€

hÆ×ÝÒÆÌÕÒÎ×ØÍØÆÜÅØÍØÆ ÊÔÊÏÊÖÌÆ×ÂÆÛÊËÆÖvÓÌÕÒ hG hбvÊÖÆ.QJYFMT hÓÙÃÒÍÆËÁÛÐÆÎÊÎÐÓÒÎÐà ÔÑÍÐØÖÓÑÃÌÎÓ×ØÍÒÓÙÃÒÍ hÊËÆÖvÓÌÁ0WJ.BQT ÐÆÎÊÒ×ÚvÆØÚvÀÒÓÛÉÀÐØÍÛ"(14

hÐÆØÆ×ÐÊÝÁÆÔÓÆÒÙÊÐØÎÐà ÆÒÓÏÊÂÉÚØÓÆØ×±ÑÎ hvÎÐÖÃvÀÌÊÙÓÛ×ØÖÓÌÌÝÑÊvÀÒÓÛ σχεδιασµός hÑÁÈÍËÚØÓÌÖÆËÎÕÒWJEFP POMJOFÆÒØÆÑÑÆÌÁØÓÝÛ hÊÅÜÖÍ×ØÓÔÊÖÎDZÑÑÓÒÜÖÁ×ÍÛ vÊ̱ÑÍÓÙÃÒÍ hÔÖÃ×ÇÆ×Í×ØÓJOUFSOFU h.1QMBZFS'.Ö±ÉÎÓ h/PLJB.BQT H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

hбvÊÖÆ.QJYFMT hÊÒ×ÚvÆØÚvÀÒÍÑÊÎØÓÝÖÌÂÆ ÆÐÅÖÚ×ÍÛÙÓÖÅÇÓÝ h/PLJB.BQT "(14 hλεπτός σχεδιασµός ÆÔÃÆÒÓÏÊÂÉÚØÓÆØ×±ÑÎ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

h1VTIFNBJMvÀ×Ú ØÍÛÝÔÍÖÊ×ÂÆÛ/PLJBFNBJM hG hÓÙÃÒÍÛ hκάµερα 3.2 Mpixels hÊËÆÖvÓÌÁ/PLJB.BQT ÐÆÎÊÒ×ÚvÆØÚvÀÒÓÛÉÀÐØÍÛ"(14 H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ

Κινητά

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$

284 €

ή 12 x 24,80€

 €

ή 12 x 13,80€

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

h×ÝÖÃvÊÒÓÛ×ÜÊÉÎÆ×vÃÛvÊ ÆÒÓÏÊÂÉÚØÊÛÑÊÔØÓvÀÖÊÎÊÛ hG hбvÊÖÆ.QJYFMTvÊËÆÐÓÅÛ $BSM;FJTT ÆÝØÃvÆØÍÊ×ØÂÆ×ÍÐÆÎ YÈÍËÎÆÐÃ[PPN h.VTJDQMBZFS'.Ö±ÉÎÓ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19%. 0ÎØÎvÀÛÊÂÒÆÎÊÒÉÊÎÐØÎÐÀÛ  Ê×ÝÌÐÊÐÖÎvÀÒÆÓÎÐÓÒÓvÎбÔÖÓÌÖ±vvÆØÆ8*/%´ÕØÍ×ÀvÆÛ

234 €

h/PLJB¬BQT"(14

h8J'J

hG

hG

hбvÊÖÆ.QJYFMT

hÝÈÍÑÁÛÔÓÎÃØÍØÆÛÓÙÃÒÍ 16.000.000 χρωµάτων h/PLJB.BQT

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

 €

ή 12 x 31,88€

h¬VTJDQMBZFS H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

330 €

ή 12 x 28,82€

ή 12 x 20,44€

19


Nokia ´ÕØÍ×ÀvÆÛ

hυψηλής ταχύτητας συνδέσεις vÀ×Ú)4%1"×ÊÉÂÐØÝÆ( hG hбvÊÖÆ.QJYFMTvÊGMBTI

hvÓÒØÀÖÒÓÛ×ÝÖÃvÊÒÓÛ×ÜÊÉÎÆ×vÃÛ hκάµερα 1.3 Mpixel h'.Ö±ÉÎÓ.1.VTJDQMBZFS

hÓÙÃÒÍkÜÖÚv±ØÚÒ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

116 €

ή 12 x 10,13€

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

98 €

ÁY ™

h.1.VTJDQMBZFS'.Ö±ÉÎÓ h3G hκάµερα 3.2 Mpixels hËÓÖØÎ×ØÁÛËÎÑÎÐÃÛ ÔÖÓÛØÓÔÊÖÎDZÑÑÓÒ hÓÎÐÓÑÓÌÎÐÁ×Ý×ÐÊÝÆ×ÂÆ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

241€

ÁY ™

hÀÚÛÕÖÊÛvÓÝ×ÎÐÁvÊÊÏÆÎÖÊØÎб ÝÈÍÑÁÔÓÎÃØÍØÆÁÜÓÝ hκάµερα 2 Mpixels hvÊ̱ÑÍÀÌÜÖÚvÍÓÙÃÒÍ27(" H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ

h×ÝvÔÆÌÁÛ×ÝÖÃvÊÒÓÛ×ÜÊÉÎÆ×vÃÛ hбvÊÖÆ.QJYFMTvÊGMBTI hÓÙÃÒÍkÜÖÚv±ØÚÒ hØÍÑÊËÚÒÎÐÃÛÐÆرÑÓÌÓÛÊÔÆËÕÒ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

168 €

ή 12 x 14,67€

hvÓÒØÀÖÒÓÛÆÒÆÉÎÔÑÓÅvÊÒÓÛ σχεδιασµός hκάµερα 2 Mpixels hÊÏÚØÊÖÎÐÁÓÙÃÒÍÔÓÝÔÆÖÆvÀÒÊÎ “κρυµµένη” µέχρι να φωτιστεί h'.Ö±ÉÎÓvÊ3%4 H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

169 €

116 €

ή 12 x 10,14€

Κινητά

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

hÔÑÓÅ×ÎÆvÓÝ×ÎÐÁÊvÔÊÎÖÂÆ ÁÜÓÛÐÓÖÝËÆÂÆÛÔÓÎÃØÍØÆÛ hG hÌÖÁÌÓÖÓDIBUvÊØÓ×ÝÖÃvÊÒÓ ÔÑÁÖÊÛÔÑÍÐØÖÓÑÃÌÎÓ hÆÔÓÐÑÊÎ×ØÎбÔÑÁÐØÖÆvÓÝ×ÎÐÁÛ ÑÊÎØÓÝÖÌÂÆdTBZBOEQMBZk ÌÎÆÔÖÃ×ÇÆ×Í×ÊvÓÝ×ÎÐÁ vÀÜÖÎ(¦ H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hÐÆÑÕÉÎÓ×ÅÒÉÊ×ÍÛvÊ1$ hбÖØÆvÒÁvÍÛ

ή 12 x 14,76€

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

348 €

ή 12 x 30,39€

hÆÔÓ×ØÓÑÁFNBJM¬¬4 h×ÝÒÉÊ×ÎvÃØÍØÆ(134 hÊÒ×ÚvÆØÚvÀÒÓ'.Ö±ÉÎÓ vÊÉÝÒÆØÃØÍØÆÊÌÌÖÆËÁÛ hÊËÆÖvÓÌÁÉÎÆÜÊÂÖÍ×ÍÛÊÏÃÉÚÒ ÐÆÎ×ÝÌÜÖÓÒÎ×vÃÛvÊ©¸ h#MVFUPPUI H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

hανθεκτικό σε νερό, σκόνη, χτυπήµατα hκάµερα 2 Mpixels

h'.Ö±ÉÎÓvÊÊ×ÚØÊÖÎÐÁÐÊÖÆÂÆ

hκάµερα 1.3 Mpixel

hvÊ̱ÑÍÓÙÃÒÍk ÜÖÚv±ØÚÒ

hÓÙÃÒÍÝÈÍÑÁÛÊÝÐÖÂÒÊÎÆÛk27("

h#MVFUPPUI

hφακός

h'.Ö±ÉÎÓ hÐÆرÑÓÌÓÛÊÔÆËÕÒ

h/PLJB.BQT H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF hбÖØÆvÒÁvÍÛ Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

 €

ή 12 x 13,10€

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19%. 0ÎØÎvÀÛÊÂÒÆÎÊÒÉÊÎÐØÎÐÀÛ  Ê×ÝÌÐÊÐÖÎvÀÒÆÓÎÐÓÒÓvÎбÔÖÓÌÖ±vvÆØÆ8*/%´ÕØÍ×ÀvÆÛ

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

 €

47€

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

87€

ή 12 x 7,60€

21


hÆÔÓ×ØÓÑÁFNBJM¬¬4 h×ÅÒÉÊ×Í(134 hÊÒ×ÚvÆØÚvÀÒÓ'.Ö±ÉÎÓ vÊÉÝÒÆØÃØÍØÆÊÌÌÖÆËÁÛ hÊËÆÖvÓÌÁÉÎÆÜÊÂÖÍ×ÍÛÊÏÃÉÚÒ ×ÝÌÜÖÓÒÎ×vÃÛvÊ©¸ h#MVFUPPUI

hFNBJM hÍvÊÖÓÑÃÌÎÓ hκάµερα 1.3 Mpixel h'.Ö±ÉÎÓ h#MVFUPPUI H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

61€

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

70 €

ή 12 x 6,11€

∆ΩΡΕΑΝ συσκευή!

ÁY ™

hбvÊÖÆ7("

hбvÊÖÆ7("

h#MVFUPPUI

hÐÆرÑÓÌÓÛÊÔÆËÕÒ

h'.Ö±ÉÎÓ

h'.Ö±ÉÎÓ

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

64 €

ÁY ™

Τώρα ήρθε η ώρα να δώσεις τα στοιχεία σου στο καρτοκινητό σου*. Μπορείς να το κάνεις εύκολα και απλά στα καταστήµατα WIND! Το µόνο που χρειάζεται είναι η ταυτότητα και το κινητό σου! Και αν το κάνεις καρτοσύνδεση κερδίζεις:

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

67€

ÁY ™

NOKIA 2760

NOKIA 2680

SONY ERICSSON S312

ALCATEL MISS SIXTY

Ακόµα, απόλαυσε µοναδικά προνόµια

hκάµερα 2 Mpixels

hvÓÒØÀÖÒÆÐÆÎÑÊÔØÁ×ÜÊÉÂÆ×Í

hµνήµη έως 2GB

hÐÆرÑÓÌÓÛÊÔÆËÕÒ

h.VTJDQMBZFS'.Ö±ÉÎÓ

h'.Ö±ÉÎÓ

h#MVFUPPUI

hÓÙÃÒÍ5' 5ÜÖÚv±ØÚÒ

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

H συσκευασία περιλαµβάνει: hIBOETGSFF

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

88 €

ή 12 x 7,68€

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19%. 0ÎØÎvÀÛÊÂÒÆÎÊÒÉÊÎÐØÎÐÀÛ  Ê×ÝÌÐÊÐÖÎvÀÒÆÓÎÐÓÒÓvÎбÔÖÓÌÖ±vvÆØÆ8*/%´ÕØÍ×ÀvÆÛ

Tιµή συσκευής χωρίς σύνδεση

83€

ÁY ™

υτο Τον απόλ ου έλεγχο τ ου µού σ λογαριασ

χρεώσεις Χαµηλές τές όπως αυ ν ολαίω των συµβ

τα ∆υνατότη ης ανανέωσ µε κάρτα ∆ωρεάν ιλίας χρόνο οµ να κάθε µή

Ισχύει για µεταφορά καρτοκινητού στα προγράµµατα ΚΑΡΤΟΣΥΝ∆ΕΣΗ 20, 25, 35 και µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Ισχύει για συνδροµητές καρτοκινητής WIND και άλλων δικτύων. *Βάσει του Νόµου 3783/2009 περί ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

∆ήλωσε το καρτοκινητό σου & κέρδισε!

Έχεις καρτοκινητό;

23

00002183_nokia_kin  

€ G υψηλής ταχύτητας εσωτερική µνήµη 32GB επεκτάσιµη µνήµη έως 16GB Sony Ericsson Sony Ericsson Sony Ericsson Sony Ericsson Θέλει...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you