Page 1

www.achtkarspelen.nl

achtkarspelen G E M E E N T E

Bestjoer W.S.B.F. p/a j . B e r g s m a De H o u t d u i f 2 2 9231 KA Surhuisterveen -p> O Kr.

—ft O U:

cr -v

O

ci

'Vj O ',r>

O

3" S'

Kit

•>

CO

Öfdieling Behannele troch Trochkiesnümer E-mail

BVSB mw. T. van der Veen (0511) 548765 t.vanderveen@achtkarspelen.nl

l_i O

C tn ro

O 13 'Xi t/t i"; Cu Q] r-v

*o w

00

u-i

<

w c.

p;

i'D "O

\ Ni

00

U'i

::r ca

Jim 'merkteken

Jim brief fan

Boargerservicenümer

U s nümer

Taheakke

0511 548765

Giet o e r Lokwinsken Bütenpost, 1 2 d e s i m b e r 2 0 1 2 Acht b e s t j o e r ,

k % ™ 03

Fan h e r t e l o k w i n s k e m e i d e t e a m p r e s t a a s j e d y ' t j i m op s a t e r d e i 2 4 n o v i m b e r levere h a w w e t i d e n s ' t N e d e r l a n s k k a m p i o e n s k i p K l u b t e a m en A i r t u m b l i n g y n ' t Süd Limburchse Bocholtz.

• 5 => P°

Mei f r e o n l i k e g r o e t n i s , üt n a m m e f a n i t Kolleezje f a n b o a r g e m a s t e r en w e t h a l d e r s fan A c h t k a r s p e l e n

Martèn v a n d e r V e e n , Wethalder

464 - 6 8 2 0

re

z 3

p ? 2.

DJ 0<1

Brief gemeente Achtkarspelen  

Felicitatie prestatie clubteam Airtumbling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you