Issuu on Google+

Kraków, 19 września 2012 r. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Wydziałowa Rada Samorządu Studentów ul. Bracka 12/ s.301, 31-007 Kraków SZ.P. Prof. dr hab. Janina Błachut Prodziekan ds. studiów prawniczych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

WNIOSEK Sprawa: propozycje zmian w sposobie nauczania przedmiotu Prawo cywilne. Kierując się troską o wysoką jakość nauczania, interesem społeczności studenckiej oraz dobrem Wydziału, przedstawiamy w imieniu studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ niniejsze propozycje zmian w sposobie nauczania przedmiotu Prawo cywilne na kierunku prawo. Nasze postulaty wynikają z niepokojących doświadczeń ostatnich lat akademickich, kiedy to wykształciły się niekorzystne tendencje, a niejednokrotnie występowały także alarmujące

zjawiska

związane

z

tym

przedmiotem

niewątpliwie

jednym

z

najistotniejszych w toku studiów każdego studenta prawa. Do wspomnianych tendencji i zjawisk należy zaliczyć przede wszystkim: - niedostatek miejsc na zajęciach ćwiczeniowych, - przepełnienie sal wykładowych (zwłaszcza na początku roku akademickiego), - utrudniony kontakt studentów z wykładowcami, - nieterminowe sprawdzanie prac egzaminacyjnych, - rozpisywanie terminów egzaminacyjnych dzień po dniu – co łamie postanowienia Regulaminu studiów na UJ, - brak jednolitych zasad prowadzenia i zaliczania ćwiczeń, - brak testów/kolokwiów na zajęciach ćwiczeniowych sprawdzających wiedzę w trakcie roku akademickiego,


- brak aktualnego sylabusa przedmiotu na stronie internetowej Katedry Prawa Cywilnego, - nieaktualne i chaotyczne informacje na stronie internetowej Katedry Prawa Cywilnego. Wśród negatywnych skutków wyżej wymienionych problemów należy wymienić zwłaszcza: - bardzo niską zdawalność przedmiotu Prawo cywilne, - ogomną ilość studentów deklarujących ten przedmiot (w roku akademickim 2011/2012 było to blisko 1500 osób). Liczba ta rokrocznie ulega zwiększeniu ze względu na dużą ilość osób, które przystępują do przedmiotu po raz kolejny (“na warunku” albo powtarzając rok). Wyżej wymienione negatywne zjawiska, na czele z bardzo niską zdawalnością przedmiotu, wynikają z szeregu powiązanych ze sobą czynników. Zdaniem Samorządu Studentów WPiA UJ jedną z zasadniczych przyczyn jest zmiana zasad przeprowadzania egzaminu w postaci wprowadzenia od roku akademickiego 2011/2012 testu złożonego z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Zmniejszona liczba pytań oraz ich wysoka szczegółowość znacząco utrudniły zaliczenie pierwszej części egzaminu, pozostawiając zdającym niewielki margines dla błędu. Zgodnie z uzyskanym przez Samorząd Studentów uzasadnieniem Katedry,

zmiana

formy

egzaminu

jest

podyktowana

wprowadzonym

niedawno

regulaminowym wymogiem 10-dniowego terminu na sprawdzenie prac egzaminacyjnych i opublikowanie wyników. Druga część pracy egzaminacyjnej studenta, polegająca na obszernej odpowiedzi na pytania kazusowe, jest poprawiana tylko w przypadku zaliczenia przezeń testu, wobec czego niższa zdawalność testu prowadzi do redukcji liczby prac, które trzeba poprawiać osobiście. Tego typu podejście nie powinno być akceptowane. Samorząd Studentów WPiA UJ jest przekonany, iż kryteria egzaminacyjne nie mogą być tylko podyktowane technicznymi lub kadrowymi możliwościami katedry w sprawdzaniu prac pisemnych. Przykład innych katedr pozwala twierdzić, że możliwości Katedry Prawa Cywilnego UJ nie są w pełni wykorzystane i zmiana kryteriów nie była uzasadniona. Jak pokazują statystyki, zmiana formy egzaminu przynosi skutek odwrotny od zamierzonego.

Nieuzasadniona,

nadmierna

trudność

egzaminów

wynikająca

z

nieracjonalnych kryteriów egzaminacyjnych oznacza jeszcze większą liczbę studentów zdających egzamin w kolejnych latach, co nieuchronnie przełoży się na trudności organizacyjne, a tym samym pogłębi istniejące już dziś problemy i obniży jakość


kształcenia. Powyższa opinia była przedstawiana Katedrze i jej pracownikom oraz Władzom Wydziału. Opisaną wyżej sytuację należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Samorząd nigdy nie postulował „łatwego egzaminu”, nigdy nie było również naszym celem sztuczne zagwarantowanie studentom “wysokiej zdawalności”. Uważamy natomiast, że każdy egzamin powinien rzetelnie sprawdzać wiedzę i jednocześnie jesteśmy przekonani, że obowiązkiem egzaminatorów jest przygotowanie uczciwych i sprawiedliwych kryteriów egzaminacyjnych na każdy dostępny termin. Szanując samodzielność pracowników naukowych w ustalaniu tych zasad pozostawiamy do ich decyzji wybór właściwego sposobu weryfikacji wiedzy studentów, lecz jednocześnie nie ukrywamy, że zmiany są potrzebne niezwłocznie. Stąd też, przedstawiamy poniższą listę postulatów. 1. Od roku akademickiego 2013/2014 powrót do dwóch przedmiotów, tzn. Prawa cywilnego cz. I oraz Prawa cywilnego cz. II rozdzielających w uzasadniony sposób zakres wiedzy potrzebny do opanowania przed egzaminem oraz gwarantujących należytą realizację celu dydaktycznego. 2. Opracowanie spójnego i jednolitego programu zajęć ćwiczeniowych z prawa cywilnego, który byłby obowiązkowy dla każdego prowadzącego. Przedmiot zajęć powinien być uzupełnieniem materii wykładowej oraz zakładałby wykształcenie u studenta umiejętności stosowania prawa w metodzie kazusowej. 3. Zagwarantowanie odpowiedniej ilość miejsc na ćwiczeniach z prawa cywilnego. 4. Przygotowanie wzorcowych rozwiązań zadań kazusowych. Ustalenie jasnych kryteriów egzaminacyjnych, zwłaszcza uwzględniających technikę udzielania odpowiedzi na zadania kazusowe. 5. Ustalenie

czytelnych

zasad

weryfikacji

poprawności

sprawdzania

prac

egzaminacyjnych. 6. Wprowadzenie przyjętych i sprawdzonych na Wydziale Prawa i Administracji rozwiązań doceniania aktywności uczestników zajęć ćwiczeniowych (m.in. dodatkowe punkty doliczane do egzaminu). 7. Przyjęcie następującego harmonogramu egzaminów: a. Grudzień - Termin dla osób powtarzających egzamin- minimum 30 osób. b. Kwiecień - konkurs przedmiotowy organizowany we współpracy z TBSP UJ.


c. Koniec maja - kolokwium katedralne na którym studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń mogą zaliczyć cześć testową egzaminu bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. d. Czerwiec - dwa terminy sesyjne rozdzielone 7 dniami. e. Wrzesień - dwa terminy w sesji poprawkowej rozdzielone 7 dniami. 8. Zwiększenie ilości pytań testowych i przyjęcie odpowiedniej ich proporcji do zakresu egzaminacyjnego z każdego działu prawa cywilnego. 9. Przyjęcie zasady oceniania każdej z części egzaminu - testowej i kazusowej oraz możliwość zaliczenia ich niezależnie od siebie. Zdana cześć egzaminu byłaby uwzględniana przy kolejnym podejściu do egzaminu w ramach tego samego roku akademickiego. 10. Wyrażenie zgody na nagrywanie audiowizualne wykładów prowadzonych przez wszystkich wykładowców (a w przypadku odmowy przedstawienie uzasadnienia podanego do wiadomości publicznej). 11. Przygotowanie oraz opublikowanie sylabusu przedmiotu zawierającego wykaz aktualnej

literatury

podstawowej

i

uzupełniającej

oraz

utworzenie

listy

obowiązujących do egzaminu orzeczeń. 12. Stworzenie odpowiadającej randze Katedry strony internetowej, posiadającej aktualne informacje dotyczące dyżurów pracowników naukowych, wymogów egzaminacyjnych. 13. Ustalenie zasad przeprowadzania egzaminów ustnych. Należy wyraźnie podkreślić, iż Samorząd od co najmniej czterech lat zwraca na bieżąco uwagę na wszelkie problemy związane z przedmiotem Prawo cywilne, podejmuje inicjatywy i interwencje mające na celu podnoszenie jakości nauczania oraz poszanowania praw i interesów studentów Wydziału. Dla przykładu, w roku akademickim 2010/2011 zgłoszony

został

protest

w

sprawie

nieregulaminowo

ustalonych

terminów

egzaminacyjnych (które odbywały się dzień po dniu) – niestety w następnym roku akademickim, pomimo kolejnych wniosków, terminy zostały rozpisane w analogiczny sposób. W mijającym roku akademickim Samorząd, w celu umożliwienia dostępu do materii wykładowej studentom niemieszczącym się na zajęciach, zorganizował z własnej inicjatywy nagrywanie prowadzonych zajęć oraz udostępnianie ich za pomocą platformy zdalnego nauczania (część wykładowców nie wyraziła zgody na nagrywanie). Ponadto, w październiku 2011 r. podejmowane były interwencje w celu utworzenia dodatkowch grup


ćwiczeniowych dla ponad siedmiuset osób, dla których zabrakło miejsc w początkowo uruchomionych grupach. Zorganizowaliśmy także akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o rozpisanie specjalnego terminu dla „warunkowiczów”, która poskutkowała dodatkowym egzaminem w marcu 2012 r.. Podejmowane były także liczne interwencje w sprawach o charakterze indywidualnym. Część z tych działań spotkała się z niechęcią ze strony przedstawicieli Katedry. Podsumowując, wyrażamy nadzieję, iż nasze propozycje spotkają się z pozytywnym przyjęciem Władz Katedry oraz Wydziału i przyczynią się do poprawy jakości kształcenia tak istotnego przedmiotu jak Prawo cywilne. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie niniejszego wniosku w myśl art. 241 i następnych Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Mateusz Mroczek Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ Do wiadomości: - Kierownika Katedry Prawa Cywilnego UJ lub/i kandydatów na to stanowisko, - Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ


Propozycje WRSS WPiA ws. zmian w nauczaniu Prawa cwyilnego