Issuu on Google+

SAMORZĄD STUDENTÓW

/

WYDZIAŁU

UNIWER

rRAW I ADMI YTETU )AGI[llON

I TRA

)1

KIEGO

Kraków, 31 października 2011 r.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ PRA WA I ADMINISTRACJI Wydziałowa Rada Samorządu Studentów ul. Bracka 12/ s.301, 31-007 Kraków

SZ. P. Prof. dr hab. Janina Blachut Prodziekan ds. studiów prawniczych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

WNIOSEK W imieniu Studentów

ziału Prawa i Administracji UJ zwracamy się z uprzejmą prośbą utworzenia

o podjęcie interwencji

dodatkowych

grup ćwiczeniowych

z przedmiotu

Prawo cywilne.

Przedmiot

Prawo

cywilne,

prowadzony

przez

Katedrę

Prawa

Cywilnego

UJ pod

kierownictwem prof. dr hab. Bogusława Gawlika, jest bezsprzecznie jedenym z najważniejszych przedmiotów obligatoryjnych

w całym toku studiów na kierunku Prawo. Bardzo szeroki zakres

materiału, jaki obowiązuje każdego zdającego ten przedmiot, jak i specyfika egzaminu (test oraz rozwiązywanie kazusów), powinny pociągać za sobą jak naj szerszą ofertę zajęć dydaktycznych, a szczególnie ćwiczeń, na których Studenci mają szansę zaznajomić się z metodyką oraz zasadami rozwiązywania kazusów. Zgodnie z sylabusem przedmiotu Prawo cywilne oraz Uchwałą Rady Wydziału w sprawie planu i programu

studiów, każdy Student ma prawo do uczestnictwa

w 120 godzinach zajęć ćwiczeniowych w ciągu roku akademickiego, co przekłada się na trzy godziny tygodniowo w podziale na grupy (w wymiarze 90 minut) omawiające Część I (cz. ogólna oraz pr. zobowiązań) oraz Część II (pr. rzeczowe, spadkowe i rodzinne) Prawa cywilnego. W tym roku akademickim materiału.

utworzono

także trzygodzinne

zajęcia

skupiające

całość obowiązującego


Wniosek - decyzja