Page 1

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ LIGI PIŁKARSKIEJ Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na sezon 2012/2013 §1. REGULACJE OGÓLNE 1. Wydziałowa Liga Piłkarska (dalej zwana WLP) jest projektem organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej zwaną WRSS WPiA UJ) w celu promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu. 2. Organizator jest reprezentowany przez Przewodniczącego Komisji Sportu WRSS WPiA UJ lub osobę przez niego upoważnioną. 3. WLP trwa od listopada 2012 roku do maja 2013 roku. §2. UCZESTNICY 1. Zgłoszenia drużyny do WLP dokonuje się przez przesłanie zgłoszenia na adres wlp.wpia.uj[at]gmail.com w terminie ustalonym przez Organizatora w odrębnym ogłoszeniu. Zgłoszenia dokonanego po terminie nie uwzględnia się. 2. Zgłoszenie powinno zawierać: a) nazwę drużyny (nie dłuższą niż 20 znaków wliczając spacje), b) skrót nazwy drużyny (nie dłuższy niż 6 znaków), c) imiona i nazwiska oraz kierunek i rok studiów każdego z zawodników, d) wskazanie kapitana. 3. Przed pierwszym spotkaniem ligi, każda z drużyn ma obowiązek przedłożyć Organizatorowi listę, obejmującą numery telefonów i adresy e-mail wszystkich zawodników danej drużyny. 4. Drużyna liczy od 10 do 15 osób. 5. Reprezentantem drużyny jest kapitan. 6. W skład drużyny mogą wchodzić: a) osoby, które w dniu 1 października 2012 r. były studentami WPiA UJ b) absolwenci WPiA UJ, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2011/2012, pod warunkiem, że uczestniczyli w co najmniej jednej z poprzednich edycji WLP, c) co najwyżej jedna osoba, która: 1) jest obecnym studentem innego niż WPiA wydziału UJ albo 2) jest absolwentem WPiA UJ, który ukończył studia w roku akademickim 2010/2011, - pod warunkiem, że uczestniczyła w co najmniej jednej z ubiegłych edycji WLP. d) studenci programu MOST uczęszczający na zajęcia organizowane przez WPiA UJ e) studenci programu ERASMUS uczęszczający na zajęcia organizowane przez WPiA UJ 7. W skład drużyny pracowników naukowych wchodzą także obecni luby byli pracownicy naukowi WPiA UJ. 8. Nieuprawnieni do gry są zawodnicy zarejestrowani w klubach sportowych w rozumieniu ustawy o sporcie. Jednakże każda drużyna może zgłosić jednego zawodnika grającego w klubie uczestniczącym w rozgrywkach poniżej IV ligi. Ograniczenie opisane w poprzednim zdaniu nie dotyczy zawodników, którzy brali udział w ubiegłych edycjach WLP. 9. Możliwości zmian składu i jego uzupełnienia w trakcie rozgrywek określa Organizator. 10. Przed rozpoczęciem każdego meczu zawodnicy potwierdzają swoją tożsamość przez okazanie dokumentu ze zdjęciem. 11. Drużyna, w której zagrał zawodnik nieuprawniony do gry zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, zostaje ukarana walkowerem. §3. SYSTEM ROZGRYWEK 1. WLP dzieli się na dwa etapy: a) eliminacje, b) faza zasadnicza. 2. W fazie zasadniczej udział bierze nie więcej niż 13 drużyn. 3. Eliminacje przeprowadza się, jeżeli zgłoszenia dokona więcej niż 13 drużyn. Zasady przeprowadzenie eliminacji określa Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.


4. Do udziału w fazie zasadniczej, bez konieczności udziału w eliminacjach uprawnia się: a) drużynę, w skład której wchodzą pracownicy naukowi WPiA UJ, zwanej dalej „drużyną pracowników naukowych”, b) drużynę, w skład których wchodzą osoby organizujące tegoroczną WLP, zwanej dalej „drużyną organizatorów”, c) drużyny, które zdobyły 1. i 2. miejsce w ubiegłej edycji WLP pod warunkiem zgłoszenia do rozgrywek co najmniej 70% składu z ubiegłego sezonu, d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także inne drużyny. 5. Szczegółowy system rozgrywek i harmonogram sezonu oraz każdej kolejki określa Organizator. 6. Rozgrywki odbywają się w niedziele, w godzinach 15.00-21.00 lub – wyjątkowo – w innych godzinach. 7. Organizator dołoży starań, aby harmonogram kolejek pozostawał w zgodzie z preferencjami drużyn, postępując zgodnie z następującymi zasadami: a) do wtorku poprzedzającego dzień rozgrywek kapitanowie drużyn mogą zgłosić preferencje godzinowe dotyczące najbliższej kolejki, b) brak zgłoszenia w terminie określonym w pkt a uważa się za akceptację godziny wyznaczonej przez Organizatora, c) harmonogram będzie ogłaszany przez Organizatora najpóźniej do czwartku poprzedzającego dzień rozgrywek, d) w uzasadnionych, zgłoszonych przez kapitana wypadkach, Organizator może zarządzić zmianę harmonogramu po terminie, mimo niedochowania terminu, o którym mowa w pkt a. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może zarządzić przeniesienie spotkania na inny dzień niż wynikałoby to z harmonogramu. Organizator uwzględni stanowisko wszystkich zainteresowanych stron oraz okoliczności natury organizacyjnej, związane z wynajęciem sali i obsługą spotkania. Ewentualne dodatkowe koszty zorganizowania spotkania poza harmonogramem ponosi drużyna wnosząca o zmianę. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z rozgrywek: a) w przypadku, gdy drużyna dwukrotnie w trakcie rozgrywek przegra mecz walkowerem, b) w przypadku, gdy drużyna odda mecz walkowerem bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora i drużyny przeciwnej. 10. Miejsce wykluczonej drużyny może zająć inna drużyna, przy czym pierwszeństwo mają drużyny, które odpadły w eliminacjach. Przepis §4 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 11. Drużyna, o której mowa w ust. 10, wstępuje na miejsce w tabeli zajmowane przez drużynę wykluczoną z rozgrywek. 12.Wykluczona drużyna oraz zawodnicy wchodzący w jej skład zostają pozbawieni prawa do nagród. §4. WPISOWE 1. Wysokość wpisowego za udział w fazie zasadniczej wynosi 40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika. 2. Jeżeli przeprowadza się eliminacje, przed rozpoczęciem pierwszego meczu uiszcza się wpisowe w wysokości 5 zł od każdego zawodnika pod rygorem niemożności wzięcia udziału w eliminacjach. Kwota ta ulega zaliczeniu na poczet wpisowego za udział w fazie zasadniczej. 3. Przed pierwszym spotkaniem fazy zasadniczej uiszcza się wpisowe za zawodników, którzy wystąpią w pierwszej kolejce. 4. Najpóźniej przed drugim spotkaniem fazy zasadniczej uiszcza się wpisowe za wszystkich zarejestrowanych zawodników. 5. W przypadku późniejszych zmian w składzie drużyny, każdy nowy zawodnik uiszcza wpisowe w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej w zależności od etapu rozgrywek, jednak nie niższą niż 20 zł. 6. W przypadku nie uiszczenia wpisowego zgodnie z powyższymi zasadami, zawodnik zostaje bezwarunkowo wykreślony z rozgrywek. Jeśli wskutek wykreślenia zawodnika liczebność drużyny spadnie poniżej 10 zawodników, drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek. 7. Wpisowe nie ulega zwrotowi. §5. ZASADY GRY


1. Jeden zespół tworzy 4 zawodników z pola oraz bramkarz. 2. Mecz trwa 2 x 20 minut z 5 minutami przerwy między pierwszą a drugą połową, 3. Aut – wrzut wykonuje się nogą z linii bocznej w miejscu wyjścia piłki. Gol uzyskany z bezpośredniego strzału na bramkę jest nieważny. 4. Aut bramkowy – piłka wprowadzana jest do gry przez bramkarza ręką w obrębie pola karnego. 5. Rzut rożny wykonuje się z właściwego narożnika boiska jako rzut wolny bezpośredni. 6. Jakiekolwiek atakowanie piłki lub przeciwnika wślizgiem jest zabronione i skutkuje rzutem wolnym pośrednim. Nie dotyczy to wślizgu blokującego strzał lub podanie, a także wślizgów bramkarzy w obrębie pola karnego lub rozpoczętych w polu karnym. 7. Przy stałych fragmentach gry odległość przeciwnika od piłki musi wynosić minimum 5 metrów. Grę należy wznawiać w ciągu 6 sekund, w przeciwnym razie piłkę przejmuje drużyna przeciwna. 8. Za faule i niesportowe zachowanie na boisku, jak i poza nim, sędzia może zastosować następujące kary: a) opuszczenie boiska na 1 - 3 minuty, b) żółta kartka, c) czerwona kartka. 9. Kary przewidziane w ust. 8 pkt. a) i b) mogą być stosowane łącznie. 10. Konsekwencją 2 żółtych kartek w trakcie meczu dla tego samego zawodnika jest czerwona kartka. Konsekwencją czerwonej kartki jest konieczność opuszczenia boiska przez ukaranego zawodnika, bez możliwości wprowadzenia innego zawodnika na jego miejsce przez okres 3 minut, jak również jego przymusowa absencja w następnej kolejce rozgrywek. 11. a) Zawodnik ukarany czasowym wykluczeniem może wrócić do gry po upływie kary. b) Jeżeli drużyna, która gra w osłabieniu, traci bramkę przed upływem czasu, na który zawodnik został odsunięty od gry, to zawodnik ten może wrócić na boisko przed zakończeniem kary opuszczenia boiska. c) Przepisów ust. 11 pkt. a) i ust. 11 pkt. b) nie stosuje się, jeżeli kara ta jest związana z otrzymaniem przez gracza czerwonej kartki. 12. a) Zawodnik, który został wykluczony z gry w wyniku otrzymania kary przewidzianej w ust. 8 pkt. c), nie może powrócić do gry w tym samym spotkaniu, a także zajmować miejsca na ławce rezerwowych lub przebywać w sąsiedztwie pola gry. Zawodnik rezerwowy drużyny, której gracz został ukarany czerwoną kartką, może wejść do gry po upływie 3 minut od wykluczenia zawodnika. 12. Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry w tym samym meczu, a także zajmować miejsca na ławce rezerwowych lub przebywać w sąsiedztwie pola gry. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 3 minut od wykluczenia zawodnika drużyny gracza ukaranego czerwoną kartką. 13. Zgromadzenie przez zawodnika w trakcie rozgrywek 3 żółtych kartek skutkuje przymusową absencją w najbliższej kolejce WLP. Nie wlicza się w to żółtych kartek, które złożyły się na czerwoną kartkę w trakcie jednego meczu. 14. Dotknięcie przez piłkę sufitu skutkuje rzutem wolnym pośrednim z linii bocznej boiska wykonywanym przez drużynę przeciwną. 15. Zmian zawodników dokonuje się systemem hokejowym (tzw. zmiany lotne). 16. W pozostałym zakresie obowiązują zasady piłki nożnej przewidziane w „przepisach gry w piłkę nożną” zawartych na stronie PZPN. §6. KLASYFIKACJA DRUŻYN I ZAWODNIKÓW 1. Ustala się następujące zasady punktacji: a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, b) za remis drużyna otrzymuje 1 pkt, c) za przegraną drużyna nie otrzymuje pkt, 2. Przez walkower rozumie się porażkę drużyny ukaranej walkowerem w stosunku 0-7. 3. O kolejności w drużyn w tabeli decydują kolejno: a) liczba zdobytych punktów, b) bilans meczów bezpośrednich, c) różnica między bramkami zdobytymi i bramkami straconymi, d) liczba bramek zdobytych,


e) losowanie. 4. Po zakończeniu sezonu każda drużyna zgłasza po jednym kandydacie ze swojego składu: a) do nagrody MVP (Najbardziej Wartościowy Zawodnik), b) do nagrody Najlepszy Bramkarz Sezonu. 5. Celem wyłonienia zdobywcy nagród Organizator przeprowadza głosowanie wśród kapitanów drużyn biorącym udział w fazie zasadniczej. Nagrodę uzyskuje zawodnik, który otrzymał najwięcej głosów. W przypadku równej ilości głosów, Organizator decyduje o przyznaniu nagrody. 6. Nagrodę dla najlepszego strzelca otrzymuje zawodnik, który zdobędzie największą liczbę bramek w trakcie fazy zasadniczej. W przypadku równej ilości zdobytych bramek, przyznaje się dwie równorzędne nagrody. §7. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 2. Wiążącej wykładni regulaminu dokonuje Organizator. 3. Przystąpienie do WLP oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie będą konsultowane przez Organizatora ze wszystkimi drużynami biorącymi udział w WLP. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia z poszczególnych punktów regulaminu drużynę pracowników naukowych oraz drużynę organizatorów. 5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją projektu WLP ponoszą osoby, które ich dokonały. Organizator w maksymalnym zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestników WLP w związku z rozgrywkami. W szczególności organizator nie odpowiada za mienie pozostawione w szatni i na terenie hali. 6. Zawodnicy biorący udział w WLP, w szczególności kapitanowie, zobowiązani są do pomocy przy organizacji rozgrywek. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie uzgodniony z Organizatorem. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowych kar – nie wyłączając wykluczenia z rozgrywek – na zawodników oraz drużyny, za postępowanie naruszające regulamin oraz powszechnie obowiązujące zasady zachowania.

Regulamin WLP 2012 2013  

Regulamin Wydziałowej Ligi Piłkarskiej 2012/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you