Issuu on Google+

Kraków, 4 listopada 2012 Komunikat nr 3/2012 Przewodniczącego WRSS WPiA UJ w sprawie: ogłoszenia naboru uzupełniającego przedstawicieli studenckich do Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ, połączonego z naborem na nadzwyczajnych członków WRSS WPiA UJ. Na podstawie art. 54 ust. 3 w zw. z art. 54 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszam nabór uzupełniający na nieobsadzone miejsca przedstawicieli studenckich w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Ponadto ogłaszam, co następuje: 1. Nabór przeprowadzany jest na 2 nieobsadzone miejsca przedstawicieli studenckich w Radzie Wydziału Prawa i Administracji. 2. Kandydaturę do wzięcia udziału w naborze może zgłosić każdy Student Wydziału Prawa i Administracji UJ posiadający bierne prawo wyborcze. 3. Zgłoszenia kandydatury dokonuje się poprzez złożenie, w odpowiedniej urnie umieszczonej na portierni Pałacu Larischa, prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie 14 listopada 2012 r., godz. 18.00. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Samorządu Studentów UJ. 4. Wybór przedstawicieli studenckich w Radzie Wydziału spośród zgłoszonych kandydatów dokonywany jest przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WPiA UJ w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. 5. Wyniki naboru ogłoszone zostaną w dniu 20 listopada 2012 r. 6. Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę m.in. sumienność i dyspozycyjność czasowa kandydata umożliwiające mu regularne uczestnictwo w posiedzeniach ciał kolegialnych, do których zostanie wybrany, wiedza ogólna kandydata o strukturach Uczelni i sprawach dotyczących jego Wydziału, a także chęć podjęcia bezinteresownej pracy na rzecz społeczności Wydziału.


7. Na karcie zgłoszeniowej kandydaci opisują pomysł projektu, który chcieliby zrealizować w trakcie swojej działalności w Samorządzie. Premiowane będą projekty kulturalne, integracyjne, sportowe, wiążące się z szeroko pojmowanym rozwojem studentów. Ponadto wymagane jest uzyskanie conajmniej 10 podpisów studentów WPiA UJ wyrażających poparcie kandydatury. 8. Jeżeli liczba kandydatów, którzy zgłosili chęć objęcia mandatu studenckiego przedstawiciela w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UJ jest mniejsza niż liczba miejsc, Przewodniczący wskazuje przedstawicieli studenckich na nieobsadzone miejsca samodzielnie. 9. Kadencja studenckich przedstawicieli rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały i upływa wraz z końcem kadencji Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WPiA UJ.

Mateusz Mroczek Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego


KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA do wyborów uzupełniających przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ połączonych z naborem na nadzwyczajnych członków WRSS WPiA UJ (wypełnić wyraźnie, drukowanymi literami)

Imię i nazwisko Kierunek i rok studiów Nr albumu Numer telefonu Adres e-mail Krótki opis projektu, który chciałbyś/chciałabyś zrealizować w ramach pracy w Samorządzie Studentów WPiA UJ: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. Poparcie Studentów WPiA UJ dla Kandydata

(wymagane jest 10 ważnych, czytelnych podpisów wyrażających poparcie)

1……………………………

6……………………………

11..…………………………

2……………………………

7……………………………

12..…………………………

3……………………………

8……………………………

13..…………………………

4……………………………

9……………………………

14..…………………………

5……………………………

10..…………………………

15..…………………………

Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę w wyborach uzupełniających przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz wyrażam chęć pracy w strukturach WRSS WPiA UJ jako bezmandatowy członek Samorządu Studentów. Oświadczam, iż będę sumiennie uczestniczył/a we wszystkich posiedzeniach Rady Wydziału oraz aktywnie działał/a na rzecz społeczności studenckiej wspomagając prace WRSS WPiA UJ. Oświadczam, że nie została orzeczona kara oraz że nie toczy się w mojej sprawie postępowanie dyscyplinarne przed Komisją Dyscyplinarną dla studentów UJ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WRSS WPiA UJ do celów związanyh z organizacją i przeprowadzeniem naboru.

……………………………….

……………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis kandydata)


Komunikat ws. naboru uzupełniającego do Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ