Page 1

Regulamin konkursu matematycznego "Najciekawsza matematyczna gra dydaktyczna" Edycja I Gry dydaktyczne są bardzo poŜytecznym środkiem dydaktycznym w procesie nauczania. Pełnią wielorakie funkcje: przekazują wiadomości, ćwiczą umiejętności, utrwalają róŜne kategorie wiadomości, uczą samodzielności, zapewniają aktywny udział uczniów w lekcji, wzmagają zainteresowanie przedmiotem, sprawdzają wiedzę uczniów, uczą zasad pracy w grupie. Gry pełnią więc trzy zasadnicze funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i motywacyjną. Stosowanie gier w kształceniu matematycznym pozwala kształtować wiele umiejętności przydatnych w Ŝyciu codziennym. Organizatorzy: Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega, a jego organizatorem są nauczyciele Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu: Monika Czechura, Małgorzata Czepiel, Wiesława Wrona Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum miasta i powiatu Tarnobrzeg. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności: Tematyka tworzonych pomocy matematycznych obejmuje program nauczania matematyki w gimnazjum. Zasady udziału w konkursie: W konkursie moŜe wziąć udział kaŜdy uczeń gimnazjum; Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu dowolną techniką gry dydaktycznej, którą moŜna wykorzystać na lekcji matematyki (domina, puzzle, gry planszowe, karty, krzyŜówki, rebusy, prezentacje multimedialne, gry komputerowe); Prace moŜna wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych; Dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań, internetu, rad innych osób;


 Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, Ŝe osoba nadsyłająca pracę: – jest autorem/autorką załączonej pomocy dydaktycznej; – wyraŜa zgodę na wystawienie pracy jej i publikowanie, równieŜ dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; – przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu; – wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) – wyraŜa zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych prac konkursowych w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu (prace nie podlegają zwrotowi); Prace przyjęte do konkursu muszą zawierać: – Imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę; – Nazwę i adres szkoły; – Imię i nazwisko nauczyciela nadzorującego wykonanie pracy; – Nazwę gry, elementy składowe gry; – Zasady gry (reguły jej prowadzenia); – Opis jej zastosowania (przydatność do wykorzystania na lekcjach); – Model (np. plansze, kostki domina, puzzle) lub płytę CD z pomocą multimedialną. Szkoły zainteresowane konkursem prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numer 015 8223736 do końca miesiąca marca 2010. W zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko ucznia i nauczyciela nadzorującego jego pracę oraz szkołę. Realizacja wykonania zadania i termin nadsyłania lub osobistego dostarczania prac musi nastąpić w terminie do 15 maja 2010r. na adres:

Gimnazjum nr 3 im. Por. Józefa Sarny ul. Dekutowskiego 17 39 – 400 Tarnobrzeg z dopiskiem: „Gra dydaktyczna”


Sposób oceny prac Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: „pomoce multimedialne” oraz „plansze i gry”. Komisja Konkursowa będzie oceniać: poprawność matematyczną pomysł i atrakcyjność gry przydatność na lekcji wkład pracy oraz estetykę wykonania Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Komisja Konkursowa dokona oceny gier matematycznych do końca maja 2010 r. i ogłosi wyniki konkursu na stronie szkoły oraz podczas uroczystości szkolnej. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunami do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Organizatorzy konkursu: Monika Czechura Małgorzata Czepiel Wiesława Wrona

Matematyczna Gra Dydaktyczna  
Matematyczna Gra Dydaktyczna  

Regulamin konkursu - Matematyczna Gra Dydaktyczna

Advertisement