Wroclife Wydanie specjalne SUMMER

Page 9

read on wroclife.pl

Najlepsze sesje coachingowe

Best Coaching Sessions

ROZMAWIA MAŁGORZATA BURNECKA Bruno Kahne posiada 20-letnie doświadczenie jako trener, moderator oraz konsultant w obszarach takich jak: przywództwo, rozwój osobisty, komunikacja oraz zarządzanie zmianą. Zarządzał projektami, występował na konferencjach w roli prelegenta, a także prowadził szkolenia m. in. w takich krajach jak: Bangladesz, Belgia, Bhutan, Brazylia, Brunei, Chiny, Czechy, Egipt, Francja, Niemcy, Włochy, Indie, Kazachstan, Laos, Malezja, Malediwy, Nepal, Pakistan, Katar, Rosja, Senegal, Singapur, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, USA. Obecnie odpowiada za strategię Airbus Leadership University. W tym roku Bruno był jednym z głównych gości IV Konferencji Zarządzania Projektami organizowanej przez PMI Wrocław. Mieliśmy przyjemność spotkać go i zadać kilka pytań.

Jaka jest według Ciebie najbardziej optymalna liczba godzin szkolenia personalnego i w jakim czasie najlepiej takie szkolenie rozłożyć?

Aby pomóc komuś dotrzeć do konkretnego celu – zawodowego czy osobistego – poprzez zadawanie określonych pytań i dawanie informacji zwrotnej, najczęściej coaching wymaga co najmniej 7 sesji trwających po ok. 1,5 godziny. Myślę jednak, że najlepsze sesje coachingowe, jakie można mieć, to zwykle te przed lustrem, wpływające na nasz dzień. Wierzę mocno w to, że wszyscy powinniśmy przechodzić przez rytuał zadawania sobie w nocy pytania o to, co w ciągu dnia zrobiliśmy dobrego i słusznego lub złego i niewłaściwego, i zobowiązywać się do poprawy następnego dnia. I ten rodzaj rytuału nie powinien trwać tylko przez 7 sesji, ale przez całe życie.

Czy mógłbyś odnieść się do stwierdzenia Petera Druckera, że „kultura pożera strategię na śniadanie”?

Całkowicie zgadzam się z Peterem Druckerem. Rzeczywiście, możesz mieć najlepszą wizję, misję i strategię na świecie, ale jeśli nie będziesz mieć kultury zorientowanej na klienta oraz ludzi, którzy lubią ze sobą pracować, możesz polec. Z drugiej strony, mając zespół, który czerpie radość ze wspólnej pracy i kocha swoich klientów, nawet jeśli ludzie nie mają firmowego motta i plakatów ze strategią firmy rozwieszonych na ścianach, osiągniesz świetne wyniki i sukces. Oczywiście lepiej, gdy masz jedno i drugie.

Jakie są najważniejsze elementy życia rodzinnego, które wspierają karierę zawodową? Żaden sukces w pracy nigdy nie zrekompensuje porażki w życiu prywatnym. Nikt na łożu śmierci nie będzie nigdy żałował, że spędził za mało czasu w pracy. Myślę więc, że pytanie powinno brzmieć: jak bardzo jesteś szczęśliwy w swoim życiu prywatnym i co robisz, jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany „swoimi wynikami”? Jak doładowujesz swoje baterie? Jaką masz pasję? W jaki sposób wyrażasz i otrzymujesz miłość? Jak dużo czasu spędzasz z tymi, których kochasz? Jak wiele

KARIERA I BIZNES

INTERVIEW MAŁGORZATA BURNECKA

FOT. BRUNO KAHNE

Bruno Kahne has been a trainer, facilitator and consultant in leadership, personal-development, communication and change management for the last 20 years. He has managed projects, talked at conferences and trained in many parts of the world: Bangladesh, Belgium, Bhutan, Brazil, Brunei, China, Czech Republic, Egypt, France, Germany, India, Italy, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Maldives, Nepal, Pakistan, Qatar, Russia, Senegal, Singapore, Spain, Sri Lanka, Sweden, Thailand, UAE, UK and USA, to list only a few. Today he is responsible for the strategy of the Airbus Leadership University. This year Bruno was one of the keynote speakers of IV PMI Conference in Wroclaw and we had a pleasure to meet him and ask a few questions.

From your perspective, what is the optimal amount of hours in personal coaching and how many months shall it take?

To help someone advance towards a specific goal – professional or personal – by asking specific questions and giving precise feedbacks, coaching often requires a minimum of 7 sessions of about 1H30. However, I think that the best coaching sessions one can have are often in front of a mirror, reflecting on the day. I strongly believe that we should all go through this daily ritual of questioning ourselves at night on what we did through the day which was good and right or bad and wrong, and then commit to improve on the following day. And this type of ritual should not last for 7 sessions only, but for a whole life time.

Can you refer to Peter Drucker’s quote „Culture eats strategy for breakfast”?

I fully agree with Peter Drucker. You can indeed have the best vision, mission and strategy in the world, if you don’t have a customercentric culture and people who enjoy working together, you can only fail. On the other hand, find a team which takes pleasure being together and loves their customers, even if they don’t have the company’s motto and posters of the strategy posted on the walls, you will find performance and success. Now, of course, if you have both it is better.

What are most important factors of a family life that support one’s successful career?

No success at work will ever compensate failure in the private life. No one on a death bed will ever regret to not have spent enough time at work. So I think that the question should be: how happy are you in your private life and what do you do to improve if you are not satisfied with “your performance”? How do you recharge your batteries? What is your passion? How do you express and receive love? How much time do you spend with loved ones? How much time do you have just for yourself? What are your behaviors which brings peace and happiness? What are your behaviors which triggers wroclife.pl Summer 2017

9