Page 18

co po esk? pytania i odpowiedzi

Co jest sukcesem ESK Wrocław 2016?

Czy założenia ESK Wrocław 2016 zostały zrealizowane? Z prowadzonych w 2016 roku badań wynika, że respondenci w pełni adaptują treści wskazane przez organizatorów w książce programowej Przestrzenie dla piękna. Projektowane. Pozytywnie odnoszą się do projektu wskazując, że jego największą wartością jest impuls niezbędny dla rozwoju kulturalnego i edukacji kulturalnej. Biorący udział w badaniu uznali, że ESK nie jest imprezą dla bogatych, służącą wyłącznie poprawie wizerunku miasta. Warto jednak podkreślić, że założone cele ESK Wrocław 2016 zostały zdefiniowane w sposób długofalowy i trzeba poczekać na ostateczną ocenę ich realizacji. TRAFNOŚĆ POWIELANYCH OPINII O ESK WG RESPONDENTÓW Ludzie w różny sposób mówią o tym, co to jest ESK we Wrocławiu i jak ją oceniać. Proszę powiedzieć, na ile trafnie – Pana/Pani zdaniem – opisują one ESK Wrocław 2016? 5 4,5 4 3,5 3

Do oceny ESK Wrocław 2016 potrzeba dystansu, dyskusji i wyników badań. To zadanie na rok 2017. Natomiast już można powiedzieć, że sukcesem ESK jest ogólna frekwencja, zwłaszcza w sezonie letnim oraz pozytywne nastawienie do projektu. Atutem jest również zbilansowany program, który kładzie równy nacisk na wydarzenia społeczne, jak te służące promocji kultury, a także mnóstwo małych działań zrealizowanych po rozstrzygnięciu konkursów na mikrogranty. Uznanie wywołały również rezydencje artystyczne czy budżet literacki. Co zostanie po ESK Wrocław 2016? Jakie programy, projekty i działania będą konstytuowane? Najogólniej spuściznę po 8-letnim procesie realizacji ESK Wrocław 2016 można podzielić na siedem obszarów: a. inwestycje w infrastrukturę kulturalną: walorem okazało się dostrzeżenie, a w wielu wypadkach stworzenie przestrzeni publicznych, przyjaznych aktywnościom społecznym, kształtujących postawy prospołeczne i obywatelskie.

2,5 2

fot. Dunvael Photography

Impuls do rozwoju kulturalnego i edukacji kultury

Całoroczne święto Wrocławia w Polsce i w Europie

Wydarzenie dolnośląskie

Wolność tworzenia sztuki przez wszystkich

Rozmowa o naszej tożsamości

Całoroczne świeto Polski i Europy we Wrocławiu

Animowanie kultury

Niepotrzebne wydatki

Impreza dla bogatych

Trwałe przemiany życia kulturalnego w mieście

Wolność przeżywania sztuki dla wszystkich

Czas doświadczania kultury i spotkania z pięknem

Impreza tylko dla wybranych

Propaganda władzy

1

Odzyskiwanie przyjaznej przestrzeni miejskiej, przestrzeni dla piękna

1,5

1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 5 – zdecydowanie sie zgadzam

Źródło Badania CATI na próbie mieszkańców Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej w wieku 16-70 lat. II Fala – czerwiec-lipiec, III Fala październik –listopad 2016.

16

Materiał Prasowy ESK Wrocław 2016  
Advertisement