Page 1

SAMOCHODY: Toyota Corolla WRC

Toyota Corolla WRC to samochód, który lata œwietnoœci ma ju¿ za sob¹

Z siwym w³osem na skroni

Decyzja koncernu Toyota o wycofaniu siê z rajdów sprawi³a, ¿e obecnie Corolle WRC znajduj¹ siê w rêkach prywatnych, niefabrycznych "stajni". Pomimo, ¿e auto odstaje pod wzglêdem technologicznym od Peugeota 206, Forda Focusa, czy Subaru WRC, to jednak w rêkach dobrego kierowcy potrafi skutecznie walczyæ z bardziej nowoczesnymi rywalami. W miarê "przystêpne" ceny za wypo¿yczenie sprawiaj¹, ¿e Corolla sta³a siê ciekaw¹ alternatyw¹ dla kierowców o mniejszych bud¿etach, którzy chc¹ rozpocz¹æ swoj¹ przygodê z "wurcem". Mieliœmy okazjê przyjrzenia siê Corolli podczas testów jakie przed Rajdem Warszawskim przeprowadzili wspólnie Leszek Kuzaj i Tomasz Czopik. Testowane auto pochodzi³o z belgijskiej stajni Future World i by³o jednym z ostatnich, bardzo nowoczesnych egzemplarzy, posiadaj¹cych trzy aktywne dyferencja³y.

Silnik Sercem Corolli WRC jest dwulitrowy, 16 zaworowy silnik z turbodo³adowaniem (turbina CT-20). Intercooler jest ch³odzony powietrzem. Motor o mocy 299 KM osi¹ganych przy 5700 obr/min, dysponuje momentem obrotowym 510 Nm przy 4000 Nm. Dla porównania Peugeot 206 WRC posiada moment 535 Nm przy 3500 obr/ min. Zatem 206-tka posiada lepszy "dó³", co w praktyce oznacza lepsze przyspieszenie w dolnym zakresie obrotów i wiêksz¹ elastycznoœæ. Podobnie jak i inne

46 WRC

"wurce" Toyota wyposa¿ona jest w osobne ch³odnice oleju i wody, system ch³odzenia oleju w skrzyni biegów oraz centralnym dyferencjale. Auto posiada dwie pompy paliwowe. W razie awarii jednej z

nich system komputerowy automatycznie w³¹cza drug¹. Prac¹ silnika, skrzyni biegów i dyferencja³ów "zarz¹dza" elektronika i odpowiednie "mapy". - G³ówny system komputerowy pochodzi z TTE (To-

Kierowca mo¿e zmieniaæ biegi joystickiem przy kierownicy, lub standardowym lewarkiem (u do³u). Biegi mo¿e te¿ zmieniaæ...automat.


SAMOCHODY: Toyota Corolla WRC

ZANOTOWANO: Leszek Kuzaj: - Mam do tego auta du¿y sentyment. Corolla jest bardzo zwrotna, ma doskona³e zawieszenie i wspaniale pracuj¹ce aktywne dyferencja³y. Oczywiœcie jak siê j¹ porówna do Peugeota 206 WRC, to widaæ jak technika konstruowania nowoczesnych aut rajdowych posz³a naprzód. Toyota niestety odstaje pod wzglêdem przyspieszenia, pracy hamulców, czy dzia³ania uk³adu kierowniczego. Jednak to doskona³e auto dla kierowców, którzy chc¹ poznaæ smak prowadzenia samochodu WRC. Tomasz Czopik: - Mia³em za ma³o czasu na to, aby dobrze Corollê poznaæ, ale jestem pod wra¿eniem pracy aktywnych dyfrów, czy skutecznoœci uk³adu hamulcowego. Corolla jest bardzo zwrotna i "s³ucha" kierowcy. Wspaniale trzyma siê drogi, choæ na pewno zawieszenie mo¿na ustawiæ jeszcze lepiej. Chcia³bym takim autem startowaæ w przysz³ym sezonie. yota Team Europe). Nam uda³o siê go odpowiednio rozbudowaæ i w ten sposób poprawiæ parametry pracy silnika. Tylko w ten sposób byliœmy w stanie konkurowaæ z nowszymi generacjami samochodów WRC. Stosujemy ró¿ne "mapy" w zale¿noœci od d³ugoœci rajdu, pogody, rodzaju nawierzchni, obci¹¿eñ jakim poddawany jest samochód oraz stylu jazdy kierowcy wyjaœnia nam Gerard Magniete, szef Future World.

Klatka bezpieczeñstwa Corolli pochodzi z TTE. Karoseria jest specjalnie wzmacniana. Fotele pochodz¹ z firmy Sparco, a o ³¹cznoœæ miêdzy kierowc¹ i pilotem dba system Peltor. Z ty³u, w baga¿niku znajduje siê 80 litrowy bak paliwa, miejsce na dwa ko³a zapasowe i uchwyty na niezbêdne narzêdzia (winda, klucz do kó³).

Skrzynia i dyferencja³y Corolla WRC wyposa¿ona jest w 6-stopniow¹, sekwencyjn¹ skrzyniê biegów typu X-trac. Zmiana biegów odbywa siê za pomoc¹ joysticka przy kierownicy lub lewarka. W starszych specyfikacjach w samochodzie stosowany by³ tylko lewarek. W razie awarii joysticka kierowca musi zwolniæ specjaln¹ blokadê i mo¿e zmieniaæ biegi w tradycyjny sposób. Komputer steruj¹cy prac¹ skrzyni biegów mo¿na tak ustawiæ, aby przy odpowiednim zakresie obrotów sam automatycznie zmienia³ prze³o¿enie. W zale¿noœci od rodzaju nawierzchni stosuje siê skrzyniê o d³ugich lub krótkich prze³o¿eniach. Corolla Spec 99 posiada trzy aktywne dyferencja³y: przedni, centralny i tylny, steruj¹ce rozdzia³em mocy na wszystkie ko³a. Kierowca mo¿e je odpowiednio "spi¹æ" pokrêt³em na desce rozdzielczej.

Zawieszenie i hamulce Zawieszenie w Toyocie Corolli WRC oparte jest na kolumnach McPhersona z przodu i z ty³u oraz amortyzatorach i sprê¿ynach Ohlins o regulowanej twardoœci. Niektóre "stajnie" u¿ywaj¹ równie¿ sprê¿yn Eibach lub zestawów Proflex. - O zawieszeniu Corolli mo¿na mówiæ w samych superlatywach. Jest wytrzyma³e, posiada du¿y zakres skoku i regulacji, doskonale sprawdza siê w trudnych warunkach np. na dziurawych polskich asfaltach. Pod tym

Maksymalny moment obrotowy silnika wynosi 510 Nm. To o 25 Nm mniej ni¿ w Peugeocie 206 WRC.

Wnêtrze Choæ wnêtrze Corolli nie jest tak "kosmiczne" jak w Peugeocie 206 WRC, czy Fordzie Focusie Spec 2001, to jednak czuæ w nim technikê na najwy¿szym poziomie. Przynajmniej w testowanym egzemplarzu, bo wyposa¿enie czêsto zale¿y od specyfikacji samochodu. W centralnej czêœci kokpitu znajduj¹ siê najwa¿niejsze prze³¹czniki i pokrêt³a: starter, prze³¹czniki œwiate³, w³¹cznik pompy paliwowej, regulator pracy aktywnych dyfrów, si³y hamowania, 4-stopniowy regulator podtrzymania turbiny, "hebel" oraz ca³y szereg bezpieczników. Kierowca ma przed oczami ciek³okrystaliczny wyœwietlacz z obrotomierzem oraz aktualnie u¿ywanym biegiem. Kolejny wyœwietlacz z "mapami" znajduje siê nad kokpitem.

WRC 47


SAMOCHODY: Toyota Corolla WRC

Silnik

Toyota Corolla WRC pojemnoϾ max. moc: max. moment obrotowy: spalanie:

1972,3 ccm 299 KM przy 5700 obr./min 510 Nm przy 4000 obr./min ok. 30-40 l/100 km (dojazdówka) ok. 80 l/100 km (oes) zbiornik paliwa: 80 litrów paliwo: Elf Turbo Max

Przeniesienie skrzynia biegów: 6 stopniowa, sekwencyjna napêdu Zawieszenie

napêd: na cztery ko³a, trzy aktywne dyferencja³y

amortyzatory i sprê¿yny: Ohlins o regulowanej twardoœci i skoku

Osi¹gi

0-100 km/h: 3,5 - 3,7 sekundy prêdkoœæ maksymalna: 215 km/h

mulca rêcznego, który na tê chwilê od³¹cza tylny napêd. W Toyocie u¿ywa siê 18-calowych kó³ na nawierzchnie asfaltowe, a na œnieg i szuter 16 lub 15 calowych. Felgi pochodz¹ z firmy Speedline, a ogumienie zapewnia Michelin. Opony i zderzaki – te elementy d³ugo miejsca w serwisowym busie nie zagrzej¹.

wzglêdem Peugeot 206 WRC nieco ustêpuje Corolli. Trudniej jest w Peugeocie dobraæ odpowiednie nastawy na nierównoœci w postaci garbów, asfaltowych ³at, czy wybrzuszeñ. Na takiej nawierzchni Corolla jest bardziej stabilna - wyjaœnia Leszek Kuzaj. Mistrz Polski znacznie mniej pozytywnie ocenia hamulce. - W Peugeocie uk³ad hamulcowy jest bardziej czu³y, auto po lekkim naciœniêciu na peda³ staje "dêba". Wiêkszy jest te¿ zakres regulacji si³y hamowania. W Toyocie hamowanie trwa nieco d³u¿ej - dodaje "Kuzi". Do zawracania i pokonywania ciasnych nawrotów kierowca u¿ywa hydraulicznego ha-

Osi¹gi i koszty Na przyspieszenie od zera do "setki" Corolla WRC potrzebuje 3,5-3,7 sek. Maksymalna prêdkoœæ to 215 km/h (przy najd³u¿szym prze³o¿eniu). Zarówno Peugeot 206 WRC jak i Ford Focus pojad¹ szybciej o ok. 20-30 km/h. Samochód spala ok. 30-40 litrów specjalnego rajdowego paliwa na 100 km na "dojazdówce". Na odcinku specjalnym zu¿ycie wynosi ju¿ ok. 80 l/100 km. Samochód wa¿y 1260 kg. Koszt wynajêcia Corolli zale¿ny jest od specyfikacji, d³ugoœci i stopnia trudnoœci rajdu, iloœci zu¿ytych opon, obs³ugi serwisowej, rodzaju zastosowanej elektroniki, liczby kilometrów testowych. W JM Engineering w czeskim Zlinie, Co-

Za osiemnastocalowymi ko³ami kryj¹ siê wentylowane, rowkowane tarcze o œrednicy 355 milimetrów.

48 WRC

rollê Spec 98 (bez aktywnych dyferencja³ów) mo¿na wynaj¹æ za ok. 180 euro za kilometr oesowy. Lepsza specyfikacja kosztuje dro¿ej - nawet do 400 euro za km/oes. W Future World ceny wahaj¹ siê od 300 do 600 euro, ale wiele zale¿y równie¿ od indywidualnych negocjacji i tego czy auto jest wynajmowane na jeden rajd, czy na pe³en cykl startów. Szkoda, ¿e Toyota wycofa³a siê z rajdów i przesta³a przeznaczaæ fundusze na rozwój techniki WRC. Ostatnie "najnowsze" egzemplarze Corolli to tzw. Spec 99 i 2000. Pomimo, ¿e s¹ to auta mniej zaawansowane pod wzglêdem technologicznym ni¿ Focus WRC, czy Peugeot 206 to nadal mo¿na osi¹gaæ nimi dobre wyniki i wygrywaæ rajdy. Corolla jest szybka, zwrotna, wytrzyma³a i "przyjazna" w prowadzeniu. Jest dobr¹ i mniej kosztown¹ alternatyw¹ dla kierowców rozpoczynaj¹cych swoj¹ przygodê z WRC - podsumowuje Gerard Magniete. £ukasz Kañski-Chmielewski Zdjêcia: Wojciech Garbarz

Najszerszy jest nie peda³ gazu, ale hamulca.

WRC 15 - Z siwym włosem na skroni  

Akrtykuł z archiwum WRC magazynu rajdowego nr 15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you