Page 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu DAIP

Wniosek przystąpienia do Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Imię, nazwisko: …………………………………………………………………………………………… PESEL: ………………………………………………………………………………… NIP: …………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… Prowadzona działalność gospodarcza pod nazwą: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Forma organizacyjno-prawna: …………………………………………………………………………………………… Branża oraz rodzaj działalności gospodarczej według PKD: Uczelnia/Instytut: ………………………………………………………………………………………………………………… Status wnioskodawcy, Wydział, kierunek, rok ukończenia: ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: ………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………

Zainteresowany przedkłada Biznes plan (według zamieszczonego wzoru). Oświadczenia Wnioskodawcy: Zainteresowany oświadcza, że: a) zapoznał się z Regulaminem Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dostępnym na stronie WPT S.A. (www.technologpark.p|) i w przypadku przyjęcia do DAIP zobowiązuje się do jego stosowania. b) prowadzona działalność gospodarcza nie będzie uciążliwa dla pozostałych firm działających w DAIP, c) prowadzona działalność gospodarcza nie będzie sprzeczna z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi.

……………………………………………………………… Data i Podpis wnioskodawcy

1


Proszę podać /zaznaczyć/ cel ubiegania się o miejsce w DAIP:  promocja i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości na wyższych uczelniach Wrocławia,  ułatwienie komercyjnego wykorzystania dorobku intelektualnego i wyników prac badawczych i rozwojowych realizowanych na wyższych uczelniach Wrocławia, tworzenie trwałych, wysokowartościowych miejsc pracy poprzez wspieranie zakładania i rozwoju firm prowadzonych przez studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni Wrocławia  inne: …………………………………………………………………………………………………………………………… Proszę podać /zaznaczyć/ rodzaj oczekiwanej pomocy w tym usług oferowanych przez DAIP:  udostępnianie miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej,  najem powierzchni biurowej oraz laboratoryjnej wraz z wyposażeniem,  najem przestrzeni produkcyjne,  obsługa biurowa (w tym obsługa recepcyjna oraz korespondencji)  doradztwo prawne,  organizacja szkoleń,  promocja przedsiębiorców akademickich m. in. poprzez stronę internetową WPT  udostępnianie łączy internetowych,  usługi informatyczne w zakresie dostępu do Internetu i łącz telekomunikacyjnych,  udostępnianie dwóch salek konferencyjnych,  udostępnianie pomieszczenia socjalnego  inne: …………………………………………………………………………………………………………………………… Wyjaśnienie: Rada może podjąć negatywną decyzję odnośnie biznes planu w przypadku, gdy stwierdzi, że:  wniosek jest niekompletny lub nie są spełnione warunki formalne,  dominującą aktywnością firmy jest działalność handlowa,  przedmiot działalności lub biznes plan jest nierealistyczny, tzn. przedstawiony w biznesplanie opis nie prezentuje wystarczających przesłanek do osiągnięcia sukcesu rynkowego w założonym czasie lub przedstawiony plan finansowy oparty jest na nierealistycznych w opinii Rady założeniach dotyczących potencjału rynku lub uzyskania płynności finansowej.  rodzaj działalności nie spełnia celów DAIP  przedstawiony opis w Biznes Planie nie prezentuje wystarczających przesłanek do osiągnięcia sukcesu rynkowego, natomiast plan finansowy nie gwarantuje utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie co najmniej 2 lat.  DAIP nie dysponuje warunkami spełniającymi oczekiwania wnioskodawcy Decyzja Rady Nadzorującej jest ostateczna. Podmiot starający się o przyjęcie do DAIP otrzyma odpowiedź zakwalifikowaniu lub odmowie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

…………………………………………………

……………………………………………………………………

Data i Podpis wnioskodawcy

Data i Podpis osoby przyjmującej wniosek

2

o

Wniosek  

Wniosek przystapienia do DAIP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you