{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Číslo 7 | 2015 | WPremium event | www.facilitymanager.cz

Ohlédnutí za letošním TFM

Vzdělávání směrem k nZEB znovu ožívá

Pasivní domy mýtů zbavené

8

18

20


obsah

Facility manager 7/2015 4

Úspory energií

Aktuality

TFM 2015 8

OhlédnutímzaletošnímTFM

16 17 18

Společnáenergetickákoncepceprůmyslovéhoparku AmazonvDobrovízizískalBREEAMExcellent VzdělávánísměremknZEBznovuožívá

Technologie 19 20

9 13

VakuovémanipulátoryHH-Intellitech Pasivnídomymýtůzbavené

invesTice

FMAwards2015 WorkshopTFM2015

22

2015:Rekordníinvesticedorealit

pf 2016 Vážení čtenáři, za celou redakci vám chceme poděkovat za přízeň v uplynulém roce a do roku 2016 popřát mnoho osobních i pracovních úspěchů. Redakce

FACILITY MANAGER kontakt:

Jana Masaryka 28/281, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel.: 246 033 022, e-mail: redakce@wpevent.cz, www.facilitymanager.cz vydává: WPremium event, s. r. o., ve spolupráci s českou pobočkou International Facility Management Association – IFMA CZ. šéfredaktor: Arnošt Wagner manažeři inzerce: Róbert Verner (vedoucí inzerce), Blanka Součková, Eva Váňová

redakce:

Alena Krupauerová, Róbert Verner jazyková redakce: Marta Dostoupilová Renata Štípková předplatné: tel.: 246 033 022, e-mail: redakce@wpevent.cz reg. značka: MK ČR E 14106 Redakce neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu redakce nelze materiály z časopisu kopírovat ani dále publikovat. grafická úprava a scan:


aktuality

WiseTrap – inteligentní patentovaná past pro likvidaci potkanů PoprokazatelněfungujícímzavedenísystémuWiseTrapveskandinávskýchzemíchse rozšiřujetrendlikvidacepotkanův kanalizačnímpotrubípomocítěchtopastípoceléEvropě.V sousednímNěmeckuprobíhátestování hnedv několikaměstecha obcích(Berlín, Drážďany,Dessau,Düsseldorf,Dortmund). MěstoMarnev okresuDithmarschen(Šles-

významnéhotelyv Praze–Corinthiaa NH PragueCity.Uzavřenímoboukontraktůspolečnostvstoupiladonovéhoodvětvía rozšířilasvéportfolioklientů.SpolečnostG4SSecureSolutionspronikladosegmentuHORECA díkydosavadnímzkušenostema referencím z Českérepublikyi zezahraničí.Přivýběrovémřízenímuselaklientůmzaručitvelmi dobrouúroveňjazykovévybavenostisvých zaměstnanců,kteříostrahuv hotelechvykonávají.Členovéostrahymusejímíttakéspeciálníuniformyhotelovéhotypu,kteréjsou reprezentativnějšínežstandardnístejnokroje.

nakupování online je v B2B sektoru na vzestupu vicko-Holštýnsko)sepodobrýchzkušenostechrozhodloprodlouhodobéužívánítohoto jedinečnéhosystému.V listopadu2015se WiseConstaloficiálnímčlenemDeutscheVereinigungfürWasserwirthschaftAbwasser undAbfalle.V.Poúspěchuv pařížskénemocniciLariboisière,kdebylozapouhýchšest měsícůodinstalacesystémuWiseTrapzlikvidováno1750potkanů,senejmodernější technologiifirmyWiseConrozhodlyzavést dalšídvěfrancouzskénemocnice–Saint-Louisa Fernand-Widal.

regus otevřel business centrum v budově river garden ii/iii v Karlíně

SpolečnostRegussipronajalacelkem974m2 kancelářskýchplochtřídyA v administrativnímkomplexuRiverGardenII/IIIv rychlese rozvíjejícílokalitěPrahy8–Karlín.SpolečnostRegusv Českérepubliceaktuálněprovozujesedmbusinesscenterv Prazea pojednom Brněa Ostravě.Otevřenímcentrav komplexuRiverGardenrozšířilRegussvousíťbusinesscentero velmiperspektivníoblasts vysokouhustotouobchodníchspolečností.

g4s secure solutions zajišťuje ostrahu špičkových hotelů v praze SpolečnostG4SSecureSolutions(CZ),poskytovatelbezpečnostníchslužebv oblasti ochranymajetkua osob,vstoupildosegmentuhotelnictví.Novězajišťujeostrahuprodva

4

facility manager

7/2015

SpolečnástudiespolečnostíRolandBerger a Googleukázala,žedíkypokročilýminternetovýmvyhledávačům,digitálníkomunikaci a produktovémuporadenstvíonlinese57 % všechprodejůodehráváonline.V Německu, stejnějakov USA,jeskoropoloviněnakupujícíchméněnež35let.Způsob,kterýmtatogeneracezískáváinformace,komunikuje,navazujea udržujevztahy,sezásadnělišíodtoho, jaktodělalygeneracepředchozí.Tzv.digitálnígeneracejezvyklánakupovatonlinea toto svéchovánípřenášítakédoB2Bprocesů.Nákupníprocestěchtozákazníkůseodehrává převážněv digitálnírovině.V momentěprvníhokontaktus prodavačemužmajísvůjrozhodovacíprocesz 57%zasebou.Protojedigitalizaceprodejníchstrukturklíčovýmfaktorem úspěchua firma,kteránezvládneadaptovat svůjobchodnímodelnapotřebynovégeneracenakupujících,ohrožujev dlouhodobémhorizontusvoukonkurenceschopnost.

nové řešení pro inteligentní správu a řízení chlazení snižuje náklady na energii chladicích zařízení

–StruxureWare™forDataCenters.Tatonová funkcepřidáváinteligentnísprávudostávajícíchchladicíchsystémůdatacenter,umožňujetedyznačnésníženíenergiea nákladůna provoz,jakoži sníženírizikapřehřívání.Data CenterOperation:CoolingOptimizeumožňujemanagerůmdatovýchcenterpochopitsložitostprouděnívzduchuv zařízeních,včetně toho,jakéjsouzdrojetepla,vlivychlazenína jednotlivétechnologiev datacentrua další souvislosti.Jdeo systémuzavřenéhokruhu, cožznamená,ževšespolusouvisí,např.úpravyvstupníteplotynebopohybya změnyzatíženíITzařízení.Tatoprovázanostovlivňuje optimalizacichlazenídatovéhocentra.NasazenísystémuDataCenterOperation:Cooling Optimizeumožňujeoperátorůmsledovat v reálnémčasestavchlazenídatovéhocentra a určitdopadlibovolnéudálostiv systému chlazení.Díkytomuselzevyhnoutpřehřátí nebovytvářeníoblastís neúměrnouvýkonovouhustotouv důsledkutzv.hotspotů.Tím, žeseneustáleanalyzujevyužitíchladicího systému,mohoubýtnaplánoványbudoucí požadavkynakapacitua takémůžebýteliminovánnedostatekkapacitychlazení.

písek dostal darem nabíjecí stanici V Českupřibývádobíjecíchstanicproelektromobily,v příštíchletechjichmábýtv provozupřes10000.Novýtrendv dopravěposílí soukroméfirmy,potésepřipojíi běžníuživatelé.Přidávajísetakéměsta,patřímezině i Písek,kdejeod7.prosince2015v provozu zbrusunovádobíjecístaniceodspolečnosti SchneiderElectric.Stojív areáluTechnologickéhocentraPísek,kdejeveřejnostipřístupná24hodindenněa 7dnív týdnu.Na

SpolečnostSchneiderElectric,světovýodborníknaenergetickýmanagement,přišlas rozšiřujícímmodulemDataCenterOperation: CoolingOptimize,kterýjek dispoziciv rámci řízeníinfrastrukturydatovýchcenter(DCIM) dvouvyhrazenýchparkovacíchmístechdokáženabítvozidlavšechvelikostí.Jejícelkový nabíjecívýkonje3×32Aa operujesezásuvkoutypu2.Sesprávnýmkabelemsizdevozidlomůženabítkaždýmotorista,k dispozici jei manuál.PředstaviteléPískubyuvítalivíce nabíjecíchstanic.Jednaz nichbymohlabýt naparkovištiP1veSvatotrojickéulici,Písek plánujetakédobíjecístaniciproe-kolav atriu novéknihovnynaAlšověnáměstía dalšípřed budovounovéhoplaveckéhostadionu.


program nová zelená úsporám podporuje i fotovoltaické systémy Ministerstvoživotníhoprostředía Státnífond životníhoprostředívyhlásily3.výzvuprogramuNovázelenáúsporám.Majitelérodinných domůmohouod22.10.2015zasílatžádosti o dotace.Tatovýzvapřinášířadunovinek, kterépovedouk dalšímusnižováníenergetickénáročnostidomů,většímuvyužíváníobnovitelnýchzdrojůa snižovánízávislostinafosilníchpalivech.Mezinejzásadnějšíz nichpatří možnostzažádato příspěvektakénamalé fotovoltaickésystémy,kterédosudnebylydo programuzahrnuty.DoprogramuNovázelenáúsporámbylazařazenařadapodstatných změn.Vůbecpoprvénejdeo krátkodobou akci,kterájeukončenaponěkolikaměsících, popř.přidočerpáníposkytnutýchfinančních prostředků.Výzvajenyníkontinuální,přijímánínovýchžádostío dotacenapodporu energetickyúspornéhobydleníbudeuzavřenoažv roce2021.Inovovánbylrovněžpříspěveknavýměnukotlůnapevnápaliva.Tense vyplácív rámcitzv.kotlíkovýchdotací,které jevšakmožnékombinovats programemNová zelenáúsporám.Donějbylanovězahrnuta podporainstalacemalýchfotovoltaickýchsystémů.

Značku Mol nese již 70 čerpacích stanic v Česku SpolečnostMOL,kteráprovozuječerpacístaniceznačekMOL,PapOil,Slovnafta Agip, pokračujev rebrandingusvýchprodejních

míst.PůlrokupootevřeníprvníčerpacístaniceMOLnapražskémBarrandovějichdo bílo-zeleno-červenýchbarevpřevléklajiž70. Dokonceletošníhorokujichplánujemítpo celérepublicepřibližně80.V budoucnuchce společnostrozvíjetsvémaloobchodníaktivity podznačkamiMOLa PapOil,přičemžrebrandingsvésítěhodláukončitv roce2016. V létěbyldokončenrebrandingvšech44čerpacíchstanic,kteréspolečnostzískalapřevzetímLukoiluČeskárepublika.Ze125čerpacíchstanicAgip,kteréMOLzískalnakonci letošníhočervence,jichlogoMOLnesejiž prvních26.SkupinaMOL,jejížsoučástíje takéMOLČeskárepublika,v posledníchtýd-

nechoznámilarozšířenísvýchaktivitv oblastimaloobchoduv dalšíchdvouzemích–ve Slovinskua v Maďarsku.CelkověMOLvlastní síťtéměř2000čerpacíchstanicv 11zemích střednía jihovýchodníEvropy.

Běchovice mají novou železniční zastávku NováželezničnízastávkaPrahaBěchovice– středzačalasloužitobyvatelůmtétoměstské části.Výraznějimzkrátiladocházkovou vzdálenostnavlak,kterádosudnastarouza-

ce,tedyskrývkuornicea dalšíterénníúpravy.S konstrukcísamotnéhalybymělzačít v závěruletošníhoroku.PanattoniParkPragueAirportIInabídnev několikafázíchprostorprocelkemšestbudovo souhrnnévýměřeaž123000m2.Jednouz jehovýhodjeflexibilitazohledňujícíi minimalisticképožadavkynarozlohuhal.Developerumožnínapříkladi výstavbubudovyo ploše3000m2. Dalšídůležitouvýhodouparkuje,žeklientsi můževybrat,zdazvolístandardnítržnířešenía halusipronajme,nebosestanepřímojejímvlastníkem.

Toyota představila nový výkonný zakladač

stávkučinilapřibližně1,5 km.StavbaželezničnízastávkyPrahaBěchovice–středbyla realizovánavedvouetapách.V rámciprvní etapybylavybudovánačástpodchodu,část nástupiště,provizornílávkaprokabelya přeložkykabelů6kV.Druháetapaosahovala stavbudruhéčástipodchodu,zbyteknástupišť,jejichkompletnívybavenía přístupové chodníky.Zastávkabylapostavenaza28týdnůnákladem27,5mil. KčbezDPH.V přípravěje3.etapa,dokončenípodchodu.Peníze najejífinancováníjsouvyčleněnyv návrhu rozpočtunarok2016.

první nájemce v panattoni parku prague Airport ii PrůmyslovýdeveloperPanattoniEurope a jehopartnerLogistis,fondspolečnostiAEW Europe,zahájilipřípravnéprácek výstavbě halyprologistickouspolečnostDSV,prvního nájemcev PanattoniParkuPragueAirportII. Nováprůmyslovázónaležíu obcePavlovnedalekopražskéholetiště.SpolečnostDSVse dotěchtoprostorpřestěhujez dobrovízskéhoPanattoniParkuPragueAirportI. Noválogistickáhalabudemítrozlohu23301m2. Developerzatímu Pavlovazahájilzemníprá-

ToyotaMaterialHandlinguvádínaevropský trhúplněnovouřaduručněvedenýchelektrickýchzakladačůsestupačkou.BTStaxio řadyPnabízí11modelůs nosností1200až 2 000 kga sdílínejmodernějšítechnologie a vlastnostis úspěšnýmia odborníkyoceňovanýminízkozdvižnýmivozíkyBTLevio LPE200-250,kterébylypředstavenyvloni. ŘadaBTStaxioSPEjeurčenaprohorizontál-

nípřepravunákladůa prozakládánív intenzivníchaplikacích.Širokáškálamodelůs jednoduchýmovládáníma konstrukčnívariabilitastrojůumožňujevybratsprávnývozíkpro jakékolivyužití.ModelySPE120/140/160/200 s pevnýmipodpůrnýmiramenyjsouvhodné promanipulacis otevřenýmipaletami;modelySPE120L/140L/160L/200Ls přízdvihem podpůrnýchramensiporadís nerovnými podlahami,prahynebošikmýmirampami a jsouideálníi propříležitostnoudvoupaletovoumanipulaci;proprácis různýmirozměrya typypaletjevhodnýmodelSPE140S s širocerozkročenýmipodpůrnýmirameny; BTStaxioSPE200DN/200Dsespeciálnímzúženýmšasijeideálnívolboupronáročnou dvoupaletovoumanipulaci.Kompaktnístroje s rychlostípojezduaž10km/hod.jsouprimárněurčenypronáročnéprovozys vysokou intenzitoumanipulace,delšímipojezdya zakládánímvevýškáchaž6 m.S tímtotypem vozíkusejednáo nejvyššívýškuzdvihuna trhu

facility manager

7/2015

5


aktuality

Zóny placeného stání začnou fungovat od dubna Pilotníetapouv oblastiÚjezduv Praze5 a Bubenčea částiDejvicv Praze6budeod 1. dubnazahájenprojektZónplacenéhostání (ZPS).O měsícpozdějibudezahájena1.etapa,kterábudezahrnovatlokalitynaúzemí celkemšestiměstskýchčástía dalšílokality přibudouod1.června.HlavníměstoPraha zavádíZPSnapřáníměstskýchčástí,kterési odnichslibujílepšídostupnostparkovacích místprosvérezidenty.Magistrátjižvybral dodavateleCentrálníhoinformačníhosystému,jímžbudespolečnostALTRONBusiness Solution,a.s,dodavatelemslužebZPSbude firmaELTODO,a.s.

s prodejcem,kterýjeprvnímzákazníkem Prologisv PrologisParkPrague-AirportDC1; prodlouženísmlouvyna2106m2 v Prologis ParkPrague-Rudnás mezinárodnímposkytovatelemlogistickýchslužebLorencLogistic; rozšířenípronájmuo 1030m2 v Prologis ParkPrague-Rudnás mezinárodnímposkytovatelemlogistickýchslužebDBSchenker.

p3 bowlingovým turnajem podpořila děti a pěstounské rodiny

Ukončení generální rekonstrukce fasád historické budovy národního divadla

SpolečnostP3,vlastník,developera správce průmyslovýchnemovitostís celoevropskou působností,věnovalav závěrusvéhotradičníhobowlingovéhoturnajeP3BowlingCupšek na20000 KčHornímPočernicím.Zaměstnancia obchodnípartneřispolečnostitak svýmsportovnímvýkonempodpořilidalšíve-

Symbolickýmpřípitkemnateraseu Trigve středu9.prosince2015v 11.00ukončiliředitelNárodníhodivadladoc. JanBurian a Ing. MichalŠtefl,předsedapředstavenstva a generálníředitelOHLŽSgenerálnírekonstrukcifasádhistorickébudovyNárodníhodivadla.Celkováproinvestovanáčástkaz dotaceMinisterstvakulturybylatéměř136mil. Kč.Předmětem1.etapyrekonstrukcebyloseverníprůčelí–diváckývstupdodivadla,lodžiea terasas nejrozsáhlejšísochařskouvýzdobousouborumúzs ApollonemodBohuslava Schnircha.V lodžiibylynapř.použityvzory, kteréseuplatnilyvevstupnímvestibulua byly taknahrazenyžulovédeskyz 80.let20.století.Součástíopravbylyi repaseveškerých okena dveřínabudověa kandelábrya svítid-

řejnéaktivityv okolíP3parků–v prvním koleturnajejižpřispělinafotbalovýklubSK Zeleneč.SponzorskýdarodspolečnostiP3na místěpřevzalaHanaMoravcová,starostka městskéčástiPraha20–HorníPočernice.Finančníobnosbylvyužitpropodporupěstounskýchrodina k uspořádánízábavnéhoprogramupromístníděti–Vánočníshow2015 v hornopočernickémdivadle9.prosince.

parky prologis západně od prahy v hledáčku zákazníků Prologis,Inc.,lídrv oblastiprůmyslovýchnemovitostí,dnesoznámilkoncemlistopadu podpisčtyřnájemníchsmluvna13148m2 v PrologisParkPrague-Airporta Prologis ParkPrague-Rudná.Transakcezahrnují 5 312m2 v PrologisParkPrague-Rudnás dodavatelema prodejcembiopotravinCountry Life;4700m2 v PrologisParkPrague-Airport

6

facility manager

7/2015

probíhalov restaurátorskémrežimupodvedenímhlavníhorestaurátoraJiříhoFialy.Postupovalosepoetapách,aleabrazibylotřeba provéstjakojedenz prvníchkroků.Následně bylyzrevidoványjednotlivékamenicképrvky –římsy,balustrádya sochy.SousošíOpery, DramatuodAntonínaWagneranazápadě a soubormúzs Apollonembylyzrestaurovány a dotónoványk barevnostiokolnífasády.Náročnébylosjednocenífasád,jelikožZítkův důmjepostavenpředevšímz kamennýchblokůažpotambura částbývaléhoProzatímníhodivadlaa Schulzůvdůmmajínapovrchu štukovouomítku.Iluzivnívýmalboubylyfasádysjednoceny,abyimitovalykámen.

Jungheinrich staví plně automatizovaný sklad pro iKeA IKEArozšiřujekapacitysvéhozávoduve městěJesipovov Rusku.V současnédobě seveměstě,kteréleží necelých50 kmseverozápadněodMoskvy, stavínovédistribuční centrum.Skupina Jungheinrichsesídlemv Hamburkuse stalagenerálnímdodavatelemveškerýchintralogistickýchprací a rovněžsystémovýmintegrátoremprojektu. Tojedůkazemkompetentnostispolečnosti Jungheinrichjakocelosvětovéhoposkytovateleintegrovanýchsystémovýchřešení.Řešení společnostiJungheinrichtvořísklads 15 uličkamia výškovýmiregálytypu„silo“proukládánípalets celkovoukapacitou210000paletovýchmíst.Distribučnícentrumspolečnosti IKEAmádélku200m,šířku130 ma výšku 45 m.Podokončenív roce2017budelogistickyintegrovános různýmivýrobnímizávodyprovozovanýmidceřinouspolečnostíIKEA Industry.

programu Čistá energie iv. poskytne praha dotaci dalším žadatelům la,kterásenacházejív exteriérua v neposlednířaděozdobnékovovéprvky.Samostatnou kapitoloubyločištění,protožev původním projektusepočítalos omytíma odstraněním nečistota lokálnímchemickýmčištěním.Na základěodbornýchkonzultacísezástupci NPÚ,investorem,autorskýmdozorema dodavatelembylopřistoupenok podstatněnáročnějšímučištěnímetodouabrazezapřispěnísponzorskéhodarufirmouKärcher.Vše

V rámciProgramuČistáenergieIV.dostane v Prazedalších198žadatelůdotaciv celkové výši4754800 Kčnamodernizacineekologickýchzdrojůvytápění.NarealizaciProgramujev rozpočtuhlavníhoměstaPrahyna rok2015vyčleněnocelkem18mil. Kč.Jde o 165projektůmodernizaceplynovéhovytápění(výměnadožívajícíchplynovýchkotlůči rekonstrukcezastaralýchplynovýchkotelen), 17projektůpřeměnylokálníchtopidelvepro-


spěchvytápěnícentrálníhotypu,sedmprojektůpřeměnyneekologickéhovytápění,osm projektůinstalacetepelnýchčerpadel,která jsouz pohleduemisíznečišťujícíchlátekjednímz nejčistšíchzdrojůenergie,a jedenprojektinstalacekotleprobiomasu.

Techo úspěšně dokončilo zakázku pro national Microfinance Bank v Tanzanii SpolečnostTECHO,výrobcea dodavatelkancelářskéhonábytkua interiérů,úspěšnědokončilazakázkuproNationalMicrofinance Bank(NMB)v Tanzaniifinančnímobjemu zhruba67mil. Kč.Novoubudovubanky,kterájese150pobočkaminejvětšív Tanzanii, společnostvybavila800pracovnímimísty. Jdeo jejíhistorickynejvětšíjednorázovouzakázkuv Africe,kdepůsobíjižpřes15leta dodávánábytekdo20zemíkontinentu.TECHO v tendruuspělov partnerstvísesvoumateřskouspolečnostíRoyalAhrend,jejímžklientemjefirmaRabobank,kterámáv NMBpodíl.TECHOsemohlopřihlásitdonabídkovéhořízenídíkytomu,žev dobějehovyhlášení

jižmělov Tanzaniipartnera.Smlouvabyla uzavřenav červenci2014a realizacezakázky probíhalanaetapyzhrubav průběhujednohoroku.Odříjnadoprosinceloňskéhoroku probíhaladodávkaa montážpříček.Následovaladodávkanábytkua odletošníhokvětna dočervenceprobíhalasamotnáinstalace. V říjnubylabudovaslavnostněotevřenaza účastiprezidentaTanzanie.

Technologie solus od lindabu znamená novou budoucnost vzduchotechnických systémů Lindab,přednísvětovývýrobcea prodejce vzduchotechniky,přicházínatentotrhs revolučnínovinkou,systémemSolus.Jdeo energetickyúspornoutechnologiichladicíchtrámův interiérechbudov,kterájecelosvětovýmunikátem.Prvnístavbou,v nížseSolus instaluje,jenovádominantašvédskéhoJönköpingu–architektonickypůsobiváadministrativníbudovaRundaHusetv novéčtvrti Munksjöstaden.VyužitítechnologieSolus Lindabaktuálnězvažujetakév Českérepublice.Solusjeschopen24hodindennězajišťo-

personálie Změny ve vedení prologis europe SpolečnostPrologisoznámila,žeBen Bannatyne byljmenovánprezidentemPrologisproEvropu.Vefunkciodlednanahradí PhilipaDunna,kterýnatétopozicipůsobil téměřsedmlet.BenBannatynebudepodřízengenerálnímuřediteliPrologispro Evropua AsiiGarymuE.Andersonovi a budedohlížetnaveškeréaktivityv Evropě,cožzahrnuje14 zemía portfolioo rozloze16,6mil.m2.NástupcemBenaBannatynavefunkciregionálníhoředitelepro střednía východníEvropusestaneseniorviceprezidentMartin Polák,kterýjev současnédoběředitelemproČeskourepublikua Slovensko.

cBre rozšiřuje své služby v oblasti retailu a průmyslových nemovitostí Petr Brabec byljmenovánvedoucímodděleníretailuvespolečnostiCBREa zastřešujeslužbyv oblastipronájmů,správybudov a investicmaloobchodníchnemovitostí.Ve společnostiCBREjezaměstnánjakoasset servicesretaildirectorodroku2013.Velmi dobréznalostitrhus nemovitostmive středníEvropě,bohatézkušenostiprovozu nákupníchcentera administrativníchbudova orientaciv lokálnímprávnímsystémuzískalběhemvýkonumanažerskýchpozic napříkladvespolečnostiINGRealEstateInvestmentManagement.Michal Bezděka byljmenovánvedoucímodděleníprůmyslovýchnemovitostí.VespolečnostiCBREpůsobínapoziciseniorindustrialagentodroku2011a odroku2014jakoheadofindustrialagency.DoCBREpřišels bohatýmizkušenostmiz agenturyCzechInvest.

vatstálouteplotuvevšechmístnostechbudovyprostřednictvímrecyklovanéhovyužívání energie,dostupnév okruhu,jímžcirkuluje voda.Novátechnologievlastněpřesouvá energiimezimístnostmis chladnýma zahřátýmvzduchemnazákladěaktuálníchpotřeb. Míchánímvody,kterásevracíz různýchzón budovy,lzerecirkulovatmírněohřátouvodu a energienamístojejichchlazeníčiohřívání, jakjetomuu konvenčníchsystémů.Jednodušeřečenosnížíteplotuv místnostechnaprosluněnéstraněveprospěchzastíněnýchkancelářínastranědruhé.Z hlediskaúspory energiea zvyšováníkomfortujetoopravdu chytréřešení!KombinacísystémuSoluss využívánímobnovitelnýchenergiílzetotiždosáhnoutznačnýchúspor.

nový zástupce finančního ředitele v cTp JuliusAleva,kterýpůsobilosm letv Raiffeisenbank,budenyní v CTPzodpovídatzaudrženífinančníhozdravíspolečnosti a podporujejíhorůstu.Předtím pracovalv jednézespolečností „velkéčtyřky“,v oddělení,které sezaměřovalonabankovnía finančníinstituce. J. Alevavystudovalekonomikua financenav Bratislavěa v belgickémGentu.

Michal navrátil na nové pozici v p3 SpolečnostP3,vlastník,developera správceprůmyslovýchnemovitostís celoevropskoupůsobností,posílilatýmasseta propertymanagementu.Novějmenovanýmředitelemtohotooddělení sestalMichalNavrátil,kterýod roku2014připravovala řídil transformaciasset,facilitya propertymanagementuportfoliaP3,kterésev Českérepublicedíkyakvizicímrozrostlonatéměř1 mil.m2 pronajímatelnéplochy.S jehojmenovánímředitelemodděleníbyltaképosílentýmP3o dalšíodborníkyna tomtopoli.Novězdepůsobíi MilenaUhrová,Miroslav Zanáška,JanaStachováa MartinaStrusková.

facility manager

7/2015

7


tfm 2015

ohlédnutí za letošním tFm Jako již tradičně vyplňovaly druhý listopadový týden roku 2015 akce skrývající se pod názvem Týden FM. protože jde o již zavedenou akci (letos se konal již 15. ročník), není třeba ji veřejnosti dopodrobna popisovat.

Máme-liposouditúspěšnostakcív rámcitohototýdne,můžemejipoměřovatvzájemně mezijednotlivýmilety,z různýchhledisek (odborných,finančních,návštěvnických,jako výsledekprůzkumuprovedenéhomezinávštěvníky…).Statistickyshrnuto:zaposlední třirokyvzrůstánávštěvnostkonference,jevyššíspokojenosts obsahema organizacía dokoncevysokáspokojenostsespolečenskou stránkouTFM.Uvědomíme-lisi,žeIFMACZ jeneziskovýmspolkem,kterýnemáplacené funkcionáře,jepříjemdopokladnyspolkunezanedbatelnýmpředpoklademprofinancena celoročníčinnosta proúspěšnéuspořádání TFMv rocenásledujícím.I tentocíl,zdáse, bylnaplněn.Nadruhoustranunikohonepřekvapí,ženávštěvnícikladoustálevyššínárokynaobsaha úroveňpodobnýchakcí.Srovnáme-liTFMjakolokálníčeskouakcis evropskouEFMCneboWorldWorkplacekonferencemi,kteréorganizujeIFMA,musímesipřiznatjistouregionálnosta omezenost.Tojsou všakvěci,kterélzeočekávata ctinetratí.

Program v tradičním duchu Takjakokaždýmrokem,i letosTýdenFMzahájilaexkurze,tentokrátdonové,hojnědiskutovanémultifunkčníbudovyCrystalnaVinohradskétřídě.Návštěvníciexkurzese shodlinazájmuo netradičněřešenouvzduchotechnikubudovy.V pondělívečerseuskutečnilospolečenskésetkánízástupcůprofesníchorganizacíFMzezemíV4.Přivítalijsme v PrazekolegyzeSlovenskaa Polskaa shodli jsmesenapotřebědalšíspoluprácev oblastechlegislativních,vzdělávacích,marketingovýcha spolkových.Výsledkemjezákladní memorandumo porozuměnímeziIFMAPL, SAFM,IFMACZ.Schůzkysejakohostzúčastnili přednášejícíz USA,MitchBoryslawski, jedenzespoluzakladatelůspolečnostiEcodomus,specializujícísenaintegracisystému BMS,CAFMa BIMmodelování. PanBoryslawskibyltakéjednímz hlavních mluvčíchspolečnéplenárníčástikonference. VyzdvihlmetodyvizualizaceBIMmodelua jeho integraces CAFMa BMSpřipoužitíveFM, představil3Dlaserskenovánía dalšíautomatizačnítechnikypoužitelnéprozjišťovánía dokumentacistavebnětechnickéhostavuexistujících budov.JUDr. OndřejZávodský,náměstekmi-

8

facility manager

7/2015

nistrafinancípověřenýdohledemnadsprávou státníhomajetkuses účastníkyrozdělilo své zkušenostiv tétooblastia s plányv tétooblasti dobudoucna.V tomtoblokuvystoupilirovněž KarolHederling,kterýsesoustředilnavýznam správyplochprofiremníkulturuspolečnosti, a OndřejŠtrup,jenžpohovořilo úskalíchvýběrovýchřízenínaFMposkytovatele. PotébylypřednáškyrozdělenydosekcíA a B. Prvníz nichsepostupněvěnovalablokůmzaměřenýmnaveřejnousprávua namožnosti čerpánídotací,energetickémumanagementu,systémůmBMSa Internetuvěcía novele zákona406/2000o hospodařenís energií. Druhásezabývala–rovněžpostupně–energetickoucertifikacípodleISO50001,metodikouinformačníhomodelubudovynakonkrétníchpříkladecha vzdělávánímvefacility managementunavysokýchškoláchv ČR. ProgramTFMbylzakončenworkshopem, kdesediskutovaloo problematicezadánívýběrovýchřízenínaposkytovateleFMz pohleduklienta.Workshopbylinteraktivnía aktivnís vysokýmhodnocenímzestranyúčastníků.Pořádánívětšíhopočtuworkshopův rámciTFMjejistěcestou,jakkonferenciodlehčit.

vedlevytvářenía udržováníumělého(vytvořeného)prostředía vytvářenía udržovánípohodyvnitřníhoprostředítak,abyefektivita hlavníchčinnostíbylavyšší.Vytvářenídiskusníchblokůjeobtížnévzhledemk širokému záběruoborua díkypřekotnémuvývojitechnologií,kdydomonitoringu,vytvářenía udržovánívnitřnípohodyzasahujíautomatizační prostředky,stejnějakodoceléhoživotního procesustavbya tvorbynovéreality,přičemž měnízažitépostupy.Zkrátkaautomatizace trochurelativizujea trochupodtrhujeroličlověkav „umělém“prostředí.Způsobyinterakce mezilidskoua umělouinteligencí,internet věcí,integracetechnologií,metodikaBIM,ale takéjejichvlivnaobyvatele,bymělybýtčástmi,jimžsedalšíročníkstěžívyhne.

v Příštím roce jinak PředstavenstvoIFMACZsebudepříštímročníkemTFMzabývatmnohemdříveneždosud,abybylomožnélépepřipravita strukturovatakceTFM2016.Tématempřednášekse budemezabývatdůkladněa s delšímčasovýmpředstihema v diskusis přednášejícími budemepřednáškysměrovatdotříažčtyř bloků,z nichžbudeprogrampříštíkonferencesestaven.Přednáškybudoudelšía bude jichméně,takžebudemeněkteréz nichnuceniselektovat.Odmítnutýmpřednášejícím ještěvždyzbudeprostorpřiworkshopech. Tentonávrhvyužívázpětnouvazbuodnávštěvníků;záměremjesnahainteraktivněkomunikovats odbornouveřejnostíi během roku.Plánovánítakovéakcevyžadujei disciplínupřednášejícíchpřidodržováníčasovýchlimitůa veforměpodrobnýchanotací. Nazákladětakovýchdatlzelépenaplánovat strukturupřednášeka jejichčleněnínabloky.

Přidaná hodnota Fm Jakovždyi tentokrátjsmevyslechlipřednáškyzdařilejšía ménězdařilé,přednášky,které sedotýkalypřánía směřováníorganizátorů, i přednášky,kteréses nímminuly.Konference,jejímžmottembylapřidanáhodnotaFM, hledala,v čemtutopřidanouhodnotuspatřovat,kdea takékomujioborpřináší.FMje multioborovoudisciplínounapomezítechnickýcha humanitníchvěd(stejnějakonapř.architektura),jejímžhlavnímcílemjesloužit člověkujakouživatelislužeb,ježFMnabízí

ing. milan hamPl, Prezident iFma cz.

celkové hodnocení tfm podle průzkumu mezi účastníky vyznělo kladně s doporučením: • poskytnout delší čas přednášejícím na prezentaci a omezit počet přednášek; • provádět selekci přednášek a přednášky sdružovat do bloků; • představit práce a projekty soutěžící o FM Awards.


Fm aWardS 2015 iFMA cZ udělila 10. listopadu na slavnostním večeru v Kaiserštejnském paláci v praze prestižní ceny FM Awards 2015 v kategoriích projekt roku, studentská práce roku, odborná práce roku a zvláštní cenu poroty. letos poprvé představenstvo iFMA cZ propůjčilo i emeritní členství v této asociaci třem významným osobnostem v oboru.

Cenu za PROJEKT ROKU získalTopinfo,s.r.o.,portálTZB-infoza projektFacilitymanagementnaTZB-info.CenupřevzalaředitelkaodbornéhoportáluTZB-infoIng. Dagmar Kopačková, Ph.D. (více na str. 10). Cena za STUDENTSKOU PRÁCI ROKU bylaudělenaIng. Lucii Čihákové z FakultystavebníČVUTv PrazezapráciOptimalizaceprovozní efektivityobjektuv kontextuudržitelnosti(rozhovor s autorkou na str. 11). Cenu za ODBORNOU PRÁCI ROKU obdrželIng. Ondřej Štrup za knihuZákladyfacilitymanagementu(rozhovor s autorem na str. 12). ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY získalIng. Pavel Novotný zespolečnosti ATALIANCZ,s. r. o. zavýznamnýpřínos,nezměrnénadšenía nevšednípůsobenív oborufacilitymanagementu.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka odborného portálu TZB-info přebírá ocenění od Ing. Romana Balogha, člena odborné poroty.

lemprestižníchmezinárodníchi českýchasociací,např.prezidentemmezinárodníasociaceREHVA,držitelemuznávanéhotitulu REHVAFellow.JakovedoucíkatedryTZBnaFakultěstavebníČVUT přispělkevznikumezifakultníhooboruInteligentníbudovy.Aktivněsezúčastňujevýchovya odbornéhorůstustudentůstavebního inženýrstvía doktorandůpůsobícíchnakatedřea tímpřispívák výchověbudoucíchfacilitymanagerů. •Prof. Ing. Dušanu Petrášovi, PhD., dlouholetémupodporovateli facilitymanagementunaSlovensku,kdejižkoncemminuléhostoletízačalorganizovatkonferenceo zajištěníkvalitníhovnitřníhoprostředístaveb.JakovyučujícíFakultystavebníSTUv Bratislavěse ng. Lucii Čihákové předal cenu JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí České republiky.

Letospoprvépředstavenstvoasociacepropůjčiloemeritníčlenství v IFMACZzadlouholetépůsobenía významnýpřínosprorozvojfacilitymanagementu.EmeritníčlenstvípropůjčilIng. MilanHampl,prezidentasociaceIFMACZ: •Ing. Zdeňku Čežíkovi, kterýjezakládajícímčlenemIFMACZ a dlouholetýmaktivnímčlenempředstavenstvaIFMACZ.JakoviceprezidentIFMACZsezasadilo jejíodbornýrůsti společenskývýznam.VefirměAutoŠkodaMladáBoleslavřídiloblastpodpory kancelářía služeba mnohésvézkušenostiz rozvojetétovýznamné společnostipřenesli meziostatníčlenyIFMACZ. •Prof. Ing. Karlu Kabelemu, CSc., aktivnímupropagátorovikvalitníhoživotníhoa pracovníhoprostředív budovách.Jepředstavite-

Ing. Ondřej Štrup převzal cenu z rukou předsedy odborné poroty FM Awards 2015 RNDr. Petra Glose.

facility manager

7/2015

9


tfm 2015

zasloužilo rozšířenípočtuodborníků,kteřídneskvalitněřídía optimalizujífacilitymanagementv organizacíchnaSlovenskui v zahraničí.JenositelemmezinárodněrespektovanýchtitulůREHVAFellowa ASHRAEFellow. Odborná porota FM Awards 2015 letos pracovala ve složení: předsedaRNDr. PetrGlos,MasarykovauniverzitaBrno;členové

Ing. RomanBalogh,KDPragma,a. s.,Ing. RostislavLapčík,VÍTKOVICEREALITYDEVELOPMENTS,s. r. o.,Ing. arch.MartinaStudničková,BarrandovStudio,a. s.,JanTalášek,TALDA,v.o.s. Informaceo nominovanýchnaleznetenahttp://www.ifma.cz/index.php/nominace,víceo Týdnufacilitymanagementu2015a FM Awards2015nawww.ifma.cz.

Fm aWard v kategorii Projekt roku 2015 Facility management je odborná část TZB-info, největšího stavebního internetového portálu v Čr a sr, s návštěvností přes 700 000 zhlédnutí za měsíc. Unikátní na tomto projektu je provázání FM s dalšími profesemi, jako jsou např. klimatizace, BoZp, instalace, legislativa nebo výběr dodavatele energií, přičemž internet je ideální pro takové propojení informací. „PatnáctiletáhistorieportáluTZB-infonabízí nejenširokéspektruminformací,SW,tabulek,článkůa studií,aletakézáruku,žejde o stabilnízdrojinformací,nakterýselzespolehnout.Jakonezávislýzpravodajskýportál jejindexujívyhledávačekaždouhodinua nezávislostchápemejakonašinejvětšídevízu,“ říkáIng. DagmarKopačková,Ph.D.,ředitelka TZB-info.Velkouvýhodoujetakéskutečnost, žeinformacejsoudohledatelnépodlečasu, klíčovýchslova taképodledesetirubrik,jež sepostupněrozšiřujípodleprůběžnéanalýzy zájmučtenářů.Dalšízajímavérozšířeníse připravujenajaropříštíhoroku. V oboruFMpřibylav poslednídoběnapř.podrobnězpracovanáproblematikanovélegislativytýkajícíserozúčtovánínákladůnateplo a teplouvodu,denněaktualizovanéceny energiív KalkulátorucenenergiíTZB-info, právníkomentářenovinekv povinnostech pronajímatele,novinkyv požárníchpředpisecha jejichzapracovánídodokumentůsprávybudovyaj.Zájemcizdenajdoui praktické radykekontrolea údržbětermostatických hlavicradiátorůústředníhotopenípředtopnousezonounebok údržběvodovodnícharmaturs ohledemdodržovánízákonao ochranězdraví.Důležitéje,ževšejepřístupné zdarmaa kdykoli. NaobsahuFMnaTZB-infosepodílíširoké spektrumodborníkůz oboruFM,alerovněž z jinýchoborů,a takdocházík velmižádoucímuotevřenía provázáníFMs dílčímispecialisty.Benefitemtétopraxejeprofacilitymanagerymožnostnajíta oslovitodborníka v danéspecializacia rychlea efektivnětak splnitnovépožadavkyzákazníkanebolegislativy.

10

facility manager

7/2015

TZB-infojejedinémédiumv ČR,kterése v tomtorozsahua s takovýmpřesahemfacilitymanagementuvěnuje.Vítánejenzkušenostiz praxe,alenabízítaképomocnováčkůmv oborua studentům,kteřísemohou prvnímitextyetablovatpřivstupudoprofesníhoživota. TZB-infosirovněžvážízájmuo pětidenní školeníSprávaa provoznemovitostí,facility managementv praxi.V roce2016budepořádatjiž6.ročníka výbornéreakcejsoupronás důkazem,žeobsahFMnaTZB-infojedobrou pomůckouv praxi.

„Děkujemevšemčtenářůmzazájema podnětya porotězačas,kterývěnovalanašemu projektu.OceněníFMAWARDsivelmivážímea věříme,žeinformacev FMnaTZB-info mohoupřispětk lepšímuprostředív budovácha většíspokojenostitěch,kterýmmají sloužit.JelikožoceněníFMAWARDseudělujev listopadu,bylopronászačátkembilancování.Přejemei vám,abystev bilancováníletošníhorokunašlidůvodk radosti,spokojené svátkya úspěšnýnovýrok2016,“uvedlana závěrD.Kopačková.


Fm aWard v kategorii StudentSká Práce roku 2015 Jako nejlepší z přihlášených studentských prací vyhodnotila odborná porota diplomovou práci studentky Fakulty stavební ČvUT, nyní již inženýrky, lucie Čihákové.

Položilijsmejíněkolikotázek,abynámsvou prácipřiblížila. vaše diplomová práce je velice konkrétně zaměřená a poměrně podrobně popisuje současný stav budovy. Bude mít nějaké praktické vyústění? O moudiplomovoupráciprojevilzájem JUDr. OndřejZávodský,Ph.D.,náměstekministrafinancí.Máprácebymělabýtvyužita jakošablonaprovývojkategorizaceužitečnostistátníhoa veřejnéhomajetku.Takéby mělaposloužitk propagacifacilitymanagementuvestátnía veřejnésprávě.A bezesporujesnahouministerstvafinancíjakoústředníhoorgánustátnísprávynaléztmožnosti efektivníúsporyfinančníchprostředkůvynakládanýchzestátníhorozpočtunasprávu a údržbubudovv majetkustátu.Doposudse tímtoproblémemvlastněnikdokoncepčně anipraktickynezabýval.Možnáteďnastal časkezměnám. seznámila jste se svými návrhy majitele objektu, tedy magistrát? jaká byla reakce? Prácebylaposlánajednomuzezaměstnanců magistrátua zatímnemámzpětnoureakci. Samajsemnanizvědavá.Jetomožnázpůsobenoi poněkud„rozjitřenou“politickousituacínapražskémmagistrátu. proč jste se rozhodla „rozebrat“ právě tuto budovu? Budova,ježsestalapředmětemmédiplomovépráce,jedlouhodoběvešpatnémstavua nákladynajejíúdržbudalekopřesahují výnosyz pronájmu.Najejímpříkladulze názorněpředvéstvýhodymoderníhofacilitymanagementua potřebyzavedeníjednotnéstandardizacebudovstátnísprávy.Coje alenejdůležitější:Podobnýchnemovitostí jsouv majetkuobcí,městi státustovky, možnátisíce.A doposudsenikdonezajímal,jaksnížitfinančnínákladysamospráv nebostátnísprávy,a jaktedyobecněušetřit desítkya stovkymilionůkorunročněza údržbua provoztěchtobudov.Státbyměl nakládats takovýmmajetkemjako„řádný hospodář.“Řešenímalenenímasivníroz-

prodávánímajetku,k němužmomentálně dochází. jaké byly důvody, že jste se rozhodla zabývat se v diplomové práci fm? Budete se tomuto oboru věnovat i ve svém profesním životě? Asinejvětšídůvod,pročjsemsev posledních ročnícíchnaškolevícezaměřilanafacility management,bylIng. OndřejŠtrup.Mánaprostoskvělépřednášky,jenaněmpatrné nadšenía znalostiz praxe.Tehdyjsemse o FMzačalavícezajímata opravdusestal mýmkoníčkem.Momentálněsev prácidotýkámfacilitymanagementupouzeokrajově, cožměmrzí.Rádabychsev budoucímprofesnímživotěvěnovalačistěfacilitymanagementu. co považujete za těžiště práce facility managera? Musímesiuvědomitto,žebudovyjsoutupro lidia lidibysev budováchmělicítitdobře a v bezpečí.Většinaz firem,kterévyžadujífacilitymanagera,jejpovažujezalepšívýraz pro„správcebudovy,domovníka“,aletoje

obrovskýomyl,kterýsibohuželneuvědomujeaninejvyššímanagementfirem.Přitom vlastnícifiremchtějísnižovatnákladya zvyšovatsvůjzisk–a jednouz cestjeprávěvyužitíkvalitníhofacilitymanagera.Tentotiž řešívšechnypodpůrnéprocesyvefirměod vytápěnía zabezpečeníbudovyažpoplánovánírozvojefirmynebocatering,tiskové neboúklidovéslužby.Všechnytytoprocesy jsoudůležitéprozaměstnance,kteřív níjsou zaměstnáni.Pokudsebudouv budověcítit bezpečněa příjemně,budouzcelajistěodvádětrychlejšía kvalitnějšípráci.Pokudjim např.cestakekopírcenebudetrvat5minut, budetojistělepšíproněa rozhodněi profirmu.Pokudnebudoumusetřešit,pročje v kancelářihorko(nebozima)a žádatsprávcebudovyo nápravu,určitěsezvýšíproduktivitajejichpráce.Každáminuta„promarněného“časuzaměstnancečinností,kteránesouvisís jehonáplnípráce,jedostpodstatnoufinančníztrátouprofirmu.Prácefacility manageranenísprávabudovy,jehocílemby mělobýtvytvořenítakovéhopracovníhoprostředía podpůrnýchprocesů,kterépovedou kespokojenostia vyššíefektivitělidí.

facility manager

7/2015

11


tfm 2015

Fm aWard v kategorii odborná Práce roku 2015 ing. ondřej Štrup je v oboru facility managementu zkušeným matadorem. své znalosti předává kolegům i mladým adeptům oboru nejen při přednáškách a školeních, ale také jako autor mnoha publikací.

SvouknihuZáklady facility managementu námpodrobnějipředstavil. je jasné, že jako autor můžete svou knihu dost těžko hodnotit. nicméně co považujete za její největší přínos? v čem je inovativní? Toutopublikacíjsemsinechtělvytvářetdalší „veledílo“o oboru,kdebybylyshromážděny informacezevšechoblastítýkajícíchseFM (zdenarážímnanašepůvodnípublikace,kde jsmesesnažilio záběrodzákladůFMažpo PPPprojekty).Tatoknížkasikladezacílpouhéuvedenídozákladůoboru.Jetodefacto rozvedenínejdůležitějšíchprincipůEUnormyČSNEN15221.Jestlijeněkdeněco,kde sevšichniv FMmůžemenaněčemshodnout, pakjetoprávětentostandard.Normajevšak dostnezáživnéčtení,a takjsemsejipokusil převéstdotrochustravitelnějšípodoby.Na druhoučástotázkysemitěžkoodpovídá. Knihajeúvodemdooborua rozvádíprincipy normy.Zdenemohuo inovativnostivůbec hovořit.Inovativníjesnadto,žejdeo celkem jednoduchýa věřím,žei přehlednýformát, kterýmůžeseznámitčtenářesešířía hloubkouoboru. pro koho je kniha určena? spíše „teoretikům“, tedy studentům aj., nebo lidem z praxe? jaké máte ohlasy? Snažiljsemse,abybylaurčenaprovšechny. Tutoknihupoužívámjakozákladnízdrojpro nášrekvalifikačníkurz.Zdejevnímánajako učebnice.Zaznamenaljsemvšak,žesijikupujíodborníciz praxea jejichreakcejezatím pozitivní.Většinoumneubezpečují,žejim knihapřinášípřehledo oboru,žesiv nídokážou„svouspecializaci“konkrétnězařadit a žejei seznamujes vazbaminadalšímožné FMslužby.Současnějsemvšaks potěšením zaznamenal,žesijipořídilii úplnílaici,kteří o podpůrnýchslužbáchnicnevědělia jimž tatoknihaotevřelanovéobzory.Každýz této paletyčtenářůsiv nínašelněco,comubylo blízkéa něco,cosimožnáanineuvědomoval. Tovnímámjakopozitivní.Tovšemnesoučasněmotivujek tomu,abytatoknihabyla pouzeprvnímdílemsérieodbornýchpubli-

12

facility manager

7/2015

kacíz jednotlivýchoblastíFMprofese.Již dnesmámpřipravenýseznam20dílů,které všakbudoumusetnapsatodborníciz jednotlivýchoblastíFM.Potěšitelnéje,žesemihlásí,popř.žesouhlasís tím,žedalšídílynapíšou.Celáknihovničkabymělamítstejnýformát,pouzeobalyjednotlivýchdílůbudoumít jinoubarvu.Nakladateljepřipraventorealizovat,a takjepouzenaautorecha namně, abychomvševytvořili… jakým směrem se facility management ubírá? jaké jsou poslední trendy, které můžete sledovat v zahraničí? Asinejnovějšíinformacíjerozhodnutío přípravěnovéhostandardu„Systémuřízenífacilitymanagementu“,kterýbudemítoznačení ISO41000(jsempotěšen,žez rozhodnutí UNMZjsembylopětpověřenzastupovatČR v TCISO41000).Napřípravětohotostandardusepracuje,nejbližšípřipomínkybudouřešenyv lednu2016,a pokudvšepůjdedobře, vyjdetatonormaněkdyv roce2018dopraxe.V rámcipřípravytohotosvětovéhostandardusevšakznovuřeší,kamsměřujecelo-

světovýtrendFM.EUsinastavilaFMjako systémřízenípodpůrnýchslužeb,opačný trendsměřujek FMjakoobsluzefunkceprostor(tj.fungováníbudova pozemků).Jeden trendprotoprezentujeFMjakopodporu osob,druhýjakopodporubudov.EUa já osobněpreferujemetrendprvní.Důvodje jednoznačný.Pokudbychomzůstaliu pouhé správybudov,pakjenašímcílemoptimální životnostobjektua minimalizacenákladů. Tímsměřujemek „šetření“a stávámesepouhými„pasivnímipartnery“vedeníspolečností.Pokudjevšakv našemzájmu„člověk“,pak našímcílemjevytvořitmutakovézázemí, abysemohlsoustředitnasvouhlavníčinnost,a tímbyl„produktivnější“.V tomtopřípaděsefacilitymanageřipřímopodílejína tvorběpřidanéhodnotyvespolečnostia zde jižmůžemehovořito jejichpartnerstvís nejvyššímimanageryvefirmě.Facilitymanager takpřecházínapozici,kterámuskutečněpřísluší. k jakým posunům došlo řekněme v posledních 2–3 letech ve fm u nás?


Dovolímsikonstatovat,žev posledníchletechu násvyrostlakomunitaprofesionálních,odbornězdatnýchFMposkytovatelskýchspolečností.Tymajíschopnostzajistit skutečnýintegrovanýsystémřízeníFMpodpory;požadaveknataktokomplexnísystém všakzatímpřicházídostisporadicky.Musím protoopětkonstatovat,ženašímproblémemjsouFMklienti.Jedobré,žejižmůžemepřinášetpříklady„inteligentníchFMklientů“,kteřídovedouspecifikovatsvéskutečnépotřebya požadavky,většinousevšak setkávámes opravduAMATÉRSKYVYPISOVANÝMIVÝBĚROVÝMIŘÍZENÍMI.Jakoporadce,kterýjižmázasebouněkolikpříprav výběrovýchřízenínaintegrovanédodavateleFMslužeb,musímkonstatovat,ževětšina FMklientůpovažujenákladnaporadceza zbytnýa domníváse,žehistorickézkušenostiz minulýchvýběrovýchřízenístačí k napsánídalších.Z řadFMposkytovatelů pakslyšímnářky,pročjsemjimnepomohl podkladypřipravit,žev průběhuimplementacenarážejínanedomyšlenosti a všechnojenakoneckomplikovanějšía častohůřerealizovatelné.Obávámsevšak,že tonemohuřešitjá,žesitomusíuvědomit každýzadavatelsám.

jak se vyvíjí kooperace se státní správou? Tojeponěkudkomplikovanější.SituaceFM veveřejnésprávějepřímokatastrofická.Zákono veřejnýchzakázkáchposunulcenydo oblastinerealizovatelnýchslužeb.VelcíFM poskytovatelétutooblastzcelaopustilia jednotlivéslužbytakposkytujíspolečnosti,které bysev komerčnísféřesvoukvalitoujentěžko prosazovaly(samozřejmětoneplatípro všechny,i zdelzenajítsvětlévýjimky).Všichniočekávámedubnovévydánínovéhozákona,obávámsevšak,ženovýzákontento problémsámo soběnevyřeší.Hlavníproblém jepodlemnev ÚOHS,kterýdosudrozhodovalvětšinouveprospěchstěžovatelů,a tise taksamoregulacínaučilivytvářetzcelazrůdnázadání.ČSNEN15221doporučujezadávatslužbytzv.navýstupu,cožv praxiznamená,žeFMklientspecifikuje,jakmávypadat výsledek,a naFMposkytovatelije,jakénavrhneformya postupyzajištění.Tovšakznamená,žezadáníjeproveřejnousprávu„nejasné“a jednodušenapadnutelnétěmi,conevyhrají.Komerčníklientisitutoformupochvalují,protožeumožňujeimplementovat nejmodernějšízkušenostiFMposkytovatelů. Veřejnásprávajevšakdáleponechána

v „mantinelechhistorickýchzadání“.Nevím, jaktopřekonáme.Musísespojitministerstvo financí,(zodpovídázastátnímajetek),ministerstvopromístnírozvoj(zodpovídázamajetekkrajů,města obcí)a ministerstvovnitra (odpovídázapodporua fungováníúředníků).Mezirezortníuskupenítěchtotříministerstevmůžeposunoutfacilitymanagement veřejnésprávyvpřed.Kdyk tomualedojde, tojezatímvehvězdách…

základy facility managementu Ondřej Štrup Formát: B5, 156 stran Cena: 258 Kč Vydavatel: Professional Publishing

WorkShoP tFm 2015 Jako každoročně se i letos uskutečnil workshop na aktuální téma. Tentokrát nesl název „standardizace přípravy podkladů pro výběrové řízení ve facility managementu“ a volně navazoval na loňské téma „Trendy v přípravě výběrového řízení“.

Zatímcoloňskýworkshopsesnažilkompletnězmapovatcelýprůběh výběrovýchřízenínaposkytovateleFM,letošnísivzalnamuškuzejménaproblematikujednotnýchpodkladů,kterémusejíklientipřipravitpředvypsánímvýběrovéhořízení.Nejdřívesivšakúčastnícizopakovalizákladníparametryvýběrovýchřízení(VŘ)probíranéloni. Řídiliseotázkami: Jak jste zvyklí sestavovat a realizovat VŘ dnes? POZITIVA&NEGATVA •Jaksestavujetezadání? •Jakmátezjištěnépotřeby? •Nepřebírátezadáníz minuléhoobdobí? -Analýzapotřeb?(mj.bymělastrukturalizovata upřednostňovatpotřeby,tj.kdezadavateločekávánejvětšípřínosy) -Rizikováanalýza(mělabymimojinézhodnotiti rizikatoho,že žádnýtendrnebude)? •Ověřujeteskutečnépotřebypokaždéznovu? •Jakdefinujetepožadavek(-ky)naslužby?(vstup/výstup) •Jakstanovujetepožadovanoukvalitu?

•Jakstanovujeteparametrysledovánívýkonu/kvality? •JakpodrobněpřipravujetedatapotřebnáproposkytovateleFMpro správnéstanovenínabídkovéceny? •Jakpožadujetestrukturovatcenu? Jak je FM tendr začleněn v celém procesu implementace: 1.Strategiezdrojůa souvislostizákladníchčinností 2.Identifikacea analýzastávajícícha budoucíchpotřeb 3.Rozpracovánípotřebnastanovenípožadavků 4.Stanoveníúrovníslužeb(SL) 5.Identifikacemožnostízajištěníslužeb 6.Rozpracováníobchodníhorámce(finance,čas,lidé,majetky…) 7.Volbapreferovanéformyzajištěníslužby 8.VypracovánídetailníchpodkladůprozapočetívýběruFMposkytovatele -Zajištěníinternímipracovníky(in-houseneboinsourcing) -ZajištěníexternímFMposkytovatelem 9.Výběrovéřízení,uzavřenísmluv(FMsmlouva/SLAsmlouvy) 10.Sledovánívýkonuslužeb,optimalizacejejichkvality

facility manager

7/2015

13


tfm 2015

Následněsiúčastnícirozebraliproblematikupřípravyvlastníhovýběrovéhořízenía zejména,jakbymělyvypadatpodkladyk vypsáníVŘ. Nejprvezaznělaotázka: Co by měla zahrnovat výzva k podání VŘ na poskytovatele integrovaného FM? •Názevvýběrovéhořízení •Informaceo zadavateli •Předmětvýběrovéhořízení •Požadovanákvalifikaceuchazeče •Pravidlaa podmínkyvýběrovéhořízení •Podánía platnostnabídky •Právazadavatelea uchazeče •Přílohy DáleseúčastnícisoustředilinapředmětVŘa jehoformulování: Předmět výběrového řízení: •VybranýposkytovatelFMbudezabezpečovatkoordinacivčetnězajištěnípožadovanýchslužeb.Zadavatelmáprávopřenechatuchazečii dalšíslužbydokoordinaceposkytovanýchtřetímistranami (pouzez oblastipodpůrnýchslužeb). •Zadavatelsivyhrazujeprávorozdělitslužbumezivíceposkytovatelů. •Zadavatelpoptává(podlepotřebjednotlivýchareálů/objektů)následujícíslužby: -koordinačníčinnosta administrativnízajištění, -provoza údržbabudovya areálu–stavebníi technologií, -správamajetku, -úklidovéslužby… V závěruseúčastnícisoustředilinakonkrétníinformace,kteréby mělybýtk VŘpřiloženy,resp.cokonkrétníhoa v jakémformátuby mělvyzvanýuchazečobdržet: Co by měly obsahovat informace přiložené k VŘ: •ZákladníorganizačníspecifikaceklientaFM •Návrhsmlouvya SLAsmluv -s návrhempožadovanýchKPI/CPI, -dodatek,zdajsoupovolenypřipomínkyčine,popř.připomínky pouzes vítězem. •Přehled majetku a prostor včetně specifikace organizace dat, jejich struktury a formátů: -pasportprostor -technickýpasport -půdorysy,plochy,povrchy,jejichtypy,výměry,katastrálníúdaje,údajeo vlastnictví -venkovníi vnitřníprostory -maticezařízení(technologie)–informaceo technologiícha jejichzařízenícha jejichumístěnía stavu -energetickéauditya studie,průkazyenergetickénáročnosti (jsou-li) -ekologickéaudity(jsou-li) -výsledkystavebníchinspekcí,existují-li •Lokální specifika -specifikapožadovanézákladníčinností(reakčníčasy,chování atd.) -podnebí,specifikamístníchpodmínekatd. •Standardyúklidu -spotřebnímateriál: a)proplácet–rizikokrádeží,poskytovatelnemánutnoupotřebuřešit– 1.cobylospotřebovánonebo2.cobylodovezeno

14

facility manager

7/2015

b)v paušálníceně– nutnonastavitkvalitativnístandardmateriálu;vhodnédodathistoriispotřeby;dodatpočtylidív jednotlivýchareálech/budovách •PopisCAFMklienta: a)má–popistoho,comá(důležitéproposkytovateleFM) b)nemá–popis,copožaduje •PopisdatovéhorozhraníproposkytovateleFM,doporučení,zdalze používatcloudřešení •Internípředpisy(potřebnéprozajištěníFMpodpory) -zajistit,abyseposkytovatelFMdozvědělo změnácha aktualizacích Nazávěrworkshopuseúčastnícipokusilisestavit„standarddat“,kterábymělapopisovatmajetkovoumaticia prostorovéparametry.Konkretizovalisijednotlivévlastnostibudov,prostor,zařízenía procesů, kterébymělybýtv tomtozadáníspecifikovány.Z workshopubylvypracovánvýstup,kterýtytoparametrymapuje.Účastníciseshodli,že pokudbyněkdovypracoval„šablonu“prozadánítěchtodatv jednotnémformátu,pakbytotomohlobýtvýraznýmpřínosemproobězainteresovanéstrany.Klientibymělijednotnou„šablonu“,podlenížby věděli,jakádatajetřebapřipravit,FMposkytovatelébyzískalidata v standardizovanépodobě,nanižbysimohlipředempřipravitinterní nástrojea takcelounabídkuzkrátito „učeníse,jaktovlastnězadavatelvypisuje“.Tentonelehkýúkolnasebepřevzaladiplomantkaz FSv ČVUTŠtěpánkaBočanová,kterásetohotoworkshoputéžúčastnila a proúčastníkypřipravilazjednodušenývýstup,z něhožjsemčerpal i protentočlánek. Podleohlasupřibližně20účastníkůbylopatrné,žesejimworkshop líbila ževěří,žei v roce2016seobjevístejnězajímavétéma. ing. ondřej štruP, iFma FelloW


Společnost vznikla již v roce 1999, má tedy více než 15 let zkušeností. Od roku 2011 je navíc jejím majoritním vlastníkem investiční skupina Penta Investments. Jako nadnárodní společnost působí vedle České republiky také na Slovensku a v Polsku. V současnosti se může pochlubit více než 12 000 zaměstnanci ve třech výše zmiňovaných zemích, z toho více než 4 500 zaměstnanci v České republice, kteří se denně starají o provoz více než 5 000 objektů; 55 % všech svých současných projektů realizuje formou iFM.


úspory energií

SPolečná energetická koncePce PrůmySlového Parku v současné době sílí trend lokalizace různých oblastí podnikání, tj. průmyslové výroby a služeb, do průmyslových parků. Ty jsou pak významnými spotřebiteli energie, především elektřiny a tepla.

Vznikprůmyslovýchparkůbýváspojens revitalizacívýrobníchareálů,kterésepřestalyvyužívat(např.původníprůmyslovýzávodukončil výrobu),nebojdeo novourozvojovou zónuvytvořenouzaúčelempodporyhospodářskéhorozvojeblízkéhoměsta.V oboupřípadechjepřitomběžné,žeenergeticképotřebysijednotlivéorganizacezajišťujísamostatně,tj.nověvybudovanýmipřípojkamielektřinya zemníhoplynu.Méněčastábýváexistencelokálnídistribučnísoustavyelektrické energiea zcelavýjimečnájednesjižexistencespolečnýchrozvodůtepla.

je třeba najít SPrávné řešení Právěsdíleníčástienergetickéinfrastruktury přitomvytváříprostorpronasazeníenvironmentálněi ekonomickypříznivějšíchřešení. Takovýkoordinovanýpřístupvšakvyžaduje najítněkoho,kdoseujmeiniciativy,navrhne vhodnářešenía projednájes ostatnímipartnery.Tutorolimůžehrátnapř.majitelareálu, kterýprostorypronajímá.Tenvšaknemusí míto tytoaktivityzájemnebonemáčasse jimvěnovat.V jinémpřípaděmůžeúlohubudoucíhododavateleenergiízajistitjednaze společností,kteráv areáluenergiivyrábí neborozvádíprovlastnípotřebua mohlaby tytoslužbynabídnouti ostatním.Spolupráci všakmůžebrzditnedůvěramezisousedy a neochotasdíletcitlivéúdajepotřebnépro analýzucelkovésituacea návrhopatření.Zájemdodávatdoareáluenergiemůžemíti externífirma,kterámáv blízkostivolnoukapacitu.Slibnéřešenímůžeopětztroskotatna neochotěspolupracovat. Vhodnýmřešenímprotomůžebýttřetístrana v rolikoordinátora,např.nezávislýkonzultant, kterýnemáv areálužádnépartikulárnízájmy.Mělobyjíto společnostseznalostíenergetikynejenz technickéhohlediska.Důležité jezejménasprávněposoudita navrhnoutřešení,kterájsouv souladus politikoustátu,

16

facility manager

7/2015

a kterátudížmohouzískatinvestičnía/nebo provoznípodporu. Jednímžeslibnýchopatřeníjecentrálnídodávkatepla,popř.i elektřinyv areálu.Dostatečněvelkýmodernícentrálnízdrojmádobré předpokladyproefektivníinstalacia provoz kombinovanévýrobyelektřinya tepla(KVET), cožpřidecentralizovanévýrobějepodstatně

obtížnější.Moderníteplovodnírozvodymají přijatelnétepelnéztrátya vhodněnavržený komplexníprojektzahrnujícíinstalaciKVET nazdrojia vybudováníneborozšířenísystémucentrálníhozásobováníteplem(SZT)má dobréšancezískatinvestičnídotaciz Operačníhoprogramupodnikánía inovaceprokonkurenceschopnost(OPPIK).Dílčívýzvav rámciprogramuOPPIKzaměřenáspeciálněna podporuefektivníchSZTbudevyhlášenapočátkemroku2016. V následujícíčástipřinášímestručnouinformacio dvoudobrýchpříkladechřešenírealizovanýchv minulosti.

modernizace záSobování tePlem v PrůmySlovém Parku Sklady hodonín Prvnímjemodernizacevýrobya rozvoduteplav areáluspolečnostiSkladyHodoníns.r.o.


Tentoprůmyslovýparkvzniklv areálu,který původně–asi200let–sloužilpouzek výrobětabáku(tzv.tabačka).Poté,cojejposlední vlastník,společnostPhilipMorris,v roce 2006opustil,získalareálnovýmajitela jednotlivéprostorypronajímájakokancelářské prostory,skladya proúčelyvýrobya služeb. Vesrovnánís dobouplnéhoprovozutabákovéhoprůmysluspotřebateplapokleslaa původníinfrastrukturanavýrobua distribuci teplaseukázalajakonevhodná.Staréparní kotlenaTTOmělypřílišvelkývýkona nízkou účinnosta parnírozvodyzasevykazovalyvysokéztráty. Přirozhodovánío způsobumodernizacese zvažovalyalternativycentrálníi decentralizovanévýrobytepla,a tojakčistěvýtopenskýmzpůsobem,taki s nasazenímkogenerace.Jakonejvhodnějšířešeníbylvyhodnocen právěnovýzdrojs kogeneračníjednotkou(KGJ) nazemníplyna vybudovánínovýchteplovodníchrozvodů.Projektbylrealizovánv roce2014 a zahrnujeKGJo výkonu520kWe/535kWt a čtyřizáložníplynovékotleo výkonu320kWt. KGJbudeprovozovánapřevážněv topném období(vrežimudo3000h/rok),a budetak vhodnědoplňovatvýrobuelektřinynafotovoltaickýchpanelech,kterébylyv předcho-

zíchletechinstaloványnastřecháchbudov. Areáltímzískalkomplexnía efektivnízdroj elektřinya tepla,cožnapomůžek cenověvýhodnédodávceenergiíjednotlivýmuživatelům.Projektmodernizacezdrojea distribuce teplazískalinvestičnídotaciz předcházejícíhooperačníhoprogramuEKO-energie. Tentoprojektbylnavržena realizovánzapomocievropskéhoprojektugoEco–Energetickékoncepceprůmyslovýchparků.Projektu goEcosezúčastniloosmzemía v každé z nichsepartneřizaměřilinajedenareál. Dalšíinformacejsouk dispozicina http://go-eco.info/.

dodávka tePla z bioPlynové Stanice do PrůmySlového Parku v PíSku Druhýmpříklademdobrépraxejezásobování průmyslovéhoparkuv Pískuteplemz bioplynovéstanice(BPS).TatoBPSmávýkon 1 189 kWe a 1177kWta postavilajiv roce 2012společnostSmartBioEnergys.r.o.vlastněnádvěmafyzickýmiosobami.Záměrem byloBPSodpočátkukoncipovats významnýmvyužitímtepla,zatímcovětšinabioplynovýchstanicbohuželvyrábípouzeelektřinu a teplomaří.Původníplánvybudovatstanici

nazpracováníbiologickyrozložitelnéčásti komunálníhoodpadua dodávatteplodo městskéhosystémuzásobováníteplemsenepodařiloprosadit,zájemodebíratteplopak potvrdiloněkolikpodnikův písecképrůmyslovézóně.Realizovanástanicetaknakonec používájakosubstrátyzemědělsképrodukty (kukuřičnousiláž,senáže,hovězíhnůja kejdu)a mázajištěnodbytprovícenež60%vyrobenéhotepla,cožlzepokládatzavelkýúspěch. Tentoprojektjevýjimečnýnejentím,žemezi stovkamiBPSpatřímezidesítkutěchs významnýmúčelnýmvyužívánímtepla,aleje zřejmějedinoustanicí,kterádodáváteplodo průmyslovézóny.(Historievznikuprojektu jepodrobnějipopsánav článku http://biom.cz/cz/odborne-clanky/bioplynova-stanice-dodava-teplo-podnikum-v-prumyslove-zone) bohuSlav málek Seven@Svn.cz WWW.Svn.cz

amazon v dobrovízi zíSkal breeam excellent společnost panattoni europe získala mezinárodní certifikát BreeAM excellent za výstavbu logistického distribučního centra pro Amazon v panattoni parku prague Airport i. Díky skóre 76,8 % jde nejen o nejlepší výsledek ze všech budov postavených pro společnost Amazon, ale dokonce i ze všech průmyslových budov na světě. MezinárodnícertifikaceBREEAMoceňuje stavbyz hlediskaudržitelnéhorozvojea dopadunaživotníprostředí.HalaAmazonumá rekuperacitepla,osvětleníLEDsesenzory,inteligentnísystémřízeníbudov(BMS),minimálníspotřebuvodya plynovétopenís nízkýmiemisemiNOx.Díkyměřidlůmprovšechny inženýrskésítělzeřídita optimalizovatspotřebuenergie.Z výstavbylzedálevyzdvihnoutpoužitímateriálůs omezenímtěkavých organickýchláteka výraznourecyklacistavebníhoodpadu.Energetickévlastnostidále posilujízvýšenáizolacestěna střechya těsnostbudovy.Kvůlizachováníkrajinnéhorázu v okolíbylyvysazenystromya širokáškála místníchrostlin.Zeleňdoplňujenověvybudovanékamennéprostředíproobojživelníky.

DíkysplněnívšechkritériíudělilBuildingResearchEstablishmentspolečnostiPanattoni Europezavýstavbudistribučníhocentra AmazonzávěrečnýcertifikátúrovněExcel-

lent.CertifikačníprocesrealizovalaspolečnostARCADISCZa.s. S ohledemnadlouhodobýtrendsnižování uhlíkovéstopybylov rámciprojektuzřízeno celkem10autobusovýchzastávek,abysezaměstnancimohlipohodlněa ekologickypřepravitdoprácehromadnoudopravouze stanicemetraZličíni z Kladnaa dalšíchpřilehlýchobcí.Proty,kteříjezdídoprácepo vlastníose,jepřipravenovelképarkoviště s 888 parkovacímimístyproosobníauta, 54 místypromotocyklya stanovištiprojízdní kola.K dispozicijsoui přístřeškyprojízdní kola.Uhlíkovoustopupomáhásnižovattaké 54parkovacíchmíst,kterásloužíprozaměstnancesdílejícívozidla.Systémsdílenífungujedíkynástěncea brožuřes instrukcemi.

facility manager

7/2015

17


úspory energií

vzdělávání Směrem k nzeb znovu ožívá Zkratka nZeB znamená nearly Zero energy Building neboli budovy s téměř nulovou spotřebou energie. o budovách s téměř nulovou spotřebou energie již bylo napsáno mnoho, nicméně jejich realizací na stavbách se stále nezabýváme v dostatečné míře. Mnoho nových budov zůstává jako nZeB pouze na papíře. v článku jsou popsány aktivity, které jsou připravovány s ohledem na zlepšení provádění nZeB.

Stáleexistujíbariéry,kteréznesnadňujírealizacikvalitnícha funkčníchnZEB.Mezitynejvýznamnějšípatříchybějícíjednotnýsystémřízenístavebnictví,špatnákoordinaceprací,nízká kvalitařízenínastavbách,nedostatečnákontrolastanovenékvalitypracía výkonů,nedostatekodborníkůproprovoza správubudov a nedostatečnémezioborovévzdělávání.Tyto bariérybymělopomociodstranitzaloženíškolicícha vzdělávacíchcenter,vytvořenívhodné strukturyprogramů,dlouhodobévzdělávání pracovníkůnastavbách,odborníkůi laiků. MezicílepatřírovněžobnoveníaktivitNárodní kvalifikačníplatformy(NKP),jejímžcílemje sjednotitorganizacesezájmemo vzdělávání pracovníkůnastavbách.Vlivbudovs téměřnulovouspotřebouenergienacelkovouspotřebu energieasinenínutnénijakvysvětlovat.Jakby mělybudovys téměřnulovouspotřebouenergievypadat?Jakpřesněfungujía jaksevůbec nZEBstaví?Právěnatakovéotázkybychom mělizískatodpovědivedvounovýchprojektechingREeSa Train-to-nZEB.Obamajíspolečnýcíl:Šířitpovědomí,znalostia vzdělávatrůznécílovéskupinyv oblastivýstavbynZEB.

18

facility manager

7/2015

ingreeS Projektbylzahájenv únoru2015a navazuje naprojektBUILDUPSkills.NaprojektuingREeSsepodílíČeskárepublika,Slovensko a Rakousko.Hlavnímcílemprojektujezejménarozvojpětivzdělávacícha školicích programůproodborníkyvestavebnictví,nastavenístálésítěškolitelůposkytujícívzdělávacíprogramysestavenév rámciprojektu, školeníškolitelůproposkytovanéprogramy, návrhnafinančníopatřeníusnadňujícímotivaciodborníkůzúčastnitsevzdělávacích programůa investovatdodalšíhovzdělání, návrhypovzbuzujícípoptávkupovysoce kvalifikovanýchodbornícícha dosaženífinančníchdohodk využitíESFprošíření vzdělávacíchprogramů.

train-to-nzeb: the building knoWledge hubS Train-to-nZEBožilv červnu2015.Projektuse účastníBulharsko,Rumunsko,Českárepublika,Turecko,Irsko,Německoa Ukrajina.Cílemjevytvořitfunkčnísíťškolicícha konzultačníchcenter(BKH),kterábymělaposkyto-

vatpraktickáškolenía komplexníkonzultačníslužbypropracovníkyvestavebnictvía připravovatvysocekvalifikovanéodborníkyse zaměřenímnarealizaciprojektůbudovs téměřnulovouspotřebouenergie(nZEB).Rozvíjetbysemělytakénovéprogramyproširší veřejnostzestavebnictvízejménaproúředníky,obchodnímanagery,nevládníorganizace, skupinyspotřebitelů,médiaapod.sezaměřenímnazvyšováníznalostía poptávkypo nZEBprojektech.BKHcentrabudoukolem sebevytvářetkomunituodborníkůnarealizacikvalitníchnZEBprojektů.Odroku2020 bymělymítvšechnynověpostavenébudovy téměřnulovouspotřebuenergie.Jetedydůležitévzdělávat,školita zvyšovatodborné dovednostipracovníkůvestavebnictví.Jenve čtyřechnovýchBKHcentrechsev různých školicíchkurzechpočítáodhademcelkem s 3 690nověproškolenýmilidmi,kteřísizvýšíodbornéznalostia kvalifikaci. jiří karáSek a jan veleba jiri.karaSek@Svn.cz


technologie

vakuové maniPulátory hh-intellitech společnost hh-intellitech byla založena v Dánsku v roce 2006. Za spolupráce s budoucími uživateli vyvinula vlastní zařízení, která umožňují snadnější, efektivnější a bezpečnou práci s těžkými deskovými materiály, především se sklem.

Vakuovémanipulátorysinašlysvojeodběratelenejprvenazápadoevropskýchtrzích.Díkyaktivníprodejnípoliticespolečnostisevšak postupněotevírajídalšítrhy.Velmiúspěšně seproduktyprosazujív USAa Austrálii.Na českéma slovenskémtrhuzastupujeznačku společnostROTHLEHNERpracovníplošiny. V současnédobějek dispozicičeskýma slovenskýmzákazníkůmucelenářadavšech produktůHH-Intellitech.Předvedenínebo zapůjčenítechnikyjemožnéz centrályv Praze–HorníchPočernicíchnebozestřediska v Nitře.ROTHLEHNERpředstavilmanipulátorynazačátkuletošníhoroku.Jejichvyužití sesetkalos překvapivěpozitivníodezvoučeskýcha slovenskýchfirem.

řada modelů glaSliFt Glaslift250umožňujejednoduchoumanipulacis břemenydohmotnosti250 kg.Sestrojemlzetedyvelmisnadnoa s výrazněmenší námahouprovádětnapř.montážoken,osazenívelkýchvýlohapod.Manipulátor Glaslift351jevýkonnějšívariantoustroje Glaslift 250.Lišísevlastnímpojezdema vyšší kapacitouzdvihu.Operátormůžes uchycenýmbřemenemvelmisnadnopojížděti na

Nasazení manipulátorů při rekonstrukci terasy na budově E-GATE v Praze. Hlavním důvodem nasazení manipulátorů bylo zvýšení bezpečnosti na stavbě. Rekonstrukci realizovali dva pracovníci místo standardního pětičlenného týmu.

delšívzdálenosti.Z těchtodůvodůjezařízení vybavenoakumulátorys velkoukapacitou a vlastnímdobíjecímagregátem.

glaSliFt 500 S modelemGlaslift500představilanašespolečnostkonceptunikátní3Dmanipulačníhlavy. Strojjsmevybavilidálkovýmovládáníma dálkovouservisnídiagnostikou.Vznikljedinečný, robustní,velmivýkonnývakuovýmanipulátor, kterýjeschopnýpracovats břemenydo500 kg aždovýšky5 mvevšechsměrech.Hydraulický proporcionálnísystém3Dhlavyjedimenzován provelmijemnoumanipulacis milimetrovou přesnostía s velmipomalýmchodem.

gerenuk 500 Dosahdovýšky5 mvšaknenídostačující. ProtojsmevyvinuliGerenuk–vakuovýdálkověovládanýmanipulátor,kterýlzezavěsit Gerenuk 500 v akci při zasklívání fasády. Manipulace s objemnými tabulemi proběhla rychle, spolehlivě a bez jakýchkoli škod.

navšechnyteleskopickénakladače,jeřáby a dalšízdvihacízařízeníkezvedáníprakticky všechznámýchstavebníchmateriálů.Gerenuk jesamostatnájednotka,nezávislánasvém hostiteli. Hlavnípřednostípřinasazenívakuových manipulátorůjezvýšeníproduktivitypráce a bezpečnostipřimanipulacis těžkýmibřemeny.PokudsepodívámepouzenaekonomickouvýhodnostpořízeníproduktůHH-Intellitech,majínadprůměrnounávratnost investice.Zkracujíčaskompletacezakázky, nákladynalidskouprácia snižujívýznamně množstvírozbitéhomateriálu.Práces vakuovýmimanipulátoryjerychlejší,přesnější a propracovníkyméněnamáhavá.Přináší takmajitelůmfiremvýznamnoukonkurenční výhodu,kterájepatrnápřikaždéjednotlivé instalaciskla,sádrokartonunebodesekobvodovéhopláště. tým hh-intellitech WWW.hh-intellitech.cz

facility manager

7/2015

19


technologie

PaSivní domy mýtů zbavené lidé se stále více zajímají o zdravý životní styl a o úsporu výdajů za energie. pozornost se proto obrací na energeticky úsporné bydlení. Zájemci o koupi bytu však často netuší, co si mají pod pojmem nízkoenergetická nebo pasivní stavba představit. obávají se vysokých cen nebo složitých technologií, které jim neumožní byt správně využívat.

Navícseobjevujeřadanepřesnýchčimylných informacíopřísnýchsměrnicíchEvropskéunie čiozdražováníbytůkvůlidrahýmtechnologiím.Tytoinformacejsoučastopouhýmimýty. DeveloperskáspolečnostJRD,kteráúsporné domyvČeskuúspěšněstavíjižvícenež12leta kolem90%bytůvenergetickyúspornýchdomechprodáještěpředkolaudacípříslušného projektu,setytomýtysnažívyvrátit. mýtus: moderní technologie a náročnější výstavba energeticky úsporné domy a byty prodražují. proto jsou ceny pasivních bytů mnohem vyšší než těch „obyčejných“. Skutečnost: Natrhusnovýmbydlenímpanujevelkákonkurence.Protoprojekt,kterýchce uspět,musíbýtkonkurenceschopný,zejména cenou.Přitompořizovacícenaenergeticky úspornýchbytůJRDjesrovnatelnáscenouostatníchkvalitníchprojektů.Navícklientvpasivnímbytězískávelmikomfortníazdravé bydlení,kterévýrazněšetříprovoznívýdaje. mýtus: koupě pasivního bytu se nevyplatí. prezentované úspory jsou navíc hypotetické, ty skutečné jsou pak mnohem nižší. Skutečnost: Investovatdoenergeticky úspornéhobytu,kterýsvýmobyvatelůmvytvořízdravéprostředísestálečerstvýmvzduchem,sevyplatí.Klasickédomyspotřebují minimálně90kWh/m2 ročně,zatímcoenergetickypasivníbudovaméněnež15kWh/m2.

20

facility manager

7/2015

Bydlenívpasivnímdoměsseboupřináší oprotiběžnénovostavbě4×–6×nižšínákladynavytápěníaročníúsporuvevýši7000až 15000Kč.Měřenívpasivnímbytěklienta společnostiJRDvEcocityMalešicejasněukázalo,žereálnáspotřebateplanavytápěnívjednotceovelikosti58m2 sřízenýmvětráním srekuperacíteplabylapouhých2,5kWh/m2/rok. Obyvatelédvoučlennédomácnostipřitápěli zaminulouzimupouze4×,kdyžteplotavýraznějikleslaanesvítilosluníčko.Jinakse bytdíkyrekuperacistandardněvyhřálteplem zeslunce,spotřebičůalidskýchtělnad21°C apocitováteplotabyladíkydokonalýmizolacímaneexistenciprůvanuještěvyšší.Spotřebaenergienavytápěníčinilacelkem148kWh ročně,cožjepřiprůměrnéceněelektřiny 4,83KčzakWhpouhých715Kč. mýtus: evropská legislativa zavazuje členské státy eU svou směrnicí epBd ii k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energií. jde o nepřiměřenou regulaci trhu, která povede k zdražování nových bytů. Skutečnost: Směrnicezdalekanenítakpřísná.JRDjiž12letstavíenergetickyúsporné domysplňujícínormyplatnéprorok2020. Nařízenínevyhovujedeveloperům,kteříneumějístavětvenergetickyúspornémstandardu,aprotosejimmůžestavbaprodražit.Pro klientynavícvyplývázdanéhopředpisu mnohopozitiv.Dostanouvětšímožnostkupovatkvalitnějšíbyty,kteréjimpřinesou

úsporyvprovozníchnákladechazdravé vnitřníprostředí. mýtus: v pasivních domech a bytech se nesmějí otevírat okna, a proto v nich není čerstvý vzduch. Skutečnost: Tojeasinejznámějšímýtus,kterýseabsolutněnezakládánapravdě.Vpasivnímdomějemožnésioknootevřít,alejeto zbytečnékvůlihlukuaprachuzulice.Výměnuvzduchuzajišťujeautomatickýsystémřízenéhovětránízapomocirekuperačníjednotky.Tasezároveňstaráoudržovánípříjemnéstabilnívnitřníteploty.Vziměbyty ohříváavlétěvnichudržujepříjemnýchlad. mýtus: pasivní byt bez přístupu čerstvého vzduchu má špatný vliv na zdraví obyvatel. Skutečnost: Jetonaopak.Vpasivnímbytěje díkyřízenémuvětránísrekuperacízajištěn stálýpřívodčerstvéhovzduchubezprůvanu. Nehromadísezdeoxiduhličitý,jehožvysoká koncentracezpůsobujezdravotníobtíže.Čidlavbytěhlídajíoptimálníhladinuvlhkosti, abysenetvořilynebezpečnéplísněneboaby zdenebylpřílišsuchý,dráždivývzduch.Rekuperačníjednotkymajíprachovéfiltry,které bránípronikánínečistot.Mohoubýtvybavenyipylovýmifiltry,cožocenízvláštěalergici, astmaticialidésoslabenouimunitou. zdroj: jrd


Zajistěte si roční předplatné časopisu

FACILITY MANAGER

na rok 2016

Využijte nabídku a objednejte si předplatné časopisu FACILITY MANAGER v hodnotě 300 Kč! Za 300 Kč získáte: m 4 jednotivá čísla a 1 dvojčíslo časopisu FACILITY MANAGER m Elektronickou verzi časopisu do vašeho e-mailu m Aktuální informace z oboru formou newsletteru

Jak objednat: m Prostřednictvím www.facilitymanager.cz m E-mailem: redakce@wpevent.cz m Telefonicky: +420 246 033 022 nebo +420 604 269 828,

po–pá 9.00–16.00 hod. m Poštou: WPremium event, s. r. o.,

J. Masaryka 281/28, 120 00 Praha 2


investice

2015: rekordní inveStice do realit společnost colliers international v prosinci vydala výzkumnou zprávu, která se věnuje investičnímu, kancelářskému a průmyslovému trhu v praze a celé České republice ve 3. čtvrtletí roku 2015 a poskytuje i výhled do budoucnosti. V prvníchtřechčtvrtletíchletošníhorokudosáhlyrealitnítransakcev Českérepublicecelkovéhodnoty2,33mld.eur,cožznamená50%nárůst transakcíoprotistejnémuobdobíroku2014a dokonceo 225%oprotiroku 2013.Nejvíceaktivitvykázalmaloobchodnísektor,kdebylyv roce2015 uzavřenytransakcev hodnotě172mil.eur.Z tohove3. čtvrtletídosáhly výše170mil.eurdíkynákupuvlajkovéhoobchoduLouisVuittonv PařížskéulicinovýmrealitnímfondemKomerčníbankyIKS-KBRealitníFond.

Přibyly nové realitní inveStiční Fondy V kancelářskémsektorubylyve3.čtvrtletíuzavřenytransakcev celkovéhodnotě206mil.eur,cožjeo 77%vícenežve2.čtvrtletí.K nárůstupřispělaopětjednamimořádněvelkátransakce.MINTInvestmentsdoporučilIKS-KBRealitnímufonduuzavřítprvníakvizici–budovyv Praze4,Olbrachtově9.Celkovákupnícenasevyšplhalana 50mil.eur.Odvětvílogistikybylov tomtočtvrtletírelativněklidné. Uzavřenybylypouzedvaobchody. Vůbecnejvětšítransakcí3.čtvrtletíbylakoupěrezidenčníplatformy RPGByty,podnikuovládanéhočeskýmmiliardářemZdeňkemBakalou.NovýmmajitelemjenyníRoundHillCapital.Celkovávýšetransakcedosáhlapřibližně700mil.eura zahrnovalaportfolio43000bytůnaOstravsku. Ve3.čtvrtletísečeskýtrhdočkalpřílivunovéhokapitálumezinárodníhoi tuzemského.VedlenovéhofonduKomerčníbankya příchodu RoundHillCapitalpřibylyi novérealitníinvestičnífondymístníchinvestorů,např.RedsideFunds.

hlavní událoSti ve 3. čtvrtletí 2015 na PražSkém kancelářSkém trhu CelkovározlohakancelářskýchprostorvPrazenakonci3.čtvrtletí 2015dosahovala3,19mil.m2.Dokončenybylyčtyřikancelářskébudovy,z nichždvěbylyzrekonstruovány.Ve3.čtvrtletínověvzniklo celkem55200 m2.DokončenybylybudovyAviatica(23100m2) v Praze5a CorsoCourt(16900m2)v Praze8;zrekonstruoványbyly B3Pankrác(11500m2)v Praze4a AeroHouse(3700m2)v Praze8. V tomtoa předchozímčtvrtletíserovněžuzavřelonezvyklemnoho budoucíchsmluvo pronájmu.Téměř40%novýchkancelářskýchprostorbylopronajatoještěpředdokončením. I přespoměrněvelkémnožstvídostavěnýchprostorve3.čtvrtletí kleslamíraneobsazenostiv Prazeo 0,4%na16,4%vesrovnání s 2. čtvrtletím.V Prazejenyní522500m2 neobsazenýchprostor,což jetéměřstejnějakove2.čtvrtletí,avšakv meziročnímsrovnáníjeto o 25%více.Nejvícedostupnýchkancelářskýchprostorjev Praze5 (106200m2),cožpředstavujepětinuvolnýchkancelářskýchploch v Praze.CododostupnostikancelářskýchprostorPraha4(99300m2 volnýchkancelářskýchprostor)předčilaPrahu1s 82900m2.Nejmé-

22

facility manager

7/2015

něvolnýchkancelářskýchprostorjev Praze10(20400m2),v Praze3 (21600m2)a Praze9(21900m2). V poslednímčtvrtletíroku2015jižbyladokončenaadministrativní budovaEnterprise(29000m2)v Praze4,třetínejvětšístavbadokončenáv letošnímroce.Dokonceletošníhorokubymělobýtv Prazedodánonatrhcelkem190000m2 nověpostavenýchkancelářskýchprostor.Cosetýkávýšenájemného,pohybujesev 3.čtvrtletícenamezi 18,50a 19,50eury/m2/měs. Nabídkanovýchkancelářív roce2016budevýrazněnižší,předpokládáse,žev roce2016budedokončenoasijen42000m2.

trh PrůmySlových nemovitoStí ve 3. čtvrtletí 2015 Celkovánabídkaprůmyslovýchprostorv Českérepublicevčetněnovýchprostordokončenýchve3.čtvrtletíčiní5,54mil.m2.Odzačátku rokudošlok nárůstuo 8%(408000m2).Codonovénabídkybylo 3. čtvrtletíletosnejsilnějšía trhs průmyslovýminemovitostmia skladysezvětšilo 268600m2.Zajímavéje,ževšechnynovéprostoryve 3.čtvrtletíbylydodánynamíru. Míraneobsazenostiprůmyslovýchnemovitostív Českérepublice v posledníchšestičtvrtletíchi nadáleklesalaa dosáhla5,7%(pokles z 6,9 %ve2.čtvrtletí).Jdeo nejnižšíúroveňneobsazenostizaposledníchpětlet.Celkovějev Českérepublice315000m2 okamžitědostupnýchprostor,nejvyššímnožstvívolnýchprostorjev pražském regionu(118000m2). Nakonci3.čtvrtletí2015bylovevýstavbě376800m2,z čehožpřibližně30%tvořilaspekulativnívýstavba,v posledníchněkolika čtvrtletíchtobylo10–15%. Hrubápoptávkave3.čtvrtletíčinila344700m2,cožpředstavujepokleso 7%vesrovnánís 2.čtvrtletíma o 14%meziročně.Čistápoptávkapakčítala223100m2 a představuje65%hodnotyhrubépoptávky.Poskytovatelélogistickýchslužebovládličistoupoptávkuve 3. čtvrtletí,dosáhli43%podílu.Zbylých35%hrubépoptávkypředstavujíprodlouženénájemnísmlouvy.Základnínájemnév regionech nadobupětiletsepohybovalov rozmezí3,70–3,90eur/m2/měs. v Praze,3,70–4,00eur/m2/měs.v Plzni,3,75-3,95eur/m2/měs. v Ostravěa 3,95–4,25eur/m2/měs.v Brně. zdroj: collierS international


Profile for Wpremium event

Facility manager 7/2015  

- Ohlédnutí za letošním TFM - Vzdělávání směrem k nZEB znovu ožívá - Pasivní domy mýtů zbavené

Facility manager 7/2015  

- Ohlédnutí za letošním TFM - Vzdělávání směrem k nZEB znovu ožívá - Pasivní domy mýtů zbavené