__MAIN_TEXT__

Page 1

 , , Ě,     /  , , ,    

CZ&EN EDITION

MIPIM 2016 MIPIM 2016 /6

Smart Cities a parkování Smart Cities and parking / 36

Navrhování chytrých a udržitelných měst Designing smart and sustainable cities / 68

4 2016

DEVELOPM ENT NEWS

Ročník / Issue XVIII — C ena / Price 89 Kč / 3,40 €

| ELI Beamlines

01 Obalka.indd 1

5.4.16 15:22


03_5 Editoria_Obsah_Layout 1 5.4.16 16:25 Stránka 3

development news editorial

Prodej nádraží opět na pořadu Sale of stations on the agenda again P

řed několika lety si daly ČD zpracovat pasportizaci majetku, aby měly představu, co vlastně mají ve své správě. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na agenturu, která bude po balíčcích typu „lukrativní objekt na dobrém místě + ruina v zapadákově“ majetek rozprodávat. Předcházela tomu série důvěrných jednání za zavřenými dveřmi, jak konstatoval tehdejší náměstek pro správu majetku ČD: „Někteří developeři nám tady intenzivně leští kliky.“ Tentokrát je strategie poněkud odlišná: Veškeré budovy ČD, které jsou ještě k mání, by měly být převedeny, resp. prodány do majetku SŽDC. Celková cena byla odhadnuta na 3,2 mld. Kč. Nový majitel má v plánu do čtyř let dlouhodobě zanedbané budovy opravit a ty nepotřebné zbourat nebo prodat. ČD však dostala ze soukromého sektoru nabídku, která značně převyšuje částku, kterou zadlužené ČD požadují. Na výsledek rošády a na nové zakázky toužebně čekají i stavební firmy. Jen zřídka se totiž objeví něco podobného jako výběrové řízení pražských dopravních podniků na rekonstrukci 25 toalet ve stanicích pražského metra, kde je plánováno proinvestovat 173 323 000 Kč, což svádí k představě, že zde budou instalovány kohoutky z ryzího zlata. Nicméně magistrát se snaží objem investice obhajovat a předkládá veřejnosti řadu argumentů. Na posledním veletrhu MIPIM v Cannes však Praha zazářila jen díky jednomu ze svých spoluvystavovatelů. Investice z fondů EU do projektu ELI v Dolních Břežanech se vyplatily; po letech se prosadila stavba z ČR a v kategorii Průmyslové a logistické nemovitosti zvítězila. Porotu oslovilo důmyslné architektonické řešení náročného vědecko-technického komplexu, který pochází z pražské kanceláře Bogle Architects. Přišla i velmi smutná zpráva: Ve věku 65 let zemřela jedna z největších postav moderní architektury Zaha Hadid. ARNOŠT WAGNER

C

zech Railways had a passportization of their assets done a few years ago in order to know what they actually administrate and manage. A tender for the agency that would sell the assets in a package of ‘lucrative buildings in a good location + a ruin in the backwoods’ style was subsequently announced. This was preceded by a series of confidential meetings held behind closed doors, as the then assistant director for the administration of Czech Railways’ assets said: “Some developers are intensively polishing door handles here.” The present day strategy is a little different: All the buildings owned by Czech Railways, and which are still available, should be transferred, or let’s say sold, to the Railway Infrastructure Administration. The total price was estimated at CZK 3.2 billion. The new owner is planning to reconstruct the, over the long term, dilapidating buildings within the period of four years and to demolish or sell unnecessary ones. However, Czech Railways received an offer from the private sector, which considerably exceeds the amount that indebted Czech Railways require. Also, building companies are awaiting the results of the shuffling, waiting longingly for new procurements. It does not happen every day that a tender by Prague’s transport companies is announced for the reconstruction of 25 toilets at Prague underground stations, where there is an investment plan for CZK 173,323,000, which tempts one to imagine that there are to be genuine gold taps fitted. Nevertheless, the council is trying to vindicate the investment volume and keeps issuing an array of arguments. However, Prague stood out at the last MIPIM trade fair in Cannes due to one of its co-exhibitors. The investment from EU Funds into the ELI project in Dolní Břežany paid off and a construction from the Czech Republic managed to win in the category of Industrial and Logistics Real Estate. The jury was impressed by the ingenious design of the demanding science-technology complex, which originates from the Prague office of Bogle Architects. Yet we also had some very sad news: Zaha Hadid, one of the great personalities of contemporary architecture passed away at the age of 65. ARNOŠT WAGNER

Předplatné www.developmentnews.cz

Partneři Partners


03_5 Editoria_Obsah_Layout 1 5.4.16 16:25 Strรกnka 4


03_5 Editoria_Obsah_Layout 1 5.4.16 16:25 Stránka 5

development news obsah / contents

Obsah Contents TÉMA / TOPIC

6 7 11 13

Region CEE zůstává pro investory nadále atraktivní The CEE region remains attractive for investors Česká stopa v Cannes Czech footprint in Cannes Ostrava bude fajnOVA! Ostrava will be ‘fajnOVA’! MIPIM Awards 2016

44

EKONOMIKA / ECONOMY

46

48 52

16

Bogle Architects získali MIPIM Award Bogle Architects wins MIPIM Award

20

Globus se v Prologis Park Prague-Jirny rozrůstá Globus expanding at Prologis Park Prague-Jirny Stavební zakázky odevzdáváme včas a v požadované kvalitě We hand over building work on time and in the required quality Protisluneční skla nás ochrání Solar control glass will protect us Velkoformátové fasádní desky Trespa® Meteon® Large scale facade panels Trespa® Meteon® Zelená města – města budoucnosti Green cities – cities of the future Dopravní projekty v Brně Transport projects in Brno Registrační značka jako parkovací lístek Registration plate as a parking ticket Smart Cities a parkování: Pohled, který možná překvapí Smart Cities and parking: A view that might surprise V Bratislave skutočne metro nebude Underground really won’t be in Bratislava Město pro lidi, ne pro auta Town for people, not for cars

Moderní kancelář pro zvýšení efektivity a výkonu Modern office for an increase of effectiveness and performance

Bez čeho se neobejde stavební záměr či developerská činnost What a construction or development project cannot do without Stavaři se obávají poklesu veřejných zakázek Builders worry about fall in public procurements Lázeňství výrazně pomohlo oživit cestovní ruch Spa industry helped to revive the tourist trade considerably

PROJEKTY / PROJECTS

22 26 28 30 32 34 36 38 40

56 60

Každé dobře řízené lázně mají na trhu své místo All well managed spas have a place in the market Vady stavby Construction defects

ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

64 68 71

Lázeňská dominanta Spa landmark Navrhování chytrých a trvale udržitelných měst Designing smart and sustainable cities Zaha Hadid (1950–2016)

KALEIDOSKOP / KALEIDOCOPE

72 73

Čeští módní návrháři slavili úspěch v Londýně Czech designers honoured in London Aktuality News

dn 4/2016

5


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:38 Stránka 6

téma / topic MIPIM 2016 / MIPIM 2016

Region CEE zůstává pro investory nadále atraktivní The CEE region remains attractive for investors V pátek 18. března skončil veletrh MIPIM, největší evropská přehlídka. nemovitostí a investičních příležitostí, jejíž 27. ročník probíhal. ve Festivalovém paláci francouzského Cannes od úterý 15. března..

P

odle realitních odborníků region střední a východní Evropy zůstane i letos v hledáčku světových investorů – a o České republice to platí obzvlášť. Investoři, jichž přijelo do Cannes na 4 800, měli proto příležitost seznámit se s širokým potenciálem města pro různorodé investiční záměry. Ústředním tématem letošního ročníku MIPIM se stalo bydlení jako reakce na aktuální vývoj, kdy miliony obyvatel planety směřují z venkova do měst. Právě pro města a regiony je MIPIM důležitou příležitostí pochlubit se realizovanými projekty, představit své vize a v podmínkách stále většího konkurenčního boje mezi metropolemi a celými regiony také přilákat investory VELETRH JAKO UKAZATEL GLOBÁLNÍCH TRENDŮ

MIPIM patří k nejvýznamnějším globálním evropským fórům v oboru. Než byla k dispozici oficiální statistika veletrhu, činila podle odhadu francouzského organizátora účast na 23 500 akreditovaných návštěvníků z 89 zemí. Také letos se MIPIM stal ukazatelem globálních trendů. Světový realitní trh se mění, protože musí reagovat na globální ekonomické, demografické, klimatické i regulativní změny. Jedno z klíčových diskusních fór na veletrhu se proto týkalo dopadů poslední konference OSN o ochraně klimatu (COP 21) na investice na realitním trhu. Odborníci v čele s Terri Willsovou, ředitelkou Světové rady pro šetrné budovy, a Josefinou Lindblomovou, která za tuto problematiku zodpovídá v Evropské komisi, debatovali mj. o tom, co musí sektor komerčních realit udělat, aby vyhověl novým regulativům ze strany jednotlivých států i Evropské unie. ÚSTŘEDNÍ TÉMA: BYDLENÍ

Bydlení jako ústřední téma MIPIM přitahovalo pozornost z mnoha důvodů. Podle analýzy OSN se do roku 2050 zdvojnásobí počet obyvatel ve městech ze současných 3 mld. na 6 mld. To bude klást na velká města obrovské nároky, např. pokud jde o strategie investování, architekturu či stavební technologie. Tomuto tématu bylo z různých úhlů pohledu vě-

6

dn 4/2016

nováno několik konferencí a různé panelové diskuse, na nichž odborníci debatovali o bydlení a jeho regionálních specifikách (např. pronájem vs. koupě, rodinné domy vs. byty, bydlení v centrech měst vs. na jejich okrajích apod.). Problematiky bydlení se týkal i tradiční summit primátorů světových měst ve středu 16. března, kde o „chytrých městech“ diskutovalo na 80 hostů. V neposlední řadě se mluvilo o inovacích, letos např. o dronech, které nacházejí využití i ve světě realit (filmování a fotografování pozemků pro výstavbu a v jejím průběhu, dozor na stavbě apod.). Speciální workshopy měly jednotlivé segmenty realitního trhu. Vedle bydlení byla řeč i o maloobchodních a kancelářských budovách, hotelech, průmyslových a logistických nemovitostech a o projektech pro zdravotní péči, které se dostávají do centra zájmu v souvislosti se stárnutím světové populace. RED

The MIPIM trade fair, the largest European display. of real estate and investment opportunities, whose. 27th successful year was held at the Festival Palace. in Cannes, France, from Tuesday, 15th March, finished. on Friday, 18th March..

B

ased on real estate specialists for Central and Eastern Europe, it will remain in the global investors’ viewfinder this year – and this goes for the Czech Republic in particular. Those investors who went to Cannes, some 4,800 of them, had an opportunity to become familiar with the town’s broad potential for various investment projects. The main topic of this year’s MIPIM was housing, being in response to current development whereby millions of people are heading from the country to towns. And it is the towns and regions where MIPIM represents an important opportunity to show realised projects, introduce one’s visions and, under the conditions of


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:38 Stránka 7

téma / topic / MIPIM 2016

MIPIM 2016

graphic, climatic and regulative changes. That is why one of the key discussion forums at the trade fair referred to the impact that the latest UN conference on climate change (COP 21) has on investment in the real estate market. Specialists led by Terri Wills, CEO at the World Green Building Council, and Josefina Lindblom, who is responsible for this issue at the European Commission, were also discussing what the sector of commercial real estate must do in order to accommodate new regulations from individual EU countries. MAIN TOPIC: HOUSING

a bigger and bigger competitive battle amongst metropolises and regions, to also attract investors. TRADE FAIR, AN INDICATOR OF GLOBAL TRENDS

MIPIM belongs to the most significant global European forums within its segment. Before the official statistics of the trade fair were available, attendance was, according to the estimate of the French organiser, some 23,500 recognised visitors from 89 countries. Even this year, MIPIM has become the indicator of global trends. The global real estate market is changing as it needs to respond to global economic, demo-

Housing, being the main topic of MIPIM, attracted attention for many reasons. Based on the UN’s analysis, the number of people in towns will double before 2050 from the current 3 billion to 6 billion. That will put significant demands on large cities, for instance when it comes to investment strategies, architecture or building technology. There were several conferences and various panel discussions dedicated to this topic via different angles. Specialists were discussing housing and its regional specifics (for instance lease vs. purchase, family houses vs. apartments, living in city centres vs. on their outskirts and so on.). The traditional summit of global cities mayors held on Wednesday, 16th March, also attended to the housing issue and ‘smart cities’ there were discussed by some 80 guests. Last but not least, discussions also included innovations, this year, for instance, drones, which are also finding their use in the world of real estate (filming and taking pictures of land for development and during construction, building site supervision and others). The special workshops were as individual segments of the real estate market. Apart from housing, other topics discussed included retail and administrative buildings, hotels, industrial and logistic real estate and projects for health care services, which are becoming the centre of attention due to an aging global population. RED

Česká stopa v Cannes Czech footprint in Cannes O přízeň investorů usilovalo také hlavní město Praha a moravskoslezská. metropole Ostrava. Investovat v České republice může být v blízké budoucnosti. pro investory atraktivní i díky tomu, že celková výkonnost regionu střední. a východní Evropy loni předčila očekávání..

P

odle realitní poradenské společnosti CBRE investice v zemích CEE (s výjimkou Ruska) v roce 2015 dosáhly 9,9 mld. eur; v porovnání s rokem 2014 vzrostly o 25 % a v ČR dokonce o 40 %, čímž dosáhly investičního objemu 2,842 mld. eur. Také výhled na letošní rok je i přes předpoklad mírného poklesu podle CBRE pozitivní; investice do komerčních nemovi-

tostí se odhadují na asi 2 mld. eur. Rostoucí důvěru v domácí ekonomiku potvrzuje rovněž únorový průzkum českých expertů sdružených v Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), kdy 75 % dotázaných považuje tuzemskou ekonomiku za nejvýznamnější pozitivní faktor rozvoje (růst HDP ČR za celý rok 2015 činil 4,3 %, což je nejvyšší zvýšení za posledních 8 let).

dn 4/2016

7


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:39 Stránka 8

téma / topic MIPIM 2016 / MIPIM 2016

Struktura investic do realitního sektoru se mění. Podle společnosti Cushman & Wakefield stále více hýbe trhem e-commerce. Internetové nakupování může mít ve střední Evropě větší význam pro rozvoj průmyslových nemovitostí než automobilový průmysl, který byl tahounem tohoto trhu posledních 20 let. Ve střední Evropě je nyní k pronájmu téměř 20 mil. m2 moderních průmyslových ploch, vloni bylo postaveno přes 1,5 mil. m2 nových hal. Právě v tomto segmentu očekávají podle únorového průzkumu ARTN realitní odborníci nejvyšší nárůst nových projektů (83 % dotazovaných). SPOLUVYSTAVOVATEL PRAHY S VÍTĚZNOU TROFEJÍ

Praha přivezla do Cannes projekty Staroměstské a Holešovické tržnice, které podrobněji představila veřejnosti na oficiální prezentaci „Prague? What else!“ve své expozici ve středu 16. března. Radní Libor Hadrava označil účast Prahy na veletrhu jako jedinečnou příležitost ukázat evropským i světovým trhům potenciál města, a to nejen jako atraktivní cíl investičních záměrů, ale i jako otevřeného města s výrazným ekonomickým a lidským potenciálem, výhodnou strategickou polohou a investorskou přitažlivostí. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy zastupitelstva HMP, se zaměřila na představení Prahy jako vstřícného, kulturního města s vynikající dostupností. Připomněla přípravu metropolitního plánu a vyjmenovala několik bodů, jak město zvelebit a vytvořit z něj přívětivé a přátelské místo pro život. „Zejména aktivovat nevyužitý potenciál vnitřního města, podporovat charakter jednotlivých čtvrtí a zamezit rozšiřování hranice Prahy“, uzavřela své vystoupení. V expozici Prahy se představili i spoluvystavovatelé. Jedním z nich byl i architektonický ateliér Bogle Architects, který si z Cannes odvezl hlavní cenu v kategorii Průmyslové a logistické nemovitosti. Cenu během slavnostního vyhlášení MIPIM AWARDS převzaly výkonná ředitelka Viktorie Součková a ředitelka společnosti Barbora Markechová. Developerská skupina CRESTYL představila např. bytový a administrativní projekt DOCKS a 4BLOK, což je jeden z jejích největších rezidenčních projektů, který poblíž centra města nabídne 210 bytů na 13 000 m2. Společnost P3 na veletrhu prezentovala svá logistická centra v okolí Prahy, zatímco Unibail-Rodamco na veletrhu předvedla úspěšná obchodní centra Chodov a Centrum Černý Most (CČM). OSTRAVA SE STRATEGICKÝM PLÁNEM ROZVOJE

Moravskoslezská metropole Ostrava představila společnou expozici s komerčními partnery (Arch.Design, CTP, Multi Czech Republic, P3 Logistic Parks, PRK Partners, Red Group, Veolia Energie ČR a AFI – Sdružení pro zahraniční investice).Ostrava v Cannes prezentovala svůj široký potenciál pro různorodé investiční záměry. Rozhodování o působení investorů v Ostravě ovlivňují také strategické vize města zhmotněné v přípravě nového strategického plánu rozvoje na období 2017–23 s výhledem na dalších 20 let. Mezi prezentovanými projekty vyvolaly největší pozornost rozvoj městských částí Nová Karolina a Dolní Vítkovice jako ukázkové revitalizace rozsáhlých území a také Vědeckotechnologický park Ostrava (VTPO). V zahraničí hrají takové

8

dn 4/2016

projekty významnou roli pro rozvoj města, zvyšují jeho prestiž, konkurenceschopnost i úroveň života obyvatel. V první fázi projektu by ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) mohlo vzniknout nové vědecké centrum se zaměřením na moderní technologie a výzkum s až 2 000 pracovních míst. Právě VŠB-TUO se jako jediná vysoká škola z ČR dokázala vklínit do nedávného prestižního žebříčku Times Higher Education s 200 nejlepšími univerzitami v Evropě. A dobře si stojí i samotné město Ostrava, když získalo ocenění „Město budoucnosti“ od prestižního časopisu fDi Magazine ze skupiny Financial Times. Patří jí 9. místo mezi středně velkými evropskými městy (s 200 000–750 000 obyvateli). Na revitalizacích rozsáhlých území typu Nová Karolina či Dolní Vítkovice je patrný klíčový význam spolupráce města se soukromými investory. Právě MIPIM patří pro svůj globální dosah k důležitým akcím pro jednání s nimi. Summitu Real Estate Invest v rámci MIPIM, věnovanému realitním investicím, se zúčastnili zástupci 50 nejvýznamnějších světových institucionálních investorů, jejichž celkové jmění v investičních fondech dosahuje více než 453 mld. eur. Řada z nich pochází z mimoevropských zemí: např. z USA, které jsou v současné době v ČR investorsky zastoupeny vůbec nejvíce, či z asijských států (Čína, Korea, Katar, Spojené arabské emiráty, Singapur), z nichž řada investorů již v Ostravě a okolí úspěšně působí. Na letošním MIPIM Ostrava také sondovala zájem o investice v historickém centru města. RED / FOTO: MIPIM, MMO, AGENTURA RAPID

MIPIM 2017 se uskuteční v Cannes od 14. do 17. března 2017.


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:39 Stránka 9

téma / topic / MIPIM 2016

MIPIM 2016

The capital city of Prague and the Moravian-. -Silesian metropolis Ostrava were also aiming. at investor favour. Investing in the Czech Republic. can be attractive for investors in the near future. as the overall performance of the Central and. East European regions exceeded all expectations. last year..

A

MIPIM 2017 will be held in Cannes from 14th to 17th March, 2017.

ccording to the real estate consultancy company CBRE, investment in CEE countries (apart from Russia) came to EUR 9.9 billion in 2015; compared with 2014, they increased by 25% and in the Czech Republic by 40%, and thus achieved an investment volume of EUR 2.842 billion. The forecast for this year is also positive, despite the prerequisite of a slight decrease; investments in commercial investment are estimated at about EUR 2 billion. An increasing confidence in the local economy is also confirmed by the February survey carried out by Czech experts associated to the Association for Real Estate Market Development, whereby 75% of respondents consider the local economy to be the most significant positive development factor (growth of GDP ČR was, for the whole year of 2015, 4.3%, which is the highest increase in the past eight years). The structure of investment in the real estate sector is changing. According to Cushman & Wakefield, it is e-commerce that is driving the market more and more. Online shopping can be, in Central Europe, of more significance for the development of industrial real estate rather than the automotive industry, which has been the driving force of this market over the past 20 years. In Central Europe, there are currently almost 20 million sq m of modern industrial premises for lease. More than 1.5 million sq m of new halls was built last year. And it is this segment where the real estate specialists expect, according to the February survey by ARTN, the highest increase in the number of new projects (83% of respondents).

CO-EXHIBITOR OF PRAGUE WITH A WINNING TROPHY

Prague came to Cannes with the projects of Staroměstská and Holešovická market place, which they introduced to the public in more detail at the official presentation of ‘Prague? What else!’ on Wednesday, 16th March, within their exposition. Councillor Libor Hadrava described Prague participation in the trade fair as a unique opportunity to show European as well as global markets the city’s potential of being an attractive target for investment projects as well as that of an open city with more distinct economic and human potential, an advantageous strategic location and attractiveness for investors. Eliška Kaplický Fuchsová, Chairperson of the Committee on Culture, Heritage Conservation, Exhibition Management, Tourism and Foreign Relations at the council for the capital city of Prague, focused on introducing Prague as a helpful and responsive cultural city with excellent accessibility. She commented on the metropolitan outline plan and named several points as to how to make the city thrive and turn it into a pleasant and friendly place for life and living. “Especially to activate the unutilised potential of the inner city, support the character of the individual districts and prevent Prague boundary line to be extended,” she said at the conclusion of her presentation. Prague’s exposition also included co-exhibitors’ work. One of them was the architectural studio of Bogle Architects, who went home with the main award in the category of Industrial and Logistics Real Estate. The award was accepted during the festive announcement of the MIPIM AWARDS by Viktorie Součková, CEO, and company director, Barbora Markechová. The development group CRESTYL introduced the residential and administrative project DOCKS and 4BLOK, which is one of their largest residential projects, and is to offer 210 apartments in an area of 13,000 sq m near the city centre. P3 presented their logistics centres around Prague and Unibail-Rodamco with their successful shopping centres Chodov and Centrum Černý Most (CČM).

dn 4/2016

9


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:39 Stránka 10

téma / topic MIPIM 2016 / MIPIM 2016

OSTRAVA WITH STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN

The Moravian-Silesian metropolis of Ostrava introduced a joint exposition with their commercial partners (Arch.Design, CTP, Multi Czech Republic, P3 Logistic Parks, PRK Partners, Red Group, Veolia Energie ČR and AFI – Association for Foreign Investment). Ostrava presented at Cannes their broad potential for various investment opportunities. Decision making regarding investors’ operation in Ostrava is also influenced by the city strategic visions which materialised in the preparation of a new strategic development plan for the period 2017–23 with an outlook for the next 20 years. The presented projects that evoked most attention included the development of the town districts of Nová Karolina and Lower part of Vítkovice, being demonstrable revitalisations of extensive areas as well as the Science and Technology Park Ostrava. Such projects play a significant role in the city development abroad. They increase its prestige and competitive strength as well as citizens’ living standards. In co-operation with the VŠB-Technical University Ostrava, the first phase will offer a new science centre specialising in modern technologies and research with up to 2,000 vacancies. And it is the VŠB-TUO that managed, as the only university in the Czech Republic, to get onto the latest prestigious rankings, the Times Higher Education with the 200 best universities in Europe. And the city of Ostrava is also doing well, having received the ‘City of the Future’ award from the prestigious fDi Magazine from the Financial Times Group. It holds 9th place amongst medium size European towns (with 200,000–750,000 residents). Key importance in the city co-operation with private investors is evident by the revitalisation of extensive areas such as Nová

Zeptali jsme se za vás: We asked: Jaký aspekt vznikajícího nového strategického plánu města Ostravy považujete za nejdůležitější? PETER BEČÁR, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI P3 PRO REGION STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY:

Pro nájemce našich logistických parků je zcela zásadním faktorem dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Proto velmi vítáme, že město Ostrava vzdělávání považuje za prioritu, ať už jde například o podporu místních univerzit, či rozvoj vědecko-technologického parku. JAKUB LICHNOVSKÝ, PARTNER ADVOKÁTNÍ

Karolina and the Lower Part of Vítkovice. And MIPIM belongs, due to its scope, to important events for dealing with them. The Real Estate Invest Summit, held within the framework of MIPIM and dedicated to real estate investment, was attended by representatives from the 50 most significant global institutional investors, whose overall assets in investment funds comes in excess of EUR 453 billion. Many of them come from countries outside Europe: for instance the USA, who are currently the mostly represented country in the Czech Republic from an investment point of view, or from Asian countries (China, Korea, Qatar, the United Arab Emirates, Singapore), from which many investors already operate successfully in both Ostrava and its surrounding areas. Ostrava was also probing into the interest in investment in the town’s historical centre at this year MIPIM. RED

JAN MYŠKA, PARTNER ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

OFFICE PRK PARTNERS:

Za klíčový aspekt ostravského strategického plánu považujeme proměnu a rozvoj těch částí města, které kdysi sloužily průmyslu, a jejich organické začlenění do nové, přívětivější podoby. Ostrava se pomalu zbavuje nálepky průmyslové aglomerace a proměňuje se v atraktivní destinaci. To je podle našich zkušeností s domácími i zahraničními klienty velice důležité pro přilákání finančního, ale také lidského kapitálu. Přeji Ostravě v tomto ohledu co nejvíce úspěchů.

Apart from the development of human resources, we also see potential in the new strategic plan of Ostrava as well as in the gradual development of the city development areas. Ostrava does have universities with excellent reputations (for instance VŠB-Technical University of Ostrava) yet university graduates leave the region. The idea is to make life in Ostrava so attractive for them that they are going to stay and build their own professional careers there. JAN MYŠKA, PARTNER OF THE LAW OFFICE WOLF THEISS:

Which aspect of the new strategic plan of Ostrava do you consider to be the most important?

KANCELÁŘE PRK PARTNERS:

Vedle rozvoje lidských zdrojů vidíme potenciál nového strategického plánu Ostravy také v postupném developmentu rozvojových území města. V Ostravě jsou sice univerzity s vynikajícím renomé (např. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), ale vysokoškolští absolventi přesto z regionu stále odcházejí. Jde o to, aby byl pro ně život v Ostravě natolik atraktivní, že zde zůstanou a budou zde budovat svou profesní kariéru.

10

dn 4/2016

JAKUB LICHNOVSKÝ, PARTNER OF THE LAW

WOLF THEISS:

PETER BEČÁR, DIRECTOR OF P3 FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE:

An entirely fundamental factor for those clients of our logistics parks is a sufficient volume of a qualified labour force. That is why we welcome the fact that Ostrava considers education to be a priority, whether it is, for instance, in the support of local universities or the development of the Science and Technology Park.

What we consider to be the key aspect of Ostrava strategic plan is the transformation and development of those parts of town that used to serve industry, and include them organically in a new and more pleasant form. Ostrava is slowly disposing of the label of industrial agglomeration and is turning into an attractive destination. That is, based on our experience with both local and foreign clients, very important for attractive financial capital as well as human capital. In this respect, I wish Ostrava considerable success.


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:39 Stránka 11

téma / topic / MIPIM 2016

MIPIM 2016

Ostrava bude fajnOVA! Ostrava will be ‘fajnova’! Na stánku Ostravy v Cannes jsme se setkali s primátorem města. Ostravy Tomášem Macurou a požádali jsme ho o rozhovor..

TOMÁŠ MACURA

Ostrava připravuje nový strategický plán na období 2017–23. Jaké budou hlavní priority města? Zatím jsme na samém počátku přípravy strategického plánu rozvoje města (SPRM) na dalších 20 až 30 let. Chceme na to jít trochu jinak než v minulosti a do přípravy v maximální možné míře zapojit nejen odbornou veřejnost, ale především občany města, protože se jedná právě o ně. Plán bude vznikat v průběhu celého letošního roku, proces jeho přípravy jsme nazvali fajnOVA. V únoru se lidé mohli do přípravy SPRM zapojit vyplněním dotazníku. Jejich názory mohou významně ovlivnit to, jak bude Ostrava vypadat za sedm nebo deset let a co se bude ve městě v následujících letech dít. Ostravané, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, jsou z 64 % spokojeni se životem ve městě. Dotazník vyplnilo téměř 6 800 lidí, kteří v Ostravě žijí, studují a pracují. Za nejpalčivější oblast označují životní prostředí. Rádi by zlepšili také bezpečnost ve městě nebo čistotu a vzhled veřejných prostor. Významným tématem pro ně zůstává také rozvoj centra Ostravy. S těmito podněty budeme pracovat v dalších fázích tvorby plánu. Po celý rok 2016 budeme lidi vyzývat, aby se do přípravy plánu dále zapojili. Chystáme řadu diskusí a různých setkání. Podněty a představy o městě budeme od dubna sbírat na náměstích, akcích a frekventovaných místech.

Co bylo inspirací pro vznik nového strategického plánu? Plán bude jiný tím, že jej připravujeme za aktivní účasti odborníků, osobností a obyvatel města. Inspirací pro nás je tvorba plánů jiných měst v Česku a v zahraničí, například Prahy, Vídně, Liverpoolu a jiných. Připravujeme ambiciózní plán, který má městu přinést budoucí prosperitu a lepší vnímání města v očích obyvatel i návštěvníků. Nebude proto chybět mezinárodní a nadnárodní srovnání, třeba s Detroitem, Bilbaem nebo Turínem. Netvoříme plán jen „do šuplíku“, tvoříme jej pro město a jeho obyvatele, pro lidi, kteří v něm žijí, pracují a baví se. Stejně tak pro jejich děti, které v Ostravě budou chtít žít a budou se tady cítit dobře. Jsem přesvědčen, že naše město má velký a dosud nevyužitý potenciál rozvoje a je přitom jen na nás, zda a v jaké míře jej dokážeme využít. Podrobnosti a aktuální informace o tvorbě plánu a možnostech zapojit se jsou k dispozici na stránkách www.fajnova.cz. Jaká je současná situace s výstavbou nových administrativních budov? Na konci roku 2015 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě celkem 208 400 m2 kancelářských ploch, z čehož 71 % představují budovy třídy A. Dokončena byla administrativní budova Vratimovská o výměře 3 000 m2. V současnosti se v Ostravě nenacházejí žádné kancelářské prostory ve výstavbě. Ve druhé polovině roku 2015 bylo nově pronajato 11 000 m2 kancelářských ploch a volně k dispozici bylo celkem 47 200 m2 administrativních prostor, což představuje neobsazenost 22,7 %. Nejvyšší dosahované nájemné se v Ostravě pohybuje kolem 11,50 eur/ m2/měsíc. Jak se v celkové koncepci města projevuje rozvoj nových městských částí jako Nová Karolina či Dolní oblast Vítkovice? Obě tyto části města – a nejen ty – se rozvíjejí dobrým směrem. Cílem však není pouze stavět jednotlivé stavby. Jde také o jejich propojení a o změnu celé tváře i fungování města. Za zajímavý projekt s potenciálem propojit město v doslovném i přeneseném slova smyslu považuji například projekt městské lanovky. Mám na mysli lanovou dráhu s kabinami jako součást veřejné dopravy. Hlavní trasa by vedla z Dolní oblasti Vítkovic přes Novou Karolinu a Černou louku až do zoo. Odbočka by mohla směřovat z Černé louky na Landek. Práci na projektu městské lanovky jsme již zahájili, a to zadáním studie proveditelnosti. Reakce veřejnosti jsou velmi pozitivní. Diskuse o lanovce navíc zapadá do přípravy strategického plánu, o němž jsem už hovořil. Zajímá nás, co lidem ve městě chybí, co by v Ostravě chtěli mít apod. Projekt by elegantně vyřešil přetížené parkoviště u zoo, dopravně by spojil atraktivity ve městě s jeho centrem, a to by zna-

dn 4/2016

11


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:39 Stránka 12

téma / topic MIPIM 2016 / MIPIM 2016

menalo nejen zlepšení životního prostředí díky ekologizaci dopravy, ale také oživení centra Ostravy. Na uvedených příkladech Nové Karoliny a Dolních Vítkovic je také patrné, jak důležitá je spolupráce města se soukromými investory. Město investuje do výstavby komunikací, technické infrastruktury či do sociálních a kulturních staveb. Avšak stavby, o kterých hovoříte, jsou realizovány téměř výhradně soukromou sférou. Jedná se o záměry, které sehrávají významnou roli při utváření města, jeho obrazu a v neposlední řadě i vnímání jeho obyvatel i návštěvníků. Proto je zde naše spolupráce rozhodující a považujeme ji za prioritu, které se intenzivně věnujeme. Tyto stavby, které reagují na stanovenou urbanistickou i územní koncepci města, bez koordinace s městskými investicemi v podstatě realizovat nelze. Obě oživily významné městské části. Jedna navazuje přímo na centrum města, druhá pak vdechla nový život národní kulturní památce. Město zde má možnost spolupodílet se na jejich vývoji, a to nejen finanční spoluúčastí, ale i územní přípravou. Zde se prokázalo, že je tento přístup efektivní a výhodný jak pro soukromé investory, tak především pro město. Plánuje se další rozvoj vědecko-technologického parku. Můžete být konkrétnější? Projekt rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO) reaguje na nedostatek odborných pracovních míst a odliv absolventů z města. Pro zvýšení konkurenceschopnosti musí Ostrava věnovat maximální úsilí rozvoji v oblasti výzkumu IT a zároveň vytvářet nová pracovní místa. V rámci projektu rozšíření VTPO může v první fázi být vytvořeno až 2 000 pracovních míst v oblasti vědy, výzkumu a inovací, další místa pak ve službách. Ve spolupráci s VŠB-TUO by tak mohlo vzniknout nové vědecké centrum se zaměřením na moderní technologie a výzkum. V zahraničí nebo například v Brně hrají takové projekty významnou roli pro rozvoj města, zvyšují jeho prestiž i úroveň života obyvatel. V současné době hledáme nejlepší variantu, kam rozšířený park umístit. RED / FOTO: MMO

We met the mayor of Ostrava, Tomáš. Macura, at Ostrava’s stand in Cannes. and asked him for an interview.. Ostrava is preparing a new strategic plan for the period 2017–23. What will be the town’s main priorities? At the moment, we are at the very beginning of preparation of the strategic plan for the city’s development for the next 20 to 30 years. We want to approach it a little differently than in the past and also to include the professional public as well as the town’s citizens, to whom it mainly applies, in the preparation stage as much as possible. The plan will be formulated throughout this year and the process of its preparation is called fajnOVA (cool). People had a chance to get involved in the preparation of the strategic plan for the town development in February by filling in a questionnaire. Their opinions have a significant influence on what Ostrava will look like in some seven or ten years and what will be happening in city in years to come. 64% of the citizens of Ostrava, who took part in the questionnaire, are satisfied with life in the town. The questionnaire was completed by nearly 6,800 people who live, study and work in Os-

12

dn 4/2016

trava. What they consider a pressing issue is the environment. They would also like to improve security in city and its cleanliness and look of public areas. The development of Ostrava centre also remains a significant topic for them. We will be working with these incentives in further phases of the plan creation. We will be inviting people throughout the year 2016 to take part in the plan. We are preparing a number of discussions and various meetings. Incentives and ideas will be collected from April in the square, at various events and more frequented places. What inspired the creation of the new strategic plan? The plan will be different for it is being prepared with the active participation of specialists, well known personalities and the town citizens. We were inspired by the creation of plans in other cities in the Czech Republic as well as abroad, for instance Prague, Vienna, Liverpool and others. We are preparing an ambitious plan that is to bestow the city with future prosperity and better perception of the city by both citizens and visitors to the town. Therefore, there will also be an international and trans-international comparison with Detroit, Bilbao and Turin, for instance. We are not creating a plan that is to end in a draw. We are creating it for the town and its citizens, for people who live there, work there and enjoy their time there, as well as for their children who will want to live in Ostrava and will feel comfortable there. I am convinced that Ostrava has a large and still unutilised development potential and it is up to us to what extent we can make use of it. Details and current information about the plan’s creation and possibilities as to how to take part in it are available at www.fajnova.cz. What is the current situation with regards to the development of new administrative buildings? By the end of 2015, the total area of modern administrative premises in Ostrava totalled -208,400 sq m of administrative premises whereby 71% represent A-class buildings. The administrative building Vratimovská with 3,000 sq m was completed. Currently, there are no administrative projects under construction in Ostrava. In the second half of the year, there were 11,000 sq m of new administrative premises


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:39 Stránka 13

téma / topic / MIPIM 2016

MIPIM 2016

leased and 47,200 sq m of administrative premises still vacant, which represents a level of 22.7% of unoccupied premises. The highest rent in Ostrava is about 11.50 EUR/sq m/month. How does the development of the new urban districts such as Nová Karolina or the Lower Area of Vítkovice show up in the city’s overall concept? Both of these parts of towns – and not just these – are developing in the right direction. However, the aim is not to build individual buildings. It is also about interconnecting them and about the change of the town overall image and function. What I, for instance, consider an interesting project with potential to interconnect the town both literally and in a figurative sense of speaking, is the project of a town cable railway. I am talking about the cable railway with cable cars that are a part of the public transportation. The main route would go from the Lower Area of Vítkovice through Nová Karolina and Černá louka all the way to the Zoo. There might be a line from Černá louka to Landek. We have already commenced work on the project of the town cable railway by ordering a feasibility study. The public’s response is very positive. Moreover, discussions regarding the cable railway also fit within the preparation of the strategic plan I have spoken about. We are interested in what people miss most in city, what they would like to see in Ostrava and others. The project would deal elegantly and stylishly with the overloaded car park by the Zoo and would interconnect the attractiveness of city with its centre from a transport point of view, which would represent an improvement of the environment due to the ‘ecologization’ of transportation as well as enlivening the Ostrava centre. What is also evident by the stated examples, Nová Karolina and the Lower part of Vítkovice, is how important the town’s co-operation with private investors is. We invest in the construction of roads, technical infrastructure and social and cultural buildings. Nevertheless, the buildings

you are talking about are almost exclusively realised by the private sector. They are projects that represent an important role within the town’s formation and its image and last but not least how residents and visitors see it. That is why our co-operation is crucial and consider it to be our priority that we attend to actively. The constructions that respond to the set out urban and planning town concept cannot basically be realised without co-ordination with the city’s investment. They both revived significant parts of Ostrava. One of them is adjacent to the city centre and the other bestowed new life onto a natural cultural site. The town has the opportunity to co-participate in their development through financial co-operation as well as in planning preparation. This is where this approach proved effective and advantageous for private investors and mainly also for the city. There is a plan for further development of the science and technology park. Could you specify it? The project for the expansion of the Science and Technology Park Ostrava STP responds to the lack of qualified labour force and graduates’ outflow from the town. Ostrava must pay maximal effort to the development of the area of IT research and also to create new vacancies in order to increase its competitive strength. The first phase of the expansion project of STP can help to create some 2,000 vacancies in the areas of science, research and innovations and also in services. In co-operation with VŠB-Technical University Ostrava, there may also be a new science centre that would specialise in modern technologies and research. Such projects play a significant role in the city development abroad or in Brno and also increase its prestige and residents’ living standards. We are currently looking for the best option as to where to locate the expanded park. RED / PHOTO: MMO WWW.OSTRAVA.CZ

MIPIM Awards 2016 V

yhlášení vítězů 26. ročníku MIPIM Awards se uskutečnilo ve čtvrtek 17. března. Výsledky byly oznámeny na galavečeru ve velkém sále Festivalového paláce v Cannes.

T

he 26th MIPIM Awards took place on Thursday, 17th March. The results were announced at a gala ceremony held in the main auditorium of the Palais des Festivals in Cannes. Administrativní centra Office & Business Development #CLOUD.PARIS, Paříž, Francie / Paris, France

Rezidenční projekty Residential Development Katscha, Norrköping, Švédsko / Sweden Rekonstruované budovy Refurbished Building Papillon, Düsseldorf, Německo / Germany

dn 4/2016

13


06-14 MIPIM_1_2_3_7,5ts_Layout 1 5.4.16 15:39 Stránka 14

téma / topic MIPIM 2016 / MIPIM 2016

Obchodní centra Shopping Centre Les Docks Village, Marseille, Francie / France Hotely a turistické resorty Hotel & Tourism Resort JW Marriott Venice Resort & Spa, Benátky, Itálie / Venice, Italy

Nemocnice a další projekty zdravotní péče Healthcare Development Queen Elizabeth University Hospital & Royal Hospital for Children, Glasgow, Velká Británie / United Kingdom

Zelené budovy Innovative Green Building Treurenberg, Brusel, Belgie / Brussels, Belgium

Městské projekty regenerace Urban Regeneration Project Crossrail Place, Londýn, Velká Británie / London, United Kingdom

Projekty budoucnosti velkého rozsahu (přesahující 100 000 m2) Best Futura Mega Project Duo Paris, Paříž, Francie / Paris, France

Projekty budoucnosti Futura Project Paradis Express, Lutych, Belgie / Liège, Belgium

Cena veřejnosti People’s Choice Award Shanghai Tower, Šanghaj, Čína / Shanghai, China FOTO / PHOTO: MIPIM

14

dn 4/2016


15 Inz Saint-Gobein_Glassolutions_1-1_Sestava 1 5.4.16 12:39 Stránka 15

ˇ SKLA JINÝ SVET GLASSOLUTIONS

Pro vaše potreby ˇ nabízíme komplexní ˇ rešení ve skle.


16-19 PR Bogle rozh_Layout 1 5.4.16 11:03 Stránka 16

téma / topic MIPIM 2016 / MIPIM 2016

Bogle Architects získali MIPIM Award 2016 Bogle Architects wins MIPIM Award 2016 V kategorii Průmyslové a logistické nemovitosti byl v soutěži MIPIM Awards 2016. na veletrhu v Cannes vítězem zvolen projekt ELI Beamlines v Dolních Břežanech. nedaleko Prahy..

S

ředitelkou pražské pobočky Bogle Architects Viktorií Součkovou jsme hovořili o oceněném projektu.

Mohla byste na úvod krátce představit váš ateliér? Bogle Architects je mezinárodní architektonické studio, které založil v roce 2012 Ian Bogle. V Praze působíme již osm let. S Ianem jsme se potkali zhruba před 16 lety v ateliéru Normana Fostera v Londýně. Následně jsme přešli do firmy Hamiltons, která se pak přejmenovala na Bogle Flanagan Lawrence Silver (BFLS). Před čtyřmi roky jsme se oddělili a založili vlastní ateliér Bogle Architects. V Praze vedu pobočku s 18 architekty, v Londýně pracuje přes 20 lidí a další ateliér máme v Hongkongu. Náš tým se skládá ze skupiny vysoce tvůrčích a zkušených architektů a inženýrů, kteří sdílejí společnou touhu navrhovat a stavět progresivní, nápaditou a inovativní architekturu. Jak byste popsala styl práce Bogle Architects? Usilujeme o elegantní konstrukční řešení, jakkoli je zadání složité. Filozofie našeho studia je založena na jasnosti myšlení, širokém úhlu pohledu a těsné spolupráci s klientem a celým týmem při procesu navrhování. Zakládáme si na tom, že jsme především designéři, ale rozumíme i komerční stránce projektů, umíme velmi dobře spolupracovat s klienty. At´už jde o jakýkoli projekt, klademe důraz na konzistentní a dynamický dialog. Ptáme se, kreslíme, modelujeme a opět se ptáme, až je zadání a náš návrh v souladu. Navíc se na každý projekt snažíme dívat trochu jinak. Naši klienti oceňují, že nejsme architekti, kteří něco jen nakreslí, ale tým, který věnuje pozornost všem aspektům projektu. Všechno je promyšlené do detailu, každá část má nějaký smysl, nějakou racionální funkci. Zároveň víme, že nemá cenu kreslit něco, co skončí v šuplíku a nikdy se nepostaví. My rádi stavíme, takže musíme vědět, že to, co nakreslíme, je zároveň proveditelné. To je vlastně případ ELI, který jsme tady v našem ateliéru kompletně do detailu kreslili, doslova takřka do posledního šroubku. Protože to byla veřejná zakázka, prováděcí projekt musel být velmi, velmi podrobný. Jste v ateliéru jen samí architekti? Je tu s námi několik inženýrů a samozřejmě spolupracujeme se statiky a dalšími potřebnými profesemi. Což je rozdíl mezi Prahou a Londýnem. V Anglii to funguje tak, že architekt působí jako team leader, vede skupinu konzultantů, ale klient si najímá každého zvlášť. Tady si klient vybere architekta – a ten si nasmlouvá všechny potřebné specialisty.

16

dn 4/2016

Na jaké projekty se specializujete? Nesoustředíme se na jeden typ projektů. Naše portfolio zahrnuje urbanismus, stavby administrativní, rezidenční, pro výzkum a vzdělávání aj. Stavíme například školy v Singapuru nebo ve Vietnamu, nyní také navrhujeme jednu soukromou školu na Slovensku. Máme rozdělaných několik kancelářských budov po Praze a několik projektů v Bratislavě. Dále máme hezký luxusní rezidenční projekt do 50 bytů v Praze 6, který se letos začne stavět. Jaké byly počátky prací na ELI? Projekt jsme získali na základě vítězství v mezinárodní architektonické soutěži vypsané Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR v roce 2009. Byla to veřejná zakázka a my si ji našli na webu, kde jsou zveřejněny tendry EU. Bylo zde jednoduché zadání: návrh laserového centra. Podmínkou bylo, že všechno musí být vypracováno v češtině, byly definovány odhadnuté náklady na projekt a čas, kdy má být stavba dokončena. Sou-


16-19 PR Bogle rozh_Layout 1 5.4.16 11:03 Stránka 17

téma / topic / MIPIM 2016

MIPIM 2016

VIKTORIE SOUČKOVÁ

Early Years International School Singapore

těž byla dvoukolová. V prvním kole každý architekt musel prezentovat své zkušenosti, takže jsme poslali brožuru s projekty, které jsme dělali v podobné hodnotě a rozsahu. Do druhého kola postoupilo asi 12 ateliérů z Čech, protože jednou z podmínek bylo, že ateliér musí mít kancelář v ČR. Nakonec jsme v září 2009 soutěž vyhráli. Následovala další podmínka: Do šesti týdnů jsme museli podat dokumentaci pro územní řízení. Protože stavba není v Praze, bylo třeba daleko méně vyjádření dotčených orgánů. V našem ateliéru na projektu skutečně velmi intenzivně pracovalo asi 10 lidí, kteří se věnovali podrobné dokumentaci. Při rozpracování návrhu s námi též spolupracovali specialisté fyzikálního ústavu z Anglie, Francie, Belgie a Německa. Následovala práce na další čtyři až pět let s projektanty dílčích profesí, např. PBA, Němec a Polák, AED, a během výstavby též se zhotovitelem, sdružením firem Metrostav, VCES a OHL ŽS (MVO). Podobných projektů nebylo ani v celosvětovém měřítku postaveno mnoho a samozřejmě neexistuje žádná příručka, kde je napsáno, jak má laserové centrum vypadat. Co všechno obsahovalo zadání? S kancelářemi jsme si na základě našich zkušeností poradili, stejně jako s přednáškovým sálem a přilehlými prostory, ale srdce objektu - budova pro laserové technologie byla skutečnou výzvou. Věděli jsme, že půjde o rozměrný železobetonový box o velikosti fotbalového hřiště v hloubce asi 8 m pod zemí a výšce 12 m nad zemí. Má železobetonové zdi o tloušťce až 1,6 m. Požadavky na to, co se bude dít uvnitř, vlastně vznikaly současně s tím, jak vědci vymýšleli celé zařízení. To znamená, že na začátku měli dané určité parametry a průběžně domýšleli technické podrobnosti a návaznosti. Zjednodušeně řečeno, v budově budou nainstalovány mimořádně silné lasery vystřelující paprsky dlouhé asi 1,5 km a letící neuvěřitelnou rychlostí. Tak mimořádná budova určitě vyžadovala speciální parametry… Základním zadáním bylo, že budova musí být naprosto pevná a stabilní, protože přístroje uvnitř jsou mimořádně citlivé na sebemenší pohyb. Proto je těžká monolitická konstrukce budovy ukotvená přímo ke skále. Dalším důležitým požadavkem bylo, aby celá laserová technologie byla osazena ve velmi čistém prostředí, kam smí proniknout minimum prachových částic. Jde o špičkové laboratorní prostředí, kde se např. teplota musí udržovat v přesném rozmezí s odchylkou pouze plus/minus 0,5 °C a všichni pracovníci se zde pohybují jen ve speciálních oděvech. Kdy bude laserové centrum zprovozněno? Existuje detailní 3D model samotného laserového zařízení velmi podrobně zpracovaný. V různých zemích např v ČR, v Německu, USA aj., se již vyrábějí jeho části, které se na místě poskládají. Počítá se, že odhadem do tří let by mohl ústav plně fungovat. Kolaudace proběhla úspěšně po 2,5 letech výstavby koncem minulého roku. V kancelářské části budovy se už pracuje. Ve francouzském Cannes jste získali cenu v kategorii Průmyslové a logistické nemovitosti. Jak k tomu došlo?

Protože jezdíme tradičně na mezinárodní veletrh nemovitostí MIPIM, tak víme, že existuje soutěž AWARDS. Po dokončení stavby v Dolních Břežanech jsme si řekli, že určitě má smysl projekt zaregistrovat. Celkem bylo do všech kategorií přihlášeno okolo 2 500 projektů. ELI byl jedním ze čtyř projektů v užším výběru v kategorii Průmyslové a logistické nemovitosti. Většinou jsme soupeřili s logistickými centry. Jak probíhalo hlasování? Hlasy mezinárodní poroty mají 50 % v celkovém součtu a druhou polovinu představuje hlasování účastníků samotného veletrhu. Všichni nám radili, že musíme jít do PR kampaně a projekt propagovat. Na panelech jsme byli na samém začátku chodby, kde se soutěžní návrhy prezentovaly podle abecedy. Náš panel na horizontu krásně zářil mezi ostatními, což mohlo ovlivnit celou řadu hlasujících. Co podle vás nakonec rozhodlo, že ELI vyhrál? Hlavně důmyslnost návrhu, zdařilá architektonická koncepce, která dává smysl a jasnou vizi. Věděli jsme, jaká je hranice rozpočtu a podle toho jsme vypracovali řešení. Lehká bílá stínicí konstrukce tzv. canopy sjednocuje jednotlivé funkční části komplexu budov – kanceláře, přednáškový sál, knihovnu, kantýnu a laserovou budovu. Je to srozumitelné pro všechny návštěvníky ELI: Tady jsou kanceláře, tady jsou výukové a jednací prostory a dál je laserová budova, jejíž důležitou součástí je tzv. návštěvnická galerie, kde je možné vidět, co se odehrává v laserových laboratořích. Celkově objekt působí jako „kampus“ slučující přehledně všechny funkce, které centrum ELI Beamlines pro svůj provoz vyžaduje. Jaká byla večerní party ve filmovém paláci v Cannes? Ceremoniál se odehrál ve velkém sále, skoro jako na Oscarech. Pro nominované byla vyhrazena místa. Krásná moderátorka francouzsky a anglicky vyhlašovala vítěze v různých kategoriích. No, a když přišla ta naše a moderátorka vyhlásila projekt ELI jako vítěze, nadšeně jsme s kolegyní vykřikly, vyskočily a šly si převzít cenu na pódium. Všichni nominovaní měli za úkol si připravit video v délce 30 vteřin o svém projektu. Po jeho promítnutí jsem měla krátký proslov, kde jsem vyjádřila naši radost a díky všem, kteří se na projektu podíleli. Získat tuto cenu byl mimořádný zážitek a to, že jsem stála na pódiu bylo velkou poctou jak pro mne, naši firmu, tak i pro všechny, kteří na projektu spolupracovali. Co pro ateliér Bogle Architects toto prestižní ocenění znamená? Je to obrovské PR… Jste připraveni na nové zakázky? Je to potvrzení našeho motta: Kvalita a zase kvalita. Všechno, co opustí naši kancelář, musí mít špičkovou kvalitu – prověřeno, zkontrolováno. Nicméně jsme otevření všem zakázkám. Rádi bychom měli co nejširší portfolio. Doufáme, že cena nám pomůže, že se staneme známější. Často se účastníme soutěží, kde také často končíme druzí. Pak se ptáme, co bychom měli zlepšit. A zadavatel nám odpoví: „Děláte to skvěle, takovou prezentaci jsme ještě neviděli, všechno bylo domyšlené propracované do detailu, ale nejste tak slavní jako Frank Gehry nebo Norman Foster.“ Tak doufáme, že se to díky této ceně změní! Brání nám v tom něco? ARNOŠT WAGNER

dn 4/2016

17


16-19 PR Bogle rozh_Layout 1 5.4.16 11:03 Stránka 18

téma / topic MIPIM 2016 / MIPIM 2016

The winning project in the category. of Industrial and Logistics Real Estate. at the MIPIM Awards 2016 was the. ELI Beamlines project in Dolní Břežany. near Prague..

W

e spoke about the winning project with Viktorie Součková, Director of the Prague office of Bogle Architects: Could you briefly introduce your studio? Bogle Architects is an international architectural studio founded in 2012 by Ian Bogle. We have been operating in Prague for eight years. I met Ian about 16 years ago at Norman Foster’s studio in London. We subsequently joined Hamiltons, a large London practice that was eventually reformed as Bogle Flanagan Lawrence Silver (BFLS). Bogle Architects was founded four years ago and I head up the Prague office which has 18 architects, while the London office has more than 20 people. We have a third studio in Hong Kong. Our team comprises of highly creative and experienced architects who share the same passion to design and build progressive, imaginative and innovative architecture. How would you describe work by Bogle Architects? We endeavour to achieve elegant constructional solutions, however complex the design challenge. Our studio’s philosophy is based on clear thinking and broad perspectives, as well as close co-operation with the client and the whole team during the design process. We take pride in the fact that we are primarily designers though we also understand a project’s commercial point of view and are able to co-operate with clients successfully. Irrespective of the project, we place great emphasis on a consistent and dynamic dialogue. We ask, we draw, we model, we think and we ask again…until the brief and our proposal are aligned. In addition, we always try to bring a new perspective when approaching a new project. Our clients value the fact that we are not just architects who simply draw, but rather a team that brings forensic attention to every aspect of a scheme - everything is fully considered right through to the smallest detail, every element has a rationale, a function. We are also keenly aware that there is no point in designing something that is going to end up in a drawer and will never be realised. We like to build, so we must ensure that whatever we design is also feasible. That is certainly the case with ELI, which we designed at our studio down to the very last detail, literally down to the last screw! And as it was a public procurement, the implementation documentation for the project had to be exceptionally detailed. Are there only architects at the studio? We also have some engineers here and obviously we also cooperate with structural engineers and other necessary professions. Which is the difference between Prague and London. In England, the architect acts as team leader who heads up a group of consultants, but the client hires everybody separately. Here, the client chooses the architect – and he/she makes arrangements with all necessary specialists.

18

dn 4/2016

What projects do you specialise in? We don’t specialise in just one type of project. Our portfolio includes urban planning, administrative buildings, residential buildings, research and education facilities, and many others. We are, for instance, building schools in Singapore and Vietnam. Now we are designing a private school in Slovakia. We have several administrative buildings throughout Prague and several projects in Bratislava in progress. We also have a luxurious residential project with up to 50 apartments in Prague 6, which will commence on site this year. What was the start like for ELI? We acquired the project by winning an international architectural tender announced by the Institute of Physics at the Czech Academy of Science Czech Republic in 2009. It was a public procurement, announced on an EU website advertising tenders. It was a simple assignment: a project for a laser centre. The condition was to execute everything in Czech. There were estimated costs for both project and time when the building was to be completed. The tender had two rounds. In the first round, each architect had to demonstrate his/her experience, so we sent a brochure including projects of similar value and scale that we had completed. There were about 12 studios from the Czech Republic who proceeded to the second round as one of the conditions was that the studio must have an office in the Czech Republic. Eventually, we won the tender in September 2009. This was followed by yet another condition: We had to submit documentation for a planning permit within six weeks. As the building is not situated in Prague, significantly fewer statements were required from the relevant authorities. There were about 10 people working intensively on the project in our studio, attending in detail to the documentation. While developing our ideas, we reached out to specialists from Physics Institutes in England, France, Belgium and Germany. This was followed by another four or five years collaborating with planning engineers from component professions, for instance, PBA, Němec and Polák, AED, and during the construction also with the contractor, an association of companies Metrostav, VCES and OHL ŽS (MVO). There are very few similar projects in existence anywhere in the world, and there was no manual saying what the laser centre should look like. What did the assignment include? Given our previous experience, the design of the offices as well as the lecture theatre and adjacent premises was relatively straightforward but the heart of the scheme – the vast structure containing the actual lasers, was something of a challenge. We knew that it would be a massive concrete box comparable in size to a football pitch and positioned at a depth of approximately 8 m underground and 12 m above ground. The concrete walls were required to be up to 1.6 m in thickness. The requirements regarding the building’s actual function was being developed in parallel, with the scientists developing their ideas regarding the specifics of the new facility. This meant they had certain parameters at the beginning and were coming up with technical details and connections as it progressed. Put simply, the building will contain extremely powerful lasers emitting beamlines of approximately 1.5km in length, travelling at enormous speed.

Snegiri ECO Moscow


16-19 PR Bogle rozh_Layout 1 5.4.16 11:03 Stránka 19

téma / topic / MIPIM 2016

MIPIM 2016

How did the voting proceed? Votes by the international jury total 50%. The other half is from the participants of MIPIM. Everybody advised us to engage actively with the PR campaign and promote the project. As for the panels, we were at the very beginning of the hall where the competing projects were displayed in alphabetical order. Our panel stood out nicely against the others, which might have influenced a whole number of voters. What do you think was the reason for choosing ELI as the winner? Mainly the ingenuity of the project and its successful architectural concept, which makes good sense and offers a clear vision. We knew the budget constraints and designed the project accordingly. A light white canopy unifies the individual functional parts of the complex of buildings – offices, lecture theatre, library and laser building. It is clearly legible as an ensemble for all visitors to ELI: here are the offices, here the educational and meeting premises and there is the laser building with its visitors’ gallery, where one can see everything that happens in the laser laboratories. Overall, the project gives the impression of a ‘campus’ merging all functions that the ELI Beamlines centre requires for its operation.

Such an exceptional building certainly required special parameters… The basic assignment stated that the building must be entirely rigid and stable, given that the instruments inside are exceptionally sensitive to the merest movement. That is why the heavy monolithic structure is anchored to the bedrock. Another important requirement was for all laser equipment to be installed in a super-clean environment, as far as possible free of all dust particles. This is a cutting-edge laboratory environment, where the temperature must be kept within an exact range with a deviation of plus/minus 0.5 °C and all the workers must operate wearing special clothing. When is the laser centre to be put into operation? There is a very thoroughly elaborated 3D digital model of the laser. In Czech Republic, Germany, the USA and others, there are already parts of the apparatus being produced. All will be assembled on site. The estimate is that the institute should operate fully within three years. Final building approval progressed successfully, after 2.5 years of construction, at the end of last year. The administrative part of the building is already in operation. You received an award in the category of Industrial and Logistics Real Estate in Cannes, France. How did that occur? As we attend the prestigious MIPIM international real estate conference every year, we were aware of the AWARDS competition. When we completed the work in Dolní Břežany, we agreed that it certainly made sense to enter the project. Some 2,500 projects were submitted this year, across all categories! ELI was one of four projects short-listed in the Industrial and Logistics Category. We were mostly competing against logistics centres.

How was the evening party at the film palace in Cannes? The ceremony was held at the large hall, and felt rather like the Oscars! The nominated project teams had designated seats. A very elegant presenter announced the winners from various categories in French and English. And when our category came up and the presenter announced the ELI project as the winner, we just shrieked with excitement, leapt to our feet and dashed up onto the stage to receive our prize. All those nominated had been asked to prepare a 30-second video to introduce the project. After that was screened, I made a short speech expressing our happiness and thanks to all who had participated in the project. Winning this award was an extraordinary experience and standing on stage to receive the prize was a great personal honour for me, our company and for everyone who co-operated on the project. What does this prestigious award mean for the Bogle Architects studio? It is great PR… Are you prepared for new contracts? It confirms our motto: Quality and again quality. Everything that leaves our office must be top quality – thoroughly checked and verified. And we are open to all work contracts. We would like to have as broad a portfolio as possible. We hope that the award will also help us to become better recognised. We often enter open competitions and frequently find ourselves in second place. You inevitably have a ‘post-mortem’ asking yourself how or what we should improve. And the organisers tell us: ‘You are doing great. We haven’t seen a presentation like that before. Everything was thought through to the smallest detail but you are not as famous as Frank Gehry or Norman Foster.’ Well now, following this award, let’s hope things are going to change! The sky’s the limit? ARNOŠT WAGNER

dn 4/2016

19


20 PR Prologis_1ts_Layout 1 5.4.16 11:30 Stránka 20

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Globus se v Prologis Park Prague-Jirny rozrůstá Globus expanding at Prologis Park Prague-Jirny V polovině března Prologis dokončil výstavbu druhé budovy o rozloze. 32 500 m2 na míru pro německý řetězec Globus Hypermarket Holding..

C

elkem si Globus v Prologis Park Prague-Jirny nyní pronajímá 65 000 m2. Společnost Prologis je nyní s více než 950 000 m2 logistických a průmyslových prostor jedním z předních poskytovatelů distribučních budov v České republice. OTEVŘENÍ S VŮNÍ JARA

Slavnostního otevření inspirovaného jarní tematikou se zúčastnilo několik zástupců společnosti Globus včetně jejího majitele Thomase Brucha a ředitele logistického centra Ondřeje Zíky. Přítomni byli i senior viceprezident a ředitel společnosti Prologis pro střední a východní Evropu Martin Polák a starosta Jiren Stanislav Skořepa. Po slavnostním přestřižení pásky a prohlídce s průvodcem si hosté pochutnali na kulinářských specialitách Jana Punčocháře, proslulého šéfkuchaře znamenité pražské restaurace Grand Cru. Servírovaly se pokrmy inspirované jarem, exkluzivně připravené pro tuto událost. NA MÍRU, PODLE SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ

Nové moderní distribuční centrum přiléhá k budově DC4, kde Globus nedávno obnovil nájemní smlouvu na 28 916 m2. Budova je vybavena prostory s regulovatelnou teplotou pro uskladnění suchého a chlazeného zboží i čerstvých potravin a ovoce a zeleniny. „Naše dlouhodobá spolupráce s Globusem je skvělým příkladem toho, čeho se snažíme s našimi zákazníky dosáhnout,“ řekl senior viceprezident a ředitel Prologis pro střední a východní Evropu Martin Polák. „Jsem velmi hrdý na neúnavnou práci místního týmu na tomto projektu. Věřím, že tato budova bude Globusu pro jeho tuzemské operace sloužit stejně tak dobře jako přilehlé prostory v posledních čtyřech letech,“ dodal M. Polák. „Bylo pro nás velmi důležité, aby byly splněny všechny naše specifické požadavky na skladovací prostory. S výsledkem jsme velmi spokojeni,“ uvedl ředitel logistiky Globusu Ondřej Zíka a pokračoval: „Mimoto byl Prologis schopen nám zajistit více prostoru tzv. pod jednou střechou,

20

dn 4/2016

díky čemuž můžeme optimalizovat náš provoz v parku. Toto byl jeden z klíčových faktorů při rozhodování, zda naše zdejší distribuční prostory necháme téměř zdvojnásobit.“ Prologis Park Prague-Jirny je moderní logistický park s 255 000 m2 distribučních prostor. Nachází se 8 km východně od Prahy s přímým spojením na dálnici D11, což umožňuje efektivní distribuci na tuzemské trhy i do sousedních zemí. RED

Prologis delivered second. build-to-suit facility with the area. of 32,500 sq m for the German. hypermarket chain Globus. in midddle of March..

G

lobus Hypermarket Holding leases totally about 65,000 sq m at Prologis Park PragueJirny. Prologis is one of the leading providers of distribution facilities in the Czech Republic with more than 950,000 sq m of logistics and industrial space. OPENING WITH THE SCENT OF SPRING

The spring-themed event was attended by several Globus representatives, including Globus’ owner, Thomas Bruch, and logistics director, Ondřej Zíka, along with Prologis senior vice president and regional head for Central and Eastern Europe, Martin Polák, and the mayor of Jirny, Stanislav Skořepa. After the ribbon cutting and a guided tour, guests were invited to enjoy the culinary brilliance of Jan Punčochář, renowned Executive Chef of Prague’s spectacular Grand Cru restaurant, who prepared an exclusive spring theme menu for the event. BTS, WITH SPECIFIC REQUIREMENTS

Situated adjacent to Globus’ existing and recently renewed 28,916 sq m facility in DC4, this new state-of-the-art distribution centre fea-

tures temperature-controlled spaces for the preservation of an assortment of dry and refrigerated goods, as well as fresh food and produce. “Prologis’ long-term relationship with Globus is a shining example of what we strive to achieve for our customers,” Martin Polák, Senior Vice President and Regional Head, Prologis Central and Eastern Europe, said. “I am very proud of our local team for their tireless commitment to this project, and I am confident this facility will serve Globus well for its Czech operations just as the original, adjoining space has over the past four years,” he added. “It was crucial for us that Globus’ specific storage requirements could be met, and we are very pleased with the results,” Ondřej Zíka, Globus Logistics Director, said and continued: “In addition, Prologis was able to offer us additional space for a ‘one-roof solution’ to optimise our operations within the park, a key factor in our decision to nearly double our distribution space here.” Prologis Park Prague-Jirny is a state-of-theart distribution park that currently comprises 255,000 sq m of distribution space. The park is located 8 kilometres east of the Prague city border with direct access to the D11 motorway, enabling efficient distribution to local markets and neighbouring countries. RED


22-25 PR Prumstav_3ts + inz_Layout 1 5.4.16 15:44 Stránka 22

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Stavební zakázky odevzdáváme včas a v požadované kvalitě We hand over building work on time and in the required quality Bytová výstavba je v současné době na vzestupu a společnost PRŮMSTAV. se v posledních letech zaměřuje především na výstavbu bytových objektů..

N

a toto téma jsme hovořili s výrobním ředitelem společnosti PRŮMSTAV, Ing. Jiřím Kadlecem.

Stavíte především byty, ale i průmyslové objekty, věnujete se také rekonstrukcím památkových staveb… Domnívám se, že bytové domy umíme stavět velmi dobře. O tom ostatně svědčí i dostatek zakázek zejména pro velké developery, jako jsou firmy EKOSPOL, CENTRAL GROUP, YIT nebo FINEP. Pro posledně jmenovaného jsme realizovali téměř celé sídliště Britská čtvrť, nyní zde dokončujeme další dva bytové domy a další dva jsme zde zahájili. Pro firmu CENTRAL GROUP stavíme Vltavskou vyhlídku v Holešovicích, kde budeme letos v červenci předávat přes 150 bytů. Pro firmu EKOSPOL jsme postavili podstatnou část sídliště Panorama Kyje – a nyní se tam připravuje další etapa. V Praze-Modřanech dokončujeme velký projekt pro finského developera YIT. Kromě Prahy máme projekty také na Moravě. Nyní jsme dokončili rekonstrukci kulturního střediska z 50. let ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve velkém a malém sále jsme provedli ve spolupráci s firmou AVETON akustická opatření, která ocenila mimo jiné i pěvkyně Eva Urbanová, když zde koncertovala. Zkušenosti v tomto oboru jsme získali prací na objektu Forum Karlín. Jako součást sdružení Metrostav, PRŮMSTAV a IMOS se podílíme i na rekonstrukci historické budovy Národního muzea. Začínáme stavět monolity pro SIKO, EKOSPOL – tím se v podstatě snažíme naznačit naši specializaci – monolitické konstrukce. Naší další specializací jsou fasády. Ty realizujeme jako generální dodavatel, ale i externě jako samostatnou dodávku. Zateplovali jsme například část kolejí ČVUT na Strahově, bydlení U Gymplu v Praze na Proseku. Věřím, že investoři jsou s kvalitou naší práce spokojeni. Vždy děláme všechno pro to, abychom dílo odevzdávali včas a v požadované kvalitě. Jak se podle vás vyvíjí situace ve stavebnictví obecně? Situace ve stavebnictví je, jaká je. Nejvíce postižena byla oblast pozemního stavitelství. Je zde velká konkurence a odběratelé tlačí ceny hodně dolů, takže někdy pracujeme téměř za nákladové ceny, možná pokryjeme výrobní režii. Na správní režii ale většinou nezbývá a chybí jakýkoli zisk… Hledáme cesty, kudy dál, mj. to je cestou úspor. Sdružujeme některá oddělení firem ve Skupině VINCI – účetní, personální apod., ale

22

dn 4/2016

trh jde proti nám. Zároveň si chceme udržet spolehlivé subdodavatele. Ti vědí, že je to práce náročná, trh vyžaduje stále vyšší kvalitu. Jaké práce pro vás dělají subdodavatelé? Odpovím trochu oklikou, začnu tím, co si zajišťujeme sami: máme vlastní středisko monolitů, a proto se soustřeďujeme na zefektivnění jeho produkce. Jsou stavby, kam dodáváme jen monolity. Zavádíme metody řízení, které nám umožňují velice zefektivnit tuto fázi výstavby, počínaje plánováním času pro nasazení různých typů techniky, jako jsou jeřáby apod. Vysledovali jsme, jak dlouho trvá jeřábu jedna otočka, než přenese materiál, jak je třeba zásobovat armaturou, bed-


22-25 PR Prumstav_3ts + inz_Layout 1 5.4.16 15:44 Stránka 23

projekty / projects PROFIL / PROFILE

ING. JIŘÍ KADLEC

něním, betonem, pomocnými prostředky. Na základě toho se maximálně snažíme využít času jeřábu pro vlastní realizaci. Zavádíme nové metody provádění a řízení, výsledkem je denní plánování výkonů, tzv. rotace bednění, což nám umožní optimalizovat nasazení bednění na stavbě. Ve středisku fasád jsme provedli určitá organizační opatření a personální změny ve vedení, které už přinášejí dobré výsledky. Zaměstnáváme zedníky, zámečníky, tesaře… Ostatní profese, zejména z oboru technického zařízení budov, získáváme prostřednictvím subdodavatelů. Jako součást Skupiny VINCI můžeme využívat služeb, které poskytují naši „příbuzní“. Například firma KASTT pro nás často dělá vzduchotechniku, EUROVIA komunikace. Je pro vás využívání služeb firem z rodiny VINCI cenově výhodnější? V určitém smyslu ano, protože máme záruku dokončení díla, potřebné kvality, tj. minimum záručních oprav. Víme, že nám „neutečou“ od nedokončené práce, nezkrachují, že jde o silného partnera… U menších firem, které nám zajišťují třeba instalace topení a vody, tuto jistotu nemáme. Vidí totiž, že práce při bytové výstavbě je náročná – v podstatě každá bytová jednotka zde představuje samostatné dílo a majitelé jsou nyní na kvalitu provedení dost nároční. Co vám působí na stavbách největší problémy? Za velký problém v českém stavebnictví považuji nedostatek kvalifikovaných řemeslníků – klempířů, tesařů a dalších profesí, které bychom dokonce i rádi zaměstnali. Věk tesařů se pohybuje mezi 50–60 lety, povolání je to náročné, musejí pracovat v mrazu, dešti a kolem šedesátky jsou hodně opotřebovaní a jejich výkonnost není taková jako kdysi. Mladí tuto práci dělat nechtějí, i když jsou v oboru vyučení a třeba u nás absolvovali praxi. Spolupracujeme se středními školami a učilišti, ale výsledky zatím nejsou takové, jaké jsme očekávali. Problémem je, že takoví klempíři se učí v jednom ročníku třeba jen dva… Takže většinu těchto profesí na našich stavbách zastávají zahraniční dělníci.

Rezidenční bydlení Britská čtvrť, Praha 5 Residential district, the British District, Prague 5

Jaké s nimi máte zkušenosti? V minulosti s nimi bývaly na stavbách problémy hlavně kvůli nedodržování zásad bezpečnosti práce… Skupina VINCI klade velký důraz na bezpečnost práce. Je to jedna z jejich největších priorit. Často je to ale běh na dlouhou trať složitým terénem. Nechceme jít cestou restrikcí a pokut, volíme osvětu a vysvětlování. Chlapi si potřebují vydělat peníze, a pokud se zedník zraní, nemůže pracovat, dostává nemocenskou, což není nic moc a rodinu neuživí… Takže musejí dodržovat bezpečnostní opatření a sami eliminovat rizika, jimž se vystavují. Současně jsme rádi, když upozorní na nedostatky, s nimiž se setkávají. Máme proto na stavbách schránky, kam mohou házet lístky s připomínkami a náměty. Ozývají se? Ano. Někdy sice s rozpaky, psaní není jejich silná stránka a raději mě třeba zastaví na stavbě. Zavedli jsme tento systém asi před rokem – a tehdy bylo poměrně dost připomínek, teď už zájem trochu opadl. A jak je to s úrazy na stavbě? Drobné úrazy ani materiální škody netajíme, protože jejich zve-

řejnění působí – řekněme – výchovně, a hlavně se z nich mohou poučit ostatní pracovníci na stavbách a velké se nám naštěstí vyhýbají. Stalo se nám, že selhala technika, ale obešlo se to bez úrazů – jeřáb má pro práci s břemenem jen jednu brzdu, není zde žádné další jištění, jako má třeba výtah. Vyřešili jsme to tak, že jsme zkrátili lhůtu mezi revizemi, takže je děláme častěji, než nám určuje zákon. Každé ráno před nástupem na směnu seznamujeme zaměstnance s riziky na staveništi (v tzv. předstartech). Zaměřujeme se třeba na nové výkopy, aby byli pracovníci informováni o nových přístupových komunikacích. Pořádáme krátká školení pro naše pracovníky i zaměstnance subdodavatelů s promítáním videí o tom, co všechno může způsobit nepozornost. Používáme filmy ze Skupiny VINCI, někdy od jiných firem, i ruskojazyčné. Chlapi se na to více soustředí a zapamatují si to pochopitelně lépe než předčítání paragrafů. AK

Residential development is currently. on the increase and PRŮMSTAV has, over. the past years, been mainly focusing on. the construction of residential buildings..

W

e were talking about this topic with Ing. Jiří Kadlec, the production director at PRŮMSTAV.

You primarily build apartments as well as industrial buildings. You also attend to the reconstruction of listed buildings… I believe that we are good at building housing blocks. After all, the amount of work for large developers, such as EKOSPOL, CENTRAL GROUP, YIT and FINEP, only goes to prove it. For the two latter, we almost realised the complete housing estate of the British District where we are currently completing another two housing blocks and where two more have been commenced. For CENTRAL GROUP, we are building Vltavská vyhlídka in Holešovice, where we will be handing over more than 150 apartments this July. For EKOSPOL, we built a substantial part of the Panorama Kyje housing development – and a new stage is now in preparation there. In PragueModřany, we are completing a large project for the Finish developer YIT. Apart from Prague, we also have projects in Moravia. We have just completed the reconstruction of a cultural centre from the 1950s in Frenštát pod Radhoštěm. In co-operation with AVETON, we carried out acoustic measures in both large and small halls, these also being much appreciated by the singer Eva Urbanová, who performed there. We gained considerable experience in this area through work on the building of Forum Karlín. As part of the association with Metrostav, PRŮMSTAV and IMOS, we also participated on the reconstruction of the historical building of the National Museum. We are starting to build monoliths for SIKO and EKOSPOL – there, we are basically trying to indicate our specialisation in monolithic constructions and structures. Another of our specialisations are facades. We realise those as a general contractor as well as externally. For example, we realised the insulation work on part of the Czech Technical University hostel on Strahov and residential project U Gymplu in Prosek, Prague 9. I believe investors are satisfied with the

dn 4/2016

23


22-25 PR Prumstav_3ts + inz_Layout 1 5.4.16 15:44 Stránka 24

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

quality of our work. We are doing our very best in completing work on time and in the required quality. How do you consider the situation in the building industry is developing in general? The situation in the building industry is as it is. The most affected area was the area of building construction. There is big competition and customers force prices down considerably, which means that we are sometimes working at cost and perhaps just cover our production overheads. However, there are usually insufficient funds left for administrative costs and there is no profit whatsoever… We are always looking at ways as to how to get out and move forward, that being in the way of savings. We are associated with certain departments of companies within the VINCI Group – accounting, personnel and others. However, the market is not on our side. We also want to maintain reliable suppliers. They are aware of the fact that this work is demanding and that the market constantly requires better quality. What work do sub-contractors do for you? Let me beat about the bush a little there. I will start with what we have secured for ourselves: We have our own centre of monoliths and therefore focus on increasing production effects. There are some constructions where we only supply monoliths. We introduce management control methods that allow us to increase the effectiveness of this development stage, commencing with time planning for employing different types of machinery such as cranes etc. We tracked how long it takes a crane to turn before it transfers material, how to supply fixtures and fittings, sheathing, concrete or supporting tools. Based on that, we try to maximally utilise the crane’s time for realisation per se. We introduce new implementation and management control methods, which results in daily performance planning, so called sheathing rotation, which allows us to optimise the employing of sheathing at the building site. As for the facade centre, we carried out some organisational measures and personnel changes in management, which are already producing good results. We employ bricklayers, locksmiths, carpenters… Other professions, especially those from the area of technical equipment of buildings, are acquired via sub-contractors. As part of the VINCI Group, we are able to utilise services provided by our ‘relatives’. KASTT, for instance, does air-conditioning systems for us. EUROVIA do the roads. Is the utilisation of companies from the VINCI family more advantageous from a cost point of view? In a way it is as we have a guarantee of work completion with the required quality and that means a minimum amount of warranty repairs. We know that they are not going to ‘run away’ from unfinished work, are not going to go bankrupt and that this is a strong and reliable partner… We don’t have such security with smaller companies who, for example, do heating and water installation for us. They see that work during residential development is demanding – every residential unit basically represents individual work and owners are quite demanding when it comes to quality of work. What causes most problems for you at the building sites? What I consider to be a big problem in the Czech building in-

24

dn 4/2016

dustry is a lack of qualified craftsmen – tinsmiths, carpenters and other professions that we would be happy to employ. A carpenters’ age is between 50 and 60. It is hard work, they must work in freezing cold weather, in the rain and are, at the age of around 60, quite tired and their performance level is obviously not as it used to be. The young ones don’t want to do this work even though they are trained in this profession and have, for instance, undergone their practical experience within our company. We co-operate with colleges and trade schools but the results are not as expected just yet. The problem is that there are just two tinsmiths in one year… That means that the majority of these professions are associated with foreign workers. What is your experience with these people? In the past, there used to be problems with them at building sites, especially for not keeping to the rules of occupational safety… The VINCI Group puts a considerable degree of emphasis on occupational safety. However, this is a long-distance run through a varied terrain. We do not want to go for restrictions and fines. We choose enlightenment and explanation. Workers need to earn money and if a bricklayer injures himself and cannot work he receives sickness pay, which is nothing special, and does not provide much for a family… so they must keep to the required safety measures and to potentially eliminate any risk they may put themselves under. We are also very pleased when they point out any deficiencies they may come across. For that reason, our building sites are equipped with suggestion boxes where they can put notes with their comments and suggestions. Do they actually do it? Yes, they do. Sometimes with a degree of unease as writing is not necessarily their main strength so they prefer to approach me personally on site. We established this system about a year ago – then there were quite a few comments but interest has faded slightly. And how is it with injuries at the building site? We do not attempt to conceal small injuries nor any material damage as they have – let’s say – an educational character and other workers at building sites can learn from them. The bigger ones are, fortunately, avoided. What happened was that the machinery failed but everything was managed without injuries – a crane only has one brake for work when coupled with a load. There is no other security as is with a lift, for instance. What we did was to shorten the period between revisions, which means we carry them out more often than is required by law. Every morning before arriving at work, we present our employees with a list of risks that may occur at the building site (the so called pre-starts). We focus on new excavations so that employees are informed about new access roads. We organise a short training period for our employees as well as our subcontractors’ employees projecting videos about what problems inattention can cause. We use films from the VINCI Group, sometimes also from other companies and even those in Russian. Workers concentrate better and remember it better than if they had to listen to legal articles. AK


22-25 PR Prumstav_3ts + inz_Layout 1 5.4.16 15:44 Strรกnka 25


26-27 PR Saint Gobain_2ts_Layout 1 5.4.16 11:33 Stránka 26

projekty / projects / TRENDS

TRENDY

Protisluneční skla nás ochrání Solar control glass will protect us Protisluneční skla SGG COOL-LITE® jsou řešením pro moderní architekturu. a svojí vynikající selektivitou zajistí maximum světla bez přehřívání interiéru. prostupující energií..

F

irma GLASSOLUTIONS jako dlouhodobý dodavatel fasád konstruovaných z kvalitních protislunečních skel nabízí dvě novinky z produkce SAINT-GOBAIN GLASS. Protisluneční skla řady SGG COOL-LITE® mají díky svému neutrálnímu zabarvení vysoce estetický vzhled a účinnou protisluneční ochranu, která i v klimaticky extrémních podmínkách sníží nároky na vytápění a klimatizaci. Navíc velmi vysoká světelná propustnost vytvoří jasnou a příjemnou atmosféru v místnosti s dostatkem světla v jakémkoli ročním období. EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II se vyznačuje jedinečnou selektivitou vyšší než 2. Selektivita udává poměr propustnosti světla co možná nejvyšší (světelná propustnost TL = 70 %) k celkové úrovni prostupu energie co možná nejnižší (solární faktor g = 0,33 /EN 410/). S hodnotou Ug = 1,0 W/m2K představuje vysoce účinné protisluneční sklo na trhu. Jinak řečeno: Extrémně nízký prostup energie je provázen nejlepší světelnou propustností. Při použití tohoto skla stačí vytápět prostory na teplotu o 5 ˚C nižší než při osazení běžného izolačního skla. SGG COOL-LITE® SKN 176/176II má sladěné vlastnosti ochrany před sluncem a výbornou tepelnou izolaci, rovněž s hodnotou Ug = 1,0 W/m2K. Představuje jedno z nejúčinnějších protislunečních skel na trhu. Jinak řečeno, nízký prostup energie je provázen skvělou světelnou propustností. Zde dosahujeme parametrů: světelná propustnost TL = 70 % a solární faktor g = 0,37 (EN 410). Jde tedy o další materiál, který umožní nezatěžovat budovu nějakou vnější ochrannou konstrukcí, u níž by hrozilo zašpinění, a tím i zvýšené náklady na čištění a údržbu. Protisluneční sklo SGG COOL-LITE® SKN 176/176II lze vidět na několika stavbách u nás i v zahraničí, jako v showroomu Agrostroje Pelhřimov, administrativní budově Šumavská v Brně (první rekonstruovaná budova), TWIN CITY v Bratislavě (budovy A a B), Merano Residences v Londýně. PRO STAVBY S CERTIFIKACÍ

Je samozřejmostí, že firma GLASSOLUTIONS při své produkci myslí i na životní prostředí a veškeré své dodávky doplňuje nezbytnými certifikáty. A nejde jen o certifikáty technického rázu, což je v případě investičních celků snad už samozřejmostí, ale hlavně certifikáty LEED® a BREEAM, čili certifikace o udržitelnosti budov. Jsou výrazem toho, že jste postavili budovu, která nejen myslí na komfortní a zdravé pracovní prostředí, ale i na

26

dn 4/2016

náklady spojené s jejím provozem. Ukazuje to i na vaši zodpovědnost vůči místu, kde žijeme a kde budou žít i naše děti. Certifikáty rovněž dokazují, že i při výrobě zde použitých materiálů bylo myšleno na Environmental Assessment (EA). SAINT-GOBAIN GLASS je prvním výrobcem skla provádějící úplné posouzení životního cyklu (LCA) svých výrobků v souladu s mezinárodními normami (ISO 14025, 14040 a 14044). LCA jsou nezávisle ověřována třetí stranou a zveřejňují se v podobě certifikátu nazývaného EPD (deklarace vlivu produktu na životní prostředí). EPD získáte i jako jeden z výstupů v programu pro výpočet parametrů zasklení CALUMEN. PŘÍRUČKA PRO DEVELOPERY

Více informací nejen o těchto novinkách najdete na našich stránkách v sekci PRODUKTY. Pokud budete chtít získat povšechnou informaci v nenáročné formě, doporučujeme naši publikaci Příručka pro developery. Tu si můžete rovněž stáhnout z našich webových stránek v elektronické podobě. A po-

CTZone Brno, Masná


26-27 PR Saint Gobain_2ts_Layout 1 5.4.16 11:33 Stránka 27

projekty / projects TRENDY / TRENDS

kud preferujete tištěnou podobu, můžete o ni požádat pomocí formuláře na webových stránkách. V příručce najdete popis produktů vhodných pro jednotlivé typy staveb. Příručka není jen o skle, ale věnuje se všem materiálům, které dodává SAINT-GOBAIN. Nemůžeme zde zapomenout na vynikajícího pomocníka, jímž je chytrá aplikace pro iPady GLASSPro. Umožňuje vizualizaci skleněných fasád simulující reálný pohled na různé skleněné prvky a zasklené povrchy na fasádách budov s obsáhlou databází vzhledu jednotlivých zasklení. Umožňuje volit pohled z interiéru a exteriéru včetně stavu počasí. Navíc vám umožní porovnat jednotlivé materiály na jedné budově. V databázi jsou všechny dostupné produkty SAINT-GOBAIN GLASS v provedení jednoduché sklo, dvojsklo a trojsklo. Pokud dáváte přednost osobní či telefonické formě, pak navštivte na našich stránkách KONTAKTY a zde najdete telefonní spojení na fundované odborníky, kteří vám rádi a ochotně poradí v okamžiku kdy: „Řešením je sklo!“ WWW.GLASSOLUTIONS.CZ

The solar control glass SGG COOL-LITE® represents. a solution for modern architecture and with their. excellent selectivity solar control ensures maximum. daylight without overheating the interior with. pervading energy..

G

LASSOLUTIONS, a long term supplier of facades constructed from high quality solar control glass, offers two new products from the production portfolio of SAINT-GOBAIN GLASS. The solar control glass from the SGG COOL-LITE® line comes with highly aesthetic visual aspects due to their neutral colouring and effective solar control, which will reduce heating and air-conditioning demands in extreme climatic conditions. Moreover, the high light transmission creates a bright and pleasant atmosphere in the room, providing sufficient daylight throughout the year. ECONOMICAL AND ECOLOGICAL SOLUTIONS

SGG COOL-LITE® XTREME 70/33 II is characteristic for its unique selectivity of more than 2. The selectivity sets the ratio for the highest possible light transmission (light transmission TL = 70%) to the overall lowest possible energy pervasion (solar factor g = 0.33 /EN 410/). With an Ug value of 1,0 W/m2K, it represents a highly effective solar control glass within the market. In other words: Extremely low pervasion of energy is accompanied with the best light transmission. When using this glass, one only needs to heat premises to a 5 ˚C lower temperature then with standard insulating glass. SGG COOL-LITE® SKN 176/176II combines the properties of solar control and excellent thermal insulations, also with an Ug value of 1.0 W/m2K. It represents one of the most effective solar control glasses in the market. In other words, low pervasion of energy is accompanied with excellent light transmission. Therefore we achieve light transmission of TL = 70% and a solar factor of g = 0.37 (EN 410). It means that it is another material that is to ensure the building will not be burdened with a larger protecting structure that might become

dirty and would therefore also result in higher cleaning and maintenance costs. Solar control glass SGG COOL-LITE® SKN 176/176II can be seen on several buildings in our country as well as abroad, such as the Agrostroj Pelhřimov showroom, the administrative building Šumavská in Brno (the first reconstructed building), TWIN CITY in Bratislava (buildings A and B) and the Merano Residences in London. FOR BUILDINGS WITH CERTIFICATION

It is a matter of course that GLASSOLUTIONS consider the environment during production and provides all their supplies with the necessary certificates. These do not only include certificates of a technical character, which already comes as standard in the case of investment complexes, but mainly the LEED® and BREEAM certificates, that are a certification of building’s sustainability. They demonstrate that you have constructed a building, which considers a well-appointed and healthy working environment as well as costs associated with its operation. It also shows one’s responsibility to the area where we live and where our children are going to live. The certificates also prove that when producing the materials used here, the Environmental Assessment (EA) was also taken into consideration. SAINT-GOBAIN GLASS is the first glass producer performing a comprehensive life cycle assessment (LCA) of their products in compliance with international standards (ISO 14025, 14040 and 14044). LCA are certified independently by a third party and are issued in the form of certification entitled EPD (Environmental Product Declaration). The EPD is also acquired as one of the outputs from the calculating equations for performance reports for glazing, CALUMEN. MANUAL FOR DEVELOPERS

More information about these new products and many more can be found on our website under PRODUCTS. If you wish to receive general information in a simple format, we also recommend our publication Manual for Developers. This can also be downloaded from our website in electronic format. If you prefer a printed version, you can apply for it by filling in the form on our website. The manual offers a description of products suitable for individual types of buildings. The manual is not only about glass but also attends to all the materials that SAINT-GOBAIN supplies. We cannot leave out our excellent helper, the smart iPad application GLASSPro. The application allows for visualisations of glazed facades simulating realistic views of various glass features and glazed surfaces on the facades of buildings with a comprehensive database of the individual glazing’s appearance. It allows one to choose views from the interiors and exteriors, including the weather situation. It will also allow one to compare individual materials on one building. The database contains all available SAINT-GOBAIN GLASS products in a single, double and triple glazing finish. If you prefer personal or telephone communication, please visit the CONTACT section on our website, which provides telephone numbers for experienced specialists who will be only too pleased to advise you regarding any glass queries you may have. WWW.GLASSOLUTIONS.CZ

dn 4/2016

27


28-29 PR Ravago_2ts_Layout 1 5.4.16 15:49 Stránka 28

projekty / projects / TRENDS

TRENDY

Velkoformátové fasádní desky Trespa® Meteon® Large scale facade panels Trespa® Meteon® Desky Trespa® patří do kategorie desek z vysokotlakého laminátu HPL. Jsou vyrobeny ze. 70 % z dřevěných vláken, které jsou za vysoké teploty a tlaku nasyceny 30 % pryskyřice.. Ta tvoří černé homogenní jádro..

P

ovrch desek Trespa® Meteon® je vytvrzen unikátní elektronickou metodou EBC, která zajišťuje jejich stálobarevnost a odolnost vůči okolnímu prostředí. Desky Trespa® Meteon® jsou výjimečně odolné vůči působení atmosférických podmínek. Sluneční záření, kyselé deště a vlhkost neporušují jejich povrch ani jádro. Desky jsou chemicky čistitelné a mají antigraffiti úpravu již ve standardním provedení.

V roce 2015 byly desky Trespa® Meteon® použity i v podhledu v centru Fashion Arena v Praze Štěrboholech. I zde se uplatnil dekor dřeva – NW 08 Italian Walnut na ploše 1 800 m2. Oboustranně barevné desky Trespa® Meteon® se používají i pro výplně balkonů. Příkladem je projekt developera Ekospol – Panorama Kyje. Poslední novinkou je řada dekorů Lumen s variabilní odrazivostí povrchů. VÁCLAV BOŠEK, PRODUKT MANAŽER, RAVAGO CZ

lating gap must be left between the panels and the foil. Trespa® Meteon® panels are produced in 75 colours UNI, 14 shades of Metallic, 28 colours of Wood Naturals, 12 colours of Naturals and nine shades of Lumen decor. Particular colours also offer a Satin, Rock, Matt and Gloss finish. The panels come in sizes of 2,550 × 1,860, 3,050 × 1,530, 3,650 × 1,860, 4,270 × 2,130 mm with widths of 6, 8, 10 or 13 mm.

ODOLNÉ SE ŠIROKÝM VÝBĚREM BAREV

Nejběžnější použití desek Trespa® je v systémech provětrávaných fasád, kdy se mechanicky kotví nebo lepí schválenými lepidly na nosnou hliníkovou konstrukci vyplněnou tepelnou izolací. Izolace je kryta kontaktní difuzně otevřenou fólií, která ji chrání před vzdušnou vlhkostí. Mezi deskami a fólií musí zůstat provětrávací mezera. Desky Trespa® Meteon® se vyrábějí v 75 barvách UNI, 14 odstínech Metallic, 28 barvách Wood Naturals, 12 barvách Naturals a 9 odstínech dekoru Lumen. U vybraných barev je k dispozici i povrch v úpravě Satin, Rock, Matt a Gloss. Formáty desek jsou 2 550 ×1 860, 3 050 ×1 530, 3 650 ×1 860, 4 270 × 2 130 mm s tloušťkou 6, 8, 10 nebo 13 mm. REPREZENTATIVNÍ VZHLED BUDOV

Velkoformátové HPL desky Trespa® Meteon® se uplatňují v prestižních projektech, jimž dodávají reprezentativní a stálý vzhled. Jedním z největších projektů dokončených v roce 2015 je CDP na Balabence v Praze, kde architekt použil desky Trespa® Meteon® M51.0.1 Aluminium Grey se stříbrným metalickým dekorem. Metalický povrch je směrovaný – otočením desky se změní její odstín. Plocha fasády je 2 600 m2. Desky Trespa® Meteon® si oblíbili také investoři a architekti, kteří připravují projekty nákupních center. Je to zejména díky odolnosti desek vůči vlivům prostředí, ale i díky možnosti vyjádření jejich záměru. Na fasádě Galerie Harfa v Praze-Vysočanech byl použit dekor dřeva NW. Budova získala ocenění LEED Gold.

28

dn 4/2016

REPRESENTATIVE APPEARANCE OF BUILDINGS

®

The Trespa panels belong to. the category of panels made. from the high pressure compact. laminate, HPL. They consist of. 70% wood-based fibres, which. contain 30% of thermosetting. resin under high temperatures. and pressures. The resin forms. a black homogeneous core..

T

he surfaces of the Trespa® Meteon® panels are hardened with unique electron beam curing technology (EBC), which secures colour stability and resistance to the surrounding environment. Trespa® Meteon® panels are exceptionally resistant to atmospheric conditions. Sun, acid rain and moisture have no significant effect on either their surfaces or core. The panels can be chemically cleaned and their standard design comes with an anti-graffiti finish. RESISTANT WITH A BROAD RANGE OF COLOURS

Trespa® panels are primarily used in systems of ventilated facades, where they are mechanically anchored or glued with approved adhesives on a load-bearing aluminium structure filled with thermal insulation. The insulation is covered with contact diffusion open foil, which protects it from air bound moisture. A venti-

Large scale HPL Trespa® Meteon® panels are utilised in prestigious projects, bestowing them with a representative and stable appearance. One of the largest projects completed in 2015 is the CDP at Balabenka, Prague, where the architect used the panels Trespa® Meteon® M51.0.1 Aluminium Grey with silver metallic decor. The metallic finish is chanelled – and turning the panel will change its shade. The facade measures 2,600 sq m. Trespa® Meteon® panels have also become extremely popular with investors and architects preparing shopping centre projects. This is mainly due to their resistance to environmental impacts as well as to the possibility to express their intentions. On the facade of Galerie Harfa in Prague-Vysočany, the wooden decor NW was used. The building received LEED Gold certification. In 2015, Trespa® Meteon® panels were also used for the ceiling in the Fashion Arena centre in Štěrboholy, Prague. There, they also utilised the wooden decor – NW 08 Italian Walnut in an area of 1,800 sq m. Double-faced colour panels Trespa® Meteon® are also used for balconies, for instance on the project by the developer Ekospol – Panorama Kyje. The latest new product is a line of Lumen decors with variable reflection of surfaces. VÁCLAV BOŠEK, PRODUCT MANAGER, RAVAGO CZ


30-31 PR Cofely_2ts_Layout 1 5.4.16 11:36 Stránka 30

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Zelená města – města budoucnosti Green cities – cities of the future Představy o chytrých městech budoucnosti už nejsou pouhými obrázky. lidské fantazie, nýbrž realizovatelnou skutečností..

Z

odpovědnost vůči životnímu prostředí, efektivní infrastruktura, vstřícný přístup k občanům města – to jsou zásadní atributy pro ideální vztah mezi městem plným spokojených obyvatel a matkou přírodou. Města, která kompletně nebo alespoň částečně tento vztah naplňují, se pyšní přívlastkem „zelená“. Jejich posláním je podpořit trvale udržitelný rozvoj založený nejen na environmentálním, ale také sociálním a ekonomickém pilíři.

náklady na distribuci pitné vody i čištění vody odpadní je předpokladem výjimečnosti tohoto projektu. Ta bude dovršena světovým unikátem – budovou Kingdom Tower, která se díky své výšce 1 001 m stane nejvyšší budovou světa. Společnost ENGIE se na tomto projektu podílí dodávkami vodního a odpadového hospodářství, energetickým zásobováním, dálkovým chlazením, technickou infrastrukturou a facility managementem. KAMILA BRUTHANSOVÁ, MARKETINGOVÝ SPECIALISTA COFELY A.S., COFELY SE MĚNÍ NA ENGIE

„ZELENÝ“ PŘÍSTUP BUDE NEZBYTNÝ

Podle „zeleného“ pseudonymu by se mohlo zdát, že tato města budou založena pouze na důsledných ekologických principech, ale velmi důležitým bodem je i zajištění pohodlného a plnohodnotného života místním obyvatelům. Aktuálnosti tématu nasvědčuje rapidně rostoucí míra urbanizace. V roce 1975 existovala na světě pouze tři města s více než 10 mil. obyvatel. V roce 2011 jich bylo již o 20 více a podle posledního výzkumu francouzské společnosti ENGIE se počet těchto měst v příštích 10 letech téměř zdvojnásobí. Do roku 2030 tak bude zhruba 60 % populace žít ve městech. Je tedy na čase začít přemýšlet nad tím, jak by měla města pokračovat ve svém vývoji a kam by měly směřovat investice pro jejich ideální rozvoj. Mezi tradiční metropole, které zvolily výhodnou ekonomicko-environmentální cestu, ať už zčásti, nebo komplexně, patří např. francouzské Bordeaux. Společnosti ENGIE, do jejíž skupiny patří česká společnost COFELY, se podařilo pro ekočtvrť Ginko vytvořit unikátní síť vytápění poháněnou pouze biomasou z lokálních zdrojů tak, aby zcela pokryla tamní potřeby. Tím dosáhla snížení roční produkce CO2 o 3 500 t, což odpovídá ročnímu provozu 2 300 motorových vozidel. Další příklady využití inovativních „zelených“ technologií společností ENGIE pak najdeme i v Londýně, Zaragoze, Amsterdamu či Montrealu. MĚSTO BUDOUCNOSTI V SAÚDSKÉ ARÁBII

Modelovým městem budoucnosti bude po svém dokončení Kingdom City v Saúdské Arábii. Výstavba zcela nového města „na klíč“ o rozloze 5,3 km2 se bude vyznačovat dokonalým využitím dosud získaných nejmodernějších ekologicko-energetických poznatků. Spojení inovativního řešení energetických i klimatizačních distribučních sítí do obytných i komerčních budov, efektivní městské mobility založené na ekologické šetrnosti a časové úspornosti, chytrého systému snižujícího

30

dn 4/2016

Ideas about smart cities of the future. are not just images of a human’s fantasy. anymore. They are now a feasible reality..

R

esponsibility to the environment, effective infrastructure, a helpful and responsive approach to the city citizens – those are the main attributes for an ideal relationship between


30-31 PR Cofely_2ts_Layout 1 5.4.16 11:36 Stránka 31

X Amsterdam

a city full of satisfied citizens and “Mother Nature”. Cities that fulfil this relationship fully or at least partially pride themselves on having the ‘green’ attribute. Their mission is to permanently support sustainable development that is based on an environmental as well as a social and economic pillar.

Z Ginko, Bordeaux

‘GREEN’ APPROACH WILL BE NECESSARY

Based on the ‘green’ pseudonym, it may seem that these cities will only be based on thorough ecological principles but what is also an important point is the securing of a comfortable life for local citizens. Suggestive of the current topic is the rapidly increasing level of urbanization. In 1975, there were only three cities with more than 10 million citizens worldwide. In 2011, there were by then already 20 more and based on the latest survey carried by the French company ENGIE, the number of these cities will quite probably double over the next ten years. Before 2030, approximately 60% of population will live in towns. It is about time then to start thinking about how the towns should continue in their development and where investment should for their ideal development lead. The traditional metropolises, which chose the advantageous economic-environmental way, whether just partially or completely, include for instance Bordeaux, France. ENGIE, whose group also includes the Czech company COFELY, has managed to create a unique heating network for the Ginko eco-district. It is powered from biomass from local resources in order to satisfy local needs entirely. Therefore, they managed to reduce annual CO₂ production by 3,500 t, which corresponds with an annual operation of 2,300 motor vehicles. Other examples of the use of innovative ‘green’ technologies by ENGIE can also be found in London, Zaragoza, Amsterdam and Montreal.

CITY OF FUTURE IN SAUDI ARABIA

Once completed, a model city of the future will be Kingdom City in Saudi Arabia. The ‘to key’ construction of an entirely new 5.3 sq km city will be characteristic by the utilisation of so far acquired state-of-the-art eco-energy knowledge. Combining innovative solutions and air-conditioning distribution networks to residential and commercial buildings, effective urban mobility based on being ecologically friendly and time saving, a smart system reducing costs for drinking water distribution and sewage treatment represents a prerequisite for the exceptionality of the project. This will be crowned with the global and unique site – the Kingdom Tower building, which will, thanks to its 1,001 m, become the highest building in the world. ENGIE is participating in this project with supplies of water and sewage management, energy supply, remote cooling, technical infrastructure and facility management. KAMILA BRUTHANSOVÁ, MARKETING SPECIALIST AT COFELY A.S., COFELY BECOMES ENGIE

dn 4/2016

31


32-33 PR Brno_2ts_Layout 1 5.4.16 12:00 Stránka 32

projekty / projects / TRANSPORTATION

DOPRAVA

Dopravní projekty v Brně Transport projects in Brno Město Brno se stejně jako ostatní česká i evropská. města potýká s mnoha výzvami, které souvisejí. s dopravou. Doprava je jedním z klíčových faktorů,. které ovlivňují města a životní prostřední v nich..

M

ěsto Brno ve své dopravní politice, stejně tak jako v připravovaném Plánu udržitelné městské mobility, stanovilo jako jednu z priorit podporu veřejné dopravy. Podíl veřejné dopravy na celkovém podílu cest, které obyvatelé Brna i ti, kteří do města přijíždějí, vykonají, je stále velmi vysoký (54 %). Aby tento podíl neklesal, ale naopak narůstal, připravilo město Brno několik projektů, jejichž cílem je zkvalitnit cestování veřejnou dopravou. NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ PRO VĚTŠÍ KOMFORT

Jako krok správným směrem lze vnímat spolupráci města Brna s regionálními partnery, jejímž výsledkem je definice Brněnské metropolitní oblasti (BMO) a Integrované strategie rozvoje BMO za použití nástroje ITI (Integrované Teritoriální Investice). Strategie se zaměřuje na vybrané projekty, které ovlivňují širší okolí, typicky třeba projekty prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí. V městské části Líšeň se plánuje prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova, které má naplnit dlouholetý záměr dovést přímé trolejbusové spojení až k novolíšeňskému sídlišti. Dalším projektem, který se týká městských částí Líšeň a Židenice je znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála – ulice Holzova. Obnovení této trati by zjednodušilo cestování městskou hromadnou dopravou do staré části Líšně a do nově vznikající zástavby v této lokalitě. Strategickým projektem je také prodloužení tramvajové trati Osová – Kampus, který má spojit Fakultní nemocnici Bohunice a Kampus Masarykovy univerzity s centrem města. Součástí tohoto projektu bude nejdelší tramvajový tunel v Brně a historicky první podzemní zastávka tramvaje. V centru Brna se připravuje rozsáhlý projekt Plotní, který má ulevit řidičům, cestujícím a pěším v oblasti autobusového nádraží Zvonařka. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu a Zvonařky a zklidnění ulice Plotní. Průjezdnost této lokality se po dokončení stavebních prací zlepší pro řidiče i pro chodce a uživatele městské hromadné dopravy. Vytvoří se tím také základní předpoklady pro další rozvoj tohoto území. Výjimečnou záležitostí je také zapojení dalších investorů v této akci – kromě města Brna se na ní podílí i Ředitelství silnic a dálnic, Dopravní podnik města Brna a Teplárny Brno. Jejich těsná spolupráce by měla průběh celé stavby usnadnit. Nesmíme zapomenout ani na projekt celoměstského dopravního významu, rozvoj dopravní telematiky, který již v současné

32

dn 4/2016

době probíhá a v několika fázích bude pokračovat až do roku 2020. Tento projekt zahrnuje například stavby a rekonstrukce světelného zařízení s preferencí MHD, dohledový a parkovací subsystém, centrální dispečink anebo sběr dopravních dat. Pro realizaci integrovaných projektů naplňující tuto Strategii byla vyjednána finanční částka přes 5 mld. Kč. První projekty z této obálky se začnou realizovat v polovině roku 2016. I PARKOVÁNÍ JE DOPRAVA, BYŤ V KLIDU

Město Brno podporuje také vybudování parkovišť typu Park & Ride na okrajích města, např. v lokalitě Purkyňova, Bohunická, v Králově Poli, v areálu Zetoru nebo Univerzitního kampusu v Bohuni-


32-33 PR Brno_2ts_Layout 1 5.4.16 12:00 Stránka 33

projekty / projects DOPRAVA / TRANSPORTATION

cích. Tato parkoviště propojená se systémem veřejné dopravy umožní především lidem dojíždějícím do Brna zaparkovat automobil a do cíle pohodlně pokračovat veřejnou dopravou. V současné době ve městě Brně funguje první z těchto parkovišť na jihu města, u Ústředního hřbitova. Řidiči mohou na tomto parkovišti parkovat své vozy po dobu dvou hodin zdarma, do 12 hodin za 20 korun. Zahájení provozu se uskutečnilo 25. listopadu 2015. Celkový počet parkovacích míst je 184, z toho sedm míst je vyhrazeno pro tělesně postižené. Parkoviště Park & Ride je umístěno v lokalitě s přímým napojením na městskou hromadnou dopravu. Toto parkoviště bylo vybudováno v rámci evropského projektu CIVITAS 2MOVE2, který je zaměřen na podporu inovativních řešení v oblasti dopravy ve městě. Součástí tohoto projektu, do něhož je město Brno zapojeno, jsou i další opatření z oblasti parkování. Jde např. o vytvoření aplikace, která bude řidiče informovat o plynulosti dopravy, dojezdových dobách a navádět na volná parkovací místa vybavená parkovacími senzory a na parkoviště s automatickým závorovým systémem. V rámci pilotního projektu bylo v Rooseveltově ulici nainstalováno 73 parkovacích senzorů (tzv. smart parking). Město Brno plánuje rozšířit senzory na detekci volných míst i do dalších ulic města Brna. JOSEF KLEPÁČEK, ODBOR DOPRAVY MMB / FOTO: MICHAL JENČO

The city of Brno is, just like other Czech and European. cities, facing many challenges associated with. transportation. Transportation is one of the key. factors influencing towns and their environment..

T

he city of Brno set out, within the transport policy as in the preparation Plan for Sustainable Urban Mobility, support of public transportation as one of their priorities. The share of public transportation of the overall share of journeys, that Brno citizens and those who commute to town make, is still very high (54%). In order to encourage this share to increase and not decrease, Brno has prepared several projects whose aim is to improve the quality of commuting by public transport. NEW TRAM LINES FOR MORE COMFORT

Co-operation of Brno with regional partners, which resulted in the definition of the Brno Metropolitan Area and Integrated Development Strategy of Brno Metropolitan Area whilst utilising the ITI tool (Integrated Territorial Investment) can be seen as a step in the right direction. The strategy focuses on selected projects that influence a broader neighbourhood. These typically include projects associated with the extension of tram and trolleybus routes for instance. In the town district of Líšeň, they are planning the extension of the Novolíšeňská – Jírova trolleybus route, which is to fulfil the long term plan to bring direct trolleybus connection all the way to the housing development in the new part of Líšeň. Another project related to the town districts of Líšeň and Židenice is to reopen the tram route between Stránská skála – Holzova Street. The reopening of this line would make commuting by public transport to the old part of Líšeň and to the newly built development in this location easier. Another strategic project is the extension of the Osová – Kampus tram route, which will connect the Faculty Hospital

Bohunice and Masaryk University Campus with the town centre. This project will include the longest tram tunnel in Brno and historically the first underground tram stop. The extensive Plotní project is being prepared in the Brno centre. This is to relieve drivers, passengers and pedestrians in the area of the Zvonařka bus station. The Dornych Street and Dornych and Zvonařka junction will see increased capacity and Plotní Street will become quietened. Once the building work is completed, the traffic capacity in this location will improve for everyone, drivers, pedestrians and the users of public transportation. This will also create basic prerequisites for further development in this area. What is also exceptional is including other investors within this project – apart from the city of Brno, there is also the Road and Motorway Directorate, the Brno Public Transportation Company and Heating Plant Brno all participating. Their close co-operation should make the process of the whole construction easier. We cannot forget the project important for the whole city: The development of transportation telematics, which is already in progress and will carry on in several phases until 2020. This project includes the construction and reconstruction of lighting equipment with public transport preference, monitoring and parking sub-systems, a central control centre and the collection of transport data. For the realisation of integrated projects fulfilling this Strategy there was negotiated a financial figure of more than CZK 5 billion. Realisation of the first projects from this pack will be commenced in the middle of 2016. PARKING IS ALSO TRANSPORTATION ALTHOUGH STANDSTILL

The city of Brno also supports the construction of Park & Ride car parks on the outskirts of the town, for instance at the locations of Purkyňova, Bohunická, at Královo Pole, within the Zetor complex and at the University Campus in Bohunice. These car parks that are interconnected with the system of public transportation, will allow those who commute and travel to Brno to park their car and to commute to their final destination by means of public transportation. At this moment, the first of these car parks is operating in the south of the city, by Ústřední hřbitov (the Central cemetery). Drivers can park their cars at this car park for two hours free of charge and for up to twelve hours for CZK 20. The operation of this car park was commenced on 25th November 2015. The overall number of parking places is 184 whereby seven of them are designated for the disabled. The Park & Ride car park is located in an area with direct connection to public transport. This car park was built within the framework of the European project CIVITAS 2MOVE2, which focuses on the support of innovative solutions in the area of transportation in towns. This project, in which Brno is included, also covers other parking measures. These for instance include the creating of an application that will inform drivers about the fluency of traffic, arrival times and to guide drivers to vacant parking places fitted with parking sensors and to a car park with an automated barrier system. Smart parking system with 73 parking sensors was installed in Rooseveltova Street within the framework of the pilot project. The city of Brno is also planning to expand the sensors for the detection of vacant places to other areas in Brno. JOSEF KLEPÁČEK, TRANSPORT DEPARTMENT, BRNO CITY MUNICIPALITY

dn 4/2016

33


34-35 PR Green center_2ts_Layout 1 5.4.16 11:38 Stránka 34

projekty / projects / TRANSPORTATION

DOPRAVA

Registrační značka jako parkovací lístek Registration plate as a parking ticket Registrační značky vozidel nemusejí nutně sloužit pouze pro jednoznačnou identifikaci. konkrétního automobilu. Stejně dobře mohou být použity jako identifikační médium. na parkovacích plochách a v parkovacích objektech..

P

oužití systému pro rozpoznávání registračních značek s sebou přináší efektivnější kontrolu nad parkovištěm pro provozovatele i komfortnější použití pro zákazníky. AUTOMATICKÝ SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ ZNAČEK PŘISPÍVÁ K BEZPEČNOSTI

Závorové parkovací systémy se již staly součástí běžného života. Pro řízení parkoviště je jen v České republice využívají stovky podnikatelských subjektů. Společnost GREEN Center nabízí k parkovacím systémům Variant jako volitelný doplněk kamerový systém GPP LPR, který dokáže významně rozšířit funkčnost parkovacího systému a poskytnout provozovateli i uživatelům parkoviště několik významných výhod. Již dnes proto mnoho firem považuje systém pro rozpoznávání registračních značek za nedílnou součást parkovacího systému. Systém GPP LPR je založen na principu automatického rozpoznávání registračních značek vozidel. Základem systému jsou kamery speciálně uzpůsobené ke snímání registračních značek. Jejich specifické konstrukční řešení umožňuje identifikovat jednotlivé symboly značky s maximální přesností i při velmi špatných světelných podmínkách. Při vjezdu na parkoviště jsou parkovací lístky automaticky párovány s registrační značkou. Pokud se při výjezdu registrační značka spárovaná s parkovacím lístkem liší od rozpoznané registrační značky vozidla, nebude řidič oprávněn parkoviště opustit. Kamerový systém tak dokáže zajistit vyšší úroveň zabezpečení zaparkovaných dopravních prostředků. Zákazníci ocení především snazší použití parkovacího systému. Pokud se při výjezdu registrační značky shodují a parkovací karta byla zaplacena, může být vjezd povolen pouze na základě rozpoznání registrační značky, bez nutnosti přiložit parkovací kartu ke čtečce výjezdového terminálu. Výjezd je pak pro zákazníky mnohem pohodlnější a rychlejší. OCHRANA PROTI NEPLATIČŮM

Nenahraditelnou funkcí systému jsou rozsáhlé možnosti managementu parkoviště. Provozovatel může pracovat s registračními značkami jako s běžnými parkovacími kartami a udělovat individuální oprávnění k vjezdu, nebo naopak nežádoucím vozidlům vjezd na parkoviště úplně zakázat. Systém rovněž dokáže účinně minimalizovat zneužívání dlouhodobých parkovacích karet abonentů či rezidentů. Parkovací kartu lze spárovat s jednou nebo více definovanými registračními znač-

34

dn 4/2016

kami; pokud by se kdokoli pokusil využít parkovací kartu ke vjezdu s jiným vozidlem, nebude mu vjezd povolen. V určitých případech může být dokonce parkovací karta registrační značkou zcela nahrazena. Závory se pak otvírají pouze na základě rozpoznané registrační značky, bez nutnosti odebrat nebo přiložit parkovací karty. Důsledkem je nejen úspora nákladů za parkovací média, ale rovněž efektivní zrychlení odbavovacího procesu a zvýšení uživatelského komfortu, jelikož odpadá nutnost identifikace pomocí parkovací karty. Důležitý benefit poskytuje systém rozpoznávání registračních značek objektům, které nabízejí svým zákazníkům určitou dobu parkování zdarma. Častým problémem těchto parkovišť jsou nepoctiví uživatelé, kteří opakovaně zneužívají bezplatnou dobu parkování. Tito řidiči využijí danou dobu bezplatného parkování,


34-35 PR Green center_2ts_Layout 1 5.4.16 11:39 Stránka 35

projekty / projects DOPRAVA / TRANSPORTATION

následně parkoviště se svým vozem opustí a ihned se vrátí. Při honbě za úsporami jsou řidiči ochotni absolvovat tuto obrátku i několikrát denně. Ti pak zabírají parkovací místa dalším zákazníkům a připravují provozovatele o peníze. Systém GPP LPR je schopen nekalému jednání bezpečně zamezit. Systém jednoznačně identifikuje vozidla dle registrační značky, čímž je zaručeno, že řidič čerpá bezplatnou dobu parkování skutečně pouze jednou za den, nikoliv opakovaně. Kamerový systém GPP LPR představuje další stupeň automatizace parkování s komfortem poskytovaným zákazníkům a plnou kontrolou parkoviště provozovatelem. V dnešní informační době je možná tou nejdůležitější předností evidence veškerých provozních dat s možností zpětné kontroly průjezdů a dohledání událostí včetně fotozáznamu. Analýza shromážděných dat umožňuje identifikovat nákupní chování zákazníků, získávat trendy, predikovat pravděpodobné budoucí situace a generovat statistické analýzy o využívání parkoviště. Získané informace mohou výrazně napomoci při rozhodování o možné optimalizaci parkovacích ploch nebo při tvorbě marketingových kampaní. PETR FEJFÁREK, GREEN CENTER S.R.O.

Registration plates on vehicles do not. necessarily only need to provide the. identification of a particular car,. van or lorry but can also be used. as an identification medium at parking. areas and parking buildings..

U

tilisation of a system for recognising registration plates brings more effective control over a car park for the operator and more comfortable use for its clients. AUTOMATIC SYSTEM OF REGISTRATION PLATE RECOGNITION CONTRIBUTES TO SECURITY

Barrier parking systems have already become a part of everyday life. There are hundreds of entrepreneurial entities using them for operating a car park in the Czech Republic. GREEN Center offers the optional camera system GPP LPR for the Variant parking system. The camera system can significantly broaden the parking system’s functionality and also provide significant advantages to the car park users. That is also why many companies nowadays consider the system for recognising registration plates to be an integral part of their parking system. The GPP LPR system is based on the principle of the automated recognition of registration plates. The basis of the system is in cameras that are specially adjusted for reading registration plates. Their specific construction solution allows for the identifying of individual symbols of the registration plate with maximal accuracy and to be able to do so even under very poor lighting conditions. Parking tickets are, on the entering of the car park, automatically matched with a registration plate. If the registration plate that was matched with a parking ticket differs from the recognised registration plate on the leaving of the car park,

the driver will not be permitted to leave. The camera system ensures a high level of security for parked vehicles. Customers will appreciate the simple usage of the parking system. If the registration plates match on the exiting of the car park and the parking ticket was paid, entry can then be allowed only on the basis of the recognition of the registration plate without having to submit the parking ticket to a scanner at the exit. That makes exiting much easier and quicker for clients. PROTECTION FROM NON-PAYERS

An irreplaceable function of the system is in its broad possibility of car park management. An operator can work with registration plates as with standard parking tickets and grant individual permission for entry or, on the other hand, to totally ban entry to the car park of unwanted vehicles. The system can also effectively minimise the misuse of long term parking tickets held by subscribers or residents. A parking ticket can be matched with either one or more defined registration plates; if anyone tries to use a parking ticket for entering with any another car, then entry will not be permitted. In some cases, the parking ticket can even be replaced by the registration plate. The barriers then only open on the basis of recognised registration plates without the need to take or submit a parking ticket. This results in cost savings for the parking mediums as well as effectively speeding up the clearance process, as there is no need for identification of or by the parking ticket anymore. The system of recognising registration plates provides important benefit to those buildings which provide their clients with free parking for a particular length of time. These car parks often face problems with dishonest users who misuse or abuse the free of charge parking time on a regular basis. These drivers use a particular period of free parking, then leave the car park and return almost immediately. Drivers are willing to go through this several times a day when trying to save money. In that instance, they take up space for other customers and cheat the operators financially. The GPP LPR system is able to prevent this dishonest behaviour. The system clearly identifies the vehicles by their registration plate, which guarantees that the driver can only utilise the free of charge parking period just once a day and not repeatedly. The GPP LPR camera system represents yet another level in the automation of parking with provided comfort and full control on the operator’s side. With today’s information times, it is perhaps the most important asset for the evidence of all operational data with the option of the back checking of the thoroughfare and tracing of particular events, including photo documentation. The analysis of collected data allows for the identifying of a clients’ shopping behaviour, to acquire trends, predict probable future situations and generate statistical analysis about the utilisation of the car park. The acquired information can then significantly help when making decisions about the potential optimization of parking areas or when instigating marketing campaigns. PETR FEJFÁREK, GREEN CENTER S.R.O.

dn 4/2016

35


36-37 Smart parking_1,5ts_Layout 1 5.4.16 15:55 Stránka 36

projekty / projects / TRANSPORTATION

DOPRAVA

Smart Cities a parkování: Pohled, který možná překvapí Smart Cities and parking: A view that might surprise Podívejme se na toto téma z jiného úhlu pohledu, např. prostřednictvím konference Evropský Habitat. (www.europeanhabitat.com), která se uskutečnila v Praze ve dnech 16. – 18. března..

T

ématem konference bylo „Bydlení v životaschopných městech“. Cílem setkání bylo mj. identifikovat a vyřešit nové a vznikající výzvy v oblasti bydlení a rozvoje měst či zajistit obnovu politického závazku k udržitelnému rozvoji měst. Konference upozornila na fakt, že chceme mít naše města moderní a okouzlující, ale přitom opomíjíme skutečnost, že by měla být především dobrými místy pro život. Nejprve je potřeba nalézt shodu v základních principech, teprve od nich by se měl odvíjet další postup. Značka SMART CITIES (nebo také „Chytrá města“) se snaží této vizi pomoci a primárně se zaměřuje na využití technologií budoucnosti pro efektivnější správu a plánování města s určitým výhledem, který je podpořen tvrdými daty. Má také zajistit lepší informovanost a zapojení obyvatel do vlastního dění a rozvoje města. Do této oblasti patří parkování. DOPRAVA V KLIDU POD DROBNOHLEDEM

Politika a management parkování jsou klíčové pro městskou mobilitu a zvládnutí jejích negativních dopadů. K politice veřejného parkování neodmyslitelně patří jisté napětí mezi třemi hlavními cíli, které má většina měst: rozvoj místní ekonomiky (zachování ekonomické životaschopnosti), zvyšování příjmů z poplatků za parkování a řízení poptávky po dopravě. Druhé dva cíle znamenají nutnost snižovat počet parkovacích míst a/nebo zavádět poplatky za jejich použití, zatímco v rámci prvního cíle se obvykle tvrdí, že je třeba vybudovat co největší možný počet parkovacích míst, aby se nestalo, že některá komerční aktivita nebo vnitřní investice související s automobilovou dopravou z oblasti zmizí. Ačkoli optimální rovnováhy mezi těmito třemi cíli nelze vždy dosáhnout, je zřejmé, že pokud jeden z nich převáží na úkor ostatních, město se ocitne pod značným tlakem veřejnosti. Jak těžké je najít tento kompromis, o tom ví své Petr Horský, předseda rady České parkovací asociace, z.s.p.o.: „Říká se, že jsme zdědili historický dluh v podobě nedostatku parkovacích míst. Není to pravda. Jediný dluh, který jsme zdědili, je v nás samotných. A tak zatímco Evropa pracuje na smysluplných projektech a mění tvář veřejného prostoru, my jsme zpravidla ani ne-

36

dn 4/2016

stačili zahájit proces dialogu, který je základem pro nové pojetí podoby našich měst.“ Zvládnutí parkovací politiky je tedy důležitým krokem k „chytrému městu“. Je chytré zavést vhodné technologie a jednotná pravidla pro všechna vozidla a všechny občany. Centralizovaná regulace parkování přináší pokles závislosti na dojíždění osobními vozidly a zlepšení veřejného prostoru. Nicméně zavést integrovanou parkovací strategii je náročným úkolem pro město i pro případné soukromé provozovatele. Klíčové faktory správné regulace parkování: m celoplošná regulace (centrum i všechny městské části), m kompletní digitalizace (informací, mapových podkladů, plateb), m centralizace do jednoho regulačního rámce (město + všichni poskytovatelé a ostatní druhy dopravy, např. P&R), m jednoduchá pravidla (max. čtyři cenové tarify, geografická souvislost), m ochrana centra města před auty (nasazení systému chytrého parkování), m ochrana rezidentů před dojíždějícími (nasazení systému rezidenčního parkování), m preference vlastnit jedno vozidlo na bytovou jednotku (motivační programy pro občany). REGULACE = DIGITALIZACE

Regulací parkování v konceptu Smart City se míní plošná digitalizace všech parkovacích ploch a registrace všech rezidenčních vozidel pro vytvoření jednotného regulačního rámce zpoplatňujícího vlastnictví i provoz osobních vozidel v daných lokalitách. Takový systém umožní automatizovat dohled nad platební kázní a zpoplatnit veškerá stání ve městě formou přímé platby nebo rezidenční povolenky. Tím se dosáhne vyváženosti ceny za jízdu osobním vozem a jízdu veřejnou dopravou. Systém umožní navigovat řidiče na volná parkovací místa, zahrnout do regulace i privátní stání, čímž se dosáhne navýšení počtu potřebných parkovacích míst (např. pro noční stání rezidentů na soukromých parkovištích). ING. JAROSLAV MARTINEK, CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, V. V. I.

Téma parkování bude předmětem nadcházející konference Město s dobrou adresou, která se uskuteční ve dnech 19. – 21. dubna v Koutech (Ledeč nad Sázavou). Jejími pořadateli jsou Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Svaz měst a obcí ČR, Česká parkovací asociace, z.s.p.o. a Asociace měst pro cyklisty.

Let’s look at this topic from. a different point of view, for. instance through the European. Habitat Conference. (www.europeanhabitat.com),. which was held in Prague. between 16th and 18th March..

T

he topic of the conference was ‘Housing in Liveable Cities’. The aim of the conference was to identify and deal with new challenges originating in the areas of housing and city development and to restore political commitment to sustainable urban development. The conference pointed to the fact that we want our cities to be modern and charming yet we omit the fact that they should primarily provide a good place for living. Firstly, it is necessary to find conformity in basic principles, where a further process should stem from. The brand, SMART CITIES, is trying to help this vision and primarily focuses on the utilisation of technologies of the future in order to secure more effective administration and urban planning with a certain outlook that is solid data. It also proposes to secure better awareness and to include residents with the city events, affairs and development. This also includes parking. STATIONARY TRAFFIC UNDER A MICROSCOPE

Parking policy and management are key factors for urban mobility and the handling of its negative impacts. The policy of public parking inherently goes hand in hand with a certain tension among the three main aims that most cities have: Development of the local economy (retaining economic viability), increasing income from parking fees and managing demand for transportation. The two lat-


36-37 Smart parking_1,5ts_Layout 1 5.4.16 15:55 Stránka 37

projekty / projects DOPRAVA / TRANSPORTATION

ter targets aims represent the need to reduce the number of parking places and to introduce charges for the use of them, whilst the first aim states that it is necessary to develop the largest possible amount of parking places so that commercial activity and internal investment associated with car transport does not vanish. Even though it is not always possible to achieve an optimal balance amongst these three targets aims, it is evident that if one of them dominates to the detriment of the others, the city will find itself under considerable pressure from the public. Petr Horský, Chairman of the Board at the Czech Parking Association, z.s.p.o., knows how difficult it is to find a compromise: “It is said that we have inherited an historical debt in the way of lack of parking places. That is not truth. The only debt we have inherited is in ourselves. So, whilst Europe is working on meaningful projects and is changing the face and image of public areas, we basically haven’t even managed to commence the process of dialogue, which is the basis for the new concept of our cities’ appearance.” Managing parking policy therefore represents an important step towards the ‘smart city’. It is wise to introduce suitable technologies and unified rules for all vehicles and all citizens. Centralised parking

regulations brings a reduced dependence on commuting in one’s own car and improving public areas. However, introducing an integrated parking strategy is a demanding task for both the city as well as potential private operators. Key factors of correct parking regulations: m area-wide regulations (the centre as well as all city districts), m comprehensive digitalisation (of information, mapping material, payments), m centralisation into one regulatory framework (city + all providers and other types of transport, for instance P&R), m simple rules (maximum of four price tariffs, geographical context), m protection of the city centre from cars (establishing a smart parking system), m protection of residents from commuters (establishing a residential parking system), m preference to own one car per residential unit (motivation programmes for citizens). REGULATION = DIGITALISATION

Parking regulations within the Smart City concept is an area-wide digitalisation of all parking areas and registration of all residential vehicles

in order to create a unified regulatory framework with a charge imposed on both ownership as well as the operation of vehicles in particular locations. Such a system will allow for the automated monitoring of payment discipline and for imposing a charge on all parking in the city via direct payment or residential permit. This will help to achieve a balance between the cost of driving by car and commute by means of public transport. The system will allow navigating drivers to locate vacant parking places and also to include private parking, which will allow for an increased number of necessary parking places (for instance residents overnight parking at private car parks), within the regulations. ING. JAROSLAV MARTINEK, THE TRANSPORT RESEARCH CENTRE, V. V. I

The topic of parking will be the subject of the forthcoming conference of the City with a Good Address, which will be held between 19th and 21st April in Kouty (Ledeč nad Sázavou). The organisers are the Transport Research Centre, v.v.i., the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic, the Czech Parking Association, z.s.p.o., and the Association of Towns for Cyclists.


38-39 Bratislava_2ts_Layout 1 5.4.16 12:01 Stránka 38

projekty / projects / TRANSPORTATION

DOPRAVA

V Bratislave skutočne metro nebude Underground really won’t be in Bratislava Najväčšie sídlisko na Slovensku i v Českej republike prechádza veľkými zmenami.. Uprostred Petržalky sa začína ťahať nová električková trať, ktorá nahradí desiatky. rokov veľkých snov o bratislavskom metre..

S

účasťou je vybudovanie nového mosta cez Dunaj, menších cestných mostov, križovaní ciest a revitalizácia okolia umelého ramena rieky. Sídlisko okrem nového významného dopravného systému, ktorý môže uľahčiť preťaženým mostom, získava aj ďalší developerský potenciál. PRVÁ FÁZA S PROBLÉMAMI

Výstavba úvodnej etapy za 70 mil. eur prevažne hradená z eurofondov zahŕňala vybudovanie nového Starého mosta cez Dunaj v zásade podľa pôvodného architektonického výrazu tohto mosta. Z dopravy na moste ale úplne vylúčili autá a pôjde tadiaľto len električka. Okrem toho sa rozšíril chodník, pribudli vyhliadkové časti a cyklotrasy. Trať ďalej pokračuje na začiatok Petržalky, kde má zastávku aj pri najstaršom stredoeurópskom parku – Sade Janka Kráľa a postupne sa na ňu budú napájať ďalšie formy hromadnej dopravy zvnútra sídliska. Tak, aby tamojší obyvateľ nemusel na druhú stranu Dunaja, kde nájde drvivú väčšinu pracovných možností, cestovať cez mosty. V historickej časti Bratislavy sa kompletne zrekonštruovala aj Štúrova ulica, ktorá je vstupom do ďalších častí centra. Pôvodne viac technická ulica s električkovou traťou, cestou a chodníkmi prešla úplnou premenou s rozšírením chodníkov, vylúčením parkovania a obmedzením cestnej dopravy. Navyše získala novú dlažbu a korzujúcim v Starom Meste pridala ďalších niekoľko desiatok metrov príjemného priestoru k dobru. Budovanie prvej etapy električky sa rovnako ako iné veľké eurofondové a samosprávne projekty spája s viacerými problémami. Jedným je tesné dokončovanie stavby len pár hodín pred 15. decembrom minulého roka, kedy bol definitívny termín na ukončenie podľa zmluvy tak, aby Európska únia preplatila 85 % nákladov. Na trati sa ale stále pracuje a dokončenie pôsobilo skôr oficiálne než reálne, nakoľko tu bolo ešte množstvo nedorobkov. Taktiež bola Štúrova ulica rozkopaná a s výnimkou úzkeho chodníka uzavretá viac než dva roky, hoci sa na nej takmer nepracovalo. To poškodilo mnohé miestne podniky a obchody, niektoré zatvorili. DRUHÁ ETAPA AŽ NA KONIEC SÍDLISKA

Hneď po začiatku kolaudácie prvej fázy výstavby, predložilo mesto dokumentáciu pre druhú etapu. Zvyšná časť električkovej trate z Bosákovej ulice po Panónsku cestu musí byť hotová v roku 2020, aby projekt preplatila únia. Vypracované boli dva varianty dokumentácie pre územné rozhodnutie, pred-

38

dn 4/2016

pokladané náklady na úsek o dĺžke 3,8 km, väčšinou vedený po povrchu, sa odhadujú na približne 70 mil. eur. Súčasťou budovania električkovej trate nebude pôvodne plánovaná súbežná cesta, ktorá sa stretla s nesúhlasom obyvateľov Petržalky. Sídlisko teraz nemá jednu priamu tepnu pretínajúcu túto mestskú časť so 130 000 obyvateľmi, iba štvorpruhovú okružnú cestu a množstvo kľukatých ciest vnútri. Bratislava chystá aj vypracovanie urbanistickej štúdie na rozvoj tzv. Centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Je to zelený pás pri Chorvátskom ramene, čo je kanál Dunaja, zo severu na juh sídliska, ktorým povedie nová električková trať. Štúdia má ukázať, ako dobudovať v Petržalke chýbajúcu infraštruktúru. SNY O METRE

Električka je náhradou desiatok rokov snívania o bratislavskom metre. Projekt na jeho výstavbu schválili ešte počas socializmu v roku 1974, v roku 1988 sa začalo stavať pri prvých predpokladaných nákladoch vo výške 5 mld. Kčs. Malo ísť o rýchlodráhu, nakoľko podľa ruských noriem mohla mať metro iba Praha ako hlavné mesto.


38-39 Bratislava_2ts_Layout 1 5.4.16 12:01 Stránka 39

projekty / projects DOPRAVA / TRANSPORTATION

Prvá etapa sa začala plánovať práve v Petržalke, hoci metro malo spájať celú Bratislavu. Uprostred sídliska sa vykopali koridory, na ktoré dodnes platila stavebná uzávera, bola vysťahovaná menšia dedinka na okraji mesta, kde mala byť konečná. Dnes tu stoja dve hlboké betónové tuby obrastené zeleňou a plné neporiadku. Po zmene režimu sa stavebné práce zastavili a dlho prebiehala debata o koncepcii i využití konkrétneho typu metra. Koncom deväťdesiatych rokov vznikla spoločnosť pre výstavbu, ale nedošlo k realizácii, neskôr sa opäť myšlienka obnovila. Až približne od roku 2004 existuje náhradný plán pre vybudovanie električky do Petržalky, ktorý sa v pozmenenej podobe dnes realizuje. ĽUBOŠ MISTRÍK, TREND REALITY / VIZUALIZÁCIA: MESTO BRATISLAVA

The largest housing estate in Slovakia as well as in. the Czech Republic is undergoing big changes. A new. tram line, which is to replace dozens of years of big. dreams about Bratislava underground, has started. being laid in the centre of Petržalka..

T

he project includes the construction of a new bridge over the Danube River, smaller road bridges, junctions and a revitalisation of the surrounding areas of the man-made river branch. Apart from the new transportation system, which will be relieved by the bridge, the housing estate is also gaining further development potential. FIRST PHASE WITH PROBLEMS

The construction of the initial stage worth EUR 70 million, which is mostly funded by European Funds, included the construction of the new Starý Bridge across the Danube, which is based on the original architectural image of this bridge. However, they completely excluded cars from the bridge so it will only serve the tram. The pavement there was extended and complemented with scenic areas and cycle ways. The tram continues to the beginning of Petržalka, where it stops by the oldest Central European park, Janko Kráľ’s Park, and will gradually be connected to other forms of public development from the housing estate so that local residents do not need to travel to the other side of the Danube River, where they will find the majority of job opportunities, across the bridges. Štúrova Street in the historical part of Bratislava, the entrance to other parts of the centre, also underwent complete reconstruction. Originally a more technical street with a tram, a road and pavements underwent complete transformation resulting in widened pavements, parking excluded and restricted road traffic. Moreover, it is also newly paved and those strolling around Old Town also have dozens of metres more of pleasant areas. Constructing the first stage of the tram line is, just like other large EU funded and autonomous projects, connected with more problems. One of them is the last minute completion of the construction just a few hours before 15th December last year, being the due date for completion as contractually stated so that the European Union pays for 85% of the costs.

However, work is still being carried out on the line now and completion was more official than realistic as there were still many unfinished works to be realised. That mean Štúrova Street was dug up and apart from a narrow pavement closed for more than two years even though hardly any work was being carried out. That caused distress to many local businesses and shops whereby some of them even had to close down. SECOND STAGE OF THE OTHER SIDE OF THE HOUSING ESTATE

Straight after the beginning of final building approval for the first phase of development, the town submitted documentation for the second stage. The remaining part of the tram line running from Bosákova Street to Panónská cesta must be completed by 2020 so that the project gets paid for by the European Union. There were two documentations made for the planning permit and estimated costs for the 3.8 km long section that mainly runs along the surface is approximately EUR 70 million. Construction of the tram line will not include the originally planned parallel road as it has met with Petržalka residents’ disapproval. It was included there as the housing estate doesn’t have a direct way that would run through the city district of 130,000 residents. Instead, there are four-lane ring street that bypass it and many zigzagging roads throughout. Bratislava is also preparing the elaboration of an urban study for development of the so called Central Development Axis of Petržalka. It is a green zone by Chorvátsky Branch, being a waterway of the Danube running from north to south of the housing estate, and through which the new tram line will be run. The study is to show how to build the missing shops, services, relaxation, sports and cultural facilitiesand work and education in Petržalka. The tender for the contractor was already assessed two years ago. DREAMS OF AN UNDERGROUND

The tram is a replacement for dozens of years dreaming about Bratislava underground. The project for its construction was approved way back during socialism, in 1974, and the first construction with estimated costs in the amount of CSK 5 billion was commenced in 1988. It was proposed to be a rapid transit system as only Prague, being the capital, was, in accordance with Russian norms, allowed to have an underground. The first stage commenced being planned in Petržalka even though the underground was to interconnect the whole of Bratislava. In the centre of the housing estate, corridors were dug for which there has been a building ban ever since. A smaller village situated on the outskirts of the town was moved out as there was supposed to be the terminal. Now there are two deep concrete overgrown tubes full of mess. After the change of the regime work stopped and discussions about the concept and utilisation of the particular type of underground were discussed for a long time. By the end of the 1990s there was a company established for the construction but realisation did not occur yet the idea reopened later. It was not until about 2004 when there was a replacement plan for the construction of the tram line to Petržalka, which is now being realised albeit in a modified version. ĽUBOŠ MISTRÍK, TREND REALITY / VISUALISATION: THE CITY OF BRATISLAVA

dn 4/2016

39


40-42 Ulm_Sonka_3ts_Layout 1 5.4.16 15:58 Stránka 40

projekty / projects / FROM ABROAD

ZE ZAHRANIČÍ

Město pro lidi, ne pro auta Town for people, not for cars O historickém městě Ulm středověký lidový rým říkal. „Ulmer Geld regiert die Welt“, tedy „ulmské peníze. vládnou světu“..

V

polovině 19. století získal Ulm statut spolkové pevnosti se strategickým významem pro Německý spolek; ve 20. století se pak stal průmyslovou metropolí horního Švábska. V důsledku toho bylo jako průmyslový uzel koncem 2. světové války silně bombardováno. Celé čtvrti se změnily v ruiny a mnohé historické budovy už nebylo možné obnovit. Slavný dóm Ulmer Münster s nejvyšší kostelní věží světa (161,5 m) jen zázrakem přežil s menšími škodami. PRŮTAH MĚSTEM VS. KLIDOVÁ ZÓNA

V roce 1948, krátce před založením Spolkové republiky Německo, rozhodovala ulmská radnice o tom, jak má vypadat znovuvybudovaný střed města. Tehdy to byl americký sektor Německa a debatu jistě ovlivnily i tehdejší americké ideje. V 50. a 60. letech se vedle obnovy budov s architektonickými citacemi ze středověké historie (hlavně vysoké štíty domů obrácené do ulice) projevily představy inspirované americkými dopravními koncepcemi. Automobil byl tehdy symbolem nového luxusu, a tak středem historického města byly po konfliktních debatách naplánovány čtyři pruhy jakési „městské dálnice“ vystavěné v letech 1953–57. Nové koncepci, která vedla tehdy ještě mezi ruinami, musely ustoupit i některé domy, které přežily válečné bombardování. Komunikace částečně zasáhla i pozemek bývalé synagogy, zničené během tzv. křišťálové noci v roce 1938. V Ulmu nevede hlavní průjezd městem po nábřeží, jak bývá zvykem; na březích Dunaje je park. Po válce byl průtah městem vybudován nedaleko slavného kostela a pamětní deska zbořené synagogy byla tehdy umístěna ne zcela vhodně nad vjezd do garáže nově postavené spořitelny. Do novostaveb v celém okolí byly zasazeny malé zbytky původních budov a pamětní desky, které byly za války uchovávány jinde. Městem se dalo autem projet poměrně rychle. Před slavným chrámem vznikalo od konce 19. století obrovské náměstí, které se po vybombardování některých domů za války ještě zvětšilo; konaly se na něm městské trhy. Nový průtah městem a náměstí ovšem měly i své kritiky a rovněž ochránci životního prostředí měli připomínky, protože klid ve městě utrpěl automobilovou dopravou. S další kritikou přicházeli provozovatelé obchodních domů, menších obchodů i restauračních zařízení, poněvadž přecházení rušné komunikace omezovalo jejich výdělky a zákazníkům bylo nepříjemné.

40

dn 4/2016

NOVÁ KONCEPCE CENTRA MĚSTA

Město začalo kolem roku 1990 organizovat veřejné diskuse na téma, jak průjezd svým středem omezit. Také urbanistická hodnota násilného „průseku“ byla tématem těchto diskusí. Automobilové město vyšlo z módy. Proto také v roce 1990 občané města 85 % zamítli zatunelování oné „městské dálnice“. Obávali se, že by průjezd sice zmizel pod zemí, ale ještě intenzivněji by přitahoval automobily.

X Dóm a Stadthaus Ulmer Münster Church and Stadthaus

Kaufhaus Münstertor


40-42 Ulm_Sonka_3ts_Layout 1 5.4.16 15:58 Stránka 41

projekty / projects ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Stadthaus

Město Ulm poté vytvořilo koncepci pro celou oblast historického středu města. Především došlo k oddělení jízdních pruhů zástavbou, podobně jako je to na pražské magistrále. Každým směrem vedou dva jízdní pásy, z nichž jeden slouží veřejné dopravě a další ostatním vozidlům. Spořitelna dostala možnost dalšího rozvoje a dostavěla budovy, které svými cihlovými fasádami reflektují okolní historické stavby. Spořitelna uvolnila i část prostoru bývalé synagogy a o pár metrů dále byla postavena synagoga nová. Před dómem byl dokončen v roce 1993 na místě někdejšího kláštera bosáků tzv. Městský dům (Stadthaus). Likvidace kláštera již v roce 1878 byla počátkem tendencí směřujících k velkému náměstí bez budov. Součástí Městského domu je kulturní centrum, kde se pořádají konference, koncerty i výstavy. Zdejší restaurace nezapomíná ani na kulturou inspirovanou gastronomii – některé pokrmy nesou jména slavných osobností. Autorem stavby Stadthausu je americký architekt Richard Meier. V roce 1994 byla zahájena realizace již zmíněné reformy průjezdu městem; v roce 1997 byla dohodnuta celková koncepce a v roce 2005 byla dokončena výstavba galerie Kunsthalle Weishaupt, která nese jméno mecenáše Siegfrieda Weishaupta (autorem návrhu je studio Wolfram Wöhr Architekten und Partner z Mnichova), nová část Sparkasse, obchodního domu a Radničních arkád (architektem byl Stephan Braunfels z Berlína). Nová synagoga navržená architektkou Susanne Gross z Kolína nad Rýnem byla dostavěna v roce 2012 a poskytuje prostor pro školku, rituální lázeň, modlitebnu a knihovnu. Lokalita je sice vůči poloze původní synagogy posunutá, ale je také orientována k renesanční kašně, kde nacisté nutili 9. listopadu 1939 židy chodit kolem centrálního sloupu a bili je. Také historická paměť patří k rozvoji města.

Materiály a symboly staveb se přes moderní koncepci vracejí k tradici. Již byla řeč o cihlách, ale Ulm leží na okraji krasové oblasti, a proto obklady některých staveb, např. synagogy, materiálem i barvou napodobují vápencové povrchy, jaké jsou třeba na Spolkové pevnosti. Moderní budovy řeší také energetickou otázku, clonění slunečního záření a v případě spořitelny i optimální orientaci vůči slunečnímu světlu. Pod nově vybudovanou částí města vznikla podzemní garáž, která skrývá auta a otevírá svobodnější pohled na staré, ale i na nové město. Na tunel už místo nezbylo. A velká socha Červeného psa od Keitha Haringa stojí na místě, kde ještě před 30 lety projížděly kolony aut. Pěší zóna, v níž se soustřeďují obchodní domy, je také ovlivněna koncepcí „zahušťování“: Uprostřed vyrostla krychle občerstvení McDonalds’, kterou musejí nakupující obcházet. JAROSLAV ŠONKA / FOTO: TOURISMUS.ULM.DE A WIKIMEDIA.COM

A mediaeval popular folk rhyme used. to say about the historical town of Ulm:. “Ulmer Geld regiert die Welt”, that is. “Ulm’s money rules the world.”. n the middle of the 19th century, Ulm was designed as a federal fortress with strategic significance for the German Confederation; in the 20th century, it became an industrial metropolis of Upper Swabia. That is why it was heavily bombed at the end of the WWII, being an industrial junction. All districts were bombed into ruins and many historical buildings could no longer be restored again. The well known Ulmer Münster Church, with the highest church tower in the world (161.5m), survived by a miracle with only a small amount of damage.

I

THROUGH ROAD VS. QUIET ZONE

In 1948, shortly before the establishing of the Federal Republic of Germany, Ulm council was making decisions as to how the newly built town centre was to look like. At that time, it was an American sector and discussions were also influenced by American ideas. In the 1950s and 1960s, the revitalisation of buildings with architectural quotations from mediaeval history (mainly high gable walls facing the street) was accompanied by ideas inspired by American transport conceptions. The car was a symbol of luxury then, so, after conflicting discussions, they planned four lanes of a type of ‘town motorway’ through the historical centre, constructed between 1953 and 1957. Some buildings, which had survived the bombing, also had to give way to the new concept, which ran, at that time, amongst the ruins. The road also partially affected the land of a former synagogue, which was destroyed in 1938 during the so called Crystal Night. The main through road in Ulm is not run alongside embankment as is usual; the banks of the Danube are surrounded by a park. After the war, the through road was built near the famous church and the memorial plaque of the destroyed synagogue was then put, not entirely suitably above the entrance to the garages of the newly built savings bank. Newly constructed buildings within the whole neighbourhood were kitted out with small remains of the original build-

dn 4/2016

41


40-42 Ulm_Sonka_3ts_Layout 1 5.4.16 15:58 Stránka 42

projekty / projects / FROM ABROAD

ZE ZAHRANIČÍ

ings and memorial plaques that were preserved elsewhere during the war. One could drive through the town relatively quickly. A huge square was commenced from the 19th century in front of the famous cathedral. This was expanded even more after some buildings were bombed during the war; it was used for the venue of town markets. However, the new through road and square also had their critics and environmentalists also had their say as the peace and quiet of the town was disturbed by vehicles. More criticism came from operators of department stores, smaller shops and restaurant establishments as crossing the frequently used road restricted their earnings and customers found it a chore and unpleasant. NEW CONCEPT OF THE TOWN CENTRE

Around 1990, the town started organising public discussions, the point being as to how to restrict the driveway through the town centre. The urban value of forcible ‘clearing’ also became a topic of these discussions. A town of cars was now out of fashion. That is also why in 1990, the town’s residents rejected the idea of putting the ‘town motorway’ into a tunnel by a majority of 85% as they were worried that even though the through road would disappear underground, it would attract even more cars. The town of Ulm then created a concept for the whole area of the town historical centre. Lanes were separated by a housing development, as on the arterial road in Prague. There are two lanes each way whereby one is intended for public transportation and the other for other vehicles. The savings bank received an opportunity for further development and completed buildings which reflected the neighbouring historical buildings with their brick facades. The savings bank also vacated part of the area of the former synagogue and a new synagogue was built just a few metres further on. The Town House (Stadthaus) was completed in 1993 in front of the church in the place of a former monastery of the Discalced. Eliminating the monastery in 1878 was the beginning of the trend leading to a large square without buildings. The Town House has a cultural centre which is used for conferences, concerts and exhibitions. Local restaurants do not forget gastronomy inspired by culture – some dishes are named after well known personalities. The author of Stadthaus is American architect Richard Meier. In 1994 there commenced the realisation of the aforementioned reform of the through road; the complete concept was agreed in 1997 and in 2005, there was completed the construction of the Kunsthalle Weishaupt Gallery named after the patron Siegfried Weishaupt (the author of the project being the Wolfram Wöhr Architekten und Partner Studio from Munich), a new part of Sparkasse, a department store and the Radniční arcades (the architect being Stephan Braunfels from Berlin). The new synagogue, designed by architect Susanne Gross from Cologne, was completed in 2012 and provides space for a nursery school, a ritual bath, a prayer room and library. The location has been, compared with the position of the original synagogue, slightly shifted but also faces the Renaissance fountain, where the Nazis forced the Jews on 9th November 1939 to walk around the central pole whilst beating them. The historical memories also belong to the town development. Materials and symbols of buildings go back to the traditional despite the modern concept. Having already men-

42

dn 4/2016

Nová synagoga New synagogue tioned bricks, Ulm is situated on the edge of a karstic area and that is why the cladding on some buildings, for instance the synagogue, resembling with its material and colour limestone surfaces, which are for instance used on the Federal fortress. Modern buildings also deal with the energy issue, screening from the sun and in the case of the savings bank also optimal orientation in relation to light. Under the newly constructed part of town an underground garage was built, which conceals the cars and opens up a freer view of the old town as well as the new one. There was no space left for the tunnel. And the large Red Dog statue by Keith Haring is located in a spot where convoys of cars were still driving 30 years ago. The pedestrian zone with department stores is also influenced by the concept of ‘density’: In the middle is a cube with McDonalds’, which the shoppers have to be bypass. JAROSLAV ŠONKA / PHOTO: TOURISMUS.ULM.DE AND WIKIMEDIA.COM

Kunsthalle Weishaupt


44-45 Zasedacka_2ts_Layout 1 5.4.16 13:52 Stránka 44

projekty / projects / COMPETITION

SOUTĚŽ

Moderní kancelář pro zvýšení efektivity a výkonu Modern office for an increase of effectiveness and performance Česká rada pro šetrné budovy se stala partnerem soutěže CBRE. Zasedačka roku 2015 v kategorii Zdravá kancelář..

P

orota v čele se světoznámou architektkou Evou Jiřičnou vyhlásila v únoru v novém sídle společnosti Microsoft vítěze všech kategorií. Vítězem hlavní kategorie Zasedačka roku se stala J&T Banka, kategorii Kancelář jako DNA firmy vyhrála reklamní agentura Ogilvy & Mather a nejatraktivnějším pracovním prostředím byla zvolena porotou kancelář softwarové společnosti JetBrains. V kategorii Kanceláře pro budoucí výzvy, zastřešenou společností Skanska, zvítězila internetová skupina Etnetera a v kategorii Zdravá kancelář pod patronátem České rady pro šetrné budovy obsadila první místo stavební firma LIKO-S. Cena veřejnosti připadla coworkingovému centru PaperHub. Druhého ročníku soutěže CBRE Zasedačka roku se zúčastnilo 81 společností, porota do užšího výběhu nominovala 33 z nich.

kvalitního pracovního prostředí se u nás prosazují poměrně pomalu, mnoho firem vliv pracovního prostředí na zaměstnance stále podceňuje. Přesto se v posledních letech objevily příklady projektů, jako jsou CBRE, DAS či Phillips, nebo

ZDRAVÁ KANCELÁŘ JAKO TREND PRO KANCELÁŘSKÝ SEGMENT

Česká rada pro šetrné budovy se tématem zdravého vnitřního prostředí začala zabývat aktivně již začátkem minulého roku. Navázala tak na aktivity Světové rady pro šetrné budovy, která vydala studii o vlivu zdravého prostředí v kancelářích na zdraví, komfort a produktivitu jejich uživatelů. Proto bylo partnerství prestižní soutěže CBRE Zasedačka roku a zastřešení nové odborné kategorie Zdravá kancelář dalším logickým krokem. Členové pracovní skupiny zaměřené na zdravé vnitřní prostředí se velmi zodpovědně ujali této pozice a vytvořili seznam kritérií, která významně ovlivňují pobyt lidí v kancelářích a jejich výkonnost. Kritéria byla velmi přísně posuzována a pomohla při užším výběru finalistů a vítěze. LIKO-NOE NEJZDRAVĚJŠÍ KANCELÁŘÍ

Projekt kanceláří LIKO NOE společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna se stal suverénním vítězem odborné kategorie Zdravá kancelář. Vnitřní prostředí splňuje všechna posuzovaná kritéria na akustiku, osvětlení, tepelný komfort i design a ctí nejnovější pracovní trendy. Navíc koncept samotné budovy je zaměřen jednoznačně udržitelně. Budova je izolována zelenou fasádou, je plně odpadově soběstačná (má i kořenovou čističku), tepelné čerpadlo s hloubkovými vrty zajišťuje kvalitní klima po celý rok, budova tak nemusí být klimatizována, a celkově je tak ovzduší přirozené a příjemné. MODERNÍ TRENDY V KANCELÁŘÍCH

Jak může vhodně koncipovaný interiér ovlivnit naše zdraví? Je prokázáno, že v interiéru trávíme více než 90 % života, ať už doma, v kanceláři, či během volnočasových aktivit. Trendy

44

dn 4/2016

v uplynulém roce skvělé počiny firem Skanska či Microsoft, které ukazují, že i u nás firmy pochopily, že kdo bude chtít v příštích letech na trhu práce jako zaměstnavatel uspět, neobejde se bez pochopení významu pracovního prostředí. Chceme-li shrnout moderní trendy v pracovním prostředí, jedná se v zásadě o soubor opatření respektujících potřeby zaměstnanců při práci. Nemluvíme už o pracovním místě, ale o místech pro práci. Mělo by vždy být nabízeno více typů pracovišť, aby si každý mohl vybrat, zda potřebuje dělat koncentrovanou práci či komunikovat s týmem, přemýšlet či relaxovat, v klidu telefonovat apod. Nikdo by neměl být fixován na jeden pracovní stůl, ale měl by mít možnost pohybovat se v prostoru a vybírat si místo podle své momentální potřeby. Zároveň je nesmírně důležité, aby byla v prostoru dobře vyřešena akustika. To bývá velmi podceňované téma, má však drtivé dopady na kvalitu prostředí. Trendů je mnohem více, ale zdůraznit dva nad ostatní má určitě svůj smysl. Spokojený zaměstnanec totiž vždy předznamenává spokojeného zaměstnavatele. CZGBC.CZ


44-45 Zasedacka_2ts_Layout 1 5.4.16 13:52 Stránka 45

projekty / projects SOUTĚŽ / COMPETITION

HEALTHY OFFICE AS A TREND OF THE ADMINISTRATIVE SEGMENT

The Czech Green Building Council commenced attending actively to the topic of a healthy interior environment at the beginning of last year. They followed the activities of the World Green Building Council, which produced a study on the impact upon health, wellbeing and productivity in offices. That is why the partnership to the prestigious competition CBRE Conference Room of the Year and sponsoring the new specialised category of Healthy Office was yet another logical step. The members of the working group specialised in a healthy interior environment assumed this position responsibly and created a number of criteria that are to significantly influence people’s attendance in offices as well as their performance and productivity. The criteria were assessed strictly and helped with the short listing of the finalists and the choice of winners. LIKO-NOE, THE HEALTHIEST OFFICE

The Czech Green Building Council became a partner. in the CBRE Conference Room 2015 competition in. the Healthy Office category..

T

he jury, led by globally famous architect Eva Jiřičná, announced the winners of all categories at the new headquarters of Microsoft in February. The winner of the main category, Conference Room of the Year, was J&T Banka. In the category of Office as the Company’s DNA, the advertising agency Ogilvy & Mather was the winner and the winner for the most attractive work environment was an office by the software company JetBrains. In the category of Offices for Future Challenges, sponsored by Skanska, the winner was the internet group Etnetera and the winner in the category of Healthy

Office held under the auspices of the Czech Green Building Council was the building company LIKO-S. The public award went to the co-working centre PaperHub. The second year of the CBRE Conference Room of the Year was entered by 81 companies and the jury shortlisted 33 of them.

The project of offices, LIKO NOE, by LIKO-S in Slavkov near Brno became a clear winner in the specialized category of Healthy Office. The interior environment meets all the assessed criteria for acoustic, lighting, heat comfort and design and respects the latest work trends. Moreover, the concept of the building per se is clearly sustainably focused. The building is insulated with a green facade. It is fully self-efficient with regards to waste disposal (it also comes with a root sewage disposal system), the heat pump with depth borehole secures a quality climate throughout the year and the building does not need to be airconditioned and the air there is therefore natural and pleasant. MODERN TRENDS IN OFFICES

How can a well designed interior influence our health? It is a proven fact that we spend more than 90% of our lives in an interior environment, whether it is at home, in the office or during leisure time activities. The trend of a quality working environment is being enforced relatively slowly in our country. Many companies are still underestimating the influence of a work environment on their employees. Even though, in past years, there were instances of projects by for example CBRE, DAS, and Phillips, or the significant feats by Skanska or Microsoft, which show that even companies in our country understand that those, who want to succeed in years to come as an employer in the labour market, will not be able to do so without understanding the significance of the work environment. If we want to summarise modern trends in the work environment, it is basically a set of measures that respect employees’ needs during work. We are not talking about a work place anymore but about places of work. There should always be an offer of more types of workplaces so that each may choose if he/she needs to just concentrate on his/her work or to communicate with a team, to think or to relax, to have a telephone conversation in peace and quiet and a lot more. Nobody should be fixed to their desk but should have the opportunity to move around and choose his/her workplace as is currently required. What is also very important is for the acoustics in the premises to be well resolved. This tends to be particularly underestimated and can have a devastating impact on the quality of the environment. There are many more trends but it certainly makes a lot of sense to point out two of the others as a satisfied employee always foreshadows a satisfied employer. CZGBC.CZ

dn 4/2016

45


46-47 PR Respect_2ts_Layout 1 5.4.16 13:53 Stránka 46

ekonomika / economy POJIŠTĚNÍ / INSURANCE

Bez čeho se neobejde stavební záměr či developerská činnost What a construction or development project cannot do without Stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) je dynamickým pojistným. produktem, bez něhož se v dnešní době neobejde žádný investiční. stavební záměr či developerská činnost..

T

ento produkt je vhodný pro investory, dodavatele a subdodavatele, projektanty, stavební dozor popř. všechny další osoby, které se účastní na budovaném díle v procesu jeho výstavby, rekonstrukce či montáže. Cílem je poskytnout kvalitní ochranu při vzniku věcné škody a zároveň eliminovat finanční ztráty, které mohou být často velmi vysoké. Pojištění stavebních rizik pokrývá budování pozemních, dopravních a inženýrských staveb. Pojištění montážních rizik je určeno především pro instalaci technických zařízení a velkých technologických celků. POJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ I JEHO ZAŘÍZENÍ

Stavebně-montážní pojištění řeší škody na díle samotném; dále doporučujeme do pojištění zahrnout i zařízení a vybavení staveniště, okolní cizí majetek, stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje. Pojištění se vztahuje i na materiál skladovaný na místě pojištění a určený k použití pro budované stavebně-montážní dílo. Výraznou výhodou stavebně-montážního pojištění (CAR/EAR) je skutečnost, že se řadí mezi tzv. all-riskové druhy pojištění, což znamená, že z pohledu pojistitelů je pojistnou událostí poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené jakoukoli nahodilou škodnou událostí, která není buď v pojistných podmínkách, anebo v pojistné smlouvě vyloučena. NEJČASTĚJŠÍ ŠKODY V PRAXI, KTERÉ JSOU KRYTY:

m živelní pojistná nebezpečí, m odcizení, vandalismus, m neodborné zacházení, nesprávná obsluha, škody vzniklé chybou projektanta, m poškození podzemních a nadzemních kabelů, potrubí či jiných inženýrských sítí, m staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, příp. stavebních strojích, m poškození okolního majetku pojištěného, který neslouží k realizaci pojištěného díla.

46

dn 4/2016

NEJČASTĚJŠÍ ŠKODY V PRAXI, KTERÉ JE MOŽNÉ PŘIPOJISTIT:

m ALOP neboli pojištění ztráty očekávaného zisku investora v souvislosti s opožděným zprovozněním díla v důsledku vzniku pojistné události na tomto díle, m pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s realizací budovaného díla, m pojištění odpovědnosti za újmy vzniklé v souvislosti se stavební činností, m křížová odpovědnost za újmy, které si účastníci budovaného díla způsobí navzájem. „V poslední době jsme řešili škodu, kdy při zkušebním provozu vinou poruchy dopravníku, který se nevypnul, se balíky suroviny hrnuly bez přestání do haly, čímž došlo k poškození obvodových zdí, opláštění i podlahy na nově budovaném díle. Oprava poškození zpozdila zahájení dalších prací a najetí do plného provozu o jeden měsíc. Pojistné plnění ze stavebněmontážního pojištění zahrnovalo stavební opravy i ušlý zisk


46-47 PR Respect_2ts_Layout 1 5.4.16 13:53 Stránka 47

ekonomika / economy POJIŠTĚNÍ / INSURANCE

z připojištění ALOP,“ uvedla Ing. Eva Gmentová, ředitelka lokálního obchodu RESPECT, a.s. Pojištění je třeba vnímat jako plánování neočekávaného, navrhnout a implementovat takový pojistný systém, který je ušitý každému podnikateli či společnosti na míru podle potřeb jeho podnikání a rizicích, které dané podnikání konkrétně ohrožují.

m Liability insurance for harm caused to third parties in connection with the realisation of the constructed work; m Liability insurance for harm caused in connection with construction work; m Cross liability for any harm that the participants of the constructed work may cause one another.

ING. EVA GMENTOVÁ A ZDENĚK NETÍK, RESPECT, A.S.

“We have lately been dealing with a loss whereby packages with material were streaming into the hall nonstop due to a fault with a conveyor, which was not turned off during its trial operation, which caused damage to peripheral walls, sheathing and flooring on the newly constructed work. Repairing the damage delayed the start of other work and full operation by one month. The payout from the construction all risk insurance included building repairs and lost profits from ALOP,” said Ing. Eva Gmentová, director of local trade at RESPECT, a.s. Insurance needs to be seen as planning the unexpected and to propose and implement such an insurance system that is tailored to every entrepreneur or company in accordance with their business needs and risks that pose a threat to that particular business.

Construction all risk and erection all risk (CAR/EAR). insurances are a dynamic insurance product. indispensable for any investment construction. or development project in these times..

T

his product is suitable for investors, contractors and subcontractors, planning engineers, site managers and/or other persons that take part in the work in process of its development, reconstruction or assembly. The aim is to provide quality protection in case of material damage and to also eliminate financial loss, which can often be very high. Construction all risk insurance covers building, road and engineering constructions. Erection all risk is mainly intended for the installation of technical mechanisms and large technology complexes. BUILDING SITE AND EQUIPMENT INSURANCE

Construction all risk insurance deals with damage caused at the work site per se; we recommend to also include a building site’s machinery and equipment, surrounding assets belonging to third parties, building and assembly machines, tools and devices. The insurance also applies to material stored within the insured area, which is to be utilised for the construction work in question. A significant advantage of the construction all risk insurance and erection all risk insurance is the fact that they belong to the all risk types of insurance which means that, from an insurers’ point of view, the insured event of damage, destruction or missing items is insurance caused by any random loss event, which is not excluded from the insurance terms and conditions or within the insurance agreement. MOST COMMON LOSSES THAT ARE COVERED:

m Acts of God; m Theft and vandalism; m Improper handling, improper workmanship and damage caused by the fault of planning engineers; m Damage of underground or above ground cables, piping and other utilities; m Building site accidents resulting in damage with relation to work, material or building machines; m Damaging surrounding assets, which are not intended for realisation of the insured work. MOST FREQUENT LOSSES, WHICH CAN BE INCLUDED WITHIN THE INSURANCE:

m ALOP, the investor’s advanced loss of profit in connection with delayed commencement of operation due to the occurrence of an insurance loss on particular work;

ING. EVA GMENTOVÁ A ZDENĚK NETÍK, RESPECT, A.S.

Společnost RESPECT, a.s., je pojišťovací makléřská společnost, která od roku 1993 poskytuje svým klientům komplexní odborné poradenství v oblasti pojištění. Využití pouze samotných pojistných produktů bez souvisejících profesionálních služeb považuje za nedostačující. Společnost RESPECT, a.s., tak nabízí a zajišťuje klientům širokou paletu služeb, které jim pomohou identifikovat konkrétní pojistné potřeby a následně jim usnadní proces likvidace pojistných událostí. Jednou z priorit je průběžný kontakt se všemi klienty a pravidelná školení jejich zaměstnanců. Minimalizace rizik spojených s řízením společnosti patří mezi nejdůležitější úkoly jak vrcholového managementu, tak jednotlivých zaměstnanců. Jedním z nástrojů je i risk management, který společnost RESPECT, a.s., poskytuje svým klientům i v rámci sjednávání stavebně-montážního pojištění. RESPECT, a.s., is an insurance brokers group, which has been providing their clients with professional comprehensive consultancy services in the insurance sphere since 1993. They consider the use of insurance products without other associated professional services inadvisable. RESPECT, a.s., therefore provides and secures their clients with a broad range of services that can help them to identify particular insurance needs and which will subsequently make the process of settling an insurance claim easier. One of the priorities is regular contact with all clients and regular training for their employees. Minimising risks associated with the running of company belongs amongst the most important tasks of top management as well as individual employees. One of the tools is risk management, which RESPECT, a.s., also provides to their clients within the framework of arranging construction all risk insurance.

dn 4/2016

47


48-51 CEES_Fer_4ts_Layout 1 5.4.16 14:13 Stránka 48

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

Stavaři se obávají poklesu veřejných zakázek Builders worry about fall in public procurements Pokrizový růst stavební výroby pokračuje. Tempo bude letos. mírnější už proto, že čísla budou statisticky porovnávána. s loňskou posílenou základnou..

J

e jen málo důvodů se obávat nějakého výrazného skutečného výkyvu směrem dolů, snad kromě veřejných zakázek, které již nebudou dopovány „dočerpáváním“ evropských dotací. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ S OTAZNÍKEM

Stavebnictví loni navázalo na růst z roku 2014, první od roku 2009. Stavební firmy předpovídají další růst odvětví i v letošním roce. Vyplývá to z nedávno publikovaného pravidelného průzkumu sdružení CEEC Research za poslední čtvrtletí minulého roku. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) loni stavební produkce vzrostla proti roku předcházejícímu o 5,5 %. Podepsalo se na tom zpomalení v posledním čtvrtletí, když za období leden – září, které se zrcadlí v citovaném průzkumu CEEC Research, činil meziroční nárůst téměř 8 %. Za celý rok 2015 produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o poměrně slabých 0,6 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 16,4 %. V posledním kvartálu minulého roku už meziroční zlepšení celého stavitelství činilo jen 1 %, což by mohlo padnout na vrub silné srovnávací základně předcházejícího roku, nicméně proti 3. čtvrtletí 2015 znamenal konec roku zpomalení o 3,3 %. Stavební firmy i tak pracují v průměru na 95 % svých kapacit; přitom v 1. kvartále 2015 to bylo 73 % a v roce 2013 průměr během celého roku nepřesáhl 83 %. Přesto se, podle informací ČSÚ, počet zaměstnanců ve stavebnictví za minulý rok snížil o 2,3 %, jejich průměrný měsíční plat se zvýšil o 6,6 % na 31 730 Kč, když v posledním čtvrtletí už překročil 35 000 Kč. Letos 42 % z dotazovaných firem v průzkumu CEEC Research plánuje přijímat nové zaměstnance. Firmy si přitom stěžují, že kvalifikovaných sil je na pracovním trhu nedostatek.

kles o 4,2 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,8 mil. Kč a byla meziročně o 5,7 % nižší. „Objem zakázek dosahuje zlatých časů před rokem 2009. Průměrná cena je samozřejmě nižší, ale zakázek teď máme dostatek,“ charakterizuje loňský rok Ivo Luňák, ředitel Tyros Loading System CZ. Statistici mu dávají za pravdu; celková hodnota stavební produkce za rok 2015 byla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 16,1 % nižší. Větší firmy s 50 a více zaměstnanci vypovídají spokojeně o zásobníku zakázek. Práce mají dost, ale dostanou za ni méně peněz. Za období leden – září 2015 vzrostl počet zakázek (17 200 zakázek uzavřených podniky s více než 50 zaměstnanci ke konci září 2015, tj. o 5,6 % více než v předchozím roce), avšak jejich objem se v porovnání s předchozím rokem snížil téměř o pětinu (18,6 %). Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 148,9 mld. Kč, neboli zhruba na 6,6 měsíce. „Aktuální statistiky ohledně stavebních povolení a zakázek nejsou zatím nikterak optimistické, což z hlediska růstu tohoto odvětví do příštího roku (2016) vnáší určitou míru nejistoty. Například v případě orientační hodnoty vydaných stavebních povolení na novou výstavbu jsme stále z hlediska objemu pod úrovní z roku 2014,“ upozorňuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. „Růst českého stavebnictví v roce 2015 je tažen zejména výrazným zvyšováním investic v oblasti inženýrského stavitelství. To je financováno hlavně veřejnými investory, kteří se snaží o maximální dočerpání EU fondů do konce roku 2015. V příštím roce bude sektor tažen spíše pozemním stavitelstvím, které je financováno zejména z privátních zdrojů,“ řekl v prezentaci výsledků průzkumu Jiří Vacek, ředitel CEEC Research. PROBLÉM: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A EIA

PRÁCE DOST, ALE ZA MÉNĚ PENĚZ

Hodnota zakázek za celý rok 2015 meziročně klesla o 2,3 % a činila 181,7 mld. Kč, z toho v pozemním stavitelství 69,8 mld. Kč (růst o 1,1 %) a v inženýrském 111,9 mld. Kč (po-

48

dn 4/2016

Loni bylo ministerstvo dopravy, zřejmě největší investor pro stavebnictví, dotováno rekordně vysokým rozpočtem do infrastruktury ve výši téměř 95 miliard korun. Tato situace se už zřejmě nezopakuje. Ministr dopravy Daniel Ťok, k tomu pro


48-51 CEES_Fer_4ts_Layout 1 5.4.16 14:14 Stránka 49

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

CEEC Research řekl: „I když je plán investic na příští rok (2016) o něco nižší, rádi bychom trend vysokých investic do klíčové státní infrastruktury udrželi. Pokud se nám společně s ministerstvem životního prostředí podaří potvrdit pro dříve nachystané projekty správnost stanovisek souvisejících s novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahájíme okolo dvou set kilometrů silničních staveb a více než devadesát akcí napříč železnicí, silnicí či vodou.“ Ministr se touto zmínkou dotýká změny pravidel o vlivu na životní prostředí (EIA), jež způsobila, že řada staveb bude muset tímto procesem projít znovu. Je nyní obtížné odhadovat, jak dlouho tyto procesy mohou trvat a o kolik se zpozdí vypisování a zadávání stavebních zakázek. Například nejznámější vodní stavbou, kterou se už 20 let nedaří zahájit kvůli EIA, je plavební stupeň na Labi u Děčína. Posuzování vlivu stavby na životní prostředí začalo v roce 2010 a potrvá ještě další nejméně tři roky. Problém se netýká jen inženýrských staveb, upozornili na něj také developeři komerčních a bytových budov a varovali před zpožděním realizací projektů. Nepřipravenost staveb se tak může stát jedním z rizik růstu stavební výroby. „Nejen u velkých akcí bude mít významný vliv rychlost dokončení přípravy, ale i získání pozitivních hodnocení z hlediska procesu EIA,“ říká k tomu Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Významnou změnou by letos měl projít systém zadávání veřejných zakázek. Změna zákonů by měla ukončit praxi, kdy ve veřejné soutěži zadavatel víceméně musí přidělit zakázku soutěžiteli, který nabídne nejnižší cenu. Minulé průzkumy

CEEC Research prokázaly, že jako protikorupční se toto opatření osvědčilo. Avšak negativně se odrazilo ve spolehlivosti firem a v kvalitě projekčních a realizačních prací. „I velké stavební firmy stále předkládají opravdu neuvěřitelné cenové nabídky, zejména u veřejných zakázek,“ konstatuje Robert Mikeš, marketingový ředitel divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ. Firmy, které podávají nereálně nízké nabídky, spoléhají na fakturování vícenákladů, které se snaží prosadit proti nekvalitním a chybně připraveným zadávacím podkladům. „Neumím předpovídat, jak velká bude konkurence a poptávka po práci v rámci veřejného sektoru, jelikož dnes se do zakázky dost často může přihlásit téměř každý (myšleno firmy bez historie, referencí, bez prokázání ekonomického zdraví). V privátním sektoru je poptávka po firmách, u nichž je předpoklad, že mají schopnost zakázky dokončit, a to v intencích předem dohodnutých podmínek, v součinnosti s dopracováním prováděcích projektů a možných modifikací vedoucích k dobrému výsledku jak pro zadavatele, tak pro zhotovitele. To u veřejných zakázek není možné,“ rozebírá situaci Luboš Tomášek, ředitel divize pozemních staveb firmy Algon. „Netrpíme iluzí, že s rostoucím trhem roste i kvalita stavebních prací. Máme pocit, že potenciál ke zlepšení kvality výsledků stavebních prací zůstane v tomto periodickém období růstu nevyužit,“ stručně dodává Libor Táglicht, výkonný ředitel společnosti Ramirent pro Českou a Slovenskou republiku. Výsledkem je značná zdrženlivost, s níž se vrcholní ředitelé projekčních a stavebních firem, jichž se průzkumu formou rozhovorů zúčastnilo 110, stavějí k možnému růstu stavebnictví v tomto a příštím roce. V průměru dotazovaní ředitelé odhadují zvýšení stavební výroby letos o 4,5 %, v příštím roce o 3,7 %. Nárůst stavebnictví v průměru o 5,2 % predikuje 88 % malých firem. Odhad velkých společností činí jen 1,8 %, zejména kvůli očekávanému úbytku veřejných zakázek. „S ohledem na fakt, že připravenost projektů v dopravním stavitelství byla před několika lety silně přibrzděna a prozatím se nepodařilo dynamiku v dostatečné míře obnovit, pokračujeme pouze v mírném optimismu. Rádi bychom věřili, že objem investic, především do nové výstavby, bude růst. I vzhledem k tomu, že není žádná politická vůle prosazovat a urychlit výstavbu páteřních sítí, rozběhnout PPP projekty nebo projekty typu Design & Build, nečekáme, že by se to ale v nějaké významnější míře podařilo,“ říká Martin Borovka, předseda představenstva firmy Eurovia. JAN FERENC / FOTO: ARCHIV

The post-crises growth in building. production carries on. The pace will be. slower this year as the numbers will. be statistically compared with last year’s. strengthened base..

T

here are only very few reason for worrying about a more significant fluctuation downwards, just slightly aside from public procurements, which won’t be doped by the ‘drawing’ of European grants.

dn 4/2016

49


48-51 CEES_Fer_4ts_Layout 1 5.4.16 14:14 Stránka 50

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

BUILDING CONSTRUCTION WITH A QUESTION MARK

Last year, the building industry followed up on its growth from 2014, the first since 2009. Building companies expect further growth this year. This has resulted from the recently published and regular survey carried out by the CEEC Research Association for the final quarter of last year. According to the Czech Statistical Office (ČSÚ), building production increased last year by 5.5% in comparison with the previous year. This was due to the slowdown in the last quarter by the year-on-year increase for the January–September period, which is reflected in the above quoted survey by CEEC Research, and was almost 8 %. Overall production in building constructions increased in 2015 by only 0.6% on a year-on-year basis and civil engineering registered a year-on-year increase of 16.4% in building production. In the final quarter of last year, the year-onyear improvement in the overall building industry came to just 1%, which might contribute to the strong comparable base of the previous year. However, compared with the 3rd quarter, the year 2015 registered a 3.3% slowdown towards the end of the year. Even though, building companies work on average with 95% of their capacities; whilst in the first quarter of 2015 it was 73% and in 2013, the average did not exceed 83% for the whole year. Still, based on information by the Czech Statistical Office, the number of employees in the building industry fell last year by 2.3% and their average monthly salaries increased by 6.6% to CZK 31.730, whilst in the last quarter it exceeded the amount of CZK 35,000. This year, there are 42% of responding companies, which are, in the CEEC Research’s survey, planning to take on new employees. Nevertheless, companies still complain that there is a lack of a qualified labour force within the market. ENOUGH WORK FOR LESS MONEY THOUGH

The value of procurements for the whole of 2015 dropped on a year-on-year basis by 2.3% and was CZK 181.7 billion from which building constructions were CZK 69.8 billion (an increase of 1.1 %) and civil engineering CZK 111.9 billion (a fall of 4.2 %). The average value of newly concluded building procurement was CZK 38.8 million and was lower by 5.7%. “The volume of procurements is experiencing the golden times that existed before 2009. The average price is naturally lower but we have enough procurements at the moment,” Ivo Luňák, director at Tyros Loading System CZ, says about last year. Structural engineers agree with him; the overall value of building production in 2015 was 16.1% lower in comparison with the boom year of 2008. Larger companies with 50 and more employees are positive with regards to the volume of procurements. They have enough work but will get less money for it. The number of procurements in the January – September 2015 period increased (17,200 procurements concluded with companies with more than 50 employees as to the end of September 2015, that is 5.6% more than in the previous year) but their volume reduced by almost one fifth (18.6%) in comparison with the previous year. These procurements represented a stock of so far unrealised building work with a total value of CZK 148.9 billion, being work for approximately 6.6 months. “Current sta-

50

dn 4/2016

tistics regarding building permits and procurements are not that optimistic yet, which brings a level of uncertainty and insecurity to next year (2016) from the point of view of the growth of this industry. In case of the indicative value of issued building permits for new development for instance, we are still under the level of 2014 from a volume point of view,” Radek Matějka, Head of the Department of Industry, Civil Engineering and Energy Statistics at the Czech Statistical Office, points out. “The growth of the Czech building industry in 2015 was mainly driven by a significant increase in investment in the area of civil engineering. That is mainly financed by public investors, who are trying to maximally utilise EU Funds before the end of 2015. As for next year, the sector will mainly be driven ahead by building structures, which is mainly financed from private resources,” Jiří Vacek, director of CEEC Research, said at his presentation of the survey results. PROBLEM: PUBLIC PROCUREMENTS AND THE EIA

The Ministry of Transport, probably the largest investor in civil engineering, was subsidized with a record breaking budget for infrastructure in the amount of CZK 95 billion. This situation will probably not repeat itself. The Minister of Transport said for the CEEC Research: “Even though the investment plan for next year (2016) is somewhat lower, we would like to maintain the trend of high investment in key state infrastructure. If, together with the Minister for Environment, we manage to validate the correctness of opinions associated with the amendment to the law on the environmental impact assessment for previously prepared projects, we will commence some two hundred road activities and more than ninety constructions throughout the railway, road and water sectors.” There, the minister refers to the change of rules about the environmental impact assessment (EIA), which caused the situation whereby a number of buildings will have to undergo this process once more. It is now difficult to estimate how long those processes will take and how the announcing and assigning of building procurements will cause delay. For instance, the best known water construction, which hasn’t been commenced because of the EIA for already 20 years, is the weir and lock system on the Labe River near Děčín. The environmental impact assessment of the construction was started in 2010 and will last for at least three more years. The problem does not only refer to engineering structures but was also pointed out by those developers of commercial and residential buildings, where they warned about the delayed realisation of projects. Unpreparedness of constructions can therefore become one of the risks of the growth in building production. “Significant impact will be the speed of completion of preparation as well as acquiring positive ratings from the EIA process. This will not only apply to large constructions,” Zbyněk Hořelica, Director of the State Fund for Transport Infrastructure (SFDI), said. The system of assigning public procurements should undergo significant changes this year. The change in laws should finish with the practice whereby the ordering party


48-51 CEES_Fer_4ts_Layout 1 5.4.16 14:14 Stránka 51

ekonomika / economy ANALÝZA / ANALYSIS

must, more or less, give the procurement to a competitor offering the lowest price. Previous surveys by CEEC Research demonstrated that this measure proved successful as an anti-corruption measure. However, it was negatively reflected in companies’ reliability and quality of project and realisation work. “Even large building companies still offer incredible prices, especially with regards to public procurements,” Robert Mikeš, Marketing Manager at the Weber Saint-Gobain Construction Products CZ division, says. Those companies that offer unrealistically low prices rely on invoicing extra costs, which they try to push through despite poor quality and ill prepared entry material. “I cannot predict how large the competition and demand for work within the public sector will be as almost anyone can nowadays enter a tender for the procurement (that means companies without any history, references, without demonstrating economic health). As for the private sector, there is demand for companies that are assumed to be able to complete the procurements under the previously agreed conditions and in co-operation with finishing realisation projects and possible modifications that are to lead to good results for both the ordering party as well as the contractor. This is not possible with public procurements,” Luboš Tomášek, Director of Building Construction Division at Algon, says in his analysis. “We have no illusions that the quality of

building work increases with a growing market. We feel that the potential for improving the quality of building work will remain unutilised within this periodic time of growth,” Libor Táglicht, Chief Executive Officer at Ramirent Czech and Slovak Republic, adds. This results in considerable restraint, where top directors of the 110 design and building companies that took part in the survey through interviews ‘took a stand’ with possible growth in civil engineering in this as well as next year. Those approached directors (on average) estimate a 4.5% increase in building production this year and 3.7% next year. 88% of small companies predict a 5.2% increase in civil engineering (on average). The estimate by larger companies is only 1.8%, this mainly being due to the anticipated decrease in the number of public procurements. “With regards to the fact that the preparedness of projects in transport engineering significantly slowed a few years ago and dynamics haven’t yet been restored, we proceed with only slight optimism. We would like to believe that the volume of investments, especially those in new development, will increase. As there is also no political will to enforce and speed up construction of the backbone infrastructure network, to launch PPP projects or Design & Build projects, we do not expect for this to happen at a significant level,” Martin Borovka, Chairman of the Board at Eurovia, says. JAN FERENC / PHOTO: ARCHIVE

dn 4/2016

51


52-55 Lazne 1_4ts_Layout 1 5.4.16 14:17 Stránka 52

ekonomika / economy LÁZEŇSTVÍ / SPA INDUSTRY

Lázeňství výrazně pomohlo oživit cestovní ruch Spa industry helped to revive the tourist trade considerably Počty hostů i doba jejich ubytování v hromadných. ubytovacích zařízeních loni rostly. Přitom nejvyšší. relativní přírůstky zaznamenalo lázeňství..

P

DOMÁCÍ VYROVNÁVAJÍ ODLIV ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ

vou lázeňskou péčí se o 1 % snížil, ale počet přenocování o 21,5 % vzrostl, v průměru na 18,7 noci na jednoho klienta. Zahraničních hostů, většinou samoplátců, meziročně o 14 % ubylo (loni jich do lázní přijelo 85 157), počet přenocování se u nich snížil o 6 %. Údaje vycházejí z informací Svazu léčebných lázní (SLL; členská základna SLL představuje více než dvě třetiny všech lázeňských lůžek v zemi, a zároveň až 95 % veškeré lázeňské léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se pouze o registrovaná zdravotnická zařízení). Podobně jako turismus je i lázeňství jako jeho součást silně ovlivňováno politickou situací (převážně ve světě) a ekonomickou situací jeho klientů (zahraničních i domácích). To se projevuje ve skladbě zahraničních návštěvníků, v návštěvnosti rezidentů, v počtu přenocování a nakonec i v útratách turistů a hostů. Lázeňství se kromě Prahy a kraje Vysočina v různé míře dotýká všech regionů, byť pouze v jednom případě (Karlovarsko) je jeho význam natolik silný, že výrazně ovlivňuje celkový obraz cestovního ruchu daného kraje. „S ohledem na skutečnost, že lázeňská ubytovací zařízení jsou často lokalizována v odlehlejších částech regionů potýkajících se obvykle se zvýšenou nezaměstnaností (typicky Jeseník, ale např. i Luhačovice), může sehrát tato oblast cestovního ruchu i významnější roli v tlumení regionálních disparit na trhu práce (nabídkou pracovních míst alespoň sezonního charakteru),“ zdůrazňuje ČSÚ ve své analýze cestovního ruchu z roku 2014. Lázeňství ovlivňuje územní rozložení turistických návštěv v ČR, vyhlazuje sezonní nerovnoměrnost turismu a prodlužuje délku pobytu hostů, zejména zahraničních.

Pozoruhodný byl nárůst dospělých lázeňských hostů s komplexně hrazenou péčí od zdravotních pojišťoven: o 31 % meziročně na 76 539 osob. Počet přenocování stoupl o 44,2 %, v průměru na 23,4 noci na osobu. Počet klientů s příspěvko-

V minulých 10 letech nejvíce tuzemských pacientů s péčí na náklady zdravotního pojištění přijelo do lázní v roce 2005, kdy

omohly zejména změny v pohledu ministerstva zdravotnictví na lázeňskou péči. Díky tomu se do lázní začali vracet tuzemští klienti s péčí hrazenou zdravotními pojišťovnami. ČÍSLA MLUVÍ JASNĚ

Rychleji než hrubý domácí produkt (o 4,7 %), rychleji než tržby v celém odvětví služeb (o 2,6 %), a např. dokonce rychleji než průmyslová výroba (o 4,4 %) loni meziročně vzrostl turistický ruch. V hromadných ubytovacích zařízeních se ubytovalo o 10,2 % více osob a počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 9,6 %. „Přijelo více jak domácích (o 13,3 %), tak i zahraničních hostů (o 7,3 %). Rovněž počet přenocování obou skupin klientů byl vyšší než v roce 2014,“ informoval Český statistický úřad (ČSÚ). V období od ledna do listopadu 2015 podle ČSÚ vzrostly tržby za ubytování a stravování o 5,1 %. V ubytování byly tržby o 7,5 % vyšší než ve srovnatelném období loňského roku. Co se týká stravování, i zde nastal za 11 měsíců roku 2015 nárůst o 4 %. Specifickým oborem mezi zdravotnictvím a turistickým ruchem je lázeňství. Osob, které české lázně navštívily kvůli lázeňské péči, bylo loni 342 861, o 5,8 % více než v roce předcházejícím. Tito návštěvníci v lázních strávili celkem 4,31 mil. nocí, meziročně o 12,4 % více. Průměrně tak vychází 12,6 přenocování na jednoho návštěvníka. V roce 2014 to bylo 11,8 dne. Přitom průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízení jako celku se pohybuje mezi 2,5 dne a 4 dny.

52

dn 4/2016

KRIZE, TERORISMUS A VYHLÁŠKY

Velké Losiny


52-55 Lazne 1_4ts_Layout 1 5.4.16 14:17 Stránka 53

jich bylo zhruba 125 000, samoplátců pak necelých 60 000. V letech 2008–10 se počty návštěvníků obou skupin prakticky vyrovnaly na úrovni přibližně 110 000 osob ročně. Pak jejich počty klesaly, až v roce 2013 počet samoplátců prudce vzrostl na 140 000 (z asi 105 000 v roce 2012), zatímco klientů s hrazenou péčí dorazilo do lázní jen něco přes 60 000. V roce 2014 se trend obrátil: Začal se zvyšovat počet klientů s hrazenou péčí, samoplátců (tuzemců) začalo ubývat. Tak tomu bylo i loni. Zahraničních pacientů bylo ve sledovaném období nejméně – 120 000 – v roce 2005, nejvíce v roce 2013 – zhruba 165 000. V roce 2014 navštívilo lázně přibližně 130 000 zahraničních pacientů – samoplátců, loni jejich počet zprudka klesl, pravděpodobně pod 100 000 (statistika vychází ze studie ÚZIS k roku 2014). „Je pravda, že zájem Čechů o lázně trvale roste, byť to tak podle statistik z nedávné minulosti nevypadá. Data roku 2013 totiž zkresluje vliv regulace, která z roku na rok odepřela lázeňskou léčbu zhruba 40 % pacientů, kteří ji do té doby mohli využívat na náklady pojištění,“ říká Eduard Bláha, prezident SLL pro Development News, a pokračuje: „V tom roce výpadek pojištěnců samoplátci nenahradili, hlavně kvůli rozdílné délce jejich pobytu. I ty se ale zvolna prodlužují, což svědčí o tom, že Češi lázně objevili nejen jako místo relaxace a dovolené, ale začínají je stále více využívat k péči o vlastní zdraví. Je ale třeba zdůraznit, že nešlo jen o vliv reformy samotné, ale svou roli zde sehrál i její mediální obraz, z nějž mnozí usuzovali, že do lázní na pojišťovnu již nelze jet vůbec.“ Situace se začala pomalu zlepšovat již v druhém pololetí 2013, protože se trh na nová pravidla začal adaptovat. Rostla také orientace lékařů i pacientů v nových pravidlech vlivem informačních kampaní SLL i ministerstva zdravotnictví. Počátkem roku 2014 pak významně pomohlo zrušení regulačních poplatků, které odhalilo, jak velkou sociální brzdou ve využití

lázní byly. „A od počátku roku 2015 začala platit novela Indikačního seznamu, která významně zmírnila předchozí restrikci tím, že se u řady diagnóz vrátila zpět původní délka lázeňského pobytu, novela také odstranila některé nejasnosti,“ vysvětluje MUDr. Bláha. Zákonná regulace ve zdravotnictví tedy zřejmě vyvolává hlubší výkyvy v návštěvnosti lázní než zmíněné vlivy ekonomické a zahraničně-politické. Nedá se však spolehlivě rozlišit, zda tak či onak určitými nestabilitami trpí více velké, světoznámé lázně, nebo malá lázeňská místa, či lázně zaměřené více na léčbu těch či oněch chorob, případně zda ty nebo jiné typy lázní z některých změn naopak výrazně profitují. Některé resorty spoléhají na blízkost hranic, jiné se chlubí kulturními a historickými památkami, architektonickými skvosty, horskou přírodou nebo léčivými minerálními prameny. Ve statistikách se tyto rozdíly ale nepoznají. Všechny musejí nabídnout kvalitní ubytování, stravování a hlavně špičkovou lázeňskou péči. „Rozdíly jsou spíše dány orientací na klientský segment,“ doplňuje E. Bláha. „Je pravda, že ač lázně překonaly krizi uplynulých několika let vyvolanou restrikcí zákona, jiný problém je před nimi. Na prahu další krize stojí především ty lázně, jichž se výše zmíněná regulace nedotkla, jelikož se soustředily na cizince a hlavně na ruskou klientelu. Jejich další prosperitu nyní ohrožuje ukrajinská krize, devalvace rublu, ale i napětí okolo Islámského státu nebo v Izraeli, jež ve svém důsledku značně omezuje příjezdy z řady tradičních zdrojových oblastí pro tuzemské lázně.“ Obecně lze říci, že pro lázně je podstatné, že většina z nich má své kapacity majoritně obsazené buď cizinci, nebo tuzemci. „Výjimkou jsou jen lázně na Karlovarsku, kde se obě tyto skupiny významně prolínají, přičemž tomu tak ale většinou není přímo v Karlových Varech,“ upřesňuje prezident SLL.

dn 4/2016

53


52-55 Lazne 1_4ts_Layout 1 5.4.16 14:17 Stránka 54

ekonomika / economy LÁZEŇSTVÍ / SPA INDUSTRY

S INVESTICEMI ZATÍM VELMI OPATRNĚ

I po více než dvouletém růstu lázeňského ruchu je třeba mít na paměti, že jakékoli další zákonné zásahy v tuzemském zdravotnictví, popř. některé zcela externí vlivy, mohou konjunkturu tohoto tradičního a na trhu dobře zavedeného oboru v ČR jak povzbudit, tak také výrazně zbrzdit. I to může být důvodem, proč v lázních zatím nepropuká budovatelské nadšení a až na výjimky se prakticky neinvestuje do rozšiřování kapacit. Tou výjimkou je investice do loni dokončeného termálního parku v lázních Velké Losiny, jediného svého druhu u nás. „Po prodělané krizi, která v lázních často omezila provoz i investice, se ale nyní situace obrací a lázně začínají zase do svých zařízení investovat. Jedná se ale převážně o rekonstrukce lázeňských objektů. Takovým příkladem můžete být třeba nově zrekonstruovaný lázeňský hotel Morava v Luhačovicích,“ dodává Eduard Bláha. Cestovní ruch jako odvětví přitahuje zahraniční kapitál. Do hotelů loni investoval v ČR odhadem přes 200 mil. eur (5,41 mld. Kč). Zájem o tuzemské hotely je hlavně od investorů z Asie, konkrétně z Číny a Blízkého východu. Lázeňství však, kromě ohlášeného záměru na miliardovou investici Číňanů do nových lázní v Jihomoravském kraji, se zatím tento zájem vyhýbá. JAN FERENC / FOTO:LADISLAV RENNER

The number of guests and length of their stay in public accommodation. establishments rose last year whilst it was the spa industry that noted. the highest relative increase..

W

hat mainly helped was a change in approach by the Ministry of Health towards spa care. Thanks to this approach, local clients commenced returning to spas for care paid for by the health insurance companies. NUMBERS SAY IT ALL

The tourist trade increased on a year-on-year basis faster than gross domestic product (by 4.7%), faster than receipts from the whole segment of services (by 2.6%) and even faster than industrial production (by 4.4%) last year. In public accommodation establishments there stayed 10.2% more people and the number of nights they stayed increased by 9.6% on a year-on-year basis. “We had more local (13.3%) as well as foreign (7.3%) guests. The number of nights for the two groups of clients was also higher than in 2014,” stated the Czech Statistical Office (ČSÚ). Receipts for accommodation and catering increased, according to the Czech Statistical Office, by 5.1% between January and November 2015. Receipts for the accommodation segment were 7.5% higher than for a comparable period last year. As for catering, there was also a 4% increase in the 11 months of 2015. The spa industry is a specific segment between the health segment and tourist trade. Last year, there were 342,861 people, that being 5.8% more than in the previous year, who visited Czech spas for spa cure. These guests spent a total of 4.31 million nights in the spas, this being 12.4% more on a year-on-year basis. This comes, on average, to 12.6 nights per guest. In 2014, it was 11.8 days. The average number of nights spent in public accommodation establishments as a whole ranged between 2.5 and 4 days.

54

dn 4/2016

LOCALS BALANCE THE OUTFLOW OF FOREIGN GUESTS

The increase in the number of spa guests provided with fully paid care by the health insurance companies was remarkable: by 31 % on a year-on-year basis, to 76,539 persons. The number of overnight stays increased by 44.2%, on average, to 23.4 nights per person. The number of clients with contribution based spa care reduced by 1% but the number of overnight stays increased by 21.5%, on average to 18.7 nights per client. The number of foreign guests, usually private patients, reduced by 14% on a year-on-year basis (last year, 85,157 visited the spa) and the number of overnight stays reduced by 6%. This data stems from information by the Czech Spa Association (SLL; membership of the Czech Spa Association represents more than two thirds of all spa beds in the country and also up to 95% of all spa care paid from public health insurance. This only includes registered health establishments). Just like the tourist trade, the spa industry is, being part of the tourist trade, influenced strongly by the political situation (especially the world situation) and its clients’ economic situation (both local and foreign). This shows up in the structure of foreign guests, in the attendance of residents and eventually also in both tourists’ and guests’ spending. The spa industry applies, apart from Prague and the Vysočina region, to all regions, however, only in one case (the Karlovy Vary region), is its significance so strong, that it greatly influences the overall picture of the particular region’s tourist trade. “With regards to the fact that spa accommodation establishments are often situated in more remote areas of the regions, they are usually faced with increased unemployment levels (typical for Jeseník, but also Luhačovice, for instance) and this area of tourist


52-55 Lazne 1_4ts_Layout 1 5.4.16 14:17 Stránka 55

ekonomika / economy LÁZEŇSTVÍ / SPA INDUSTRY

trade can also play a more significant role in the subduing of regional disparities in the labour market (offer of vacancies of at least a seasonal character),” points out the Czech Statistical Office in their analysis of tourist trade from 2014. The spa industry influences the territorial distribution of tourist visits to the Czech Republic, wipes out the seasonal unbalance in the tourist trade and extends guests’ stay, especially the foreigners. CRISES, TERRORISM AND REGULATIONS

Františkovy Lázně

Fotografie k tomuto článku dodala CCCR – CzechTourism. Photos to this article were supplied by CCCR – CzechTourism.

Over the past 10 years, most local patients came to the spa for care paid via health insurance in 2005. There were approximately 125,000 of these and almost 60,000 were private guests. The number of visitors from the two groups practically equalised, between 2008 and 2010, to the level of approximately 110,000 people a year. After that, the numbers reduced and it wasn’t until 2013 when the number of private clients increased to 140.000 (from about 105.000 in 2012), whilst the number of clients with paid for care came to a little over 60,000. This trend changed in 2014: the number of clients with paid for care started increasing and the number of private clients (local ones) started decreasing. The same situation occurred last year. The least number of patients (120,000) came within the monitored period in 2005 and the highest number (approximately 165,000) in 2013. In 2014, the spa was visited by approximately 130,000 foreign patients – private clients. Their numbers fell drastically last year, probably under 100,000 (the statistics stem from a study by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic from 2014). “The truth is that interest in spas keeps on increasing with Czechs, even though it doesn’t look like it based on statistics from the recent past. The data of 2013 is distorted by the impact of regulations, which, virtually instantly denied spa treatment to approximately 40% of patients who had been able to utilise it until then at the behest of the insurance company,” Eduard Bláha, President of the Czech Spa Association for Development News, says and continues: “This year, private clients did not compensate for the falling out of insured patients, mainly due to the different lengths of their stay. But even those are slowly being extended, which shows that the Czechs have discovered the spa to be a place for relaxation and holiday and are starting to use it more and more for the care of their own health. However, it is necessary to point out that reform per se wasn’t the only thing that had an impact on it. There was also the media picture that gave the impression that it was impossible to go to the spa via the health insurance company at all.” The situation started improving in the second half of 2013 as the market started becoming adapted to the new regulations. Doctors and patients were also becoming more familiar with the new regulations due to information campaigns by the Czech Spa Association and the Ministry of Health. What helped significantly at the beginning of 2014 was the abolition of regulatory fees, which showed what a social impediment they were with regards to the utilisation of spas. “And the new amendment to the Indication list came into force at the beginning of 2015, moderating the previous restrictions considerably by the fact that the original length of spa stay returned with a number of diagnoses. The amendment also disposed of all ambiguity,” MUDr. Bláha explains.

That means that legal regulations in health care probably evoke more divergence in spa attendance than the assumed economic and foreign-political impacts. However, it is impossible to distinguish clearly whether it is more the large globally known spas or small spa establishments or spas that focus on the treatment of particular diseases that suffer from a certain instability or if these or other types of spas, on the other hand, benefit from some of the changes. Some resorts rely on the vicinity of borders, others boast of cultural and historical sites, architectural gems, alpine nature or healing mineral springs. However, these differences cannot be viewed in statistics. They must all provide quality accommodation, catering and top class spa care. “The difference is more in specialisation of the client’s segment,” adds Eduard Bláha. “The truth is that even though spas have overcome the crises of the past years induced by legal restrictions, they are to face another problem. On the verge of other crises are those spas who were not affected by the aforementioned regulations as they focused on foreigners and mainly Russian clientele. Their further prosperity is now threatened by the potential Ukraine crisis, devaluation of the rouble as well as tensions in Islamic State or in Israel, which consequently considerably restricts arrivals from areas that are a traditional source of clients for local spas.” Generally, one may say, that what is important for spas is that the capacity of most of them is fully occupied by either foreigners or locals. “The only exception being spas in the Karlovy Vary region, where the two groups blend, even though this does not often happen directly in Karlovy Vary,” the President of the Czech Spa Association specifies. SO FAR VERY SLOWLY WITH INVESTMENT

After a more than two-year growth in the spa industry, it is necessary to remember that any other legal interventions in local health care, or possibly some entirely external impacts, can boost as well as considerably slow down the boom of this traditional and in the market well established segment in the Czech Republic. That can also be the reason why constructive enthusiasm is not erupting in spas and no investments are made in capacity expansion, apart from some exceptions, being the investment made last year in the completed thermal park of the Velké Losiny spa, the only one of its kind in our country. “After the crises, which often restricted operations and investment in spas, the situation is now turning round and spas are starting to invest in their establishments again. Nevertheless, this primarily includes the reconstruction of spa buildings. An example of that can be the newly reconstructed spa hotel Morava in Luhačovice,” Eduard Bláha adds. The tourist trade as a segment attracts foreign capital. Last year, this segment invested an estimated volume of more than EUR 200 million (CZK 5.41 billion) in hotels in the Czech Republic. Interest in local hotels comes mainly from Asian investors, in particular from China and the Middle East. The spa industry is, however, avoiding this sort of interest at the moment, apart from the announced intention of a billion crown Chinese investment in a new spa in the South Moravian region. JAN FERENC

dn 4/2016

55


56-58 Lazne 2_3ts_Layout 1 5.4.16 14:19 Stránka 56

ekonomika / economy LÁZEŇSTVÍ / SPA INDUSTRY

Každé dobře řízené lázně mají na trhu své místo All well managed spas have a place in the market Roztřesený obrázek českého lázeňství zahrnuje lázeňská místa a podniky. všech velikostí a zaměření, co se medicínského hlediska týká. Jen v některých. případech jsou výkyvy hlubší, relativní čísla oznamující změny vyšší..

N

avštívili jsme na první pohled nenápadný, ale oblíbený malý resort na dohled od Řípu. Rozhovor nám poskytl Bc. František Och, předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Lázně Mšené. Pane řediteli, minulý rok byl pro lázeňství ve znamení odlivu zahraničních návštěvníků a silného růstu ze strany klientů z tuzemska včetně počtu jejich přenocování. Jak se s tímto vývojem potýkaly malé lázně, jako jsou ty zdejší? V Lázních Mšené jsme se zaměřili na typického českého klientasamoplátce již v roce 2006 a od té doby velmi důsledným sledováním vývoje trhu a vhodnými marketingovými nástroji budujeme svou vlastní cestu. Výsledkem je nižší závislost Lázní Mšené na zdravotních pojišťovnách, na výkyvech trhu i na neustálých legislativních změnách ovlivňujících podnikatelské prostředí. Lázně Mšené, jako menší lázně rodinného typu, se svým historickým rázem v zajímavém přírodním prostředí nedaleko Prahy a dálnice D8 mají své vlastní svébytné místo na trhu a již vybudovanou páteřní cílovou skupinu. Vnější vlivy, které jiné lázně mohou prožívat velmi výrazně, nemají na obchod a nabídku v Lázních Mšené až takový vliv. Jediné, co mohu za naše lázně potvrdit, je potěšitelný vývoj u délky pobytů, kdy klienti požadují pobyty delší, než tomu bývalo dříve. V roce 2013 se vyrovnal rozdíl v počtu přenocování mezi tuzemskými a zahraničními návštěvníky lázní (do té doby rezidenti vedli). Tento trend vydržel i v následujících dvou letech. Platí to i pro malé lázně, je to ekonomický výhodné? K tomuto bodu se nemohu vůbec vyjádřit, jelikož naše lázně vedu již více než 10 let prioritně pro váženou českou klientelu. A Češi jsou za to rádi. Přestože k nám již roky jezdí pár spokojených klientů z Německa, Slovenska, ale kupodivu třeba i z náročné Francie, Švédska a Nizozemska, chceme zůstat věrní Čechům. Zaměřili jsme se na tuzemské klienty jako velmi perspektivní již před lety, protože se žádné lázně nezaobíraly specifickými potřebami českých klientů. Všude se rozmohly nápisy v cizích jazycích, všude bylo nutné mluvit alespoň dvěma jazyky, někde měli Češi třeba i pocit méněcennosti. My jsme se rozhodli nesmířit se s takovým stavem a vybudovat nedaleko Prahy kvalitní lázeňské zázemí pro léčbu i relaxaci a zájem našich lidí nás stále přesvědčuje, že to nebyl špatný nápad. Vážíme si každého úsměvu i pochvaly od našich klientů, vážíme si každého našeho klienta.

56

dn 4/2016

Pacienti s nemocemi pohybového ústrojí tvoří více než polovinu pacientů s plně hrazeným pobytem v lázních a jsou na prvních třech místech v indikacích i mezi pacienty-samoplátci a ve statistikách délky pobytu (počtu dní poskytované lázeňské péče). To by mohlo naznačovat, že Lázně Mšené zaměřené právě na tyto diagnózy, by měly dobře prosperovat. Ale asi je to také otázka výjimečných přírodních podmínek, tradice a podobně… Jak si stojíte v konkurenci na trhu?

Lázně Mšené se nenacházejí v nijak výjimečné přírodní lokalitě, pokud nebudu zmiňovat nedaleký Říp a několik dalších přírodních i historických pamětihodností. Ani obec Mšené-Lázně, v jejímž katastru se náš areál nachází, nenabízí kolonády, nemáme zde termální pramen, nemáme hory se sjezdovkami a ani velké přírodní koupaliště. Naši klienti proto jezdí opravdu za námi, nabízenými službami, komfortem, tradiční kuchyní a naší vyhlášenou individuální péčí. Lázně Mšené jistě patří mezi oblíbené lázeňské resorty a dosahované výsledky nám umožňují každoročně investovat do rozvoje kapacit a služeb. Přesto v důsledku mnoha desítek let, kdy byly za minulého režimu velmi zanedbávané, máme jasný plán oprav a investic na dalších více než 10 roků.


56-58 Lazne 2_3ts_Layout 1 5.4.16 14:20 Stránka 57

ekonomika / economy LÁZEŇSTVÍ / SPA INDUSTRY

žeb, zvětšujeme poskytovaný komfort, inovujeme technologie vytápění a termoizolací, opravujeme rozlehlý park a rozšiřujeme nabídku služeb. Ročně to stojí řádově sedmimístné sumy, ale bez inovací do rozvoje v lázeňství podnikat nelze. Jaké specifické problémy musejí malé lázně řešit (ve srovnání s těmi velkými a mezinárodně proslulými), v čem jsou jejich nevýhody, a naopak jaké mají přednosti a výhody? Každé dobře řízené lázně mají na trhu své místo. Menší dokážou pružně reagovat na změny trhu a na trendy v léčení, nabízejí individuální služby a přátelský přístup, a v neposlední řadě pohodu a klid prostředí. Větší lázeňská centra zase mají zázemí velkých měst, sílu několika podnikatelských lázeňských subjektů, sílu v kvantitě nabízené kapacity lůžek, ve velikosti kulturního zázemí a některými hosty požadovaném lázeňském ruchu. JF

The shaky picture of the Czech spa. industry includes spa areas and. companies of all sizes and specialisation. from a media point of view. Only in some. cases, deflection is deeper and relative. numbers announce higher changes.. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček označil za „přelom v lázeňství“ memorandum mezi lázněmi a ministerstvem zdravotnictví o podpoře lázeňství z léta 2014 a na to navazující novely zákonů a vyhlášek platných od ledna 2015. To velmi silně a pozitivně posílilo příjezdy rezidentů a doby jejich lázeňských pobytů. Jak se to konkrétně projevilo v Lázních Mšené? Nechci se k výrokům politiků nijak vyjadřovat, výrok pana ministra Němečka nevyjímaje, ač si jej profesně velmi vážím. Mohu uvést jen tolik, že na základě některých nesmyslných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, které byly později nálezem Ústavního soudu ČR č. PI. ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012 stejně zrušeny, jsme v zákonem stanovené lhůtě provedli přeregistraci naší společnosti jako poskytovatele zdravotní péče a v této souvislosti jsme byli nuceni snížit počet lůžek pro lázeňskou léčebnou péči hrazenou ze systémů zdravotního pojištění z dřívější celkové kapacity zhruba 240 na 60 lůžek. Neměli jsme jinou možnost vzhledem k tehdy požadovaným nesmyslným počtům personálního zabezpečení. I proto se opravdu prioritně zaměřujeme na samoplátce a našich 60 lůžek pro pacienty od zdravotních pojišťoven bývá již od roku 2013 na dlouho dopředu rezervováno klienty, i když v dnešní době si většina z nich doplácí za ubytování a stravu ze svého. Předpokládám, že i to je důkaz úrovně našich služeb.

BC. FRANTIŠEK OCH

Obecně se dva roky po sobě zvyšují počty návštěvníků i doba přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Hotely zlepšují své služby – zvyšují kvalitu ubytování i kuchyně a investují do „programů“ (mj. i wellness) pro hosty. Do čeho investují malé lázně, aby se udržely na trhu turistického ruchu? Lázně Mšené investují pochopitelně ve stejných oblastech. Provádíme opravy a stavebně technické investice do našich historických objektů, ubytovacích kapacit, do balnea i stravovacího Pavillonu Dvorana. Sledujeme přání klientů, rozvíjíme rozsah slu-

W

e visited – at first sight unobtrusive – yet popular small resort within the view of Říp. The interview was given by Bc. František Och, Chairman of the Board and Managing Director at the public limited company Lázně Mšené. Mr. Och, last year was significant in the outflow of foreign visitors and a strong increase in the number of local clients, including the number of overnight stays, for the spa industry. How did small spas like the local ones here cope with this development? In Lázně Mšené, we are already focused on a typical Czech client, being private client, in 2006 and have been building our own pathway with a very thorough monitoring of market development and suitable marketing tools ever since. This results in our lesser dependence on insurance companies, market fluctuations and constant legislative changes that have an influence on the entrepreneurial environment. Lázně Mšené, being a smaller family type spa, has, with its historical character and interesting natural environment near Prague and the D8 motorway, their own distinctive place in the market and an already established backbone target group. External impacts, that can affect other spas considerably, don’t have much influence on business and offers in Lázně Mšené. The only thing I can confirm on behalf of our spa is a pleasing development with regards to the length of stay when clients require a longer stay than in the past. A difference in the number of overnight stays of local and foreign spa guests equalled out in 2013 (until then residents were in the lead). This trend withstanding over the next two years. Does this also apply to small spas? Is it economically advantageous? I cannot give my opinion on this at all as I have been running our spa for more than 10 years primarily for a respectable

dn 4/2016

57


56-58 Lazne 2_3ts_Layout 1 5.4.16 14:20 Stránka 58

ekonomika / economy LÁZEŇSTVÍ / SPA INDUSTRY

Czech clientele. And the Czechs are happy about that. Even though there are satisfied clients who have been coming to us for years from Germany, Slovakia and surprisingly also from a demanding France, Sweden and the Netherlands, we want to remain loyal to the Czechs. We focused on local clients as on perspective ones years ago, as no other spas were concerned with a Czech clients’ specific needs. Signs in foreign languages were spread about everywhere, it was necessary to speak at least two languages and the Czechs sometimes felt inferior. We decided not to be reconciled with such a situation and to create a quality spa establishment for treatment and relaxation near Prague and our citizens’ interest continues to convince us that it was not a bad idea. We appreciate every smile and appraisal from our clients, we respect and appreciate all our clients. Patients suffering with illness of the locomotor system form more than half of patients with fully covered spa stay and take the first three places in indications, even amongst private patients and in statistics regarding the length of their stay (number of days of provided spa care). This might indicate that Lázně Mšené, which focuses on these particular diagnoses, should prosper well. However, even that is probably a question of exceptional natural sights, traditions and so on… How are you doing with regards to market competition? Lázně Mšené is not located in a special natural location, if I don’t mention the nearby Říp and several other natural and historic sites. Not even the municipality of Mšené-Lázně, within whose cadastral area our complex lies, offers colonnades. We have no thermal spring here. We have no mountains with slopes nor any large natural lido. Our clients come here to us, for our services, comfort, traditional cuisine and our reputed individual care. Lázně Mšené certainly belongs amongst those popular spa resorts and achieved results allow us to invest every year in the development of our capacity and services. Still, due to many decades when the spa was neglected under the previous regime, we have a clear plan for repairs and investment for more than the next 10 years. The Minister of Health, Svatopluk Němeček, described the memorandum between spas and the Ministry of Health from 2014, regarding support of the spa industry and subsequent amendments to laws and regulations valid from January 2015, as a ‘turning point for the spa industry’. This had a very strong and positive influence on residents’ arrivals and time spent at the spa. How did this show itself in Lázně Mšené? I don’t want to comment on politicians’ statements, not excepting Minister Němeček’s, even though I totally respect him from a professional point of view. I can only say that due to some nonsensical regulations of Law No. 372/2011 Ed., about health care services and the conditions of their provisions, as subsequently amended, which were later abolished anyway thanks to findings by the Constitutional Court of the Czech Republic No. PI. ÚS 1/12 from 27. 11. 2012, we reregistered our company as a provider of health care in a legally set deadline and had to consequently reduce the number of beds for spa treatment paid from the health insurance system from the originally total capacity of approximately 240 beds to 60 beds. We had no other option with

58

dn 4/2016

regards to the required nonsensical numbers of personal security. That is also why we primarily focus on private clients and our 60 beds for patients coming via health insurance companies tend to be, since 2013, booked by our clients long in advance, even though most of them nowadays pay a limited figure for accommodation and catering from their own pockets. I assume that that also shows up in the level of services we provide.

The number of visitors and overnight stays in accommodation establishments has generally been increasing over the past two years in a row. Hotels improve their services – they increase the quality of accommodation and cuisine and invest in ‘programmes’ (amongst others, wellness) for their guests. What do small spas invest in in order to retain their position in the tourist trade market? Lázně Mšené naturally invests in the same areas. We carry out repairs and building and technical investment in our historic buildings, accommodation capacity, in balneo and the catering Pavillion Dvorana. We monitor clients’ requirements, develop the extent of our services, increase provided comfort, innovate heating technologies and thermo insulations, refurbish an extensive park and expand the portfolio of our services. This represents seven digit amounts every year but it is not possible to conduct business in the spa industry without innovation in development. What specific problems must small spas deal with (in comparison with the larger and internationally recognised ones), where are their disadvantages and what qualities and advantages do they, on the other hand, have? Each well managed spa has its place in the market. The smaller ones can respond more swiftly to changes in the market and to treatment trends, they offer individual services and a friendly approach and last but not least peace and quiet within the environment. Larger spa centres, on the other hand, have background facilities in large towns, the power of several entrepreneurial spa entities, strength in the quantity of the number of offered beds, in the size of cultural facilities and by some guests required spa activities. JF


Raiffeisen Leasing specialista na financování nemovitostních projektů the property financing specialists Společně dokážeme více než každý samostatně www.licehamr.cz

RL-inz_SECO_do_DN-215x280-OK.indd 1

26.1.16 14:31


60-62 Pravnici_vady stavby_Layout 1 5.4.16 16:08 Stránka 60

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

Vady stavby Construction defects Občanský zákoník stanoví, že zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby. nebo její části, je vždy dílem (§ 2587), a proto se na vady staveb aplikuje právní. úprava upravující práva z vad u tohoto smluvního typu..

P

ro úplnost uveďme, že smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo (stavbu) a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Průběžná platba za dílo zhotoviteli stavby, např. v závislosti na množství prací realizovaných v určitém měsíci či v závislosti na dokončení určité ucelené etapy stavby (základy, nosné konstrukce, střecha, apod.) se zákonnému textu „na svůj náklad“ vymyká (zhotovitel by měl obdržet celou cenu až po dokončení a předání stavby). V českém prostředí je však běžně vyžadována stavebními společnostmi, zejména těmi na trhu významnějšími, a současně ji i relativně bez připomínek přijímají developeři a investoři, a proto – s ohledem na smluvní volnost stran – je asi nezbytné ji považovat za běžný jev českého stavebnictví. VE SMLOUVĚ JE TŘEBA DÍLO SPECIFIKOVAT

Zákon stanoví, že dílo (stavba) má vadu, pokud neodpovídá smlouvě. Z toho vyplývá, že zhotovitel je povinen předat odběrateli – developerovi – stavbu v množství sjednaném ve smlouvě, stejně jako ve sjednané jakosti a provedení. Pokud nebyly jakost a provedení ve smlouvě sjednány, pak má být stavba předána v jakosti a provedení, které jsou vhodné pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud stavba nemá tyto vlastnosti, je vadná. V případě developerského projektu tedy bude záležet zejména na tom, zda si developer jako odběratel se zhotovitelem sjednal kvalitu a provedení stavby, a jak podrobně. Lze důrazně doporučit popsat dílo (stavbu) ve smlouvě co nejpřesněji, zejména co do jejího účelu. Tak lze vcelku úspěšně předejít případným pochybnostem o sjednaném účelu budoucí stavby, a tedy rovněž sporům o tom, zda je dílo bezvadné, anebo nikoliv. Pokud developer takové parametry stavby nesjednal, tj. smlouva neurčuje, jaké využití má stavba mít, bude se postupovat podle zákona: Bude-li stavba určena pro bydlení, musí být realizována tak, aby umožňovala užívání za účelem bydlení, půjde-li o stavbu pro výrobu či služby (např. obchodní centrum) musí stavba odpovídat tomuto účelu. Jestliže tomu tak není, je stavba vadná a developerovi jako objednateli ze smlouvy o dílo náležejí tzv. práva z vadného plnění. Zákonná úprava práv z vadného plnění doznala novým občanským zákoníkem jedné změny: Vzdálila se úpravě (starého) občanského zákoníku a více se přiblížila úpravě původně ob-

60

dn 4/2016

sažené v obchodním zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že developeři se ve věci smlouvy o dílo a případných vad doposud řídili úpravou obsaženou právě v obchodním zákoníku, neměla by tato změna pro ně představovat výraznou změnu. ODSTOUPIT OD SMLOUVY, NEBO ŽÁDAT SLEVU?

Přiblížení úpravy práv z vadného plnění k dřívějšímu obchodněprávnímu režimu s sebou přineslo i skutečnost, že pro tato práva podle smlouvy o dílo platí obdobně úprava vadného plnění podle kupní smlouvy. Proto je (podle zákonné úpravy kupní smlouvy v občanském zákoníku) třeba rozlišovat, jestli vady stavby představují podstatné porušení smlouvy, anebo nikoli. Pokud je porušení nepodstatné, má kupující/odběratel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla. Vadu může odstranit i sám na účet prodávajícího/zhotovitele, je-li to sjednáno anebo pokud zhotovitel prokazatelně nekoná. Pokud je porušení podstatné, může kupující/odběratel žádat odstranění vady, opravu, přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Brání-li vady užívání věci (stavby, domu aj.), půjde vždy o podstatné porušení smlouvy. Volbu jedné


60-62 Pravnici_vady stavby_Layout 1 5.4.16 16:08 Stránka 61

z možností, kterou kupující/odběratel oznámí prodávajícímu/zhotoviteli, již nemůže změnit bez souhlasu druhé strany. Výjimku představuje oprava věci, která se následně ukáže být neopravitelnou. V obou případech je podmínkou vadu co nejdříve po jejím zjištění oznámit prodávajícímu/zhotoviteli, a to spolu s oznámením volby nároku, který si developer zvolil. Zvolí-li si (ať již jako kupující podle kupní smlouvy, nebo jako odběratel podle smlouvy o dílo) odstoupení od smlouvy, má právo na vrácení kupní ceny. Pokud se jedná o vady, které nebylo možné odhalit pouhým okem při převzetí díla nebo koupené věci (např. pozemku s domem), jedná se o tzv. skryté vady, které lze podle dnešní úpravy uplatnit až do pěti let od doby, kdy kupující/odběratel (developer) dílo – stavbu převzal. Tyto vady tedy v době převzetí díla (stavby) již existovaly, avšak projevily se až později. POSTOUPENÍ PRÁV PO DOKONČENÍ STAVBY

V případě developerských projektů je na zvážení, zda je vhodné ponechat uplatňování práv z vadného plnění vždy pouze na developerovi jakožto objednateli podle smlouvy o dílo, na jejímž základě byla stavba realizována. Ve skutečnosti je totiž developerem většinou tzv. účelová společnost, založená pouze kvůli realizaci jednoho konkrétního projektu (nejčastěji z důvodu tzv. projektového financování výstavby projektu, tj. z finančních prostředků poskytnutých developerovi na základě smlouvy o úvěru bankovními institucemi). V takovém případě platí, že rozprodáním projektu (ať již se jedná o jednotlivé domy nebo jednotky) je účel společnosti, pro který byla založena, naplněn a developer by její činnost mohl ukončit. Avšak práva z vad a možná reklamační řízení (po dobu např. pětileté záruční lhůty) tomu brání. Řešení nabízí právní institut postoupení práv (resp. dnes lze postoupit i celou smlouvu), čímž může developer v době prodeje nemovitostí či jednotek převést práva z vad na nové vlastníky nemovitostí/jednotek. Ti poté uplatňují tato práva přímo vůči zhotoviteli stavby. S ohledem na skutečnost, že se často jedná o opravy přímo v bytech nebo domech a pro realizaci opravy je nezbytná přítomnost uživatele (vlastníka) bytu, zdá se být toto řešení rychlejší a pružnější – ten, kdo potřebuje opravu, kontaktuje přímo toho, kdo opravu provede. Ve vztahu již nefiguruje původní developer, který by v této fázi tak jako tak již plnil pouze roli prostředníka. MGR. ALENA SRBOVÁ, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT URBÁŠEK & PARTNER ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

The Civil Code sets out that the realization,. maintenance, reconstruction or modification. of a building or its part is always considered. as a work (§ 2587), and therefore legislation. regulating rights from defects within contractual. type called Contract for Works is applied to the. construction defects..

T

o be precise, let us say that the Contract for Works obliges the contractor to realise the work (construction) for the client at his own cost and risk and the client is obliged to take over the realised work and to pay an agreed price to the contractor. Continuous payment to the contractor, for example according to the amount of work realised in the particular month or to the completion of a particular stage of the construction (foundations, load-bearing structures, roof, etc.) deviates from the legal text ‘at one’s own costs’ (the contractor should receive the total price once the work is


60-62 Pravnici_vady stavby_Layout 1 5.4.16 16:08 Stránka 62

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

completed and handed over). However, it is quite commonly required within the Czech surroundings by construction companies, especially those significant ones on the market, and it is also accepted, relatively without any objections, by developers and investors. Therefore, it is probably necessary to consider this as a phenomenon of the Czech building industry with respect to contractual freedom between the parties. THE WORK NEEDS TO BE SPECIFIED IN THE CONTRACT

The law states that a construction has a defect if it does not correspond to the contract. It means that the contractor is obliged to deliver to the client (the developer) the building in the amount agreed in the contract, as well as in the agreed quality and design. If the quality and design were not specified in the contract, then, the whole construction is to be handed over in both quality and performance that are suitable for the purpose evident from the contract; or for usual purpose. If the construction does not meet these attributes, it is defective. Therefore, in the case of a development project, it will depend mainly on whether the developer, being the client, agreed quality and performance of the construction and to what extent. What can be recommended is to delineate the construction in the contract as specifically as possible, especially with regards to its purpose. That could be the way how to prevent potential doubts about the agreed purpose of the future building and disputes as to whether the work is perfect or not. If the developer did not agree to construction parameters and the contract does not determine what the building is to be utilised for, the matter will be proceeded as stated by law: if the building is intended for housing, it must be realised in a way to allow to be used for housing. If it is intended for production or providing the services (for instance a shopping centre), the building must meet the requirements of such a purpose. If this isn’t so, the construction is defective and the developer as a client is – by contract – entitled to apply the rights from defective performance. Legislation on rights from defective performance underwent a change with the new Civil Code: It retreated from the regulations of the (old) Civil Code and became closer to the regulations contained originally in the Commercial Code. Given the fact the developers have so far used the regulation contended in the commercial Code, this change should not represent significant change for them. WITHDRAW FROM THE CONTRACT OR DEMAND A PRICE REDUCTION?

The convergence of the regulation of rights from defective performance with the former Commercial Law regime also brought the fact that these rights should be applied similarly as in the purchase contract. That is (in accordance with the regulation of a purchase contract in the Civil Code) why it is necessary to distinguish whether the construction defects represent substantial breaching of the contract or not. If breaching is not essential, the buyer/client is entitled to have the defects removed or to receive a proportionate discount from the purchase price/price for work. He can also remove the defects by himself on seller/contractor’s cost providing it

62

dn 4/2016

has been agreed by the parties or if the contractor is not demonstrably fulfilling his duties. If the breaching is essential, the buyer/client can demand to have the defects removed or to demand repairs, a proportionate discount from the purchase price/price for work or may withdraw from the contract entirely. If the defects prevent usage of the object in question (construction, building etc.) it will always be considered as a substantial breaching of the contract. The choice once made by the buyer/client notified to the seller/contractor cannot be changed unless agreed by the other party. An exception is the choice of repairing things, which subsequently prove to be unrecoverable. In both cases the notification of the defect to the seller/contractor including the choice of the demand made by the developer is necessary. Choosing the withdrawal from the contract (whether as a buyer from purchase contract or as a client from contract for work), is entitled to a return of the purchase price. If the defects could not be discerned by the naked eye when accepting work or bough thing (e.g. land with a building), the defects are called ‘hidden defects’ which can be, according to present day regulations claimed up to five years from the time when the buyer/client/developer took the construction over. Thus, these defects already existed at the time of taking the construction over but they became evident later. ASSIGNMENT OF THE RIGHTS AFTER THE CONSTRUCTION COMPLETION

With the development projects it has to be considered whether it is suitable to retain the rights from defective performance always and entirely with the developer as an ordering party of the contract for work, upon which the construction was realised. In reality the developer is usually so-called specific purpose company which has been founded only for the purpose of particular project realisation (primarily because of project funding provided to the developer by banks on the basis of a loan). In such a case the purpose of the company for which it was founded is accomplished by a selling off of the project (either individual houses or residential units) and the developer would be able to cease its operation. However, the rights from defective performance and potential guarantee procedures (e.g. for five year guarantee period) prevent the termination. But the legal institute of assignment (cession) of the rights is available (today also the cession of the whole contract) by which the developer can assign the rights from defects to the new owners of the properties/units in the time of property purchase. Then, the new owners claim the defects directly with the contractor of the building. As the repairs have to be often realized in the apartments or houses with the presence of its user/owner, this solution seems the quickest and most flexible – those who need a repair should directly contact the person who will realize it. The original developer does not figure in this relation anymore who – at this stage – would anyway play only a mediator’s role. MGR. ALENA SRBOVÁ, JUNIOR LAWYER URBÁŠEK & PARTNER ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ


VELETRH POSTAVENÝ

PRO VÁS 20.–23. 4. 2016 Brno–Výstaviště

Stavte s námi

Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Dřevo a stavby Brno

Stavební centrum EDEN 3000

Veletrh PTÁČEK TOPENÍ-SANITA K UPELNY Tento veletrh otevřen pro veřejnost 22.–23. 4. 2016

www.bvv.cz/svb | www.mobitex.cz


64-66 Karlovy Vary_3ts_Layout 1 5.4.16 14:32 Stránka 64

architektura / architecture LÁZNĚ / SPA

Lázeňská dominanta Spa landmark Pokud se někdo bude ptát, co je nejvýraznější dominantou Karlových Varů, může. vyvolat spory. Je to hotel Thermal? Imperial? Nebo je to Dianina vyhlídka?.

N

o, asi lze říci, že správně může být cokoli z toho, ale přece jen bychom dominantu, typicky karlovarskou, měli hledat v samém srdci lázní. VŘÍDLO V ZAJETÍ STAVEB

Voda. Karlovarská voda. Občas vystřelí do výšky, někdy si jen tak povyskočí, někdy se zklidní… Vřídlo je to, co z Karlových Varů udělalo důležité lázeňské město. Vřídlo je to, co lidi současně láká i děsí. To, co chtějí zkrotit a využít (jako ostatně kdeco kolem sebe). Nepředvídatelné erupce horké vody zřejmě děsily lidi odjakživa – a od chvíle, kdy kolem stály (v uctivé vzdálenosti) první domy, objevily se také pokusy kolem vřídla vybudovat něco, co před ním bude chránit. Zpočátku jen lehké, dřevěné pavilony, které po nečekaně velké erupci bylo možné nahradit. Až 18. století, které na vyvýšenině nad vřídlem vybudovalo monumentální kostel sv. Máří Magdaleny, jedno z vrcholných děl Kiliána I. Dientzenhofera, se odhodlalo postavit kruhový chrámek v antickém stylu, který byl několikrát upravován, než v roce 1809 síla vody zničila nejen jej, ale i několik okolních domů. Po diskusích o tom, co na místě postavit (a mj. tak zajistit bezpečnost pro okolí), vznikla v roce 1826 první kolonáda,

půvabná empírová stavba podle návrhu Josefa Esche. Na sklonku 19. století už byly Karlovy Vary tak populární, že kolonáda, mezitím několikrát upravovaná, už nestačila návalu hostů. Na novou byla v roce 1876 vypsána soutěž. Město si vybralo moderní litinovou konstrukci podle návrhu architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera (mj. proslulých architektů divadelních staveb, kteří ve městě později postavili Císařské lázně nebo Městské divadlo), která zaručovala rychlou stavbu. Teprve poté byla empírová kolonáda stržena a v letech 1878–79 byla postavena nová. Prostorná, pohodlná, velkolepá ve své zdobnosti, přitom subtilní ve své konstrukci. Stylově odpovídala budoucímu lehkému a trochu i frivolnímu charakteru lázeňských domů. Litina a vřídlo, jehož voda je silně agresivní, se sice snášely dost dlouho, ne však navždy: Kolonáda musela být z bezpečnostních důvodů stržena v roce 1939. Opět byla vypsána architektonická soutěž, ovšem vzhledem k době nebyl žádný návrh realizován. Postavena byla dřevěná stavba podle projektu Haralda Schnabela s otevřenou osmihrannou halou kolem vřídla. V průběhu let byla stavba upravována, nad halou byla vztyčena téměř gotická vznosná zasklená kupole podle návrhu architekta Luďka Kozáka.

Proměny vřídelní kolonády v průběhu staletí Changes of the Spring Colonnade over the centuries

Současný stav Current state

64

dn 4/2016


64-66 Karlovy Vary_3ts_Layout 1 5.4.16 14:32 Stránka 65

architektura / architecture LÁZNĚ / SPA

říčku Teplou, vytvořit dlouhý a široký most, jenž místu sebral mnoho z jeho půvabu. Potřebovala dominovat nejen vysoko tryskající vodou, ale sama sebou. Svou hmotou. Skýtala více pohodlí – kryté prostorné promenády, úschovny lázeňských pohárků i dostatek výdejních míst k pití, výstavní prostory a především halu, orientovanou k pohledu na neklidnou vodu. Město za to ovšem platilo – nad vysokými skleněnými stěnami se rozkládaly dlouhé a vysoké kamenné atiky nasazované v různých výškách a obložené bělavým mramorem. Pevné stěny s vchody byly naopak obloženy tmavošedě, s podivným rámováním malých otvorů kdesi pod atikou. Výsledkem toho všeho je robustní nesoulad s křehkostí staveb kolem, ospravedlňovaný jako důstojný odstup od historizující směsi lázeňské architektury. Nazývali ji „funkcionalistickou“, ale s tím noblesním slohem první poloviny 20. století nemá nic společného. Tohle je prostě nepovedená architektura, která sem nepatří a která sem nezapadá. Vřídelní kolonáda je však vždy stavbou dočasnou. Solemi nasycená horká voda se podepsala i na té současné. Její život je u konce (ostatně se znalostí všech okolností byla kdysi navrhována na 15 roků, které uplynuly už dávno). Tuto stavbu z 60. let opravdu není nutno zachovat. V současnosti se ozývají hlasy, aby byla obnovena předminulá litinová kolonáda. Myslím, že by to byla škoda. Nejen proto, že nebývá dobré vracet se zpátky, ostatně Karlovy Vary jsou jiné, než byly na sklonku 70. let 19. století. Městská rada by se mohla poučit od svých předků – ti vždy na novou stavbu u vřídla vypisovali architektonické soutěže. Každá doba by měla dostat svou příležitost. RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ

If somebody asks about the most. dominant landmark in Karlovy Vary,. he/she can cause disputes. Is it the. Thermal Hotel? The Imperial?. Or Diana observation tower?.

W

ell, one can probably say that any of them might be right yet we should, after all, look for the typical landmark of Karlovy Vary in the very centre of the spa. THERMAL SPRING HELD WITHIN THE CAPTIVITY KOLONÁDA, JIŽ NENÍ ŠKODA ZBOURAT

OF BUILDINGS

Životnost dřevěné stavby však byla stejně omezená jako v případě těch předchozích. Nejen povětrnostní vlivy, ale především voda sama stavbu ničila. Proto byla v roce 1960 vypsána další architektonická soutěž na novou kolonádu. Zvítězil v ní návrh Jaroslava Otruby, který se připravil k realizaci. Dřevěná stavba byla stržena v roce 1967 a v roce 1975 byla otevřena nová kolonáda. Dostala jméno Jurije Gagarina. Jenomže na rozdíl od všech dřívějších, které ctily měřítko města, měřítko prostředí i charakter lázeňských hostů, se tahle stavba s Karlovými Vary nesžila. Velká, těžkopádná, hřmotná. Vysoká nad vřídlem – ale stejně tak vysoká ve vztahu k blízkému baroknímu kostelu (zlé jazyky tvrdily, že jednou z jejích hlavních úloh bylo potlačit přirozenou dominanci chrámu). Do lázeňského prostředí, křehkého a vždy trochu frivolního a uvolněného, vstoupila s citlivostí slona v porcelánu. Potřebovala víc místa než všechny její předchůdkyně, a tak musela překrýt

Water. Karlovy Vary water. Sometimes it shoots high, sometimes it just springs up, sometimes its calm… The thermal spring is what made Karlovy Vary a significant spa town. Thermal spring is what attracts as well as what scares people. Something they want to tame and use (like everything else around them). Unpredictable eruptions of hot water have been probably frightening people since forever – and since the first houses were built, at a respectful distance, there was also an endeavour to build something that would protect one from it. First they were just simple timber pavilions which could be replaced after an unexpected eruption. It was not until the 18th century, when the monumental Mary Magdalene’s Church, one of the most significant work by Kilian Ignaz Dientzenhofer, was built on the hillock above the thermal spring, that they took the plunge and built a circular temple in ancient style, which was then reconstructed several

dn 4/2016

65


64-66 Karlovy Vary_3ts_Layout 1 5.4.16 14:32 Stránka 66

architektura / architecture LÁZNĚ / SPA

times until it was destroyed together with several surrounding buildings by the force of water in 1809. After discussions began regarding what to build in its place (and therefore also create security for the surrounding areas), the first colonnade was built in 1826, being a charming Empire structure by Josef Esche. At the end of the 19th century, Karlovy Vary was already so popular that the colonnade, which had meanwhile been modified several times, could not cope with the flood of guests. A tender was announced for a new one in 1876. The town chose a modern cast-iron structure by architects Ferdinand Fellner and Hermann Helmer (also famous for theatrical buildings, who later built Císařské lázně and the City Theatre in town), which guaranteed a quick construction. It was not until then that the Empire structure was pulled down and a new one was built between 1878 and 1879. Spacious, comfortable, spectacular in its decor yet delicate in structure. As for style, it corresponded with a future light and slightly frivolous character of spa houses. Cast-iron and thermal spring, which water is very aggressive, tolerated one another for a long time but not forever: the colonnade had to be demolished in 1939 for safety reasons. Another architectural tender was announced but none of the designs were realised due to those times. They constructed a timber building by Harald Schnabel’s project with open octagonal hall around the thermal spring. The structure was modified over the years and an almost Gothic buoyant glazed dome by architect Luděk Kozák was erected over the hall. COLONNADE WOULD BENEFIT FROM DEMOLITION

Nevertheless, the life span of the timber structure was just as limited as with the others. Not just by weather conditions but mainly it was water that kept ruining the building. That was the reason for yet another architectural tender in 1960. The winning design by Jaroslav Otruba was prepared for realisation. The timber structure was pulled down in 1967 and the new colonnade was opened in 1975. It was named after Yuri Gagarin. However, contrary to all the other structures that respected the town’s criteria, environment and character of spa guests, this structure did not become accustomed to Karlovy Vary. It is large, ponderous and bulky. Tall above the thermal spring – but just as tall in relation to the nearby Baroque church (evil tongues used to say that one of its main roles was to suppress the natural dominant character of the cathedral). It entered the spa environment, which is always delicate and a little frivolous and relaxed, with the sensitivity of a bull in a china shop. It needed more space than all the previous structures and therefore had to go over the Teplá Rivulet and create a long and wide bridge, which detracted considerably from the charm of the place. It needed to dominate with water springing high as well as with itself. Its masses. It provided more comfort – covered spacious colonnades, storage for spa cups as well as a sufficient number of places for dispensing drinks, exhibitory premises and a hall oriented to the view of restless waters. But the town suffered for that – above the tall glazed walls were long and high stone attics put in at different heights and covered with whitish marble. Solid walls with entrances were, on the other hand, covered with dark grey, with a strange framing of small openings somewhere under the attic. All this resulted in a robust disharmony with the delicacy of the surrounding buildings, being justified as a respectable distance from the historical blend of spa

66

dn 4/2016

architecture. They called it ‘functionalistic’; however, it has nothing in common with the elegant style from the first half of the 20th century. This is simply poorly conceived architecture that does not belong here and certainly does not fit in. Nevertheless, the thermal spa colonnade is just a temporary structure. The hot water, saturated with salt, also left its mark on the present one. Its life span is heading to the end (with knowledge of all circumstances it was originally designed for 15 years, which passed ages ago). It is really not necessary to retain or preserve this structure from the 1960’s. There are currently suggestions for renewing the cast-iron colonnade from the one before the last one. I think that that would be a shame. Not just because it does not tend to be good to go back but also because Karlovy Vary is different than it was at the end of the 1870’s. The town council should learn a lesson from their forefathers – they used to announce architectural tenders for new structures by the thermal spring. Each period should have its chance.

Kolem roku 1900 Around 1900

RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ

1960


PRAGUE

Exactly like nothing else

Senovážné náměstí 13, 110 00 Praha 1, tel +420 224 593 111 marriott.com/prgak | boscolo.prague

Upoutavka interier_215x280.indd 1

31.03.16 8:39


68-70 Postranecky.e$S_Layout 1 5.4.16 14:34 Stránka 68

architektura / architecture URBANISMUS / URBAN PLANNING

Navrhování chytrých a trvale udržitelných měst Designing smart and sustainable cities Se stěhováním stále většího počtu lidí a firem do měst vznikají dopravní zácpy,. roste spotřeba limitovaných zdrojů, nároky na infrastrukturu a služby..

T

rvale udržitelné chytré město zvyšuje efektivitu činnosti městských systémů a služeb i konkurenceschopnost vzhledem k ekonomickým a sociálním aspektům a životnímu prostředí. Implementace ICT jako základu pro chytrá, trvale udržitelná města by měla zajistit vyšší standard života a pracovních příležitostí. Zvyšuje životní úroveň obyvatel díky lepší zdravotní a sociální péči, bezpečnosti a vzdělávání. Řídí služby využívající fyzickou infrastrukturu jako doprava nebo zásobování vodou. Posiluje prevenci krizových událostí i jejich řízení, včetně schopnosti rozpoznat následky klimatických změn, zajišťuje účinné a vyrovnané regulační a řídicí mechanismy. MĚSTO FORMUJE VZTAHY

Město umožňuje obyvatelům formovat vztahy, které vedou k tvorbě ekonomických výstupů, sociálních vazeb a kulturních fenoménů. Sociální a ekonomické interakce mezi lidmi jsou základním důvodem pro existenci měst. Urbanisté, zákonodárci a další zainteresovaní by se měli zaměřit na zkoumání architektonických a urbanistických procesů – transakcí a pohybů. Zkoumání urbanistických celků by se mělo více soustředit na výstupy lidské činností než na datové vstupy. Potřebujeme sbírat a analyzovat velké datové soubory, které nám umožní získat informace o procesech uvnitř a vně městských struktur. Musíme vědět, jak se lidé skutečně chovají ve městech a jaké jsou následky tohoto chování (funkční využití ploch, cena pozemků, bezpečnost). Urbanisté a architekti potřebují přesnější nástroje pro průběžnou analýzu navrhovaných plánů. Urbanisté musejí ve svých návrzích předvídat, kde budou lidé žít, pracovat a odpočívat a kolik jich bude, jaké formy pohybů budou existovat k jejich vzájemnému propojení, jaké budou toky materiálů a zdrojů, např. energií, vody a odpadů, podporujících vznik vzorců chování lidí, a jak to ovlivní životní prostředí. PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ MĚST

Města mohou být chápána jako největší „samoučící“ se organismy s rostoucí fyzickou strukturou, s budovami vytvářejícími různé úrovně atraktivity a s prostory, které je propojují. Toto prostorové uspořádání měst má základní vliv na lidské chování. Např. více propojených prostorů může generovat více pohybu, ovlivňovat ceny pozemků a společenský poten-

68

dn 4/2016

ciál. Místa bez spojení mohou strádat nedostatkem sociálních aktivit a ekonomických příležitostí. UN-Habitat vyjadřuje ve své publikaci nazvané Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity (Nairobi, 2013) názor, že prosperující město musí mít velkorysý a dobře propracovaný uliční systém. UN-Habitat propaguje holistický přístup k ulicím jako městskému prostoru, který podporuje plnohodnotnější životní styl. Jejich propracovaná struktura zvyšuje rozvoj infrastruktury, odolnost životního prostředí, iniciuje množství aktivit, obohacuje kvalitu života a podporuje plnohodnotné sociální začleňování do komunity. Prosperující město nabízí různorodý dopravní systém s chodníky a cyklistickými stezkami, podporuje ekologický přístup k životnímu prostředí a využití území výstavbou integrované infrastruktury, čímž zvyšuje její efektivitu a dostupnost. Kromě začlenění rozmanitějšího spektra uživatelů (chodců, cyklistů, motoristů) prosperující uliční systém podporuje napojení na služby, které vedou k zdravější způsobu života a lepší produktivitě, jako je systém dodávky pitné vody, kanalizace a čističky odpadních vod, energetické rozvody, informační a komunikační systémy. Ulice vyhrazené motoristům jsou charakteristické dopravními zácpami a vysokou produkcí emisí CO2. Města se mohou stát chytrými začleněním inteligentních technologií a nástrojů do procesů, které umožňují lepší způsob navrhování urbanistických struktur, jejich správu a management, anebo začleněním budov, míst a systémů, které fungují uživatelsky efektivněji. Jak je vidět na diagramu (prezentovaném ITU Focus Group), funkční chytrá a trvale udržitelná města obsahují osm prvků fyzických infrastruktur a služeb. Nemovitosti např. integrují mnoho různorodých technologií, jako je osvětlení, zabezpečení, systém obnovitelné energie, a využívají inteligentních analytických systémů. Průmysl se směřuje k výrobě s nulovými emisemi a vyvíjí inovativní výrobní postupy. Energetické společnosti a firmy zajišťující další služby zavádějí chytré distribuční systémy a bezdrátovou komunikaci. Společnosti zabezpečující kvalitu vzduchu, vody a svoz odpadu používají senzorické sítě a informační systémy. Zabezpečení objektů je monitorováno videem. Zdravotnická zařízení nabízejí péči pomocí vzdáleného přístupu a digitální evidenci. Vzdělávací instituce umožňují přístup k vysoce kvalitnímu učebním materiálům v digitální podobě i flexibilní a interaktivní způsob výuky.


68-70 Postranecky.e$S_Layout 1 5.4.16 14:34 Stránka 69

architektura / architecture URBANISMUS / URBAN PLANNING

pro lepší identifikaci souvislostí v analyzovaných datech a pro pochopení vzájemných vztahů mezi jednotlivými datovými soubory. Urbanisté, architekti a členové jejich týmů potřebují při navrhování budoucích chytrých a trvale udržitelných měst používat nové technologie pro vytváření efektivnějších výstupů. Pozornost by měla být zaměřena nejen na technologie, které sbírají, vizualizují a analyzují data. Systém urbanistického plánování založený na algoritmech komplexního řešení systému by měl vybavit architekty, urbanisty a další zainteresované prediktivními analytickými metodami, které jim umožní navrhovat města a budovy za pomoci prediktivních modelů kombinací sběru dat, digitálních mapových podkladů a analýz a kreativního designu.

Funkční chytrá a trvale udržitelná města obsahují osm prvků fyzických infrastruktur a služeb. Functioning smart sustainable cities contain eight physical infrastructure and service elements.

MICHAL POSTRÁNECKÝ

(V článku jsou volně užity citace z ITU News, a článku Tima Stonora publikovaném v TransportXtra.)

Nejvýraznějšího pokroku může být dosaženo horizontálním propojením jednotlivých systémů. Nicméně mnohé v současnosti užívané systémy pocházejí od různých dodavatelů a jsou provozovány různými agenturami, z nichž některé pracují izolovaně. Pro jejich vzájemné fyzické i virtuální propojení a kompatibilitu je třeba vytvořit jednotné standardizované systémy. MODELOVÁNÍ CHYTRÝCH, TRVALE UDRŽITELNÝCH MĚST

Koncept chytrého města by měl vytvořit informační prostředí, které může být analyzováno z mnoha zdrojů, takže průzkumem a kombinací těchto datových souborů získáme lepší obraz potřeb a chování rezidentů a komerčních subjektů. Výsledky by měly být vizualizovány kombinací různých technik

As more people and businesses are. migrating to cities, we are experiencing. bigger congestions, pressure on limited. resources, and escalation of demand. for services..

A

smart sustainable city improves an efficiency of urban operation and services, and competitiveness with respect to economic, social and environmental aspects. Implementing ICT as a base of smart and sustainable city design should ensure higher standards of living and employment opportunities. It improves the well-being of its citizens, for example through medical care, welfare, physical safety and education. It streamlines services that rely on physical infrastructure,


68-70 Postranecky.e$S_Layout 1 5.4.16 14:34 Stránka 70

architektura / architecture URBANISMUS / URBAN PLANNING

such as mobility or water distribution. It reinforces prevention and management of disasters, including the ability to address climate change impacts. It provides effective, well-balanced regulatory and governance mechanisms with appropriate policies. CITIES FORM RELATIONS

Cities are improving different kind of opportunities for people to form relations that drive the production of economic outputs, social networks and cultural phenomena. Social and economic transaction between people is the ultimate purpose of cities. Urban planners, police makers and stakeholders need to place under their investigation of architectural and urban form two essential behaviours – transaction and movement. Research of urban development should focus on human outcomes even more then on human data inputs. We need to collect and analyze big datasets allowing us to get more information about processes conducted within and outside of city urban structures. We need to gain real knowledge how people behave in cities and what is the impact of this behaviour (like a land use resilience, land value and safety) are on. Urban planners and designers need accurate and reliable forecasting tools to test plans in advance. Urban planners have to predict in their designs where, and in what numbers, are people going to live, work and take leisure, what forms of movement will exist to connect people together, what flows of resources will need to occur – for example with energy, water and waste – to support human behaviour patterns, and what impacts will these flows have on the natural environment. SPATIAL NETWORKS WITHIN CITIES

Cities could be seen as the biggest self-learning organism, with growing physical structures, buildings producing different level of attractiveness, and spaces connecting individual buildings. These spatial networks have fundamental influences on human behaviour. More connected places, for example, can generate higher movement flows, land values and social potentials. Disconnected places can suffer from social isolation and economic underperformance. UN-Habitat is, in its publication called Streets as Public Spaces and Drivers of Urban Prosperity (published in Nairobi in 2013 by UN-Habitat), proposing idea, that a city to be prosperous, it must have a generous and well-designed street pattern. UN-Habitat advocates for a holistic approach to streets as public spaces that embraces the concept of liveability and completeness. A good street pattern boosts infrastructure development, enhances environmental sustainability, supports higher productivity, enriches quality of life, and promotes equity and social inclusion. A prosperous city expands multimodal transport systems with sidewalks and bicycle paths, ensures eco-efficiency of infrastructural systems, and supports density through integrated infrastructure development, thereby enhancing efficiency and access. In addition to accommodating all kinds of users (pedestrians, cyclists, motorists), prosperous streets promote connections to services that contribute to good health and productivity, such as clean water, sewerage facilities, drainage systems, power supply, and information and

70

dn 4/2016

communication technologies. Streets that provide space only to motorists are characterized by congestion and high CO2 emissions. Cities can be smart by including advanced technologies and design tools to improve the way that urban places are planned, designed, led and managed, or by delivering buildings, places and systems that work more effectively for the people that use them. As shown on diagram (presented by ITU Focus Group) functioning smart sustainable cities contain eight physical infrastructure and service elements. Real estate, for example, integrates multiple technologies, such as lighting, safety and renewable energy, and uses intelligent building analytics. Industry aims for zero emissions and develops innovative manufacturing techniques. Energy companies and utilities run a smart grid and wireless communications. Air, water and waste management companies use sensor networks or water information systems. Security is provided through video surveillance. Medical practices give remote health care and use electronic record management. Educational facilities supply world-class digital content and flexible, interactive learning. Major efficiency improvements could be achieved by horizontally interconnecting individual systems. However, many of the systems used today in cities originate from different suppliers and they are maintained by various agencies, sometimes working in isolation. To connect them both physically and virtually, standardized interfaces need to be put in place. MODELING SMART SUSTAINABLE CITIES

The smart city concept model should provide a framework that can analyze information from many sources so that data sets can be discovered and combined to gain a better picture of the needs and behaviours of a city’s residents and businesses. Results need to be visualized using combination of various techniques for easier identification of patterns within analyzed data and establish correlational relationships between different datasets. Urban planners, architects and their team members need to accommodate in their design process of future smart sustainable cities new technologies to create effective outcomes for people. Attention has to be paid not only to technologies that collect, visualize and analyze data. Urban modelling systems - based on algorithms that make sense of urban complexity – should equip architects, planners and stakeholders generally with “predictive analytics” that allow them design cities and buildings using predictive models combining data sensing, mapping and analysis with creative design. MICHAL POSTRÁNECKÝ

(The article includes free citations from ITU News, and an article written by Tim Stonor, and published by TransportXtra.)


71 Zaha Hadid_Layout 1 5.4.16 14:35 Stránka 71

architektura / architecture OSOBNOST / PERSONALITY

Zaha Hadid (1950–2016)

Ve čtvrtek 31. března zemřela ve věku 65 let britská architektka. iráckého původu Zaha Hadid. Letos v únoru se stala první ženou,. která za svou práci získala Zlatou medaili Královského institutu. britských architektů (RIBA)..

Z

aha Hadid se narodila v iráckém Bagdádu, na Americké univerzitě v Bejrútu vystudovala matematiku a v letech 1972–77 architekturu na Architectural Association School of Architecture v Londýně, kde v roce 1980 založila vlastní ateliér. Vyučovala na řadě prestižních škol, věnovala se interiéru, nábytku, designu i scénografii. Její první projekty, sportovní klub v Hongkongu i opera v Cardiffu zůstaly jen na papíře. Vycházela z dekonstruktivismu, její návrhy se vyhýbaly pravým úhlům a měly ostré hrany. Jejím prvním realizovaným dílem byla hasičská stanice firmy Vitra v německém Weil am Rhein (1993). Průlomovou se pro ni podle odborníků stala stavba Rosenthalova střediska pro současné umění v Cincinnati (2003). Upozornila na sebe např. vědeckým centrem Phaeno ve Wolfsburgu (2005), budovou ústředí BMW v Lipsku (2005), lanovkou v Innsbrucku (2007) či výstavním areálem v Zaragoze (2008). Postupně navrhla také muzeum MAXXI v Římě (2009) nebo budovu opery v jihočínském Kantonu (2010), plavecký stadion pro olympijské hry v Londýně (2012). Posledním realizovaným návrhem bylo Messnerovo muzeum na vrcholu lyžařského střediska Kronplatz v Jižním Tyrolsku. Jako vůbec první žena obdržela Zaha Hadid prestižní Pritzkerovu cenu za architekturu Jockey Club Innovation Tower, Hong Kong

(2004) a řadu dalších ocenění, mj. dvakrát Stirlingovu cenu udělovanou RIBA. Zaha Hadid vyučovala na mnoha prestižních vysokých školách v Evropě i v USA.

Zaha Hadid, a British architect. of Iraqi origin, passed away. at the age of 65 on Thursday,. 31st March. This February she. became the first woman to. receive the Royal Gold Medal. of the Royal Institute of British. Architects (RIBA) for her work..

from de-constructivism. Her designs avoided right angles and had sharp edges. Her first realised work was the Vitra Fire Station at Weil am Rhein, Germany, (1993). Based on specialists’s Haydar Aliyev Center, Baku

Z

aha Hadid was born in Baghdad, Iraq, studied mathematics at the American university in Beirut and between 1972 and 1977 she studied architecture at the Architectural Association School of Architecture in London, where, in 1980, she founded her own studio. She tutored at a number of prestigious schools and colleges and attended to interiors, furniture, design and stage design. Her first projects, the Peak Leisure Club in Hong Kong and the Cardiff Bay Opera House only remained as theoretical work. She stemmed

opinions, it was the Rosenthal Centre for Contemporary Art in Cincinnati (2003) that became ground-breaking for her work. She, for instance, drew attention with the Phaeno Science Centre in Wolfsburg (2005), BMW Central Building in Leipzig (2005), Hungerburgbahn station in Innsbruck (2007) and the Bridge Pavilion in Zaragoza (2008). Step by step she also designed the Italian national museum MAXXI in Rome (2009) and the Opera House in China (2010) and the London Aquatic Centre for the 2012 Olympic Games in London (2012). Her last realised work was the Messner Mountain Museum situated at the top of the ski resort of Kronplatz in South Tyrol. Zaha Hadid was the very first woman to have received the prestigious Pritzker Prize for architecture (2004) and many other awards, amongst others the Stirling Prize awarded by the RIBA. Zaha Hadid tutored at many prestigious universities in Europe and the USA.

dn 4/2016

71


72 Moda_Koc_1ts_Layout 1 5.4.16 14:37 Stránka 72

kaleidoskop / kaleidoscope ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Čeští módní návrháři slavili úspěch v Londýně Czech designers honoured in London Čeští módní návrháři z pražského UMPRUM v čele s Pavlem Ivančicem získali. hlavní cenu na londýnské přehlídce International Fashion Showcase..

C

ena se uděluje v rámci každoroční přehlídky London Fashion Week. Instalaci nazvanou „Last Fata Morgana“ vybrala porota vedená přední britskou stylistkou Sarah Mower. MÓDA JAKO VIDINA LEPŠÍHO SVĚTA

Přehlídka se uskutečnila ve dnech 19. – 23. února v Somerset House, původně tudorovském paláci přestavěném v roce 1776 architektem sirem Williamem Chambersem. Na organizaci akce se podílelo České centrum v Londýně. Jeho ředitelka Tereza Porybná k tomu řekla: „ Je to pro nás především motivace dále pokračovat v podpoře mladých českých designérů ve Velké Británii.“ Kurátor výstavy Pavel Ivančic, který od roku 2012 vede Ateliér módní tvorby na UMPRUM, poznamenal: „Tímto vítězstvím se nám podařilo zařadit Českou republiku zpátky na mapu módního světa.“ České centrum v Londýně není na International Fahion Showcase žádným nováčkem – podílí se na této přehlídce světového významu již potřetí. „Hlavní myšlenkou expozice je vyjádřit pohled na módu jako vidinu lepšího světa, kde rovnoprávnost, tolerance a svoboda patří mezi základní lidské hodnoty,“ přiblížil záměr Pavel Ivančic, absolvent prestižní londýnské školy designu Central Saint Martins. Klíčovým kritériem pro výběr vystavovaných kolekcí byla podle P. Ivančice jejich schopnost vystihnout myšlenku skrze bezprostřední styl, experimentální přístup a cit pro inovaci společně se širokou znalostí krejčovství a techniky textilní tvorby. BEZ SPONZORŮ TO NEJDE

Téma české přehlídky vychází z celkové koncepce International Fashion Showcase 2016, jímž je právě utopie jako prostor nových možností a představivosti. V Londýně vystavovali návrháři Filip Jakab, Karolína Juříková, Tereza Rosalie Kladošová, Markéta Kratochvílová, Monika Krobová, Sofya Samareva a Antonín Šimon. Ředitelka Českého centra Tereza Porybná vysvětlila, že příprava londýnské výstavy začala již před rokem a půl: „Vypracovali jsme koncepci, spojili jsme se s panem Ivančicem a také jsme hledali sponzory, protože celá věc je hodně nákladná, České

72

dn 4/2016

centrum si nemůže dovolit ji financovat z vlastních zdrojů.“ Sponzory se podařilo získat a loni v srpnu byla zahájena tvůrčí činnost dokončená letos v lednu. Přehlídka měla velký úspěch, přilákala na 6 000 návštěvníků. Pro mladé české návrháře byla skvělou příležitostí prezentovat svou práci; dvě z účastnic, Karolína Juříková a Tereza Rosalie Kladušová, dokonce již začaly spolupracovat se zahraničními ateliéry. Přehlídka práce českých návrhářů se z Londýna přesunula do Prahy, kde bude zahájena 19. dubna v Galerii Smečky. Pro návštěvníky bude otevřena do 7. května. MILAN KOCOUREK / FOTO: LUCIE DESMOND

Designers from Prague’s. UMPRUM School of Design led. by Pavel Ivančic have won. the principal prize at the. International Fashion Showcase..

T

he prize was awarded within the London Fashion week. Their installation ‘Last Fata Morgana’ was chosen for the honour unanimously by the jury chaired by the prominent British stylist Sarah Mower. FASHION AS A VISION OF A BETTER WORLD

The venue of the annual exhibition staged this year from 19th to 23rd February was Somerset House, originally a Tudor palace redesigned in 1776 by the architect Sir William Chambers. The event was co-organized by the Czech Centre in London whose head Tereza Porybná says that the award serves as a motivation for the Centre to continue with support of young Czech designers in Great Britain. “With this victory we have managed to put the Czech Republic back on the map of the world fashion,” commented the curator of the exhibition Pavel Ivančic, the head of the studio specializing in fashion design at UMPRUM. The Czech Centre in London is no newcomer to the International Fashion Showcase – it has helped to organize the event twice before. “The

main idea is to present fashion as a vision of a better world where equal rights, tolerance and freedom rank among the basic human values,” explains Pavel Ivančic, a prominent Czech designer graduated from the prestigious London design school Central Saint Martins. The key criteria for choosing collections for the London exhibition was according to Mr. Ivančic the ability to express own ideas through direct style, experimental approach and sense of innovation along with a wide knowledge of tailoring and textile technology. IT IS NOT POSSIBLE WITHOUT SPONSORS

The Czech team’s theme builds on the overall conception of the 2016 International Fashion Showcase which is utopia as an environment for new possibilities and imagination. The designers whose work excelled in London were Filip Jakab, Karolína Juříková, Tereza Rosalie Kladošová, Markéta Kratochvílová, Monika Krobová, Sofya Samareva and Antonín Šimon. “Preparation of the London exhibition started one and a half years ago, we worked out the concept, got in touch with Mr Ivančic and also looked for sponsors because the whole affair is expensive. The Czech Centre cannot afford to finance it from own sources. We did manage to find the sponsors and in August last year the creative work began, completed in January this year,” says Tereza Porybná. The exhibition was a huge success, it attracted some 6,000 visitors. It was an excellent opportunity for the young Czech designers to show their work; two of them, Karolína Juříková and Tereza Rosalie Kladušová have already started working for foreign studios. The exhibition of Czech designers has now moved to Prague where it will open on 19th April in the Gallery Smečky. Visitors can come to see it until 7th May. MILAN KOCOUREK / PHOTO: LUCIE DESMOND


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 1

kulatý stůl

Udržitelný rozvoj a chytrá města V redakci Development News jsme opět po čase uspořádali diskusi. „u kulatého stolu“. Téma bylo vysoce aktuální: Jak chytré technologie. usnadňují (nebo komplikují) život a jak mohou ovlivnit urbanistickou. strukturu sídel i jednotlivých objektů. O tuto problematiku se vedle. odborníků v poslední době stále více zabývají i „osvícení“ zástupci veřejné. i státní správy, a je tudíž aktuální i pro developery, architekty a projektanty..


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 2

kulatý stůl

Debaty se zúčastnili Ing. arch. Michal Postránecký (MP), architekt-urbanista (moderátor besedy), Ivan Hábovčík (IH), ředitel pro rozvoj obchodu, Schneider Elektric, a Juraj Donoval (JD), konzultant v oblasti energetiky. MP: Tématem našeho setkání je sustainable development neboli udržitelný rozvoj podporovaný tzv. chytrými, neboli smart řešeními. V minulosti to bylo především o „zeleném“ rozvoji měst a sídel, v současné době je to především o chytrých řešeních udržitelného rozvoje. Jak na téma smart city nahlížíte vy? IH: Schneider Electric se nezabývá výrobou elektrické energie ani její spotřebou, ale tím, aby ji zákazníci dostali čistou, spolehlivou a efektivním způsobem. Pro nás smart city znamená efektivní a udržitelné město při použití moderních technologií, které v podstatě vznikly pro internet of things, internet věcí. Pokud je nasadíme, ve městech umožňují snížit spotřebu energií, konkrétně elektrické energie až o třetinu, také spotřebu vody, navíc časově zefektivnit veškeré aktivity lidí, ať už je to vyhledávání parkovacího místa, vyhýbání se dopravním zácpám, zvýšit bezpečnost apod. To znamená, že smart city se potom realizuje prostřednictvím integrované softwarové platformy, která spojí veškeré technologie a vytvoří efektivnější město. JD: Věnuji se ukládání elektrické energie do průtočných a lithiových baterií, to znamená do úložišť průmyslového rozměru, které jsou nyní základním kamenem dalšího rozvoje. Jde o lokální využívání obnovitelných zdrojů, což je jeden z důležitých momentů zlepšování životního prostředí ve městech, zavádění elektrodopravy a dalších technologií, které je možné považovat za příspěvek do problematiky chytrých měst a naplňování tohoto programu. MP: Co tento nový impulz v budování dalších projektů a urbanismu skutečně znamená a jak rychle mohou být smart řešení zavedena? Je velmi důležité, aby lidé vůbec pochopili, oč jde, aby dostali jasné vysvětlení a přijali celý koncept. Co tedy může developer nabídnout, aby mu to přineslo výhody a měl důvod smart technologie do svého řešení implementovat? S tím souvisí i otázka, jak mohou tyto technologie ovlivnit urbanistickou strukturu sídla i jednotlivých objektů? JD: Už delší dobu registrujeme vzrůstající zájem veřejnosti, i odborné – v tomto případě developerů, projektantů o technologie, jimiž se zaobíráme. Není to jen z toho důvodu, že je moderní se tak prezentovat, ale i proto, že existence těchto technologií v objektech se začíná vnímat jako přidaná hodnota, která se odráží i v ceně nemovitosti. To je velmi významný moment, na který se čekalo. Já si to vykládám tak, že budoucí uživatelé nebo noví majitelé tuto hodnotu přijímají, že tu ta přidaná hodnota opravdu je. Já

2

dn4/2016

jsem řešitelem konkrétních zadání. Poslední tři roky nebyly ani tak obdobím hledání technologií, ale spíše pokusem najít správné aplikace, správně je usadit do reality, do pilotních projektů. V současné době snad dochází ke zlomu, protože energetická úložiště umožňují další masivní rozvoj obnovitelných zdrojů v lokálním rozměru, takže není nutné zneužívat síť k tomu, abychom nepredikovatelnou výrobu z obnovitelných zdrojů mohli použít. S novými technologiemi jsou tyto zdroje použitelné ihned a na místě. To samozřejmě poskytuje architektům nebo projektantům významný nástroj, aby mohli technologie vyrábějící elektřinu integrovat do nových projektů. Dává to příležitost i k jisté míře nezávislosti v energetické oblasti a umožňuje nalézt řešení pro očekávaný boom elektromobility. Tyhle věci jsou ve skutečnosti pravými stavebními kameny toho, čemu se módně říká smart grid. Jsou to dílky puzzle, z nichž bude možné celou tu skládačku sestavit.

…energetickáúložištěumožňují dalšímasivnírozvojobnovitelných zdrojův lokálnímrozměru,takže nenínutnézneužívatsíťk tomu, abychomvýrobuz obnovitelných zdrojůmohlipoužít. JurajDonoval IH: Doplním kolegu v tom, že samozřejmě ve smart grid budeme všichni vystupovat nejenom jako spotřebitelé energie, kterou nám nějaký distributor rozděluje a my ji spotřebováváme, ale zde můžeme být i jako její výrobci. To vše je třeba synchronizovat. Rád bych se zastavil u toho, co to přináší developerovi. Pokud chceme mít inteligentní řešení, pak v první řadě potřebujeme „inteligentní cihličky“, z nichž ho poskládáme. Celkovým řešením pro developera je inteligentní a úsporná budova. Kromě zvýšené hodnoty pro klienta a zvýšené prodejní ceny samozřejmě developeři musejí plnit i zákonná nařízení, která se neustále zpřísňují. Například EU poměrně tvrdě vyžaduje snížení energetické spotřeby budov. Znamená to, že součástí energeticky úsporné nebo pasivní budovy musí být měření spotřeby energií a efektivní řízení jednotlivých systémů. Ty se dají na dálku monitorovat a regulovat, což umožní snížení jejich spotřeby. Když budeme mít více takových inteligentních budov, s kterými se dá komunikovat, je možné z nich následně vytvořit inteligentní čtvrť či město. To je dlouhodobý proces, kam kromě developera musejí vstoupit i další složky – státní správa, samospráva, občané. Data, která budou přicházet z těchto inteligentních budov, z dopravních uzlů, z kamerových systémů, prostě odkudkoli, budou obecně použitelná a je možné je sbírat na mnoha tisících místech.


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 3

kulatý stůl

Pokud jsme schopni integrovat tato data do jednoho systému, můžeme celkem jednoduše v této integrované vrstvě zabezpečit dostupnost dat, aplikací a služeb občanům. Ti potom snadno zjistí, jakou mají spotřebu energie, kde najdou parkovací místo, jak se vyhnou zácpě, s kým se kde mohou potkat. Ale zdůrazňuji, že takové inteligentní nebo

Pronássmartcityznamená efektivnía udržitelnéměstopři použitímoderníchtechnologií, kterév podstatěvzniklypro internetofthings,internetvěcí. IvanHábovčík efektivní město vyžaduje dlouhodobou spolupráci všech zúčastněných včetně akademické i komerční sféry na přípravě koncepce… Každá vesnice, čtvrť nebo město by si měly stanovit, k čemu se chtějí dopracovat, co je cílem jejich smart řešení. Měl by to být konsenzus všech zúčastněných o prioritách a načasování. Technologicky je možné skoro všechno. Je ale otázka, co potřebujeme, kdy to bude realizováno a kdo to celé zaplatí. MP: Ano, je třeba nějaký akční plán, který naznačí, jak se daná oblast má rozvíjet, jaká smart řešení, popřípadě inteligentní systémy má zahrnovat. Důležité je – z urbanistického hlediska, že to není jen objekt, který končí na hranici stavební čáry. Je to objekt, který komunikuje, nebo má komunikovat s okolím – a tím vzniká další přidaná hodnota. Smart řešení znamená, že sbíráme data, analyzujeme je a na základě toho najdeme nová, lepší řešení. Což je v zásadě velmi zjednodušeně to, co chápu jako přínos smart tech-

Kdyžnavrhujememěsto,snažíme sez nějakýchsociologickýchstudií a zkušenostíodhadnout,cose tamasibudedít. MichalPostránecký nologií. Když navrhujeme město, snažíme se z nějakých sociologických studií a zkušeností odhadnout, co se tam asi bude dít. Na základě papírových výkresů, později 3D modelů jsme si říkali, jak by to tam mohlo fungovat, propojovali jsme atraktivní body – a ve skutečnosti to potom bylo třeba úplně jinak. Důležité je, že dnes díky moderním komunikačním technologiím jsme schopni do procesu budování města jako takového daleko více zapojit akademiky, ko-

merční sféru, samosprávu, komunitu i jednotlivce. Oni sami se mohou lépe účastnit rozvoje měst například tím, že využívají přístup k otevřeným datům a aplikace komunikující s jeho správci. Vy jste oba ze sféry suppliers, tedy těch, kteří dodávají řešení. Mám pocit, že mnoho developerů je už dnes schopno se zaměřit na inteligentní řešení v rámci svého objektu. Vědí, jak si „chytře“ zatopit, „chytře“ rozsvítit, jak koordinovat dění v bytě. Nemyslím si ale, že jsou schopni dostatečně sbírat data a využívat je. Některé systémy umějí data sbírat podle předchozích nastavení a na základě toho se mohou naprogramovat. Ale nemyslím si, že jsou developeři schopni sbírat data jako celek a využívat jejich analýzu při další výstavbě. Jakou máte tedy zkušenost s vašimi aplikacemi směrem k developerům? Jak je přijímají a jak moc je musíte přemlouvat? A jak je to směrem k městu, k obci? IH: To jsou dvě různé otázky; developeři a město jsou dnes na různé úrovni pokročilosti. Pokud mluvím za technologické dodavatele tak prakticky všechno, co by developeři technologicky mohli potřebovat, už máme. Máme dokonce i více. Mezi developery je ale tvrdý konkurenční boj, v němž se musí svým řešením a cenami prosadit na trhu. Obvykle pak mají vždycky tendenci řešení seškrtat na něco „optimálního“. Ale to „optimální“ je už dnes na podstatně vyšší úrovni, než bylo dřív. Pro developera znamená použití moderních technologií často vyšší náklady, které se mohou následně transformovat do vyšší prodejní ceny. Nicméně dlouhodobé úspory v provozu budovy jsou podstatně vyšší – a vyšší komfort, který tam díky instalaci moderních technologií je, už zdědí někdo jiný – nový majitel, nájemci apod. Vyšší standardy a očekávání zákazníků podle mého názoru postupně nastavují i vyšší standardy developerům. Pokud se podíváme na moderní budovy u nás, ať už administrativní, průmyslové, nebo obytné, developeři dnes stavějí v podstatě na evropské úrovni. Za to je musím pochválit. Takže z hlediska jednotlivých „krabiček“: Minimálně nové věci jsou připravené pro průběžné měření a komunikaci. Teď přichází otázka té „nadřízené“ úrovně, jíž je v tomto okamžiku např. město, samospráva nebo státní správa. Tam jsou podstatně méně připravení. Až letos cítíme zvýšený zájem i z této oblasti. Na úrovni měst a krajů se začínají zabývat tím, co by jim koncept smart city mohl přinést. Pro zajímavost bych uvedl, že rozvoj smart cities celosvětově a u nás vypadá trochu jinak. V celosvětovém měřítku je rozvoj smart cities hnán velice rychlým růstem měst. Ve městech nyní žije více než polovina obyvatel světa, v budoucnu to bude podstatně více. Už nyní města spotřebovávají 80 % světové energie, takže bez chytrých řešení se ten překotný růst, zejména megapolí v rozvojovém světě nedá zvládnout. V České republice nic z toho nemáme, města jsou co do počtu obyvatel víceméně stabilizovaná. U nás jde spíše o snížení energetické spotřeby a zvýšení komfortu pro obyvatele. Proto si myslím, že ve

dn4/2016

3


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 4

kulatý stůl

světovém měřítku jsou tahounem rozvoje právě největší světová města, protože jinak by nepřežila. Tady v České republice je celkem zajímavým jevem, že nejprogresivnější v rozvoji smart cities jsou spíše menší a okresní města než krajská města nebo dokonce metropole. JD: Potvrdím, že s nástupem letošního roku dochází k přesunu veřejných prostředků směrem k chytrým řešením a k novým technologiím, ať už jde o technologie pro úsporu energie, nebo pro její efektivní využívání. Vnímáme to jako významnou změnu, protože ekonomika a finance nakonec budou rozhodujícím faktorem pro developery, uživatele apod. Jediné, co může situaci změnit kromě ekonomických vlivů, je legislativa, nebo určitý nátlak ze strany osvíceného státu, že se chce tímto směrem měnit. Ta slova o megapolích rozvojového světa jsou naprosto trefná. Všichni vědí, že se tato města potýkají s existenčními problémy, které vyžadují nadstandardní nebo mimořádná řešení. My tady máme začouzené kotlinky z domácích nekvalitních kotlů, to řešíme už několik desítek let a v podstatě je to jedna z větších potíží, kterou obyvatelé pociťují. Nicméně, podíváme-li se třeba na spotřebu velkých měst a způsob, jak vyrábíme elektrickou energii, na jaké potíže do budoucna si zaděláváme v severních Čechách, tak je na místě v klidu tyto problémy řešit. A mám pocit, že stát začíná jít novým trendům v ústrety. MP: Vrátím se k procesu implementace smart řešení. Co nám tady stále ještě chybí je dostatečná edukace, dostatečná znalost toho, co smart znamená. Neboli chybí nám jasná definice, co je smart a její srozumitelnější a strukturovaný výklad. Je složité srovnávat rozvoj smart cities v Indii, smart megapole v Číně a smart řešení pro Českou republiku. Jsou to rozdílná řešení. Je pravda, že smart cities nezačínají ve městech, ale začínají v rurální krajině, která podporuje město, a není to oddělený systém, to je komplexní systém. Jen tak pro zajímavost, před asi 15 nebo 17 lety, než jsem odjel do USA, dělal jsem něco pro Votice a tam základní problém byl „jak my si tady udržíme tu mladou generaci, která nám odchází do měst“. Tady ale neodcházejí davově, tak jako v Číně, kde by se v nejbližších 20 letech přestěhovalo do měst 25–30 % lidí, budou se tam stavět mega „Jižní Města“ se 4× vyššími paneláky. To u nás nehrozí. U nás hrozí takové „malinké“ vylidňování malých obcí. Hovořilo se o tom, že až přijdou počítače a internet, začne se pracovat z domova a kanceláře nebudou potřeba. Takové tendence sice jsou, ale neprojevuje se nijak masově, že by lidé odjeli na chalupy a všichni pracovali odtamtud a nepotřebovali se vidět. Nicméně když se projektuje město nebo jiný urbanistický celek, tak se postupuje ve fázích. Musí se vytvořit zadání, u toho je většinou investor, architekt, pak se zpracuje program, potom přijde na řadu schematický design a design development. Při projektování menších staveb se u nás se ještě moc nezměnilo,

4

dn4/2016

takže se udělá nějaký co nejlevnější projekt ke stavebnímu povolení a podle něj se začne stavět. Nemluvím o velkém developmentu, tam předpokládám, že už to tak není. Moje zkušenost i ze zahraničí je, že provozovatel, správce budovy či property manager, přijde až později. Až poté, co jsem tu budovu namaloval, je rozestavěná a pak najednou přicházejí náměty od těch, kteří možná objekt či soubor objektů budou v budoucnu spravovat. Z toho plyne další otázka: Kdy si myslíte, že byste měli zasahovat do procesu developmentu? Chápu, že řeknete, že co nejdřív… S tím souvisí další: Abyste mohli navrhovat smart, musíte k tomu mít uzpůsobený tým. Byli jste součástí týmu, který navrhuje BIM programem? JD: Naše zkušenost je, jak tady bylo naznačeno, že vzdělání odborníků – zpracovatelů projektů – se v těchto záležitostech limitně blíží nule. Naše zkušenost je, že nedá-li energetický projektant do své části projektu technologii, kterou považujeme za chytrou, tak ve fázi, kdy se o projektu dozvědí ostatní, už je často pozdě. Zasahuje se pak do něčeho rozpracovaného, nebo dokonce hotového. Toto dnešní setkání v redakci Development News vnímám jako začátek edukativní kampaně, nebo alespoň jakési poznámky pro odbornou veřejnost: Toto je potřeba si doplnit, toto je potřeba si nastudovat, protože tyto technologie by bylo dobré začít projektovat dnes a ne až za 10 let, až přijde ze škol nová generace. Než se ti mladí prosadí, než si vybudují svou pozici, tak bude všechno zase někde jinde. Edukace určitě je na obou pólech to zásadní. Vzdělaní a poučení občané vytvářejí tlak svými požadavky, že tyto služby, tyto standardy chtějí využívat, chtějí mít zdravé životní prostředí, chtějí mít dobrou medicínu, chtějí mít nízké energetické náklady atd. To jsou požadavky, jimiž se tlačí na státní a lokální správu. Na druhé straně developer, i když chce vyjít vstříc těmto trendům, musí mít kolem sebe odborníky, inženýry, kteří s tím umějí pracovat, kteří to umějí sami nabízet a budou vnímat, že to je to, čím se chci pochlubit, čím chci zkvalitnit svůj projekt. Proto jsme začali pracovat a budeme se snažit pracovat s architekty, energetiky, energetickými projektanty, s touto částí odborné veřejnosti. Protože nebudou-li oni vědoucí a osvícení v tomto ohledu, věci se pohnou dopředu jen pomalu. IH: Já bych to viděl možná trochu optimističtěji. Samozřejmě potřebujeme být v kontaktu při přípravě budovy co nejdřív. Ale osvícení developeři, ti největší v ČR, si vybudovali profesionální týmy, dá se s nimi o technologiích diskutovat už od samého počátku. Rozumějí významu smart technologií a taky rozumějí svému byznysu. Takže pro budovu ve středu města, v níž bude možný vyšší nájem, si klidně dovolí vyšší standard i v oblasti smart technologií. Kdežto v nějaké okrajové části města, ač budova vypadá rozsahem podobně, mají tendenci náklady více osekat. To je pro mne signál, že velcí developeři rozumějí svému řemeslu. A jako


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 5

kulatý stůl

dodavatelé technologií s těmi největšími developery kontakty máme. Mnohem náročnější je jít do středních a menších projektů. V tomto ohledu plně souhlasím s hodnocením pana Donovala, že teď je čas začít s další edukací. Ti největší sledují pozorně vývoj technologií i to, co se děje v zahraničí, protože i tam často mají své projekty. Myslím si, že jsou plně v kontaktu se světovým vývojem. Je to otázka trhu v České republice, kolik bude schopen a ochoten za smart budovy developerům platit. Pokud to bude dost, tak i těch technologií developeři od samého začátku nainstalují více. A k té druhé části otázky: Nevidím nijak tragicky, ani když se přijde k projektu o něco později. Pokud do poměrně velkého projektu přijde velký nájemce, tak diskutuje s developerem dostatečně včas. Nájemce má třeba zájem o vyšší standard a pro nás z hlediska potenciálního dodavatele technologií je to stále ještě schůdné. Celkovou energetickou bilanci, transformátory atd. už neovlivníme, ale jistým způsobem to pořád jsou nějaké krabičky, dráty, kusy softwaru, který se dá snadno naprogramovat. A tak lze spoustu věcí udělat v rozumném rozsahu a pořád za rozumnou cenu. Ano, samozřejmě, pokud by to udělal už developer, bylo by to o něco

rychlejší i o něco levnější. Ale silný nájemce si umí s developerem dojednat zákaznické změny, které jsou z hlediska dodavatele smart technologií celkem rozumně řešitelné. MP: Určitě máte pravdu, je to tak, ale funguje to hodně uvnitř těch „krabiček“. Jakmile z nich vyjdete, je to složitější, zejména když developer neví přesně, kdo bude uživatel, jací jsou sousedé a jak je organizováno okolí. Tady je třeba jasná regulace. Smart řešení totiž nejsou jen o řešení technologií, ale i dispozic, jak je budova tvarovaná, kam je orientovaná atd. Jde o ty nejzákladnější věci, které mají být brány v potaz už zpočátku projektování. Zajímalo by mě, jak aktivně by se podle vás měli developeři zapojit do tvorby urbanistické struktury města? Měli by nějak přispívat na zpracování jeho celkového urbanistického řešení, na zpracování akčních plánů, strategických plánů rozvoje? Měli by se podílet na rozvoji i takovým způsobem a jak? IH: Nejsem odborník na urbanismus – a těžko lze z mé pozice radit developerům. Samozřejmě předpokládám, že čím komplexněji je to, co developeři dělají, zahrnuto do ně-

dn4/2016

5


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 6

kulatý stůl

jakého rozumného urbanistického schématu, tím lépe. Už nyní developeři se samosprávami diskutují, aby dostali potřebná povolení, a nějakým způsobem se přizpůsobují požadavkům. MP: Nabízíte konkrétní řešení do jednotlivých projektů. Pomohlo by, kdyby územní plány obsahovaly vrstvu smart solutions? Že byste mohli developerům nabízet – řekněme – ještě inteligentnější řešení? IH: Je to překvapující, ale řeknu, že ani moc ne. Inteligentní řešení je velice flexibilní. Nám vlastně je jedno, kde bude, zda to bude ve vedlejší budově, nebo zda to bude desítky kilometrů daleko, nebo jak ta budova je orientována. Kouzlo současných technologií tkví v tom, že jsou flexibilní a že lze na základě zpracovávaných dat průběžně vylepšovat, co je potřeba. Určitě to pomůže architektonickému řešení, ale pro technologická řešení je vliv diskusí v počáteční urbanistické fázi téměř zanedbatelný. Technologie jsou velice pružné, dají se přizpůsobit prakticky čemukoli a vylepší to, co bylo předtím z hlediska spotřeby, nebo z hlediska luxusu a ovládání pro zákazníka nedostatečné. MP: Jde asi o to, o jaký systém se ve městě jedná, zda jde o dopravu, nebo o kompletní energetickou síť. Obojí se dá vylepšit. Něco jiného je, když jdeme do již existujícího města, něco jiného je nový development. To je asi ten zásadní rozdíl, který vidím.

6

dn4/2016

JD: Pokud otázka mířila k tomu, zda by bylo účelné ustavit nějaký fond nebo asociaci, myslím, že by to bylo prospěšné. S každou další významnou komponentou, cihličkou v daném městě se mění alespoň podmínky v nejbližším okolí, ať už dopravní, nebo nároky na volný čas, volnočasové aktivity apod. Pro developera řada věcí opravdu končí na hranici jeho pozemku. Zatímco město se s jeho novým projektem, v jehož důsledku vzniká určitá zátěž, nároky na infrastrukturu, musí vyrovnávat a musí nalézat řešení. Zdá se mi to rozumné, ale mechanismy komunální politiky a související legislativa, to je samozřejmě věc velmi složitá… MP: Otázka směřovala trochu jinam. V době mého působení v Americe se rozvíjel program LEED. Zpočátku nikdo nechápal, proč by si měl platit za to, že bude mít cedulku na budově. Dneska už nestačí stříbrná, zlatá, všichni už musejí mít platinovou. Najednou to všichni rádi zaplatí. A co dál? Teď máme smart city, ale zatím nikdo nevytvořil hodnoticí systém pro to, co je, nebo není smart. Je mnoho systémů hodnoticích inteligentní budovy, ale není to o smart řešení. Smart city zatím takové hodnocení nemá, ale určitě brzy vznikne. A developer bude nucen se zapojit do něčeho, aby měl na budově nebo i celé ulici další cedulku, tentokrát SMART. IH: Plně souhlasím. Nějaká kodifikace či normování postupem času určitě nastane. Domnívám se, že to ale nebude tak rychle, protože na rozdíl od budovy, na niž už existují standardy, bude příprava standardu pro smart city o několik řádů složitější. Takže budeme muset chvilku počkat na ně-


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 7

kulatý stůl

jaké praktické zkušenosti. Pokud určitá normotvorná aktivita v USA nebo v rámci EU vznikne, pak se jí všichni přizpůsobíme, jak už to u těchto aktivit bývá. MP: Pracuji na projektu sociální sítě, která se jmenuje SynopCity a která by se měla určitým způsobem týkat smart cities. Mohou podle vás sociální sítě podpořit rozvoj smart technologií v developerských projektech? Jak vám mohou ulehčit práci? Cílem našeho projektu je propojit municipalitu s dodavatelem smart řešení, občanem a je tam i akademická sféra, která dnes pracuje téměř odděleně od ostatních odvětví. Dodavatelé mezi sebou bojují, aby se dostali do povědomí odběratelů, popř. vytvářejí aliance nebo nějaké větší subjekty, které se mohou společně prosazovat. Municipalita tápe, hledá a vyčkává, kdo za nimi přijde s jakým chytrým řešením. Občan dnes rovněž získává výhody, protože má možnost být v zásadě okamžitě napojen na různé sítě, každý má smart telefon nebo jiné zařízení, přes něž je připojen, a svým způsobem může korigovat celý proces rozvoje prostoru, ve kterém žije. Pomáhá vám to v práci? JD: Trochu bych zopakoval, co tady zaznělo: Myslíme si, že teď je fáze rozsáhlé osvětové a vzdělávací činnosti v podstatě na všech frontách. Budou-li občané vědět, že existují

IH: Plně to podporuji. Všichni, ať dnes pracujeme v kterékoli oblasti, chceme a potřebujeme vědět, co chce, co si myslí náš zákazník, jaký je jeho názor, co by rád… Tento zákazník ve smart city je občan. Je zákazníkem pro developery, je zákazníkem pro politiky, je zákazníkem pro nás dodavatele. Zatím nikdo nic lepšího a flexibilnějšího, než jsou sociální sítě, které umožňují rychlé tříbení a kvantifikaci spektra názoru názorů „online“, nevymyslel. A budoucí vývoj jistě půjde směrem sociálních sítí ještě mnohem dál. reD/foto:arcHIv

Řízení

Nemovitosti a výstavba

Vzdělání

Informační a komunikační technologie

Energie – elektřina, plyn

Ekonomika

Průmysl a výroba

Mobilita

Společnost

Diagram ITU Focus Group znázorňuje osm prvků fyzických infrastruktur a služeb, které zahrnují funkční chytrá a trvale udržitelná města. Nemovitosti obsahují různorodé technologie, jako je osvětlení, zabezpečení, systém obnovitelné energie, a využívají inteligentních analytických systémů. Průmysl směřuje k výrobě s nulovými emisemi a vyvíjí inovativní výrobní postupy. Energetické společnosti a firmy zajišťující další služby zavádějí chytré distribuční systémy a bezdrátovou komunikaci. Společnosti zabezpečující kvalitu vody a svoz odpadu používají senzorické sítě a informační systémy. Zabezpečení objektů je monitorováno videem. Zdravotnická zařízení nabízejí péči pomocí vzdáleného přístupu a digitální evidenci. Vzdělávací instituce umožňují přístup k vysoce kvalitním učebním materiálům v digitální podobě i flexibilní a interaktivní způsob výuky.

nějaké technologie, které mohou zvýšit komfort a kvalitu jejich života, tak poptávka po těchto trendech poroste. Budou-li politici vědět, že to občané očekávají a vyžadují, budou to nějakým způsobem zahrnovat do své politické práce. Budou-li developeři vědět, že to je právě ta přidaná hodnota, která se od nich očekává a zhodnotí jejich práci, tak se k tomu samozřejmě nepostaví zády. Jak už pan Hábovčík řekl, minimálně pro první etapu této činnosti jsou technologie připraveny. Čili nejdůležitější je, aby o tom všichni věděli. A sociální sítě jsou k tomuto sdílení a rychlému šířeni informací v podstatě stvořeny. Myslím, že je to jejich hlavní poslání. Rychle a bez zbytečného šumu informovat o tom, co je to pravé.

Hospodaření s vodou a odpady

Zdravotnictví Bezpečnost

Životní prostředí

dn4/2016

7


Kulaty stul_Layout 1 6.4.16 15:21 Stránka 8

CZ&EN EDITION

Časopis pro developery, investory, architekty, finanční sektor, stavební společnosti, projekční kanceláře, veřejnou správu… Verze tištěná nebo elektronická.

Více na developmentnews.cz

Předplatné za 10 čísel 800 Kč za 20 čísel 1 500 Kč Vyplněný lístek zašlete na adresu: WPremium event, s.r.o.

Předplatné časopisu Roční předplatné tj. 10 čísel Tištěné

Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 nebo si předplatné objednejte na www.developmentnews.cz

elektronické

za 800 Kč nebo dvouleté předplatné tj. 20 čísel

za 1500 Kč

vydání

Údaje plátce/fakturační údaje*:

Doručovací adresa pokud je jiná než fakturační*:

jméno:

jméno:

příjmení:

příjmení:

firma:

firma:

ulice, číslo:

ulice, číslo:

město, PSČ:

město, PSČ:

telefon:

*povinný údaj

e-mail: Datum a podpis*:

IČ: DIČ: Platba – bankovním převodem

složenkou

fakturou

Vyplněním kuponu souhlasím s tím, aby WPremium event, s. r. o., se sídlem Jana Masaryka 28, Praha 2, IČ: 241 44 860, jako správce zpracoval poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů za účelem marketingového využití. Tento souhlas zahrnuje v uvedeném rozsahu i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím sms zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Poskytnuté údaje budou zpracovány správcem nebo jím pověřenými zpracovateli v souladu se zák. č. 101/200 Sb. o chraně osobních údajů. Účastník má právo přístupu k údajům, které poskytl, a další práva podle paragrafů 11 a 21 zák. č. 101/200 Sb. Souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně písemně odvolat na adrese správce.


73-74 K-Aktuality_Layout 1 5.4.16 16:13 Stránka 73

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

ARCADIS CZ A.S., divize Buildings, obdržela na MIPIM prestižní cenu RealGreen Service Provider roku 2016 v regionu CEE. Navazuje tak na vítězství v téže kategorii v letech 2015 a 2013. Ocenění je výsledkem skvělé spolupráce mezi členy „zeleného“ týmu ARCADIS napříč celou Evropou. Ceny CEE Real Estate Quality Awards (CEEQA) jsou udělovány CEE Insight Fórem ve spolupráci s Financial Times. Cílem je ocenit a podpořit výjimečné obchodní úspěchy na evropském trhu s nemovitostmi na regionální a mezinárodní investiční úrovni v regionu střední a východní Evropy. ARCADIS CZ A.S., Division Buildings, has been awarded RealGreen Service Provider of the year 2016 in the CEE Region, very prestigious award, at the MIPIM and follows the victory in this category in 2015 and 2013. The award is a result of excellent cooperation among European ARCADIS „green“ team members in CEE region and across the whole Europe. The CEE Real Estate Quality Awards (CEEQA) is organized by CEE Insight Forum in association with the Financial Times. Their aim is to recognize and to promote outstanding business achievement in the European real estate market in the regional and international investment level.

HB REAVIS připravuje novostavbu polyfunkční budovy, která nahradí nevyhovující a zastaralé objekty bývalého Centrálního dispečinku tranzitního plynovodu a jeho doprovodných kancelářských budov ze 70. let minulého století. K demolici má již souhlasné stanovisko Národního památkového ústavu (odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy). Návrh architektonického studia Jakub Cigler Architekti počítá s rehabilitací tohoto vinohradského bloku tím, že budovy vytvoří tradiční uliční prostor. Ve zklidněném vnitrobloku vznikne nový veřejný prostor se zelení a bezbariérovým průchodem. Návrh je členěn do sedmi domů, čímž reflektuje okolní měřítko Vinohrad. Navržený záměr novostavby polyfunkčního domu s podzemními garážemi je podle vyjádření odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 2 v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Projekt kladně hodnotí také historici architektury Zdeněk Lukeš a Pavel Halík, stejně jako architekt stávajícího komplexu budov Václav Aulický. HB REAVIS is preparing the construction of a poly-functional building, which is to replace the unsuitable and old-fashioned buildings of the former Central Control Centre of the transit gas mains and other buildings from the 1970s that are associated with it. They have already received a demolition permit from the National Heritage Institute (department of historic preservation at Prague Council). The design by the architectural studio of Jakub Cigler Architekti is counting on rehabilitating his block in Vinohrady and for the buildings to create a traditional street area. In the quietened inner area, there will be new public spaces with greenery and a disabled friendly passageway. The project is divided into seven buildings whereby it reflects Vinohrady’s surrounding criterion. The project for the new construction of the poly-functional building with underground garages is, based

PRÁVNÍ PORADNA LEGAL ADVICE Před půl rokem jsem prodal les a současně jsem si k němu zřídil služebnost cesty a stezky, abych se přes něj dostal na své další pozemky. Před několika dny mě někdejší kupec oslovil, že chce služebnosti vykoupit. Může tak postupovat? A co to pro mě znamená? ODPOVÍDÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ URBÁŠEK & PARTNERS: Ano, může. Zřízení věcného břemene či služebnosti k lesním pozemkům je upraveno přímo v zákoně (občanský zákoník) – je možné je zřídit smlouvou, závětí nebo rozhodnutím úřadu, avšak pouze jako vykupitelné. To znamená, že služebnost je možno později vykoupit – což je situace, kterou uvádíte. Věcné břemeno (služebnost) zřízené jako vykupitelné je takové břemeno, které zanikne v případě, že vlastník zatížené věci vyplatí oprávněnému stanovenou částku. Částka za výkup služebnosti musí být stanovena již v samotném zřizovacím jednání, tj. ve smlouvě, závěti nebo rozhodnutí. Částka musí být přesně vyčíslená, případně musí být stanovený způsob jejího výpočtu (např. sazba Kč za 1 m2 pozemku). Z praktického hlediska je dobré dohodnout i podmínky výkupu, tj. jakým způsobem bude oznámen záměr zprostit se povinnosti z věcných břemen, kdy a jak bude oznámeno číslo účtu, na který má být částka uhrazena, variabilní symbol pro platbu, splatnost částky apod. Pro vás to znamená, že poté, co vám kupec zaplatí sjednanou částku, služebnosti zaniknou. Proto doporučujeme už nyní řešit otázku přístupu na vaše další pozemky po zániku vykupitelné služebnosti.

A half a year ago I sold the forest and in order to be able to cross this sold land to my other plots I created the servitude of the road and pathway to that plot. The buyer approached me a few days ago and asked to redeem the servitude. Is he entitled to do that? What does it mean for me? ANSWER FROM ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ URBÁŠEK & PARTNERS: Yes, he is. The creature of an easement or servitude to forest plots is regulated by law (the Civil Code) – they can be established by a contract, a will or by the decision of the state authority, though only as redeemable. It means that the servitudes can later be bought out – which is the situation you are presenting. An easement (servitude) created as redeemable is a lien, which terminates at the moment when the owner of the encumbered land pays a set price to the person entitled from the easement. The amount for the buying out of the servitude must be set in the title, i.e. a contract, a will or a state authority’s decision by which the easement was created. The amount must be set out exactly in figures or the way how the price will be calculated must be mentioned (e.g. the amount of CZK per square meter of land). From a practical point of view, it is convenient to fix all the terms and conditions of the buy-out, it means the way how the one’s release from the obligations and/or liabilities resulting from the burdens will be announced, when and how the account number to which the amount is to be paid will be given, the variable symbol of the payment, due date of the payment, etc. It means for you that – once the buyer pays you the agreed price – the servitude will cease to exist. Therefore we recommend dealing with the issue of access to your other plots already now.

dn 4/2016

73


73-74 K-Aktuality_Layout 1 5.4.16 16:13 Stránka 74

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

on the Development Department at Prague 2 Council, in accordance with regional planning within the location in question. The project is also appraised positively by architecture historians Zdeněk Lukeš and Pavel Halík, as well as the architect of the existing complex of buildings, Václav Aulický.

LEXXUS NORTON spustil prodej 13 luxusních bytů v Praze 5 – Smíchově, v Malátově ulici. Tento exkluzivní rezidenční projekt nabízí atraktivní bytové jednotky v reprezentativním domě s podzemním parkováním. Rezidence Malátova nabídne budoucím obyvatelům mimořádný komfort a moderní styl bydlení v atmosféře historického domu. Interiérové dispozice vycházejí z původního členění a jsou upraveny tak, aby splňovaly nároky na kvalitní městské bydlení. K dispozici budou luxusní byty 2+kk až 4+kk, včetně vzorového bytu k nahlédnutí. Dvoupodlažní střešní nástavba nabídne atypicky řešené mezonety. LEXXUS NORTON commenced the sale of 13 luxurious apartments in Malátova Street, Prague5 – Smíchov. This exclusive residential project offers attractive residential units in a representative building with underground parking. The Malátova residence will provide future residents with exceptional comfort and a modern style of housing within the atmosphere of an historical building. The interior layout stems from the original structure and is modified in order to meet the demands of quality city housing. The project will offer 1–3 bedroom luxurious apartments, including the show apartment. The two-story roof extension will offer atypically designed maisonettes.

CESTOVATELSKÝ PORTÁL TRIPADVISOR opět zařadil českou metropoli mezi 25 míst na světě, která stojí v roce 2016 za návštěvu. Praha získala ocenění „Travelers’ Choice“ a šesté místo. První se umístil Londýn a dále Istanbul, Marrakéš, Paříž a Siem Reap. Oproti loňskému roku si Praha o jednu příčku pohoršila, přesto je příjezdová turistika na vzestupu. V roce 2015 do metropole přijelo o téměř 7 % více zahraničních turistů než v roce 2014. THE TRAVEL WEBSITE OF TRIPADVISOR has, once again, included the Czech metropolis among 25 worldwide places worth visiting in 2016. Prague received the ‘Travellers’ Choice’ award and was in sixth place. The first was London followed by Istanbul, Marrakesh, Paris and Siem Reap. Compared with last year, Prague dropped one place yet incoming tourism is still on the increase. In 2015, the metropolis was visited by almost 7% more foreign tourists than in 2014.

CTPARK PLZEŇ zaznamenal od začátku roku 2016 prudký nárůst zájmu o pronájem a výstavbu. Německý maloobchodní řetězec Lidl nedávno oznámil, že zde plánuje zřídit své logistické a e-commerce centrum. Lidl bude mít pro tyto účely k dispozici již existující plochu 30 000 m2 plus přístavbu, která by měla být dokončena a uvedena do plného provozu do konce tohoto roku. Lidl očekává, že při plném výkonu bude mít k dispozici 1 200 volných pracovních míst.

74

dn 4/2016

CTPARK PLZEŇ has noted an abrupt increase of interest in lease and construction as of the beginning of 2016. The German retail chain Lidl has recently announced that they are planning to establish their logistics and e-commerce centre there. Lidl will have at their disposal the already existing area of 30,000 sq m plus an extension, which should be completed and put into operation before the end of this year. Lidl expects that they will have 1,200 vacancies available at the time of full capacity.

SPOLEČNOST COLLIERS International oznámila, že Andrew Thompson se od března stal novým vedoucím oddělení investic pro slovenský a český trh. Povýšil z pozice ředitele oddělení investic pro Slovensko. V nové funkci bude dohlížet na investiční poradenství včetně prodejů a akvizic v České republice a na Slovensku. Před příchodem do společnosti Colliers International v roce 2015 působil Andrew Thompson jako výkonný ředitel kanceláře Cushman & Wakefield na Slovensku. Andrew je členem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a certifikovaným finančním analytikem 2. úrovně. COLLIERS INTERNATIONAL announced that its former Head of Investment for Slovakia, Andrew Thompson, has been appointed,as of the beginning of March, as Head of Investment for both the Slovak and Czech markets. In his new position, Andrew will oversee our investment advisory and sales/acquisition service lines across both the Czech and Slovak Republics. Prior to joining Colliers International in 2015, Andrew set up and then ran the Cushman & Wakefield office in Slovakia as its Managing Director. Andrew is a Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors and has passed Level 2 of the Chartered Financial Analyst Exams.

SKUPINA CIMEX posílila své marketingové oddělení a na pozici marketingové ředitelky jmenovala Petru Kůlovou, která v minulosti působila ve vysokých manažerských pozicích v marketingu mezinárodních firem i v reklamních agenturách, např. šest let řídila marketingovou komunikaci společnosti Vodafone nebo jako marketingová a PR manažerka společnosti Markland zodpovídala za marketingové aktivity obchodního domu Kotva. Vedle budování značky CIMEX bude mít Petra Kůlová na starosti i vytváření komunikační strategie a brand management dalších společností ze skupiny CIMEX. CIMEX GROUP have reinforced their marketing department and nominated Petra Kůlová, to the position of marketing director. In the past, she worked in top management marketing posts in international companies and advertising agencies, and was, for instance, running marketing communication in Vodafone for six years and as a PR and marketing manager at Markland was responsible for marketing activities at the Kotva department store. Aside from building the CIMEX brand, Petra Kůlová will also be in charge of creating communication strategy and brand management for other companies within the CIMEX Group.

DEVELOPMENT NEWS Člen České rady pro šetrné budovy Member of CZGBC

Vydává/Published by WPremium event, s. r. o. Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 Tel./Phone 246 033 022 E-mail redakce@wpevent.cz www.developmentnews.cz IČO 241 448 60 Šéfredaktor/Editor-in-chief Arnošt Wagner (AW) wagner@wpevent.cz Editorka/Editor PhDr. Alena Krupauerová (AK) Redakce/Editorial staff Ján Chovanec, Jan Ferenc (JF), Petr Soukup (PS), Michal Postránecký, Jaroslav Šonka, Josef Vomáčka, Tereza Regnerová Jazyková redakce/ Language editor Mgr. Jitka Michalčíková Překlad/Translation WELLINGTON, s. r. o. Manager inzerce/ Advertising manager Eva Váňová (vedoucí inzerce/ senior manager), Nela Wagnerová, Radka Leszczynská Grafika/Graphic design Renata Štípková Předplatné/Subscription redakce@wpevent.cz Rozesílá/Mailed out by ALL Production,s. r. o. Distribuce/Distribution Česká Pošta, s.p., Postservis Registrační značka/ Registration mark MK ČR 8062, ISSN 1212-348X Vydavatel neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu vydavatele není dovoleno materiály z časopisu dále přetiskovat či šířit v elektronické podobě. Veškerá práva vyhrazena. Publisher is not responsible for the contents of advertisements. Any material from this publication is not permitted to be reprinted or distributed in electronic form without the publisher´s prior permission. All rights reserved.


CEE &SEE

GLOBAL REAL ESTATE & ECONOMY TALKS

30 & 31 May 2016 Palais Niederรถsterreich Herrengasse 13 1010 Vienna

www.greetvienna.com gv2016_ins_215x280_e.indd 1

31.03.16 21:59


215x280_print_uprava.pdf 1 4/6/2016 9:00:18 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Udáváme trendy v pracovním prostředí od roku 1993

Jsme přední dodavatelé světových značek:

www.elan-interior.cz

vzorkovna Holečkova 34, Praha 5

Profile for Wpremium event

Development News 4/2016  

- Smart Cities and parking - MIPIM 2016 - Designing smart and sustainable cities

Development News 4/2016  

- Smart Cities and parking - MIPIM 2016 - Designing smart and sustainable cities

Advertisement