Page 1

GANK Volume 1 สิงหาคม 2554


สวัสดีครับ ถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมกําลังเร่งรีบเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า “PhD thesis” ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทันกําหนดส่งในปลายเดือนกันยายนนี้ แต่ผมก็ยังต้องปลีกเวลามาทําอะไรบนเฟสบุ๊กเพราะว่าชื่นชอบการขีดเขียน ครับ และยิ่งมีคนอ่าน มีคนวิจารณ์กลับมาก็ยิ่งฮึกเหิม ฮ่าๆๆๆ ผมขอใช้ GANK e-zine นี้ในการพูดคุย เรื่องราวที่ผมพบเจอในมหานครลอนดอน และเกร็ดความรู้ทางวิชาการที่ผมเชี่ยวชาญ ฉบับแรกนี้ขอแบบเบาๆ เล่าเรื่องที่ไม่หนัก ทั้งนี้ด้วยความหวังอันเปี่ยมล้นว่าจะมีส่วน ทําให้บ้านเมืองน่าอยู่และเจริญขึ้นครับ ผมเชื่อเสมอว่าการพัฒนาชาติต้องเริ่มต้นที่ การพัฒนาเยาวชน ดังนั้นมาช่วยกันนะ เภสัชกรวีระพงษ์ ประสงค์จีน (แกง) ครับ “ขยัน…คือ…คําตอบ”

Well-being

Education

Pharmacy

Neuroscience

Stem cells

Isan


รีบ สมัคร ด่วน นะ ครับ


GANK

Well-being

อยู่ดี-มีสุข


Well-being

GANK อยู่อย่างไรจึงเรียกว่ามี“สุขภาวะ” Learning

o สุขภาวะไม่ได้แปรผันตามเงินที่จ่ายไปเพื่อ ซื้อสินค้าและบริการ o อาหารเสริม ≠ สุขภาวะ

Pharmacy

Neuroscience

o สุขภาวะเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านกาย, จิต, สังคม และวิญญาณ

Stem cells

o เราทุกคนสร้างสุขภาวะได้ดว้ ยตัวเอง Isan


GANK

Learning

เรียนเพื่อรู้


Well-being

GANK จงให้ความสําคัญกับสิ่งที่กําลังเรียนรู้ Learning

o สมองคนเราเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้โดยการสร้างจุดเชื่อมโยงและหา ความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้ว o สมองไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลได้ทุกอย่าง o สมองจะเลือกเก็บข้อมูลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกและ การใส่ใจในคุณค่าของสิ่งที่กําลังเรียนรู้ o การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อข้อมูลใหม่หาจุดเชื่อม ต่อกับข้อมูลเก่าได้ถูกขั้วถูกวงจร (connections) โดยมีตัวเชื่อมที่ สําคัญคืออารมณ์ทางบวกและความรู้สึกดีๆ เสมือนสายโซ่ที่คล้อง เชื่อมต่อกันไปเป็นสายยาว o การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึงควรที่จะต้อง -เห็นความสําคัญของสิ่งที่กําลังเรียนรู้ -หาจุดเชื่อมโยงกับความรู้เก่า -เก็บความรู้ใหม่ให้ถูกที่ถูกทาง -เพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดเวลา

Pharmacy

Neuroscience

Stem cells

Isan


GANK

Pharmacy

ห้องเภสัชกร


Well-being

GANK ทุกชีวีปลอดภัย เมื่อใช้ยาถูกหลัก Learning

o ถูกคน: เมื่อได้รับยาจากโรงพยาบาล ต้องตรวจสอบชื่อผู้ป่วย และยาของ o o

o

o o

ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่นําไปให้เด็กกิน เป็นต้น ถูกโรค: เช่น เมื่อปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดลดไข้ (เช่น ยาพาราเซตามอล) ถูกทาง: เช่น ยากิน (ก็ใช้กิน) ยาเหน็บ (ก็ใช้เหน็บช่องคลอด หรือทวาร หนัก) ยาทา (ก็ใช้ทาผิวหนัง) ยาหยอด (ก็ใช้หยอดตาหูและจมูก) ยาพ่น (ก็ใช้พ่นจมูก) ฉีด (ก็ฉีดเข้าหลอดเลือด ทั้งหมดนี้ต้องใช้ให้ถูกต้อง ถูกวิธี: เช่น ยาลดกรดชนิดเม็ดต้องใช้เคี้ยวก่อนกลืน ยาโรคหัวใจบางอย่าง ต้องอมใต้ลิ้น ยาแก้ปวดบางชนิดต้องกินหลังอาหารหรือดื่มน้ําตามมากๆ เพราะยาอาจจะระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ยาน้ํา แขวนตะกอนต้องเขย่า ขวดก่อนใช้ เป็นต้น ถูกขนาด: ต้องใช้ยาปริมาณเท่าไร นานเท่าไร ถี่แค่ไหน จึงจะทําให้หายได้ เช่น ยาปฏิชีวนะต้องกินอย่างน้อยประมาณ 5-7 วันติดต่อกัน เป็นต้น ถูกเวลา: เช่น ยาก่อนอาหาร หรือยาหลังอาหาร เป็นต้น

"เภสัชกรห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค"

Pharmacy

Neuroscience

Stem cells

Isan


GANK

Neuroscience

ประสาทวิทยาศาสตร์


เมื่อคนเราโตขึ้นสมองจะ GANK หยุดสร้างเซลล์ประสาท?

Well-being

Learning

o โครงสร้ า งและการทํ า งานของสมองคนเราไม่ ไ ด้ ค งที่ ห ากแต่ มี ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นตลอดเวลาตามการเรี ย นรู้ แ ละ พฤติกรรมที่เราสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่า ความยืดหยุ่นของสมอง (brain plasticity) o เซลล์ต้นกําเนิดประสาท (neural stem cells) มีบทบาทเป็น ผู้ผลิตเซลล์ในระบบประสาท (neural cells) ซึ่งได้แก่ เซลล์ ประสาท (neurones) และเซลล์เกลีย (glial cells) o เซลล์ประสาทใหม่ที่เกิดจากเซลล์ต้นกําเนิดจะต้องเคลื่อนตัวไปยัง ตํ า แหน่ ง สมองที่ จํ า เพาะและเจริ ญ พั ฒ นาไปเป็ น เซลล์ ป ระสาทที่ สามารถทํางานเชื่อมต่อกับกลุ่มเซลล์ประสาทที่มี อยู่เดิม ในที่ นี้ เรียกว่า การเกิดใหม่ของเซลล์ประสาท (neurogenesis) o เซลล์ประสาทหลายพันเซลล์เกิดขึ้นใหม่ในบริเวณสมองบางส่วน เป็นประจําทุกวัน

Pharmacy

Neuroscience

Stem cells

Isan


GANK

Stem cells

เซลล์ต้นกําเนิด


Well-being

GANK ในตัวเรามีเซลล์ต้นกําเนิดหรือไม่? Learning

o คนเรามีเซลล์ต้นกําเนิดอยู่ตามอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง ไขสันหลัง หัวใจ ไขกระดูก ตับ ปอด และทางเดินอาหาร เป็นต้น o เซลล์ต้นกําเนิดชนิดที่อยู่ตามอวัยวะในคนเรานี้เรียกว่า adult stem cells หรือ somatic stem cells มีหน้าที่รักษาสมดุลของเนื้อเยื่อ ภายในอวัยวะนั้นๆ o เซลล์ต้นกําเนิดอาศัยอยู่ร่วมกับเซลล์ชนิดอื่นๆ และสารภายนอก เซลล์ (extracellular matrix) ในบริเวณที่เรียกว่า “บ้านของเซลล์ต้นกําเนิด” (stem cell niche)

Pharmacy

Neuroscience

Stem cells

Isan


GANK

Isan

อีสานบ้านเฮา


Well-being

GANK

แนวอยู่แนวกิน Learning

คอลัมน์นี้พาไปรู้จักอาหารอีสานขั้นพื้นฐาน ซึ่งผมได้ไปร่วมรับประทาน กลางวันกับคณะครูที่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตอนกิจกรรมการ แข่งขันกีฬาภายในเมื่อหลายปีมาแล้ว ขอให้ ดู ภ าพประกอบนะครั บ ว่ า คํ า ศั พ ท์ ภ าษาอี ส านกั บ ภาษาไทยกลางนั้ น สั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไร และถ้ า จะให้ ดี ล อ ง ค้ น ห า คํ า ศั พ ท์ ภาษาอังกฤษก็น่าจะได้เพิ่มพูน ความรู้เยอะเลยทีเดียวครับ

=ตําหมากฮุ่ง =ส้มตํา =papaya salad

Pharmacy

Neuroscience

Stem cells

Isan


ŕ¸Ťŕ¸™ŕš‰ŕ¸˛ŕš‚ŕ¸†ŕ¸Šŕ¸“ŕ¸˛

Well-being

Education

Pharmacy

Neuroscience

Stem cells

Isan    ภ  

GANK  

GANK August 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you