Page 1

gazeta

Parkowa Wydanie specjalne na dzień otwarty Stadionu Śląskiego

Stadion ŚląSki czeka na ciebie!

Stadion Śląski ponownie zaprasza gości. Piękno zmodernizowanego „Kotła Czarownic” podziwiały już Iga Baumgart, Aleksandra Gaworska i Patrycja Wyciszkiewicz, nasze biegaczki, brązowe medalistki lekkoatletycznych mistrzostw świata. Teraz Stadion Śląski czeka na kolejnych kibiców, fanów, miłośników sportu, muzyki i największych wydarzeń. Ty także tworzysz tę historię!


2

gazetaParkowa nr 09/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stadion Śląski

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDYTOR.net

czekamy na emocje!

rozmawiał: michał tabaka

mieszkańcy regionu o dniu otwartym Stadionu śląskiego

Po latach modernizacji Stadionu Śląskiego, wraz z prezesem Polskiego Związku Lekkoatletycznego, podpisuje Pan list intencyjny w sprawie współpracy. Co Pan czuje? Przede wszystkim dum´. Pami´tam Stadion Âlàski z perspektywy kilkunastoletniego chłopaka z Jaworzna. To była sportowa Êwiàtynia. Tutaj, w pami´tnym meczu z dwoma bramkami Gerarda CieÊlika, pokonaliÊmy ówczesnych mistrzów olimpijskich ZSRR, tu naszà wy˝szoÊç musieli uznaç na przykład Holendrzy. Wszyscy pami´tajà równie˝ niezwykły koncert U2. JednoczeÊnie patrz´ na stadion z perspektywy samorzàdowca. Wspominam, jak dłu˝yła si´ ta modernizacja. Ile wàtpliwoÊci co do jej sensu zgłaszano. I wreszcie mamy finał. Ka˝dy mo˝e zobaczyç na własne oczy, ˝e warto było czekaç. Âlàski wraca do gry i to z przytupem.

ANNA PIĄTKOWSKA Z KATOWIC

Stadion Śląski jest naszą regionalną chlubą i cieszę się, że prace remontowe dobiegły końca. Mam nadzieję, że odnowiony „Kocioł Czarownic” tchnie nowe życie w śląski sport, nie tylko piłkę nożną, ale również inne dyscypliny. Z planowanych imprez dobrze zapowiadają się wydarzenia lekkoatletyczne. Bardzo chętnie się na nie wybiorę, aby zobaczyć Anitę Włodarczyk i Pawła Fajdka w akcji. To mogą być niezapomniane emocje.

Biorąc pod uwagę całkowite koszty, ale też czas inwestycji, nadal uważa Pan, że modernizacja stadionu była lepszym rozwiązaniem niż budowa nowego obiektu? Najpierw ustalmy fakty. 650 milionów za Âlàski to oczywiÊcie du˝a kwota, ale kiedy porównamy jà chocia˝by z budowà Narodowego w Warszawie, który kosztował prawie 2 miliardy złotych, wówczas suma nie wydaje si´ ju˝ tak ogromna. Podobnie jest z czasem realizacji inwestycji, je˝eli weêmiemy pod uwag´ fakt, ˝e za opóênienie odpowiada tylko i wyłàcznie wykonawca, od którego chcemy uzyskaç odszkodowanie na drodze sàdowej. Budowa nowego stadionu, mogłaby byç dro˝sza od modernizacji, a tak˝e dłu˝ej trwaç. Kibicowałem idei modernizacji i dzisiaj wiem, ˝e to było najlepsze z rozwiàzaƒ.

MARCIN PŁOŃSKI ZE ŚWIĘTOCHŁOWIC

Gdy patrzę na Stadion Śląski, widzę moją młodość. Czuję do niego ogromny sentyment, szczególnie ze względu na wspaniałe koncerty, m.in. zespołów Metallica i Red Hot Chili Peppers, na których byłem. Mam nadzieję, że wkrótce wróci jego świetność. Zarówno ta muzyczna, jak i sportowa. Na Dzień Otwarty, 1 października zabiorę swoich dwóch synów. Czuję, że to będzie ważne wydarzenie, które będziemy wspólnie wspominać przez długie lata i że jest to początek czegoś nowego. REMIGIUSZ KEMPKA Z CHORZOWA

Bardzo liczę na to, że na Stadion Śląski wróci piłka nożna w wydaniu reprezentacyjnym. Ostatni raz oglądałem naszą kadrę ponad dekadę temu, właśnie w „Kotle Czarownic”. Wygraliśmy wtedy z Portugalią. Mieszkam kilka przystanków od stadionu i na pewno skorzystam z oferty, jaka zostanie przygotowana. Moim zdaniem, ten stadion ma najlepszą lokalizację w Polsce, będąc jedną z atrakcji Parku Śląskiego. Liczę też na to, że do Chorzowa wrócą muzyczne gwiazdy. Szczególnie chciałbym zobaczyć na tym obiekcie koncert Iron Maiden.

zaPraSzam na Stadion! ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rozmowa z wojciechem Saługą, maRSzałkiem województwa śląSkiego

Rozpoczęło się planowanie kalendarza wydarzeń – jakie imprezy możemy już dzisiaj zapowiedzieć? W pierwszej połowie paêdziernika, w ramach turnieju kwalifikacyjnego U19 do mistrzostw Europy, rozegrane b´dà tutaj dwa mecze. Jest spora szansa, ˝e na Âlàski wróci narodowa reprezentacja piłki no˝nej. Zgodnie z ustaleniami z PZLA, w przyszłym roku Stadion Âlàski przywita uczestników kolejnego ju˝ Memoriału Kusociƒskiego. Na obiekcie zobaczymy tak˝e lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Razem z PLZA chcemy staraç si´ o organizacj´ w tym miejscu mistrzostw Europy, a w przyszłoÊci, niewykluczone, ˝e mistrzostw Êwiata. Jestem przekonany, i˝ odmłodzony Âlàski, przebije rangà poprzednika i ˝e w historii obiektu zapisze si´ wiele niezapomnianych wydarzeƒ. Ale to ju˝ zadanie nas wszystkich. ■

kalendarium Stadionu ŚląSkiego

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

22.07.1956

20.10.1957

otwarcie

Mecz Polska – ZSRR (2:1) w eliminacjach mistrzostw świata

Decyzja o budowie chorzowskiego giganta na terenie tworzonego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku zapadła w 1950 roku. Projekt opracował architekt, Julian Brzuchowski. Obiekt zbudowano przy użyciu granitu, betonu oraz białego i czerwonego piaskowca. Podczas oficjalnego otwarcia Stadionu Śląskiego, odbył się mecz piłkarski między Polską a NRD, przegrany przez naszą reprezentację 0:2.

Za niecały miesiąc minie 60 lat od tego spotkania. Dwie bramki Gerarda Cieślika, strzelone wówczas reprezentacji Związku Radzieckiego – to każdy kibic z pewnością pamięta. Ówczesne zwycięstwo miało wymiar nie tylko sportowy, ale i polityczny – w końcu wygraliśmy ze znienawidzonym ZSRR. Mimo tego zwycięstwa, polska kadra nie pojechała na mistrzostwa świata w 1958 roku (przegrała w Lipsku dodatkowy mecz o awans z… ZSRR).

GaZeta PaRkowa wyd. 09/2017 wydawca: Park Śląski w Chorzowie Redakcji: aleja Różana 2, 41 - 501 Chorzów

tel. 601 472 618, fax. 032 790 53 76 e – mail: gazeta@parkslaski.pl Redaktor naczelny: Łukasz Buszman Sekretarz redakcji: Łukasz Respondek

Zespół: Ewa Kulisz, Wojciech Zamorski Redakcja i korekta: Aneta Bergieł Projekt i redakcja graficzna: EMILDESIGN Miesięcznik w nakładzie: 50 tys.egzemplarzy

Dział sprzedaży reklam: Katarzyna Zazgórnik-Sitz tel. 666 031 465 Gazeta Parkowa także w internecie na: www.parkslaski.pl

Zdjęcie na okładce: Dawid Markysz/EDYTOR.net


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stadion Śląski

nr 09/2017

gazetaParkowa

3

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDYTOR.net

5 zł CENA PRZEJAZDU kolejkà linowà w jednà stron´ z okazji Dnia Otwartego Stadionu Âlàskiego

Program dnia otwartego

otWarty dla WSzyStkich

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

cała sportowa Polska czekała na ten moment. wreszcie nadszedł. już 1 października, podczas dnia otwartego, każdy będzie mógł bezpłatnie wejść i zobaczyć efekt modernizacji „kotła czarownic”. wtedy także na Stadion wbiegną zawodnicy Silesia marathonu, a piłkarze rozegrają mecz wspomnień Polska – zSRR. Łukasz respondek

– Przyj´liÊmy takie zało˝enie, ˝e na wszystkie tegoroczne imprezy b´dziemy wpuszczaç na stadion bezpłatnie, aby ka˝dy mógł poznaç ten obiekt i wyrobiç sobie opini´ na jego temat – tłumaczy Krzysztof Klimosz, prezes spółki Stadion Âlàski. 1 paêdziernika, od godziny 10 do 18, b´dzie mo˝na bezpłatnie wejÊç na obiekt i zobaczyç, jak wyglàda po modernizacji. Na t´ okolicznoÊç przygotowane zostanà pamiàtkowe bilety, które majà byç rozdawane przed bramami stadionu. Po dłu˝szej przerwie do Parku Âlàskiego i na Stadion Âlàski wraca PKO Silesia Marathon. WłaÊnie na nowej bie˝ni finiszowaç ma ponad szeÊç tysi´cy zawodników. – Chcemy, by tak

Zach´camy do pozostawienia samochodów na obrze˝ach parku i przyjazdu na imprez´ „Elkà”. ///////////////////////////////////////////////////// wyjàtkowo usytuowana meta, wszystkim uczestnikom biegu na długo pozostała w pami´ci, a dla goÊci odwiedzajàcych park na co dzieƒ, było to ciekawe, atrakcyjne wydarzenie – tłumaczy Boh-

dan Witwicki, pomysłodawca i organizator PKO Silesia Marathonu, który – przypomnijmy – jest najwi´kszà imprezà biegowà na Âlàsku i jednoczeÊnie jednà z najwi´kszych w Polsce. W godzinach popołudniowych, na płycie głównej, odb´dzie si´ sportowa lekcja historii. Tym razem upami´tniony zostanie mecz Polska – Zwiàzek Radziecki z 1957 roku. To właÊnie wtedy Gerard CieÊlik dwukrotnie pokonał legendarnego bramkarza, Lwa Jaszyna. W meczu wspomnieƒ, w specjalnie szytych strojach z epoki, wystàpi Reprezentacja Âlàska Oldbojów oraz zaproszeni goÊcie. – Na murawie zobaczymy m.in. Dariusza G´siora, Jerzego Brz´czka czy Radosława Gilewicza – wylicza Zbigniew Cieƒciała, organizator spotkania. – Od tamtego meczu min´ło 60 lat. To doskonały moment

10.00 Otwarcie bram stadionu 10.30 Przywitanie widzów 11.20 Finisz zwycięzcy Silesia Marathonu 11.35 Ceremonia kwiatowa – mężczyźni 11.45 Finisz najszybszej maratonki 12.15 Ceremonia kwiatowa – kobiety 13.15 Dekoracja zwycięzców maratonu

i półmaratonu 14.45 Dekoracje kategorii wiekowych i klasyfikacji dodatkowych 15.30 Zakończenie Silesia Marathonu 15.40 Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym Dziennika Zachodniego 15.50-16.00 Wywiady z zaproszonymi gośćmi 16.15 Sportowa lekcja historii – mecz wspomnień Polska – ZSRR z 1957 r.: Reprezentacja Śląska Oldbojów – Zaproszone Gwiazdy 16.45-17.00 Wywiady z zaproszonymi gośćmi 17.30 Zakończenie meczu 18.00 Zamknięcie bram stadionu

i wyjàtkowe okolicznoÊci, aby o nim przypomnieç – dodaje. Podczas Dnia Otwartego b´dzie mo˝na skorzystaç z licznych atrakcji sportowych i rekreacyjnych, przygotowanych we współpracy z Polskim Zwiàzkiem Lekkiej Atletyki i AWF-em Katowice oraz wysłuchaç wyjàtkowych audycji radiowych o historii Stadionu Âlàskiego, zrealizowanych przez Polskie Radio Katowice i Ars Cameralis. ■

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

07.05.1960

01-02.07.1967

XIII wyścig Pokoju, V etap

Lekkoatletyczny mecz towarzyski Polska – ZSRR

Na Śląskim peleton Wyścigu Pokoju gościł już wcześniej (w latach 1957-1959), ale w roku 1960 pierwszy na mecie był tu Polak – Stanisław Gazda, Ślązak z Pszczyny. To był najkrótszy etap ze startu wspólnego XIII Wyścigu Pokoju. Liczył zaledwie 84 km, a jego trasa prowadziła z Krakowa do Chorzowa wprost na metę na Stadionie Śląskim.

Zwyciężczyniami tego meczu były panie, które w swoich konkurencjach pokonały przeciwniczki ze Związku Radzieckiego 66:51. Najjaśniej błyszczała wówczas gwiazda Ireny Kirszenstein-Szewińskiej, która na Stadionie Śląskim wyrównała ówczesny rekord świata w biegu na 200 m, czasem 22,7 sek. Konkurencje mężczyzn zakończono wynikiem 99:111 na korzyść przeciwników.


4

gazetaParkowa nr 09/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stadion Śląski

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDYTOR.net

Wraca Wielka PiŁka

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stadion śląski to historia reprezentacyjnej piłki nożnej. kibice właśnie na tego typu emocje czekają najbardziej. zanim jednak na murawie chorzowskiego giganta zaprezentują się zawodnicy adama Nawałki, fani futbolu będą mogli oglądać rozgrywki młodych kadrowiczów. już 7 października odbędzie się turniej eliminacyjny do mistrzostw europy do lat 19. kto chce zobaczyć Roberta lewandowskiego i spółkę, musi poczekać do listopada. Niewykluczone, że jeśli nasi piłkarze 8 października pokonają rywali z czarnogóry w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji, to kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra na śląskim.

Łukasz respondek

m

łodzi piłkarze wystàpià na Stadionie Âlàskim podczas pierwszej rundy eliminacyjnej mistrzostw Europy do lat 19. Mecze odb´dà si´ równie˝ na Arenie Zabrze oraz gliwickim Stadionie Miejskim. W turnieju wezmà udział reprezentacje Polski, Niemiec, Irlandii Północnej i Białorusi. Zmagania potrwajà od 4 do 10 paêdziernika. Imprez´ organizuje PZPN.

Turniej zostanie zainagurowany 4 paêdziernika w Zabrzu, gdzie Niemcy zagrajà z Białorusinami. Tego samego dnia, w Gliwicach, o godzinie 16, Polacy zmierzà si´ z Irlandià Północnà. Stadion Âlàski ugoÊci naszà reprezentacj´ 7 paêdziernika o 16. Rywalem biało-czerwonych b´dzie BiałoruÊ. W Gliwicach walczyç b´dà natomiast Niemcy z Irlandczykami. Finał turnieju zaplanowano na 10 paêdziernika. O godzinie 18, w Chorzowie na boisko wybiegnà Irlandczycy i Białorusini, natomiast Polacy z Niemcami zagrajà w Zabrzu.

Oba mecze turnieju eliminacyjnego U19 na Stadionie Âlàskim mo˝na oglàdaç bezpłatnie. Od kilku miesi´cy mówi si´ te˝ o meczu seniorskiej reprezentacji Polski na Stadionie Âlàskim. Wszystko powinno wyjaÊniç si´ 8 paêdziernika, po ostatnim spotkaniu w eliminacjach do mistrzostw Êwiata w Rosji, po meczu z Czarnogórà. – 12 wrzeÊnia komisja techniczna wizytowała obiekt. Zarzàd stadionu dostał wszystkie wytyczne, jakie trzeba spełniç, aby kadra Nawałki

„Kocioł Czarownic” będzie aż kipiał od emocji sportowych

zagrała w Chorzowie jeszcze w listopadzie – tłumaczy Henryk Kula, prezes ÂZPN. – Czekamy do koƒca eliminacji. Najwa˝niejsze, to zdobyç cztery punkty. Poza tym, aby wpuÊciç na ten obiekt prawie 55 tysi´cy ludzi, wszystko musi byç dopi´te na ostatni guzik. Obiecano nam, ˝e je˝eli reprezentacja nie zagra tutaj w listopadzie, na pewno przyjedzie w marcu przyszłego roku. Jestem przekonany, ˝e na taki mecz Stadion Âlàski zapełni si´ do ostatniego miejsca – dodaje. ■

kalendarium Stadionu ŚląSkiego

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

06.06.1973

02.09.1973

Mecz Polska – anglia (2:0) w eliminacjach mistrzostw świata

Jerzy Szczakiel mistrzem świata – finał indywidualnych mistrzostw świata na żużlu

Mecz-legenda. Jedno z najczęściej wspominanych spotkań reprezentacji Polski, które (oprócz remisu na Wembley) umożliwiło „Orłom Kazimierza Górskiego” awans do mundialu w 1974. Gole dla biało-czerwonych strzelili wówczas Robert Gadocha oraz Włodzimierz Lubański. Ten ostatni kilka minut po trafieniu, musiał opuścić boisko z powodu poważnej kontuzji, która uniemożliwiła mu udział w mistrzostwach.

Dla fanów „czarnego sportu” pozycja obowiązkowa w annałach tej dyscypliny. To wtedy opolanin, Jerzy Szczakiel został pierwszym polskim mistrzem świata. Zwycięstwo Szczakiela oglądało ponad 100 tysięcy kibiców, co w historii żużla jest rekordem do dzisiaj nie pobitym. Sam zawodnik wspominał, że na ten mecz „przyjechało chyba pół Opola”. Wyczyn Szczakiela powtórzył dopiero prawie 40 lat później Tomasz Gollob.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stadion Śląski

nr 09/2017

gazetaParkowa

5

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dawid Markysz/EDYTOR.net

tomasz majewski DWUKROTNY MISTRZ OLIMPIJSKI W PCHNIĘCIU KULĄ

narodoWy lekkoatletyczny

Tu nie ma się do czego przyczepić. Ten obiekt absolutnie spełnia światowe standardy. I dobra koniunktura naszego sportu może zaowocować przyznaniem nam imprez najwyższej rangi. Na tym stadionie ostatnie, duże zawody były organizowane w 1967 roku, gdy Irena Szewińska wyrównała rekord świata na 200 metrów. Zapełnienie tego obiektu na pewno będzie wyzwaniem, jednak mam nadzieję, że wielkie rezultaty padną tutaj już podczas Memoriału Kusocińskiego, gdy na Śląski przyjadą największe gwiazdy sportu. A nasza rola w tym, aby zachęcić ludzi do przyjścia i pokazania, że lekkoatletyka w Polsce naprawdę jest w świetnej formie, że obecnie trwa „jej moment”. Metropolia Śląska ma olbrzymi potencjał i z tego ogromu ludności już teraz udaje się wyłowić sporo talentów. Mam nadzieję, że dzięki temu obiektowi, będzie ich tutaj jeszcze więcej. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

adam kszczot

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Najpierw memoriał janusza kusocińskiego, potem mistrzostwa europy, a kiedyś, niewykluczone, że również mistrzostwa świata – takich wydarzeń możemy się spodziewać na śląskim, który może uzyskać status narodowego stadionu lekkoatletycznego. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest list intencyjny, który przedstawiciele samorządu województwa podpisali z Polskim związkiem lekkiej atletyki.

Łukasz respondek

m

arszałek Wojciech Saługa i Henryk Olszewski, prezes PZLA, zło˝yli podpisy pod listem intencyjnym, dotyczàcym współpracy Samorzàdu Województwa Âlàskiego i zwiàzku w sprawie organizowania imprez sportowych na Stadionie Âlàskim. W ich zgodnej opinii, otwiera to nowy rozdział historii chorzowskiego giganta. – To jedyny taki obiekt w Polsce. Jestem zachwycony – przyznaje Olszewski. – Poło˝enie i infrastruktura sà Êwietne. Blisko sà hotele i lotnisko. To doskonałe miejsce na imprezy najwy˝szej rangi.

Na efekty podj´tej właÊnie współpracy nie trzeba b´dzie długo czekaç. W przyszłym roku na Âlàskim odb´dzie si´ Memoriał Janusza Kusociƒskiego, zawody organizowane od 1954 r., które sà rozpoznawalnà markà na Êwiatowej mapie lekkoatletyki. Z kolei najpewniej tu˝ przed mistrzostwami Êwiata, we wrzeÊniu 2019 r., w Chorzowie majà si´ odbyç mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Realny jest równie˝ temat organizacji mistrzostw Europy, a nawet mistrzostw Êwiata. – Mamy coraz wi´cej mistrzów. Zaj´liÊmy trzecie miejsce na ostatnim Êwiatowym czempionacie pod wzgl´dem iloÊci zdobytych medali. To istotny argument – zaznacza Olszewski. Jak przyznaje, zapotrzebowanie kibiców na lekkà atletyk´ jest ogromne. Przypomn´, ˝e na Memo-

Patrycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Gaworska i Iga Baumgart już biegały po Stadionie Śląskim

riał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym przyszły ostatnio 34 tysiàce widzów, mimo ˝e lekkà atletyk´ mo˝na było tam oglàdaç jedynie w wydaniu kadłubkowym. Jako pierwsze nowà bie˝ni´ chorzowskiego giganta przetestowały Iga Baumgart, Aleksandra Gaworska i Patrycja Wyciszkiewicz, bràzowe medalistki w sztafecie 4x400 m na ostatnich mistrzostwach Êwiata w Londynie. – Brakowało takiego obiektu w Polsce i wreszcie go mamy – cieszy si´ Iga Baumgart. – Nawierzchnia Mondo jest bardzo szybka. Liczymy, ˝e gdy zało˝ymy kolce (buty do biegania po bie˝ni lekkoatletycznej – przyp. red.), pobijemy niejeden rekord i b´dzie si´ tutaj biegało du˝o szybciej, ni˝ na innych stadionach w kraju – dodaje. ■

MULTIMEDALISTA MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY W BIEGU NA 800 METRÓW

Mistrzostwa świata na Śląskim? Dlaczego nie! To jest możliwe, lecz aby tego etapu dojść, trzeba przejść kilka wcześniejszych. Bardzo chciałbym tu wystartować na mistrzostwach Europy i mam nadzieję, że moja kariera będzie tak długa. Jestem twardy, dam radę. Potencjał i popularność lekkiej atletyki w naszym kraju są duże, co widać po imprezach w Bydgoszczy i Toruniu, gdzie stadiony wypełniają się do ostatnich miejsc. To, że tutaj jest bieżnia, to zasługa nie tylko władz i PZLA, ale również nas, lekkoatletów i postaramy się tutaj pokazać z jak najlepszej strony. To świetny obiekt, zadaszony, przyjazny dla widza. Lepszy niż na przykład te w Zurychu czy Londynie. Jestem przekonany, że osoby, które przyjdą tutaj na Memoriał Kusocińskiego, będą pod ogromnym wrażeniem.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11.09.1985

5.07.2005

Mecz Polska – Belgia (0:0) w eliminacjach mistrzostw świata

Pierwszy „śląski” koncert zespołu U2

Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk, Dariusz Dziekanowski, Włodzimierz Smolarek – to tylko kilku piłkarzy, którzy tego dnia pojawili się na Śląskim w meczu, który zagwarantował im udział w mistrzostwach świata 1986. Zagrali pod wodzą Antoniego Piechniczka, pierwszego (i jedynego jak dotąd) trenera, który doprowadził narodową drużynę piłkarską do dwóch finałów mundialu i to pod rząd.

Wydarzenie muzyczne, które przeszło do historii. Nie tylko ze względu na rewelacyjną formę Bono i spółki, ale również na wielką, biało-czerwoną flagę, jaką fani stworzyli na trybunach w czasie wykonywania utworu „New Year's Day", poświęconego „Solidarności”. Kolejny koncert na Śląskim grupa dała w 2009 roku. Na każdym z nich było prawie 70 tys. fanów.


6

gazetaParkowa nr 09/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stadion Śląski

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDYTOR.net

ŚląSki od Szatni

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

już za chwilę go ujrzycie. zanim jednak wejdziecie na trybuny, zobaczycie niebieską bieżnię i węgierską murawę. Nim rozsiądziecie się na wygodnych krzesełkach, wraz z adamem Pawlickim z zarządzającej obiektem spółki Stadion śląski, pokażemy wam kilka miejsc, do których nie wszyscy mają swobodny dostęp. odwiedzimy m.in. szatnie, loże ViP, taras i popularny „tramwaj”. Łukasz respondek

t

ak du˝y obiekt to nie tylko boisko i trybuny. Âlàski ma ogromne zaplecze: sale gimnastyczne, konferencyjne, pomieszczenia prasowe, korytarze, przestrzenie, o których wi´kszoÊç kibiców nie ma nawet poj´cia. Aby przybli˝yç nieco mniej znane oblicze chorzowskiego giganta, wybraliÊmy pi´ç – naszym zdaniem – najciekawszych. PO PIERWSZE: „TRAMWAJ” Zintegrowane centrum dowodzenia znajduje si´ na samej górze trybuny wschodniej. Ze wzgl´du na charakterystyczny kształt, nazwano je „tramwajem”. Aby si´ do niego dostaç, wchodzimy na specjalnà platform´. – WczeÊniej dojÊcie do tego centrum odbywało si´ od strony trybun, co było doÊç niezr´czne. Teraz mo˝na si´ tam dostaç równie˝ od strony pawilonu sportowego – tłumaczy Pawlicki. W tym miejscu swój przyczółek majà wszystkie słu˝by, które w dniu imprezy odpowiadajà za organizacj´ i bezpieczeƒstwo: kierownik ds. bezpieczeƒstwa, policja,

Taras widokowy, który pełni funkcję platformy dla operatorów stacji telewizyjnych PO CZWARTE: LOŻE VIP

spiker, słu˝by odpowiedzialne za oÊwietlenie, monitoring i telebimy. Uwag´ zwraca ogromna iloÊç monitorów i doskonały widok na płyt´ i wszystkie trybuny. PO DRUGIE: TARAS „Tramwaj” nie jest wcale najwy˝szym punktem zmodernizowanego „Kotła Czarownic”. Wy˝ej jest jeszcze jedno miejsce – platformy dla operatorów stacji telewizyjnych. Ten widok zrobił na mnie najwi´ksze wra˝enie. WłaÊnie stamtàd cały obiekt widaç jak na dłoni, a w głowie pojawia si´ myÊl, ˝e warto było na niego czekaç. PO TRZECIE: MIEJSCA SPRAWOZDAWCZE Dziennikarze i komentatorzy przed przebudowà stadionu korzystali z miejsc, które obecnie słu˝à jako lo˝e VIP. Stanowiska prasowe i sprawozdawcze zostały natomiast przeniesione na trybun´ wschodnià, pod „tramwaj”. Przystajemy z Adamem Pawlickim przy białych stołach, gdzie pewnie niedługo zasiàdà najlepsi polscy komentatorzy i wyobra˝amy sobie te wszystkie

adam Pawlicki STADION ŚLĄSKI

Stadion Śląski po modernizacji bardzo się zmienił. Wszystko jest większe, wygodniejsze i nowocześniejsze a przestrzeń została zaaranżowana w taki sposób, żeby wygodnie było nie tylko kibicować, ale także pracować. Z pewnością zadowoleni będą dziennikarze, którzy mają teraz do dypozycji wygodne stanowiska sporawozdawcze. Natomiast zawodnicy i artyści- luksusowe szatnie z jaccuzi i saunami. Tam będą mogli zrelaksować się po występach.

widowiska, które b´dzie mo˝na stàd podziwiaç. – Stadion ma swojà wielofunkcyjnoÊç. Aran˝acja miejsc dla dziennikarzy ma te˝ zwiàzek z rodzajem imprezy. Przy wydarzeniach lekkoatletycznych stref´ dla dziennikarzy trzeba b´dzie równie˝ przygotowaç przy mecie na setk´ – przyznaje Pawlicki.

Lo˝e VIP to nowoÊç na stadionie. Na całym obiekcie jest ich 25. 24 mniejsze i jedna wi´ksza. Aby si´ do nich dostaç, trzeba wjechaç windà na poziom 1 i pokonaç bramki. Do ka˝dej lo˝y prowadzà osobne drzwi – podobnie jak wi´kszoÊç pomieszczeƒ na zmodernizowanym Âlàskim – otwierane kartà. Pokoje majà powierzchni´ ponad 30 metrów kwadratowych. Swobodnie mo˝na si´ z nich przedostaç na balkon i oglàdaç widowisko z resztà publicznoÊci. Adam Pawlicki Êciàga zabezpieczenie i siada w fotelu. Pytam, czy wygodnie. Chwil´ póêniej mam okazj´ sprawdziç osobiÊcie – nie bardzo chce si´ wstawaç. PO PIĄTE: SZATNIE Stadion Âlàski posiada dwa kompleksy szatniowe. Ka˝dy składa si´ z kilku cz´Êci: szatni właÊciwej z natryskami, cz´Êci rozgrzewkowej z kawałkiem przestrzeni pokrytej sztucznà trawà, strefy trenerskiej, pokojów dla s´dziów i delegatów oraz strefy z saunami i jacuzzi. CałoÊç przypomina troch´ labirynt. Zaczynam si´ zastanawiaç, czy poradz´ sobie z drogà powrotnà. ■

SilNiki w Ruch! Oprócz emocji futbolowych i lekkoatletycznych, przed nami solidna dawka atrakcji dla miłośników szybkich samochodów. W dniach 13-15 października, na Stadionie Śląskim zagości 1.

edycja Rajdu Śląska, który w tym roku jest ostatnią rundą rywalizacji w ramach Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zawodnicy będą się ścigać wokół spektakular-

nie oświetlonego, stadionowego ringu. Start 13 października o godz. 17.30. Wtedy zawodnicy ruszą do rywalizacji na efektownym, wieczornym odcinku specjalnym. luk

kalendarium Stadionu ŚląSkiego

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11.10.2006

3.07.2007

Mecz Polska – Portugalia (2:1) w eliminacjach mistrzostw Europy

Pierwszy w Polsce koncert Red Hot Chili Peppers

Jedna z najważniejszych dat polskiego futbolu ostatnich lat. Polska, po dwóch bramkach Euzebiusza Smolarka, pokonała w Chorzowie czwartą drużynę świata – Portugalię 2:1. Wtedy też narodziła się prawdziwa drużyna, która ostatecznie, po znakomitych spotkaniach, awansowała do Euro 2008. Był to jeden z największych sukcesów kadry Leo Beenhakkera i jeden z pierwszych meczów w kadrze Kuby Błaszczykowskiego.

Widowiskowy, energetyczny, fantastyczny – tak oceniali ten występ fani opuszczający chorzowską arenę. „Papryczki” zagrały po raz pierwszy w naszym kraju dla ponad 60 tys. widzów. Przed koncertem gwiazdy wieczoru, publiczność rozgrzewała australijska grupa Jet oraz młody, amerykański raper, Mickey Avalon. Występ „Papryczek” zamknął cykl koncertów gwiazd rocka, które w 2007 roku odbyły się na Stadionie Śląskim. Wystąpiły tam wówczas, Linkin Park, Pearl Jam i Genesis z Philem Collinsem.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ola Szatan DZIENNIKARKA DZIENNIKA ZACHODNIEGO

Chyba żaden inny stadion nie miał w swej historii takiego koncertowego urodzaju, jak nasz Śląski w 2007 roku, gdy w ciągu zaledwie paru tygodni, byliśmy świadkami trzech (a w zasadzie czterech) gwiazdorskich popisów. Zagrali tu Pearl Jam i występujący jako gość specjalny Linkin Park, Genesis oraz Red Hot Chili Peppers. Dla Linkin Park i RHCP była to pierwsza wizyta na polskiej ziemi. Jednym z bardziej niezwykłych był koncert Phila Collinsa i Genesis. Szalejąca podczas imprezy burza z ulewnym deszczem, zafundowała ich przebojom naturalną, piorunującą oprawę. Najbardziej emocjonujący moment? Bycie częścią gigantycznej, biało-czerwonej flagi na obu koncertach U2. Bono i jego koledzy zagrali jako ostatni przed remontem Stadionu Śląskiego. Marzę, by historia zatoczyła koło i otworzył się jej nowy, piękny rozdział dla Śląskiego.

Stadion Śląski

nr 09/2017

gazetaParkowa

7

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gorące relacje ProSto z„kotŁa czaroWnic” /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bez nich nawet największe imprezy nie zyskałyby statusu „historycznych”, „kultowych” czy „legendarnych”. to dzięki komentatorom, dziennikarzom, fotoreporterom, informacja (i opinia) o meczu czy koncercie, dociera do tysięcy oczu i uszu. ich relacje, zdjęcia czy filmy, wspominamy do dzisiaj. zapytaliśmy kilkoro z nich, jakie wydarzenia na Stadionie śląskim wbiły im się w pamięć i czego spodziewają się po zmodernizowanym obiekcie. tekst: Wz, luk, Łb

wojciech zamorski DZIENNIKARZ MUZYCZNY

Moim najważniejszym wspomnieniem ze Stadionu Śląskiego jest koncert zespołu The Rolling Stones. To był 14 sierpnia 1998 roku, a Stonesi spędzili wówczas w Chorzowie tylko kilkanaście godzin. Z kamerą TVP Katowice witałem ich na płycie lotniska w Pyrzowicach, a potem, już u stóp stadionowej wieży, szczypałem (własną) nogę, aby upewnić się czy to wszystko dzieje się naprawdę. Koncert był kosmiczny, a Mick Jagger przebiegł na gigantycznej scenie pewnie kilka kilometrów. Pod koniec z głównej sceny wysunęła się teleskopowa platforma, po której muzycy przeszli na środek murawy, by na małej, okrągłej estradzie, odegrać set akustyczny z dylanowskim „Like A Rolling Stone” na czele. Mam nadzieję, że na Stadionie Śląskim po modernizacji odrodzi się jego rockowa legenda i renoma najlepszej w Polsce lokalizacji dla największych imprez muzycznych.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

andrzej zydorowicz DZIENNIKARZ, KOMENTATOR SPORTOWY

Trudno mi wskazać moje najważniejsze wspomnienie ze Stadionu Śląskiego, bo jest ich zbyt wiele. Miałem okazję komentować w telewizji mistrzostwa świata w żużlu oraz historyczne mecze naszej piłkarskiej reprezentacji. Dobrze pamiętam wygrany przez Polskę 2: 0, legendarny mecz z Anglią w roku 1973 – z jednej strony wielki sukces, a z drugiej fatalna kontuzja i jakże przedwczesny koniec światowej kariery Włodzimierza Lubańskiego. Z sentymentem wspominam też „mój” mecz Polska – Holandia i słodki smak zwycięstwa 4: 1 nad naszpikowaną gwiazdami ekipą ze słynnym Johannem Cruyffem w roli głównej. Na Stadionie Śląskim przeżyłem też swój ogólnopolski, radiowy debiut. To był 2 czerwca 1968 roku. Rozentuzjazmowanego komentatora Radia Katowice tak uskrzydliło zwycięstwo Polski nad Turcją 8: 0, że już następnego dnia z warszawskiej centrali nadszedł dalekopis z ofertą stałego zatrudnienia. Mam nadzieję, że na Stadionie Śląskim po modernizacji napiszemy kolejne rozdziały jego wspaniałej, sportowej historii.

Paweł Pawlik

grzegorz celejewski

DZIENNIKARZ ONET.PL

FOTOREPORTER GAZETY WYBORCZEJ

Stadion Śląski to nie tylko wielki sport, ale też wielka muzyka. W 2005 roku wydawało się, że słynna Metalmania zostanie zdetronizowana przez Mystic Festiwal, imprezę, która pod koniec maja ściągnęła na Stadion Śląski 30 tys. fanów ciężkiego brzmienia. Na scenie wystąpili m.in. klasycy teutońskiego thrash metalu z grupy Kreator, święcący wówczas największe sukcesy fiński Nightwish i trójmiejski Behemoth, który w owym czasie rozpoczynał triumfalny marsz na listę „Billboardu”. Punktem kulminacyjnym wieczoru, był występ Brytyjczyków z Iron Maiden, którzy na Śląsku zawsze witani są z należytą estymą. Gwiazdy dopisały, ale tym, co najbardziej zapadło mi w pamięć, był nieznośny upał. Termometry wskazywały grubo ponad 30 st. C w cieniu, a w rozgrzanym do granicy możliwości „Kotle Czarownic” cienia nie było. Kończyło się więc omdleniami i walką o wodę. A że Polak potrafi, woda, podobnie jak inne napoje w strefie gastronomicznej, osiągała nieludzkie ceny. Organizatorzy widząc, co się dzieje, musieli udostępnić wodę z hydrantów dla spragnionego tłumu.

Stadion Śląski towarzyszy mi przez całe życie. Pamiętam pierwsze mecze i zawody żużlowe, na które chodziłem tu jako chłopiec. Najbardziej jednak utkwiła mi w pamięci historia już z pracy zawodowej. Zostałem poproszony o zrobienie oficjalnej sesji z pobytu i koncertu The Rolling Stones. Towarzyszyłem ekipie zespołu przez cały pobyt, także na spotkaniu z ówczesną Pierwszą Damą – Jolantą Kwaśniewską. Wzięli w nim udział Charlie Watts i Mick Jagger, a ja trochę żałowałem, że nie ma z nami Keitha Richardsa, którego uważam za największego idola. Jagger na spotkaniu sprawiał wrażenie osłabionego, jakby chorego, ale kiedy tylko wyszedł na scenę, tryskał energią i świetną formą. Koncert był fantastyczny. Jeśli chodzi o przyszłość, mam tylko jedno marzenie – żeby Śląski po prostu „żył”. Nie od święta, kilka razy w roku, ale na co dzień. To wielkie wyzwanie dla managerów śląskich klubów piłkarskich, którzy powinni wypracować model współpracy, by wszystkie zespoły piłkarskie z naszego regionu rozgrywały mecze właśnie tutaj.

henryk grzonka DZIENNIKARZ, PUBLICYSTA, SPRAWOZDAWCA SPORTOWY

Jestem pasjonatem żużla, więc dla mnie najważniejszym wspomnieniem ze Stadionu Śląskiego jest pierwszy w historii tego obiektu finał Indywidualnych Mistrzostw Świata w 1973 roku. Zawody obserwowałem jako młody chłopak, marzący o tym, by w przyszłości komentować takie wydarzenia na radiowej antenie. Moją radość i wzruszenie po historycznym zwycięstwie Jerzego Szczakiela wspominam dziś z wielkim sentymentem. Pierwszego polskiego mistrza świata oklaskiwało wówczas 100 tysięcy ludzi. Nigdzie, i nigdy wcześniej ani później, żużel nie zgromadził takiej widowni. Dzięki temu ten rekord trafił do Księgi Guinessa. W roku 1986 komentowałem finał kolejnych mistrzostw, w których zwyciężył Hans Nielssen. To był jego pierwszy tytuł w karierze, a duński arcymistrz do dzisiaj darzy Stadion Śląski wielką sympatią. Kiedy zajął się hodowlą koni, jednemu z najcenniejszych okazów w swojej stadninie – na cześć chorzowskiej areny – nadał imię „Slaski”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

30.05.2009

01.10.2017

Pierwsze w Polsce i europie wschodniej zawody Monster Jam

Dzień otwarty, rozpoczynający nowy rozdział historii Śląskiego Giganta

Oglądało je ponad 41 tysięcy fanów sportów motorowych. Stadion Śląski gościł wówczas najbardziej znane monster trucki, które ścigały się po torze przeszkód, zbudowanym m.in. z muld ziemnych i wraków samochodów. Kierowcy prezentowali swoje umiejętności w konkurencji „na czas”. Niezwykły aplauz wzbudziły także szalone pokazy Freestyle Motocrossu, których zawodnicy igrali z grawitacją.

Najważniejszy dzień dla wszystkich kibiców, fanów muzyki, żużla, a teraz również lekkiej atletyki. Możliwość wejścia i obejrzenia Stadionu Śląskiego po modernizacji. Dzień, który rozpoczyna się Silesia Marathonem, a kończy meczem wspomnień. Data, od której notuje się drugie życie obiektu, czekającego już na największe wydarzenia sportowe i kulturalne. Zdjęcia: Archiwum Stadion Śląskiego Sp. z o.o./Archiwum „Sport-u”/Z.Wieczorek/T. Żak/EDYTOR.net


8

gazetaParkowa nr 09/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stadion Śląski

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

liczby Stadionu ŚląSkiego /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

miliony widzów, setki tysięcy kibiców, regularnie bite rekordy sportowe i zdobywane mistrzostwa. Najważniejsze zespoły światowej klasy oraz popularne gwiazdy estrady. Stadion śląski był świadkiem najważniejszych wydarzeń w ciągu kilku dekad swojego istnienia. liczby, które go określają, tak jak sam obiekt, zasługują na miano gigantycznych. odnowiony stadion również jest ogromny. Sprawdźcie, jak wygląda śląSki w liczbach.

rekordy

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15 000 000

1,5 mln zł

120 000

100 000

tyle osób łącznie, w ciągu 15 lat, bawiło się na Stadionie Śląskim i w WPiKW podczas corocznego Święta Trybuny Robotniczej w okresie PRL. Była to największa tego typu impreza w kraju. W czasie wydarzenia, na które przyjeżdżali ludzie z całej Polski, można było także słuchać koncer tów ówczesnych gwiazd estrady: Piotra Szczepanika, węgierskiej Omegi czy Maryli Rodowicz

podczas 600 000 godzin czynu społecznego – wypracowano podczas budowy Stadionu Śląskiego

rekordowa liczba kibiców obejrzała mecz Górnik Zabrze – Austria Wiedeń, który odbył się 18 września 1963 r.

tyle osób oglądało finał indywidualnych mistrzostw świata na żużlu, podczas którego, w 1973 roku, Jerzy Szczakiel został mistrzem świata

100 000 taka kwota wpłynęła na budowę stadionu od klubów sportowych z okręgu katowickiego


Stadion Śląski

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 09/2017

gazetaParkowa

9

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zdjęcie: Grzegorz Kośmider

obiekt

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

zadaszenie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

54 378

1777

2000 ton

220 ton

miejsc siedzących

miejsc biznesowych

ciężar konstrukcji stalowej

ciężar poliwęglanu pokrywającego dach

85 000

842

9 km

miejsc podczas koncertów, w zależności od usytuowania sceny

stanowisk dla mediów

długość lin konstrukcji

106

800 ton

35 850 m

miejsc dla osób niepełnosprawnych

ciężar konstrukcji linowej

2

powierzchni użytkowej

25

38 punktów gastronomicznych

ponad 4 ha powierzchnia poliwęglanowego pokrycia

40 łączników i 8 lin tworzących rozciągany pierścień wewnętrzny dachu

lóż VIP z miejscami siedzącymi dla 384 osób

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2 000

55

6

12

10

22,7 sek.

tyle pustych butelek po wódce znaleziono po meczu Polska – NRD w 1956 r. pod ławkami, na których siedzieli kibice pierwszego meczu piłkarskiego, rozegranego na nowo wybudowanym stadionie

tyle oficjalnych spotkań rozegrała piłkarska reprezentacja Polski na Stadionie Śląskim

tyle razy Stadion Śląski stanowił metę, podczas kolarskiego Wyścigu Pokoju

tyle tirów, w czerwcu 2017 roku, przywiozło spod Budapesztu do Chorzowa 540 rolek trawy, potrzebnej do wyłożenia murawy na Stadionie Śląskim

tyle razy na Stadionie Śląskim odbył się mecz finałowy Pucharu Polski

taki rekord świata, na dystansie 200 m, na Stadionie Śląskim wyrównała Irena Kirszenstein (Szewińska), słynna polska lekkoatletka

55 tyle lat ma szkółka piłkarska, działająca przy Stadionie Śląskim

8 ósme miejsce na świecie pod względem wielkości zajmował Stadion Śląski tuż po wybudowaniu

oprac. małgorzata himmel


I

gazetaParkowa nr 09/2017

śląskieeko

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PIXABAY

co, gdzie, kiedy? NOWE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2017 R. NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. OD TEGO TEŻ CZASU NIE MOŻNA STOSOWAĆ JAKO OPAŁU WĘGLA BRUNATNEGO, MUŁÓW I FLOTOKONCENTRATÓW ORAZ BIOMASY STAŁEJ O WILGOTNOŚCI POWYŻEJ 20 PROC.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów, w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji, trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów, mają czas do końca 2025 roku. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

zdrowie na szali Z RAPORTU ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA „AMBIENT AIR POLLUTION DATABASE 2016” WYNIKA, ŻE 33 Z 50 NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZONYCH MIAST EUROPY, ZNAJDUJE SIĘ W POLSCE, Z CZEGO AŻ 10 LEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

Walka ze smogiem to jeden z priorytetów działań samorządu województwa śląskiego

Smog – liczy Się edukacja

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

w ostatni poniedziałek i wtorek września, odbyły się specjalne warsztaty dla strażników gminnych z całego województwa. uczyli się, jak przestrzegać uchwały antysmogowej, która właśnie zaczęła obowiązywać i ma poprawić jakość powietrza w regionie.

michał tabaka

PIXABAY

Natomiast raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 r. „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe” wykazuje, że w 2010 r. zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczyniło się do śmierci ponad 48,5 tys. Polaków, co z kolei wygenerowało koszty w wysokości 101,826 mld dolarów. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5, odpowiada za blisko 0,5 mln przedwczesnych zgonów w Europie (ponad 400 tys. w 28 krajach UE), w tym, prawie 80 proc. zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego i rakiem płuc. Najnowsze dane wskazują, że w Polsce, w 2012 r., z powodu ostrych chorób dolnych dróg oddechowych, zmarło 12 osób, 483 zgony nastąpiły na skutek przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), na raka płuc zmarło 5731 osób, w wyniku choroby niedokrwiennej serca 11 987 osób; a z powodu udaru 8376.

– Ruszamy z edukacjà – szkolimy urz´dników, stra˝ników, poniewa˝ celem uchwały jest przekonanie ludzi, jak szkodliwy jest smog. Nie jest to akcja jednorazowa, ale rozpisana na lata działaƒ, których efekty poznamy dopiero w przyszłoÊci. To, czym palimy w piecach, odpowiada za to, co dostaje si´ do powietrza, którym oddychamy. JeÊli spalamy paliwa złej jakoÊci, trujemy si´, przez co cz´Êciej chorujemy, a w efekcie ˝yjemy krócej. Musimy wreszcie powiedzieç temu

stop – przekonuje Wojciech Saługa, marszałek województwa Êlàskiego. PONAD 350 OSÓB Na organizowane przez Wydział Ochrony Ârodowiska Urz´du Marszałkowskiego Województwa Âlàskiego szkolenie, przybyło ponad 350 stra˝ników z całego województwa. Na pierwszy ogieƒ poszła teoria. Podstawowym celem tej cz´Êci spotkania, było przekazanie informacji o mo˝liwoÊciach kontroli zapisów uchwały antysmogowej, jak równie˝ sposobach realizacji programów ochrony powietrza.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dotyczy cię, jeŚli ogrzeWaSz SWój dom PaliWami StaŁymi: Węgiel, dreWno, Pellet (od 1 września 2017)

Drugà cz´Êç szkolenia stanowiły praktyczne warsztaty z rozpoznawania paliw w´glowych, pomiaru wilgotnoÊci drewna, rodzajów kotłów w´glowych, przeglàdów kominów oraz rodzajów pieców, kominków i elektrofiltrów. Przez dwa dni reprezentanci stra˝y miejskich z całego województwa doskonalili swojà wiedz´, by ich kontrole w ramach przestrzegania uchwały antysmogowej były jak najefektywniejsze. Uczestnikom warsztatów przekazano te˝ specjalny podr´cznik, w którym skompensowano całà wiedz´, dotyczàcà przepisów antysmogowych, obowiàzujàcych od 1 wrzeÊnia na terenie całego województwa. NIE ZABRAKŁO EKSPERTÓW Podczas szkolenia nie zabrakło ekspertów. Z policji, czy NIK. DoÊwiadczeniami ze współpracy z mieszkaƒcami na temat zasad uchwały antysmogowej w Małopolsce dzielili si´ ekodoradcy. Z gminy Gołcza był to Wojciech Ozdoba, a z Wadowic – Szymon Lukaj. – Nie chodzi o karanie, ale edukowanie ludzi, by wiedzieli, ˝e jakoÊç powietrza zale˝y od nich. Naszym zadaniem jest dotarcie do sumieƒ czterech i pół miliona mieszkaƒców naszego regionu i przekonanie ich do tego, by nie palili w piecach odpadami w´glowym – ocenia marszałek, Wojciech Saługa. ■

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

śląskie eko

nr 09/2017

gazetaParkowa

II

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mikołaj Suchan

rozmawiał: Łukasz respondek Jesteś osobą, która często się uśmiecha. To dzięki fotografowaniu? Ono poprawia Ci humor? To zazwyczaj jest bardzo przyjemne, podobnie, jak dzielenie si´ z innymi tym, co udało si´ utrwaliç. Na robienie zdj´ç poÊwi´cam sporo wolnego czasu i energii. Ale to daje mi ogromnà satysfakcj´. I to bez względu na to, co jest na zdjęciach? OczywiÊcie, istotne jest, co fotografujemy i gdzie jesteÊmy, w jakim otoczeniu. Zwierz´ta wymagajà wi´cej cierpliwoÊci i zaanga˝owania ni˝ roÊliny, ale przyjemnoÊç jest raczej taka sama. Wa˝ne, aby fotografowany obiekt był ciekawy. Cudowny jest zresztà sam kontakt z naturà. Bez wzgl´du na to, czy jest to flora, czy fauna. Zwierzęta są większym wyzwaniem? Zdecydowanie. RoÊliny, zasadniczo, kiedy na nie „polujemy”, nie uciekajà. Zwierz´ta wymagajà du˝o wi´cej pracy. Najcz´Êciej konieczne jest konkretne przygotowanie: wybranie miejsca, zbudowanie czatowni, kilka lub nawet kilkudziesiàt godzin siedzenia pod siatkà i czekanie na właÊciwy moment. Dopiero wtedy mo˝emy wcisnàç spust migawki. Wśród Twoich zdjęć jest sporo przedstawiających ptaki. Wynika to ze szczególnego upodobania? Ptaki sà mniej płochliwe na przykład od ssaków. Gadów niestety u nas znaczniej mniejsza ró˝norodnoÊç. Ch´tnie fotografuj´ równie˝ płazy. Ptaki sà natomiast bardzo widocznym i kontaktowym elementem fauny. Robienie zdj´ç wi´kszym zwierz´tom jest trudniejsze i wymaga wi´cej poÊwi´cania, zaanga˝owania.

Fotografowanie poprawia humor – mówi Barbara Bacler-Żbikowska

tańcząca z SęPami

Ale takie okazy również są w Twojej kolekcji. Widziałem m.in. niedźwiedzia brunatnego… W zeszłym roku, w czerwcu, pojechaliÊmy do Finlandii. Niedêwiedzie najlepiej fotografuje si´ podczas białych nocy. Wtedy Êwiatło jest najlepsze. To dodatkowa satysfakcja, gdy dane zdj´cie wykonało si´ o godzinie 2.30. Niesamowity jest te˝ bezpoÊredni kontakt z takim zwierz´ciem. Podczas tej akurat sesji, niedêwiedzica podeszła pod naszà czatowni´ na odległoÊç około szeÊciu metrów. Był strach? Nie. Ekscytacja. Człowiek wtedy przestaje si´ baç. Strach jest wczeÊniej, zanim pojawi si´ orientacja, na czym to polega. Kiedy zamyka si´ czatowni´, jest adrenalina i oczekiwanie, co wydarzy si´ tej nocy. Bardzo ciekawym prze˝yciem w Finlandii było odwrócenie dnia i nocy, bo wchodziliÊmy do czatowni o godzinie 17 i byliÊmy w niej zamkni´ci gdzieÊ do godziny 7 rano. O 8 jedliÊmy Êniadanie i szliÊmy spaç. WstawaliÊmy o 16 na obiad i wracaliÊmy do czatowni.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na jednym z ostatnich ekoSpotkań, które dofinansował wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w katowicach, gościem była doktor Barbara Bacler-Żbikowska. Na co dzień botanik i wykładowca śląskiego uniwersytetu medycznego, po godzinach zapalona podróżniczka i fotograf przyrody. udało nam się z nią porozmawiać o ostatnich wyprawach i fotografowaniu.

Moment zrobienia takiego zdjęcia można zaplanować? Przyrody nie da si´ zaaran˝owaç. Mo˝na jedynie wystawiç przyn´t´, ale nigdy nie wiadomo, co si´ wydarzy. Zawsze trzyma si´ kciuki za to, aby w ogóle coÊ wyszło. Wciskamy migawk´, gdy ta przykładowa niedêwiedzica pojawi si´ na horyzoncie. Jednak zanim podejdzie pod czatowni´ i mo˝-

na w jakikolwiek sposób zaplanowaç kadr, mija bardzo du˝o czasu. JesteÊmy goÊçmi w jej Êwiecie i to ona robi co chce. My mo˝emy te momenty spróbowaç uchwyciç. Wracając do strachu. Czy podczas Waszych wypraw kiedyś się on pojawił? Tak. Raz w ˝yciu. Był to bardzo pierwotny strach, który był zupełnie nieuzasadniony. Wtedy zrozumiałam, ˝e jestem cz´Êcià przyrody, ˝e dzikoÊç, mimo ucywilizowania, gdzieÊ w człowieku zostaje. Kilka lat temu w Rodopach Wschodnich, byliÊmy zamkni´ci w czatowni na s´pa płowego. Wokół wyło˝ono nam padlin´. Panowała cisza, odczuwało si´ pustk´. Nagle, o Êwicie, wokół naszej czatowni zacz´ło làdowaç ponad trzydzieÊci s´pów. Dêwi´k ich skrzydeł przypominał nalot Nazguli z „Władcy pierÊcieni”. ZesztywnieliÊmy. Przez kilkanaÊcie sekund nie byliÊmy w stanie w ogóle wcisnàç migawki. To było niesamowite uczucie. To, że zawodowo zajmujesz się przyrodą, ułatwia czy może utrudnia fotografowanie? Raczej nie ma wpływu. Wa˝na jest natomiast wra˝liwoÊç na natur´. Je˝eli si´ jej nie ma, trudno zauwa˝yç rzeczy, które warto sfotografowaç. Trzeba doceniaç pi´kno natury, a to, co robimy w ˝yciu na co dzieƒ, nie ma z tym nic wspólnego. W moim przypadku wykształcenie jedynie ułatwia identyfikacj´ pewnych gatunków, które obserwujemy.

Zwierz´ta wymagajà wi´cej cierpliwoÊci i zaanga˝owania ni˝ roÊliny, ale przyjemnoÊç jest raczej taka sama ///////////////////////////////////////////////////// A sprzęt? O jego znaczeniu mo˝emy mówiç, kiedy wysyłamy zdj´cia na konkursy, ˝yjemy z fotografii. Je˝eli jest to „tylko” pasja, zwykłym aparatem w telefonie jesteÊmy w stanie zrobiç fajne zdj´cie. Majàc dobre ch´ci, mo˝na wykonaç bardzo ciekawe uj´cia, nawet posiadajàc skromny sprz´t. Na koniec zapytam o Park Śląski. Powiedzieć, że świetnie nadaje się on do fotografowania przyrody, to chyba nic nie powiedzieć? To bardzo specyficzne miejsce, które Êwietnie sprawdza si´ przy rozpocz´ciu przygody z fotografià przyrodniczà. Parkowe ptaki sà do tego idealne. Z jednej strony sà dzikie, a z drugiej przyzwyczajone do bliskoÊci człowieka. Zasadzenie si´ przy karmnikach zimà, daje mo˝liwoÊç uchwycenia bardzo ciekawych kadrów. Z ssaków serdecznie polecam parkowe wiewiórki i je˝e. Je˝eli chodzi o flor´, na pewno mo˝na zrobiç interesujàce zdj´cia gatunków drzew, m.in. na Êcie˝ce dendrologicznej. Warto zajrzeç do Rosarium, gdzie wdzi´cznie zapozujà ró˝e i wiosenne krokusy lub na Du˝y Kràg Taneczny, tam po zimie kwitnà przebiÊniegi. Park, fotograficznie, nadaje si´ na ka˝dà pogod´ i por´ roku. ■

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


III

gazetaParkowa nr 09/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

śląskie eko

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Łukasz respondek

W

Ewa Misterka na swojej fotografii „Pączkująca róża” zaprezentowała kilka kwiatów wyjątkowej urody, które akurat budzą się do życia.

konkursie wzi´ło udział 19 osób, które łàcznie nadesłały 92 prace w trzech kategoriach: ró˝a, rabata ró˝ana, ˝ycie Rosarium. – Poziom, zwa˝ywszy na to, ˝e uczestnikami byli amatorzy, był bardzo wysoki – ocenia Anna Poraj, prezes Fundacji Park Âlàski, która zorganizowała fotograficznà zabaw´. – Autorzy zdj´ç pokazali nie tylko pi´kno kwiatów, ale równie˝ urok całego ogrodu ró˝anego, który jest najwi´kszym obiektem tego typu w Polsce – dodaje. Jego celem było uwra˝liwienie uczestników na pi´kno i ró˝norodnoÊç przyrody Parku Âlàskiego, jako miejsca bogatego przyrodniczo, a tak˝e

przygotowanie przyszłorocznych obchodów 50lecia Rosarium. W głosowaniu jury, najwi´cej punktów zdobyła praca Wiesławy Chrzanowskiej „Po prostu ró˝a”. Drugie miejsce zaj´ło a˝ szeÊç prac: „Popołudnie w Parku” i „Przeja˝d˝ka kolejkà” Marty Dàbrowskiej, „Mała architektura” Jerzego Kelnera, „Pàczkujàca ró˝a” Ewy Misterki, „Idealna symetria” Ewy Olek oraz „Pomaraƒczowa” Anny Wróblewskiej-Bielec. Najlepsze prace zostanà opublikowane w formie plenerowej wystawy fotograficznej, eksponowanej na terenie Parku Âlàskiego w roku 2018. Organizator zaprasza wszystkich uczestników na spotkanie podsumowujàce konkurs, które odb´dzie si´ w piàtek, 6 paêdziernika, o godz. 17 w budynku Fundacji Park Âlàski, przy alei Gwiazd 2. ■

Zdjęcie Wiesławy Chrzanowskiej „Po prostu róża” zdobyło największy aplauz jurorów i zostało uznane za najlepsze w konkursie

ogród różany

19

W

Fotografia „Popołudnie w parku” Marty Dąbrowskiej także urzekła jurorów

obiektyWach

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

kRólowa kwiatów Na zdjęciach PRezeNtuje Się okazale i doStojNie. świetNie to widać, kiedy ogląda Się FotogRaFie NadeSłaNe Na koNkuRS „RóŻe PaRku śląSkiego”, któRy zoStał oStatNio RozStRzygNięty.

Druga z prac Marty Dąbrowskiej – „Przejażdżka Elką”. Oba zdjęcia tej autorki otrzymały taką samą ilość punktów i zajęły drugie miejsce w konkursie „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

śląskie eko

nr 09/2017

gazetaParkowa

IV

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PoWietrze będzie czySte ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dzięki inwestycjom ze środków unijnych poprawi się jakość powietrza w naszym regionie. wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w katowicach podpisał umowę z tauron ciepło na kwotę ponad 141 milionów złotych. dzięki tym pieniądzom będą realizowane projekty ograniczające niską emisję.

Witold Szwedkowski z Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Łukasz respondek

b

´dzin, Chorzów, Dàbrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec, Czeladê, Siemianowice Âlàskie i Âwi´tochłowice – w tych oÊmiu miastach zlokalizowane sà zakłady, w których realizowane b´dà inwestycje poprawiajàce jakoÊç powietrza. UnowoczeÊnionych zostanie 855 w´złów cieplnych, prawie 100 km sieci ciepłowniczej ulegnie modernizacji, a o około 50 tysi´cy ton dwutlenku w´gla zmniejszy si´ emisja gazów cieplarnianych.

zarzàdu Tauron Polska Energia. – Dzi´ki prowadzonym kampaniom oraz zaanga˝owaniu organizacji społecznych i władz samorzàdowych, zauwa˝amy rosnàce zainteresowanie poszukiwaniem nowych rozwiàzaƒ dla ogrzewania. TYCHY JUŻ MAJĄ Warto zaznaczyç, ˝e tylko w tym roku WFOÂiGW w Katowicach zawarł umowy na ponad 180 milionów złotych na inwestycje o wartoÊci ponad 380 milionów złotych. Unijne fundusze popłyn´ły ju˝ m.in. do Tychów, Bytomia, Tar-

STOP NISKIEJ EMISJI Dofinansowanie oÊmiu projektów b´dzie realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji. Jest on cz´Êcià projektu Grupy Tauron Oddychaj Powietrzem i ma na celu likwidacj´ emisji szkodliwych zanieczyszczeƒ, pochodzàcych ze spalania Êmieci i złej jakoÊci paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie, popraw´ jakoÊci powietrza w aglomeracji Êlàsko-dàbrowskiej. Łàczna wartoÊç Êrodków finansowych, przewidzianych na t´ realizacj´, to około 250 milionów złotych, z czego wartoÊç dofinansowania z WFOÂiGW w Katowicach wyniesie ponad 141 milionów złotych. Dofinansowanie b´dzie pochodziç ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci. – Ju˝ od 2012 roku Tauron anga˝uje si´ w działania edukacyjne, które wskazujà na zagro˝enia z niskiej emisji – mówi Filip Grzegorczyk, prezes

Lepsza jakoÊ powietrza to cel współpracy WFOÂiGW z Tauronem ///////////////////////////////////////////////////// nowskich Gór, Piekar Âlàskich, Chorzowa. – To nie wszystko – podkreÊla Andrzej Pilot, prezes WFOÂiGW w Katowicach. – Aby poznaç tylko tegoroczny, konkretny wkład funduszu w kompleksowe rozwiàzywanie problemu tzw. niskiej emisji, nale˝y równie˝ doliczyç blisko 26 milionów złotych, skierowanych do gmin na programy jej ograniczania oraz ponad 4,2 miliona złotych na dofinansowanie wymiany pieców, tzw. „kopciuchów” w ramach naszego programu Smog Stop. ■

eko-koNiec lata w zoo tegoroczny koniec lata okazał się być bardzo udany dla śląskiego ogrodu zoologicznego. Na wybiegach pojawiły się nowe zwierzęta, świętowano pierwsze urodziny żyrafy, a na koniec hucznie uczczono światowy dzień Pandy małej. Zwierz´ce urodziny i mi´dzynarodowe Êwi´ta w Âlàskim Ogrodzie Zoologicznym to okazja nie tylko do podziwiania ciekawych gatunków, ale tak˝e zasi´gni´cia wiedzy na temat tych zagro˝onych wygini´ciem. Tak było równie˝ podczas

dRzewa jia Haxia Jia i Wenqi Jia, choç majà takie samo nazwisko, nie sà rodzeƒstwem ani nawet dalszymi krewnymi. Owszem, ich ojcowie byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, a obie rodziny ˝yły blisko siebie, ale to tylko „przypadkowa zbie˝noÊç nazwisk”. A mo˝e przeznaczenie. Lecz o tym za chwil´. Obydwaj Jia pochodzà z prowincji Hebei, w północno-wschodnich Chinach. Okolica, w której si´ wychowali i w której nadal mieszkajà, w poczàtku trzeciego milenium, nie przypominała tej z wczeÊniejszych lat. Mieszkaƒcy wspominali, ˝e niegdyÊ było tam du˝o drzew, ˝yło mnóstwo królików i liczne gatunki ptaków, a rzeki zapełniały ryby i krewetki. W roku 2000 krajobraz był jednak ponury jak nigdy dotychczas i niemal pozbawiony ˝ycia. Przyczyna? Tak jak zawsze – rabunkowe gospodarowanie zasobami naturalnymi, konsumowanie ich szybciej, ni˝ byłyby w stanie si´ odbudowaç. Wszystko w imi´ zysku i wygody. Ale cofnijmy si´ jeszcze na chwil´ w przeszłoÊç, by przywołaç pewne przykre zdarzenia, które zbli˝yły do siebie dwóch przyjaciół. Haxia Jia w roku 2000 stracił w wypadku wzrok. Gdy dowiedział si´, ˝e nigdy ju˝ nie b´dzie widział, chciał popełniç samobójstwo. Szczególne wsparcie dostał od Wenqi Jia, osoby od lat ˝yjàcej z niepełnosprawnoÊcià. W roku 1965, gdy Wenqi miał trzy lata, dotknàł stacji transformatorowej, stracił r´ce. W roku 2001 powiedział do przyjaciela: b´dziesz moimi r´kami, a ja twoimi oczami. I choç zdawało si´ to niemo˝liwe, ju˝ rok póêniej zacz´li sadziç drzewa. W pierwszym roku zasadzili ich 800, ale prze˝yły dwa. KtoÊ osamotniony w swoim dziele uznałby to za katastrof´ i druzgocàcà pora˝k´, jednak nie Haxia i Wenqi! Z takim baga˝em osobistych doÊwiadczeƒ, có˝ mogłoby ich zniech´ciç? Zacz´li szukaç przyczyn niepowodzenia, obmyÊlali rozwiàzania i znaleêli merytoryczne wsparcie u naczelnika swojej wsi. Nauczyli si´ stosownych do gatunku technik ukorzeniania sadzonek. Poznali technik´ sadzenia i piel´gnowania młodych drzewek. Tak wyposa˝eni, wrócili do swojego zaj´cia. DziÊ, okolica ich osady, to kilka tysi´cy wspólnie posadzonych drzew. Korzystajà na tym wszyscy. I to ma sens. Ale oni ju˝ wczeÊniej go podchwycili i dostrzegli.

Edytor.net

Âwiatowego Dnia Pandy Małej, którego obchody odbyły si´ krótko po kolejnych urodzinach najmłodszej z chorzowskich ˝yraf – Luny. Jednak koniec lata upływał w ogrodzie nie tylko pod znakiem zabaw, ale tak˝e narodzin. Na Êwiat przyszła sika wietnamska, a dwa tygodnie póêniej urodziły si´ kolejne dwa młode tego gatunku. To wydarzenie zaskakujàce, gdy˝ samice siki rodzà swoje młode zwykle na przełomie lutego i marca. Nowym mieszkaƒcem zoo została równie˝ 5-letnia samica geparda – Mambo, która przyjechała do Chorzowa z ogrodu zoologicznego w Opolu. Za jakiÊ czas samica dołàczy do mieszkajàcych obecnie na sàsiednim wybiegu samców – Ignisa i Mai.

JeÊli nie udało Wam si´ w tych dniach odwiedziç zoo, to nic straconego! Âlàski Ogród Zoologiczny zaprasza ju˝ 1 paêdziernika na Êwi´towanie Dnia Zwierzàt. To kolejna ju˝ okazja do spotkania z opiekunami, którzy opowiedzà m.in. o tym, co jadajà w´˝e i dokàd „odlatujà” na zim´ ptaki mieszkajàce w zoo. Szczególnà atrakcjà w tym dniu b´dzie powrót do zoo hipopotama Hipolita. W pawilonie, w którym pomieszkiwał jeszcze rok temu, o godzinie 11, zostanie odsłoni´ty medalion wykonany z jego głowy. Dokładny program imprezy znajdziecie na stronie: www.zoo.silesia.pl.

Hipopotam Hipolit był jednym z najbardziej znanych mieszkańców śląskiego zoo „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”

Śląskie zoo


10

gazetaParkowa nr 09/2017 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reklama

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ię s y m j a k Spot ie przy kaldw’s w M cD o n

a

®

Spróbuj jednej z naszyc naszych h świeżo mielonyc mielonych, h, aromatycznyc aromatycznych hk kaw. aw.. aw

Czarna

Flat White

Caramel Caramel Latte Latte Macchiato

ZA ZAPRASZAMY PRA S ZAMY D DO O RESTAURACJI RE S TAU RAC J I McDONALD’S McDONALD ’S •WC CHORZOWIE: HOR ZOWIE: UL. UL . K KATOWICKA ATOWICK A 118 118 • W KATOWICACH: K ATOWICACH: U UL. L . UŁAŃSKA U Ł AŃSK A 4 4,, U UL. L . ROLNA RO LN A R RÓG ÓG WOŹNICZKI WOŹ N I C Z K I 1 15 5 2017 McDonald’s McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych towarowych zastrzeżone. © 2017

Orange Mocha


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reklama

nr 09/2017

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11


12

gazetaParkowa nr 09/2017 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reklama

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gazeta Parkowa - Wrzesień 2017 [WYDANIE SPECJALNE]  

w numerze między innymi: Stadion Śląski czeka na Ciebie; Zapraszam na Stadion - rozmowa z Wojciechem Saługą, Marszałkiem Województwa Śląskie...

Gazeta Parkowa - Wrzesień 2017 [WYDANIE SPECJALNE]  

w numerze między innymi: Stadion Śląski czeka na Ciebie; Zapraszam na Stadion - rozmowa z Wojciechem Saługą, Marszałkiem Województwa Śląskie...

Advertisement