Page 1

20 listopada 2019

Bezpłatny miesięcznik Parku Śląskiego w Chorzowie

Park Śląski z nową jakością Przywrócić blask Parkowi Śląskiemu – to jedno z najważniejszych zadań podejmowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego w ostatnich miesiącach. Z sukcesem, bo pierwsze efekty prac widać już doskonale na parkowych alejach. Symbolem zmian stała się jedna z najpiękniejszych rzeźb parku – Karolinka przy wjeździe głównym. Obiekt, przez lata niszczejący, dzisiaj cieszy oczy po zakończonym remoncie. Kolejne wielkie inwestycje przed nami – Park Śląski po prostu pięknieje.


2

Rok Zarządu Województwa

gazetaParkowa nr 11/2019

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WAŻNY CZAS DLA PARKU ŚLĄSKIEGO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MODERNIZACJA PARKU ŚLĄSKIEGO TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH PROCESÓW REALIZOWANYCH DZIĘKI WSPARCIU ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. OSTATNIE MIESIĄCE BYŁY W TYM KONTEKŚCIE SZCZEGÓLNIE ISTOTNE, A PIERWSZE EFEKTY PRAC INWESTYCYJNYCH SĄ JUŻ W PARKU DOSKONALE WIDOCZNE. BARDZO DOBRZE ODEBRANE ZOSTAŁY TAKŻE INICJATYWY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA, UWZGLĘDNIAJĄCE SILNY GŁOS SPOŁECZNY. Rafał Zduńczyk

Łukasz Buszman INWESTYCJE

by proces zmian w Parku Śląskim miał pełny wymiar, biorący pod uwagę niezwykle ważne opinie mieszkańców regionu, marszałek Jakub Chełstowski powołał w maju Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego, wskład której weszło sześć osób, przedstawicieli stowarzyszeń oraz środowisk skupionych wokół parku: Elżbieta Mądry, prezes Zarządu Stowarzyszenie Nasz Park; Łukasz Korsak, Społeczność Ratujmy Park Śląski; Dariusz Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Parku Śląskiego; Anna Poraj, prezes Zarządu Fundacja Park Śląski; Anna Peterko, komendant Śląskiej Chorągwi ZHP; Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Zadaniem Rady jest opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych naobszarze parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi narzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej irozrywkowej kompleksu.

A

Akcja sadzenia drzew okazała się dużym sukcesem społecznym i frekwencyjnym Rafał Zduńczyk

APEL I OKRĄGŁY STÓŁ

To nie jedyna inicjatywa społeczna. Dużo uwagi poświęcone zostało trosce o zielony potencjał kompleksu, także w kontekście terenów bezpośrednio z nim graniczących, a historycznie wchodzących w jego skład. Planowana była na nich wycinka drzew, z późniejszym przeznaczeniem terenu pod zabudowę. Z inicjatywy marszałka, podczas sesji sejmiku 24 czerwca, radni przyjęli apel, w którym zwrócili się do włodarzy miast ościennych Parku Śląskiego o szczególną ochronę tej przestrzeni, uwzględniającą sąsiedztwo tak szczególnego kompleksu przy planowaniu inwestycji czy prac związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Dwa dni po głosowaniu ws. apelu, w Sali Sejmu Śląskiego zorganizowany został Okrągły Stół dla Parku Śląskiego, który stał się szeroką debatą o przyszłości tego miejsca oraz próbą wypracowania wspólnych rekomendacji, dotyczących planowanych inwestycji na jego obszarze. Oprócz marszałka Jakuba Chełstowskiego i prezesa parku Tomasza Papaja w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk społecznych, samorządowcy, naukowcy, a także przedsiębiorcy. Rozmawiano nie tylko o zagrożeniach, jakie stoją

Prace inwestycyjne w parku pełną parą ruszyły latem przed parkiem w najbliższych latach, ale też o projektach rozwojowych i możliwościach pozyskania dodatkowego finansowania, by to miejsce było jeszcze bardziej konkurencyjne. Frekwencyjnym sukcesem okazała się akcja „Razem dla Parku Śląskiego”, zorganizowana napoczątku sierpnia. Wramach tego przedsięwzięcia, w kilku miejscach posadzono 1327 drzew – dokładnie tyle, ile planowanych było do wycięcia przy parkowych granicach.

Co niezwykle istotne, pod opieką Komitetu Sterującego trwały w ostatnich miesiącach intensywne prace nad uruchomieniem szeregu inwestycji w ramach projektu modernizacji Parku Śląskiego. Latem ruszyły pierwsze prace przy remoncie rzeźby Karolinka i modernizacji alejek przy wjeździe od centrum handlowego i w okolicach Dużej Łąki. One są już na ukończeniu, a symbolem początku zmian stała się właśnie Karolinka – dzisiaj już odnowiona, która cieszy oczy każdego, kto do parku dociera wjazdem głównym. Kolejka inwestycji, które będą realizowane w najbliższych miesiącach, cały czas się wydłuża. Ogłoszono już przetargi na przywrócenie na mapę parku ogrodu japońskiego oraz remont Świątyni Petrycha i uregulowanie gospodarki wodnej. Wkrótce mają się rozpocząć roboty związane z montażem oświetlenia na alei Leśnej, a także wyburzanie kotłowni na terenie starego ogrodnictwa, które umożliwi nową adaptację tego miejsca. Ponadto Park Śląski ogłosił dwa dialogi techniczne. Pierwszy dotyczy wykonania rozbudowanej aplikacji mobilnej, która umożliwi wprowadzenie wielu nowinek technicznych. Dzięki niej użytkownicy będą mogli m.in. dokonać zakupu biletów lub zaplanować swoją wizytę w Parku Śląskim. Według założeń, aplikacja ma mieć elementy grywalizacji oraz wykorzystywać najnowsze dostępne technologie do informowania użytkowników o promocjach oraz ciekawych miejscach. Drugi dialog techniczny dotyczy wybudowania wodnego placu zabaw „Od maluszka do staruszka”. Warto wreszcie wspomnieć, że mijający sezon upływał w parku pod znakiem szeregu ciekawych wydarzeń. Znanych już: „Śniadania na trawie” czy „Muzycznego Bukietu Róż”, ale też nowych, jak „Fest Festival”. Co istotne, rola parku staje się coraz bardziej widoczna na arenie międzynarodowej, dzięki uczestnictwu w projekcie europejskim UL2L. Jego celem jest wypracowanie jak najlepszych wytycznych do opieki nad miejskimi terenami zielonymi, a obok Parku Śląskiego, tworzą je przedstawiciele parków angielskich, niemieckich, szwedzkich, łotewskich i włoskich. ■

Rafał Zduńczyk

MARSZAŁEK NA STRAŻY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kontrola i audyt przeprowadzone zostały m.in. w Muzeum Śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego niemal rok temu zapowiedział, że w każdej jednostce podległej Urzędowi Marszałkowskiemu przeprowadzona zostanie kontrola i audyt działalności. Właśnie poznaliśmy wyniki tych czynności z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego oraz Muzeum Śląskiego. W obu przypadkach dochodziło do rażących nieprawidłowości. W efekcie Zarząd Województwa rozpoczął procedury odwołania ze stanowiska dyrektora Artura Borowicza oraz dyrektor Alicję Knast. O tym, że obie jednostki powinny zostać skontrolowane informowały między innymi funkcjonujące w nich związki zawodowe. Zgodnie z kompetencjami postępowanie uruchomili pracownicy Wydziału Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej oraz Wydziału Audytu. Kontrolerzy i audytorzy Urzędu Mar szałkowskiego realizowali swoje czynności przez wiele miesięcy, gdyż zakres prac był bardzo szeroki. W takich sytuacjach nie chodzi jednak o pośpiech, ale o rzetelność i dogłębną analizę dokumentacji. Wyniki kontroli i audytu wskazały, że zarówno w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym jak też w Muzeum Śląskim do-

chodziło do niegospodarności. Dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Mar szałkowskiego nie pozostawiają złudzeń. W Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie zamówień publicznych czy postępowaniu przetargowym. Dotyczyły one również kwestii dysponowania majątkiem jednostki. Dyrektor Borowicz będąc radnym jest chroniony przepisami prawa. Dlatego Zarząd Województwa wystąpi do Rady Miasta Dąbrowa Górnicza z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego odwołanie. Wystąpienie pokontrolne wykazało również szereg problemów w funkcjonowaniu Muzeum Śląskiego m.in. naruszenie ustawy o rachunkowości, rozbieżności w protokołach za wykonane usługi ze stanem faktycznym, czy utylizacji wartych kilkaset tysięcy wystaw bez żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Muzeum nie naliczało kar umownych. Oprócz rozpoczęcia procedury odwołania ze stanowisk dyrektorów władze województwa będą również kierować wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz rozważane jest zawiadomienie do prokuratury. S.G.


Rok Zarządu Województwa ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 11/2019

gazetaParkowa

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3

PRZEZ OSTATNI ROK INTENSYWNIE PRACOWALIŚMY /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ROZMOWA Z JAKUBEM CHEŁSTOWSKIM, MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. UMWŚ

– Minęło dwanaście miesięcy, odkąd stanął Pan na czele nowego Zarządu Województwa Śląskiego. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan ten mijający rok? Co udało się zrobić, jakie wyzwania wciąż przed nami? – To był bez wątpienia bardzo intensywny czas. Zależy nam na tym, żeby region się rozwijał. Jednak by tak się stało, konieczna jest przemyślana i konsekwentna polityka władz, zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społecznym. Śląskie to wyjątkowy region w skali kraju. Z jednej strony utożsamiany z przemysłowym dziedzictwem, które przez dziesięciolecia kształtowało jego rozwój i wizerunek, ale z drugiej nowoczesne, zielone i kreatywne miejsce. Naszym celem jest wsparcie tych gałęzi przemysłu, które mogą zapewnić nam przewagę konkurencyjną w Europie. Zmagamy się z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, ale także z procesami, które one generują – z problemem depopulacji i smogiem. Musimy podejść do tego kompleksowo i zadbać o „jakość życia”, to ona decyduje o tym, czy chcemy żyć, rozwijać się i zakładać rodziny w województwie śląskim. Pierwszy budżet otrzymaliśmy niejako po poprzednikach, jednak staraliśmy się tak operować środkami, by zrealizować stawiane przed regionem cele. Dowodem na to jest zwiększenie środków na kulturę. Zawsze podkreślam, że u podstaw wszystkich naszych działań stoi człowiek. – Poprawa jakości życia to niezwykle pojemne pojęcie. Jakie są najważniejsze działania, które pozwolą zrealizować ten cel? Na pierwszy plan wysuwa się walka z niską emisją? – Bez wątpienia to jedno z kluczowych wyzwań w kontekście przyszłości regionu, jednak warto uzmysłowić sobie, że to nie jest problem, z którym uporamy się z dnia na dzień. Nie ograniczymy niskiej emisji za pomocą doraźnych działań, potrzeba współpracy na różnych szczeblach i konsekwentnych, wieloaspektowych rozwiązań. Oprócz zmian technologicznych, konieczne są nowe regulacje prawne, propagowanie ekologicznych postaw i edukacja, szczególnie w młodym pokoleniu. Nie odejdziemy od przemysłu, to on przez lata budował siłę gospodarczą i tożsamość regionu, ale musimy stawiać na nowe technologie i innowacje w tym obszarze. Dostrzegam tu szansę dla naszych firm. Wierzę, że możemy stać się pod tym względem polską „Doliną Krzemową”, opartą na wiedzy, innowacjach i kreatywności. Programy „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, to realne środki na działania związane z ograniczeniem niskiej emisji: termo-

tylko zawodowcy, ale również amatorzy. Uczestnicy Silesia Marathon podkreślają, że meta na bieżni Stadionu Śląskiego jest niezapomnianym przeżyciem i motywacją do przekraczania kolejnych granic. Stadion Śląski to również znakomita przestrzeń do organizacji wielkich wydarzeń kulturalnych. Spektakularne koncerty uznanych artystów, widowiska multimedialne, jak „Rapsodia Śląska” Jana A. P. Kaczmarka, zorganizowana z okazji obchodów stulecia wybuchu powstań śląskich i Sylwestrowa Moc Przebojów, przyciągają tysiące osób, które mogą spędzić czas w gronie najbliższych, bawić się i być dumnym z województwa śląskiego.

Zależy nam na tym, żeby region się rozwijał. Jednak by tak się stało, konieczna jest przemyślana i konsekwentna polityka władz, zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społecznym – ocenia marszałek Jakub Chełstowski modernizację budynków, wymianę źródeł ciepła i niskiej jakości kotłów. Dzięki współpracy ze stroną rządową, uzyskaliśmy dodatkowe 35 mln euro na walkę z niską emisją, dla gmin poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Pozyskaliśmy także 85 mln zł na odnawialne źródła energii, co dowodzi skuteczności naszych działań. Te pieniądze są przeznaczone na ochronę środowiska, walkę ze smogiem. Skorzysta z nich 27 gmin, zamiast 6 lub 7 z pierwotnej alokacji. To realne pieniądze na realne projekty, a nie surowe tabelki w zestawieniach. – Działania związane z ochroną środowiska, walka z niską emisją i rewitalizacja terenów poprzemysłowych mogą dać nowy impuls dla rozwoju województwa. Chcąc zatrzymać mieszkańców w regionie, trzeba myśleć także o przemyśle czasu wolnego, a pod tym względem województwo śląskie ma coraz więcej do zaoferowania. – To prawda. Atrakcyjne miejsca pracy i możliwości zawodowe są niezwykle istotne, ale o tym, czy chcemy wiązać swą przyszłość z konkretnym miejscem, decyduje dziś wiele czynników, w tym jakość transportu publicznego, edukacja, czy możliwość spędzania wolnego czasu. W najbliższych latach zainwestujemy w Parku Śląskim

ponad 400 mln zł. To wyjątkowe w skali europejskiej miejsce odwiedza rocznie 3 miliony osób. Naszym obowiązkiem jest zachowanie tej przestrzeni dla następnych pokoleń. W proces rewitalizacji parku włączamy społeczników i ludzi, którzy żyją parkiem. Oni są najbliżej tego miejsca, widzą, jak zmienia się na przestrzeni lat i wiedzą, czego brakuje w jego strukturze, żeby każdy z nas mógł czuć się w tej przestrzeni komfortowo. Wierzę, że dla nas wszystkich celem jest to, żeby park był zielony, ekologiczny i bezpieczny, choć z drugiej strony nie powinien stać w miejscu. Zmieniają się potrzeby ludzi, zmienia się świat i musimy za tymi zmianami nadążać. Wierzę, że będziemy dumni z tego miejsca. Podobnie, jak ze Stadionu Śląskiego, który jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych i najważniejszą lekkoatletyczną areną w kraju. Memoriały Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego ściągają najlepszych sportowców, gromadzą na trybunach tysiące kibiców i są dla województwa śląskiego szansą na promocję. To wielofunkcyjny obiekt, na którym mogą startować kolarze w ramach Tour de Pologne, ścigają się żużlowcy, mecze rozgrywa piłkarska reprezentacja Polski. Warto podkreślić otwartość tego obiektu, na którym startują nie

– „Rapsodia Śląska” była kulminacyjnym momentem obchodów Roku Powstań Śląskich, które miały w całym regionie duży rozmach i niespotykany charakter. Jakie miejsce w działaniach Zarządu zajmuje polityka historyczna? – Wiemy, że nie da się myśleć o przyszłości regionu, zapominając o jego historii. W tym roku obchodzimy stulecie wybuchu pierwszego z trzech powstań śląskich. Dzięki tym bohaterskim zrywom, region wrócił do Ojczyzny. Chcieliśmy, by te obchody były godne, a przekaz spójny i konsekwentny. Naszym celem było przypomnienie o tych ważnych wydarzeniach nie tylko mieszkańcom województwa, ale również naszym rodakom w całej Polsce. Stąd szereg inicjatyw, które pokazywały, że jesteśmy dumni z naszych przodków i ich wkładu w obecny kształt Polski. Cieszę się, że znaleźliśmy zrozumienie zarówno w kancelarii premiera, jak i prezydenta RP, a kulminacją wydarzeń była wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas której tysiące żołnierzy przemaszerowało ulicami Katowic, kłaniając się nisko śląskim powstańcom. Wszyscy poczuliśmy ogromną dumę, obserwując tłum ludzi, którzy z polskimi flagami w dłoniach, witali maszerujących żołnierzy. Jubileusz stulecia wybuchu powstań śląskich to ogrom wydarzeń, które odbywały się w całym województwie: konferencje naukowe, wystawy, rekonstrukcje historyczne, warsztaty, koncerty, w tym finałowy multimedialny spektakl na Stadionie Śląskim i skomponowany z tej okazji przez Jana A. P. Kaczmarka motyw muzyczny. Naszym celem jest ocalenie powstańców śląskich od zapomnienia, godne uczczenie ich pamięci i przypominanie o tych wielkich zrywach młodemu pokoleniu. Planujemy to czynić konsekwentnie przez kolejne lata. To część naszego dziedzictwa. Rozmawiał: S. G.


4

Rok Zarządu Województwa

gazetaParkowa nr 11/2019

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA, CZYLI CZYM WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W OSTATNICH DW /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TRUDNO WYBRAĆ TE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PIERWSZEGO ROKU KADENCJI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, KTÓREMU PRZEWODNICZY MARSZAŁEK JAKUB CHEŁSTOWSKI. LISTA BĘDZIE ZAWSZE SUBIEKTYWNA, BO W OSTATNICH MIESIĄCACH NIE BRAKOWAŁO DUŻYCH WYDARZEŃ, POSTĘPÓW W INWESTYCJACH, ZAANGAŻOWANIA W DUŻE I MAŁE PROJEKTY SPOŁECZNE CZY WSPARCIA DLA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH. PRZEŚLEDŹMY, CZYM WSPÓLNIE ŻYLIŚMY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PREZYDENT RP CZĘSTO NA ŚLĄSKU

Prezydent Andrzej Duda w Sali Sejmu Śląskiego wygłosił przemówienie z okazji 100-lecia wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Mówił m.in. o śląskim etosie, o wytrwałości powstańców oraz o znaczeniu Śląska dla całego kraju. Głowa państwa brała czynny udział w wielu uroczystościach, które w ostatnim roku odbyły się w naszym województwie. Prezydent Duda uczestniczył m.in. w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego oraz w ostatnim kongresie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Wyjątkowe przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda w Sali Sejmu Śląskiego

PARKOWY OKRĄGŁY STÓŁ I RADA SPOŁECZNA

Marszałek Województwa Śląskiego zorganizował Okrągły Stół dla Parku Śląskiego. Eksperci z różnych dziedzin i samorządowcy dyskutowali o jego największych problemach oraz o tym, jak powinna wyglądać jego przyszłość. Marszałek Jakub Chełstowski zdecydował też powołać Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego. W jej skład weszli społecznicy najbardziej zaangażowani w parkowe sprawy.

100-LECIE I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Widowisko „Rapsodia Śląska” było najważniejszym, kulturalnym elementem obchodów 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego

Mijający rok obfitował w wiele wydarzeń rocznicowych, przypominających 100-lecie wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Szczególnie artystycznego wymiaru te obchody nabrały 31 sierpnia. Na Stadionie Śląskim, po raz pierwszy wykonano wówczas, specjalnie skomponowaną na tę okazję przez laureata Oscara, Jana A. P. Kaczmarka, „Rapsodię Śląską”. Ten niezwykły spektakl muzyczny został połączony z multimedialnym widowiskiem, które przyciągnęło do „Kotła Czarownic” blisko 30 tysięcy osób. Na scenie pojawili się Monika Brodka, Miuosh, Grubson, Marcin Wyrostek, IGO, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, chórzyści i muzycy Filharmonii Śląskiej pod batutą dyrygent Moniki Wolińskiej wraz z udziałem wybitnego skrzypka Janusza Wawrowskigo.

WIERNI POLSCE

Ulicami Katowic z okazji Święta Wojska Polskiego przeszła Defilada „Wierni Polsce”. Wzięło w niej udział ok. 2,6 tys. żołnierzy. Goście zobaczyli też ponad 180 pojazdów, a uroczystościom przyglądało się ponad 200 tysięcy osób. Polska armia zaprezentowała najnowocześniejsze uzbrojenie oraz najlepsze jednostki wojskowe. Wydarzenie zostało przeniesione do stolicy naszego województwa z Warszawy z okazji 100-lecia wybuchu pierwszego powstania śląskiego.

Ponad 200 tysięcy osób oglądało Defiladę „Wierni Polsce” w Katowicach

Troska o jakość powietrza w regionie, to ważny element polityki obecnego Zarządu Województwa Śląskiego

Współpraca ze środowiskiem społecznym to ważny element działań, takich jak Okrągły Stół dla Parku Śląskiego

MILIONY NA WALKĘ ZE SMOGIEM

Województwo śląskie walczy z niską emisją. Jest pierwszym w kraju, które ze środków regionalnych, wspiera finansowo gminy woj. śląskiego, które chcą uczestniczyć w finansowanym z budżetu państwa programie „Stop Smog”. W wyniku podpisanych w sierpniu umów, do śląskich gmin trafi 147,5 mln zł unijnych dotacji, które zostaną wykorzystane na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.


Rok Zarządu Województwa //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ŻYŁO UNASTU MIESIĄCACH MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Do 30 listopada trwa głosowanie w pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego województwa śląskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest aż 10 milionów złotych. Weryfikację przeszły 134 wnioski. Zadania, które trafią do realizacji, będą znane do końca roku.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, mieszkańcy województwa mają szansę na partycypację w budżecie regionalnym

nr 11/2019

5

gazetaParkowa

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROGRAM DLA ŚLĄSKA

Program dla Śląska jest największym realizowanym przez rząd przedsięwzięciem polityki regionalnej w kraju. Inwestycje w poprawę jakości powietrza, nowoczesną energetykę, elektromobilność, zdrowie czy nowe drogi, pochłoną aż 55 miliardów złotych. Jego celem jest szybkie przestawienie lokalnej gospodarki na nowoczesne tory. W październiku premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zostały zatwierdzone kolejne projekty dla Śląska o wartości 5 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki i marszałek Jakub Chełstowski o sprawach regionu rozmawiali także w Parku Śląskim

Drogowy kręgosłup województwa wzbogacił się w tym roku o nowy odcinek autostrady A1, a kolejne odcinki dróg już są budowane albo projektowane

WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w województwie śląskim realizuje 26 projektów na drogach krajowych o łącznej wartości 318 milionów złotych. 7 projektów zostało już zakończonych, np. w Sosnowcu zmodernizowana została estakada drogi ekspresowej S1, w Nakle przebudowano wiadukt nad PKP w ciągu drogi krajowej 46. Trwają także prace na autostradzie A1. Od sierpnia 2019 można już jeździć nowym, 33-kilometrowym odcinkiem autostrady od węzła Pyrzowice do węzła Częstochowa Południe.

ŚLĄSKI ARENĄ WIELKICH WYDARZEŃ

ZESPÓŁ DS. REGIONÓW GÓRNICZYCH

Stadion Śląski stał się areną największych wydarzeń sportowych, kulturalnych i muzycznych w województwie śląskim. To na tym obiekcie odbyła się największa na Śląsku impreza sylwestrowa, dwa największe w Polsce memoriały lekkoatletyczne poświęcone Januszowi Kusocińskiemu oraz Kamili Skolimowskiej, a także mistrzostwa Europy na żużlu. W lipcu wspaniały koncert dał zespół Rammstein. Pewne jest również, że chorzowski gigant będzie gospodarzem nieoficjalnych mistrzostw świata w sztafetach 2021 – IAAF World Relays.

Rozpoczął prace Zespół Regionalny dla Inicjatywy Regionów Górniczych. Zespół jest nową inicjatywą zarządu województwa, która w sposób bezpośredni wiąże się z obecnością naszego województwa w Europejskiej Platformie współpracy dla regionów górniczych, będących w okresie transformacji. Zespołowi przewodniczy marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a do współpracy zaprosił przedstawicieli Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A., Głównego Instytutu Górnictwa, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Strefa Kultury i Muzeum Śląskie to świetne przykłady rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Najlepsi lekkoatleci świata gościli na Stadionie Śląskim m.in. na Memoriale Kamili Skolimowskiej

Oprac: LUK


6

Rok Zarządu Województwa

gazetaParkowa nr 11/2019

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JAN KAWULOK, PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PRACUJĄC DLA DOBRA WOJEWÓDZTWA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PIERWSZE SESJE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NOWEJ KADENCJI POŚWIĘCONE BYŁY UKONSTYTUOWANIU WŁADZ WOJEWÓDZTWA, WYBOROWI NOWEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ WŁADZ SEJMIKU. UMWŚ

iezwykle ważne były głosowania styczniowe, związane z uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok. W tym roku największe środki finansowe Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczył na transport i łączność (ok.641,6 mln zł), kulturę iochronę dziedzictwa narodowego (177,5 mln zł), oświatę i wychowanie (103,8 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (105,5 mln zł), kulturę fizyczną (32,1 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 69,9 mln zł). Uroczysty charakter miała sesja 20 maja, której tematem przewodnim było XII Metropolitalne Święto Rodziny „Rodzina – wspólnota pokoju”. Radni sejmiku jednogłośnie przyjęli wówczas oświadczenie dotyczące Rodziny jako wspólnoty pokoju. Z kolei w czerwcu radni nie tylko pozytywnie rozpatrzyli raport o stanie Województwa Śląskiego i udzielili zarządowi wotum zaufania, ale też przyjęli specjalny apel, wyrażający głęboką troskę o przyszłość Parku Śląskiego. Najważniejszym gościem podczas tegorocznych obrad sejmikowych, był prezydent Andrzej Duda, który wziął udział wsesji16 sierpnia, w100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. Podczas swojej wizyty w Katowicach, Prezydent złożył także wieńce na grobach Wojciecha Korfantego, Józefa Rymera i Konstantego Wolnego na cmentarzu przy ul. Francuskiej, a także odsłonił tablicę upamiętniającą 100-lecie powstań śląskich. S.G.

N

To był szczególny rok dla Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego, udało się podjąć szereg inicjatyw pozwalających na realizację ważnych projektów, takich jak Inicjatywa Sołecka czy program rocznicowych obchodów 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego. Efektywne założenia budżetowe przekładają się też na wdrożenie działań inwestycyjnych i społecznych. Sprawy województwa śląskiego są też coraz bardziej widoczne i doceniane na arenie ogólnopolskiej o czym świadczy wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego i historyczne wystąpienie.

WOJCIECH KAŁUŻA, WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

STAWIAMY NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DLATEGO AŻ 94,5 MLN ZŁ TRAFI DO MIESZKAŃCÓW REGIONU W RAMACH INWESTYCJI W OZE. UMOWY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PODPISALI W TEJ SPRAWIE MARSZAŁEK JAKUB CHEŁSTOWSKI, WICEMARSZAŁEK WOJCIECH KAŁUŻA ORAZ PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO, MIASTA I GMINY CZERWIONKA-LESZCZYNY ORAZ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO DS. EKOLOGII W ŻYWCU. UMWŚ

zięki tym inwestycjom, mamy szansę napoprawę jakości powietrza wcałym regionie, atakże podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego województwa. Warto przypomnieć, że w ramach konkursu, do Instytucji Zarządzającej RPO WSL, wpłynęło 125 wniosków ubiegających się o dofinansowanie w ramach poddziałania dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Eksperci ocenili pozytywnie 107 z nich. Wnioskowane dofinansowanie przekraczało jednak dostępną alokację, która pierwotnie wynosiła niespełna 76 mln zł. Zarząd Województwa Śląskiego wynegocjował dodatkowe 81,6 mln zł z budżetu państwa, dzięki czemu podwoił pulę dofinansowania dla projektów związanych zbudową iprzebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych wwojewództwie. Obecnie trwają prace nad tym, by tę kwotę potroić w przyszłym roku. Zwiększone środki na inwestycje w OZE pozwolą m.in. na montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego. Projekt realizowany jest w formule grantowej. S.G.

D

Niezwykle ważny z perspektywy regionu jest fakt, że udało się zwiększyć pulę środków przeznaczonych na Odnawialne Źródła Energii. To efekt zaangażowania władz województwa, ale też dużego wsparcia ze strony rządowej. Muszę pochwalić beneficjentów, którzy coraz lepiej i sprawniej przygotowują projekty. Cały czas pracujemy nad tym, żeby poprawiać jakość środowiska w regionie, a co za tym idzie, jakość życia mieszkańców, bo inwestycja w odnawialne źródła energii, to inwestycja w naszą przyszłość. Decyzja o wykorzystaniu wkładu krajowego w naborze wniosków w naszym regionie, jest w dużej mierze podyktowana istotnym wzrostem zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE. Niewątpliwie to zasługa szeroko prowadzonych kampanii na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, które realizuje rząd, jak i samorządy.


Rok Zarządu Województwa ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 11/2019

7

gazetaParkowa

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DARIUSZ STARZYCKI, WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ZE WSPARCIEM EKSPERTÓW /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ODPOWIADAJĄC NA OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW REGIONU I WPISUJĄC SIĘ W AKTUALNE TRENDY W ZAKRESIE MOBILNOŚCI, SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODEJMUJE SZEREG DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ. Park Śląski

Przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego założenia regionalnej polityki rowerowej wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych są niezwykle istotne z punktu widzenia naszego regionu. Dokument powstał na bazie wcześniej sporządzonych audytów i ekspertyz, w oparciu o zapisy regionalnych dokumentów strategicznych, ale przede wszystkim w wyniku szerokich konsultacji zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak i rowerowymi organizacjami społecznymi. Zależało nam na tym, by zaproponowane w nim rozwiązania były zgodne z aktualnymi trendami w zakresie mobilności i jednocześnie spełniały oczekiwania społeczne. Będą przecież służyły przede wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

tym roku przyjęte zostały założenia regionalnej polityki rowerowej wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych. Dokument zakłada stworzenie spójnego systemu takich tras – o wysokim standardzie i walorach komunikacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych, stanowiącego integralną część systemu transportowego województwa. System ten został zaprojektowany na bazie wcześniej sporządzonych audytów i ekspertyz oraz przy szerokim udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak i branżowych organizacji społecznych. Odsierpniabr.wszelkieplanydotyczącerealizacjiregionalnejpolitykirowerowej,sąteżkonsultowane zpowołaną prze marszałka województwa Śląską Radą Rowerową. Składa się ona zprzedstawicieli społecznych organizacji rowerowych ijest forum konsultacyjnym iopiniodawczo-doradczymwsprawachpolitykirowerowej. Województwo śląskie bierze także aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach rowerowych, między innymi uczestniczy w pracach nad stworzeniem międzyregionalnej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Odry – „Blue Velo” czy międzynarodowej trasy EuroVelo – Szlak Kultury Przemysłowej. Temu ostatniemu projektowi poświęcona była trzydniowa międzynarodowa konferencja państw Trójkąta Weimarskiego we wrześniu tego roku. Jest to pomysł połączenia trasami rowerowymi postindustrialnych regionów Europy. Zsamej nazwy wynika, że nie mogło zabraknąć tu Śląska. Oczywiście projektowanie i budowa tras rowerowych są kosztowne. Dlatego województwo bardzo intensywnie pracuje nad pozyskaniem środków unijnych narealizację swoich zamierzeń. S.G.

W

IZABELA DOMOGAŁA, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W TROSCE O ZDROWIE NAJMŁODSZYCH /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EKOLOGIA I ŚWIADOMOŚĆ WAGI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, TO ISTOTNY ELEMENT AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ W REGIONIE. STĄD POTRZEBA REALIZACJI KAMPANII EDUKACYJNYCH, TAKICH, JAK „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”. Rafał Zduńczyk

Dzieci są najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne i złą jakość powietrza. Chcemy uwrażliwić rodziców i nauczycieli jak ważna jest jakość powietrza dla zdrowia i życia. To jeden z istotnych elementów pracy, jaką podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego. Inicjatywa organizacji akcji „Mogę! Zatrzymać Smog” zaczyna się od rozmów z lekarzami, którzy sygnalizowali, że małe dzieci długo wychodzą z chorób dróg oddechowych, i że do szybszej rekonwalescencji może przyczynić się lepsza jakość powietrza w przedszkolach. Troska o najmłodsze pokolenia jest z punktu widzenia przyszłości regionu kluczowa, ma też ważny walor edukacyjny.

lacówki, które zakwalifikowały się do udziału w tej akcji, otrzymają pomoc w postaci oczyszczaczy powietrza (maksymalnie 5 na jedną placówkę). Rodzice przedszkolaków otrzymają również ulotki informacyjne na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze. W przedszkolach mają pojawić się też plakaty edukacyjno-informacyjne oraz tablice informacyjne o stanie jakości powietrza. Celem tej akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. W ramach kampanii zaplanowano konkurs dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć dla dzieci o tematyce zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją, zachowań prozdrowotnych. Koszt kampanii to ponad 1 mln zł, z czego 300 tys. zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. S.G.

P


8

Rok Zarządu Województwa

gazetaParkowa nr 11/2019

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BEATA BIAŁOWĄS, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Z MYŚLĄ O KAŻDEJ GMINIE REGIONU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NIE TYLKO TE DUŻE PROJEKTY, ALE TEŻ MNIEJSZE, REALIZOWANE W KAŻDEJ Z GMIN WOJEWÓDZTWA, MOGŁY LICZYĆ W TYM ROKU NA DOFINANSOWANIE. TO DZIĘKI KONKURSOWI „INICJATYWA SOŁECKA”, KTÓREGO CELEM STAŁO SIĘ UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM WPŁYWU NA ZAINWESTOWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. W TYM ROKU PULA ŚRODKÓW NA WYDATKI ZWIĄZANE Z KONKURSEM ZOSTAŁA USTALONA NA POZIOMIE 4,5 MLN ZŁ. UMWŚ

Jednym z priorytetów Zarządu Województwa Śląskiego obecnej kadencji jest zrównoważony rozwój. Zależy nam na tym, by wspierać nie tylko największe gminy, ale docierać również do tych niewielkich, stąd środki przeznaczone na konkurs „Inicjatywa Sołecka”. W tym roku do sołectw z regionu trafiło łącznie 4,5 mln zł, jednak pomysły, które zostały zgłoszone przez gminy, opiewały na kwotę ponad 10 mln zł. Widać zatem, że inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Najistotniejszą wartością projektu jest jego oddolny charakter, to, że sami mieszkańcy sołectw mogą zdecydować o tym, na co chcą przeznaczyć środki. Limit wsparcia dla gminy wynosił 60 tys. zł, a pomysły na ich wykorzystanie były bardzo zróżnicowane: od budowy i doposażenia placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, przez infrastrukturę parkingową i turystyczną, po zakup strojów i instrumentów dla zespołów ludowych.

pomoc finansową ze środków budżetu województwa, w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Na liście znalazło się 238 projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego. Dotyczyły one m.in. budowy i doposażenia placów zabaw, centrów rekreacji, budowy i remontów: chodników, infrastruktury parkingowej, obiektów małej architektury. Wśród wniosków złożonych przez sołectwa, dużym zainteresowaniem cieszyły się także inwestycje związane z rozwojem turystyki, krajoznawstwa i sportu. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć. S.G.

O

MICHAŁ WOŚ, CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PRIORYTETEM POTRZEBY MIESZKAŃCÓW /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDUKACJA, KOMUNIKACJA I TRANSPORT, TO TEMATY, W KTÓRE INTENSYWNIE ZAANGAŻOWANY BYŁ MICHAŁ WOŚ, JAKO CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. UMWŚ

Zarówno w samorządzie, jak i na szczeblu rządowym, zależy mi na pracy na rzecz Śląska. Wierzę, że nadal będziemy kontynuować proces naprawy regionu, by rozwijał się coraz lepiej. Byłem odpowiedzialny za cztery obszary: edukację, rolnictwo, tematykę drogową oraz kolejową. W pierwszym z nich niezwykle ważne było zainicjowanie działań pozwalających na wsparcie dzieci już od okresu przedszkolnego tak, aby nie ograniczało się ono tylko do stypendiów. Ponadto, rozpoczęliśmy projekt Inicjatywy Sołeckiej oraz sfinalizowaliśmy trudny kontrakt z firmą PESA w celu wyposażenia w nowy tabor Kolei Śląskich. Przeprowadziliśmy też duże przetargi na budowę ważnych dróg w województwie. Mój mandat radnego województwa nie wygasł, więc nadal, tu na Śląsku, współpracuję z władzami samorządowymi. Podkreślę – w bardzo dobrej atmosferze.

zakresie edukacji nadzorował realizację koncepcji reorganizacji sieci szkół policealnych Subregionu Zachodniego, a także reorganizacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w Bielsku-Białej i Katowicach. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół i placówek wojewódzkich, przyczynił się do zwiększenia nakładów na edukację o blisko 2 mln zł. W obszarze terenów wiejskich, nadał nowy wymiar inicjatywie sołeckiej, podjął decyzje o przeznaczeniu ze środków unijnych 29 milionów złotych na scalanie gruntów, przeznaczył 30 milionów złotych na lokalne drogi na obszarach wiejskich, przyczynił się do rozwoju gospodarstw edukacyjnych. W zakresie komunikacji i transportu, zaangażował się w rozwój kolejnictwa. Brał udział m.in. w akcji zorganizowania darmowych przejazdów na ferie, zakończył wymianę składów i sfinalizował kontrakt z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Przyczynił się do wprowadzenia jednego biletu w obrębie metropolii (Metrobilet) i Kolei Śląskich. Ponadto nadzorował największe przetargi inwestycyjne, m.in. mosty na drodze wojewódzkiej nr 919 czy inwestycje dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich nr: 791, 933, 913. Michał Woś jako Członek Zarządu Województwa Śląskiego pracował przez pierwsze pół roku obecnej kadencji. Został później powołany na ministra – członka Rady Ministrów. S.G.

W


śląskie docenione /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 11/2019

gazetaParkowa

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9

KORFANTY WRESZCIE W WARSZAWIE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Z UDZIAŁEM NAJWYŻSZYCH WŁADZ PAŃSTWOWYCH, MINISTRÓW, PARLAMENTARZYSTÓW, POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, SAMORZĄDOWCÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW, ODSŁONIĘTO W WARSZAWIE POMNIK WOJCIECHA KORFANTEGO. Tomasz Żak

ojciech Korfanty to wybitny polski polityk, przywódcaIIIpowstania śląskiego. Na uroczystość, pociągiem „Powstaniec Śląski”, pojechała blisko dwustuosobowa delegacja z naszego regionu, której przewodniczył marszałek Jakub Chełstowski. W pociągu Kolei Śląskich, który dla upamiętnienia 100-lecia powstań śląskich kursuje po naszym regionie, jechali m.in. radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, parafianie z diecezji z Szopienic, kombatanci, orkiestra górnicza, Zarząd Województwa Śląskiego oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Przedmszą prezydent RP Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą Wojciecha Korfantego, znajdującą się naścianie bocznej kościoła. – Fakt, że dziś Wojciech Korfanty jako jeden z założycieli II Rzeczypospolitej otrzymuje w Warszawie swój pomnik, jest znakiem czasu i więcej, wyrazem dziejowej sprawiedliwości – powiedział podczas kazania abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się przedpomnikiem Wojciecha Korfantego, który stoi u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola. – To moment, w którym w stolicy wolnego, su-

W

Pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie werennego, niepodległego polskiego państwa, w stolicy Rzeczypospolitej, w Warszawie, odsłaniamy pomnik jednego z Ojców naszej niepodległości, odzyskanej w 1918 roku, ale tak naprawdę

ukształtowanej tym ostatnim czynem zbrojnym, jakim było III powstanie śląskie – mówił podczas wystąpienia prezydent RP Andrzej Duda. Z kolei Feliks Korfanty, wnuk Wojciecha Kor-

fantego zaznaczył, że to bardzo wzruszający moment dla całej rodziny, ale i niepodległej Polski. Powiedział, że cieszy się, iż Wojciech Korfanty dołączył w ten sposób do innych polityków, którzy walczyli o Polskę. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali prezydent RP Andrzej Duda, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Feliks Korfanty. Następnie dokonano poświęcenia monumentu. Delegacje władz państwowych i samorządowych oraz przedstawiciele mieszkańców złożyli wieńce. Hołd Wojciechowi Korfantemu oddali m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami, marszałek Jakub Chełstowski oraz samorządowcy z naszego regionu. – Odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego pięknie wpisuje się w 100-lecie powstań śląskich. Ten patriota i jeden z ojców niepodległości zasługuje na szczególną pamięć. W końcu po latach zabiegów różnych środowisk politycznych i społecznych ze Śląska, powstał wyjątkowy pomnik. Jest to symboliczny sygnał i znak, że historia zatoczyła koło, a Warszawa przypomniała sobie o naszym wspaniałym bohaterze – skomentował marszałek Jakub Chełstowski. Ostatnim punktem obchodów był występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Wojciech Korfanty dołączył tym sam do alei Ojców Niepodległości, obok m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa. S. G.

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE DLA SZTOLNI KRÓLOWA LUIZA Mat. prom.

29 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W PARYŻU ODBYŁA SIĘ CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO – EUROPA NOSTRA 2019, NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWEGO WYRÓŻNIENIA W DZIEDZINIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W EUROPIE. WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW, W KATEGORII KONSERWACJA, ZNALAZŁA SIĘ SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA W ZABRZU. Dodatkowo, spośród wszystkich 25 zwycięzców, jury ekspertów izarząd organizacji Europa Nostra, wybrało 7 laureatów Grand Prix. Sztolnia Królowa Luiza znalazła się również w tym zaszczytnym gronie. To jeden zobiektów funkcjonujących wra-

mach Muzeum Górnictwa Węglowego wZabrzu – instytucji kultury Miasto Zabrze, współprowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego – To dla regionu powód do dumy. Widać, że synergia podmiotów przynosi konkretne efekty. To wyjątkowe wyróżnienie, jesteśmy na etapie rozmów z Komisją Europejską i ten obiekt idealnie wpisuje się w nasze plany związane z rewitalizacją. To, co zostało tu stworzone, jest wyjątkowe w skali Europy – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. Zwycięzców ogłosili Placido Domingo, Prezydent organizacji Europa Nostra i Tibor Navracsics, Komisarz Unii Europejskiej do spraw Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. W ceremonii wręczania nagród uczestniczyło ponad 1000 osób, między innymi wysokiego szczebla przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, państw członkowskich, a także wiodący przedstawiciele organizacji dziedzictwa kulturowego z całej Europy. S. G.

Sztolnia Królowa Luiza to jedno z najciekawszych turystycznie miejsc na mapie województwa śląskiego


10

Śląskie muzyczne

gazetaParkowa nr 11/2019 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TVP

MŁODE GWIAZDY MUZYKI POJAWIĄ SIĘ NA ŚLĄSKU Tak będzie wyglądała scena na konkursie w Arenie Gliwice

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUROWIZJA JUNIOR ZAWITA DO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO! DZIĘKI WYGRANEJ REPREZENTANTKI POLSKI, ROKSANY WĘGIEL, W KONKURSIE EUROWIZJI JUNIOR W 2018 ROKU ORAZ WSPARCIU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, TEGOROCZNA EDYCJA KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM REGIONIE, W GLIWICACH. GOSPODARZEM I ORGANIZATOREM 17. EDYCJI KONKURSU PIOSENKI EUROWIZJI JUNIOR JEST TELEWIZJA POLSKA WRAZ Z EUROPEJSKĄ UNIĄ NADAWCÓW (EBU). PARTNERAMI WYDARZENIA SĄ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE I MIASTO GLIWICE. TVP

Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i Roksana Węgiel – tercet, który poprowadzi konkurs Eurowizji Junior

onkurs Piosenki Eurowizji Junior to jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Biorą w nim udział wykonawcy w wieku od 9 do 14 lat, pochodzący z krajów członkowskich EBU. Impreza wspiera talent i toruje drogę do muzycznej kariery młodych wokalistów na świecie.

K

DZIEL SIĘ RADOŚCIĄ

Główny cel, przyświecający Eurowizji Junior, to poczucie jedności, przyjaźni oraz wspólnej zabawy, jaką dzielą uczestnicy konkursu irzesze ich fanów. Hasło tegorocznej, 17. edycji wydarzenia, to „Share The Joy” („Dziel się radością”). Wyraża ono myśl, byśmy odłożyli nachwilę

swoje smartfony i komputery, a wraz z nimi codzienne troski. I oddali się –razem zmłodymi artystami – wspólnemu celebrowaniu radości. W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział 19 państw. Polskę reprezentować będzie Viki Gabor – laureatka programu „Szansa na sukces. Eurowizja Junior”. Młoda wokalistka zaśpiewa na gliwickiej scenie piosenkę „Superhero”. Pozostali uczestnicy konkursu to przedstawiciele Albanii, Armenii, Australii, Białorusi, Francji, Gruzji, Kazachstanu, Walii, Irlandii, Macedonii Północnej, Włoch, Holandii, Ukrainy, Rosji, Malty, Portugalii, Hiszpanii oraz Serbii. W ramach 17. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbędą się dwa koncerty: finał jurorski w sobotę 23 listopada i koncert finałowy

w niedzielę 24 listopada. Widowisko będzie miało imponującą oprawę, przygotowaną przez zespół najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Dyrektorem Artystycznym widowiska jest Konrad Smuga. Autorem scenografii – Giorgos Stylianou Matsis. Za choreografię koncertu odpowiedzialny jest Agustin Egurrola. Muzykę skomponował Gromee. Konkurs poprowadzą utalentowani konferansjerzy, doskonale znani z anten Telewizji Polskiej. Ceremonię Otwarcia w dniu 18 listopada poprowadzi Mateusz Szymkowiak. Gospodarzami Koncertu Finałowego 24 listopada będą Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i Roksana Węgiel, która jest jednocześnie Ambasadorką tegorocznej edycji Eurowizji Junior. EUROWIZJA W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu tegorocznej edycji Eurowizji przez władze województwa śląskiego, organizatorzy zdecydowali o przeprowadzeniu finału właśnie w naszym regionie – w gliwickiej Arenie. – Bardzo się cieszę, że kolejne ważne wydarzenie o skali ponadnarodowej, odbywa się w naszym województwie. Oczy kilkunastu milionów widzów przed telewizorami oraz w internecie będą śledziły rywalizację młodych wokalistów, a dzięki dobrej współpracy z TVP, wczasie programu uda się nam także wspaniale zaprezentować atrakcje województwa śląskiego – mówi marszałek Jakub Chełstowski. Konkurs Eurowizji Dzieci to także jedno znajważniejszych wydarzeń organizowanych przez Telewizję Polską. – Telewizja Polska jest w pełni przygotowana na to wspaniałe wydarzenie, przygotowujemy się do Konkursu z wielkim zaangażowaniem i pasją. Cieszymy się, że Gliwice, miasto w pięknym, historycznym regionie, jakim jest Śląsk, będzie naszym partnerem w tym przedsięwzięciu. Arena Gliwice to znakomity obiekt, z którym wiążemy nadzieje na rewelacyjne, rozrywkowe widowisko – podkreślił Jacek Kurski prezes TVP. Młodzi artyści z Europy, Azji i Australii, wraz z towarzyszącymi im delegacjami, podczas swojego pobytu w naszym regionie, odwiedzą Palmiarnię w Gliwicach oraz Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. Widzowie przedtelewizorami również będą mieli okazję poznać najciekawsze miejsca w województwie, takie jak Sztolnia Królowa Luiza, Zamek Ogrodzieniec czy Góra Żar, a wszystko to za sprawą krótkich filmowych wizytówek, jakie będziemy mieli okazję oglądać przed każdym konkursowym występem. Mat. org. Zdjęcia: Tomasz Żak/UMWŚ

SYLWESTER PONOWNIE NA ŚLĄSKIM! Ponad 41 tysięcy osób witało nowy, 2019 rok podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie Was jeszcze więcej, bo… Śląski po raz kolejny stanie się gospodarzem największej imprezy w regionie! Sylwestrowa zabawa w Kotle Czarownic odbywała się w ubiegłym roku po raz pierwszy i cieszyła ogromnym zainteresowaniem zarówno gości na stadionie, jak i widzów przed telewizorami. – Atmosfera była fantastyczna, a impreza bezpieczna, dzięki czemu mogliśmy w dobrych nastrojach przywitać nowy rok. Cieszę się, że pomysł organizacji sylwestrowej

zabawy na Stadionie Śląskim się sprawdził i mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie kontynuowany – zapowiadał wówczas marszałek Jakub Chełstowski i słowa dotrzymał. Już dzisiaj możemy Was wszystkich zaprosić na wielką imprezę, zaplanowaną 31 grudnia 2019 roku na Stadionie Śląskim. Będzie to kolejna okazja do wspólnej zabawy, złożenia gorących życzeń, a także wysłuchania wielu muzycznych hitów. O szczegółach wydarzenia przeczytacie w kolejnym wydaniu Gazety Parkowej, ale już dzisiaj rezerwujcie czas na stadionowe party na pożegnanie roku. S. G.

Stadion Śląski po raz kolejny będzie gospodarzem największej, sylwestrowej zabawy w regionie

Rok temu najlepsze, noworoczne życzenia na Śląskim składało sobie 41 tysięcy osób


Śląskie muzyczne /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 11/2019

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11


12

Śląskie na topie

gazetaParkowa nr 11/2019 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUDŻET OBYWATELSKI – GŁOSUJEMY! /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DO 30 LISTOPADA MOŻNA GŁOSOWAĆ NA ZADANIA ZGŁOSZONE W I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI WYBIERAĆ SPOŚRÓD KILKUDZIESIĘCIU ZADAŃ, WŚRÓD KTÓRYCH ZNALAZŁY SIĘ M.IN. ZAJĘCIA EDUKACYJNE, TURNIEJE SPORTOWE, KONCERTY ORAZ PIKNIKI RODZINNE. DO ROZDYSPONOWANIA JEST 10 MILIONÓW ZŁOTYCH! Park Śląski

ieszkańcy zgłosili 140 zadań, z których 134 trafiło do weryfikacji merytorycznej. Dwie trzecie z nich zostało zakwalifikowane do kolejnego etapu i trafią pod głosowanie. Największym zainteresowaniem cieszyła się pula wojewódzka. Znajdują się w niej m.in. propozycje działań infrastrukturalnych na rzecz wybranych jednostek wojewódzkich. Oprócz tego, mieszkańcy będą mogli wskazać zadania z pul podregionalnych, które ich zdaniem są najpotrzebniejsze lub najbardziej interesujące. O ich głosy zawalczą np. warsztaty z robotyki dla dzieci, cykle wycieczek historycznych, turniej hokejowy dla dzieci, imprezy promujące śląskie dziedzictwo. Kilka zgłoszonych projektów to propozycje dla seniorów, nie brakuje także pomysłów na promowanie wybranych szlaków turystycznych – kajakowych i pieszych. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy województwa – niezależnie od wieku. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować raz, oddając jeden głos na zadania w puli wojewódzkiej oraz trzy głosy na zadania w pulach podregionalnych. Głosowanie prowadzone będzie elektronicznie – w czasie jego trwania, można oddawać głosy zapośrednictwem strony: bo.slaskie.pl. Zainteresowani mogą także zagłosować wmobilnych punktach głosowania. 10 takich punktów znajdzie się na terenie całego województwa – przede wszystkim w instytucjach kultury, m.in. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Zamku Cieszyn oraz Muzeum Górnośląskim, a także w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania, są zamieszczane na stronie: bo.slaskie.pl. Co ważne – w listopadzie zaplanowane są trzy wydarzenia, podczas których promowany będzie Budżet Obywatelski. Najbliższe odbędzie się w dn. 22-23 listopada w Galerii Sfera w Bielsku-Białej, a kolejne 29 i 30 listopada w Galerii Agora w Bytomiu. Wyniki głosowania poznamy do 31 grudnia 2019 r. Zadania, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w poszczególnych pulach, zostaną zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w 2020 roku. S. G.

M

Głosować na najlepsze, budżetowe projekty, mogą wszyscy mieszkańcy województwa

W WALCE O CZYSTY SPORT

MISS POLSKI W KATOWICACH

ŚLĄSKI PATENT NA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA WZIĄŁ UDZIAŁ W OTWARCIU ŚWIATOWEJ KONFERENCJI ANTYDOPINGOWEJ W KATOWICACH

FINAŁ KONKURSU MISS POLSKI 2019 ODBĘDZIE SIĘ W KATOWICACH 8 GRUDNIA.

O POTENCJALE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA DYSKUTOWALI UCZESTNICY PANELU, W RAMACH ODBYWAJĄCEJ SIĘ W KATOWICACH KONFERENCJI CYBERSEC 2019.

To największa tego typu konferencja w historii. W uroczystym otwarciu wydarzenia, obok prezydenta RP Andrzeja Dudy, uczestniczyli również m.in. szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, minister sportu i turystyki Witold Bańka, a także marszałek Jakub Chełstowski. Województwo Śląskie było partnerem konferencji. Piąta Światowa Konferencja WADA dotycząca dopingu wsporcie odbyła się w dniach 5-7 listopada 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym wKatowicach. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele ruchu sportowego, rządów oraz krajowych iregionalnych organizacji antydopingowych zcałego świata. Wśród najważniejszych decyzji, które zapadły wjej trakcie, było zatwierdzenie Światowego Kodeksu Antydopingowego 2021 oraz wybór władz Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Prezydentem WADA zostanie Witold Bańka. S. G.

To będzie kolejna, duża impreza, która dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pojawi się w naszym regionie. Poprzednie edycje wydarzenia odbywały się wKrynicy-Zdroju, ale8 grudnia najpiękniejsze Polki pojawią się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To już 30. Edycja konkursu Miss Polski, a transmisję z wydarzenia oglądać będzie można w telewizji Polsat. Dzięki organizacji tak dużych, medialnych przedsięwzięć, województwo śląskie może prezentować swoje walory turystyczne igospodarcze dużo szerszej publiczności. Ato przekłada się na konkretne korzyści. Dość powiedzieć, że w 2018 roku śląskie odwiedziło 5 mln gości, którzy zostawili tu5 mld zł. Jeszcze lepszy wizerunek naszego regionu zpewnością sprawi, że będzie ich coraz więcej. S. G.

GAZETA PARKOWA wyd. 10/2019 Wydawca: Park Śląski w Chorzowie Redakcja: aleja Różana 2, 41-501 Chorzów

Tel. 601 472 618, fax. 032 790 53 76 E – mail: gazeta@parkslaski.pl Redaktor naczelny: Łukasz Buszman Zespół: Łukasz Respondek Redakcja i korekta: Aneta Bergieł

Wśród uczestników sesji, znaleźli się eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa, przedstawiciele firm informatycznych i środowiska naukowego. Samorząd województwa reprezentowała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Uczestnicy spotkania próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy województwo śląskie może stać się polską cyber valley i na ile dynamicznie rozwijający się w regionie sektor ICT, z wykwalifikowaną kadrą specjalistów i zapleczem naukowo-badawczym, może przyczynić się do wzrostu branży cyberbezpieczeństwa. Jednym z kluczowych zagadnień była również współpraca między światem nauki, samorządu i biznesu w kwestiach związanych z rozwojem cyberbezpieczeństwa. S. G.

Projekt: EMILDESIGN Redakcja graficzna: Marek Michalski Dział sprzedaży reklam: Katarzyna Zazgórnik-Sitz, tel. 666 031 465

Miesięcznik w nakładzie: 100 tys.egzemplarzy Gazeta Parkowa także w internecie na: www.parkslaski.pl Kolejny numer Gazety Parkowej ukaże się: 20 grudnia 2019 r. Okładka: Park Śląski


nr 11/2019

I

gazetaParkowa

śląskieeko

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KWIATY NAGIETKA IDEALNE DO KĄPIELI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KATARZYNA HOŃSKA-GUZIK PROWADZI W FUNDACJI PARK ŚLĄSKI ZAJĘCIA Z EKOLOGII, DENDROLOGII I ZIELARSTWA. TO KOLEJNY EDUKATOR, Z KTÓRYM ROZMAWIAMY W RAMACH NASZEGO CYKLU „EKO-PARKOWI”. Park Śląski

Rozmawiał: Łukasz Respondek – W tym roku, do planu fundacyjnych zajęć weszło zielarstwo. Z jakim odbiorem wśród dzieci spotkały się te warsztaty? –Dzieci lubią zajęcia praktyczne, kiedy mogą wszystkiego dotknąć, powąchać, zobaczyć. Przednaszą siedzibą przyalei Gwiazd, mamy posadzone zioła wdonicach. Uczestnicy zajęć mogą ich dotknąć, powąchać. Mogą również zobaczyć, jak wyglądają wnaturze. Odniedawna jest możliwość skorzystania zbroszury edukacyjnej, która jest przydatna zwłaszcza późną jesienią izimą, kiedy tych ziół nie ma. Cel zajęć jest natomiast jasno sprecyzowany: chcemy pokazać dzieciom, że rośliny, które napierwszy rzut oka

strzeni parku, jego urokowi i specyfice, dzieci lepiej przyswajają tę wiedzę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Różnorodność roślinna jest tutaj ogromna. Na niewielkim obszarze, nie zapuszczając się wcale daleko, można poprowadzić bardzo efektywne zajęcia, podczas których dzieci mogą zobaczyć przyrodę oraz to, jak wpływają na nią warunki atmosferyczne. – W trakcie zajęć spaceruje pani z uczestnikami warsztatów po parku. Co najczęściej pani im pokazuje? – Różnego rodzaju rośliny. Głównie drzewa: lipy, brzozy, klony, dęby. Ale też stokrotki i pokrzywy. Opowiadam, jakie mogą mieć zasto-

Chcemy pokazać dzieciom, że rośliny, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak chwasty, są roślinami zielnymi, które mają mnóstwo ciekawych właściwości wyglądają jak chwasty, są roślinami zielnymi, które mają mnóstwo ciekawych właściwości. – Do czego na przykład można je wykorzystać? – Podczas moich zajęć pokazuję głównie, jak wykorzystać zioła w kosmetyce. Kwiaty nagietka dodajemy do musujących kul kąpielowych. To jedna z prostszych rzeczy, którą mogą wykonać dzieci praktycznie w każdym wieku. Podczas naszych spotkań prezentuję, jak w praktyce wygląda zastosowanie takich ziół. Wykorzystujemy też różnego rodzaju olejki roślinne do przygotowania balsamu do ust. – I dzieci sobie z tym radzą? – Tak, wystarczy, że słuchają poleceń. To naprawdę nie są trudne czynności. Wymagają jedynie trochę uwagi. Dzięki wyjątkowej prze-

sowanie w kosmetyce oraz przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Przybliżam właściwości roślin trujących, mówię, co zrobić po kontakcie z nimi. Nie sposób ominąć domków dla owadów, które ustawione są wokół siedziby fundacji. Tutaj dzieci poznają użyteczność owadów zapylająch oraz naszych rodzimych biedronek. – A co panią w tym parku zaskakuje najbardziej? – Park jest otoczony trzema mocno zurbanizowanymi miastami. Wchodząc tu, można wyłączyć się od pędu życia, które zostaje za granicą parku. Różnorodność roślinna jest tu ogromna, a przeciętny spacerowicz pewnie nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Na mnie, jako na przyrodniku, skala tego wszystkiego robi niesamowite wrażenie. ■

Dzięki wyjątkowej przestrzeni parku, jego urokowi i specyfice, dzieci lepiej przyswajają wiedzę – ocenia Katarzyna Hońska-Guzik „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


II

śląskie eko

gazetaParkowa nr 11/2019

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZESZYTY Z WODNYMI STWORAMI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FUNDACJA PARK ŚLĄSKI, DZIĘKI WSPARCIU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH, WYDAŁA NOWE ZESZYTY EDUKACYJNE. MOŻNA W NICH ZNALEŹĆ INFORMACJĘ O WODNYCH STWORACH, CIEKAWOSTKACH ZIELARSKICH I FOTOGRAFOWANIU PRZYRODY. Łukasz Respondek undacja wydała już kilkanaście zeszytów. Ich tematyka jest ściśle związana z tym, co dzieje się podczas zajęć edukacyjnych, które odbywają się w siedzibie organizacji, przy alei Gwiazd. – Dziecko, które wychodzi z naszych zajęć, jest zazwyczaj zafascynowane poruszanym zagadnieniem. Książeczka ma pomóc w utrwaleniu, zapa-

F

miętaniu, ale też poszerzeniu zdobytej wiedzy – podkreśla Anna Poraj, która przygotowywała wydawnictwa. – Autorzy wykonali tę pracę społecznie. Dzięki ich eksperckiej wiedzy, powstały publikacje, które w przystępny sposób przekazują praktyczne informacje – dodaje. Pierwsza z wydanych pozycji opowiada o wodnych stworach inawiązuje dowarsztatów hydrobiologicznych. Jej autorką jest doktorantka Uniwersytetu Śląskiego Klaudia Cebulska. Zeszyt traktuje głów-

Park Śląski

nie o organizmach, które można spotkać w Parku Śląskim. Druga książeczka, „Ciekawostki zielarskie”, jest uzupełnieniem warsztatów zielarskich, które prowadzi Katarzyna Hońska-Guzik. Trzecia pozycja, dotyczy zkolei fotografowania przyrody. – Potrzeba jej powstania wyniknęła z „Eko-spotkań”. Zawsze robiliśmy je po to, aby zachęcić ludzi do fotografowania przyrody – tłumaczy Poraj. – Uczestnicy często pytają, jak to właściwie robić. Dlatego nasz fundacyjny fotograf przyrody

Park Śląski

Park Śląski

Książeczka o ciekawostkach zielarskich to uzupełnienie warsztatów prowadzonych przez Fundację Park Śląski

Barbara Bacler-Żbikowska napisała mały poradnik dla początkujących. „Ciekawostki zielarskie” i „Wodne stwory” są skierowane głównie do dzieci, natomiast „Mały poradnik początkującego fotografa przyrody” bardziej przyda się dorosłym. Wszystkie zeszyty są nieodpłatnie wręczane uczestnikom zajęć, warsztatów i konkursów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi publikacjami, warto napisać maila na adres: fundacja@parkslaski.pl.

„Wodne stwory” – wydawnictwo skierowane do najmłodszych dzieci

Za merytoryczny zakres „Małego poradnika początkującego fotografa przyrody” odpowiadała Barbara Bacler-Żbikowska

Rafał Zduńczyk

CZŁOWIEK DLA PRZYRODY FUNDACJA PARK ŚLĄSKI JUŻ PO RAZ PIĄTY ZORGANIZOWAŁA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „PRZYRODA BEZ CZŁOWIEKA. CZŁOWIEK BEZ PRZYRODY”. Wzięło w niej udział prawie stu uczestników reprezentujących uczelnie wyższe: Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium Śląskie, placówki edukacyjne województwa śląskiego i ekologiczne organizacje pozarządowe. W sesjach plenarnych zostało wygłoszonych dziesięć referatów, a w sesjach posterowych zaprezentowano 22 plakaty. Konferencja organizowana była w partnerstwie i przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz firmy szkoleniowo-doradczej Moderator sp z o.o. we Wrocławiu i firmy PwC Service Delivery Center w Katowicach. – Dużo rozmawialiśmy o tym, jak przygotować młode pokolenie do zmian klimatycznych, które idą, jak zabezpieczyć im jak najlepszy i najdłużej istniejący świat, mimo tych zaniedbań – wyjaśnia Anna Poraj. Wśród wniosków wypracowanych podczas konferencji, sporo było o zaniedbaniach w ochronie przyrody i naszej planety. (luk)

Konferencja Fundacji Park Śląski zorganizowana została po raz piąty „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


reklama ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 11/2019

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13


14

gazetaParkowa nr 11/2019 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reklama ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Profile for Park Śląski

Gazeta Parkowa Listopad 2019  

Gazeta Parkowa Listopad 2019  

Advertisement