Page 1

22 grudnia 2017

Bezpłatny miesięcznik Parku Śląskiego w Chorzowie

CZAS ŚWIĄTECZNYCH BOHATERÓW To oni zmieniają nasz świat na lepsze. Społecznicy, aktywiści, wolontariusze. Spotkali się na gali Lokalnych Bohaterów w Muzeum Śląskim, której gościem specjalnym był Jurek Owsiak. Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dla wielu inspiracją, stąd tak szerokie, społeczne zaangażowanie w orkiestrową akcję. Jej finał czeka nas 14 stycznia także na Stadionie Śląskim, gdzie zagoszczą gwiazdy takie jak Miuosh czy NeuOberschlesien – zapraszamy!


2

rozmowa miesiąca

gazetaParkowa nr 12/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Archiwum rodzinne

PRZYJACIELE ZNÓW WYSTĄPIĄ DLA KAMILI Bardzo zależy nam, by podczas mitingu pokazać sportowców niepełnosprawnych, uhonorować ich niesamowite poświęcenie i trud – mówi Robert Skolimowski (na zdjęciu z córką)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NA STADIONIE ŚLĄSKIM, 22 SIERPNIA, ODBĘDZIE SIĘ MEMORIAŁ KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. O TYM WYDARZENIU ORAZ O WSPOMNIENIACH ZWIĄZANYCH Z KAMILĄ, ROZMAWIAMY Z JEJ OJCEM, ROBERTEM SKOLIMOWSKIM, PREZESEM FUNDACJI JEJ IMIENIA.

ka˝dy mógł przyjÊç, powiedzieç o swoich sukcesach i pora˝kach. Złapaç drugi oddech.

rozmawiał: Łukasz Respondek – Święta oraz okres noworoczny sprzyjają refleksji i wspomnieniom. W Państwa domu powracają zapewne te dotyczące Kamili? – To wszystko dzieje si´ u nas na bie˝àco. Przy ró˝nych okazjach zastanawiamy si´, co w danej chwili by powiedziała, co zrobiła, jaka byłaby jej reakcja. W Wigili´ zawsze zostawiamy dla niej miejsce. Rozmów na temat Kamili równie˝ nie unikamy. Kiedy jednak przygotowujemy jakieÊ wydarzenie, nie ma za bardzo na to czasu. JesteÊmy zaj´ci doprowadzeniem wszystkiego do szcz´Êliwego koƒca. Ale ju˝ w trakcie imprezy lub zaraz po jej zakoƒczeniu, takie myÊli si´ oczywiÊcie pojawiajà. Nie ˝yjemy jednak wspomnieniami. To, co si´ stało, ju˝ nam troch´ spowszedniało, po prostu musimy z tym ˝yç. – Pamięć o naszej najmłodszej polskiej mistrzyni olimpijskiej jest wciąż żywa. W ubiegłym roku w Warszawie otwarto rondo jej imienia… – Takie inicjatywy, jak patronackie przedszkola, ulice, oczywiÊcie bardzo nas cieszà. JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e si´ pojawiajà. – Memoriał był pierwszą z nich? – Zacz´ło si´ od spontanicznego spotkania kilka miesi´cy po jej Êmierci. ZaprosiliÊmy głównie przyjaciół Kamili, czyli Êrodowisko zwiàzane z rzutami. Byli z nami m.in. Piotrek Małachowski, Tomek Majewski, Wiola Pot´pa. Âmierç mojej córki, dla wszystkich, którzy si´ tam pojawili, była du˝ym ciosem. Zresztà wczeÊniej Kamila sama organizowała spotkania po zakoƒczeniu sezonu. Stanowiły swoiste podsumowanie, gdzie

– Zatem spotkanie przyjaciół urosło do rangi jednej z największych lekkoatletycznych imprez w Polsce? – Na poczàtku, przez dwa, trzy lata, była to raczej impreza, na której dobrzy znajomi mogli si´ spotkaç, troch´ porzucaç, powspominaç, po prostu porozmawiaç. Z czasem ranga tego wydarzenia rosła. Lekkoatleci majà doÊç napi´te kalendarze. Ich udział w takiej imprezie musi nieÊç równie˝ okreÊlony cel czysto sportowy. Od kilku lat memoriał odbywa si´ tu˝ po zakoƒczeniu mistrzostw. Przyje˝d˝ajà na niego najlepsi zawodnicy, którzy majà okazj´ zrewan˝owaç si´ swoim konkurentom kilka tygodni albo nawet dni po tej rywalizacji. Od pewnego czasu obsada imprezy jest bardzo silna. W ubiegłym roku zdarzyło si´, ˝e musieliÊmy odmawiaç kilku zagranicznym zawodnikom, bo nie byliÊmy w stanie ich przyjàç. Niedawno nasz memoriał, w Êwiatowych biuletynach był opisywany jako ciekawostka lekkoatletyczna. Obecnie aspirujemy do rangi mitingów lekkoatletycznych, pokroju tych organizowanych w Londynie, Berlinie czy Ostrawie. – Dużą szansą dla memoriału może być zmiana lokalizacji. Stadion Śląski to typowy obiekt lekkoatletyczny, jedyny tak duży w kraju. – JesteÊmy nim zachwyceni. Jest ogromny i przestrzenny. Stadion Narodowy wyglàda przy nim jak obiekt kameralny, dodatkowo dostosowanie tego ostatniego do funkcji lekkoatletycznej, pochłaniało nam 50 procent bud˝etu. Âlàski otwiera nam wiele nowych mo˝liwoÊci. W Warszawie w ogóle nie było

GAZETA PARKOWA wyd. 12/2017 Wydawca: Park Śląski w Chorzowie Redakcji: aleja Różana 2, 41-501 Chorzów Tel. 601 472 618, fax. 032 790 53 76

E – mail: gazeta@parkslaski.pl Redaktor naczelny: Łukasz Buszman Sekretarz redakcji: Łukasz Respondek Zespół: Ewa Kulisz, Wojciech Zamorski Redakcja i korekta: Aneta Bergieł

biegów. Tu na pewno si´ pojawià, choç nie ukrywam, ˝e zamierzamy bardziej eksponowaç dyscypliny rzutowe, które na innych imprezach bywajà niedopieszczone. Bardzo zale˝y nam te˝ na pokazaniu sportowców niepełnosprawnych. W ten sposób, honorujàc ich niesamowite poÊwi´cenie i trud, chcemy zach´ciç do pracy młodych ludzi, aby zobaczyli, ˝e jak ma si´ naprawd´ wa˝ny cel, wszelkie przeszkody i bariery sà do pokonania. Zresztà takà zasadà kierowała si´ w swoim ˝yciu moja córka. – Nasz region długo czekał na porządną lekkoatletyczną imprezę. Można się spodziewać gwiazd? – W przyszłym roku na Âlàsku odb´dà si´ dwa du˝e wydarzenia lekkoatletyczne. Poza naszà imprezà, na czerwiec jest przecie˝ planowany Memoriał Janusza Kusociƒskiego. Sami jesteÊmy ciekawi, z jakim przyj´ciem i zainteresowaniem si´ spotkamy. Co do gwiazd, przypomn´ tylko, ˝e dwa lata temu goÊciliÊmy Usaina Bolta. Sportowych celebrytów tego formatu mo˝e nie b´dzie, ale na pewno przyjedzie spora cz´Êç medalistów Mistrzostw Europy w Berlinie. ■ Bilety na Memoriał im. Kamili Skolimowskiej kosztują 15 złotych. Można je kupić w serwisie www.ebilet.pl.

Projekt: EMILDESIGN Redakcja graficzna: Marek Michalski Dział sprzedaży reklam: Katarzyna Zazgórnik-Sitz, tel. 666 031 465

Miesięcznik w nakładzie: 50 tys.egzemplarzy Gazeta Parkowa także w internecie na: www.parkslaski.pl Kolejny numer Gazety Parkowej ukaże się: 26 stycznia 2018 r. Zdjęcie na okładce: Łukasz Widziszowski/WOŚP


wydarzenia //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2017

gazetaParkowa

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3

SPĘDŹ ŚWIĘTA W PARKU Edytor.net

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Park Śląski na każdą pogodę – główne hasło promocyjne Parku Śląskiego jest aktualne również w okresie świąteczno-noworocznym. Jeżeli zastanawiacie się, z jakich atrakcji można skorzystać w tym okresie, mamy dla Was krótki przewodnik. Łukasz Respondek wi´ta Bo˝ego Narodzenia i okres noworoczny, to magiczne chwile, okazja do nadrobienia tych wszystkich rzeczy, na które nie mamy czasu na co dzieƒ – podkreÊla Łukasz Buszman, rzecznik prasowy Parku Âlàskiego. – Przede wszystkim w sferze ˝ycia rodzinnego. W te wyjàtkowe dni, zach´camy do bycia ze sobà, spacerów i korzystania z parkowych uroków.

Ś

ŻYWA SZOPKA Tradycyjnie w okresie bo˝onarodzeniowym, Âlàski Ogród Zoologiczny zaprasza do oglàdania ˝ywej szopki. W drewnianej stajence, sàsiadujàcej z pawilonem dydaktycznym, zobaczymy Âwi´tà Rodzin´ w towarzystwie Trzech Króli oraz ˝ywych zwierzàt – osiołków, owieczek i alpak. Szopk´ mo˝na odwiedzaç do 7 stycznia. Bilet do zoo kosztuje 5 złotych. Przy okazji warto zajrzeç do budynku papug. Pod koniec listopada do Chorzowa przyjechała kakadu ró˝owa. Na wolnoÊci ptak ten jest spotykany w Australii. Niestety, jest gatunkiem nielubianym przez rolników. Stada tych ptaków cz´sto wyrzàdzajà szkody w uprawach polowych.

ch´ci i uznania. Mo˝na przebiec 7, 14, 21, 28, 35 lub 42 kilometry. Warunkiem sklasyfikowania jest ukoƒczenie ka˝dej rozpocz´tej p´tli. Informacje o biegu pod numerem tel. 602 600 289. ŚWIĄTECZNA KOLEJKA W okresie Êwiàteczno-noworocznym, mo˝na tak˝e skorzystaç z „Elki” i podziwiaç park w zimowej odsłonie. Od 23 do 25 grudnia, kolejka b´dzie nieczynna, ale ju˝ w drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz 29 i 30 grudnia, ma kursowaç od godz. 10 do 17. Z u˝ytku wyłàczona b´dzie te˝ od 31 grudnia do 4 stycznia. Ch´tni skorzystajà z przeja˝d˝ki ponownie od 5 do 7 stycznia (od godz. 10 do 17). Edytor.net

NOWOROCZNY BIEG 2018 rok w Parku Âlàskim, b´dzie mo˝na przywitaç na sportowo. W samo południe 1 stycznia, wystartuje Âlàski Noworoczny Maraton Cyborg. Ka˝dy uczestnik sam zdecyduje, jaki dystans pokona. Trasa biegnie p´tlà ok. 7 kilometrowà alejami Parku Âlàskiego. Wszyscy uczestnicy startujà wspólnie i pokonujà kolejne p´tle wedle

Bożonarodzeniowa szopka, to już tradycja śląskiego zoo GWIAZDY BETLEJEMSKIE

ZAJĘCIA NA STADIONIE

Najpopularniejszym seansem, który w przerwie Êwiàtecznej proponuje swoim widzom Planetarium Âlàskie, jest „Gwiazda Betlejemska”. Podczas seansu publicznoÊç dowie si´ m.in., czy Gwiazda Betlejemska rzeczywiÊcie była kometà, która zwróciła uwag´ m´drców ze wschodu. Widowisko oglàdaç mo˝na 22 grudnia o godzinie 17, a tak˝e 2 i 4 stycznia oraz 6 stycznia (o godz. 11 i 15). Bilet normalny do planetarium kosztuje 12 złotych, ulgowy 6 złotych.

Przypominamy tak˝e o cyklicznych zaj´ciach, które odbywajà si´ na terenie Stadionu Âlàskiego i sà bezpłatne. B´dzie mo˝na z nich skorzystaç równie˝ w okresie mi´dzy Êwi´tami a Nowym Rokiem. 27 grudnia (Êroda) o godz. 17.30, zapraszamy na Nordic Walking. 28 grudnia (czwartek), równie˝ o godz. 17.30, odb´dà si´ z kolei zaj´cia z crossmintona.

ZIMOWY SKANSEN

Zwierzaki w szopce można odwiedzać do 7 stycznia

To miejsce w przerwie Êwiàtecznej tak˝e warto odwiedziç. Zimowa sceneria górnoÊlàskiej wsi ma swój niepowtarzalny klimat. Na Êwiàteczny spacer do skansenu mo˝na przyjÊç od 27 do 30 grudnia 2017 r. (bilety w cenie 8 i 6 zł) oraz od 3 do 8 stycznia 2018 r. (bilety w cenie 10 i 7 zł).

ZABAWY I KONCERTY W Êwiàteczno-noworocznej przerwie, mo˝na wreszcie poimprezowaç w kilku parkowych klubach i restauracjach. LeÊniczówka zaprasza na wyjàtkowy XVI Koncert Âwiàteczny, który odb´dzie si´ 27 grudnia. Zagrajà Jan Gałach i przyjaciele. Na swojà pasterk´ zaprasza natomiast klubokawiarnia Rebel Garden. Poczàtek w Wigili´, o 21. ■


4

Sport i rekreacja

gazetaParkowa nr 12/2017 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIEG WIOSENNY Z METĄ NA STADIONIE ŚLĄSKIM

Rafał Zduńczyk

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeżeli marzycie o tym, aby wbiec na metę po bieżni Stadionu Śląskiego, to 11 marca nadarzy się ku temu okazja. Bieg Wiosenny będzie pierwszym startem na 10 kilometrów i drugim w historii, który zakończy się na chorzowskim gigancie. Zapisy już ruszyły. Łukasz Respondek Biegu Wiosennym uczestnicy majà do pokonania 10 kilometrów. Od kilku lat to najpopularniejszy start, organizowany na alejach Parku Âlàskiego. Zwykle bierze w nim udział ponad 1000 osób, lecz w kolejnej edycji frekwencja mo˝e byç wy˝sza, ni˝ ta sprzed dwóch sezonów, kiedy startowało 1500 biegaczy. Teraz najwiekszà atrakcjà b´dzie na pewno meta na Stadionie Âlaskim. Zawodnicy najpierw pokonajà trasy parkowymi alejami, ale wyÊcig zakoƒczy si´ na Stadionie. To te˝ doskonała okazja, aby wypróbowaç nawierzchni´ Mondo bie˝ni lekkoatletycznej. – Nie ukrywam, ˝e liczymy na du˝e zainteresowanie – przyznaje Katarzyna Zazgórnik-Sitz. – Dystans jest uniwersalny. Dobry szczególnie po okresie zimowego roztrenowania, ale te˝ taki, do którego mo˝na si´ spokojnie przygotowaç.

W

Bieg wystartuje z Pól Marsowych o godzinie 11. Zawodnicy pokonajà całkowicie nowà, atestowanà tras´. – Zale˝ało nam, aby odÊwie˝yç formuł´ tego wydarzenia. Mamy nadziej´, ˝e atrakcyjna lokalizacja mety oraz nowa trasa, przyciàgnà ch´tnych, którzy jeszcze u nas nie startowali – mówi Zazgórnik-Sitz. Biuro zawodów b´dzie czynne w piàtek, sobot´ i niedziel´ (9, 10, 11 marca), jednak zapisy przyjmowane b´dà tylko w pierwsze dwa dni. W ostatnim, wydawane majà byç jedynie opłacone wczeÊniej pakiety startowe. Znajdà si´ w nich: napój, pamiàtkowy medal, posiłek regeneracyjny na mecie, gad˝et oraz oczywiÊcie chip i numer startowy z agrafkami. Opłata startowa wniesiona do 19 stycznia wynosi 40 złotych, do 23 lutego 50 złotych, a w biurze zawodów 60 złotych. Organizatorem imprezy jest Park Âlàski, a partnerem wydarzenia Stadion Âlàski. ■

Biegiem Wiosennym, tradycyjnie, wielu zawodników rozpocznie swój kolejny sezon

August Jakubik ULTRAMARATOŃCZYK, KTÓRY WSPIERA PARK ŚLĄSKI I STADION ŚLĄSKI W ORGANIZACJI BIEGU WIOSENNEGO

Bieg Wiosenny to niezwykła okazja, aby wypróbować nową bieżnię Stadionu Śląskiego. Ostatnie metry na tym obiekcie mogą być niezapomnianym przeżyciem. Przypomnę tylko, że już za kilka miesięcy na tej samej bieżni pobiegną najlepsi lekkoatleci świata. Na takich dużych stadionach zwykle kończą się tylko maratony lub półmaratony. My proponujemy dystans, który pokonać może właściwie każdy. Do jego rozpoczęcia zostały niecałe trzy miesiące. To wystarczający czas, aby dobrze się przygotować. Serdecznie zachęcam do udziału w naszych czwartkowych treningach biegowych, które rozpoczynamy o godzinie 18 w Gołębniku, a także na zajęcia wtorkowe, które o tej samej porze organizujemy na Stadionie Śląskim.

Stadion Śląski

ZAJRZYJ W NIEDOSTĘPNE ZAKAMARKI ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Podczas zwiedzania można również sprawdzić, jak wygląda z bliska murawa chorzowskiego giganta

Arena główna stadionu, szatnie reprezentacyjne, wystawa „Potęga emocji. Stadion Śląski 1956-2017” oraz posterunek policji, to najważniejsze punkty na trasie zwiedzania Stadionu Śląskiego. Zapraszamy do skorzystania z oferty i zobaczenia miejsc niedost´pnych podczas wielkich wydarzeƒ sportowych czy muzycznych, odbywajàcych si´ na obiekcie. Stadion mo˝na zwiedzaç od poniedziałku do piàtku, w godzinach 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, a tak˝e w pierwszà oraz trzecià sobot´ ka˝dego miesiàca, w godzinach 10-12, 12-14, 14-16, z wyłàczeniem 6 stycznia 2018 r. Zapisy odbywajà si´ drogà mailowà, pod adresem: rezerwacje@stadionslaski.pl. W ofercie jest równie˝ mo˝liwoÊç zwiedzania stadionu z przewodnikiem w j´zyku angielskim. Wi´cej informacji na stronie: www.stadionslaski.pl. Łukasz Respondek


Śląskie z bohaterami ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2017

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5 Edytor.net

LOKALNI BOHATEROWIE INSPIRUJĄ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

To dzięki ich aktywności i zaangażowaniu, nasze najbliższe otoczenie wygląda lepiej, a nasze działania są mądrze ukierunkowane. Wielu z nich zaproszono do Muzeum śląskiego na podsumowanie akcji „Lokalni bohaterowie inspirują”.

Chcemy nagrodzić ludzi, którzy zamiast siedzieć przed telewizorem, wolą robić coś dla siebie i innych – mówił podczas wręczania nagród Wojciech Saługa

Łukasz respondek

KIM SĄ LOKALNI BOHATEROWIE?

potkanie było Êwietnà okazjà do podzi´kowania osobom najbardziej zaanga˝owanym w działalnoÊç na rzecz społecznoÊci lokalnych i rozwój społeczeƒstwa obywatelskiego. SpoÊród blisko stu zgłoszeƒ, organizatorzy wybrali kilkadziesiàt osób, którym Marszałek Województwa Âlàskiego, Wojciech Saługa, wr´czył specjalne statuetki i podzi´kował za prac´ i zaanga˝owanie. – My, rzàdzàcy, nie mamy monopolu na wiedz´, dlatego wsłuchujemy si´ w głos ludzi, którzy chcà z nami zmieniaç nasze otoczenie. Stàd pomysł, ˝eby pokazaç ludzi odwa˝nych, nierzadko krnàbrnych i zwariowanych, którzy zamiast siedzieç przed telewizorem, wolà robiç coÊ dla siebie i innych – podkreÊlał Wojciech Saługa. GoÊciem specjalnym imprezy był Jerzy Owsiak, który motywował laureatów akcji do dalszych działaƒ. Wydarzenie było podsumowaniem całorocznego przedsi´wzi´cia „Âlàskie. Tu działamy”, na które składały si´ akcja „Lokalni bohaterowie inspirujà”, Lekcje Obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, warsztaty „Âlàskie bez smogu” oraz Samorzàdowa Akademia Umiej´tnoÊci dla urz´dników. ■

artur Szaflik

jacek bożek

szymon waluś

Fundacja „Leżę i pracuję”, niepełnosprawny właściciel agencji marketingowej

Założyciel i prezes Klubu Gaja

Współtwórca akcji Czyste Beskidy

Nie czuję się lokalnym bohaterem. Jestem raczej kimś, kto robi swoje i motywuje innych do działania. Chcę pokazać, że warto wierzyć w siebie i swoje pomysły zamieniać w czyny. Warto się spełniać, samorealizować. Oczywiście każdy powinien to robić zgodnie ze swoimi możliwościami i tym, na co pozwala mu sytuacja. Co motywuje mnie najbardziej? Zdecydowanie ludzie obok, przyjaciele, którzy nie odstępują mnie na krok.

Przez całe życie czuję się człowiekiem odpowiedzialnym za to, co robię. Jeżeli ktoś dostrzega, że to, co zostało zrobione ma jakiś sens dla lokalnej społeczności, bardzo się cieszę. Co jest najtrudniejsze? Bardzo często, jeżeli chodzi o ochronę przyrody czy środowiska, wchodzi się w konflikty. Przyroda sama się nie obroni. Musi za nią stanąć ktoś inny. Przyroda zwykle płaci za to, że człowiek potrzebuje przestrzeni. Ścierają się interesy różnych stron i bardzo trudno znaleźć kompromis.

Zawodowo pracuję jako urzędnik. Nie ukrywam, że trudne dla mnie jest tworzenie innowacyjnych rzeczy, właśnie przez sztywne ramy, ograniczenia, procedury. To dla mnie największe wyzwanie. Taka gala, to dla mnie duże wydarzenie. Pierwszy raz miałem okazję wystąpić publicznie w takiej formie. Każdy ma swoją motywację. Na w swojej drodze doświadczyłem też trudnych rzeczy. M. in. braku dostępu do dóbr kulturowych. Po powrocie ze studiów chciałem ułatwić tę drogę młodszym ludziom. Radzę im zawsze kierować się głosem serca.

S

Łukasz Widziszowski/WOŚP

WARTO BRAĆ Z NICH PRZYKŁAD //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rozmowa z Jurkiem Owsiakiem, dyrygentem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozmawiał: Łukasz Respondek – Dlaczego lokalni bohaterowie bywają skuteczniejsi niż różnego rodzaju instytucje? – Zawsze zaczyna si´ od tego, co jest obok – na moim osiedlu, mojej ulicy. To sà te miejsca, które najłatwiej nam pokochaç. LokalnoÊç kojarzy mi si´ ze społeczeƒstwem obywatelskim. Zamach na nasze małe ojczyzny jest najgorszym, co mo˝na sobie wyobraziç. Urz´dy i instytucje na ró˝nych szczeblach mogà nam pomóc, aby wyglàdały jak najlepiej. Ale impuls musimy daç sami. Dlatego wszystko, co wychodzi oddolnie i samodzielnie, jest Êwietne. Społeczeƒstwo obywatelskie to te˝ idea, która opiera si´ wszelkim zmianom politycznym. A pewne standardy powinny jednak pozostaç niezmienne, zbudowane przez ludzi. Najlepiej zrobià to właÊnie lokalni bohaterowie. PowinniÊmy z nimi trzymaç, słuchaç ich.

– 14 stycznia kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stworzyliście ją również jako społecznicy. Bez obywatelskiego zaangażowania, to przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie. – Poczàtki nigdy nie sà łatwe. Z nami wcale nie było inaczej. Prosz´ pami´taç, ˝e ta najwi´ksza w kraju zbiórka odbywa si´ w Êrodku zimy. Na pierwszà edycj´ mieliÊmy 50 tysi´cy serduszek. DziÊ drukujemy ich 35 milionów. OczywiÊcie zapraszam na imprez´ do Sosnowca, gdzie szykuje si´ najwi´kszy Finał na Âlàsku, ale zagramy te˝ w Warszawie i w ponad 1700 innych miejsc, nie tylko w Polsce, ale te˝ na całym Êwiecie. Kochajcie wolontariuszy, wrzucajcie pieniàdze do puszek, grajcie muzyk´ i cieszcie si´, bo finał jest takim dniem, w którym wszyscy jesteÊmy razem. Tradycyjnie, gramy do koƒca Êwiata i jeden dzieƒ dłu˝ej. – W Parku Śląskim prężnie działa grupa wolontariuszy-seniorów, którzy również angażują się podczas kolejnych finałów Orkiestry.

Społeczeństwo obywatelskie to idea, która opiera się wszelkim zmianom politycznym – mówi Jurek Owsiak

– Przez pi´ç lat graliÊmy dla seniorów. KupiliÊmy mnóstwo wspaniałego sprz´tu. Niestety, pan minister zdrowia troch´ si´ pogniewał na geriatri´ i nie wiem dlaczego, nie włàczył jej do sieci szpitali. Poczekamy rok i b´dziemy obserwowaç, jak to wszystko b´dzie funkcjonowaç w nowych realiach. Wolontariusze, bez wzgl´du na to, jakie macie kolory w sercu, jakie poj´cie o Êwiecie, jestem z Wami i bardzo Wam dzi´kuj´, ˝e jesteÊcie w parku i ˝e wspieracie Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy. Âciskam Was goràco. Pami´tajcie, najpierw Mieczysław Fogg, a póêniej rock and roll. ■


6

Śląskie dla seniora

gazetaParkowa nr 12/2017 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Slaskie.pl

SENIORZY! NOWE TECHNOLOGIE SĄ DLA WAS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Uczestnicy IV Forum Seniora byli zgodni: po aktywizacji osób starszych, czas na kolejny krok. Ich głos musi być bardziej słyszalny i dlatego mijający rok upłynął pod znakiem wsparcia potencjału, z jakim seniorzy codziennie angażują się w życie społeczne. Michał Tabaka koło 800 tys. uczestników plenerowych spotkaƒ w ramach projektu „Âlàskie dla seniora”; ponad 13 tys. wydanych Paszportów dla Seniora (specjalnie przygotowana na potrzeby osób starszych ksià˝eczka zdrowia, gdzie znajdujà si´ podstawowe informacje na temat schorzeƒ, które najcz´Êciej dotykajà osób 60+ oraz wskazówki, jak dbaç o zdrowie), a tak˝e przeszło 300 tys. wydanych Kopert ˚ycia (kart, w których podaje si´ informacje, dotyczàce jej właÊciciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, za˝ywane leki i uczulenia – informacje niezb´dne w razie koniecznoÊci dla słu˝b ratowniczych) – to wszystko jest dowodem, ˝e Êlàscy seniorzy proces aktywizacji majà ju˝ za sobà. Mi´dzypokoleniowym spoiwem – zdaniem uczestników IV Forum Seniora, organizowanego przez Urzàd Marszałkowski Województwa Âlàskiego w Mi´dzynarodowym

O

Centrum Kongresowym w Katowicach – majà szans´ staç si´ nowe technologie. By w tym wzgl´dzie osiàgnàç sukces, niezb´dna jest nie tylko współpraca mi´dzy pokoleniami, ale równie˝ samymi samorzàdowcami. – MyÊl´, ˝e tak jak my, tak te˝ inne miasta uzupełniajà si´ z inicjatywami Urz´du Marszałkowskiego Województwa Âlàskiego. My na przykład, wÊród tych wielu działaƒ, wydajemy cieszàcy si´ sporà popularnoÊcià, Informator Seniora – stwierdził Marcin Krupa, prezydent Katowic. W nadchodzàcej dobie e-seniora, uczestnicy Forum mieli okazj´ zapoznaç si´ z prostymi, ułatwiajàcymi ˝ycie, niezale˝nie od wieku u˝ytkownika, aplikacjami. Dowiedzieli si´ m.in. jak bezpiecznie kupowaç w Internecie; jak korzystaç z SMS-ów, budzika w smartfonie, timera (przydatnego chocia˝by w kuchni) czy latarki. Seniorom przybli˝ono równie˝ zasady i mechanizmy rzàdzàce aplikacjami pomagajàcymi w orientacji, takimi jak Google Maps czy serwis dotyczàcy komunikacji miejskiej jakdojad´.pl. ■

Zajęcia plenerowe to również ważny element aktywizacji seniorów

Wojciech Saługa

Świat dla wszystkich

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

To, że w województwie śląskim wachlarz działań skierowanych do seniorów jest coraz szerszy, nie oznacza, że już nie trzeba informować i aktywizować znajomych, wyciągać ich z domów. Wyzwaniem na przyszłość bez wątpienia jest integracja międzypokoleniowa. Instrumenty i możliwości ku temu jak najbardziej są. To chociażby inicjowanie wspólnych projektów Śląskiej Rady Seniora i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Osoby starsze nie powinny bać się współczesnego świata. On jest dla każdego, także dla nich. Nie trzeba obawiać się social mediów czy smartfonów. To naprawdę się sprawdza. Trochę na siłę kupiłem swojej 76-letniej mamie tablet. Podłączyłem do Internetu. Teraz mama to prawdziwa królowa sieci. Nie może być tak, że jest świat młodzieży, świat osób pracujących i wreszcie świat seniorów. Należy to wszystko połączyć.

Slaskie.pl

ŚLĄSKIE DBA O NAJSTARSZYCH MIESZKAŃCÓW ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W ostatnich dwóch latach samorząd województwa śląskiego podjął szereg inicjatyw i działań, zmierzających w jednym kierunku: ułatwienia i urozmaicenia życia osobom powyżej 60. roku życia. Wśród nich, szczególnie należy zaakcentować i wyróżnić: ■ Âlàskà Kart´ Seniora – dzi´ki niej osoby starsze mogà skorzy-

staç z oferty specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnieƒ im dedykowanych, Êwiadczonych przez partnerów projektu, których wykaz znaleêç mo˝na na stronie: seniorzy. slaskie.pl. Wiek uprawniajàcy do skorzystania z projektu to 60 lat lub wi´cej. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania, wi´c do projektu mogà włàczyç si´ równie˝ seniorzy spoza województwa Êlàskiego. ■ Âlàskà Rad´ ds. Seniorów – organ opiniodawczy i doradczy, składajàcy si´ z maksymalnie 20 członków, przedstawicieli Êrodowisk senioralnych, działajàcych społecznie przy marszałku woje-

wództwa Êlàskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. ■ Kopert´ ˚ycia – wspólna akcja Urz´du Marszałkowskiego Województwa Âlàskiego, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. „Koperta ˝ycia” to karta, w której podaje si´ informacje dotyczàce jej właÊciciela, tj. dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, za˝ywane leki i uczulenia. Kart´ wkłada si´ najcz´Êciej do lodówki, na której umieszcza si´ naklejk´ z nadrukiem „Koperta ˝ycia”. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urzàdzenie, które znajdziemy w ka˝dym domu i ze wzgl´du na spore rozmiary – łatwe do znalezienia. ■ Paszport zdrowia seniora – oprócz porad zdrowotnych, opracowanych przez lekarzy, seniorzy mogà w paszporcie wypełniç kalendarz badaƒ pacjenta, wypisaç specjalistów i przychodnie, w których si´ leczà. Jest równie˝ miejsce na podstawowe informacje o stanie zdrowia oraz za˝ywanych lekach właÊciciela paszportu. Michał Tabaka

Dbałość o zdrowie seniorów, to ważny element akcji plenerowych, ale także projektów takich, jak Koperta Życia Wszystkie niezbędne informacje na temat tych, ale też innych projektów, wytycznych i kryteriów, można znaleźć na specjalnie dedykowanej dla osób powyżej 60. roku życia stronie: seniorzy.slaskie.pl.


Parkowa Akademia Wolontariatu ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2017

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7

Dawid Markysz/Edytor.net

Małgosia i Leszek są razem dzięki Parkowej Akademii Wolontariatu. Okazuje się, że wspólna praca na rzecz innych, może też zrodzić piękne uczucie

ZAWSZE JEST DOBRY CZAS NA MIŁOŚĆ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Leszek szykował się właśnie do wyjazdu do pracy w Norwegii. Wybrał się na spacer po parku. Siedząc na ławce, w Gazecie Parkowej znalazł informację o bezpłatnych zajęciach języka angielskiego w Parkowej Akademii Wolontariatu. Następnego dnia poznał prowadzącą lekcje Małgosię. Do Norwegii nie pojechał. Łukasz Respondek rzynastego maja tego roku, Małgosia i Leszek wzi´li Êlub. Oboje majà ponad 60 lat. Âwietnie rozumiejà si´ w taƒcu, on czeka na nià na górskich szlakach, ona oddała mu połow´ swojej kuchni. Ich historia pokazuje, ˝e prawdziwa miłoÊç mo˝e przyjÊç w ka˝dym momencie ˝ycia. I nie warto si´ przed nià broniç.

T

PRZESZŁOŚĆ… On: Na takà kobiet´ czekałem 40 lat. Zabujałem si´ i tyle. Dwa razy odrzuciła moje zaloty. Ju˝ chciałem daç sobie spokój – przyznaje. Oboje mieszkajà na Osiedlu Tysiàclecia, patrzà sobie niemal do okien. Chadzajà jednak ró˝nymi Êcie˝kami i nigdy wczeÊniej si´ nie spotkali. Dopiero w Parku Âlàskim odnaleêli t´ wspólnà. Z nauki j´zyka wyszło niewiele. Leszek nie mógł si´ skupiç na angielskim. Zdecydowanie bardziej zainteresowała go Małgosia. Trzecia próba podrywu zakoƒczyła si´ sukcesem. Ona właÊnie wróciła z wycieczki, on z turnieju (jest zapalonym skaciorzem). Spotkali si´ na spacerze. Leszek zaproponował coÊ do picia.

Poszli do Rebel Garden przy bramie zoo. Zacz´li si´ poznawaç, du˝o rozmawiali. Potem było kilka dancingów w Hotelu Katowice i jednodniowych wypadów w Beskidy. Mi´dzy nimi powoli rodziło si´ coÊ du˝ego, ale decyzje zapadały szybko. Po kilku miesiàcach para mieszkała ju˝ razem. Po kilku nast´pnych, wzi´ła Êlub. Ona: Zdj´cia z Urz´du Stanu Cywilnego mamy przezabawne. Zresztà taka panowała tam atmosfera. Kierownik najpierw usiłował nas przestrzec. Mówił m.in. o rosnàcej iloÊci rozwodów. Ale kiedy Leszek za˝artował, ˝e musieliÊmy si´ pobraç, bo jestem przy nadziei, to sam zaczàł rzucaç dowcipami. Cała sala płakała ze Êmiechu. TERAŹNIEJSZOŚĆ… Mimo, ˝e majà siebie na co dzieƒ, wolontariat w Parku Âlàskim jest jednà z wielu rzeczy, które bardzo ch´tnie robià wspólnie. Małgosia prowadzi zaj´cia j´zykowe, Leszek pomaga jej podczas organizowania imprez. Ch´tnie podró˝ujà. Uwielbiajà chodziç po górach, bardzo du˝o spacerujà, szczególnie po Parku Âlàskim. Posiłki jedzà wspólnie, nie zawsze o unormowanych porach. Oboje sà zodiakalnymi Skorpionami, ale – jak sami przy-

znajà – pochodzà z innych Êwiatów i kultur. Ona Zagł´biaczka, on – Âlàzak. Mimo to, Êwietnie si´ dogadujà. DoÊç powiedzieç, ˝e od kiedy si´ znajà, jeszcze ani razu si´ nie pokłócili. Ona: Co urzekło mnie w Leszku? DojrzałoÊç ˝yciowa, ciepło. Nie zdarzyło mi si´ do tej pory, ˝eby ktoÊ mnie tak pokochał i tak o mnie dbał. Jest bardzo konkretny i stanowczy. Kiedy coÊ mu si´ nie podoba, mówi o tym otwarcie. JesteÊmy szcz´Êliwi, a moje dzieci od poczàtku Leszka zaakceptowały. On: Naszà wspólnà pasjà jest taniec. Rozumiemy si´ w nim Êwietnie i bardzo lubimy si´ bawiç. Zdarza si´, ˝e nie mamy ochoty wychodziç na wi´kszà zabaw´. Nalewamy sobie wtedy po lampce wina, puszczamy muzyk´ i taƒczymy. Muzyk´ wybieramy ró˝nà, od tanga, przez przeboje lat 60. i 70., a˝ po Metallik´. Mamy mnóstwo energii. Pami´tam słowa mojego dziadka, który mówił, ˝e nie starzeje si´ ten, kto nie ma na to czasu. CoÊ w tym jest. PRZYSZŁOŚĆ… Małgosia i Leszek Mucha, sà ju˝ ponad siedem miesi´cy po Êlubie. Ju˝ wczeÊniej obiecali so-

bie, ˝e nie b´dà zmieniaç swoich dotychczasowych przyzwyczajeƒ. Ale tak im ze sobà dobrze, ˝e on nie waha si´ długo, by zrezygnowaç z wieczorów przy skacie, a ona ze spotkaƒ z kole˝ankami. Majà te˝ wspólne marzenie: chcà kupiç dom w pi´knym miejscu, pełnym ˝yczliwych ludzi. On: Ka˝dy z nas ma ju˝ za sobà sporo ˝yciowych doÊwiadczeƒ. Długo byliÊmy sami. Mamy te˝ własne rodziny. Z perspektywy czasu widz´, ˝e decyzja o Êlubie była dobra. W dzisiejszych czasach takie sformalizowane zwiàzki sà w cenie – uwa˝a. – Uczucie do Małgosi uderzyło mnie znienacka. Nie przypuszczałem, ˝e jeszcze coÊ takiego mnie spotka. To coÊ wspaniałego. Z jednej strony dajemy sobie przestrzeƒ, a z drugiej coraz bardziej nas do siebie ciàgnie. Ona: Jest niesamowity. Bardzo lubi´ jego towarzystwo. Z zawodu jest zootechnikiem. Naprawd´ du˝o si´ od niego ucz´. Potrafi bardzo ciekawie opowiadaç o florze i faunie. Ma poczucie humoru, które bardzo mi odpowiada – przyznaje. – Mamy razem jeszcze sporo do przejÊcia. A ja ju˝ nie mog´ si´ doczekaç kolejnych etapów naszej wspólnej drogi. ■


8

Śląskie dla mieszkańca

gazetaParkowa nr 12/2017 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Edytor.net

Michał Tabaka d samego poczàtku, a było to jeszcze w okresie podpisywania stosownych rozporzàdzeƒ i dokumentów, wszyscy samorzàdowcy – na czele z obecnym przewodniczàcym Metropolii, Kazimierzem Karolczakiem – powtarzali, ˝e jednym z podstawowych celów, b´dzie organizacja transportu publicznego na terenie zrzeszajàcym 41 gmin. By faktycznie mo˝na było o tym mówiç, musi byç spełniony podstawowy warunek: wspólny bilet. Bioràc pod uwag´ iloÊç przewoêników oraz rozbudowanà przez lata ich autonomicznoÊç, mo˝na było oceniaç to zadanie jako wyjàtkowo trudne. Tymczasem okazuje si´, ˝e przy tak szerokiej woli porozumienia w tej sprawie, komunikacyjny ład w Metropolii mo˝e nadejÊç bardzo szybko. Taki przynajmniej wyłania si´ obraz sytuacji po III Zgromadzeniu Metropolii, na którym zdecydowano o przekazaniu do dalszych konsultacji społecznych projektu ujednolicenia taryf biletów komunikacji miejskiej na terenie wszystkich 41 gmin. Tym samym wreszcie jest bardzo realna szansa na likwidacj´ podziałów cenowych mi´dzy najwi´kszymi przewoênikami w regionie: KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP w Tarnowskich Górach.

O

Lepsza komunikacja publiczna – to jeden z głównych celów wyznaczonych dla Metropolii

METROPOLIA ZE WSPÓLNYM BILETEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Najnowsze propozycje Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mają nie tylko ułatwić poruszanie się komunikacją publiczną, ale także zachęcać do podróży niskimi cenami biletów. I najważniejsze: opłaty zostaną ujednolicone na terenie wszystkich 41 gmin. Najprawdopodobniej stanie się to już na początku roku.

Sugerowane ceny biletów Propozycja cen biletów jednorazowych: Bilet do 20 min. – normalny (papierowy) 3,20 zł / (elektroniczny) 3,00 zł; ulgowy 1,60 zł /1,50 zł Bilet do 40 min. – normalny 3,80 zł / 3,60 zł; ulgowy 1,90 zł / 1,80 zł Bilet do 90 min. – normalny 4,80 zł / 4,40 zł; ulgowy 2,40 zł / 2.20 zł Propozycja cen biletów 30-dniowych (autobusowo-tramwajowo-trolejbusowych) Imienny na 1 gminę – normalny 93 zł; ulgowy 46,50 zł. Imienny na całą sieć – normalny 138 zł; ulgowy 69 zł.

H20 LUBIĘ TO! – JEST NAGRODA GPW

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Film nakręcony w ramach kampanii edukacyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów „300 H2O lubię to!” zdobył nagrodę „Złotego Kopernika”. Przyznano ją podczas ogólnopolskiego festiwalów filmów edukacyjnych „Edukino 2017”. Przypomnijmy, ˝e film był jednym z elementów półrocznej, ekologicznej kampanii, zrealizowanej wspólnie z WFOSIGW w Katowicach. Celem akcji było podniesienie ÊwiadomoÊci społeczeƒstwa – zwłaszcza dzieci i młodzie˝y – dotyczàcej ochrony wód oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Jej efekty (filmy i materiały edukacyjne) wiele szkół nadal wykorzystuje do prowadzenia lekcji o wodzie nie tylko z biologii lub przyrody, ale i z geografii, chemii, historii oraz techniki. Wideo promujàce całà akcj´, zyskało uznanie jury konkursu, w skład którego weszli wybitni re˝yserzy dokumentaliÊci, scenarzyÊci oraz animatorzy działaƒ edukacyjnych. Konkurs „Złotego Kopernika” organi-

Myliç si´ b´dzie ten, kto konsultacje społeczne zrozumie jako kolejne, przeciàgajàce si´ w nieskoƒczonoÊç miesiàce, co znowu miałoby przesuwaç w czasie całà komunikacyjnà reform´ w regionie. Tak nie b´dzie. Członkowie Metropolii sà zdeterminowani i jak najpowa˝niej mówià o wprowadzeniu ujednoliconego biletu ju˝ od 1 stycznia 2018 r. Te okresowe, po metropolitalnym liftingu, powinny byç z kolei gotowe od 1 kwietnia. – Istnieje stosunkowo niewielka grupa pasa˝erów korzystajàcych z biletów okresowych, którzy b´dà musieli ponieÊç nieco wi´ksze koszty, zyskujàc mo˝liwoÊç podró˝owania wszystkimi Êrodkami transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje i trolejbusy) po terenie całej metropolii. Przewidywany koszt tych zmian to 3,2 mln zł – wyjaÊnia Rafał Kurowski, dyrektor departamentu komunikacji i promocji w metropolii. Na tym nie koniec modyfikacji. Przedstawiciele Metropolii, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, proponujà, by od 1 stycznia 2018 r., wprowadziç bezpłatne przejazdy autobusami, tramwajami i trolejbusami dla dzieci i uczniów do lat 16. Bud˝et zwiàzku miast ma to kosztowaç około 9 mln zł. ■

Okresowy na okaziciela na całą sieć – 168 zł. Propozycja cen biletów 30-dniowych (autobusowo-trolejbusowych) Imienny na całą sieć – normalny 126 zł; ulgowy 63 zł. Propozycja cen biletów 90-dniowych (autobusowo-tramwajowo-trolejbusowych) Kwartalny imienny na 1 gminę – normalny 236 zł.; ulgowy 118 zł. Kwartalny imienny na całą sieć – normalny 344 zł; ulgowy 172 zł.

KUNSZT KONSERWACJI DOCENIONY ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Poznaliśmy laureatów Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków.

Film „300 H20 lubię to!” powstawał pod okiem reżyserki Ewy Stępniewicz zowany był ju˝ po raz ósmy przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Fundacj´ Innowacji Społeczno-Kulturalnych przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. mat. prom/luk

Laureatami Nagrody Marszałka Województwa Âlàskiego za wybitne osiàgni´cia w dziedzinie konserwacji zabytków, zostali dr hab. in˝. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Âlàskiej w Gliwicach, specjalista w projektach z zakresu konserwacji zabytków oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu za wykonanie renowacji kaplicy zamkowej w Raciborzu. Nagrody przyznano w trakcie sesji konserwatorskiej, pt. „Skarby Êwiatowego dziedzictwa”, zorganizowanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Wyró˝nienia wr´czył Henryk Mercik, członek Zarzàdu Województwa Âlàskiego. mit


Śląskie w podróży ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2017

9

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WIĘCEJ POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH

Z SYLWESTRA WRÓĆ POCIĄGIEM Koleje Śląskie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pociągi do Zakopanego, więcej połączeń na najbardziej popularnych liniach i studenckie kursy pomiędzy Cieszynem a Katowicami – to jedne z najważniejszych elementów nowego rozkładu jazdy, przygotowanego przez śląskiego przewoźnika. Koleje Śląskie

Magdalena Iwańska 2018 roku pociàgi Kolei Âlàskich przejadà ok. 7 milionów kilometrów – czyli o ok. 5 proc. wi´cej ni˝ w rozkładzie jazdy 2016/2017. Dzi´ki temu, mozliwe stało si´ dodanie kilku połàczeƒ na najbardziej popularnych liniach w województwie Êlàskim. Zwi´kszenie liczby połàczeƒ spowoduje, ˝e pociàgi mi´dzy Katowicami a Gliwicami b´dà kursowaç co 20-25 minut w godzinach od 6 do 8 i od 14 do 17, a nast´pnie od godz. 17 do godz. 20 – co pół godziny. Pojawià si´ równie˝ dodatkowe pociàgi przyspieszone po godzinie 14 z Katowic do Cz´stochowy i odwrotnie. Pociàgi b´dà jeêdziç cz´Êciej tak˝e na odcinku Katowice – Tychy Lodowisko. Nowy rozkład jazdy przynosi równie˝ sporà niespodziank´ dla amatorów górskich w´drówek. Nie tylko zwi´kszy si´ liczba weekendowych połàczeƒ do ˚ywca i Zwardonia, ale przyb´dzie te˝ całkiem nowa linia – do Zakopanego. Do stolicy polskich Tatr b´dzie mo˝na dojechaç pociàgiem w najatrakcyjniejszych pod wzgl´dem turystycznym okresach, jak np. Sylwester, Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia, ferie, długie week-

Sylwestrowe połączenia mają obsługiwać nowoczesne pojazdy. Wśród nich jest nowy nabytek Kolei Śląskich – ELF2

W

W 2017 roku z trzech kursów Kolei Śląskich relacji Katowice – Zakopane – Katowice skorzystało około 1150 osób endy czy wakacje. Cena podstawowa takiego połàczenia to 26 zł, ale od tej kwoty przysługujà ulgi. Nadal obowiàzywaç b´dzie wspólna oferta Kolei Âlàskich i Kolei Czeskich, dzi´ki której na jednym bilecie Êlàskiego przewoênika, mo˝na podró˝owaç pociàgami po całym kraju morawsko -Êlàskim w Czechach. W nowym rozkładzie jazdy zwi´kszona została liczba pociàgów doje˝-

d˝ajàcych do Bohumina bezpoÊrednio z Katowic. WzroÊnie równie˝ liczba bezpoÊrednich połàczeƒ w relacji Katowice – Cieszyn. Z tego drugiego połàczenia szczególnie zadowoleni mogà byç studenci kierunków artystycznych, których w Cieszynie nie brakuje. Dzi´ki temu, ˝e majà to byç kursy przyspieszone, tras´ z Cieszyna do Katowic, b´dzie mo˝na pokonaç w mniej ni˝ 2 godziny. ■

Specjalne połączenia Kolei Śląskich obsłużą w noc sylwestrową ponad 40 stacji i pozwolą na powrót ze stolicy regionu do 19 miejscowości. To dobra informacja dla tych, którzy zabawę sylwestrową planują spędzić poza domem. Dodatkowymi pociągami będzie można wrócić m.in. do Gliwic, Tychów, Sosnowca i – czego wcześniej nie było – do Rybnika. Godziny kursowania nocnych pociągów zostały w dużej mierze zaplanowane z myślą o największej imprezie w regionie, czyli Sylwestrowej Mocy Przebojów, która gromadzi tysiące uczestników pod katowickim Spodkiem. Warto jednak, by w tym dniu z samochodu na pociąg przesiedli się również uczestnicy innych sylwestrowych zabaw. Wybór komunikacji publicznej w tę wyjątkową noc pozwoli bowiem uniknąć korków i poszukiwania wolnego miejsca parkingowego, będzie można także wypić symboliczną lampkę szampana i nie martwić się o powrót do domu. Rozkład jazdy umożliwia przesiadkę pomiędzy dowolnymi kierunkami. Koleje Śląskie już trzeci raz organizują dodatkowe połączenia w noc sylwestrową. Po raz pierwszy jednak uruchamiane są specjalne pociągi do Rybnika. – W ubiegłym roku pojawiały się liczne głosy, że warto umożliwić tego rodzaju transport także w tym kierunku. Stąd ta nowość w sylwestrowym rozkładzie jazdy – tłumaczy Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Koszty przejazdu pociągiem specjalnym nie będą się różnić od taryfy obowiązującej na co dzień. Specjalnie w tym dniu w hali głównej dworca w Katowicach przez całą noc będą działać trzy kasy Kolei Śląskich. Bilety będzie można również kupić m.in. w biletomatach, przez telefon lub Internet. Szczegółowy rozkład jazdy nocnych pociągów dostępny jest na stronie internetowej Kolei Śląskich oraz na ostatniej stronie Gazety Parkowej. Michał Wawrzaszek Edytor.net

LEĆ Z PYRZOWIC NA WCZASY ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kolejna porcja bardzo dobrych wieści dla amatorów europejskich wojaży. Dominująca na lotnisku w Pyrzowicach linia Wizz Air, ogłosiła uruchomienie w sezonie letnim 2018 aż 10 nowych połączeń z polskich lotnisk. Najwi´cej premierowych startów i làdowaƒ biało-ró˝owo-fioletowych Airbusów Wizz Air, zaplanowano z Portu Lotniczego Katowice. Ju˝ od 26 marca, b´dzie mo˝na polecieç w piàtek do Lwowa, przedłu˝ajàc weekend do poniedziałku. Szczególnie atrakcyjnie dla amatorów iberyjskich przygód zapowiadajà si´ czerwcowe premiery – w pyrzowickim rozkładzie lotów pojawià si´ Malaga (Êrody i niedziele) oraz dwie portugalskie turystyczne perełki: Porto (poniedziałek i piàtek) i Faro (wtorek, sobota).

Niewiele ponad 100 km dzieli od Monachium lotnisko w bawarskim Memmingen, dokàd samoloty z logotypem Wizz Air od 20 czerwca b´dà lataç a˝ 4 razy w tygodniu. W letnim rozkładzie lotów w´gierskiego przewoênika pojawi si´ tak˝e coraz popularniejsza wÊród polskich wczasowiczów Czarnogóra. Do Podgoricy b´dzie mo˝na podró˝owaç od 18 czerwca w poniedziałki i piàtki. Tak˝e w czerwcu uruchomione zostanie kolejne, ju˝ trzecie połàczenie na Ukrain´ – do Kijowa i Lwowa dołàczy Charków. Zaglàdajàc do systemu rezerwacyjnego Wizz Air, zauwa˝ymy, i˝ w sezonie letnim 2018 niektóre połàczenia zniknà z siatki lotów. Z Katowic nie polecimy na Lanzarote, nadal jednak b´dzie mo˝na podró˝owaç na – tak˝e kanaryjskà wysp´ – Teneryf´. Wojciech zamorski

Nowe połączenia z katowickiego lotniska zainteresują przede wszystkim miłośników iberyjskich przygód


10

Śląskie kulturalne

gazetaParkowa nr 12/2017 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RANDKA Z KSIĘŻNICZKĄ CZARDASZA Już 29 grudnia na bytomską scenę powraca słynna, ponadczasowa operetka Imre Kálmána „Księżniczka czardasza”. Dzieło zobaczymy w zupełnie nowej inscenizacji. Najnowsza produkcja Opery Śląskiej wprowadzi sympatyków bytomskiej sceny w klimat nadchodzącego karnawału. Kolejne przedstawienia odbędą się m.in. w Sylwestra i Nowy Rok. Reżyserem spektaklu jest młoda artystka Pia Partum, która zrealizowała już kilkanaście operowych oraz dramatycznych inscenizacji, wysoko ocenianych przez publiczność i krytyków. Kierownictwo muzyczne nad spektaklem objął jeden z najzdolniejszych młodych polskich dyrygentów – Rafał Kłoczko. Twórcy najnowszej inscenizacji „Księżniczki czardasza” tak jak publiczność, wierzą, iż historię Edwina, który zakochuje się w gwieździe Variete – Sylvii, można oglądać i słuchać bez końca. Mnóstwu tu lubianych i pięknych melodii: słynny czardasz Sylvii oraz duety „W rytm walczyka serce śpiewa”, „Artystki z Variete” czy „Choć na świecie dziewcząt mnóstwo”. Na kolejne przedstawienia Opera Śląska zaprasza do Bytomia 4, 5, 7 i 20 stycznia oraz 8 i 10 lutego 2018, a także 15 stycznia 2018 r. do Teatru Śląskiego w Katowicach. Więcej na: www.opera-slaska.pl. WZ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W RIALCIE BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

FINAŁ WOŚP TAKŻE NA STADIONIE ŚLĄSKIM Edytor.net

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Miuosh przed Światełkiem do nieba – to deser wydarzenia, jakie zagości 14 stycznia w Kotle Czarownic. Co jeszcze czeka nas tego dnia? Wojciech zamorski horzów po raz czwarty b´dzie jednym z miast dobrze widocznych podczas Finału Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. 14 stycznia scena stanie przed Stadionem Âlàskim, a uczestnicy wydarzenia za datek do puszki z serduszkiem, b´dà mogli zwiedziç Kocioł Czarownic. Koncerty rozpocznà si´ o godzinie 14, a gwiazdami wieczoru b´dà Miuosh i NeuOberschlesien. Wielkiemu finałowi w Chorzowie towarzyszyç b´dà wydarzenia sportowe: m.in. Bieg z Sercem i maratony zumby oraz crossfit na obiektach Stadionu Âlàskiego. Wydarzenie zakoƒczy Âwiatełko do Nieba, które rozbłyÊnie o godzinie 20. W tym roku Orkiestra zagra na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków. Do wielkiego Êwi´ta przyłàczà si´ wi´c tak˝e mali pacjenci z Zespołu Szpitali Miejskich – na oddziałach przy ul. Truchana zorganizowane zostanà

C

Tematem zbiórki WOŚP 2018 będzie wyrównanie szans w leczeniu noworodków animacje, gry i zabawy dla najmłodszych i ich opiekunów. – W ubiegłym roku w Chorzowie kwestowało ponad 200 wolontariuszy WOÂP, którym udało si´ zebraç ponad 100 tysi´cy złotych. Mam nadziej´, ˝e podczas 26. finału pobijemy kolejny rekord – mówi prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala. Organizatorami Finału WOÂP w Chorzowie sà: Urzàd Miasta w Chorzowie, Âlàski Urzàd Marszałkowski, Stadion Âlàski oraz Park Âlàski. ■

Program Finału WOŚP: 14-19.50 – koncerty na scenie Siostry Wajs i Stonoha, Soxso NeuOberschlesien Classic Miuosh

20 – Światełko do Nieba Ponadto: 10-12.30 – IV Chorzowski Bieg z Sercem dla WOŚP w Parku Śląskim

10-14 – Animacje w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Truchana 14-17 – Maratony zumby i crossfit w obiektach Stadionu Śląskiego

Sylwestrowy bal w miejscu, które pamięta czasy, gdy w kilku prestiżowych lokalach międzywojennych Katowic odbywały się eleganckie dancingi, nie może się obyć bez rytmów i nastrojów Złotej Ery Swingu. Jack’s Band Quartet oraz taneczna formacja Swing City Katowice zadbają o to, by duch muzyki Benny Goodmana, Glena Millera oraz szlagierów Franka Sinatry nie opuścił gości Rialta, świętujących nadejście roku 2018. A już 14 stycznia, poszukiwaczy niecodziennych, artystycznych przygód, czeka niesamowita podróż do przeraźliwego podziemia, poprzez dziewięć kręgów piekła, w poszukiwaniu wyjaśnienia tajemnicy słynnego dzieła Sandro Botticellego, które zaintrygowało kilku współczesnych twórców, w tym Dana Browna, autora powieści Inferno oraz Rona Howarda, reżysera filmu inspirowanego książkowym bestselerem. Co skłoniło Botticellego – jednego z najsłynniejszych malarzy renesansu i twórcę takich arcydzieł jak „Narodziny Wenus” i „Wiosna” do rysowania piekielnych kręgów według poetyckiego opisu Dantego Alighieri? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukuje pisarz i reżyser Ralph Loop, który swój filmowy dokument zrealizował w Galeria Uffizi we Florencji, Bibliotece Watykańskiej, Londynie, Berlinie i w Szkocji. Mapa Piekła została poddana digitalizacji z wykorzystaniem skanera o wysokiej rozdzielczości, co pozwoliło dostrzec szczegóły wcześniej niewidoczne gołym okiem. W ramach filmowego cyklu „Wystawy na Ekranie”, Kinoteatr Rialto prezentuje kolekcje najwybitniejszych artystów malarstwa z najważniejszych muzeów na całym świecie. Na dużym ekranie, w znakomitej jakości obrazu HD, zobaczyć można ekspozycje tematyczne, zrealizowane z uwzględnieniem specyfiki kina i dużego ekranu. Arcydzieła malarstwa, rzeźby i grafiki można oglądać z różnych perspektyw, zaś wędrówce po galeriach i muzeach towarzyszą historie dzieł, biografie artystów oraz komentarz ekspertów, analizujących styl i technikę wykonania obrazów. Więcej na: www.rialto.katowice.pl. WZ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

konkurs „Kwiecień – plecień wciąż przeplata…” ale co powiedzieć o grudniu 2017, kiedy w Parku Śląskim na przemian spacerowaliśmy przy lekkim mrozie po śniegu, by po kilku dniach spoglądać na termometry wskazujące dziesiątkę na plusie. Nie zważając na pogodowe anomalia, zawsze warto wybrać się do Parku Śląskiego, bo plenerowy spacer to świetna regeneracja po świąteczno-noworocznych, gastronomicznych ekscesach. Długie, zimowe wieczory to także wyborna okazja do obcowania z dobrą muzyką i lekturą. Po spacerze warto sięgnąć po ciekawą książkę i postarać się o akompaniament w postaci wspaniałych piosenek wybitnego kompozytora i wokalisty. Książkę i płytę miesiąca dla naszych Czytelników tradycyjnie funduje empik, który zaprasza do swojego katowickiego salonu w Silesia City Center przy ul. Chorzowskiej 107. Wśród Czytelników, którzy na adres: gazeta@parkslaski.pl nadeślą prawidłowe odpowiedzi na oba pytania, rozlosujemy książkę oraz płytę miesiąca. Do odpowiedzi należy dołączyć jednozdaniowe uzasadnienie – „dlaczego to właśnie do mnie powinna trafić akurat ta nagroda”.

Oto aktualne pytania: 1. Jaki jest tytuł słynnego filmu, w którym Tom Hanks występuje w roli więziennego strażnika? 2. Czy Elton John koncertował w katowickim Spodku? Termin nadsyłania odpowiedzi: 20 stycznia, 2018. Prosimy także o podanie adresu pocztowego i numeru telefonu.

PŁYTA MIESIĄCA

KSIĄŻKA MIESIĄCA Tom Hanks Kolekcja nietypowych zdarzeń Świeżo upieczony właściciel Fiata 126p, zdobywca filmowych Oscarów i ukochany przez kinomanów Forrest Gump odsłania swój kolejny talent. Debiut literacki Toma Hanksa to arcyciekawy zbiór opowiadań – eleganckich, zabawnych, niekiedy figlarnych, czasami melancholijnych i zawsze zaskakujących. W „Kolekcji nietypowych zdarzeń”, Tom Hanks dowodzi, że świat nie ma żadnych granic. Z jego opowieści bije radość tworzenia, przyjemność ze snucia opowieści o życiu, przyjaźni i rodzinie, a proza jest tak inteligentna, porywająca i ludzka, jak jej autor.

poleca:

Elton John Diamonds „Diamonds” to wiązanka 34 przebojów brytyjskiego arcymistrza w tworzeniu nastrojowych melodii, piosenkarza i pianisty, zdobywcy 6 statuetek Grammy, 4 Brit Awards, Oscara, Złotego Globu i Nagrody Tony. Elton John od pół wieku współpracuje z tekściarzem Bernie Taupinem, z którym stanowią jedną z najwybitniejszych spółek autorskich w dziejach muzyki rozrywkowej. Sir Elton jest kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego oraz właścicielem tytułu szlacheckiego. Przez minione dekady Elton John wielokrotnie zmieniał swoje muzyczne upodobania.


śląskieeko

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2017

gazetaParkowa

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I

Park Śląski

Michał Tabaka zàdowa placówka podejmuje konkretnà współprac´ z samorzàdem województwa Êlàskiego w walce o czyste powietrze. – Wspólny projekt województwa Êlàskiego i Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju pod nazwà „Silesia pod bł´kitnym niebem”, który otrzymał pozytywnà opini´ rady tej instytucji, bez wàtpienia wpisuje si´ w zało˝enia przyj´tej jednogłoÊnie przez Sejmik Województwa Âlàskiego w kwietniu tego roku uchwały antysmogowej – zaznacza Michał Gramatyka, marszałek województwa Êlàskiego. W przyszłoÊci, dzieki pracom badawczym rozwinà si´ nowe rynki i mo˝liwoÊci dla technologii ochrony Êrodowiska i energetyki. Na ich wiekszà intensywnoÊç b´dà miały wpływ przede wszystkim głosy mieszkaƒców regionu oraz przedsi´biorców. Rozwiàzania te dotyczà przede wszystkim zmniejszenia energo- i zasobochłonnoÊci procesów oraz emisji zanieczyszczeƒ. Wià˝e si´ z tym rozwój prac nad nowymi rozwiàzaniami w energetyce oraz transporcie. Nale˝y te˝ pamietaç, jak ogromny wpływ na takie działania ma administracja publiczna. Na przykład rozwiàzanie takie jak zielone zamówienia publiczne, wpływa na stymulacj´ nowych rynków, w których istotnà rol´ odgrywajà proekologiczne przepisy i normy. Wpólny projekt to nie tylko lista strategicznych pomysłów. To te˝ wykaz koniecznych do podj´cia działaƒ. Województwo Êlàskie musi dokonaç zmian w sektorze energetyki, zwiàzanych z innowacyjnymi rozwiàzaniami, prowadzàcymi do redukcji emisji dwutlenku w´gla (CO2) do atmosfery, zwi´kszeniem efektywnoÊci energetycznej oraz zwi´kszeniem udziału odnawialnych êródeł energii do 20 proc. w krajowym miksie energetycznym. Termin na wykonanie tego zadania to rok 2020. W ramach programu zostanà zrealizowane równie˝ badania przemysłowe

R

Śląsk bez smogu – to jeden z głównych celów współpracy regionalno-rządowej

100MILIONÓW NA WALKĘ ZE SMOGIEM

20 PROCENT

Zakładany udział OZE w woj. Êlàskim do 2020 r.

i prace rozwojowe, majàce na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeƒ powietrza pochodzàcych ze êródeł niskich, tzn. spalania paliw w paleniskach domowych i transportu na terenie województwa Êlàskiego. Planowane interdyscyplinarne projekty, b´dà obejmowały mi´dzy innymi takie dziedziny, jak: energetyka, in˝ynieria biomedyczna, informatyka, czy medycyna i przyczynià si´ do rozwoju ró˝nych gał´zi gospodarki oraz poprawià jej konkurencyjnoÊç. Ogłoszenie pierwszych konkursów na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Wspólnego Przedsi´wzi´cia przez Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju oraz Województwo Âlàskie, nastàpi w 2018 roku. W latach 2018-2023 planowane jest finansowanie projektów B+R, wyłonionych w ramach konkursów, natomiast do roku 2027 b´dzie prowadzona ich ewaluacja oraz monitorowanie efektów realizacji projektów. Wspólne Przedsi´wzi´cie b´dzie realizowane do koƒca 2027 r. – Dodatkowo, zarzàd województwa Êlàskiego, prowadzi z Komisjà Europejskà ustalenia, dotyczàce finansowania Êrodkami Êlàskiego RPO działaƒ, zwiàzanych z ochronà powietrza – zaznacza na koniec marszałek Gramatyka. ■

Wikipedia

Wieże pochłaniające smog powstają już w wielu miastach Europy – być może takie rozwiązania zostaną wprowadzone także w Polsce

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


II

śląskie eko

gazetaParkowa nr 12/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WSPÓLNIE DBAMY O NASZ PARK /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Modernizacja Parku Śląskiego z troską o jego unikalną przyrodę – to główna myśl przyświecająca pracom nad mapą stref przyrodniczo-użytkowych tego szczególnego terenu. Dokument jest już gotowy i stanie się ważnym narzędziem zarówno w bieżącym zarządzaniu, jak i planach rozwojowych, jakie przed Parkiem Śląskim stoją. apa stref przyrodniczo-u˝ytkowych powstała dzi´ki rocznej pracy Rady ds. Ró˝norodnoÊci Biologicznej Parku Âlàskiego, którà współtworzà m.in. eksperci tacy, jak dr hab. Adam Rostaƒski czy prof. Piotr Skubała, znani miłoÊnicy przyrody. W podobny sposób opisany jest ka˝dy z dziewi´ciu obszarów: od stref przyrody chronionej do terenów przeznaczonych do wyłàczenia pod inwestycje. Dla osób zarzàdzajàcych Parkiem Âlàskim, wytyczne dokumentu Rady ds. Ró˝norodnoÊci Biologicznej stanà si´ kluczowymi narz´dziami do przeprowadzenia procesu modernizacji zielonego serca aglomeracji. – ZdecydowaliÊmy, ˝eby wydzieliç ró˝ne pod wzgl´dem potrzeb przyrodniczych i ochronnych cz´Êci parku, w których mo˝na realizowaç zupełnie inne pomysły, zwiàzane z jego rozwojem w przyszłoÊci – infrastrukturà, atrakcjami dla dzieci i dorosłych oraz cz´Êcià, gdzie jednak dominuje przyroda – tłumaczy Adam Rostaƒski, Wiceprzewodniczàcy Rady ds. Ró˝norodnoÊci Biologicznej Parku Âlàskiego. Dokument stanowi całoÊciowy obraz tej szczególnej przestrzeni i pozwala odpowiedzialnie planowaç jej rozwój. Wpisuje si´ równie˝ w kierunkowe plany modernizacyjne Parku zapisane w przyj´tym przez Zarzàd Województwa Âlàskiego „Planie wsparcia i zarzàdzania rozwojem Parku Âlàskiego”, koncentrujàce si´ w cz´Êciach „aktywny park”, „rodzinny park”, „smart park” i „eko park”. Koncepcje rozwoju w obu dokumentach wzajemnie si´ uzupełniajà. Opisujà

M

główne kierunki podniesienia jakoÊci parkowej przestrzeni z uwzgl´dnieniem potrzeb wszystkich goÊci – tych szukajàcych cichego wypoczynku w unikalnej oazie przyrody, uprawiajàcych sport czy szukajàcych oferty edukacyjnej lub kulturalnej. – W planie stref przyrodniczo-u˝ytkowych mamy, np. cz´Êç przeznaczonà głównie dla aktywnoÊci społecznej i rekreacyjnej, gdzie Êrodowisko przyrodnicze ma nieco mniejsze znaczenie. To znaczy powinno byç bezpieczne i „ładne”, je˝eli chodzi o zieleƒ urzàdzonà: m.in. kompozycje drzewa, krzewów oraz ozdobnych roÊlin zielnych. Natomiast nadrz´dnym celem jest tam rekreacja. Cieszy nas najbardziej wyró˝nienie strefy Êcisłej ochrony przyrody jak i strefy przyrody chronionej, gdzie ograniczona b´dzie ingerencja (ograniczenie prac piel´gnacyjnych i inwestycji) w Êrodowisko przyrodnicze, które według nas jest najwi´kszà wartoÊcià Parku – dodaje Rostaƒski. – Serdecznie dzi´kujemy naukowcom i pozostałym członkom Rady ds. Ró˝norodnoÊci Biologicznej Parku Âlàskiego za ponad rocznà wyt´˝onà prac´ i wa˝nà dyskusj´ o przyszłoÊci tego miejsca – podkreÊla Aneta Moczkowska, prezes Parku Âlàskiego. – Wytyczenie stref przyrodniczo-u˝ytkowych odpowiada na zasadnicze pytania, zwiàzane z rozwojem parku. Z jednej strony wskazuje obszary, w których wa˝ne i potrzebne jest odtwarzanie parkowych kompozycji czy lokowanie infrastruktury, a z drugiej wytycza granice, gdzie zieleƒ musi byç szczególnie chroniona. ■ „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


śląskie eko //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

nr 12/2017

gazetaParkowa

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

III

Roman Koszowski/Edytor.net

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


IV

śląskie eko

gazetaParkowa nr 12/2017 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SADZONKI DLA PARKU

Witold Szwedkowski Z MIEJSKIEJ PARTYZANTKI OGRODNICZEJ (NR 13)

Edytor.net

PIET OUDOLF – PIĘKNO PRZEMIJANIA

Cebulki przekazane przez Carrefour Chorzów zostały już zasadzone. Wiosną rośliny, które z nich wyrosną, upiększą park

Kwiaty sprawiają, że Park Śląski jest jeszcze bardziej kolorowy. Natomiast drzewa produkują tlen, co sprawia, że spacerowicze mogą oddychać pełną piersią. Dzięki wsparciu sponsorów i instytucji, barw na trawnikach będzie więcej, a powietrze jeszcze czystsze. Łukasz Respondek tym roku Fundacji Park Âlàski udało si´ pozyskaç partnerów i sponsorów, którzy w formie darowizny przekazali do posadzenia na parkowych alejach zarówno cebulki kwiatów, jak i małe drzewa. Okres przedÊwiàteczny i Êwiàteczny, to doskonały moment, aby podzi´kowaç za to wsparcie. – Najbardziej cieszà nas cebule roÊlin kwiatowych, które otrzymaliÊmy jesienià. One nie trafià ju˝ do klientów, z racji pory roku i zbyt wysokich kosztów, nie sà te˝ zwracane do producentów – wyjaÊnia Krystian Golasz, specjalista ds. zieleni w Parku Âlàskim. – W parku jest sporo miejsc, w których takie właÊnie kwiaty mo˝emy zasadziç. To bardzo miły gest, a ka˝de tego rodzaju wsparcie, jest dla nas wa˝ne – dodaje.

W

W kwietniu NadleÊnictwo Katowice przekazało Fundacji Park Âlàski, w ramach akcji „1000 drzew na minut´”, czterysta sadzonek m.in. buków i d´bów. Wi´kszoÊç z nich młodzie˝ z okolicznych szkół zasadziła wzdłu˝ alei Gwiazd. Dzi´ki wsparciu Carrefour Chorzów, w listopadzie na parkowych alejkach zasadzono 2500 sztuk ˝ółtych i prà˝kowanych, biało-niebieskich krokusów, 350 narcyzów oraz ponad 1200 sztuk ró˝owych, czerwonych, czerwono-˝ółtych i fioletowo-białych tulipanów. Najwi´cej tych kwiatów zasadzono przy alei ˚yrafy oraz w okolicy budynku dyrekcji Parku Âlàskiego. ■ Osoby czy instytucje zainteresowane darowiznami na rzecz Parku Śląskiego, mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w biurze Fundacji Park Śląski przy alei Gwiazd 2 oraz pod adresem mailowym: fundacja@parkslaski.pl.

W naszej strefie klimatycznej nie mamy tylko czterech pór roku. Mamy jeszcze dwie pory uzupełniające. Jedną znamy z lekcji języka polskiego – jest nią przedwiośnie. Druga prawie nigdy nie pojawia się nawet w rozmowach o pogodzie. Przynależy bardziej do języka przyrodników i klimatologów. Reszta ludzi woli nawet nie wypowiadać jej nazwy – to przedzimie. Ale natury się nie da oszukać. Choćbyśmy zaklinali rzeczywistość, i tak po złotej polskiej jesieni, a przed magiczną Gwiazdką i radosnym Nowym Rokiem, będziemy mieli szarugę, deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg zamieniający się w błoto. I to właściwie tyle listopadowo-grudniowych atrakcji. Zdaniem przyrodników, przedzimie jest najnudniejszą porą roku, a zdaniem zwykłych ludzi, najbrzydszą. Ale tak jak brzydka geoda skrywa szlachetny kamień, tak w przedzimiu znaleźć możemy piękno. Pomaga nam w tym obcowanie z roślinami. Wiechy uschniętych traw, łodygi przekwitłych bylin, fantastycznie poskręcane liście niezebranych ziół, odkrył dla swojej sztuki Piet Oudolf. Ten doświadczony holenderski ogrodnik, śmiało wprowadza do centrów miast rośliny, które kojarzą się raczej z sielskim krajobrazem wiejskich nieużytków i opuszczonych ogrodów. W tym stylu urządził dwa ogrody w Nowym Jorku – Battery Park i High Line. Ten ostatni to słynna rewitalizacja wyłączonej z użytku kolejowej estakady w sercu Manhattanu. Dzięki zasadzeniu na niej dzikich traw i bylin z regionu północno-wschodnich stanów USA, stała się wiszącym ogrodem i oazą naturalności w sercu miasta-molocha. Piet Oudolf, jak dyktator mody, rozpala wyobraźnię miejskich decydentów. Otwiera na nowe trendy, pokazuje, że nawet uschnięte, zamarłe byliny wprowadzają piękno „na betony”. Bo gdy z drzew opadły już złote i miedziane liście, a zieleń trawników przypomina bardziej kolor pruskich mundurów, w miejsce koloru wchodzi kształt. Na przekwitłych baldachach lśnią brylantem kropelki deszczu, szadź zmiękcza suche liście swoim chłodnym aksamitem, płatki śniegu otulają kruszejące łodygi. Ogród, rabatka, czy utrzymany w dzikości trawnik, żyją nawet wtedy, gdy stoi już na nich tylko suche wspomnienia lata. To kluczowe założenie filozofii pracy Oudolfa – o każdej porze roku czerpać pełną radość ze zmienności przyrody. Nietrudno odnieść to do naszego życia. Nawet nie będąc ogrodnikiem możemy zadać sobie pytanie; czy pospieszne usuwanie śladów przemijania ma sens? Może lepszą drogą jest akceptacja tego, co nieuchronne, również tego, co stare i przekwitłe. Przyglądając się swoim dzieciom i wnukom, wspominając opowieści rodziców i dziadków, odkrywamy że każdy wiek ma swoją wartość. Bez doświadczenia przemijania, nie doświadczymy radości nadejścia tego, co nowe.

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reklama

nr 12/2017

gazetaParkowa

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11


12

gazetaParkowa nr 12/2017 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

reklama

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gazeta Parkowa - grudzień 2017  
Gazeta Parkowa - grudzień 2017  
Advertisement