Page 1

‫زادى‬ ‫ىﺁ‬ ‫ﺑﺮ ا ا ﺑ ﺮ ى‬ ‫ﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮ رﻓﺎﻩ ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮ هﻤﻪ‬ ‫ﺑﺮاى‬ ‫زﻧ‬

‫ﺷ‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ آﻤﻴﺘﻪ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ آﺎرﮔﺮﯼ‬

‫ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠ ﻴ ﻪ ﺳ ﻨ ﮕ ﺴ ﺎر ﻳ ﻜ ﻰ از ﻋ ﺮﺻ ﻪ ه ﺎى‬ ‫ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ﺣ ﻜ ﻮﻣ ﺖ اﺳ ﻼﻣ ﻰ ﺑ ﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻜﻰ از ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎى ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻳ ﻦ‬ ‫ﻋ ﺮﺻ ﻪ از ﻣ ﺒ ﺎرزﻩ ﻣ ﻴ ﻨ ﺎ اﺣ ﺪى اﺳ ﺖ‪ .‬ﻣ ﻴ ﻨ ﺎ اﺣ ﺪى‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺳﺨﻨﮕﻮى آﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨ ﮕ ﺴ ﺎر‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬او هﻤﭽﻨﻴ ﻦ‪ ،‬ﻋﻀ ﻮ آ ﻤ ﻴ ﺘ ﻪ ﻣ ﺮآ ﺰى و دﻓ ﺘ ﺮ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ آﺎرﮔﺮى اﺳﺖ‪ .‬آﻤﭙﻴﻦ ﻧﺠ ﺎت‬ ‫ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﻳﻜﻰ از آﻤﭙﻴﻦ هﺎى ﻗﺪرﺗﻤ ﻨ ﺪ و‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﻩ اى ﺑﻮد آ ﻪ ﻣ ﻴ ﻨ ﺎ اﺣ ﺪى ﺁﻧ ﺮا ﺳ ﺎزﻣ ﺎن داد و‬ ‫هﺪاﻳﺖ آﺮد‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ هﺎى زﻳﺎد در ﻣ ﻴ ﺎدﻳ ﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮهﺎى ﻣﻬﻢ ﺟ ﻬ ﺎن‪ ،‬در ﺟ ﻠ ﺴ ﺎت ﺳ ﺎزﻣ ﺎﻧ ﻬ ﺎى ﺑ ﻴ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن‪ ،‬در ﭘ ﺎﻧ ﻞ ه ﺎى ﻣ ﻨ ﺎﻇ ﺮﻩ در‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻰ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﻬﺎى‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮآﺖ در ﻣﺼ ﺎﺣ ﺒ ﻪ ه ﺎ و ﻣ ﻨ ﺎﻇ ﺮﻩ ه ﺎى‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ‪ ،‬ﻳﻜﻰ از اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺮاى ﻧ ﺠ ﺎت ﺟ ﺎن ﻳ ﻚ‬ ‫اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻧﺠﺎت ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷ ﺘ ﻴ ﺎﻧ ﻰ از ﺳ ﻨ ﮕ ﺴ ﺎر‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى ﺑﺎ وآﻼى ﭘﺮوﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ هﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ‪ ،‬ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎى ﺟﻬ ﺎﻧ ﻰ ﻣ ﺪاﻓ ﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﮕﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑ ﻮدﻩ اﺳ ﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﺮى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﮔﺴﺘﺮﻩ دو ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﺴ ﺎﻓ ﺮت‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﻨ ﻨ ﺪ‪ .‬ﺟ ﻤ ﻬ ﻮرى اﺳ ﻼﻣ ﻰ اﻳ ﻦ دو ﺧ ﺒ ﺮﻧ ﮕ ﺎر را‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎز داﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑ ﻪ‬ ‫اﺳﻢ ﻣﺎرآﻮس هﻠﻮﻳﮓ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن آ ﺘ ﺎﺑ ﻰ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ آﺮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”اﻧﺸﺎاﷲ زﻧﺪاﻧ ﻰ در اﻳ ﺮان“‪.‬‬ ‫اﻳﻦ آﺘﺎب ﻣﺪرآﻰ اﺳ ﺖ دال ﺑ ﺮ وﺣﺸ ﺖ ﺟ ﻤ ﻬ ﻮرى‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ از ﺣﺰب آ ﻤ ﻮﻧ ﻴ ﺴ ﺖ آ ﺎرﮔ ﺮى و در اﻳ ﻨ ﺠ ﺎ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎ از ﺗﻼﺷﻬﺎى ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى‪ .‬و هﻤﭽﻨ ﻴ ﻦ ﻣ ﺪرآ ﻰ‬ ‫اﺳﺖ در اﺛﺒﺎت دﻧﺎﺋﺖ و رذاﻟ ﺖ ﻣ ﻘ ﺎﻣ ﺎت ﺟ ﻤ ﻬ ﻮرى‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴ ﻦ ﺧ ﻮد‪ .‬ﻣ ﺎ در اﻳ ﻨ ﺠ ﺎ‬ ‫اﻃﻼﻋﻴﻪ آﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨ ﮕ ﺴ ﺎر در ﻣ ﻌ ﺮﻓ ﻰ‬ ‫اﻳﻦ آﺘﺎب را ﻋﻴﻨﺎ درج ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﺳﻬﻨﺪ‬

‫ﻤﺎرﻩ ‪٣‬‬

‫ﻤﻦ ‪٩٢‬‬ ‫‪ ١٨‬ﺑﻬ ‪٢٠١٤‬‬ ‫‪ ٧‬ﻓﻮرﻳﻪ‬

‫اﻧﺸﺎاﷲ زﻧﺪاﻧﻲ در اﻳﺮان‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺘﺎﺑﻲ از ﻣﺎرﮐﻮس هﻠﻮﻳﮓ‪ ،‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﮐﻪ ‪ ١٣٢‬روز در زﻧﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﻴﺮ ﺑﻮد‪.‬‬

‫”ﺑﺎزﺟﻮهﺎ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﻮل ﺑﺪهﻢ ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﻢ!“‬ ‫ﻳﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر و ﻳﮏ ﻋﮑﺎس روزﻧﺎﻣﻪ " ﺑﻴﻠﺪ" زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ در روز ‪ ١٠‬اﮐﺘﺒﺮ ‪ ٢٠١١‬در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺠﺎد ﭘﺴﺮ‬ ‫ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ و ﺟﺎوﻳﺪ هﻮﺗﻦ ﮐﻴﺎن وﮐﻴﻞ ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﮐﺘﺎب "اﻧﺸﺎاﷲ‪ ،‬زﻧﺪاﻧﻲ در اﻳﺮان" ﻳﮏ ﮔﺰارش دﻗﻴﻖ و‬ ‫ﻣﻔﺼﻞ از ‪ ١٣٢‬روز زﻧﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و هﻤﮑﺎر‬ ‫ﻋﮑﺎس او در ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬زﻧﺪان ﻣﺨﻔﻲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫و رﻓﺘﺎر وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺑﻴﺮﺣﻢ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ دو‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺣﺎل ﻣﻴﺘﻮان ﺣﺪس زد اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ هﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫وزارت اﻃﻼﻋﺎت رژﻳﻢ اﻳﻦ دو ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﺁزار ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﺪ‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺁﻧﻬﺎ را وادار ﻣﻴﮑﻨﺪ در‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد و ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪﯼ‪،‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪﻩ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻧﺠﺎت ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ "ﭘﺮس ﺗﻲ وى" ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ارﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ و اﻗﺮارﮔﻴﺮى را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ "ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر" ﭘﺮس ﺗﻲ وى دﺳﺘﻮراﺗﻰ از ﺑﺎزﺟﻮهﺎى ﻣﺨﻔﻰ وزارت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﻳﮏ ﺑﺎزﺟﻮى ﺑﻴﺮﺣﻢ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺸﻬﺎى زﻳﺎدى را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى هﻢ در ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻧﺠﺎت ﺳﮑﻨﻴﻪ و هﻢ ﻧﺰد وزارت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت رژﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دهﻴﻢ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرى ﺟﻨﺎﻳﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ از او ﻣﻴﺘﺮﺳﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﭘﻮزﻩ اش‬ ‫ﺑﺨﺎﮎ ﻣﺎﻟﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺗﺸﺒﺜﺎت رژﻳﻢ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮاهﺎن اﺳﺘﺮداد ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى‬ ‫ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬ ‫هﻠﻮﻳﮓ اﮐﻨﻮن در ﺁﻟﻤﺎن اﺳﺖ و ﻳﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ از ﺁزادى‬ ‫اش هﻨﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ‪ ،‬در زﻧﺪان ﺗﺒﺮﻳﺰ و در ﻣﺨﻔﻰ‬ ‫ﮔﺎهﻬﺎى ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺁب‬ ‫ﺧﻮردن اﻧﺴﺎن ﻣﻴﮑﺸﻨﺪ‪ ،‬ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ‬ ‫و ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻨﺠﻪ‪ ،‬اﻓﺮاد را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎز هﻢ‬ ‫ﻣﻴﮑﺸﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﺠﺎ ﺟﻬﻨﻤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﺪ روز را در‬ ‫ﺁن ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮد‪ ،‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ وﺿﻊ دﭼﺎر ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﮐﺘﺎب ﮔﻮﺷﻪ هﺎﻳﻰ از اﻋﻤﺎل و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ و‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺁن را ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ‬

‫ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ در ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن و راﻩ ﺣﻞ ﺁن!‬ ‫)‪(٢‬‬

‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻧﺪارﻳﻢ! *‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ‬ ‫‪ebrahimi1917@gmail.com‬‬ ‫ﻇﺎهﺮا ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﮎ دو ﻧﻴﺮو و دو ﺟﻨﺒﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻢ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اوﻟﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻂ‪ ،‬ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻏﺎﻟ ﺐ اﺳ ﺖ و دوﻣ ﯽ ﻣ ﺤ ﮑ ﻮم و‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﮏ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑ ﭙ ﺮدازﻳ ﻢ‬ ‫و وﺟﻮﻩ ﻣﺸﺘﺮﮐﺶ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﮎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ده ﻴ ﻢ ﻻزم اﺳ ﺖ‬ ‫ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣ ﺮدم‬ ‫ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﻧﮋاد و ﻳﺎ ﻗﻮم ﻣﻌﻴﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و ﺗﺒ ﻌ ﻴ ﺾ ﻗ ﺮار‬ ‫ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ "ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ"‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﺘﻢ و ﺗ ﺒ ﻌ ﻴ ﺾ اﻋ ﻤ ﺎل ﺷ ﺪﻩ ﺑ ﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺗﺮﻳﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑ ﻪ‬ ‫ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﯽ ﮐ ﻪ در ﻧ ﻬ ﺎﻳ ﺖ ﻗ ﺮار‬ ‫اﺳﺖ ﺁن ﺟﻨﺒﺶ را در ﻗ ﺪرت ﺷ ﺮﻳ ﮏ ﮐ ﻨ ﺪ و ﻳ ﺎ ﺑ ﻪ ﻗ ﺪرت ﺳ ﻴ ﺎﺳ ﯽ ﺑ ﺮﺳ ﺎﻧ ﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ " ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ"‪ ،‬ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﯼ ﺑ ﺨ ﺸ ﯽ از ﺑ ﻮروژاوزﯼ از ﻗ ﺪرت‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺁن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ "ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ" ادﻋﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﻓﻌ ﺶ را دارد‪،‬‬ ‫در ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت ﻣﻴﺎن ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ "ﺳﺘﻤﮑﺶ" و ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴ ﺴ ﻢ ﻣﺴ ﻠ ﻂ‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺸﺘ ﻪ ﻣ ﻴ ﺸ ﻮﻧ ﺪ‪ ،‬ﺁوارﻩ ﻣ ﻴ ﺸ ﻮﻧ ﺪ‪ ،‬ﭘ ﺎﮐﺴ ﺎزﯼ ﻗ ﻮﻣ ﯽ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ روﯼ ﺟﻨﺎزﻩ "ﻣﻠﺘﻬﺎ"‪ ،‬ﺑﻮرژواهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨ ﺘ ﻠ ﻒ‬ ‫ﻗﺪرت را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺳﻬﻤﺸﺎن از ﭼﭙﺎول ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐ ﺎرﮔ ﺮ ﻳ ﮏ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﻪ را‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯽ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در هﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﺗ ﺎرﻳ ﺨ ﯽ‪ ،‬ﺑ ﺎ ﺑ ﺎﺻ ﻄ ﻼح ره ﺎ ﺷ ﺪن‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﺴﻴﻢ ﻣﻐﻠﻮب از زﻳﺮ ﻳﻮغ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺸ ﻮر‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻧ ﻪ از ﺁزادﯼ‪،‬‬ ‫ﻧﻪ از اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﻪ از رﻓﺎﻩ ﺁن ﻣﺮدم ﺧﺒﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ "ﻣﻠﺖ" ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﺳﺘﻢ ﺑﻪ اﺳﺎرت رﺳﻤﯽ ﺑﻮرژواهﺎﯼ هﻤﺎن ﻣﻠ ﺖ‪ ،‬ﻣ ﻠ ﺖ ﺧ ﻮدﯼ در ﻣ ﻴ ﺎﻳ ﺪ‪ .‬ه ﻤ ﺎن‬ ‫ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻴﮑﺮد ﺑﻪ ﻋ ﻬ ﺪﻩ ﻧ ﺎﺳ ﻴ ﻮﻧ ﺎﻟ ﻴ ﺴ ﻢ ﺧ ﻮدﯼ ﻣ ﻴ ﺎﻓ ﺘ ﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﻮدﯼ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬در ﻳﮏ ﮐ ﻼم ﺑ ﻪ ﻣ ﺜ ﺎﺑ ﻪ‬ ‫اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﮐﻼﺳﻴﮏ دوﻟﺖ در ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘ ﺎﺗ ﯽ را راﺳ ﺎ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎورا ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﯼ و از ﻃﺮف ﻣﻠ ﺖ‬ ‫ﺧﻮدﯼ‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﺸﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻠﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮرژاﯼ ﺑ ﻮﻣ ﯽ از ﺑ ﺨ ﺶ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺪهﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺳﻴ ﻮﻧ ﺎﻟ ﻴ ﺴ ﻢ ﻋ ﻈ ﻤ ﺖ ﻃ ﻠ ﺐ‬ ‫اﻳﺮاﻧﯽ از ﻳﮑﻄﺮف و اﻧﻮاع ﺟﻨﺒﺸﻬﺎﯼ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﮐﺮد و ﺗﺮﮎ و ﻋ ﺮب و ‪...‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد ﺗﻨﺶ اﻧﻮاع‬ ‫‪٣‬‬


‫‪٢‬‬ ‫اﻧﺸﺎاﷲ زﻧﺪاﻧﻲ ۔ ۔ ۔‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻮﺷﻪ اى‬ ‫از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻴﺪهﺪ‪ .‬ﺁﻧﺠﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ را ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ‬ ‫هﺎى وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﻴﺮ هﺴﺘﻨﺪ و روﺣﻴﻪ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮدم اﺳﻴﺮى را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ‬ ‫ﮐﻪ در هﻤﺎن اﺳﺎرﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ دوﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ و ﺻﻒ دوﺳﺘﻰ و ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺮز و‬ ‫ﮐﺸﻮر و رﻧﮓ و ﻧﮋاد ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﺪ‪ .‬ﺁﻧﺠﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى‬ ‫اﺳﻴﺮ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺸﺎن در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫اﻳﻦ ﮐﺘﺎب زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن ﮐﻼﻩ از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ‪.‬‬ ‫راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻋﻤﻴﻘﻲ را ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺮزهﺎى‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ را درﻧﻮردﻳﺪﻩ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را‬ ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﺁن ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫اﺣﺘﺮام ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺰرگ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻰ هﻤﭽﻮن رﺿﺎ و‬ ‫ﻋﻠﻲ و ‪ ...‬ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮود‬ ‫ﺁورد‪.‬‬ ‫در ﺁﻏﺎز اﻳﻦ ﮐﺘﺎب هﻠﻮﻳﮓ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ اش‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ‪...‬‬

‫او در ﺻﻔﺤﻪ ‪ ٢٩‬ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪” :‬ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ‬ ‫ﭼﺸﻤﻢ را درﻣﻮرد ﺧﺒﺮى ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻳﮏ زن در اﻳﺮان‪ ،‬ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ‬ ‫و ﻧﺎﻣﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ او آﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪم ﺑﺒﻨﺪم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﮑﻨﻢ‪ .‬اوﻟﻴﻦ ﺳﻮال‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از هﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﺎ وﮐﻴﻞ ﺳﮑﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫ﮐﺴﻰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎرﯼ‬ ‫ﺑﮑﻨﻢ‪ .‬اﻳﺮاﻧﻰ ﺗﺒﻌﻴﺪى ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮى ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻢ‪ .‬او در ﺳﺎل ‪ ٢٠٠١‬ﮐﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻩ و از‬ ‫ﺁﻧﺰﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻴﻦ هﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﻳﻦ ﻣﺠﺎزات‬ ‫وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬او هﻤﺎن ﮐﺴﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺁزادى ﺑﺮاى ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪى ﺁﺷﺘﻴﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ داد و ﺗﻮﺟﻪ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل‬ ‫ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪن ﺳﮑﻴﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﺼﺪ‬ ‫هﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻰ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ "ﮐﺎﺗﺮﻳﻦ‬ ‫اﺷﺘﻮن"‪ ،‬ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ "ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدى"‪،‬‬ ‫"رﻳﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن" ﻣﻴﻠﻴﺎردر‪ ،‬هﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ‬ ‫"روﺑﺮت د ﻧﻴﺮو" و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﺮاﻧﺴﻮى "ﺑﺮﻧﺎرد‬ ‫هﻨﺮى ﻟﻮى" هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى‬ ‫ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ‬ ‫اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر را ﻓﻮرا ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ‪“.‬‬

‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪٣‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٣٠‬‬ ‫”دو هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر‪،‬‬ ‫وﻗﺘﻰ ﺳﮑﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﺁﻣﺪ و‬ ‫ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ هﻤﺴﺮش ﺷﺮﻳﮏ و ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺎ زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻢ و او ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫"او اﻳﻦ اﻗﺮار را زﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎرهﺎ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﻴﺪهﺪ‪ .‬ﻣﺎ از زﻧﺎن دﻳﮕﺮى ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﮑﻴﻨﻪ‬ ‫هﻢ ﺑﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ او را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ"‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺰﺷﮑﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻩ وﻟﻰ او را اﺧﺮاج ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ۔‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ او ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼهﺎ در ﺗﻬﺮان‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺪهﺪ‪ ،‬ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺨﻔﻲ اﻳﺮان‬ ‫هﻤﺴﺮش را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ و او را اﻋﺪام ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻴﺸﻮد و در ﺳﺎل ‪ ١٩٩٠‬ﺑﻪ اﻃﺮﻳﺶ ﻣﻰ‬ ‫ﺁﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻪ ﮐﻠﻦ ﺁﻟﻤﺎن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻨﺎ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪" :‬ﻣﻦ در روزهﺎى ﺁﺗﻰ در اروﭘﺎ ﺑﺮاى‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ هﺎى ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻔﺮ هﺴﺘﻢ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺳﮑﻴﻨﻪ‪) ،‬ﺳﺠﺎد( ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻳﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﮑﻨﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ اﻳﻨﺮا ﺳﺎزﻣﺎن دهﻢ"‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ و ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺮ و‬ ‫ﺻﺪا ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻳﮏ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﺑﻰ ﺣﺠﺎب از ﺳﮑﻴﻨﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ او در اﻳﻨﺠﺎ‬ ‫ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ و ﻇﺎهﺮا اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﺳﮑﻴﻨﻪ‬ ‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ ﻋﮑﺲ او ﻧﻴﺴﺖ و‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪“.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٣١‬‬ ‫”وﻗﺘﻰ ﻣﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺑﻮدم در دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى زﻧﮓ زدم‪ .‬ﻣﻴﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪" :‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻋﮑﺲ ﺗﺎزﻩ از ﺳﮑﻴﻨﻪ و اﻳﻨﮑﻪ ﻇﺎهﺮا ﻋﮑﺲ ﺑﻰ‬ ‫ﺣﺠﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ‬ ‫ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ"‪ .‬ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬او ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫اﻳﺮاﻧﯽ در ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ ﻣﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪارﻳﻢ در اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ‬ ‫ﻣﻬﻢ اﺷﺘﺒﺎهﺎﺗﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ را اﺟﺎزﻩ دهﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ‪،‬‬ ‫و از ﻣﻦ ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻰ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؟"“‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٨٠‬‬ ‫”‪ ...‬در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر هﻮﺗﻦ ﮐﻴﺎن هﺴﺘﻴﻢ و او از ﺳﺠﺎد‬ ‫در ﺑﻴﺮون اﻃﺎق ﻋﮑﺲ ﻣﻴﮕﻴﺮد و از اﻳﻦ ﮐﺎر‬ ‫راﺿﻰ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﮑﺎس روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﻰ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﺪ او‬ ‫ﻣﺎ را اﻳﻨﺠﺎ ﺁوردﻩ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻤﮏ‬ ‫ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﺳﺠﺎد ﻣﺠﺪدا ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻧﺸﻴﻨﺪ۔ ﺳﺠﺎد‬ ‫ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ‪ :‬ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ او زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻴﺪ؟"‬ ‫هﻠﻮﻳﮓ‪" :‬ﺁﻳﺎ ﺧﻮدش ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺎ زﻧﮓ‬ ‫ﺑﺰﻧﺪ؟ ﺳﺠﺎد ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﻴﺪهﺪ‪ .‬ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‬ ‫"او در ﺗﻠﻔﻨﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد‪ ".‬ﻣﻦ ﺑﺪون ﻣﮑﺚ ﺗﻠﻔﻨﻢ‬ ‫را ﺑﺮﻣﻴﺪارم و ﺷﻤﺎرﻩ ﻣﻴﻨﺎ را ﻣﻴﮕﻴﺮم و ﻣﻴﻨﺎ ﺟﻮاب‬ ‫ﻣﻴﺪهﺪ و ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮﻣﻴﺪارد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ آﻪ ﻣﺎ‬ ‫در دﻓﺘﺮ آﺎر هﻮﺗﻦ آﻴﺎن هﺴﺘﻴﻢ و ازش ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ آﻪ‬ ‫ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺳﺠﺎد را ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻨﺪ۔‬ ‫ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺪهﺪ۔ ﻣﻦ ﺑﻄﺮف ﺳﺠﺎد‬ ‫ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم و از او ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ ﺣﺎﻟﺶ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ‪“ ...‬‬ ‫در ﺣﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﻤﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ازهﻤﺎن‬ ‫روز اول ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﻰ ﺣﺮﻣﺘﻰ و اﻗﺮار ﮔﻴﺮى‬ ‫ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٨٨‬‬ ‫ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ ﺁﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬ ‫”ﻣﺎﻣﻮر وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪" :‬ﻣﺎ ﺷﻤﺎ‬

‫را ﺑﺎور ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﻢ" ﻣﻦ ﺑﻪ او ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ‪" :‬وﻟﻰ اﻳﻦ‬ ‫واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ"‪ .‬ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮم از ﻣﻦ ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ ﭼﻪ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى داﺷﺘﻴﺪ؟ "ﻣﻦ ﺑﻪ او ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم‪ .‬او ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﺑﻪ او ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ ﺣﺮف زدﻳﻢ"‪.‬‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻳﺎ ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪" :‬ﻣﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﻴﮑﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ اﺣﺪى ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ و ﺑﻪ اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ‬ ‫اﺳﺖ"‪ .‬هﻠﻮﻳﮓ‪" :‬ﻧﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد او ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻴﺎﻳﻢ اﻣﺎ او ﻣﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ‬ ‫ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻩ"‪.‬‬ ‫ﺑﺎزﺟﻮ‪" :‬ﭼﺮا از ﺧﺎﻧﻢ اﺣﺪى دﻓﺎع ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ؟ او ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ‪ ،‬او ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬او از ﺷﻤﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ‬ ‫اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻴﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﻴﺪ"‪.‬‬ ‫ﺳﺮم داد ﻣﻴﺰﻧﺪ او ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ام ﻣﻴﮑﻮﺑﺪ‬ ‫و ﮐﺘﮑﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ‪" :‬اﮔﺮ هﻤﮑﺎرى ﻧﮑﻨﻴﺪ‪ ،‬وﺿﻌﺘﺎن ﺑﺪ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻣﻦ در ﺁن ﺻﻮرت ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ هﻴﭻ ﮐﺎرى‬ ‫ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﮑﻨﻢ‪ ".‬ﺑﺎزﺟﻮ اﻳﻨﺮا ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ و‬ ‫دوﺑﺎرﻩ ﮐﺘﮑﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ‪" :‬ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫وﻗﺘﻰ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺰﻧﻴﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا‬ ‫هﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻰ ﺑﻴﻨﺪ" ﺑﺎزﺟﻮ‪" :‬اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺪاﻳﻰ وﺟﻮد‬ ‫ﻧﺪارد‪“".‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪١۵٢‬‬ ‫”ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬ ‫ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارى ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺷﺮوع ﺳﻮاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن از ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪" :‬ﺑﺮاى ﭼﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺁﻣﺪﻳﺪ؟" هﻤﺎن ﺳﻮاﻻﺗﻰ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮهﺎ از ﻣﻦ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻨﺠﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬ ‫وﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارى ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺳﻮاﻻﺗﻰ از ﻳﮏ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﻣﺨﻔﻰ ﮐﻪ در ﻳﮏ اﻃﺎق ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ "ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر" ﻣﻴﺮﺳﺪ و او ﺁن ﺳﻮاﻻت ﺟﺪﻳﺪ را‬ ‫ﻧﻴﺰ از ﻣﺎ ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﺮاغ دورﺑﻴﻦ‬ ‫ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارى ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫"ﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارى را ﮐﻤﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ"‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‪" :‬ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﻢ در ﻣﻮرد‬ ‫اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪا هﻤﻪ‬ ‫ﭼﻴﺰ ﺧﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮل ﻣﻴﺪهﻢ۔ ﻣﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻴﺪ‪ ،‬او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ‬ ‫دام اﻧﺪاﺧﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻨﺮا ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﺪ از ﺧﺎﻧﻢ اﺣﺪى ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫اﻳﻨﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ‪ ،‬ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ؟" ﻣﻦ ﮔﺮدﻧﻢ را ﮐﺞ ﻣﻴﮑﻨﻢ‬ ‫و ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﻴﺪهﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ‪" :‬ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را در‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺒﻴﻨﺪ؟" واﻗﻌﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﻴﺪ اﻳﻨﺮا در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬ ‫اﻳﺮان ﻧﺸﺎن دهﻴﺪ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﻔﺘﮑﻮ درﻣﻮرد ﻣﺎ از ﻳﮏ راﻩ دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد‬ ‫ﺷﻮد؟‬ ‫از ﺧﻮدم ﻣﻴﭙﺮﺳﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﻴﻔﺘﺪ اﮔﺮ در دﻧﻴﺎ اﻳﻨﺮا‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻤﻬﻮرى‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ و هﺪﻓﺸﺎن اﻳﻨﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﻣﺎرﮐﻮس هﻠﻮﻳﮓ اﻗﺮار ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬


‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪٣‬‬

‫‪٣‬‬ ‫ﺳﺘﻢ ﻣﻠﻰ ۔ ۔ ۔‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻤﻬﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ اﮐ ﺜ ﺮﻳ ﺖ‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬ ﺎﯼ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ هﻤﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺪود ﻳﮏ ﻗﺮن و ﻧﻴﻢ ﭘﻴﺶ‪ ٣٢ ،‬ﮐﺸ ﻮر ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﻞ در‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد داﺷ ﺘ ﻨ ﺪ‪ .‬اﻣ ﺮوز اﻳ ﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ‪ ١٩٠‬رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺨﺼﺎ در ‪١١١‬‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ١۴١‬ﮐﺸﻮر ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﻞ اﻋ ﻼم ﻣ ﻮﺟ ﻮدﻳ ﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از ﻳ ﮏ ﺳ ﺎل ﻳ ﮏ ﮐﺸ ﻮر‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﮏ "ﻣﻠﺖ" ﺟ ﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗ ﺎ ﺑ ﺎﻳ ﺪ‬ ‫در اﺷﮏ ﺷﻮق ﻏﺮق ﺷ ﻮﻧ ﺪ ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ ه ﻤ ﻪ "ﻣ ﻠ ﺖ"‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ هﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ! اﻣﺎ ﺗﺮدﻳﺪﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﮐ ﻪ ﺗ ﻮدﻩ‬ ‫ه ﺎﯼ وﺳ ﻴ ﻊ ﻣ ﺮدم ﺁن ﮐﺸ ﻮره ﺎ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎﻻ ﻟ ﺤ ﻈ ﺎت‬ ‫ﮐﻮﺗﺎهﯽ – ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃ ﺮ ﺗ ﻮه ﻢ ره ﺎﻳ ﯽ از ﻓ ﻘ ﺮ و‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺾ ‪ -‬در اﻳﻦ اﺷﮏ ﺷﻮق ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺗﻮهﻤ ﯽ‬ ‫ﮐﻪ در هﻤﻪ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗ ﻮﺳ ﻂ ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮد‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺎزﻩ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴ ﺪﻩ ﭘ ﺎﻳ ﺎن ﻳ ﺎﻓ ﺘ ﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙ ﺮاﻃ ﻮرﯼ ﺑ ﺰرگ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دروازﻩ هﺎﯼ اﺗﺮﻳﺶ ﺗﺎ ﺷ ﺮق اﻳ ﺮان‪،‬‬ ‫از ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ را در ﺑﺮﻣ ﻴ ﮕ ﺮﻓ ﺖ ﺑ ﺮﺟ ﺎﯼ‬ ‫ﻣ ﺎﻧ ﺪﻩ اﺳ ﺖ؟ در ﮐ ﺪام ﻳ ﮏ از اﻳ ﻦ ﮐﺸ ﻮره ﺎ‬ ‫ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ و ﻗﻮم و ﻣﺬه ﺐ ﺻ ﺎﺣ ﺐ‬ ‫ﮐﺸﻮرﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺒ ﻮدﯼ در زﻧ ﺪﮔ ﻴ ﺸ ﺎن‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ‬ ‫از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯼ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺟﻤﻬ ﻮرﯼ‬ ‫ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﺁﺗ ﺎﺗ ﻮرﮎ ﺑ ﻮد ﮐ ﻪ اﺗ ﻔ ﺎﻗ ﺎ ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم‬ ‫هﻮﻳﺖ ﺗﺮﮐﯽ‪ ،‬ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ "ﻣﻠﺘﻬ ﺎﯼ" دﻳ ﮕ ﺮ را ﺑ ﺎ‬ ‫ﻗﺴﺎوت ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻗ ﺘ ﻞ ﻋ ﺎم و ﺑ ﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﺎن ﮐ ﺮدن ﻣ ﻴ ﻠ ﻴ ﻮﻧ ﯽ "ارﻣ ﻨ ﻴ ﻬ ﺎ و ﻳ ﻮﻧ ﺎﻳ ﻨ ﻬ ﺎ"‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺮد زﺑﺎن اﻳ ﻦ ﮐﺸ ﻮر ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﻞ ﺗ ﺤ ﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان "ﺗﺮﮐﻬﺎﯼ ﮐﻮهﯽ" ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﯽ‬ ‫ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرهﺎﻳﯽ ﮐ ﻪ در راس ﻓ ﺎﺳ ﺪﺗ ﺮﻳ ﻦ و‬ ‫ﺧﻮﻧﺨﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ در ﺁﺳﻴ ﺎ و‬ ‫اﻓﺮﻳﻘﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬اﮐﺜﺮﻳﺘﺸ ﺎن ره ﺒ ﺮان و‬ ‫دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﺣﺰاب ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﺁﻓ ﺮﻳ ﻘ ﺎ و ﺁﺳ ﻴ ﺎ ﺑ ﺮ روﯼ ﻣ ﻮج‬ ‫ﻣﺒﺎرزات ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاهﺎﻧﻪ و ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﺗ ﻮدﻩ ه ﺎﯼ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳ ﻴ ﺪﻩ‬ ‫اﻧﺪ!‬

‫ﺁﻳﺎ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در هﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﻞ ﮐ ﻪ‬ ‫ﺑﺮ روﯼ وﻳﺮاﻧﻪ هﺎﯼ ﻳﻮﮔﺴﻼوﯼ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺁﻗﺎزادﻩ هﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ و وﻃﻨﯽ ﺟﺎﯼ ﺁﻗﺎزادﻩ هﺎﯼ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ دوﻟﺘﯽ ﻳﻮﮔﺴﻼوﯼ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐ ﺮوﺷ ﻴ ﺎ و ﺑ ﻮزﻧ ﻴ ﺎ و ‪ ...‬ﭼ ﻪ‬ ‫ﻓﺮﻗﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﻩ ﻣ ﺰدﯼ ﮐ ﺪام ﺳ ﺮﻣ ﺎﻳ ﻪ و ﮐ ﺪام‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻠﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐ ﻪ‬ ‫ﮐﺪام دوﻟﺖ و ﮐﺪام رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺣ ﺎﮐ ﻤ ﻴ ﺖ ﻃ ﺒ ﻘ ﻪ‬

‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار و رﻳﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎﻧ ﮏ ﺟ ﻬ ﺎﻧ ﯽ را‬ ‫ﺑﺮ ﺟﺎن و زﻧﺪﮔﻴﺶ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ‪ ،‬ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﻇﺎهﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺴ ﯽ‬ ‫ﺗﺼﻮر ﻣﻴﮑﺮد اﺳﺘﻘﻼل اﻳﻦ ﮐﺸﻮر از ﺑ ﺎﻧ ﺪ اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ ﻋﻤﺮاﻟﺒﺸﻴﺮ درﻳﭽﻪ اﻣﻴﺪﯼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎز‬ ‫ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓ ﻘ ﺮ ﻏ ﻮﻃ ﻪ ﻣ ﻴ ﺨ ﻮرﻧ ﺪ ﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ﻣ ﺎه ﻴ ﺖ‬ ‫ارﺗ ﺠ ﺎﻋ ﯽ ﺟ ﻨ ﺒ ﺸ ﻬ ﺎﯼ ﻧ ﺎﺳ ﻴ ﻮﻧ ﺎﻟ ﻴ ﺴ ﺘ ﯽ‪-‬ﻗ ﻮﻣ ﯽ را‬ ‫ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﺪ‪ .‬هﻨﻮز ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﮕ ﺬﺷ ﺘ ﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑ ﻮرژواه ﺎﯼ ﺑ ﻮﻣ ﯽ ﺑ ﺮ ﺳ ﺮ ﺳ ﻔ ﺮﻩ‬ ‫ﭼ ﭙ ﺎول‪ ،‬ﺟ ﻬ ﻨ ﻤ ﯽ از ﺁوارﮔ ﯽ ده ﻬ ﺎ ه ﺰار ﻧ ﻔ ﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﺸ ﻮﻧ ﺖ ﻗ ﻮﻣ ﯽ و ﮔ ﻮره ﺎﯼ‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ راﻩ اﻧﺪاﺧ ﺘ ﻪ اﺳ ﺖ‪ .‬رﺋ ﻴ ﺲ ﺟ ﻤ ﻬ ﻮر و‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﻳﺎن ﻧﻔﺖ ﮐ ﻪ ‪ ٩٠‬درﺻ ﺪ‬ ‫درﺁﻣﺪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن هﻢ اﻓﺘﺎدﻩ اﻧﺪ‪ .‬و‬ ‫ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاﻓﺸﺎن هﻤﺎن اﺑﺰار ﮐﺜﻴﻔ ﯽ را ﺑ ﻪ‬ ‫ﮐ ﺎر ﻣ ﻴ ﺒ ﺮﻧ ﺪ ﮐ ﻪ در زرادﺧ ﺎﻧ ﻪ ﺳ ﻴ ﺎﺳ ﯽ ه ﻤ ﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎﯼ دهﻪ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﻗﺮار دارد‪ :‬ﺗﺤ ﺮﻳ ﮏ‬ ‫و ﻧﻔﺮت ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ رهﺒﺮان "ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﺁزادﻳﺒﺨﺶ ﻣﺮدم ﺳﻮدان" هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳ ﻨ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓ ﻊ اﻗ ﻮام دﻳ ﻨ ﮑ ﺎ و ﻧ ﻮﺋ ﺮ در ﺟ ﻨ ﻮب‪ ،‬ﻣﺸ ﺘ ﺮﮐ ﺎ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻨﻮب در ﻣﻘ ﺎﺑ ﻞ ﺷ ﻤ ﺎل را ﻧ ﻤ ﺎﻳ ﻨ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و روﯼ ﻣﻮج ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑ ﻪ ﻗ ﺪرت ﺳ ﻴ ﺎﺳ ﯽ‬ ‫رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم هﻤﺎن اﻗﻮام و ﺑﺎ ﺗ ﺤ ﺮﻳ ﮑ ﺎت ﻗ ﻮﻣ ﯽ‬ ‫ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘ ﺴ ﻴ ﻢ ﺛ ﺮوت و ﻗ ﺪرت را در ﮐﺸ ﻮر‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘ ﻴ ﺶ ﺑ ﺮدﻧ ﺪ‪ .‬ه ﻤ ﻴ ﻦ اﻻن‪ ،‬رﺋ ﻴ ﺲ ﺟ ﻤ ﻬ ﻮر‬ ‫ﺳﺎﻟﻮادور ﮐﯽ ﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ره ﺒ ﺮ ﻗ ﺒ ﻴﻠ ﻪ دﻳ ﻨ ﮑ ﺎ در‬ ‫ﺗﻨﺶ ﺑﺎ رﻳﮏ ﻣﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رهﺒﺮ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻧﻮﺋﺮ هﻤﺎن‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﻴﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺷﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا دور ﺑﺮوﻳﻢ؟ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋ ﺮاق‪ ،‬از زﻳ ﺮ ﺳ ﻠ ﻄ ﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﺴﻴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق رهﺎ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ‬ ‫و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در هﻤﻴ ﻦ ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑ ﺎرزاﻧ ﯽ وﺿ ﻊ ﭼ ﮕ ﻮﻧ ﻪ‬ ‫اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘ ﻪ اﺳ ﺖ‪ ،‬اﮔ ﺮ ﺗ ﺤ ﻘ ﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠ ﻴ ﺖ و ﻗ ﻮﻣ ﻴ ﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ "ﻣﻠﺖ و ﻗ ﻮم" ﮐ ﺮد‬ ‫ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدﯼ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟ ﺘ ﻤ ﺎﻋ ﻴ ﺸ ﺎن دﺳ ﺖ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ دارﻧﺪ؟ ﺣ ﻖ اﻋ ﺘ ﺼ ﺎب دارﻧ ﺪ؟‬ ‫ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ؟ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن ﭘ ﺎﺳ ﺨ ﮕ ﻮﯼ ﻳ ﮏ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺮﻓﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑ ﻴ ﮑ ﺎر ﺷ ﻮﻧ ﺪ از‬ ‫ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ ﺑ ﺮاﯼ ﻳ ﮏ زﻧ ﺪﮔ ﯽ اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮدار هﺴﺘﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران‬ ‫و ﺁﻗ ﺎزادﻩ ه ﺎﯼ "ﮐ ﺮد" از ﺣ ﻘ ﻮق ﻣﺸ ﺎﺑ ﻬ ﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺗ ﻮدﻩ ه ﺎﯼ وﺳ ﻴ ﻊ ﻣ ﺮدم‬ ‫ﮐﺮد زﺑﺎن ﺑﻪ رﻓﺎﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﻣ ﻨ ﻴ ﺖ ﺳ ﻴ ﺎﺳ ﯽ‬ ‫رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ؟‬ ‫وﺿ ﻌ ﻴ ﺖ ﮐ ﺎرﮔ ﺮان ﻣ ﻬ ﺎﺟ ﺮﯼ ﮐ ﻪ روﯼ‬ ‫ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺸﺎن ﻣﻠﻴ ﺖ "ﮐ ﺮد و ﻋ ﺮب" ﻧﺼ ﺐ ﺷ ﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ هﻤﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و اﺧﺒﺎر هﻤﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﻴ ﺪه ﺪ ﮐ ﻪ اﻳ ﻦ ﮐ ﺎرﮔ ﺮان – از‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺮب زﺑﺎن ﻋﺮاق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔ ﺮان‬ ‫ﮐﺮد زﺑﺎن از اﻳﺮان – هﻤﺎن وﺿ ﻌ ﻴ ﺖ ﺗ ﺤ ﻘ ﻴ ﺮ‬ ‫ﺁﻣ ﻴ ﺰ و ﺑ ﺮدﻩ وارﯼ را دارﻧ ﺪ ﮐ ﻪ ﮐ ﺎرﮔ ﺮان‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻴﺦ ﻧﺸ ﻴ ﻨ ﻬ ﺎﯼ ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﻪ ﺧ ﻠ ﻴ ﺞ از ﺁن رﻧ ﺞ‬ ‫ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄ ﻪ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﻞ ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم رهﺎﻳﯽ از ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻠﯽ ﺑ ﺮ‬ ‫ﺳﺮﮐﺎر ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐ ﺎرﮔ ﺮان "ﻣ ﻠ ﺘ ﻬ ﺎﯼ" دﻳ ﮕ ﺮ از‬ ‫اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ هﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ "ﺣﻘﻮق ﺑﺸ ﺮ" در اﻳ ﻦ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﻞ‬ ‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓ ﺎﺻ ﻠ ﻪ ژاﻧ ﻮﻳ ﻪ و‬ ‫ﻣﺎرس هﻤﻴﻦ ﺳﺎل ‪ ٤٠‬ﻗﺘ ﻞ ﻧ ﺎﻣ ﻮﺳ ﯽ در ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن‬

‫ﻋﺮاق‪ ،‬ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫ﺗ ﺤ ﺖ ره ﺒ ﺮﯼ و‬ ‫ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ دوﻟ ﺖ‬ ‫ﺑ ﺎرزاﻧ ﯽ روﯼ‬ ‫دادﻩ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻳ ﻦ‬ ‫ﻓ ﻘ ﻂ ﺁﻣ ﺎر ﺛ ﺒ ﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺁﻣ ﺎرﯼ‬ ‫ﮐﻪ ﻓﻘ ﻂ اﻧ ﻌ ﮑ ﺎس‬ ‫ﮐ ﻮﭼ ﮑ ﯽ از‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﯽ را ﻧﺸ ﺎن‬ ‫ﻣ ﻴ ﺪه ﺪ ﮐ ﻪ اﮐ ﺜ ﺮ‬ ‫ﭘﻨﻬﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﺑ ﻪ‬ ‫ﺑﻴﺮون درز ﻧﻤﻴﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ‪ ٧‬ﺁورﻳﻞ‪ ٢٠٠٧‬دﻋﺎ ﺧ ﻠ ﻴ ﻞ اﺳ ﻮد ‪ ١٧‬ﺳ ﺎﻟ ﻪ در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺑﺸ ﻴ ﻘ ﻪ در ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن ﻋ ﺮاق ﺳ ﻨ ﮕ ﺴ ﺎر ﺷ ﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻠﻴﭙﻬﺎﯼ وﻳﺪوﻳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻳﻦ دﺧﺘ ﺮ ﺟ ﻮان‪ ،‬ﺑ ﻪ‬ ‫ﺧ ﺎﻃ ﺮ ﺳ ﺮﺑ ﺎز زدن از ازدواج اﺟ ﺒ ﺎرﯼ ﺑ ﺎ ﭘﺴ ﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﻳﺶ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺬهﺐ و ﺳﻨﺖ ﻣﺬهﺒﯽ "ﻋﻘ ﺪش ﺑ ﺎ‬ ‫ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻳﺶ در ﺁﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد" و ﺑ ﻪ ﺧ ﺎﻃ ﺮ دل‬ ‫ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺮد دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻋ ﺮب زﺑ ﺎن ﺑ ﻮد‪ ،‬زﻳ ﺮ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﭘﻠﻴﺲ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮد ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣ ﻬ ﻢ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان‪ ،‬زﻳ ﺮ ﻧ ﻈ ﺮ ﭘ ﻠ ﻴ ﺲ دوﻟ ﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن ﻋ ﺮاق‬ ‫ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ‪ .‬ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻴﺲ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺮدﺳﺘ ﺎن ﭼ ﻪ‬ ‫ﺑﻮد؟ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ اﻣ ﻦ اﻳ ﻦ ﺗ ﻮﺣ ﺶ! اﻳ ﻦ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮﺣﺶ ﻋﻠﻴﻪ زﻧ ﺎن در ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗ ﻔ ﺎق در ﺗ ﻠ ﻔ ﻦ‬ ‫ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺛﺒ ﺖ ﺷ ﺪﻩ اﺳ ﺖ‪ .‬اﻳ ﻨ ﮑ ﻪ ﮐ ﺮدﺳ ﺘ ﺎن ﻣﺴ ﺘ ﻘ ﻞ‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻠﻔ ﻦ ﻣ ﻮﺑ ﺎﻳ ﻞ ﮐﺴ ﯽ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ را هﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ!‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻓﺎﮐ ﺘ ﻬ ﺎﯼ ﺗ ﺎرﻳ ﺨ ﯽ‪ ،‬ﻧ ﻴ ﺎزﯼ ﺑ ﻪ‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺌﻮرﻳﮏ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ دﻓﺎع از ﻣﻠﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ‪ ،‬اﮐ ﺜ ﺮﻳ ﺖ ﻋ ﻈ ﻴ ﻢ ﺁن‬ ‫"ﻣﻠﺖ" را ﻧ ﻪ ﺗ ﻨ ﻬ ﺎ از ﺗ ﺒ ﻌ ﻴ ﺾ اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدﯼ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان و اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻮﺣﺶ ﺿﺪ‬ ‫زن و ﻏﻴﺮﻩ ﻧ ﺠ ﺎت ﻧ ﻤ ﻴ ﺪه ﺪ ﺑ ﻠ ﮑ ﻪ ﺧ ﻮد ه ﻤ ﻪ اﻳ ﻦ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت و ﻟﮕ ﺪﻣ ﺎل ﮐ ﺮدن ﺣ ﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ را در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳ ﻨ ﺪﮔ ﯽ از ه ﻤ ﺎن ﻣ ﻠ ﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺪهﺪ‪ .‬و در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺑ ﺎ ﭘ ﺎﻳ ﺎن ﺳ ﺘ ﻢ‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑ ﺮ ﺗ ﻮدﻩ ه ﺎﯼ وﺳ ﻴ ﻊ ﻣ ﺤ ﺮوم‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرژاهﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ و ﺧ ﻮدﯼ را ﻣ ﺠ ﺪدا و در‬ ‫اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻌﺘﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺪهﺪ‪.‬‬ ‫ﺑ ﺎ ﺗ ﻮﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ه ﻤ ﻪ اﻳ ﻦ ﻧ ﮑ ﺎت‪ ،‬اﻻن ﻣ ﻴ ﺘ ﻮان ﺑ ﻪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴ ﺴ ﻢ ﻣﺴ ﻠ ﻂ ﻋ ﻈ ﻤ ﺖ‬ ‫ﻃﻠ ﺐ اﻳ ﺮاﻧ ﯽ و ﻧ ﺎﺳ ﻴ ﻮﻧ ﺎﻟ ﻴ ﺴ ﻢ "ﺗ ﺤ ﺖ ﺳ ﻠ ﻄ ﻪ" و‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﺗﺮﮎ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫در اداﻣ ﻪ اﻳ ﻦ ﻣ ﻄ ﻠ ﺐ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﻣ ﻮﺿ ﻮع ﺧ ﻮاه ﻴ ﻢ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫‪----------------‬‬‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‪ :‬ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﭘ ﻴ ﺶ رو دارﻳ ﺪ‬ ‫*‬ ‫از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن اداﻣﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟ ﻠ ﺴ ﻪ ﺳ ﺨ ﻨ ﺮاﻧ ﯽ در ﭘ ﺎﻟ ﺘ ﺎﮎ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ادﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺁن ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﯽ ﻧ ﻴ ﺴ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اهﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﭘﺎﻟﺘﺎﮐﯽ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﺳﻄﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻀﻤ ﻮن‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﯽ در ﺁن ﺟ ﻠ ﺴ ﻪ ﭘ ﺎﻟ ﺘ ﺎﮐ ﯽ را ﺑ ﺎ ﺟ ﺰﺋ ﻴ ﺎت‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗ ﺎرﻳ ﺨ ﯽ ﺑ ﺎزﻧ ﻮﻳﺴ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮرت ﻳ ﮏ ﻣ ﻄ ﻠ ﺐ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻟ ﺘ ﺎﮐ ﯽ ﺗ ﻨ ﻈ ﻴ ﻢ ﺷ ﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ و اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ هﻢ ﺑ ﻪ ه ﻤ ﻴ ﻦ ﺻ ﻮرت ﺗ ﺪوﻳ ﻦ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪٣‬‬

‫‪٤‬‬ ‫اﻧﺸﺎاﷲ زﻧﺪاﻧﻲ ۔ ۔ ۔‬

‫‪٢‬‬

‫ﺑﻌﺪ از ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻗﻄﻊ! و‬ ‫ﺑﻤﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﺑﻮدﻳﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺘﮕﻮ‬ ‫ﻣﺠﺪدا او ﺑﻤﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺗﻬﺎم‬ ‫ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺰﻧﻴﻢ؟ و‪...‬‬ ‫وﻗﺘﻲ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻄﺮف زﻧﺪان ﻣﺨﻔﻲ وزارت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدﻳﻢ ‪ ...‬اﻓﮑﺎرم ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ ﻧﺰد و اﻳﻨﺮا ﻧﮕﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎر ﺁﻣﺪم و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ "‬ ‫هﻤﮑﺎرى " ﮐﺮدم‪ .‬ﻣﻦ ﻋﺬاب وﺟﺪان دارم ﭼﺮا ﮐﻪ‬ ‫در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى را هﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ‬ ‫ﺁﻣﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮدم‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻪ او از اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر دور اﺳﺖ و در ﺁﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﮑﻨﺪ و اﻣﻨﻴﺖ‬ ‫دارد‪ .‬ﻣﻦ از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺧﻮدم ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ "وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن رﻓﺘﻢ ﻣﻌﺬرت‬ ‫ﺧﻮاهﻰ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد وﻗﺘﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم اﻳﻨﺮا اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺧﻮاهﻢ داد و‪“...‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‪١۵٣‬‬ ‫”رﺿﺎ‪ ،‬هﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻴﭙﺮﺳﺪ‪" :‬ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮدى؟"‬ ‫از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدم و ﻋﻼﺋﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻴﺪهﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫"ﺗﻮ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻮدى۔" اﻳﻨﺮا ﺣﺪس ﻣﻴﺰﻧﺪ!‬ ‫ﻣﻦ از ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻢ و‬ ‫از اﻳﻨﮑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻴﮑﺸﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮهﺎ را در اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى اﻧﺪاﺧﺘﻪ ام۔ "اﻳﻦ اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ۔" رﺿﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻣﺮا دﻟﺪارى دهﺪ۔‬ ‫"ﻣﺮدم اﻳﺮان هﻤﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺗﺮس اﻳﻦ ﮐﺎر را‬ ‫ﮐﺮدى‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮا زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮ‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ اى و اﻳﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻩ اى‪ ،‬اﻳﻨﺮا هﻤﻪ‬ ‫ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ۔"“‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪١۶٨‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﮑﺮارى‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﺎزﺟﻮى دﻳﮕﺮ ﻳﮏ اﺗﻬﺎم دﻳﮕﺮ را‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻣﻴﮑﻨﺪ! "ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى هﻤﮑﺎرى ﮐﺮدﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ او ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ‬ ‫ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﻳﺴﺘﻰ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﻴﮑﺮدﻩ اﺳﺖ؟" ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺮاﻳﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻮاب ﻣﻴﺪهﻢ‪" :‬ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻨﺎ‬ ‫اﺣﺪى ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاى ﻣﻨﻬﻢ اﻓﺮاد‬ ‫دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﻤﺶ را ﺑﺮدﻳﺪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ".‬او ﺗﮑﺮار ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ ":‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫هﻤﮑﺎرى ﮐﻨﻴﺪ۔" ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮر دﻳﮕﺮ وزارت اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪" :‬ﺁﻟﻤﺎن‬ ‫ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ ،‬ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ‬ ‫ﺗﺮورﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ دهﺪ۔"‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ‪" :‬ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪارﮎ ﮐﺎﻓﻰ‬ ‫دارﻳﺪ اﻳﻨﺮا اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪارﮎ ﮐﺎﻓﻰ را‬ ‫ارﺳﺎل ﮐﻨﻴﺪ ادارات ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى را دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد۔" ﺑﺎزﺟﻮ ﺳﻮال ﻣﻴﮑﻨﺪ‪" :‬وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮐﺮد ﻣﻴﻨﺎ‬ ‫اﺣﺪى را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ؟" ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪهﻢ‪" :‬ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ۔"‬ ‫اﻳﻨﺮا ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ و ﺳﻌﻰ ﻣﻴﮑﻨﻢ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺟﺪى‬ ‫ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﻢ‪ .‬ﺁﻳﺎ واﻗﻌﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﮑﺎرى ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺻﻄﻼح‬ ‫ﺟﺎﺳﻮس ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان؟‬ ‫ﺑﺎزﺟﻮ‪" :‬ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻳﺪار ﻣﺎ در ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان‬ ‫ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ‪ ".‬ﺑﺎزﺟﻮ هﻤﭽﻨﺎن روى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺚ ﮐﺮدﻩ و‬ ‫ﺳﻮاﻻت را اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﺪ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪهﻢ‪" :‬ﺑﻠﻪ ﻣﻦ‬

‫اﻳﻨﺮا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﻢ داد"‪ .‬دروغ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻢ‬ ‫ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ رﺿﺎ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ اﻻن‬ ‫ﺣﺮﻓﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ واﻗﻌﺎ رواﻧﻰ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ‪" :‬ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى‬ ‫ﺗﺮورﻳﺴﺖ اﺳﺖ‪ ".‬ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ اﻻن ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺎﺳﻮس ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁن ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺴﺘﻢ‬ ‫در ﻣﻐﺰم هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﮑﺎن ﻣﻴﺨﻮرد و ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﻢ ﺻﺪا‬ ‫ﻣﻴﺪهﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺣﺮف رﺿﺎ هﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ‬ ‫ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻴﺎورد‪" :‬ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮش ﺁﻣﺪﻳﺪ‪" ".‬وﻗﺘﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﭘﺲ ﻳﮏ ﺗﺮورﻳﺴﺖ هﺴﺘﻴﺪ‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﭘﺲ دﻻل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر هﺴﺘﻴﺪ‬ ‫ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ هﺴﺘﻴﺪ۔" “‬ ‫‪.......‬‬ ‫و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺑﺎز‬

‫هﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزى ﮐﺮدن اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ‬ ‫از اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ هﻤﻮارﻩ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ‬ ‫و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ و ‪...‬‬ ‫ﺑﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﻋﺘﺮاض در ﺁﻟﻤﺎن‬ ‫در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ ﺁﻟﻤﺎن‬ ‫)وﺳﺘﺮ وﻟﻪ( ﺑﻪ اﻳﺮان و دادن ﻗﻮﻟﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺁزاد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺒﺎرى‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر رﺳﻴﺪ‪ ،‬ﻳﮑﻲ از‬ ‫ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻇﺎهﺮا ﻗﻮل اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى‬ ‫ﻣﻴﻨﺎ اﺣﺪى در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪...‬‬ ‫در روز ‪ ١٩‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ ٢٠١١‬دو ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫‪ ٣۵٠٠٠‬ﻳﻮرو ﺁزاد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ ﻟﺤﻈﻪ‬ ‫ورود ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن اﺳﺖ‪ .‬هﻠﻮﻳﮓ در ‪ ١٧‬ﻓﻮرﻳﻪ‬ ‫‪ ٢٠١٢‬ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ اﺳﻢ "اﻧﺸﺎاﷲ زﻧﺪاﻧﻲ در اﻳﺮان"‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر‬ ‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪٢٠١۴‬‬

‫”ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻋﺪام ﻳﺎ هﺮ ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺟﺴﻢ اﻓﺮاد )ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﯽ‪ ،‬و ﻏﻴﺮﻩ( ﺗﺤﺖ هﺮ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد‪“.‬‬ ‫از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ آﺎرﮔﺮى‬

‫‪ ٣٥‬ﺳﺎل از ﺁن روز ﻣﻴﮕﺬرد‬ ‫ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻠﻰ‬ ‫روز ‪ ١١‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ‪ ١٣٥٧‬از ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮف اروﻣﻴﻪ ﺣﺮآﺖ آﺮدم‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺎدﻩ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻧﺪ و‬ ‫ﺧﻮى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻧﻰ آﻪ هﻨﻮز از‬ ‫ﺷﺎﻩ ﻃﺮﻓﺪارى ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم‬ ‫ﻣﺴﻴﺮم را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪهﻢ و ﺷﺐ را در‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ آﻮﭼﻜﻰ در ﺗﺎﺳﻮج ﺑﻤﺎﻧﻢ‪.‬‬ ‫هﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺮف از ﺁﻣﺪن ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻮد‪ .‬از ﭼﻬﺮﻩ هﺎى ﻣﺮدﻣﻰ آﻪ‬ ‫در ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫اﺧﺒﺎر رادﻳﻮ ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ ﮔﻮش‬ ‫ﻣﻴﺪادﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺸﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺁﻧﻬﺎ از ﺁﻳﻨﺪﻩ را‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ داد‪ .‬اﺣﺴﺎس ﺑﺪى ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم‪ .‬اﺣﺴﺎس‬ ‫ﻧﺎاﻣﻨﻰ ﻣﻴﻜﺮدم‪ .‬ﻓﺮداى ﺁﻧﺮوز‪ ،‬ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﺻﺒﺢ روز ‪ ١٢‬ﺑﻬﻤﻦ‪ ،‬ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ام را‬ ‫ﺑﺎ ﻳﻚ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﺧﻮردم‪ .‬اﺧﺒﺎر از‬ ‫ورود هﻮاﭘﻴﻤﺎى ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺳﻤﺎن اﻳﺮان ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﺮد‪ .‬ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﻦ‪ ،‬آﻪ هﺮ روز در ﺗﻈﺎهﺮاﺗﻬﺎى‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ در ﺷﻬﺮهﺎى ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬اروﻣﻴﻪ‬ ‫و ﺳﻠﻤﺎس‪ ،‬و ﻗﺒﻞ از ﺁن در‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮاﺗﻬﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫ﺷﺎﻩ ﺷﺮآﺖ آﺮدﻩ ﺑﻮدم‪ ،‬ورود ﺧﻤﻴﻨﻰ‬ ‫ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن اﺳﻼﻣﻰ و ﺷﺮوع ﻳﻚ دورﻩ‬ ‫ﺗﺎرﻳﻚ و ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺑﻮد‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎﺳﻰ‬ ‫ﻣﺪﺗﻰ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ هﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ‬ ‫دادﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﻳﻌﻨﻰ زﻣﺎﻧﻰ آﻪ در ﻳﻚ‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮات وﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ در اروﻣﻴﻪ‬ ‫ﺷﻌﺎر ”ارﺗﺶ ﺑﺮادر ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻤﻴﻨﻰ‬ ‫رهﺒﺮ ﻣﺎﺳﺖ“ آﻪ از ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ‬ ‫هﺎى ﻗﻮى ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﺪ‪ ،‬ﺷﻌﺎر ”ﻣﺮگ‬ ‫ﺑﺮ ﺷﺎﻩ“ را ﺳﺎآﺖ آﺮدﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﻼش‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﻌﺎر‬ ‫”ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎﻩ“ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎد اﻳﻦ اﻓﺘﺎدم آﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻦ‬ ‫و ﻳﻜﻰ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭼﻨﺪى ﭘﻴﺶ‪ ،‬ﺷﺐ‬ ‫ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪار ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻢ و اﻋﻼﻣﻴﻪ‬ ‫اى ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن آﻪ ”ﻣﺮدم ﻣﻮاﻇﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﺪ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ارﺗﺠﺎع و ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪﺗﺮ از ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎﻩ ‪ “. . .‬و‬ ‫ﺁﻧﺮا در ﻳﻚ ﺗﻈﺎهﺮات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻰ در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻤﺎس ﭘﺨﺶ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬روز‬ ‫‪ ١٢‬ﺁﺑﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﻚ اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬از‬ ‫ﻳﻜﻄﺮف ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻋﻮض آﺮدن ﻣﺴﻴﺮم از ﺧﻄﺮ‬ ‫ﺣﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎﻩ در اﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﺎراﺣﺖ از‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ هﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻰ آﻪ در ﺑﺎﻻى ﺳﺮم‬ ‫ﺑﻄﺮف ﺗﻬﺮان در ﺣﺮآﺖ ﺑﻮد داﺷﺖ‬ ‫ﺳﻤﺒﻞ ارﺗﺠﺎع ﻣﺬهﺒﻰ را ﺑﻪ اﻳﺮان‬ ‫ﺣﻤﻞ ﻣﻴﻜﺮد‪ ،‬از ﺗﺎﺳﻮج ﺑﻄﺮف‬ ‫ﺳﻠﻤﺎس و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻄﺮف اروﻣﻴﻪ ﺑﺮاﻩ‬ ‫اﻓﺘﺎدم‪. . . ..‬‬ ‫**********************‬


‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪٣‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻣﻨﺘﺨﺒﻰ از ﻧﻈﺮات ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ از‪ :‬ﻓﺮاز ﺁزادى‬ ‫* ”ﻣﻦ از زﻧﺠﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﻴﮕﻴﺮم۔ ﻣﻦ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮم‪،‬‬ ‫در اﻳﺮان ﺣﻘﻮق ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ هﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ در‬ ‫ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ هﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدم ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ‪ ،‬اﻳﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ‪.‬‬ ‫اﻻن ﻣﻮﺗﻮرم را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁن ﭘﻮل‬ ‫زﻳﺎدﯼ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ از ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!‬ ‫اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﯽ ‪ ....‬هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ و اﻧﺪازﻩ ﻧﺪارﻩ! هﻤﻪ‬ ‫ﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺮدم را دزدﻳﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم را هﻢ‬ ‫دزدﻳﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﻴﺪار‬ ‫ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ! ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻣﻴﮑﺮدم ﺑﺎ هﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر و اﻻن ‪ ٣٠٠‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ام دهﻨﺪ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﺶ از ‪٢٠٠‬‬ ‫هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ! در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻨﻮ‬ ‫دزدﻳﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮرم را ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ از‬ ‫ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ! در واﻗﻊ دارﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮرم را دوﺑﺎرﻩ‬ ‫ﺑﺨﻮدم ﻣﻴﻔﺮوﺷﻨﺪ! از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﺘﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ‪“.‬‬ ‫* ”ﻣﻦ از ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺗﻤﺎس ﻣﻴﮕﻴﺮم‪ .‬ﺁﻗﺎﯼ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺎﻩ ‪ ٤٥٠‬هﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق و دراﻣﺪم هﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮل ﭼﮑﺎر‬ ‫ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ! ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ اهﻞ و‬ ‫ﻋﻴﺎل ام را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻢ‪ ،‬واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ زن و‬ ‫ﺑﭽﻪ اش ﻣﻴﺸﻪ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ‪ ،‬در ﮐﺪام دوﻟﺖ و‬ ‫در ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﮐﺴﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎ ‪٤٥٠‬‬ ‫هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد‪ ،‬ﺁﺧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ادارﻩ ﮐﺮد؟ ﻣﻦ واﻗﻌﻴﺘﺶ اﻻن هﻤﺴﺮم در‬ ‫ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ‪ ،‬اﺻﻼ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮل‬ ‫هﻴﭻ ﮐﺎرﯼ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﮐﺮد‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام هﺴﺘﻢ‪ ،‬هﻤﻴﻦ! از هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮ ﺣﺎل‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺘﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ هﺎ و اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫و هﻤﺴﺮش را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻪ‪ ،‬ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻏﺮور‬ ‫ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش؟ اﻳﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ هﺎ زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ و ﻣﻴﮕﻨﺪ ﻣﺎ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن درﺁﻣﺪ‬ ‫دارﻳﻢ و اﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬دروﻏﻪ! هﻴﭻ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در اﻳﺮان دو‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ درﺁﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬دروﻏﻪ‪ ،‬ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ هﻤﻴﻦ ‪ ٤٥٠‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻪ و ﺑﺲ! اﻻن در‬ ‫اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺰد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﯽ‪ ،‬ﺗﺎزﻩ اﮔﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا‬ ‫ﺑﺸﻪ – ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ در ﺳﺎل ﮐﻪ ﮐﺎر‬

‫ﺑﻠﺪ هﻢ ﺑﺎﺷﻪ‪ ٣٥٠ ،‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﻪ! از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ و ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ از اﻳﻨﮑﻪ ﺻﺪاﯼ ﻣﺎ را ﺑﮕﻮش‬ ‫هﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ!“‬ ‫* ”ﺁﻗﺎﯼ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ ﺳﻼم و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺁﻗﺎﯼ‬ ‫اﺑﺮاهﻴﻤﯽ دﻳﮕﻪ در اﻳﺮان راهﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻳﻪ روزﯼ را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﺁن‬ ‫روز ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ رژﻳﻢ را ﺑﺰﻳﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ‪ .‬دﻳﮕﻪ‬ ‫راﻩ ﻋﻼﺟﯽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬واﻗﻌﺎ ﻣﺮدم دﻳﮕﻪ‬ ‫ﭘﺪرﺷﺎن در ﺁﻣﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺎ هﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ‪ ،‬اﻳﻦ رژﻳﻢ هﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ اﻳﻦ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﻳﺨﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﻤﻴﺮد ﮐﻪ‬ ‫دﻳﮕﺮﯼ زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪“.‬‬ ‫* ”هﺪف ﺁﻗﺎﯼ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن دادن‬ ‫ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ رژﻳﻢ ﮐﺎر دارد‪ ،‬ﺑﺎ رژﻳﻢ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ دارد‪ .‬ﻣﻦ از ﺷﻬﺮﻳﺎر زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻢ۔ ﻣﻦ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارم‪ .‬ﻣﻦ ﮐﺎرم را ﺑﺎ ‪ ٤٥‬ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫ﺷﺮوع ﮐﺮدم و اﻻن دﻳﮕﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﺮدﻩ ام‪ .‬ﻣﻦ هﻴﭻ‬ ‫ﻏﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﯼ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ ﻧﺪارم‪ ،‬ﻣﻦ ارادت ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ دارم‪ .‬اﻣﺎ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ‬ ‫هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ هﻤﻪ اش ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ‪ ،‬اﻗﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺎﻃﯽ‬ ‫ﻧﮑﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻩ‪ ،‬از ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﭼﻪ‬ ‫رﺑﻄﯽ ﺑﻪ رژﻳﻢ دارﻩ؟ ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﺮاﻧﯽ دزدﻩ! ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻣﻨﻮ داﻏﻮن ﮐﺮدﻩ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﻣﻨﻮ داﻏﻮن ﮐﺮدﻩ!‬ ‫ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﻪ و ﺧﻮب‬ ‫هﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ‪ .‬اﺟﺎزﻩ ﺑﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﯼ راﻩ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎن ﻓﺮق دارﻩ! ﺷﻤﺎ اﺻﻼ‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻠﺖ راﺿﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم‬ ‫ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻤﻦ وام دادﻩ‪ ،‬و‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ‪ ،‬وﻟﯽ ﺿﺮﺑﻪ را ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ زدﻩ ﺁﻗﺎ!“‬ ‫* ”ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﺑﺎ ﺁن اﻗﺎﯼ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دﻋﻮا ﮐﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺸﺎن اﻳﻨﻄﻮرﯼ ﺑﮕﻨﺪ؟ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭼﻮن‬ ‫ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ ﻧﺪارﻩ‪ ،‬ﺧﻮب ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ هﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻴﺪهﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮاش‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ هﻢ ازش ﮐﺎر ﻣﻴﮑﺸﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮرﻩ‬ ‫ﺻﺪاش در ﻧﻤﻴﺎد‪ ،‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎدﻩ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﻩ‪ ،‬واﻻ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬ﻣﮕﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارﻩ؟ هﺮ دو ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺘﺎن درد ﻧﮑﻨﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﺘﺎن‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮن!“‬

‫* ”ﺁﻗﺎﯼ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ‪ ،‬اﻳﻦ ‪.......‬هﺎ ﮐﻪ زﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺻﺪاﻳﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ‪ ،‬ﺻﺪاﻳﺸﺎن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ‪،‬‬ ‫اﻳﻨﻬﺎ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ از‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻨﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺶ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاﯼ اﻳﻨﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش‬ ‫ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻴﺪ‪) “.‬ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ هﻤﺎن‬

‫آﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺑﻮد آﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن زﻧﮓ زﻧﺪﻩ ﺑﻮد‪(.‬‬

‫* ”ﺳﻼم و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺁﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﮐﺎرﮔﺮم‪ ،‬در‬ ‫اردﺑﻴﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻢ‪ ،‬در ﻧﺎﻧﻮاﺋﯽ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ‪ ٤٥٠‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ! از ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻴﺎن‬ ‫و ﭼﻮﻧﻪ ﻧﺎن را وزن ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و اﮔﻪ وزﻧﺶ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺎن ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﻢ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻃﺮف دوﻟﺖ را ﻣﻴﮕﻴﺮد‪ ،‬هﻴﭻ‬ ‫ﮐﺎرﯼ ﺑﺮاﻣﻮن ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ‪“.‬‬ ‫* ”ﺳﻼم‪ ،‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار‬ ‫ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻴﮕﻪ‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮا از ﻣﻦ ﻣﯽ دزدﻧﺪ! وﻗﺘﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺑﻪ ﻣﻦ ‪ ٤٠٠‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ‪ ٤٠٠‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪزدم دﻳﮕﻪ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار درﺳﺖ‬ ‫ﻣﻴﮕﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻣﻴﺪزدﻳﻢ‪ ،‬درﺳﺖ ﻣﻴﮕﻪ! ﻣﻦ‬ ‫وﻗﺘﯽ ‪ ٤٥٠‬ﺗﺎ ‪ ٥٠٠‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻴﮕﻴﺮم‪ ،‬اﮔﻪ‬ ‫ﻧﺪزدم ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪزدم! ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ اول‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار از ﻣﻦ ﻣﻴﺪزدﻩ‪ ،‬ﺁن از ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﻣﻴﺰﻧﻪ‪،‬‬ ‫از ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﻣﻴﺪزدﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻦ ‪ ٤٥٠‬ﺗﺎ ‪ ٥٠٠‬هﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻦ هﻢ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﺪزدم‪ ،‬ﭼﻮن اﻳﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻔﺎف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮ ﻧﻤﻴﺪﻩ‪ ،‬دزدﯼ ﮐﺮدن ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻼل هﺴﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺪاﯼ ﻣﻨﻮ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ ﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺑﺸﻨﻮد‪ .‬اﮔﻪ او از ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺪزدﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ازش ﻧﻤﯽ دزدﻳﻢ!“‬ ‫* ”ﺳﻼم ﺁﻗﺎﯼ اﺑﺮاهﻴﻤﯽ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮﺑﻪ؟ ﻣﻦ ﻳﻪ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮم و ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ اﻳﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻣﺎ را ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﻴﺪهﻨﺪ و ﻳﺎ از ﺣﻖ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﺑﺠﺎﯼ ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ ‪ ٣٠‬روز‪٦ ،‬‬ ‫روز و ﻳﺎ ‪ ١٠‬روز ﺑﻴﻤﻪ وارﻳﺰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻴﺶ‬ ‫از هﻤﻪ دزدﻧﺪ‪ ،‬اﺻﻼ دزد اﺻﻠﯽ اﻳﻨﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻨﻬﺎ‬ ‫‪ ٥٠٠‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺻﻼ ﻧﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد‪ ،‬ﺧﻮب ﺧﻮدﺷﺎن دزدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا ﻣﻴﮕﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ دزدﻩ؟ ﮐﯽ اﻳﻨﺠﺎ دزدﯼ ﮐﺮدﻩ‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺎ؟ ﭼﻄﻮر دزدﯼ ﮐﺮدﻩ ﮐﺎرﮔﺮ؟“‬


‫ﺷﻤﺎرﻩ ‪٣‬‬

‫‪٦‬‬

‫”ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻣﺴﺒﺐ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎء ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ‪ ،‬ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯼ‪ ،‬اﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺟﻬﻞ و‬ ‫ﺧﺮاﻓﻪ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮهﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻴﮑﺎرﯼ‪ ،‬ﺑﯽ ﻣﺴﮑﻨﯽ‪ ،‬ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻓﺴﺎد و ﺟﻨﺎﻳﺖ هﻤﻪ و هﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ‪ .‬ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن‬ ‫ﺑﻮرژوازﯼ در اﻧﮑﺎر اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﺑﺪاع ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﺼﺎﺣﺐ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺒﺪاد‪ ،‬ﺗﺒﻌﻴﺾ‪ ،‬ﺳﺘﻤﮑﺸﯽ زن‪ ،‬ﺟﻬﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ و ﻣﺬهﺐ و ﻓﺤﺸﺎء ﮐﻤﺎﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯼ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺮدﻩ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﻴﺸﻮد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ‪ ،‬هﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ هﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪﯼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و هﺮ روز از ﻧﻮ در ﻣﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻣﺪرن اﻣﺮوز‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﻻﻳﺘﺠﺰاﯼ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻨﺸﺎء ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﺑﯽ ﻣﺴﮑﻨﯽ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ در اﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﺒﺪادهﺎ و دﻳﮑﺘﺎﺗﻮرﯼ هﺎﯼ ﺧﻮﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺟﻨﮕﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮدم ﮐﺸﯽ‬ ‫هﺎ و ﺳﺮﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﺪهﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻴﺎزهﺎ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ در هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮودﺳﺘﯽ زن اﻣﺮوز در ﮐﻞ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺘﺼﺎد و اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارزش هﺎﯼ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﻮرژوازﯼ و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش هﺮ روزﻩ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﯼ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪن‬ ‫ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﻘﺎت و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ هﺎ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ هﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﺗﻼش هﺮ روزﻩ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯼ و رﻓﺎهﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮدﻩ وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺰ ﺑﻮرژوازﯼ و دوﻟﺖ هﺎ و اﺣﺰاب و ﻣﺒﻠﻐﻴﻨﺶ روﺑﺮو ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺧﻴﺰش هﺎﯼ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻣﺤﺮوم ﺑﺮاﯼ دﺧﺎﻟﺖ در‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﯼ ﻗﻬﺮﻳﻪ ﺑﻮرژواهﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﻬﺎد ﻣﺬهﺐ‪ ،‬رﺳﺎﻧﻪ هﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻋﻈﻴﻢ‬ ‫ﺑﻮرژوازﯼ‪ ،‬ﺳﻨﺖ هﺎ و اﺧﻼﻗﻴﺎت و ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ذهﻨﻴﺖ هﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم و ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﭘﯽ‬ ‫در ﭘﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﯼ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ و ﺑﻮرژوازﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺪ راﻩ ﻧﻘﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺎﺑﻴﺶ ﺧﻄﻮﻃﯽ را ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوز‪ ،‬در اﻧﺘﻬﺎﯼ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬در اوج ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ‪ ،‬در دل ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﻴﺮﺗﺮﻳﻦ دورﻩ هﺎﯼ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد ﺳﻴﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻘﺎء ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ اﻧﺴﺎن از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻓﻘﺮ زدﻩ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ هﺎﯼ اروﭘﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ‪ .‬اﻣﻴﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻳﺎس ﻣﺒﺪل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬روﻳﺎﯼ رﺷﺪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮس داﺋﻤﯽ ﻗﺤﻄﯽ و ﺑﯽ ﻏﺬاﻳﯽ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ دادﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اروﭘﺎ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎ رﮐﻮد ﻋﻤﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺪ ﻧﻴﻢ ﺑﻨﺪ "روﻧﻖ ﺑﺪون اﺷﺘﻐﺎل"‪ ،‬ﻋﻴﻨﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﺎﺑﻮس را ﺟﻠﻮﯼ دهﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮐﺎرﮔﺮﯼ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻨﮓ و ﻣﺮدم ﮐﺸﯽ در ‪ ٥‬ﻗﺎرﻩ ﺑﻴﺪاد ﻣﻴﮑﻨﺪ‪ .‬ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻘﺒﮕﺮدهﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ ،‬از ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﺬهﺒﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدﺳﺎﻻرﯼ‪ ،‬ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ‪ ،‬ﻗﻮم ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق و ﺷﺎن ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و رهﺎ ﺷﺪن هﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﻣﺮدم از ﮐﻮدﮎ و ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﺑﻴﺮﺣﻢ ﺑﺎزار ﺁزاد‪ .‬ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮﻩ ﻣﺮدم و ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻗﺪرت روز اﻓﺰون ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ و ﻻﻳﻨﺤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ و‬ ‫اﺻﻞ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻮد ﮐﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪﯼ و ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﯼ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮﻳﻦ و ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺑﻮرژوازﯼ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﻣﺪﻋﯽ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ اوﺿﺎع ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻣﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر هﻮﻟﻨﺎﮐﯽ را ﭘﻴﺸﺎروﯼ ﮐﻞ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪“.‬‬

‫از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ آﺎرﮔﺮى اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎى زﻧﺪﻩ آﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫هﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٩‬ﺗﺎ ‪ ١١‬ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان‬ ‫‪ ١٢‬و ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ‪ ٢‬و ﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﺷﺮق ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‬ ‫‪ ۶‬و ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ‪ ٨‬و ﻧﻴﻢ ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﻮد۔‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ هﻤﺰﻣﺎن در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ‬ ‫‪www.newchannel.tv‬‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن آﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ درﺳﺎﻳﺖ‬

‫‪GLWIZ‬زﻳﺮ اﺳﻢ ‪NEGAH E SHOMA‬ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫‪http://www.glwiz.com/‬‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ‬ ‫آﻤﻴﺘﻪ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬ ‫ﺣﺰب آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ آﺎرﮔﺮى اﻳﺮان‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ هﺮ ‪ ٢‬هﻔﺘﻪ ‪ ١‬ﺑﺎر‬ ‫ﺟﻤﻌﻪ هﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻮد‬

‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ‪ :‬ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻠﻰ‬ ‫‪jaliliuk@yahoo.com‬‬

‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎهﻮارﻩ هﺎت ﺑﺮد ‪ :‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ -١١٢٠٠‬اف اﯼ ﺳﯽ ‪ ۵/ ٦‬ﻋﻤﻮدﯼ ﺳﻴﻤﺒﻞ رﻳﺖ ‪ ٢٧٥٠٠‬ﺷﺒﮑﻪ‬

‫دﺑﻴﺮ آﻤﻴﺘﻪ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاهﻴﻤﻰ‬ ‫‪ebrahimi1917@gmail.com‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ‬ ‫روزهﺎى ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٩‬ﺗﺎ ‪ ١١‬ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﻮد‬ ‫ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻳﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎى آﺎﻧﺎل ﺟﺪﻳﺪ دﻋﻮت ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺳﻬﻨﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺮاى ﺁن‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ و ﮔﺰارش ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ۔ ﻧﻈﺮات‬ ‫ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻜﺎت ﻣﻄﺮح‬ ‫ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳﺪ‬

سهند شماره 3  

نشریه سهند شماره سوم سردبیر: جلیل جلیلی کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری

سهند شماره 3  

نشریه سهند شماره سوم سردبیر: جلیل جلیلی کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری

Advertisement