Page 1

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ WWW.wattano.ac.th

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๔

WP: E-Newsletter

โนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ปรอบรั ระชุ้วมวัฒใหญ่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ เป็นบุคคลสาคัญของโลก เนื่องใน โอกาสวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรม

บ.ก. แถลง : รอบรั้ววัฒโนทัย ( WP: Newsletter) ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี ๒๕๕๕ เป็นจดหมายข่าวออนไลน์ แสดงกิจกรรมที่ผ่านมาในรั้วของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กิจกรรมเด่นของโรงเรียน การศึกษาดูงานของโรงเรียน ตลอดจนข่าวชื่นชมยินดีในห้วงเวลาของความสําเร็จของบัณฑิต มหาบัณฑิต ม.ช. รุ่นที่ ๔๖ ของคุณครูและศิษย์เก่าลูก ฟูาขาว อีกทั้งข่าวชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ไปคว้ารางวัลต่างๆ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ... ผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากฝากประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ทางอีเมลล์ prwattanothai@hotmail.co.th นะครับ สวัสดีปีใหม่ จากใจ .... งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๒

๑๕๐ ปีชาตกาล สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๕ เป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดา เปี่ยม) มีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระกนิษฐภคินี และพระอนุชา ร่วมพระชนนีรวม ๕ พระองค์ ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาวิชา หนังสือและวิชาการตามแบบอย่างราชนารีในราชสํานัก ทรงเฉลียวฉลาด และมีความจําเป็นเลิศ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีพระชนมายุเพียง ๖ พรรษา ครั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า จึงเปลี่ยนเป็น พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเมื่อเจริญพระชันษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพระภรรยาเจ้า ทรงสถาปนาขึ้น เป็น พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีพระราชโอรสธิดารวม ๘ พระองค์ ในฐานะพระราช มารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูาพระองค์แรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี ต่อมาทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดํารงพระฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา มาตุจฉาเจ้า ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ทรงสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราช เทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าตลอดพระชนม์ชีพอันยืนนานของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประสบความทุกข์โทมนัส อันเนื่องจากความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักหลายครั้งหลายครา พระราชโอรสธิดาสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ นับตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาอิศริยาลงกรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาหญิงวิจิตรจิรประภา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ พระราชธิดาที่เพิ่งประสูติได้ ๓ วันยังไม่ทันได้รับพระราชทานพระนาม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟูามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จสวรรคตอย่าง กะทันหัน เมื่อพระชนมายุ ๑๗ พรรษา สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเศร้าโศกพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง พระสุขภาพก็ ทรุดลง ครั้นเมื่อพระสุขภาพเริ่มดีขึ้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาหญิงศิราภรณ์โสภณ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ ก็สิ้นพระชนม์ ใน พ.ศ. ๒๔๔๑ และ พ.ศ. ๒๔๔๒ ตามลําดับ เมื่อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระ ราชโอรสธิดา ๓ พระองค์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงชื่นชมโสมนัสในพระราชนัดดาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระตําหนักใหญ่ วังสระปทุม พระราชกรณียกิจสําคัญสุดท้าย คือ ทรงเป็น ประธานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วังสระปทุม รวม พระชนมายุ ๙๓ พรรษา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวงในวันที่ ๒๒เ มษายน พ.ศ. ๒๔๙๙


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: 3 พระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระกนิษฐภคินี และพระอนุชา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา มีพระราชโอรสธิดารวม ๖ พระองค์ คือ ๑.ระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย ๒.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุทัยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ต้นราชสกุลเทวกุล ๓.สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ๔.สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๕.สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๖.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ต้นราชสกุลสวัสดิวัตน์ พระราชโอรสธิดา สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มีพระราชโอรสธิดารวม ๘ พระองค์ คือ ๑. สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟูามหาวชิรุณหิศ (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า ฟูามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร) ๒. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาอิศริยาลงกรณ์ ๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาหญิงวิจิตรจิรประภา ๔. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ ๕. สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟูาวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ๖. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาหญิงศิราภรณ์โสภณ ๗. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ต้นราชสกุลมหิดล ๘. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาหญิง (ไม่มีพระนาม) พระราชนัดดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชโอรสธิดา รวม ๓ พระองค์ คือ ๑. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๒. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ๓. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระราชจริยาวัตร วังสระปทุมสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรง เป็นสตรีล้ําสมัยในด้านเศรษฐกิจและการจัดการ สนพระ ราชหฤทัยในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและการหารายได้ สน พระราชหฤทัย ศึกษาการทอผ้า จนทรงทอ ได้ ทรงตั้งโรงเย็บเสื้อผ้า ส่วนพระองค์ขึ้น ณ พระที่ นั่งทรงธรรมในบริเวณ สวนศิวาลัย ใน พระบรมมหาราชวัง

ต่อมาทรงตั้งโรงทอผ้า ทั้งผ้าไหม ผ้าฝูาย ทอผ้าทรง ผ้า พื้นเมือง เมื่อครั้งเสด็จฯ มาประทับที่พระตําหนักสวนหงส์ สวนดุสิต ในการนี้ได้ทรงเชิญผู้เชี่ยวชาญที่สําเร็จการทอ จากญี่ปุนมาเป็นที่ปรึกษา นอกจากการทอผ้าแล้ว ยังทรง จัดให้มีโรงสีข้าว นาส่วนพระองค์ ทรงบริหารจัดการเรื่อง ที่ดินให้เช่า ให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์จากที่ดินตามความ เหมาะสม วังสระปทุมส่วนพระองค์แล้ว ทรงดําเนินพระ ชนม์ชีพอย่างสมถะ เรียบง่าย ไม่โปรดความหรูหรา ฟุุมเฟือยใดๆ ทรงเลี้ยงดูเจ้านาย พระญาติ ข้าราชบริพาร


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: 4 ทรงอบรมสั่งสอนให้รู้จักการประหยัด รู้คุณค่าของเงิน ความเหมาะสมพอดีในการบริโภคและยังชีพสมเด็จพระ พันวัสสาอัยยิกาเจ้าโปรดให้ปลูกไม้ผล พืชผัก หลากหลาย ชนิดในวังสระปทุมสําหรับใช้บริโภค และยังได้

พระราชทานไปตามวังเจ้านาย ส่วนที่เหลือนั้น โปรดให้จัด จําหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งไว้สําหรับทรงใช้จ่ายดูแล ข้าราชบริพาร ผู้ที่มาพึ่งพระบารมี และบํารุงรักษาวังสระ ปทุม

พระราชกรณียกิจ

ด้านการประชาสงเคราะห์ พระราชทานข้าวสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีน้ําพระราชหฤทัยเมตตาเป็นที่ยิ่ง ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้เป็นการพระราชกุศลมิได้ขาด เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นําข้าวสารที่วังสระปทุมมีอยู่ ออกแจกจ่ายแก่ ประชาชน ที่ขาดแคลน ประชาชนพายเรือมารับข้าวสารพระราชทานจนแน่นคลองแสนแสบนอกจากนั้น ยัง โปรดเกล้าฯ ให้ขุดบ่อน้ํา สระน้ํา ให้ประชาชนในชนบทมีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคด้วย

ด้านการต่างประเทศ บุโรพุทโธ ชวาสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรอบรู้กิจการ และขนบธรรมเนียม ราชประเพณี ในราชสํานักเป็นอย่างดี เมื่อ ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้าเป็นพระอัครมเหสี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกทรงรับพระราชอาคันตุกะด้วย นครวัดสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงมีโอกาสได้โดยเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ อยู่เสมอ ทรงเป็นพระ บรมวงศ์ฝุายในรุ่นแรกที่ได้โดยเสด็จไปยังต่างประเทศเช่น มลายู สิงคโปร์ ชวา เมื่อจะเสด็จฯ ไปยังแห่งใด โปรดให้เตรียมสิ่งของและพระราชทรัพย์สําหรับพระราชทานสถานสงเคราะห์ วัด หรือการสาธารณะของ ประเทศที่เสด็จฯ ไปเยือนด้วย เมื่อครั้งประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสใน พ.ศ. ๒๔๓๖ หรือ ร.ศ. ๑๑๒ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์เป็นจํานวนมาก สมทบ เป็นเงินค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าปรับให้แก่ประเทศฝรั่งเศสด้วย ด้านการศาสนา ทรงบาตรสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสนพระราชหฤทัยศึกษาพุทธศาสนา ทรงอ่าน พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดพิมพ์อัฏฐกถาชาดก ๑ คัมภีร์ ๑๐ เล่มสมุดพิมพ์ ทรงอุปการะ และพระราชทานเลี้ยงกรรมการตรวจข้อสอบธรรมและบาลีในการสอบปริยัติธรรม ณ ท้องสนามหลวงอยู่เสมอ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงศรัทธาในการบุญ ทรงศีลทรงธรรมเป็นประจํา โปรดเกล้าฯ ให้ถวายอาหาร บิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณรทุกวัน ณ วังสระปทุมที่ประทับ ทรงถวายกัปปิยภัณฑ์แก่พระภิกษุ สามเณรใน วัดต่างๆ และทรงถวายผ้าพระกฐินวัดหลวงและวัดราษฎร์เป็นประจําทุกปี นอกจากนั้นแล้ว ยังพระราชทาน พระราชทรัพย์บํารุงกุฏิ อาคาร ในวัดต่างๆ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดปทุมวนาราม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาด้วย


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๕ ด้านการศึกษา โรงเรียนราชินีสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงพระราชดําริว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพและช่วย พัฒนาประเทศ ทรงส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทรงสนับสนุนสตรีให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง ทรงเน้นให้ศึกษารอบด้าน ไม่เพียงแต่ความรู้ใน ห้องเรียน โปรดให้เรียนรู้วิชาการเรือน งานหัตถศิลป์ การดูแลสุขภาพอนามัย อบรมให้เป็นคนมีเหตุผล รู้จักมัธยัสถ์ มีกิริยามารยาทและการวางตัวที่ เหมาะสม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ พระราชทานพระราชทรัพย์ทํานุ บํารุง และสนับสนุนกิจการโรงเรียนทั้งในพระนคร และภูมิภาค หลายแห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชินี โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัด สงขลา โรงเรียนสหายหญิง จังหวัดสระบุรี โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเจ้าฟูาสร้าง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ประการสําคัญ ยังได้พระราชทานทุนส่งนักเรียนไป ศึกษาวิชาแพทย์และพยาบาลเพื่อกลับมาจะได้ช่วยพัฒนาวงการแพทย์ไทย เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนียังทรงเป็นนางสาวสังวาลย์ ก็ทรงเป็นนักเรียนทุนพระราชทานของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าด้วย ด้านการแพทย์ สภากาชาดสยามการสูญเสียพระราชโอรสธิดาหลายพระองค์ในช่วงเวลาต่อกัน ทําให้สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงพระประชวร พระสุขภาพทรุด โทรมลงอย่างรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แปรพระราชฐาน ไปประทับรักษาพระองค์ที่พระตําหนักศรีราชา ขณะที่ ประทับอยู่ที่ศรีราชานี้ มีพระราชดําริว่าประชาชน ในพื้นที่นั้นยังขาดแคลนสถานพยาบาลและแพทย์ จึง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสถานพยาบาลขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามสถานพยาบาลนี้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จ ต่อมาเรียกว่า โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลแห่งนี้ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา เจ้าพระราชทานพระราชินูปถัมภ์มาโดยตลอด และต่อมาก็โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สภากาชาดสยาม หรือสภากาชาดไทยในปัจจุบันดูแลกิจการ สภากาชาดสยาม สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงมีส่วนช่วยริเริ่มการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง หรือสภากาชาดสยาม หรือสภากาชาดไทยในปัจจุบัน ทรง ดํารงตําแหน่งสภาชนนีแห่งสภาอุณาโลมแดง ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ และทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาแห่งสภากาชาดสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ จน เสด็จสวรรคต สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าพระราชทานพระราชทรัพย์ในการทํานุบํารุงกิจการสภากาชาดไทยจนพัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจนทุกวันนี้ นอกจากนั้นแล้ว สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ายังทรงริเริ่มงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ยังต้องใช้เกวียนเป็นพาหนะ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช เทวี ณ ศรีราชาทรงสนับสนุนการจัดสร้างโรงศิริราชพยาบาลหรือโรงพยาบาลศิริราช ในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรก ทรงเป็นแรงบันดาล ใจ ให้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สนพระทัย และอุทิศพระชนม์ชีพ เพื่อพัฒนาการแพทย์ และการสาธารณสุขไทย และทรงสนับสนุนพระราชกรณียกิจของพระราชโอรส เกี่ยวแก่วงการแพทย์ไทย โดยเฉพาะการปรับปรุงกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๖

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นาเสนอผลการดาเนินงาน และกราบบังคมทูลถวายรายงานการดาเนินงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูศิริรัตน์ อาศนะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯจัดขึ้น เช่น การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลของความสําเร็จของ การ ดําเนินงานทั้งในส่วนขององค์กร และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม สาระ การเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดนิทรรศการ ทําให้เห็นความ หลากหลายของพรรณไม้ที่เป็นพืชศึกษาของแต่ละโรงเรียนเห็นความ มุ่งมั่นในการสนองพระราชดําริและที่สําคัญคือเห็นความสามารถของ นักเรียนในการสื่อสารสามารถนําเสนอผลการเรียนรู้จากการศึกษาตาม แนวทางของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยความภาคภูมิใจในผลงาน ของตน ถือเป็นการก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ พร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัด นิทรรศการ แสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโอกาสที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี จัด ประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ วันที่ ๑ -๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชุสดาฯสยามบรม ราชกุมารีพระราชทานปูายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกียรติบัตรขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรขั้นที่ ๒ แก่โรงเรียนที่ผ่าน การประเมินแล้ว ได้เสด็จพระ ราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ ๒ ซึ่งมี ๙ โรงเรียน สําหรับนิทรรศการของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นาย ชัชวาลย์ วีระชาติ ผู้ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวสรัลนุช คําตั๋น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ประธาน นักเรียนแกนนําสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นผู้กราบบังคมทูลถวาย รายงานการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวธมลวรรณ มะโนริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายกรอบ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ เสด็จพระราชดําเนิน เปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นกรอบพระฉายาลักษณ์ที่ประดับด้วยช่อดอก มะเฟืองประดิษฐ์ การประชุมวิชาการ และการจัดนิทรรศการนําเสนอ ผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งนี้ ทําให้ครูและนักเรียนได้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน จากการร่วมกิจกรรมที่

พัฒนาตนเอง พัฒนาการดําเนินงาน นําสิ่งดีงามอันเกิดจากการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ ผลของการเรียนรู้ สู่ตาโลก ในการประชุมวิชาการทรัพยากรไทย นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก ซึ่งการไฟฟูา ฝุายผลิตแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีในปี ๒๕๕๖ ต่อไป ผู้บริหาร ครู นักเรียน และ บุคลากร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มุ่งมั่นที่จะดําเนินงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วย ตระหนักในความสําคัญในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนอง พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๗

กิจกรรมวันพรปีใหม่ต้อนรับปี ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดกิจกรรมวันพรปีใหม่ หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดย นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและประเคนพานขอศีล ตัวแทน นักเรียนนํากล่าวไหว้พระสวดมนต์ย่อและกล่าวสมาทานศีล จากนั้นกราบนมัสการพระคุณ เจ้า พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง) บรรยายธรรมะให้ โอวาทข้อคิดแก่คณะครูและนักเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อีกทั้งปะพรมน้ํา พระพุทธมนต์แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕

ผู้อานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ่านสารนายกฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ่านสารจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่อง ในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ในกิจกรรมหน้าเสาธงของวันเกียรติยศ โรงเรียน และได้มอบโอวาทให้กับนักเรียน รวมทั้งให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ดังคํา ขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่ว่า “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจ เทคโนโลยี


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๘

"เปิดบ้านวัฒโนทัย น้อมใจสดุดี ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้รับ เกียรติจาก นายมานพ ดีมี ผอ.สพม. ๓๔ เป็น ประธานเปิดบ้าน “วัฒ โนทัย น้อมใจสดุดี ๑๕๐ ปีสมเด็จพระศรีสวรินทิรา การจัดการศึกษา สู่ ประชาคมอาเซียน ” โดย นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มุ่งให้เป็นไปตามสากลพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาของการสื่อสารอย่างแท้จริง ในงานได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อนําเสนอผลงานในการ เตรียมความพร้อมของการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ การประกวด การแข่งขันทาง วิชาการ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ ใน พิธีสักกา ระและบวงสรวงพระราช านุสาวรี ย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมทั้ง นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.๓๔ นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บังคับ การกองบิน ๔๑ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ประธาน เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานชมรมครูเก่าวัฒ โนทัยพายัพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ และอดีตผู้บริหาร โรงเรียนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย สําหรับพิธีสักการะและบวงสรวงพระราชา นุสาวรีย์ฯ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แสดง โดยนักเรีย นนาฏศิลป์ของ โรงเรียนได้อย่างสมพระเกียรติ ยิ่งใหญ่และสวยงาม

ลูกวัฒโนทัย น้อมใจสดุดี ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๙

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๐

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียวัฒโนทัยพายัพ ร่วมงานวันครู ประจาปี ๒๕๕๕ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ สยามมินทร์ “ภูมิพล” ณ หอประชุมโรงเรียนสันกาแพง ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียวัฒโนทัย พายัพ เข้าร่วมงานวันครู ประจําปี ๒๕๕๕ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ สยามมินทร์ “ภูมิพล” จัดโดย สพม.๓๔ เพื่อระลึกถึงพระคุณ ของครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกําแพง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ประธานในพิธีงานวันครู พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก “รางวันเพชรน้ํา หนึ่ง จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ ราย โดย นายมานพ ดีมี ผอ.สพม. ๓๔ กล่าว รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก รางวัลเพชร ล้านนา” จํานวนทั้งสิ้น ๕๘๗ ราย กิจกรรมในวันครูที่จัดขึ้นในปีนี้ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ ภาคเช้าพิธีทางศาสนา มอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ภาคบ่ายการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีได้รับเกียรติจาก นาย ทินกร นําบุญจิตต์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ประธานเปิดงาน การแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ ภาคค่ํางานสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มวิชาชีพครู กิจกรรมจับฉลากของรางวัล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสันกําแพง โดย นายวรทัศน์ บุญโครต ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสันกําแพง ที่ให้ความ อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานพร้อมบุคลากรและการแสดงของนักเรียน อย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม การกิจกรรมในครั้งนี้ สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ช่อง ๕ ,๗ ,๑๑ และเคเบิลทีวี และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ร่วมทําข่าว

“กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม”


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๑

คณะวิทย์ จุฬาฯ แนะแนว น.ร.วัฒโนทัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะแนวและแนะนําการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลของคณะที่ถูกต้องและมีทัศนคติ ที่ดีในการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบอกเคล็ดลับใน การเลือกคณะต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ ๘๔ ปี

กีฬา “ศิษย์-นักเรียน” เก่า ๗ สถาบัน

สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพนําโดยนางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานายการโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า ๗ สถาบัน ประกอบด้วย สมาคมศิษย์ เก่ายุพราช สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าเรยี นาเชลีวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจัดแข่งขันกีฬา ๗ สถาบัน ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับความสนับสนุนจากธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทยผลการเข้าร่วมแข่งขันสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับรางวัล ชนะเลิศแบดมินตัน หญิงเดี่ยว รางวัลชนะเลิศแบดมินตันหญิงคู่ รางวัลชนะเลิศ เปตองหญิง และ รางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์

คณะครู-นักเรียน ชมละครเวที เรื่อง มู่หลาน ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ คณะครู-นักเรียน ชมละครเวที เรื่อง มู่หลาน ณ โรงละครกาด เธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๒

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม: กิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัด อุโมงค์ วัดพันอ้น และวัดร่ําเปิง ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จากนั้นเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ในภาคเรี นที่ ฒ ๒ ปีโนทั การศึยกษา ๒๕๕๔ โรงเรียยนวั พายั พ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดการ

แข่งขันประกวดมารยาทไทย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทุกระดับชั้น เพื่อให้เห็นคุณค่า ใส่ใจ และสนใจในการพัฒนาตนให้เป็นผู้มารยาทงามทั้งกาย วาจา ใจ ตามคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “สุสิกฺขิตา อติจริยา ” แปลว่า เรียนดี มีมารยาทงาม มารยาทไทยนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากหลักธรรมคําสั่งสอนทาง พระพุทธศาสนา ที่สอนให้พุทธศาสนิกชน สํารวมกาย วาจา นอบน้อมถ่อมตน มี สัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่พูด ไม่ทําอะไร ที่หยาบ คาย ไม่เหมาะสม ตามอํานาจของ “ความโลภ ความโกรธ และความหลง ” ที่เข้ามา ครอบงําจิตใจ ทําให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข นอกจากนี้ วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยนั้น เป็นเอกลักษณ์ และมรดกของชาติ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาพบเห็น ต่าง พากันชื่นชมศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งผลทําให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นชาวไทยทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่า และ ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย และช่วยกันปกปักรักษา ให้เป็นเอกลักษณ์ และมรดกของชาติ สืบต่อไปนานเท่านาน “มารยาทไทย เสน่ห์ของมนุษย์ ๓ ประการ กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนน้อม จิตใจอ่อนโยน” โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ของประเทศ จึงได้จัดการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ดังนี้ มารยาทการกราบเบญจางคประดิษฐ์ – กราบผู้ใหญ่ มารยาทการไหว้ ๕ ระดับ ได้แก่ การไหว้พระ การไหว้ผู้มีพระคุณ การไหว้บุคคลทั่วไป การไหว้ผู้เสมอกัน และการรับไหว้ มารยาทการแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ และมารยาทการรับของ – ส่งของแก่ผู้ใหญ่

ทาบุญ ตักบาตร ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานจริยธรรม กลุ่มกิจการนักเรียน จัดทําโครงการทําบุญตักบาตร เพื่อสืบทอด ประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาของคณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝุายของโรงเรียน กาหนดการทาบุญตักบาตร (วัดละ ๙ รูป) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๕๐ น. 1 วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วัดพันอ้น 2 วันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง ในวันมาฆบูชา กิจกรรมฟังเทศน์ วันมาฆบูชาและอานิสงส์การถวาย ผ้าปุา 3 วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 4 วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 5 วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ทอดผ้าปุาแห่งความรัก วัดพันแหวน


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๓

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน โรงเรียนภูพานวิทยา จังหวัดอุดรธานี เยือนวัฒโนทัยพายัพ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ คณะครูจากโรงเรียนภูพานวิทยา จังหวัดอุดรธานี จํานวน ๓๕ คน ศึกษาดูงานการบริหารของโรงเรียนและการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดย มี นางอมรา โชติชะวงศ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ (รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ) นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ นางสุพิน อินทรรักษ์ รอง ผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักเรียน และนางนิตยา มะลิสุวรรณ รองผู้อํานวยการกลุ่มงานประกัน คุณภาพภายใน ให้การต้อนรับ ณ ห้องผูกมิตร

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. เยือนวัฒโนทัย พายัพ คณะครูจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ จังหวัด

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ กรุงเทพฯ จํานวน ๓๐ คน ศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน นําโดย ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โดยมีนางอมรา โชติชะวงศ์ รองผู้อําน วยการกลุ่มวิชาการ (รักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) นางสุพิน อินทรรักษ์ รอง ผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักเรียน และนาง นิตยา มะลิสุวรรณ รองผู้อํานวยการกลุ่มงาน ประกันคุณภาพภายใน ให้การต้อนรับ ณ ห้องผูกมิตร อาคาร ๑๐๐ ปี ร่มฟูาเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โรงเรียนปลายพระยาพิทยาคม จ.กระบี่ เยือนโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ คณะครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่ นําโดย นายประดิษฐ์ สวัสดี ผู้อํานวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมพร้อมคณะครู จํานวน ๔๐ คน ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมี นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางอมรา โชติชะวงศ์ รอง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ นาง สุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักเรียน และนายชัชวาลย์ วีระชาติ รักษาการรอง ผู้อํานายการกลุ่มบริการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องผูกมิตร อาคาร ๑๐๐ ปี ร่มฟูาเจ้าหลวง จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้ไปดูผลงานการจัดนิทรรศการของโรงเรียน ณ ห้องกาสะลอง อาคาร ศรีสวรินทิรา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๔

คุณหญิงชวลี อมาตยกุล เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประชุมจัดงานสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณหญิงชวลี อมาตยกุล เลขาธิการมูลนิธิสมเด็จ พระวัสสาอัยยิกาเจ้า และคณะ มาเป็นประธานการประชุมจัดงานสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระ ศรีสวรินทิรา บรมราชทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระ ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ และได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลก ในวโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพในฐานะที่ทรงมีผลงาน ดีเด่น ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นาง อมรา โชติชะวงศ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อํานวยการกลุ่ม อํานวยการ นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อํานวยการกลุ่มกิจการนักเรียน นางนิตยา มะลิสุวรรณ รองผู้อํานวยการกลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน และคณะครูของโรงเรียนให้การต้อนรับ คุณหญิงชวลี อมาตยกุล และร่วมประชุม ณ ห้อง สารสนเทศ อาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ การประชุมการจัดงานสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิมล จํานงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเจตต์ สะ สะรมย์ รองผอ. สพป.เขต ๑ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ. สพม. ๓๔ นายเฉลิม รัชชนะกุลประธาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางพรรณี สพเสวียนต์ อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ นาย ศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการฯ นายสุชิน สาระจันทร์ ผอ.สบย.๑ นายภานุศร สิทธิชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สบย. ๑ นายนรา เหล่าวิชยา ผอ.ก.ศ.น. จังหวัด เชียงใหม่ และเลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม การประชุมจัดงานพระเกียรติฯ ครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รายงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ ศรีสวรินทิราฯ ที่ได้ดําเนินการมาแล้ว อีกทั้งได้เสนอกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ได้แก่ ๑) กิจกรรมวันครบรอบ ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๒) โครงการสร้างอาคารพยาบาล ๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรม ราชทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๓) โครงการจัดทําห้องประวัติและผลงาน พระศรีสวรินทิรา บรมราช ทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หลังจากการประชุม นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒ โนทัยพายัพ ได้นําคุณหญิงชวลี อมาตยกุล และคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๕

แสดงความยินดี คุณครู บัณฑิต มหาบัณฑิตใหม่ ขอแสดงความความยินดีกับ คุณครู บัณฑิต มหาบัณฑิตใหม่ ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ดังนี้ คุณครูสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์ คุณครูวัชรพงษ์ กามี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูจุฑารัตน์ พอจิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณครูณิชาภา เบี้ยวบรรจง วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณครูกุลธร เกสรสุวรรณ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บัณฑิตใหม่ ลูก ฟ้า –ขาว

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวีย นทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และคณะครู ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิต ฟูา – ขาว ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๖ ณ บริเวณ หน้า ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกา และบริเวณหน้าอาคารวัฒนาพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๖

ลูกฟ้า-ขาว คนเก่ง นักเรียนวัฒโนทัยพายัพชั้น ม.๖ ติด โควตา มช. ปี ๕๕ จานวน ๑๐๙ คน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชั้น ม.๖ ที่สอบผ่านข้อเขียน โควตา มช. ปี ๕๕ จํานวน ๑๐๙ คน จําแนกจํานวนนักเรียนตามคณะ และร้อยละ ดังนี้ (งานแนะแนว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, ๙ มกราคม ๒๕๕๕) ที่ คณะ จานวน ร้อยละ ๑ คณะเทคนิคการแพทย์ ๕ ๔.๕๙ ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ ๔ ๓.๖๗ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ ๖ ๕.๕๐ ๔ คณะเกษตรศาสตร์ ๕ ๔.๕๙ ๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๙ ๘.๒๖ ๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖ ๕.๕๐ ๗ คณะบริหารธุรกิจ ๕ ๔.๕๙ ๘ คณะศึกษาศาสตร์ ๕ ๔.๕๙ ขอแสดงความยินดีกับลูกฟ้า – ขาว ดอกปีบช่อที่ ๑๐๖ ๙ คณะมนุษยศาสตร์ ๓๐ ๒๗.๕๒ ที่สอบโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๐ คณะการสื่อสารมวลชน ๒ ๑.๘๓ ๑๑ คณะเศรษฐศาสตร์ ๔ ๓.๖๗ ได้จานวน ๑๐๙ คน จัดเป็นอันดับที่ ๕ ๑๒ คณะสังคมศาสตร์ ๘ ๗.๓๔ ของ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๓ คณะรัฐศาสตร์ ๘ ๗.๓๔ ๑๔ คณะนิติศาสตร์ ๑ ๐.๙๒ อันดับที่ ๑๐ ของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ๑๕ คณะวิจิตรศิลป์ ๗ ๖.๔๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๖ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ๔ ๓.๖๗ รวมศึกษาต่อ ๑๐๙ ๑๐๐.๐๐

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

นักเรียนแกนนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด The Best Bio gang Contest ครั้งที่ ๓ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมแสดง ความยินดีกับนักเรียนแกนนําสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ ประกวดบันทึกข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น “The Best Bio gang Contest” ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดโดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กร มหาชน) ศึกษาและบันทึกข้อมูลชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโรงเรียนและในชุมชนลงใน เว็บไซต์ www.Biogange.net ผลปรากฏได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท (หักภาษีจํานวน ๒ ,๕๐๐ บาท) รางวัล รับเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท พิธีรับรางวัล The Best Bio gang Contest ครั้งที่ ๓ จัดขึ้น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง Fortune ๑ โรงแรม Geand Mercure หลังจากพิธีมอบรางวัลแล้ว นักเรียนแกนนําสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๘ คน ได้เข้าค่ายอนุรักษ์ (Bio Camp) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

รองชนะเลิศ ประเภทโรงเรียน


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๗ รายชือ่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั เกียรติบตั ร และทุนการศึกษา สําหรับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล มีดงั นี้ ๑. นางสาวสรัลนุช คําตั๋น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ๒. นางสาวธมลวรรณ มะโนริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ๓. นางสาวภานุมาส มีทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ๔. นางสาววรางคณา หินยมณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๕.นางสาวสุภาวรรณ จันทรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๖.นางสาวจิตจุฑา ชัยยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๗.นางสาวโสรยา ชัยลังกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ ๘.นางสาวอัจฉรา พวงสิทธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ สําหรับเงินรางวัลประเภทโรงเรียน จํานวน ๒๕ ,๐๐๐ บาท ขอมอบเป็นทุนสมทบสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและขอ มอบเงินจํานวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินรางวัลในปีการศึกษาที่ผ่านมา สมทบทุนสร้างเรือนพยาบาลของโรงเรียน

ทีมนักเรียนวัฒโนทัย (ม.ปลาย) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน วันวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ๘๔ ปี มหาราช อภิวาทสดุดี ร้อยความรู้ ... คู่ความดี ๘๐ ปี มงฟอร์ต ... สู่อาเซียน วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ นายทศพล โสภณ (ม.๕/๑) และ นางสาวพัชริยา ปานสิงห์ (ม.๕/๑) ร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ในวัน วิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ “ ๘๔ ปี มหาราช อภิวาทสดุดี ร้อยความรู้ ... คู่ความดี ๘๐ ปี มงฟอร์ต ... สู่ อาเซียน” ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมง ฟอร์ตวิทยาลัย ผลการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และเงินรางวัลจํานวน ๑,๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีคุณครู ผกากรองพุทธดิลก และคุณครูเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะเป็นผู้ควบคุม นักเรียน

นักเรียนวัฒโนทัยฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเสด็จประพาสเหนือ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ น.ส.ภควดี วงศ์คําแสน (ม.๕/๑๐) ประธานนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และตัวแทนนักเรียนได้แก่ น.ส.พรรณราย ชัยชมภู (ม.๕/๑) , น.ส.กัญธิมา มะลิกา (ม.๕/๒) นายอติวิชญ์ ธงพิทักษ์ (ม.๕/๒) และนางสาวรินรดา บัวหอม (ม.๕/๔) ร่วมแข่งขัน ประกวดจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “เสด็จประพาสเหนือ” ณ ลานตลาดจริงใจ (JJ Market) ผลการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเงินรางวัลจํานวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี คุณครู สุพัตรา ลี้วิเศษ , คุณครู จงกลชัย ใจปัญญา และ คุณครู กมลทิพย์ แก้วทิตย์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) เป็นผู้ควบคุมนักเรียน

นักเรียนวัฒโนทัยฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ แนวคิดเด็กมัธยมกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายสรธัญ ตั้งสุภกุล (ม.๕/๑) น.ส.นริศรา หมูทา (ม.๕/๒) น.ส.กมลวรรณ เลิศสุวรรณ (ม.๕/๓) และนายขจรเกียรติ นัยเนตร (ม.๕/๓) ร่วม แข่งขันประกวดจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “แนวคิดเด็กมัธยมกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ผลการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัลจํานวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีคุณครูเกียรติ ศักดิ์ ชัยยาณะ เป็นผู้ควบคุม


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๘

นักเรียนวัฒโนทัย คว้ารางวัล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖๑ ประจาปี ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงประเภทกาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ประเภทอินทวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๖๑ ปี ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ” โดยมี ครูผู้ดูแล คือ คุณครูสุพัตรา ลี้วิเศษ และคุณครูนิมิต รักเจริญ และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ ๑. เด็กหญิงอิสราภรณ์ ลายเหนือ (ม. ๓/๑) ๒. เด็กหญิงอังคณา หลวงอุโมงค์ (ม. ๓/๑) ๓. นางสาวญาณี สุนันต๊ะ (ม. ๔/๑) ๔. นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้ (ม. ๔/๑)

นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และได้รับคัดเลือกไปแข่งขันในระดับประเทศที่อิม แพ็คอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ นี้ โดยมีนางบัวใบ สมแสง และ นางสาวพัณชิตา กาสุยะ เป็นคุณครูผู้สอนนักเรียน และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้ ๑. นางสาวปณิดา ปาลีศรี (ม. ๔/๑) ๒. นางสาววีฬรินทร์ หลิ่มไพศาล (ม. ๔/๑) ๓. นายสถาพร บัวลม (ม. ๔/๒)

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ นางสาวศรีพรรณ เวียนทอง ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและคณะครูร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ ครอบครัวครูชัชวาลย์ วีระชาติ ณ บ้านสวนหลังปูายวัด สันก้างปลา อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม่

นักเรียนวัฒโนทัยฯ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ นางสาววิจิตรา ไชยารักษา (ม.๖/๒) และนางสาวอรินรัตน์ อปินะ (ม.๖/๕) ร่วมแข่งขันตอบ ปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สิรินธรมหาวิทยาลัย พายัพ (เขตแม่คาว) ผลการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล จํานวน ๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล โดยมีคุณครูกิตติ จรรยาวัฒน์ เป็นผู้ควบคุม


รอบรั้ววัฒโนทัย: WP-Newsletter @January 2012: ๑๙

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทอดผ้าป่าแห่งความรัก จัดโดยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาล “๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา” ทอดถวาย ณ วิหารพระเจ้าแค่งคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดทาโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาล“๑๕๐ ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา” ขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติสดุดีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาส ๑๕๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ โดย จัดทาโครงการก่อสร้างอาคารพยาบาล ๑ หลัง เป็นเงิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนจานวน ๒,๗๐๐ กว่าคน และครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ประโยชน์ จึงได้พร้อมใจกันจัดตั้งองค์ผ้าป่าขึ้น เพื่อนาปัจจัยสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาล ดังกล่าว จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้

กาหนดการ เวลา ๑๓.๐๐น. แต่งดาองค์ผ้าปุา ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ (หลังพระเจ้าแค่งคม) เวลา ๑๔.๐๐น. นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น เริ่มตั้งขบวนผ้าปุา เวลา ๑๕.๐๙น. ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีทอดผ้าปุา ตามลําดับ ขอกราบขอบพระคุณ อนุโมทนา ในจิตศรัทธาของทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ เจ้าศรัทธา การทอดผ้าปุาในครั้งนี้ ขออํานวยพร ให้ทุกท่าน ได้รับอานิสงส์แห่งการสร้างกุศลผลบุญ และประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยเทอญ

WP-E newsletter  

จดหมายข่าวของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่