Page 1

■ ■ ■ GAZETA BEZPŁATNA ■ ■ ■ GAZETA BEZPŁATNA ■ ■ ■ GAZETA BEZPŁATNA ■ ■ ■ GAZETA BEZPŁATNA ■ ■ ■ GAZETA BEZPŁATNA ■ ■ ■ GAZETA BEZPŁATNA ■ ■ ■ GAZETA BEZPŁATNA ■ ■ ■

Materiał sfinansowany z KWW Demokraci Ziemi Sanockiej

Ten mecz musimy wygrać!!!

Radośni,pełnienergiii wiary,żewkrótceprzystąpiądo realizowaniaambitnegoprogramuDemokratówZiemiSanockiejpn.„SANOKOdNowa”. Zaprezentowanyna KonwencjiWyborczej 22wrześniaw KlubieNaftowcawzbudziłszacuneki uznanielicznieuczestniczącemuw tymwydarzeniugronusanoczan.

Wygramy, wygramy, wygramy!!!

Fakty i mity My, sanoczanie, w ostatnim okresie jesteśmy na co dzień bombardowani informacjami o sukcesach inwestycyjnych, o wielkich pieniądzach, które miasto pozyskało, o tym jak to świetnie układa się współpraca sanockich władz z innymi szczeblami władzy w Polsce. Postanowiliśmy sprawdzić, czy oprócz tekstów propagandowych wypełniających lokalne media, faktycznie można mówić o sukcesie. Miarąsukcesuw dzisiejszejrzeczywistości jest wysokość pozyskanychśrodkówfinansowych,ilośćrealizowanych inwestycji oraz wskaźnik pokazujący procentowy udział kosztów danych inwestycji ponoszonychz budżetówwłasnych.Czy Sanokprzezostatnieczterylataod-

niósłsukcesw tymzakresie? Popatrzmyna środkifinansowe pozyskanez RegionalnegoProgramu Operacyjnego(RPO),będącegonajważniejszym źródłem pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Przez ostatnią kadencję Sanok pozyskał

łącznie niespełna 23 mln. złotych na 5zadańinwestycyjnych,z średnimdofinansowaniem 58,55%.Dla wyjaśnienia warto zaznaczyć, że w ramachRPOmożnauzyskaćdofinansowanie do 85%, co wcale nie jestrzadkością. Czy to jest dużo? Niestety, wielkośćpozyskanychz RPOśrodków należy ocenić zdecydowanie negatywnie.Średniakwotana każdy rok kadencji z tego źródła to około 5mln 750tyś.–Toznacznie poniżej średniej w województwie podkarpackimprzypadającejna samorządy o podobnej wielkości jak Sanok.Z takimimiastamijakKrosnoSanokniemasięcoporównywać. Inne porównywalne samorządy–mówiąckolokwialnie–„odjeżdżają”Sanokowidaleko.Gdziezatemtensukcesinwestycyjny,gdzie teśrodkifinansowe,którew czasie tejkadencjimiałypłynąćdo Sanoka szerokim strumieniem. Na pewno z RPO nie trafiły do naszego miasta–komentujeSławomirMiklicz

dokończenie na stronie 14

Sąd nakazał Prokuraturze prowadzić dochodzenie Prokuratura ma obowiązek przeprowadzić dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych. Tak 5 października postanowił Sąd Rejonowy w Sanoku w sprawie toczącej się z zawiadomienia Michała Jurka – naszego kandydata do Rady Miasta. Obraza uczuć religijnych miała polegać na ustawieniu w czerwcu br. krwawej ekspozycji w centrum miasta przed wejściem do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Jak się później okazało organizatorem kontrowersyjnej instalacji była fundacja Pro-Prawo do życiaznanaz podobnychhappeningów w całej Polsce. Fundacja ta walczy o całkowity zakaz aborcji poprzez ustawianie przed szpitalami,szkołamii urzędami publicznymi szokujących

krwawychekspozycji.Terazprzyszłaporana naszeświątynie. – Jestem bardzo zadowolony z decyzji sądu. Prokuratura chciała zamieśćsprawępod dywani odmówiławszczęciadochodzenia.Teraz, po decyzjisądu,maobowiązekzająć się jej wyjaśnianiem. To dla mnie ważne,ponieważjakoosobawierząca, nie chcę, aby banery z takimi drastycznymi obrazami i treściami znajdowały się w pobliżu świątyń

i ważnychdlamniesymbolireligijnych.Takieobrazyniepowinnybyć wystawianena widokpublicznyi to na terenie kościoła – powiedział namMichałJurek – Prokuratura ma obowiązek czasem podejmować także niewygodne dla siebie tematy polityczne, lub takie dotyczące kwestii religii. Niemożeumywaćod nichrąk.Obywatel ma bowiem prawo korzystać ze swoich praw i obowiązujących przepisów–kwitujenaszrozmówca. Sprawadotyczyekspozycjiantyaborcyjnej,którastanęłaprzy wejściudo kościołapw.Przemienienia Pańskiego w Sanoku pod koniec czerwcabr.Plakatyzawisływ centrum miasta z inicjatywy Fundacji Pro-Prawodo życia,walczącejo całkowityzakazaborcjiw Polsce.Michał Jurek był jedną z osób, które interweniowaływ sprawieusunięcia drastycznychbanerówz przestrzeni publicznej. M


2

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

Demokraci walczą też o Powiat KomitetWyborczyWyborcówDEMOKRACIZIEMISANOCKIEJwystawiłtakżeswojąreprezentacjędo wszystkichczterechokręgów, w którychbędziewybieranaRadaPowiatuSanockiego.Wartozapoznaćsięz nimi! OKRĘG NR 1 (gminy: Besko, Bukowsko, Zarszyn, Komańcza)

Leszek Hnat (32 lata, zamieszkały w Sanoku)

Tadeusz Baj (68, Komańcza)

Mateusz Burzyński (20, Zarszyn)

Ewa Zygmunt (46, Komańcza)

Agnieszka Lenio (30, Nadolany)

OKRĘG NR 2 (gmina Zagórz)

Stanisław Szczepanowski (65, Zagórz)

Marta Słupczyńska-Kołek (64, Czaszyn)

Jolanta Sudykowska-Pacześniak (53, Sanok)

OKRĘG NR 4 (gmina Sanok – wiejska i Tyrawa Wołoska)

Tomasz Gankiewicz (37, Załuż)

Jerzy Sokołowski (49, Tyrawa Wołoska)

Agnieszka Haduch (51, Pisarowce)

Paweł Husak (43, Łodzina)

Krystyna Hryszko (44, Międzybrodzie)

Bożena Kuzicka (33, Tyrawa Wołoska)

Listę kandydatów Okręgu Nr 3 (gm. miejska Sanok) prezentujemy na stronach 12-13)

Całą sobą jestem z Wami! SzanowniPaństwo, Nadchodzącewyborysamorządowesąbardzoważnedlatego,że od jakościwójtów,burmistrzów,prezydentów,starostówi radnych będziezależałojaki czyrozwijaćsiębędąnaszemałeojczyzny. Ludzieotwarci,z doświadczeniem,bezkompleksówi schylonej głowyprzed szefempartiiczyposłem,gotowido szerokiejwspółpracybędąumielibićsięo Waszesprawy,będąumielijednoczyćwokół jakiejś idei różne środowiska, będą potrafili szukać kompromisu, a przedewszystkimniezamknąmiasta,powiatuczyurzęduprzed tymi,którzymająinnepoglądy,oczekiwaniai pomysły.Mądrzy,otwarciludzieniebojąsięinnych. W nadchodzących wyborach namawiam Państwa do zagłosowania na kandydatów startującychz KomitetuWyborczegoDemokraciZiemiSanockiej. Znajdzieciena tejliścieludzimądrych,otwartych,młodychi starszych,z doświadczeniemsamorządowym,a takżena innychpolach:gospodarki,edukacji,zdrowia,kulturyczy działalnościorganizacjipozarządowych. Drużynieprzewodzinajlepszykandydatna BurmistrzaKrólewskiegoWolnegoMiastaSanok–KubaOsika,któryłączyw sobiebogatąwiedzęi doświadczenie,poszanowanie i otwartośćdlawszystkich,wielkąkulturęosobistą,brakkompleksów,uśmiechi przychylnośćdladrugiegoczłowieka,codajegwarancjęna dobrezarządzaniei rozwójSanoka.Jestem przekonana,żedziękiniemuSanokstaniesięmiastembardziejotwartymi przyjaznym,radośniejszym,bardziejnowoczesnymi prężnym.Dwomarękamipodpisujęsiępod kandydaturąKuby!Sanokzasługujena takiegogospodarza! Bardzoważnisąreprezentancinaszegoregionuw SejmikuWojewództwaPodkarpackiego.Z Sanokastartują:wieloletnibyłyburmistrztegogrodudrWojciechBlecharczyki moja wieloletnia współpracownica Ewa Mrugała. Ogromne doświadczenie i bogata wiedza Wojtka,jegowielkieprzywiązaniedo swejmałejOjczyzny,pozwoląmuskuteczniezabiegać o dobrerozwiązaniai środkidlaSanokai całegookręguwyborczego,z koleidoświadczenie Ewyi tematy,jakimizajmujemysięod latw biurzeposelskim,czyniąJądobrzeprzygotowanądo reprezentowaniaPaństwawewszystkichobszarach. Gdybymmogła,oddałabymgłosna kandydatówKWWDemokraciZiemiSanockiej. Sercem,dusząi całąsobąjestemz Wami,wierzęw Waszezwycięstwo.Dlategoproszę MieszkańcówSanoka,Powiatui całegookręguwyborczegoo głosna tęlistę.

Pilnuj „Sherman”, pilnuj!

Zaklejanie plakatów, czy nawet zrywanie bannerów to chleb powszedni kampanii wyborczych. Nie inaczej jest w tym roku w Sanoku. Akcje mają charakter zorganizowany i zazwyczaj przeprowadzane są nocą. A wyglądająonetak;pod słupogłoszenio-

wy podjeżdża samochód, wypadają z niego najczęściejdwieosobyi na plakatachz wizerunkiemkontrkandydatabłyskawicznienaklejają plakat swojego idola. Inną formą walki przedwyborczej jest zrywanie plakatów kandydatówz podobiznąosoby,którarywalizuje z kandydatem,który–zdaniemuczestników takichakcji–powinienwyborywygrać.Zda-

Zlekceważenie przeciwnika czy tchórzostwo?

To już jest pewne – do debaty wyborczej między kandydatami na burmistrza w mieście Sanoku nie dojdzie! Na zaproszenie do udziału w niej, wystosowane przez Jakuba Osikę – kandydata Komitetu Wyborczego Demokraci Ziemi Sanockiej, pozytywnie odpowiedział jedynie Robert Płaziak – kandydat SLD. Odmówili dwaj pozostali: Tadeusz Pióro i Tomasz Matuszewski. ElżbietaŁukacijewska –Nieukrywam,żejestemzniePosełdo ParlamentuEuropejskiego smaczony,gdyżuważam,żewybor-

comtakadebatasięnależy.Stwarza ona możliwość konfrontacji między kandydatami, jest czymś więcej niż roztaczanie przez nich swoich wizji podczas organizowanych spotkań. Debatapozwalana zadawaniepytań, rodzącychsiępo krótkichprezentacjachswoichprogramów.Tojestzupełnienowajakość. I dlategoogromnie żałuję, że moje zaproszenie do debaty spotkało się z odmową – mówi Jakub Osika, kandydat Demokratów.

rzająsięteżprzypadkidomalowywaniawąsów bądź demolowania twarzy (np. pozbawiania oczu) przeciwnikom swego ulubionego kandydata. Odnotowano także dwa przypadki zniszczeniabannerówprzezichpocięcie. Jakna toreagować?Nijak,boprzecieżnie da się postawić przy każdym słupie ogłoszeniowym, czy bannerze nocnego stróża. W dzieńjużłatwiej,aleobawa,żemożnazostać przyłapanym i ukaranym odstrasza bojówkarzyi przypadkiopisanychwcześniejakcji za dnia zdarzają się niezmiernie rzadko. Metodą,którasięprzyjęła,jeststosowanieodwetu,a polegaonana tym,żepo ekipie,któranaklejana plakacieswójplakat,jedzienastępnaekipa,którarobitosamocopoprzednia, naklejając swój. I w ten sposób zabawa trwa!Próbyuporaniasięz gangamiplakatowymitrwają.Jednąz nichjesttazaprezentowanana zdjęciu,z wykorzystaniem„złegopsa”. Internautombardzosięspodobała!A CzytelnikomDGS? eMeS

Czymw takimraziejestodmowa udziałuw debacie?Możnająrozumieć dwojako:alboprzekonaniemo swoim zdecydowanym zwycięstwie, więc po co narażać się na stres, albo też tchórzostwem.Albojednymi drugim. W opiniiwyborcówjestformąich lekceważenia.–Jakimprawemoczekują naszych głosów, skoro nie chcą poddaćsięnaszejoceniew konfrontacji z kontrkandydatami – pytają gniewnie. I nieukrywają,żecikandydaci, którzy nie wyrazili zgody na uczestnictwo w debacie, zasłużyli u nichna „żółtąkartkę”!s


szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

3

Drużyna Demokratów Jestem naprawdę dumny, że drużyna Demokratów Ziemi Sanockiej zaproponowała mi zaszczyt ubiegania się o funkcję burmistrzaSanoka. Ten zespół to naprawdę prawdziwy eklektyzm osobowości i doświadczeń. Są w nim zarówno osoby o ogromnym bagażu samorządowym, najdłużej urzędujący BurmistrzSanokaWojciechBlecharczyk,dwóch StarostówSanockich,BogdanStruśi SebastianNiżnik,MarszałekPodkarpackiSławek Miklicz oraz wielu byłych i obecnych radnych (jest nawet doradca Wojewody Podkarpackiej,choćtojużfunkcjarządowa)ale są i osoby o totalnie świeżym spojrzeniu na samorząd, niemniej o ogromnym do-

świadczeniew innychdziedzinach.Prawdziwiprofesjonaliścii fachowcy.Mamyw swoim składzie artystów, nauczycieli, przedsiębiorców,handlowców,inżynierów,pracownikówadministracji,fundacjiczyfizycznych. Sąemerycii autentycznamłodzież. Sątoosobyo różnorodnychpoglądach politycznychczyświatopoglądowych,historii i doświadczeniach, często dotychczas spierającychsięlubkonkurującychzesobą, alejesttodrużyna,którąjednoczywspólne myśleniei wizjaprzyszłegoSanoka.Podobniewidzimyszansei zagrożeniaorazmocne i słabestronynaszegomiasta. Razemtworzymynietylkopropozycję do rady miasta, ale także do powiatu oraz kilkuokręgóww gminiewiejskiejSanok. Ponadtoz gronanaszychzałożycieli,z listyKoalicjiObywatelskiej,do SejmikuPod-

karpackiegostartujeWojciechBlecharczyk, któregoprzedstawiaćniemuszę,cow wypadkujegoelekcjipozwolinamna korelacje ze wszystkimi szczeblami samorządu. Jego doświadczeniew samorządzie,wiedzao Sanoku oraz umiejętność poruszania się po wielkimświeciepolitykijestgwarantem, żesprawynaszegomiastabędąnietylkozauważone,aletakżebardzodobrzezabezpieczonei dopilnowane. Osobiście rekomenduję Państwu naszych kandydatów, bo znam ich doskonale i wiem,żesąludźmigodnymizaufania,kierującymisięprzedewszystkimdobremZiemiSanockieji KrólewskiegoWolnegoMiastaSanoka. Na szczególnąuwagęi słowapodziękowań, zasługują także ludzie, którzy nieco w cieniu, bez blasku fleszy i świateł scen,

Rodzina. Świętość czy narzędzie? Z deklaracjami różnie bywa. Jedne są po to żeby ich dochować, inne, żeby zrobić wrażenie, a jeszcze inne, żeby było czemu zaprzeczyć. Osobiście, jeżeli już coś deklaruję, to robię wszystko, żeby deklaracji przestrzegać. Dlatego moja obietnica złożona rodzinie, że to ja startuję w wyborach, a nie oni, jest dla mnie zobowiązaniem. Podobnie jak deklaracja, którą złożyłem sobie i która tkwi w moim sercu od zawsze, wynikająca z oczywistej prawdy, że rodzina jest dla mnie najważniejsza! Nie traktuję moich bliskich jako drabinki czy narzędzia wyborczego i zawsze będę chronił ich prywatność, a przynajmniej dopóki sami tego chcą. Dlatego, jeżeli ktoś śledzi mój profil na facebooku, ten doskonale wie, że na przestrzeni blisko 10 lat, nie upubliczniam zdjęć moich dzieci. Kilka wyjątków od tej reguły, jakie miały miejsce, było na wyraźne życzenie samych zainteresowanych. Mam też świadomość, że moje ewentualne objęcie urzędu burmistrza spowoduję także ich aktywizację, choćby na polu społecznym, na rzecz Sanoka. Wiem, że będą bardzo pomocni i chętni w wypełnianiu takiej roli. Nie chodzi też oczywiście o to, że chowam swoich bliskich przed światem, wręcz przeciwnie, są doskonale znani w Sanoku. Moja Żona Monika w Sanoku działa i pracuje, jest sanoczanką z dziada, pradziada – Roman Baczyński, powojenny Burmistrz Sanoka, zesłany za odsłonię-

cie pomnika Sokoła na cmentarzu, podczas którego wyraźnie nawiązał do zbrodni w Katyniu, był jednym z nich. Moje dzieci, Kosma (13 l.) oraz Tymon i Gaja (11 l.) chodzą tu do szkoły, spędzają czas pod blokiem, na placach zabaw i boiskach. Wreszcie uczęszczają na wiele zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy mają licznych znajomych i przyjaciół. Często można nas też razem spotkać, choćby na zakupach, w kinie, czy na koncertach. Bardzo wspierają mnie i pomagają w kampanii. To moje najukochańsze osoby np. pomogły mi spakować 14418 listów, jakie do Państwa wysłałem pocztą. Ogromnie

dziękuję im za bezcenną pomoc, porady i wsparcie, nie tylko w sprawie kampanii wyborczej. Ale skoro rodzina jest dla mnie najważniejsza, to nieupublicznianie jej wizerunku traktuję jako ochronę ich bezpieczeństwa, zachowanie prywatności oraz mój obowiązek. Dlatego też nie są i nie będą elementem MOJEJ kampanii wyborczej, choć spotkałem się z takim wytykiem, a nawet roszczeniem. Rodzina jest dla mnie NAJWAŻNIEJSZA, a zatem ważniejsza od wyborów i jestem z Niej ogromnie dumny! JAKuB OSIKA

Z przekonaniem zagłosuję na Jakuba Osikę – Gdy podczas jednej z konferencji Demokratów Ziemi Sanockiej z ust Jakuba Osiki usłyszałem słowa: – „Sanok nie może być PiS-owski, ani PO-wski, ani żaden inny, Sanok musi być nasz, sanocki! – wiedziałem, że to będzie mój kandydat – mówi WOJCIeCH BLeCHARCZYK, – jeden z głównych założycieli Demokratów. – W Jakubie cenię doświadczenie samorządowe, umiejętności menedżerskie, społecznikostwo, ale w równej mierze umiejętność zjednywania sobie ludzi, cenienie w nich wartości, które czynią ich szlachetnymi. Jest osobą, która ma ambi-

cje, a wokół siebie potrafi skupić ludzi mądrych, otwartych, racjonalnie myślących i zaangażowanych. Zagłosuję na Kubę, bo wiem, że nie będzie zamykał drzwi w Urzędzie, ani w swoim gabinecie, że będzie rozmawiał także z tymi, którzy nie reprezentują jego poglądów, że doprowadzi do tego, iż zwycięży idea współpracy. Jestem też przekonany, że nie będzie zamykał w szafie projektów swego poprzednika, jeśli takowe w ogóle będą. Oddam głos na Jakuba Osikę, bo tak samo jak i on kocham Sanok. Gdy wczytuję się w program „Sanok OdNowa”, nabieram przekonania, że Sanok się zmieni, że odzyska wizerunek, że sanoczanie odzy-

skają pewność siebie, podniosą głowy, a na ulicach będzie widać radość. Wsłuchiwałem się w rozmowy Kuby z mieszkańcami Sanoka. Przekonywał ich, że będzie liczył się z ich głosem, że kierując miastem apolitycznie i z ich udziałem można zrobić więcej. Mówił to szczerze i wiarygodnie. Kończąc, zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców Sanoka i Ziemi Sanockiej: weźcie udział w wyborach, a dokonując wyboru spośród kandydatów, uwzględnijcie listę nr 16. To lista Demokratów Ziemi Sanockiej, którym naprawdę możecie zaufać! Wygrajmy tę batalię! Wygramy my, wygra Sanok! WOJ CIeCH BLeCHARCZYK

swoją codzienną ciężką pracą wspierają naszprojekt.Jesttonp.naszrzecznikprasowy, doradca i głos w jednej osobie MarianStruśczypełnomocnikwyborczyBartoszMrugała.Jestteżcałysztabosób,które swoim talentem, kreatywnością, lub w innysposóbwzmacniająi wspierająnasz

projekt. To także liczne grono sympatyków, którzy codziennie dobrym słowem czywpłatamiudowadniają,żenaszapraca masens.Ogromne,wszystkimrazemi każdemu z osobna, DZIĘKUJĘ!!! Jesteście Kochani! JAKuB OSIKA

O sobie, bardziej oficjalnie SzanowniSanoczanie,Przyjacielei Znajomi; Sanokjestmiejscem,gdziesięwychowałem,dorastałemorazw pełni ukształtowałem.Tuukończyłemszkołępodstawową,muzycznąorazliceum ogólnokształcące.Tu,z małymwyjątkiem–na PodkarpackiUrządWojewódzki–pracujęzawodowoorazspołecznie. Z wykształceniajestemmagistremzarządzania,mającukończonąAkademięEkonomicznąw Krakowiei PolitechnikęRzeszowską.Rozpocząłem także studia doktoranckie na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.Posiadamegzaminpaństwowyupoważniającymniedo zarządzaniaspółkamiSkarbuPaństwa. A terazo pracy.Byłemwspółzałożycielemi prezesemRadiaBieszczady, doradcąWojewodyPodkarpackiej,dyrektoremMłodzieżowegoDomuKulturyw Sanoku,łącznieposiadamblisko 20-letniedoświadczeniew zarządzaniu.JestemradnymRadyMiastaobecnejkadencjii działamw kilkusanockichstowarzyszeniachorazzasiadamw prezydiumradyrodziców,kiedyśjakoprzewodniczącyw PrzedszkoluSamorządowymnr 3,dziświceprzewodniczącyw SzkolePodstawowejnr 1. Mamwieluprzyjaciółi znajomych,zarównowśródsamorządowcówjak i parlamentarzystów,niezależnieod opcjipolitycznej.Bardzowysokocenię sobieumiejętnośćdialoguorazwzajemnyszacunek,warunekkoniecznydla dobrejwspółpracy.Jestemdumny,żemimomojejwieloletnieji różnorodnej działalności, nie „dochowałem się” wrogów, nawet wśród osób o odmiennych poglądach. Posiadam zatem pełną zdolność do współpracy na rzeczSanoka. Przyjmujączaproszenieod DemokratówZiemiSanockiejdo kandydowaniana urządBurmistrzaSanokawiem,żemogękorzystaćz ogromnego potencjałudoświadczeniawieluosób,którzyswojądotychczasowądziałalnościąudowodniliswojekompetencjęi wysokiekwalifikacje. Towszystkopozwalamininiejszymzwrócićsiędo Państwaz prośbą o udzieleniemizaufaniai rozważeniemojejkandydaturypodczaswyborów na urządBurmistrzaKrólewskiegoWolnegoMiastaSanoka. JakubOsika


4

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

Gruszki na wierzbie, czyli wybory tuż, tuż! Nic bardziej nie rozwija kreatywności jak wybory. Od jakiegoś czasu obserwujemy wysyp rozmaitych pomysłów i zachęt wyborczych. A to słyszymy o możliwości budowy kolejnej hali widowiskowej na tysiące miejsc,a too lądowiskudlamałychsamolotów.Rzeczw tym,żelądowiskojestobiektemprzeznaczonymtylkodlahelikopterów, a dlasamolotów(nawetnajmniejszych)jest lotnisko, inaczej musielibyśmy jeszcze pomyśleć o „startowisku”. Bywają też i inne propozycje,ukazująceniczymnieskrępowaną fantazję autorów, daleko wykraczające poza możliwości burmistrza, ale to nie jest największyproblem. Największym problemem, który jakoś dziwnie jest pomijany w wystąpieniach, są możliwości finansowe Sanoka. Szczególnie, że jesteśmy na etapie zakończenia ogromnychinwestycjii dopieropo ichpodliczeniu będziemy znać realną sytuacje finansów miasta.Niktteżniemówigłośno,żezadłużeniemiastasięga 75mlnzł,a deficytbudżetowy 43milionów.Oczywiścieniktnie przeczy,żerealizowaneobecnieinwestycje są miastu bardzo potrzebne. Sam za nimi głosowałem, a w przypadku obwodnicy wspierałem ją jeszcze w latach 2008-2011 za sprawą pani Wojewody Podkarpackiej, która uwrażliwiała na potrzebę jej budowy LechaWiteckiego,ówczesnegoszefaGeneralnejDyrekcjiDrógKrajowychi Autostrad. O ile można wybaczyć radosną twórczośćp.TomaszowiMatuszewskiemu,któryniejestsamorządowcem,niematakiego doświadczenia i ma prawo nie znać się na mechanizmachi możliwościachbudżetu,

o tylep.TadeuszPióro,zapewnedoskonale orientuje się w sytuacji (sam współtworzył wieloletni plan inwestycyjny i finansowy) i wie,żena obecnymetapiesątotylkoprzysłowiowe„gruszkina wierzbie”. Oczywiście pojawia się jeszcze jedno pytanie–po cotworzyćtakiewizje,czynie lepiej,deklarowaćrzeczynaprawdępotrzebnemiastui jegomieszkańcom?

A mamy czym się zająć w najbliższej perspektywie. – Mieszkania komunalne i tereny pod budownictwojednoi wielorodzinne. – Remonty ulic, które nabrały tempa, alejeszczedalekonamdo ichzakończenia. –Kosztowne,aleniezbędnezachętydla przedsiębiorców,w celuutworzenianowych i atrakcyjnych miejsc pracy. W tym Start-

Z ręką na sercu… O inwestycjach (tych obecnych jak i przyszłych) było już naprawdę sporo. Są absolutnie potrzebne, spełniają wymogi cywilizacyjne i mogą stać się jednymi z kół zamachowych rozwoju Sanoka. Oby się stały, gdyż jako radny sam wziąłem za nie współodpowiedzialność, głosując za ich realizacją. Oczywiście z nadzieją, że założenia budżetowe zostaną dochowane i w ostatecznej kalkulacji bilans dopnie się tak jak zakładaliśmy.

Alemusimyteżpam iętać,żeopróczradości,jakieniewątpliwienamprzyniosą,będątakżerodziłypewnezagrożenia.Finansowe,związanez kosztamiichutrzymania,jakw przypadkuCentrumRehabilitacjii Sportuczyinnejaknp. odpływturystówz Sanokaza sprawąszybkiej obwodnicy. I tu musimy przygotować szereg działań zabezpieczających budżet miasta,jaki samomiasto.

Dziś chciałbym Państwu zadeklarować te, które moim zdaniem usprawnią zarządzanie miastem, z korzyścią dla mieszkańców. Przede wszystkim chodzi mi o transparentność władzy. Czyli... –Uruchomięszerokopojętekonsultacje społeczne(radymłodzieży,seniorów,przed-

siębiorców,kobiet,sportui kultury),dzięki którymSanoczaniebędąmielirealnywpływ na kierunki rozwoju. Pomoże to także na skuteczniejszei kreatywniejszezarządzanie(nie„rządzenie”,jakobecnie)miastem. – Powrócę do konkursów na każdym szczeblu, ponieważ musimy dać szansę na pracę uwzględniając merytoryczną wiedzę,a nieprzynależnośćpartyjną,rodzinną, czysympatietowarzyskie. – Stworzę katalog przetargów i prospektówinwestycyjnych,w celuposzukiwaniainwestorówzarównowewnętrznychjak i zewnętrznych.Koniecznościąjestznalezieniedocelowegomodelui inwestoradla„Sosenek”.Osobliwymjestdlamniepogląd,że burmistrz nie może stracić kontroli nad tą działką. Burmistrz ma obowiązek znaleźć najlepszyz możliwychsposóbna jejzagospodarowanie. – Wprowadzę imienne maszynki do głosowania dla radnych oraz transmisje sesji rady miasta i posiedzeń komisji, tak abyściePaństwomogliobserwowaćjakgłosująWasiradniorazo czymprawią. Ponadto głosowania personalne muszą byćgłosowaniamitajnymi,inaczejniemożemyliczyćna ichobiektywizm,bosąjedynie wypadkową siły lobbingowej poszczególnych zainteresowanych/radnych. Szczególnie widać to przy nagrodach i obsadzaniu stanowisk.

– Uniezależnię „Tygodnik Sanocki” od wpływuwładzywykonawczejw mieście np. poprzez przekształcenie go w biuletyn informacyjnySanoka,darmowyi tworzony przez redaktora naczelnego wybieranego na określonakadencję.A jegowybórpozostawię radzie ds. kultury, wspierając radnychz odpowiedniejkomisjiprzedstawicielami sanockich placówek kultury i oświaty wrazz PWSZ. – Wszystkie decyzje rady oraz burmistrza będą publikowane i udostępnione do publicznej wiadomości. Nie może być tak,żemieszkańcydowiadująsięnp.o wyłożeniuplanówurbanistycznychprzy okazji, bo wg włodarzy mają obowiązek dowiadywaćsięo takichregulacjachna własnąrękę i wewłasnyminteresie. – Decyzje strategiczne będą wcześniej szeroko konsultowane, a w razie potrzeby będęproponowałprzeprowadzeniereferendum.Tudoskonałymprzykłademjestsposóbprocedowaniabudowysanockiegowięzienia.Nieopowiadamsięza jegosensownością,bosątuzarównoplusyjaki minusy.Ponadto,niemaznaczeniacoo tymsądziOsika,Pióro,Uruski,czyKowalski.Ważne,że niewiadomocoo tymsądziwiększośćsanoczan,boniebylianipoinformowani,anizapytanio zdanie. –OtworzęstrefydarmowegoInternetu na placach,skwerachi rynkuoraznigdynie

-upyi strefyprzemysłowe. – Wybudowanie kaplicy pogrzebowej wrazz zapleczemsanitarnymna Cmentarzu Południowym,na Olchowcachorazpowiększeniecmentarzana Posadzie. –PrzeprawaprzezSanna drugastronę, umożliwiającąaktywizacjęprawegobrzegu. – Wsparcie dla Powiatu Sanockiego na rzeczsanockiegoszpitala,absolutnejko-

posunę się do cenzurowania tego medium. Jednocześniedeklarujęmocnowalkęz hejtemi pomówieniamiw Internecie.Sądo tegonarzędziaprawne. –Doprowadzędo stworzeniabiuradarmowych porad prawnych na bazie praktyk studentów prawa oraz wolontariatu sanockich kancelarii. Każda osoba będzie mogła skorzystaćnp.z darmowejusługipisaniapodańi wniosków. –Zaproponujęprawdziwybudżetobywatelski, który będzie pobudzał kreatywnośćSanoczana niejedyniewyręczałzadaniamiastajakremontyulic,chodnikówczy instalacjisanitarnych.

nieczności dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. –Stworzenielubadaptacjai uatrakcyjnieniedlaSanoczani turystówtakichmiejsc jak: bulwary nad Sanem, tereny zielone, ścieżki i trasy rowerowe oraz piesze, czy miejski park, w którym można zrobić np. park linowy, trasy dydaktyczne, widokowe czyprzyrodnicze. Ciekawych pomysłów jest więcej niż możliwości, więc warto w pierwszej kolejnościzająćsiętymi,którenaprawdęSanoczanomsąpotrzebne. Ale żeby tylko i wyłącznie nie marudzić,bardzospodobałmisiępomysłwsparcia finansowego dla wszystkich sanockich noworodków. Rozwiązaniedo udźwignięcia,a do tego uzupełniające systemowe wsparcie polityki demograficznejSanoka,którąbezskutecznie próbowałem zaszczepić moim koleżankom i kolegomradnym. Takczyinaczej,sąróżnestrategieprowadzeniakampaniiwyborczych.Jestmerytoryczne i realne podejście do problemów, alejakwidaćsąteżgruszkina wierzbie.Bardzożałuję,żemoiadwersarzeniezgodzilisię na debatę,w którejmoglibyśmyz lekkapotrząsnąć wierzbą i z pewnością oddzielić ziarno od plew. Oczywiście nadal kłaniam się Robertowi Płaziakowi, który na debatę sięzgodził. Samjestembardzociekaw,którastrategia będzie lepiej przyjęta przez wyborców. Osobiście będę zawsze opowiadał się za tą pierwszą,uczciwąi realnąorazmerytoryczną, Do zobaczenia przy urnach wyborczych. JAKuB OSIKA

–Przeanalizujemyi ponownieskalkulujemy ze służbami i SPGK trasy i ceny transportupublicznego,takabymłodzież szkolnai osobystarszew większymzakresiemogłykorzystaćz tejformykomunikacji. –Wprowadzę„mapądrogową”remontu sanockich ulic, żeby mieszkańcy mogli poznać perspektywę czasową i zakres remontuichulicy,lubkiedyw ogóleonapowstanie. –Dlalepszegoi sprawniejszegoobsługiwania petentów wprowadzę „jedno okienko,jedentelefon,jedene-mail”czylibiuro obsługi petentów działające w taki sposób, w którym nie będzie konieczności „odbijania”sięod drzwido drzwi. – Odciążę szkolne plecaki poprzez zakupdodatkowychpodręcznikówlubwprowadzenieodpowiednichurządzeńdo szkół. Dziecibędąmogływłasnepodręcznikiwykorzystywaćdo naukiw domach. –Nigdyinteresjakiejkolwiekpartiilub światopoglądu nie zostanie postawiony ponadinteresemmieszkańcówSanoka.Wszyscybowiemmająprawodo własnychprzekonań,a burmistrzwinienjestchronićowe prawoi dbaći jegoposzanowanie. Na koniecmotywacja,któradoprowadziłamniedo startuw tychwyborach. Nie interesuje mnie tytuł lub władza burmistrza,toniejestmójcel.Osobiściebowiemuważamsięza człowiekaspełnionego. Interesująmnienatomiastnarzędzia,dzięki którym można wpływać na rozwój i przyszłośćSanoka,i abyśmyniemusieliwsiadać w pociąglubsamolot,chcącodwiedzićnasze dziecii wnuki. JAKuB OSIKA


szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

5

Program Demokratów to nie lista obietnic

udana Konwencja Demokratów Konwencja wyborcza Komitetu WyborczegoDEMOKRATÓWZIEMISANOCKIEJ była demonstracją siły, energiii zaangażowania,prezentacją programu, któremu nadali nazwę „SANOKOdNowa”.Programuz wizją Sanoka – miasta przyjaznego dla mieszkańców, wolnego od nepotyzmu,miastanowoczesnego,z dobrą oświatą,o wysokimpoziomiekultury, mądrze promowanego w kraju i na świecie. W wizjęSanokaprzyszłościwprowadziły uczestnikówkonwencjirzuconena ekranobrazy innowacyjnej sztuki stworzonej przez „międzynarodowego artystę światła”, twórcę światowych festiwali Miłosza Łuczyńskiego. – Takie rzeczy potrafią robić sanoczanie. I o takichludziachtenkomitetbędziepamiętał, starając się, aby swoje talenty mogli prezentować także w Sanoku! – tymi słowy

rozpocząłkonwencjęprowadzącyjąSławomir Miklicz, witając licznie przybyłych gości. W sobotę, 22bm.salaKlubuGórnikawypełnionabyłado ostatniegomiejsca! Zapowiadając prezentację kandydatów na radnychKomitetuWyborczegoDemokraci ZiemiSanockiejpodkreślił,iżtworząonipołączenie doświadczenia, wiedzy i młodości, na którym można zbudować okazałe dzieło. – Udało się nam zarejestrować listy do wszystkichokręgówwyborczychw mieście i powiecie,mamytakżeswoichreprezentantóww gminiewiejskiejSanok.Łączniesąto 53 osoby,którewystawiamydo wyborczejwalki o Sanok.Mamynajmocniejszykomitetwyborczyw powieciesanockim!–oświadczyłz entuzjazmemSławomirMiklicz. Prezentacji programu zatytułowanego „SANOK OdNowa” dokonał Jakub Osika, kandydatDemokratówna burmistrzaSanoka. Rozpoczął ją od wyjaśnienia związanego z interpretacjątegożhasła.–Tonieo tochodzi,coniektórzypróbująnamzarzucać,żebędziemycośburzyć,cośniszczyć.Tomabyć odnowa!Chcemywrócićdo tegocodobre, co się sprawdziło, chcemy budować to, co wartościowe – tłumaczył. Dzielił się wrażeniamizewspólnejpracyw gronieDemokratów.–Comnieujęło,zobaczyłemwokółsie-

bieludzi,którzypodeszlido sprawyz wielką energią,ufnościąi wiarąw sukces.Przystąpiliśmy do budowy programu, który niczym kulaśnieżnazacząćrosnąć.Toniebyłzbiór obietnicaniwizjaszklanychdomów,leczpewien sposób zmieniania rzeczywistości, czy-

nieniamiastaprzyjaznegomieszkańcom.Ten program jest płaszczyzną porozumienia, zaproszeniemsanoczando dyskusji.Botojest naszwspólnySanok.

Miasto to nie tylko budynki Omawiając program „Sanok OdNowa” mówiło koniecznościpowstrzymaniaucieczki młodych ludzi z miasta, o tworzeniu dogod-

nychdo życiawarunkówm.in.o potrzebieodrodzeniadrobnejprzedsiębiorczości,o nowych terenach pod budownictwo jednorodzinne, o powrocieSanokanad Sani projekcie„SanockieBulwary”,o „ZielonymSanoku”z takimi perełkami jak: park miejski i „Sosenki”. Mówiąco poprawiekomfortużyciai lepszymzarządzaniu infrastrukturą komunalną, wspomniał m. in. o trasach i ścieżkach rowerowych.–Skoroludziepotrafiąlataćna Księżyc, nie wierzę, żebyśmy nie potrafili budować ścieżek rowerowych – stwierdził dosadnie, otrzymującbrawa. SanokOdNowatomiastowolneod nepotyzmu, z przyjaznym dla mieszkańców samorządem,nowocześniezarządzane,z wykorzystaniemtechnologiiinformacyjnej(IT). SanokOdNowatobezpieczeństwozwiązanez mocnąoświatą,dbająceo nauczycieli, uczniów i rodziców. – Zamiast likwidować szkoły,mybędziemypodnosićpoziomnauczaniaw nich.Do sanockichszkółpowróciprofilaktykazdrowotna. SanokOdNowatotakżemiastoz politykąspołecznądostosowanądo potrzebmieszkańców.–UtworzymyDziennyDomPobytu dlaOsóbStarszych.WprowadzimyKartęSanockiegoSeniora,uruchomimyprogramyprofilaktyczne i zdrowotne skierowane do osób starszych. SanokOdNowatogwarancjawysokiego poziomu kultury, wolnej i chronionej przed wszelkimipróbamicenzury.–Powołamy Alternatywne Centrum Kultury, prowadzoneprzezorganizacjepozarządoweorazgrupynieformalne,znajdziemygodnąsiedzibędla TeatruBWA.

I na koniecsporti rekreacja;SanokOdNowatopowrótdo zaniechanejprzezobecne władze koncepcji zadaszenia toru lodowego „Błonie”,todziałaniazmierzającedo utworzeniaw SanokuSzkołyMistrzostwaSportowe-

go, to powołanie do życia Fundacji Rozwoju Sportu,ułatwiającejjegowspieranie.

Sanok – miasto przyszłości CzySanokmożestaćsięmiastemprzyszłości?Odpowiadającna topytanieSebastianNiżnik mówi: – będziemy do tego dążyć! Rysuje przed uczestnikami Konwencji obraz miast wchodzącychdo MiędzynarodowejSieciMiast Dobrego Życia tzw. Cittaslow. Przynależą do niej miasta i miasteczka położone z dala od zgiełkudużychośrodkówmiejskich.W zagonionymświeciepowinnyonestanowićoazyciszy i harmonii,w którychżycietoczysięwolniej,ale przyjemniej.–Kompleksowei systemowepodejściedo tematupozwolina przeobrażenieSanokaw takiemiasto.Zróbmyto.Potrzebnajest do tegow zasadzietylkoenergia,a tęprzecież mamy!–stwierdzaS.Niżnik,a aprobatąsąoklaskiwidowni.

Potrzebna nowa zmiana WśróduczestnikówKonwencjiniemogło zabraknąć Wojciecha Blecharczyka, któremu w największejmierzemożnaprzypisaćzjednoczeniesiękoalicji,któraprzybrałanazwęDemokraciZiemiSanockiej.Będziereprezentantem Demokratów ubiegającym się o miejsce w SejmikuWojewódzkim(2 m.na liścieKW KoalicjaObywatelska).

W swoimwystąpieniumówiło fenomenie Demokratów,o atmosferze,którapołączyłaludziróżnychpoglądówi przekonań,o energii,jakatowarzyszyichdziałaniu.Wielemiejscapoświęcił osobie Jakuba Osiki. – Będę głosował na Kubę,bowiem,żeniebędziezamykałdrzwi w Urzędzieprzed nikimi niebędzieniechciał rozmawiaćz tymi,którzyniereprezentująjego poglądów.Będęgłosowałna niego,bowiem,że będzieludziłączył,a niedzielił,bojestczłowiekiemczynu,którydaz siebiewszystko,abySanoksięrozwijał,bokochatomiasto. Ocenił,żejednąz wielkichszans„nowej zmiany”będziestworzeniemożliwościkonsolidacji,łączeniasięorganizmówadministracyjnych.–Większymożeopracowywaćwspólne, dużeprojekty,mawiększeambicjei głośniej możewalczyći dopominaćsięo swojedobro. Dlatego to jest takie ważne – uzasadniał.–Apelującdo sanoczano udziałw wyborach, pragnę ich zapewnić, że postawienie na JakubaOsikęi całądrużynęDemokratów, topostawieniena konsolidacjęcałegośrodowiska.Kibicujętemu,czynitocałanaszadrużyna,bobardzotomiastokochamy,botonadal będzienaszemiejscena ziemi.

Europoseł z Demokratami! Sympatycznymakcentemspotkaniabyło internetowepołączeniesięz europosełElżbietąŁukacijewską,któraod początkusympatyzuje z sanockimi Demokratami. – Kochani! Sercemi dusząjestemz Wami.Jesteściewielcy. Obserwując Was w działaniu wierzę, że zwyciężymy!DwiemarękamipopieramKubę. Sanokzasługujena kogoś,ktomawizjęi chęć działania.Jestemprzekonana,żemająctakiego burmistrzai takieoparciew osobachDemokratów,Sanokbędzienowoczesnym,prężnie rozwijającymsięośrodkiemmiejskim. A otopierwszeechaKonwencji,oglądanej w Polscei świeciedziękibezpośredniemuprzekazowiinternetowemu.Jednaz sanoczanekzamieszkaław Warszawiepisze:DemokraciZiemi Sanockiej mają świetną drużynę i najlepszychkandydatówna burmistrza–KubęOsika i do SejmikuWojewódzkiego–WojciechaBlecharczyka.Kochani!Wykonaliściekawałdobrej roboty. Tryskacie dobrą energią, zaskakujecie świetnymi pomysłami, macie doświadczenie osóbdojrzałychi świeżośćspojrzenialudzimłodych.Wierzę,żesanoczanieWamzaufają,że bardzowieluz nichoddana Wasswójgłos.To głosna Sanokotwarty,życzliwy,uśmiechnięty, nowoczesny i solidarny. Jeszcze raz gratuluję WamświetnejKonwencji!BrawoWY! MARIAN STRuś


6

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY KANDYDACIDORADYMIASTASANOKA LISTA NR 16 OKRĘG 1 DĄBRÓWKA * ŚRÓDMIEŚCIE * ZATORZE

NR 1 Zofia Kordela-Borczyk, 59 lat.

NR 2 Józef Krynicki, 67 lat,

NR 3 Elżbieta Kadłuczka, lat 58.

NR 4 Jan Biega, 67 lat.

Rodowitasanoczanka.Ekonomistka.StypendystkaUniwersytetuCambridgew WielkiejBrytanii.Specjalistka z zakresuwspółpracymiędzynarodowejpolitykirozwojoweji zarządzania.PrezesZarząduFundacjiKarpackiej Polska i dyrektor międzynarodowych projektów. Specjalistaz zakresupolitykirozwojoweji zarządzania.Radna i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sanockiego V kadencji(2014-2018).Kandydatkado SejmuRP w roku 2015. – Potrzebujemy miasta inteligentnego i dynamicznego. Miastao dobrzezarządzanejurbanistycei wydajnychinstrumentach dochodowych. Miasta zwartego i dobrze skomunikowanego, stanowiącego część globalnej sieci urbanistycznej.

sanoczanin,prywatnyprzedsiębiorca,sprawdzonysamorządowiec. Zwolennik wyrównywania poziomu infrastrukturymiędzyposzczególnymidzielnicami. –TakjakjestPolska„A”i „B”,taksamoposzczególne dzielnicemiastasąmocnozróżnicowanepod względem stopniarozwojuinfrastrukturykomunalnej. I od lattylkosięmówi,żeteróżnicenależyzacieraćpoprzezwielkośćnakładówfinansowych.Wreszcietrzebatozacząć robić. I o tochcęzabiegać,jeślizostanęradnym.Generalniechcępoprawićinfrastrukturędrogowąi oświetlenie sanockich ulic. Wśród nich są takie, które toną w ciemnościachnp.Okulickiego,cozagrażaludzkiemu życiu. Tego nie można nie dostrzegać, bo może dojść do tragedii. Ceniw sobiestanowczośći konsekwencjęw działaniu. Jeślisięczegośpodejmuje,zrobiwszystko,abydoprowadzićsprawędo finału. I właśnietymchceprzekonaćwyborcówdo swojejkandydatury.

Rodowita sanoczanka, wykształcenie wyższe magisterskie.WieloletnipracownikZespołuSzkółnr 4w Sanoku.Obecniepracujew MiejskiejKomisjiRozwiązywania ProblemówAlkoholowych. –LubięSanok,jegoprzeszłośći teraźniejszość,zależymi na tym,abymiastosięrozwijało,a mieszkańcybylidumni, że tu mieszkają. Dlatego zdecydowałam się pójść do wyborów z Demokratami, bo dostrzegam w nich energięi wiarę,żewielemożnazrobićdobregodlaludzi i dlamiasta–oświadcza. W radziemiasta,jeślisięw niejznajdzie,chciałabyzająć się polityką społeczną, dostosowaniem jej do potrzeb mieszkańców.Uważa,żepolitykatamusiuwzględniać w pierwszejkolejnościrodzinyznajdującesięw kryzysowych sytuacjach, a także osoby niepełnosprawne. Dobrymotwarciemsięna osobystarsze,którychtakbardzo i szybkoprzybywa,byłobyutworzenieDziennegoDomu Pobytu.Sanokstać,abyopracowaći wdrożyćmodelowy projektjegofunkcjonowania,włączającdo tegoPowiatoweCentrumWolontariatuorazUniwersytetTrzeciego Wieku.

Rodowity sanoczanin. Żonaty. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.Doradcapodatkowy.Od 25latprowadzi prywatnąkancelariędoradcypodatkowego.Sprawdzony samorządowiec,posiadającydużedoświadczeniew pracysamorządu.PrzeztrzykadencjepełniłfunkcjęradnegoRadyMiasta. –ZnamSanokdokładnie,gdyżCałeswojeżyciepoświęciłem memu miastu. Znam problemy jego mieszkańców,ichoczekiwaniai marzenia.Jakowieloletniradny wiem,żewielez nichmożnaspełnić. I tojestzadaniedla przyszłej rady, w której chciałbym się znaleźć. Przedmiotemmegozainteresowaniabyłybyproblemyekonomiczne.Uważam,żemieszkańcypowinnimiećwiększy wpływna wydatkowaniepieniędzybudżetowychi pełną wiedzęodnośniekosztówrealizowanychzadań. – Moim hobby, wprowadzającym dużo spokoju wewnętrznego,jestuprawakwiatów.Najbardziejlubiętulipanyi mieczyki.


szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

7

Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY KANDYDACIDORADYMIASTASANOKA LISTA NR 16 OKRĘG 1 DĄBRÓWKA * ŚRÓDMIEŚCIE * ZATORZE

NR 5 Julian Lenczyk, 37 lat.

NR 6 Ryszard Marynowski, 61 lat.

NR 7 Aleksandra Cywińska – Krzysztof, 28 lat.

NR 8 Zdzisław Kowalski, 62 lata.

–Jestemrodowitymsanoczaninem,z rodzinymocnozakorzenionejw Sanoku. Moidziadkowiew latachpowojennych nauczali w gimnazjum żeńskim i męskim. Ja samukończyłem II LiceumOgólnokształcąceim.Marii Skłodowskiej-Curie, uczęszczałem też do szkoły muzycznejuczącsięgryna akordeonie.Potembyłystudia, z wykształceniajestemmagistremprawa. Od dzieckarozkochanyw żeglarstwie,do któregowciągnąłgoojciec.Jestwytrawnymżeglarzem,alezimącałkowiciepochłaniajągosportyzimowe. –Interesujemnieświat,niezwykłejegomiejsca.Oczywiście moim wyjątkowym miejscem na ziemi jest Sanok. Dlatego chciałbym być samorządowcem i mieć wpływna rozwójmojegomiasta.Gotówjestemoddać muwszystkieswojesiły. –Jakoradnybędęstawiałna młodzież,a rozbudowaskateparku,ścieżekrowerowychi miejscdo spędzaniaaktywnieczasuorazpomocprzy organizacjiimprezsportowychniszowychbędąmoimpriorytetem.  –Znamteżbardzodobrzebolączkinaszychkierowców, którzyna codzieńmusząporuszaćsiępo naszymmieście i gwarantujęswojepełnezaangażowanie,abyusprawnić tendokuczliwyaspektsanockiejcodzienności. 

Rodowity sanoczanin. Wykształcenie średnie. Wielki miłośnik przyrody, a zwłaszcza wędkarstwa, któremu poświęciłznacznączęśćswegożycia.Mana swoimkonciewielesukcesóww tejwyjątkowejdyscyplinie. ChcezostaćradnymRafyMiasta,uzasadniająctotak: „Chcęskruszyć„beton”w UrzędzieMiastai współpracować z wyborcami,w celupolepszeniawarunkówżycia mieszkańcówmojejdzielnicy.PodobamisięwizjazielonegoSanokaz pięknymidrzewami,którychw ostatnich kilkulatachsporowycięto,a takżedywanamikwiatów na skwerach. Specjalnej troski wymaga park miejski, który mógłby być wielką atrakcją dla sanoczan i turystów.” O swoich mocnych stronach mówi: „Jestem ambitny i konsekwentniedążędo celu.” LubiksiążkiWołoszańskiego,płyty„PinkFloyd”,filmy przyrodniczei pieczonągolonkę.

Rodowitasanoczanka.Pracujew placówceedukacyjnej i całyczaspogłębiaswojąwiedzę.Aktualniestudiujepolitologięna AHEw Łodzi.Madwojedzieci–w wieku przedszkolnym i szkolnym – które stara się wychowywaćna dobrychludzi. Kochaswojemiasto,a jegoprzyszłośćwidziw rozwoju gospodarczym,którytrzebapobudzić.Tylkotworzenie małych firm i powiększenie sieci usług jest w stanie przyciągnąć tu młodych ludzi i powstrzymać zjawisko opuszczaniamiasta. –Stawiamna „energięi młodość”.Gdyzostanęradną RadyMiasta,będęwspieraćprzygotowywanieterenów inwestycyjnych dla zewnętrznych inwestorów, umożliwiając rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Będę troszczyć się o stanbezpieczeństwaw mieście.Bezpieczeństwaw szerokimtegoujęciu,m.in.zestojącąna wysokimpoziomieedukacją,dobrąopiekązdrowotnąi właściwąpolitykąspołeczną.

Posiadawyższewykształcenie,z zawodujestinżynierem budowlanym.Pracowałw OkręgowejSpółdzielniMleczarskiejw Sanoku,WojewódzkiejStacjiSanitarno-Epidemiologocznej, prowadził działalność gospodarczą w dziedziniehandlu.ByłasystentemeuroposełElżbiety Łukacijewskiej. Obecnie jest pracownikiem Starostwa Powiatowegow Sanoku,kierującZespołemds.Orzekaniao Niepełnosprawności. –Chciałbymdziałaćna rzeczrozwojuSanokaw sposób kompleksowy,takabymojemiastobyłomiejscemprzyjaznymdlawszystkichmieszkańców,a takżeludzigoodwiedzających. Chciałbym dbać o rozwój sanockiego sportui rekreacji,będącgorącymzwolennikiemścieżek rowerowych.Za dobrypomysłuważambudowękładki przez San, która pozwoliłaby szerzej otworzyć prawobrzeżnączęśćSanoka,m.in.dlacelówrekreacyjnych. – O sobie mogę powiedzieć, że jestem kreatywnym optymistą.”


8

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/


szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

9

Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY KANDYDACIDORADYMIASTASANOKA LISTA NR 16 OKRĘG 2 WÓJTOSTWO

NR 1 Sławomir Miklicz, 43 lata.

NR 2 Konrad Oklejewicz, 43 lata,

NR 3 Magdalena Borek, 30 lat,

NR 4 Paweł Dziuban, 39 lat.

NR 5 Monika Gembalik, lat 43.

Rodowity sanoczanin. Wykształcenie wyższeprawnicze–absolwentUMCSw Lublinie,studiapodyplomowe:UJi AGH.Żonaty,dwóchsynów(16, 12).W latach 20022006radnyRadyMiastaSanoka.Od 2006 r. – radny Sejmiku Woj., w latach 20102013–członekZarząduWoj.Obecnieradny V kadencjiSejmikuWoj. – Jestem samorządowcem, który zdobyte w samorządziewojewództwadoświadczenie chcewykorzystaćna rzeczsanoczan,pracując w Radzie Miasta Sanoka. Chce powstrzymaćzjawiskowyludnianiasięmiasta, stworzyćwarunkido życiai pracydlamłodychludzi,abyniemusieliwyjeżdżaćz Sanoka. Ulubiona książka: Ken Follett – „Upadek Gigantów”, Antoine de Saint-Exupery – „Mały książe”. Ulubiona płyta: Pink Floyd„TheWall”,ulubionyfilm:RonHoward–„PięknyUmysł”,ulubiona potrawa: barszczz uszkami,pierogi

mgr sztuki, Akademia Muzyczna w Krakowiena wydzialeinstrumentalnym(flet)oraz StudiumPedagogicznena AMw Krakowie. Muzyk,aranżer,działającyw zespołach: Ksu, Matragona, Raya Bell,  jak również flecista grający z w zespołach i orkiestrach muzyki dawnej.  Nauczyciel w Szkole Muzycznej w Lesku, instruktor,pedagog w MłodzieżowymDomuKulturyw Sanoku. – Jeśli otrzymam mandat zaufania i będę miałmożliwośćsprawdzeniasięjakoradny MiastaSanokatozobowiązujesiępracować dladobrai pomyślnościdanejjednostkisamorządowej, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami wspólnoty jej mieszkańców, reprezentować miasto Sanok w sposóbgodnyi rzetelny. Swojaszczególnąuwagęw sposóbzamierza skierowaćw stronęedukacji,kulturyoraz promowaniamłodzieżyszkolnejw zakresiedziałańartystycznych.Uważa,żew tymsektorze jestjeszczenaprawdęwieledo zrobienia.  Ulubiona książka: trylogia H.   Sienkiewicza,  „Chłopi”  St. Reymonta,ulubiona płyta – raczej może kategoria: Muzyka Dawna, kompozytorzy:J.S.Bach, C.Monteverdii,W.A.Mozart.Ulubionefilmy:„Władca Pierścieni”J.R.RTolkien, „Ojciecchrzestny”F.F.Coppoli. 

wykształcenieśrednie. Typspołecznika.Jest osobąotwartąna innych,życzliwą,starasię pomagaćkażdemu.Stądwszystkieorganizacje pozarządowe prowadzące działalność charytatywną będzie chciała otoczyć swoją specjalnąopieką. –Stawiamna rozwójmiasta.Sanokpotrzebujeświeżości,pomysłu,mocnegozastrzyku nowoczesności i społecznej energii. Sanok musi zacząć żyć OdNowa. Dlatego wybrałam Demokratów. Ich filozofia zarządzania miastemujęłamniecałkowicie.  Kocha czytać książki, od historycznych po fantastykę.Pod kątemsłuchaniamuzyki jest bardzo różnorodna.  Uwielbia włoską kuchnięi polskiegołąbki.

Wykształceniewyższe–finansei bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, podyplomowestudiaz zakresu„Zarządzania produkcją odchudzoną – Lean Manufacturing”na PolitechniceRzeszowskiej.Pracuje jako Inspektor ds. zakupów w Sanok Rubber S.A. – „Będąc radnym, chciałbym pracować nad wypełnieniem hasła „Sanok miastem kultury”orazogólnienad nowoczesnąpromocjąmiasta.W tejdziedziniewieletrzeba zrobić,zmienić,poprawić.” Ulubioneksiążki–naukowe,ulubiona płyta: „Axis Bold As Love” – Jimmi Hendrix, film – „Skazani na Shawshank” (USA) w reż. Franka Darabonta z Timem Robinsem,ulubionedanie/potrawa–pierogimojejMamy. –Największamojazaleta:„Jestempunktualnyi słowny.” 

Wykształcenie średnie z maturą (Technikum Budowlane – konserwacja zabytków). Pracujejakosprzedawcaw branżyodzieżowej. Lubi swą pracę, gdyż ceni sobie stały kontaktz ludźmi.Artystycznepasjerealizuje poprzez działalność w kole plastycznym ODKi w KlubiePlastyka–GaleriiRynek. Bierze czynny udział w plenerach i wystawach. Innehobby–turystykapiesza,spływykajakowe, jest aktywnym członkiem PTTK. Jeszczeinne–działalnośćcharytatywna.Lubi pomagać ludziom, stąd przynależność do Stowarzyszeniana rzeczWalkiz ChorobamiNowotworowymi„Sanitas”. –Jakosamorządowiecchciałabymsięzaangażowaćw poprawębezpieczeństwana osiedlu,zwłaszczawokółbudynku„Alfa”.Marzą mi się uporządkowane tereny nad Sanem, z nowym,pięknymmostemna BiałąGórę. Temiejscawinnystaćsięwizytówkąnaszegomiasta–twierdzi. Jest fanką kina, uwielbia filmy science fiction, a zwłaszcza „Obcy 2”, kocha książki, ulubiona – cykl „Millenium” S. Larssona, ulubiona muzyka–rock,najchętniejpolski z lat 80-90., płyta „Kult” – „Made in Poland”.Ulubiona potrawa–rosółmamy.

GŁOSuJ NA NR 6 Krzysztof Fil, 41 lat.

NR 7 Diana Czelny – Bonds, 35 lat,

NR 8 Ewa Marczak,

NR 9 Krzysztof Zając, 57 lat,

Wykształcenie wyższe – Zarządzanie zasobamiludzkimi,zarządzaniekadrami.Wyuczony zawód–konserwatorzabytkówdrewnianych. –Uważam,żeSanokzeswoimpotencjałem zasługujena liberalnezarządzanie–twierdzi. Każdego człowieka stara się oceniać poprzez pryzmatjegodobrychczynów,a nieopowieści. Ulubione filmy: „Przebudzenie” (USA) w reż. Roby Harolda i „W pogoni za szczęściem”(USA)w reż.GabrieleMuccinoz W. Smithemw roligłównej.Ulubionepotrawy: kuchnia chińska. Hobby – taniec klubowy orazkolekcjonowaniestarychprzedmiotów.

rodowita sanoczanka, absolwentka II LO, starszykonsultantds.rekrutacji.Typspołecznika.W radziemiastachciałabysięzająćinfrastrukturąmiejską,bezpieczeństwempublicznymi sportem. –Poprawabezpieczeństwai przeciwdziałanie przemocyw rodzinietowyzwaniewspółczesności. W dziedzinie infrastruktury zająć się należy poprawą jakości uliczek osiedlowych, zwiększeniem liczby miejsc parkingowych, modernizacjąogródkówjordanowskich,które winny stać się ważnym miejscem integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców. Zadaniem, na którym należałoby się skupić, jest budowaścieżekrowerowych,gdzieodstajemy od większościmiast.W dziedziniesportuSanokstaćna więcej,jachętniezajęłabymsięintegracją miłośników sportu – stwierdza kandydatkana radnąz dzielnicyWójtostwo. Jako wielka fanka sportu jest dobrze znana zwłaszczaw środowiskuhokejowym.Oprócz kibicowskich wyjazdów na mecze uwielbia wycieczki i podróże, a także dobre jedzenie. Nieboisiępodejmowaniaryzykai wdrażania nowych pomysłów przy rozwiązywaniu problemówlokalnych.

rodowita sanoczanka, emerytowana sanocka nauczycielka. Uczyła biologii całe pokolenia sanoczan. Typ społecznika. Wolny czas, jaki potrafi wygospodarować na emeryturze, chciałaby spożytkować działając w samorządzie. Kocha Sanok, chciałaby przyczynić się, abybyłpiękniejszyi podziwiany. –Chciałabym,abysamorządwreszciecośzrobił w kwestii miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz tras rowerowych i spacerowych.Marząmisiępięknenadsańskiebulwary. Jako nauczycielka interesowałabym się edukacją,otaczającopiekądzieci,a takżeosobystarsze.Czytosięuda?Myślę,żetak,jestemz naturyoptymistką–mówipaniEwa. Lubi czytać książki, zwłaszcza historyczne, oglądaćfilmysensacyjne,a codo ulubionych potraw, preferuje kuchnię polską. Zapytana – jakie wartości ceni sobie najbardziej? – wymienia: prawdę, transparentność i szczerość.

rodowity sanoczanin. Wykształcenie wyższe, zawód: nauczyciel wychowania fizycznego, od blisko 30latzwiązanyz SP-4,przez 15lat pełniłfunkcjęjejdyrektora. –Najbliższemisąsprawyoświatyi w ogóle dzieci.Chciałbymwzbogacićofertęspędzania przez nie czasu wolnego, np. miasteczko i ścieżki rowerowe, różnego rodzaju zajęcia sportowe oraz artystyczne, finansowane ze środków miejskich. Uważam, że należy w większymzakresiepomócrozwijaćsiędzieciomszczególnieuzdolnionym.Myślę,żenależy zrobić wszystko, aby w Sanoku swoje miejsceznaleźliludziemłodzi,kończącyszkołyi uczelnie,tudzieżosobypowracającez zagranicy.Interesująmnietakżeproblemyludzi starszych.Chciałbym,abynaszemiastobyło dlanichbardziejprzyjazne.Zauważamkwestięzwierząt–minipark,gdziewłaścicielemoglibyspokojniespacerowaćzeswoimipupilami. Ulubiona książka: „Twierdza” – Antoine de Saint-Exupéry,ulubionapłyta”– Vangelis „La Fête Sauvage”, ulubiony film – „Ranczo”, ulubione danie – barszcz z uszkami.

D e M O K R A T Ó W


10

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY KANDYDACIDORADYMIASTASANOKA LISTA NR 16 OKRĘG 3 OLCHOWCE * POSADA * BŁONIE

NR 1 Jakub vel „Qba” Osika, 46 lat.

NR 2 Piotr Rychter – rocznik 54,

NR 3 Teresa Lisowska – młoda emerytka,

NR 4 Michał Jurek, 28 lat,

NR 5 Bernard Jayko, 65 lat,

Wykształceniewyższe,doktoratw trakcie,,, Zawód- ekonomista/manager. Mojaulubiona:książka- hmm,„KurtVonnegut–Rzeźnianr 5”, płyta- hmmm, „Keith Jarrett- Koln Concert”, film- hmmmmm, „Lars Von Trier – całokształt”, danie/potrawa- wszystko,coniemaw sobie wątróbki. –Chcęsprawić,żeSanokOdNowabędzie tętniłżyciem,a SanoczanieOdNowapoczują,żedecydująo sobiei swoimmieście. Jestem...niepoprawnymoptymistąi dobrze miz tym.

rodowity sanoczanin. Wykształcenie średnie.Przez 15latkierowałdziałamitransportuorazzaopatrzeniaw SpółdzielniBudowlanej,następnieszefowałprywatnymfirmom produkcyjnymzarządzałhurtowniąspożywczą,prowadziłteżwłasnądziałalnośćgospodarczą.Aktualniejakohandlowiecreprezentujedużąhurtowniędystrybucyjną,działając na tereniePodkarpacia. Poza pracąaktywnieuczestniczyłw działalnościna rzeczspołeczeństwa.W Sanokujest powszechnie znany jako niestrudzony działacz „Solidarności”. Działał nie tylko lokalnie, ale na wszystkich szczeblach związkowych struktur, łącznie z komisją krajową NSZZ„Solidarność”. Jest nie tylko działaczem związkowym, ale również zaangażowanym społecznikiem.–Przezwielelatzasiadałemw Radzie Nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej,stąddoskonaleznamtematynurtującemieszkańcóworazproblemywystępujące na osiedlach. Chciałbym uaktywnić współpracę samorządu z radami osiedli i mieszkańcami,wspieraćinicjatywyoddolne,zwiększyćnadzórnad spółkami„miejskimi” i uczynić bardziej sprawiedliwym podziałśrodkówfinansowych. Zainteresowania:historia,sport.

rodowitasanoczanka.JestabsolwentkąPolitechniki Krakowskiej – wydział inżynierii budownictwa,ukończyłatakżestudiapodyplomowe  w dziedzinie: integracja europejska.Od wielulatjestprywatnymprzedsiębiorcą,wykonawcąrobotbudowlanych,kierujebudowami,prowadzinadzoryinwestorskie.A mimotoznajdujeczasna działalność społecznikowską. Przez trzy kadencje była radną Rady Miasta Sanoka, reprezentując dzielnicę Posada, pełniąc m. in. odpowiedzialnefunkcjeprzewodniczącejkomisjiinfrastrukturyi budownictwaorazfinansowej. – Praca w samorządzie miejskim potrafi wciągać.Wykonującją,masięwpływna decyzjedotyczącerozwojumiasta,określasię jegokierunkii priorytety.Na pewnoniesłużątemupodziałyna grupęsprzyjającąwładzywykonawczeji mającązwykleniewiele do powiedzeniaopozycję.Mamnadzieję,że mocnewejściedo gryDemokratów,pozwoli tym razem wybrać radę, która w całości służyć będzie miastu i jego mieszkańcom, a niewładzy–powiedziałatrzeciana liście KWW Demokraci Ziemi Sanockiej Teresa Lisowska. Jej pasją jest muzyka poważna, szczególnie opera.StądkochaFestiwalim.AdamaDidura,aletakżewszystkiepozostałesanockie festiwale muzyczne: Międzynarodowe Forum Pianistyczne oraz Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe. Sama zresztą gra na akordeonie!

jedenz najmłodszychkandydatóww ekipie Demokratów. Wykształcenie wyższe magisterskie,zawódprawnik. – Chciałbym, aby Sanok otworzył się na młodych,abybyłmiastemdlanichprzyjaznym i chętniej do niego wracali po studiachi zzagranicy.Uważam,żejesttomożliwe.Trzebatylkostworzyćw mieściewłaściwyklimati uruchomićodpowiednie,służące temu mechanizmy. Jestem wielkim przeciwnikiem nepotyzmu oraz zamykania sięwładzyw gabinetachi gorącymzwolennikiem współpracy władz z mieszkańcami, jawnościi przejrzystościdziałańadministracji publicznej, społecznej kontroli władzy w mieście i szerokich konsultacji społecznych.Dlategowłaśnieznalazłemsięw Demokratach! – określa swój punkt widzenia na zarządzaniemiastemMichałJurek. Na pytanie:„Czyjesttomożliwe?”odpowiada: „Jestem optymistą. Nie lubię skrajności.Tymconasblokujejestczęstotylko naszawłasnagłowa. Mojaulubiona: –książka–„Po tamtejstronie”AlfredaKubina. –muzykai filmy–nadszarpniętezębemczasupochłaniamw każdejilości.

rodowitysanoczaninpochodzącyzeznanej, rzemieślniczejrodziny.Mażonę,dwiecórki, trzy wnuczki i wnuka. Wykształcenie średnie, techniczne. Przedsiębiorca. Zdecydował się na pracę w samorządzie stwierdzając, że pora wyjść poza obszar działalności firmy, którą kieruje od lat, i zająć się szerzej miastem. Jego zainteresowania wiążą się z dobrym i skutecznym zarządzaniem infrastrukturą miejską, tak, aby była ona dogodna i przyjaznadlamieszkańców. –Jeślisanoczanieobdarząmniezaufaniem, zrobię wszystko, aby sanockie nekropolie byłypiękneizadbane,abyzachęcałydoich odwiedzaniaispacerów-zapewnił.-Poza tym chcę działać na rzecz sanockiego rzemiosłailokalnejprzedsiębiorczości. Jego ulubione książki - historyczne, płyta wszystkie Zbigniewa Wodeckiego, film – „Ojciec Chrzestny", a dania i potrawy wszystkiekuchniwłoskiej.

Badanie wykonane przez: IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) Jednostka Badania: badania zrealizowane wśród mieszkańców Sanoka Wielkość próby: n=500, błąd oszacowania 4,1% próg ufności 0,95 Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI)


szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

11

Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY * Z NICH WYBIeRAMY KANDYDACIDORADYMIASTASANOKA LISTA NR 16 OKRĘG 3 OLCHOWCE * POSADA * BŁONIE

NR 6 Wanda Zych, 64 lata,

NR 7 Wioletta Fedorus, 26 lat,

NR 8 Magdalena Gazdowicz, 34 lata.

NR 9 Piotr Lewandowski, 70 lat.

NR 10 Monika Czech, 45 lat,

emerytowanypedagog.Zapytana o swójżyciowy sukces, po chwili namysłu odpowiada:„Wychowałamdwojedzieci.Sądobrze wykształconymi i pozytywnymi ludźmi. Obecnieuczestniczęw wychowaniuczwórkiwnucząt.Myślę,żetojestnajwiększykapitał.” W samorządzie chciałaby zająć się problemamioświaty.–„Zapewnienieprzyjaznych i bezpiecznych szkół, osiągających wysoki poziom kształcenia, to proces, który musi trwaćnieprzerwanie.Doskonaleznami rozumiem potrzeby szkoły i jej współtwórców – nauczycieli, uczniów i rodziców. Chętniesiętymzajmę”–stwierdza.–„Jestemotwartana ludzii ichpotrzeby.Potrafięichsłuchaći rozmawiaćz każdym”–dodaje. PaniWandajestzdania,żeSanokpotrzebuje szybszego rozwoju infrastruktury turystycznej,w ścisłympowiązaniuz szerokopojętymi działaniami proekologicznymi. W tymm.in.widziszansęna lepsząprzyszłośćnaszegomiasta. Pasjonujesięliteraturąwspółczesnąi biograficzną, dotyczącą różnych kultur. Lubi aktywnywypoczynek.

najmłodszauczestniczkawyborówsamorządowychw ekipieDemokratów.A przy tym jakże wyrazista. Tatuatorka, rysownik, basistka. Dziedziną, którą chciałaby się zająć działającw samorządzie,jestszerokopojęta kultura,którejrolii znaczeniaprzecenićnie można. –„Chcępoprawićatrakcyjnośćtejpięknej, zielonejkrainy,a mianowicie–pokolorować tyle schodów, ile się da, tak aby tworzyły obraz,jakw RioDeJaneiro!Chcę,abySanok stał się karpacką stolicą spotkań artystycznychw cyklucałorocznym,z wykorzystaniemróżnychobiektów. I chcęjeszczezbudowaćwięcejścieżekrowerowych,wybudowaćwięcejtoaletmiejskichi organizowaćwięcejkoncertówwszelakiej odmiany muzyki.” – nakreśla swoje plany, gdy zostanie radną miejską. To nie wszystko.Ponadtobędziedziałać,abywprowadzić monitoring przestępstw kierowanych uprzedzeniami, przypilnuje też, by w szkołachwłaściwiepodchodzonodo edukacji antydyskryminacyjnej. Z włodarzami miastai innymiradnymipodzielisięswym alternatywnym spojrzeniem na politykę mieszkaniową. – „Jestem otwarta na ludzi, chętna do działania,maminnowacyjnepomysły”–zapewnia. Jej ulubiona książka: „Połączenie ze Źródłem”–EricPearl,płyta–Coma/Pierwsze Wyjściez Mroku,film–„V jakVendetta”, dania–wszystkiewegańskie/wegetariańskie.

Rodowita sanoczanka. Wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Wykonywany zawód: pracownikbiurowy. Jest zwolenniczką przeprowadzenia prawdziwej burzy mózgów, której owocem będzie strategia rozwoju miasta. – „Jestem przekonana, że jednym z ważniejszych zadań,któresięw niejznajdzie,będąpięknie zagospodarowane brzegi Sanu. Moim zdaniem, powinny to być tereny rekreacyjne z odpowiedniąinfrastrukturą(ławeczki,plaże,siłownie,placezabaw,mini-boiskasportowe, miejsca do grillowania itp.) i prowadzącymidońścieżkamipieszo-rowerowymi. Jakomiłośniczkasportu,którymaogromną mocpromocyjną,marzymisiędoprowadzenie do zjednoczenia środowisk sportowych i ichwspółdziałania.Wreszciepo trzecie–to ważnezagadnieniez dziedzinyinfrastruktury–najwyższyjużczas,abymiastostworzyłoodpowiedniewarunkipod zabudowęwielorodzinną”.Tosąobszary,którymichciałabysięzająćjakoradna. Zapewniaprzy tym,żejestpozytywnienastawiona do życiai otoczenia. A na koniecjejulubione: –książki:amerykańskiekryminałyi ciekawe biografie. –muzyka:polskirocklat 80.i 90–tych. –filmy:kryminały,detektywistycznei thrillery. –danie:barszczz uszkami.

Jaktwierdzi–wiekodpowiednido sprawowaniafunkcjiradnego.Zwłaszcza,jaksięma takogromnew tymdoświadczenie.Kończąca się kadencja jest czwartą jego kadencją w samorządzie miejskim. Wykształcenie wyższe,mgrinż.mechanik. Przezwielelat związany z „Autosanem”, gdzie zajmował kierowniczestanowisko. –„Jestemprzygotowanydo wykorzystania swojego doświadczenia zawodowego i społecznego. W przyszłej radzie miasta chciałbymprzypilnowaćsprawiedliwegopodziału środków inwestycyjnych pomiędzy dzielnicami.Takiebowiemsąoczekiwaniamieszkańców. Bardzo ważnym zadaniem, które tymrazemmusijużzostaćzrealizowane,jest powiększeniecmentarzana Posadzie. Tobędę obiecywał mieszkańcom tej dzielnicy, którąod początkumegodziałaniaw samorządziemiejskimreprezentuję.

choćwyglądi energiawskazująna kilkanaście lat mniej. Rodowita sanoczanka. Wykształcenie:wyższe,zawód:nauczycielkajęzykaangielskiego. – Kim jestem: Jestem jedną z tych osób, którewróciłydo Sanokapo latach.Nieżałuję. –Cochcęzrobić,zmienić,poprawić: *TrzebazmienićSanokw miastoprzyszłości,wprowadzającszeregnowoczesnychrozwiązań. *Usprawnićkomunikacjęmiędzyradnymi, a mieszkańcami. Już nie będziesz musiał przychodzić na dyżur radnego do urzędu i czekać w kolejce. Możesz po prostu zadzwonićlubnapisaćwiadomość. * Na Posadzie MUSI powstać Osiedlowy DomKultury. * Więcej placów zabaw na Posadzie! A na każdymplacuzabaww całymSanoku musiznaleźćsięprzynajmniejjednahuśtawka dostosowana do dziecka z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. *Chcępoprawićbezpieczeństwomieszkańców Posady, zamontować monitoring i oświetlić wszystkie „ciemne uliczki”. Lepiejdbaćo zieleńi stworzyćnoweterenyrekreacyjnem.in.skwery,fontanny.Tejprzemysłowej części miasta należy się chwila ODDECHU. *Za każdewyciętestaredrzewoposadźmy dwanowe!Preczzesmogiem! *Mniejpomników,więcejchodników!

Hokej. Towar eksportowy czy wyborczy? Ploty i plotki czyli wyborczy magiel po sanocku Ktoś puszcza „po mieście”, plotki jakobym dogadał się (w sensie, zmówił) z Tadeuszem Pióro przeciwko Tomaszowi Matuszewskiemu. Skoro brak argumentów merytorycznych to i „takie coś” bywa argumentem. Chyba tak pustej i balonowej kampani jeszcze Sanok nie widział…

Jeszcze nie tak dawno mówiło się: „Sanok – miasto hokeja!” Tak określano go nie tylko w Sanoku, ale w całym hokejowym światku. Przypomnijmy sobie co stało się z sanockim hokejem w ciągu ostatnich czterech lat. W 2012KHSanokzostajehokejowym mistrzemPolski.Tensukcespowtarzadwa lata później. Juniorzy w sezonie 2014/15 skuteczniebroniątytułumistrzakraju. W tymsamymrokuburmistrzemzostajeTadeuszPióro,PiS.Naglewszystkosięsypie. Z drużyny odchodzą najlepsi zawodnicy – łatwo im znaleźć pracę w najlepszych klubachpolskiejligi.Miastoniedecydujesię wesprzeć hokeistów finansowo, bo drużyna w niewystarczającymstopniuichzdanieminwestuje w młodzież. Sponsorzy, za wyjątkiemfirmyCiarko,niechcąpłacićna hokej. STSSanokdecydujesięniezgłaszaćzespołu seniorskiego do rozgrywek. Mecze z Cracovią,czyGKS-emTychystająsięwspomnieniem.  W 2016 drużyna nie gra w ogóle, rok później zgłasza akces, ale... do drugiej ligi słowackiej.  W sezonie regularnym hokeiści z Sanokagrająprzed własnąpublicznością 9 razy, kończąc rozgrywki w środku tabeli, na 5miejscu.

Informuję, że oczywiście wielokrotnie rozmawiałem z Tadeuszem Pióro i pewnie jeszczewielokrotnietouczynię.Tonormalne i naturalne, szczególnie jeżeli działa się w RadzieMiasta. Niemniej spiskowanie i knowania nie leżą w gamie moich zachowań. Kto mnie zna,tentowie. Natomiastjestemdumny,żeniemam na konciespalonychmostóworazposiadam

znajomychw najróżniejszychkręgachi środowiskach. Tym bardziej, że poglądy mam wyrazistei zawszepozostajęimwierny. Elementarnym pozostaje pytanie–po comiałbymsiędogadywaćz TadeuszemPióro.Ogólniemamnieodpartewrażenie,żenaszasanockakampaniacorazbardziejprzypominaprzysłowiowymagiel.Pomówienia, internetowe trolle, hejt, donosy orazwojnana dmuchaniebalonówi wyścigu w zaśmiecaniumiasta.Corazwięcejpustych obietnici sloganóworazmalowanychpodobiznz wszechobecnychreklam,zamiastmerytorycznych debat i sporów o Sanoku. Przykrealeprawdziwe.Wierzę,żesanoczanieoddzieląpustosłowiei sztucznedeklaracje od rzeczowych i merytorycznych postaw. JAKuB OSIKA

Mecz z Liptovsky Mikulas W sezonie 2018/2019 drużyna wciąż gra w II lidze słowackiej. Oglądanie meczówtomęczarnia,zwłaszczadlatych,którzypamiętająnietakdawneprzecieżsukcesyklubu. Współodpowiedzialni za ten stan chętniepozujądo zdjęćna trybunieVIP–w końcuzaczęłasiękampaniawyborcza.Przyzwoitość nakazywałaby przynajmniej nie udawać,żeinteresująsięhokejem,aleprzyzwo-

itość to w polityce rzadkość. A w trakcie kampaniiwyborczejwręczegzotyka–zmieniasięnaglew politycznąprostytucję. Mam nadzieję, że ci z mieszkańców miasta,którymhokej,naszwieloletnitowar eksportowy,leżyna sercu,wyciągnąwnioski przy urnie wyborczej. Jeśli nie – będzie to oznaczać, że hokej nigdy nie był dla was ważny. I żena niegoniezasługujecie. ALeKSANDeR TWARDOWSKI

Materiał sfinansowany z KWW Demokraci Ziemi Sanockiej Wydawcą gazety Demokratyczny Głos Sanoka są Demokraci Ziemi Sanockiej. https://www.facebook.com/DemokraciSanok/


14

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

Chodnikiem do wyborów Temat kawałka chodnika przy ulicy Kościelnej niczym bumerang powraca w mediach, nasilając się w czasie kolejnych kampanii wyborczych. A później cichnie. Czy tak będzie także i w tym roku? Mieszkańcy osiedla Robotnicza na hasło „chodnik przy Kościelnej” zżymają się ze złości, nie kryjąc zdenerwowania. Mają bowiem świadomość ogromnego zagrożenia związanego z jego brakiem. Bo jeśli w pewnym momencie chodnik się kończy i zmusza przechodniów do wejścia na jezdnię, bądź przejścia na drugą stronę ruchliwej ulicy, to niewątpliwie o tragedię nietrudno. O tym, jak ważny jest to temat doskonale wiedzą wszyscy mieszkańcy osiedla, a zwłaszcza kandydaci do samorządu, czujący, że obietnica rozwiązania problemu kilkudziesięciu metrów chodnika, może mieć znaczący wpływ na liczbę głosów przy urnach. Toteż obiecują. I, jak do tej pory, na obiecankach się kończy. Sprawa bowiem nie jest wcale prosta, jako że pas jezdni graniczy z działką zabudowaną domem mieszkalnym, dochodzącym bardzo blisko jezdni. Chcąc wybudować tam chodnik, należałoby w zasadzie wyburzyć ów dom, który jest czyjąś prywatną własnością. Trzeba byłoby zatem nieruchomość tę wykupić i takie starania przed kilkoma laty Starostwo Powiatowe podjęło. Tu jednak zaczęły się schody, gdyż okazało się, że prawo do współwłasności tej nieruchomości miało kilka osób, zaszła więc potrzeba przeprowadzenia postępowania spadkowego. I takowe się zaczęło. Był też jeszcze inny problem. Otóż zajęcie części działki pod przyszły chodnik znacznie ją okrawało, przez co ogromnie traciła na wartości, gdyż przestawała być działką budowlaną. A ponieważ nie było w interesie powiatu płacić za działkę krocie, nic nie odzyskawszy, temat chodnika wrócił do swego początku.

Fakty i mity dokończenie ze strony 1

Ale przecież RPO to tylko jedno źródło pozyskiwania środków pochodzących z zewnątrz. Może zatem Sanokowi udało się pozyskać je z innych źródeł. Sprawdźmy jak to się ma w ostatnich czterech latach kadencji. Otóż łącznie pozyskano nieco ponad 29 mln złotych, co daje średnią na każdy rok kadencji po około 7 mln 250 tyś złotych, przy średnim dofinansowaniu do zadań inwestycyjnych na poziomie 43,6%. A miało być tak świetnie! Trzeba jasno powiedzieć, że ostatnie 4 lata, jeżeli chodzi o pozyskiwanie przez miasto Sanok środków inwestycyjnych, można nazwać pasmem niepowodzeń. Nie można oszukiwać ludzi tuż przed wyborami kilkoma remontami dróg osiedlowych, realizowanymi w 100 procentach z budżetu miasta. Tak zarządzać potrafi każdy. Dobrzy włodarze miast, dobra władza, umiejętnie powinna sięgać po duże środki unijne, a równocześnie pozyskiwać duże środki inwestycyjne z wszelkich innych źródeł. Jeżeli tego nie robi, to miasto się cofa, wymiera…. I z takim zjawiskiem mamy do czynienia w Sanoku. Podsumowując. Łącząc środki z RPO oraz pieniądze pochodzące z innych źródeł miasto Sanok w ostatnich 4 latach pozyskało łącznie 53 mln złotych. Łatwo można wy-

liczyć średnią roczną, która wyniesie około 13 mln. To o wiele za mało niż należało oczekiwać. Praktycznie wskazuje to na znikomą, żeby nie powiedzieć żadną aktywność miasta na polu pozyskiwania środków zewnętrznych. Mamy za to zadłużenie niespotykane do tej pory, wystarczy wskazać same obligacje miasta, które jednorazowo zwiększyły zadłużenie o ok. 50 mln złotych! – Tak więc jeżeli popatrzy się bliżej na uprawianą przez sanocką „dobrą zmianę” propagandę sukcesu, którą jesteśmy karmieni i zestawi się ten przekaz z faktami, to okazuje się, że są to puste słowa, które łatwo zweryfikować. Myślę, że dlatego władze miasta tak chętnie podpierają się inwestycjami, które nie leżą w ich kompetencjach, przywołując obwodnicę (z którą obecna władza nie ma nic wspólnego, gdyż decyzja zapadła w 2013 roku), remonty dróg krajowych, czy też inwestycje realizowane przez samorząd województwa. W myśl zasady „ciemny lud to kupi”. Jednak ten sanocki lud potrafi odróżnić fakty od mitów – kończy Sławomir Miklicz, radny Sejmiku Wojewódzkiego. SM

PS. Dane o pozyskanych środkach zewnętrznych pochodzą z odpowiedzi Burmistrza T. Pióry na złożoną interpelację.

Zastanawiali się mieszkańcy Posady na jak długo, żartując, że zapewne do czasu następnych wyborów. I wcale się nie pomylili. Obecne władze powiatu, z myślą, że trochę punktów można by na tym zbić, ożywiły temat chodnika przy Kościelnej. Znalazły jednak inny sposób na rozprawienie się z nim, czyniąc to poprzez… wywłaszczenie właścicieli nieruchomości. Czy im się to uda? Wśród ekspertów do spraw nieruchomości spotkało się to z niedowierzaniem, słychać głosy, że powiat dość mocno „poszedł po bandzie”. Sprawa, jak nietrudno się domyśleć, trafiła do sądu i odczekuje na swoją kolejkę. Czy takim komunikatem przesłanym na Posadę rządząca powiatem „dobra zmiana” mogłaby liczyć na lawinę głosów mieszkańców dzielnicy? Na pewno nie. Co więc wymyślili „geniusze”? Ogłosili dziwny przetarg. „Powiat sanocki zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2244 R – ulica Kościelna, polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych. I tu podane są wyliczenia w metrach. Czas realizacji – koniec października br. I taką wiadomość rozpuścili na Posadzie. Czy to jest uczciwe? Można mieć poważne wątpliwości. Można natomiast domniemywać, że większość mieszkańców „kupi” tę informację, jako docelowe rozwiązanie problemu chodnika przy Kościelnej. („Wcześniej inni tylko mówili, ci zrobią!”). Mało kto będzie sprawdzał w Starostwie czy przetarg dotyczy całego chodnika. Bo gdyby chciał to sprawdzić, niestety, dowiedziałby się, że przetarg dotyczy budowy chodnika na odcinku 50 metrów od skrzyżowania ze światłami do płotu należącego do właścicieli działki o którą idzie cały bój, potem następuje 38 metrów przerwy i następne 23 metry od płotu w kierunku oś. Robotnicza. Sprytnie? Pewnie, że sprytnie! Jeden z wybitnych teoretyków „dobrej zmiany” użył określenia: „ciemny lud to kupi”. Czy na to liczą władze powiatu? Wydaje się, że mogą eMeS się tu mocno naciąć!


szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

15

Dzielnicowe rozmowy Demokratów Obywatelską debatą określić można by spotkanie Demokratów Ziemi Sanockiej z mieszkańcami śródmieścia. To była bardzo ciekawa dyskusja. ukazała spojrzenie kandydatów na radnych na tę jakże ważną dzielnicę miasta, pozwoliła wyłonić największe problemy jej mieszkańców oraz sprawy wymagające pilnego rozwiązania. Wartością dodaną debaty był udział w niej Jakuba Osiki, kandydata Demokratów na burmistrza Sanoka. – Trzeba podjąć wysiłki, aby Śródmieście przestało zamierać po godzinie osiemnastej, aby jeszcze co najmniej przez kilka godzin tętniło życiem. Widać oferta, z jaką wychodzi do mieszkańców tudzież turystów, jest zbyt mało atrakcyjna. I to trzeba zmienić. Ostatni przykład „Piątków na deptaku” pokazuje, że można. Pomysłów jest zresztą mnóstwo – mówił Jakub Osika. Innego typu problemem są mieszkania komunalne, których właśnie w Śródmieściu jest najwięcej. To stara substancja mieszkaniowa, której właścicielem w większości jest gmina miejska, bardzo kosztochłonna, ale będąca równocześnie ozdobą miasta. Jej mieszkańcami są w dużej mierze ludzie starsi, ubodzy,

których nie stać ani na wykup mieszkań, ani też na inwestowanie w poprawę ich standardu. Toteż należałoby zastanowić się nad stworzeniem im lepszych, a równocześnie tańszych warunków zamieszkania, a te zasoby, które w wyniku tego typu działań zwolniłyby się, przeznaczyć na cele uatrakcyjniające ofer tę Śródmieścia np. na galerie, kawiarenki, bistra. Mianem „wstydu Sanoka” wielu sanoczan nazywa „dziurę” po Torsanie przy ul. Mickiewicza. Rzeczywiście, miejsce jest niezwykle atrakcyjne i zasługuje

Lekcja obywatelskości Dzięki wyborom samorządowym sanoczanie mają szansę, aby uczestniczyć w lekcjach obywatelskości. Czy korzystają z nich? Nie bardzo. Zapytani o to, mówią: – „nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo władza na ogół nie zniża się do naszego poziomu, nie przychodzi do nas, aby zapytać jakie mamy problemy, w czym mogłaby nam pomóc. Wręcz przeciwnie. W ostatnich kilku latach zamknęła się przed nami. Nazywa się to arogancja władzy, z którą – niestety – mamy do czynienia.” To fragment dyskusji z przedwyborczego spotkania Demokratów Ziemi Sanockiej z mieszkańcami osiedla Błonie. Z wielką uwagę wsłuchiwano się w wystąpienie Jakuba Osiki, kandydata na burmistrza Sanoka, który nakreślił program „Sanok OdNowa”, z jakim Demokraci startują w wyborach. Jakże odmienny od programów innych kandydatów, ukazujący wizję Sanoka

roku 2030, do której już od jutra trzeba zmierzać. – To nie jest koncert życzeń ani fajerwerki typu: zbudujemy lotnisko dla małych samolotów, czy halę sportową z widownią na tysiąc miejsc. W naszym programie znalazły się natomiast m. in. działania zmierzające do powiększenia Sanoka, które przyniosą mu grodzkość, działania, które pozwolą zarządzać Sanokiem, a nie rządzić, czyniąc to transparentnie, w konsultacji z mieszkańcami. Mamy szereg ciekawych pomysłów i zadań, które zapewnią miastu programową „OdNowę” w dziedzinie infrastruktury, oświaty, kultury, sportu, w sprawach społecznych, które sprawią, że Sanok będzie całkowicie innym miastem. My chcemy otworzyć przed ludźmi inny świat – mówił Jakub Osika. „Błonie” to jedno z najnowszych i najpiękniejszych sanockich osiedli mieszkaniowych, co nie znaczy, że bez bolączek i problemów. Z pewnością są to problemy komunikacyjne i związany z nimi brak miejsc parkingowych. Uskarżano się

na więcej niż parking. – Uważam, że czas podjąć gospodarskie rozmowy z podmiotami, od których zależy przyszłość tego terenu. Myślę, że sanoczanie powinni się w tej kwestii dogadać i kompromis jest możliwy. Jeśli wygramy w wyborach, szybko podejmiemy te rozmowy – zapewnił J. Osika. Podobnych śródmiejskich enklaw, pilnie wymagających interwencji włodarzy miasta, jest więcej. Jedną z nich jest hala targowa, która już nie tylko szpeci, ale i straszy. Na pewno coś z nią trzeba zrobić, niewykluczone, że rozebrać, a miejsce na brak ścieżek rowerowych, a także na niedopuszczalne praktyki stawiania znaków drogowych, czynione na życzenie osób wpływowych. Za przykład podano ulicę Zieloną. Z pewnego rodzaju pretensją kierowaną pod adresem władz miasta mówiono o ubożuchnej kulturze osiedlowej. – To nie powinno być tak, że wybudowany przez nas samych dom kultury działa w oparciu o odpis z płaconych przez nas czynszów. Miasto powinno wspierać spółdzielcze placówki kultury, bo to jest taka sama kultura jak ta w SDK czy MDK, opłacana przez samorządy – mówiono z wyrzutem. Z niepokojem wskazywano na niebezpieczne rewiry, jakie bezkarnie funkcjonują w samym środku osiedla, stanowiąc duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Uczestnicy spotkania przywoływali „ducha obywatelskości”, która z pewnością osiągnęłaby inny poziom, gdyby władze miasta w ten sposób rozmawiali z mieszkańcami, gdyby pomagały im rozwiązywać ich żywotne problemy i wsłuchiwały się w ich głos. I to jest nadzieja na lepsze jutro Sanoka, które oferują swoim wyboreMeS com program „Sanok OdNowa”.

po niej rozsądnie zagospodarować. Sanoczan, a zwłaszcza mieszkańców Śródmieścia, bardzo interesuje, jak zostanie zagospodarowana nieruchomość po areszcie śledczym. Od wyprowadzki minęło już kilka miesięcy, a wokół sprawy cisza. Uznano, że najwyższy czas, aby ją przerwać, konsultując temat z urbanistami i mieszkańcami dzielnicy. Podobnie rzecz się ma z bardzo ciekawym obiektem byłej synagogi, zamienionej na archiwum samorządowe. Sugerowano, że powinna ona przypominać przeszłość Sanoka, którego jedną trzecią część

mieszkańców stanowili Żydzi. Na temat zagospodarowania tego obiektu winni zastanowić się przedstawiciele kultury i nauki oraz specjaliści od promocji. emes Dyskutowano też o bolączkach Śródmieścia, z których ciągle na czoło wysuwa się brak miejsc parkingowych. Uznano, że w interesie mieszkańców Śródmieścia, a także dla rozluźnienia samochodowego popytu na parkowanie, warto by rozważyć kwestię podwyższenia opłat w strefie parkingowej za drugą, trzecią i kolejne godziny parkowania. Tak jak to uczyniono w innych miastach.

Sanoczanie pamiętają Wsłuchując się w obietnice składane przez kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów wyborcy zaczynają rozróżniać, które z nich są realne, a które mają tylko zrobić wrażenie i przeciągnąć na swoją stronę. Po czterech latach dokonują weryfikacji i okazuje się, że deklaracje sobie, a życie sobie! Tak było w przypadku burmistrza Tadeusza Pióry, któremu warto przypomnieć co mówił w kampanii wyborczej w 2014 roku, a co później, kiedy już rządził miastem. Oto kilka przykładów; Rok 2014:

– „Sanokowi brakuje tylko impulsu, który pobudzi gospodarkę, utworzy miejsca pracy i to będzie jeden z priorytetów, jakimi będę się zajmował. Konkretnie mam tu na myśli kontynuowanie działań zmierzających do budowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, których początkiem będzie uzbrojenie terenów przy ulicy Okulickiego. Jakiś czas po wyborach:

– „Wykorzystywanie rzekomego kapitału ludzkiego należy do właścicieli firm (…), a samorząd ma tutaj jedynie funkcję pomocniczą. To nie samorząd, a ewentualnie rząd za pomocą swoich ustaw może kreować politykę gospodarczą, w tym rozwoju, a w ogóle gospodarka rządzi się prawami rynkowymi i samorząd w żadnym zakresie nie ma narzędzi by nią sterować. Rok 2014:

– „Sanok się wyludnia, Sanok się zwija, a obecne władze nie zrobiły nic, aby temu zapobiec…” Jakiś czas po wyborach:

– „Jeśli młody mieszkaniec ma oczekiwanie wysokich wynagrodzeń bez odpowiedniego doświadczenia zawodowego i dokonuje wyboru wyjazdu na zmywak

za granicę, to jest to jego wybór i przynajmniej ja nie mam mu tego za złe”. Rok 2014:

– Krytykując w kampanii swego poprzednika, stawiał mu za wzór operatywność prezydentów Krosna i Rzeszowa… Jakiś czas po wyborach:

– „Krosno wykorzystało swoją koniunkturę w rozwoju, gdy utworzono tam stolicę województwa, a robiło to również kosztem Sanoka. Ponadto ma w miarę płaskie ukształtowanie terenu, co jest dodatkowym jego atutem. Zaś porównanie Sanoka do Rzeszowa jest jakimś nieporozumieniem, gdyż Rzeszów jest miastem wojewódzkim, dużą, dobrze rozwijającą się metropolią.” Co jeszcze obiecywał T. Pióro, tocząc kampanijny bój o burmistrzowski stołek? Deklarował m. in., że przygotuje tereny inwestycyjne z przystosowanym układem komunikacyjnym, znajdzie inwestorów, a zdiagnozowawszy ich potrzeby, przedstawi „profesjonalną” ofertę; wszystko sfinansuje mu Regionalny Program Operacyjny; tych inwestorów miał zresztą szukać także poprzez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz ambasady RP. Stworzy czytelny system ulg podatkowych, zmieni na lepsze politykę oświatową miasta, doprowadzi do rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Itd., itd. Co dziś chciałoby się powiedzieć, wczytując w te słowa? – Tadeuszek kłamczuszek! Dlatego namawiałbym Państwa do wsłuchiwania się w kampanijne głosy kandydatów na burmistrza i odrzucania plew od ziarna. Jeśli usłyszycie deklaracje typu: „zbuduję lotnisko dla małych samolotów!”, czy „wybuduję halę sportową na 1000 miejsc!”, to nie wierzcie w te bajki! Stąpajcie Państwo po twardym gruncie, eMeS patrząc realnie na życie!


16

szukaj nas na fb: https://www.facebook.com/DemokraciSanok/

Profile for wp7223

Demokratyczny Głos Sanoka 3  

Demokratyczny Głos Sanoka 3

Demokratyczny Głos Sanoka 3  

Demokratyczny Głos Sanoka 3

Profile for wp7223
Advertisement