Page 1

DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 1 / 9

ดูไบ 5วัน 3คืน (TG) คณะพิเศษ สเปเชียล ดูไบ : พัก 4ดาว โดยสายการบินไทย ( THAI AIRWAYS )

SPECIAL OFFER ..! WITH ARABIANWORLD GROUP 1. สายการบิน ไทยแอร์เวย์ ( ที่นั่งสะดวกสบาย ) 2. สะสมไมล์ ร่วมกับกลุ่ม Star Aliance 3. พักโรงแรม ระดับ V.I.P - 4 ดาว 4. บัตรส่วนลด Kingpower Power Duty Free ท่านละ 1 ใบ + พร้อมเล่ม คู่มือการเดินทาง 5. พิเศษ.. !! นั่งรถไฟ Aquaventure ชมความอลังการ แห่ง The Palm Project + Atlantis Hotel 6. ฟรี.. !! ( พร้อมบริการ น้าดื่มบนรถ 2ขวด/ท่าน/วัน ) & Safari Dune มีอาหารไทย 7. มื้อหรู ..! 1. ทานใน Atlantis Hotel และ 2. ทานมือ V.I.P Local สุดหรู 8. มื้ออาหาร ..! มีบริการทังมืออาหารไทย, จีน รสเลิศ สลับ มืออาหารพืนเมือง ท้องถิ่น อย่างเหมาะสม 9. มัคคุเทศก์ประจา ระดับมืออาชีพ (เฉพาะเส้นทาง) : มีความเป็นกันเองกับท่านสมาชิกทุกท่าน ซึ่งน้า ความบัญเทิง ความรอบรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยค ุ ต่างๆ ตลอดจน สภาพปัจจุบันของ ประเทศ U.A.E


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 2 / 9

โปรแกรมพิเศษ เยือน เมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้ สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ความเขียวขจีของตัวเมือง ได้รับการยกย่องว่า เป็นสวรรค์แห่ง ทะเลทราย พร้อมน้าท่านผ่านชมโรงแรม Emirates Palace โรงแรมที่หรูหราที่สด ุ ในโลกขณะนี ซึ่งสร้าง สวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผูค ้ รองนคร เมืองดูไบ แหล่งนักช้อป...ทุกสิ่งเนรมิตได้ดั่งฝัน น้าท่านตะลุย ทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน สนุกสนานตื่นเต้นกับ สกีทะเลทราย ชมระบ้าหน้าท้องที่สวยงาม ** สุดพิเศษให้ทา่ นได้สัมผัส Ski Park ** หิมะตกในทะเลทรายให้ทา่ นได้สนุกและประทับใจตลอดการ เดินทาง โดยสายการบิน Thai International Airways

วันแรกของการเดินทาง 14.00 น. 16.15 น. 19.40 น พักที่

พร้อมกันทีส ่ นามบินสุวรรณภูมิฯ ชัน 4 เคาน์เตอร์ D (ประตู 1) สายการบิน Thai International Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวก เรื่องเอกสารและ สัมภาระ คณะออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบิน Thai International Airways เที่ยวบินที่ TG 517 เดินทางถึงสนามบินเมืองดูไบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และ ประทับตราวีซ่าแล้ว Holiday Inn Hotel ( ระดับ 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง

เช้า 08.00 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ - ดูไบ (6.35 ชม.)

อนุสาวรีย์ คัมภีรก ์ ุรอ่าน - ตลาดผลไม้ - ตลาดชารจ้าห์ (New Souk) & (Old Souk) - Wind Tower สุเหร่า King Faisal - นั่งรถ 4WD ทัวร์ทะเลทราย .. ( ชมระบาหน้าท้อง, ระบากระโปรง และ ระบาหนุม ่ สาว.. อาหรับ )

น้าคณะเดินทางสู่ รัฐชาร์จา ้ ห์ ( Sharjah ) ซึ่งอยู่ห่างจากรัฐดูไบ ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นรัฐที่ได้รับการแต่งตังจากองค์การ สหประชาชาติให้รัฐชาร์จ้าห์เป็น “จุดศูนย์รวมชาวอาหรับทางด้าน วัฒนธรรม” จากนันน้าท่านถ่ายภาพ อนุสาวรีย์ คัมภีรก ์ ุรอ่าน ซึ่งเป็นศูนย์รวม ของ ชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งสร้างในรูปแบบ สถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับโบราณและผ่านชม สถานทีท ่ างาน ของท่าน ชีคแห่งชาร์จาห์ แล้วน้าท่านผ่านชม วงเวียน วัฒนธรรมของชาร์จ้าห์ ทีม ่ ีสถาปัตยกรรมทีส ่ วยงาม ซึง่ เป็น สถานทีท ่ ี่บ่งบอกให้เห็นถึงความเคารพและนับถือศาสนาอย่าง เคร่งครัดของชาวอาหรับ จากนัน น้าท่านแวะช้อปปิ้งเลือกซือผลไม้ที่ Fruit Market Sharjahเชิญท่านอิสระเลือกซืออิทผาลัม คุณภาพดี ราคาถูก.. และหากมีโอกาสท่าน สามารถลิมลอง อินทผาลัมสดผลสีเหลือง ซึ่งขึนชื่อว่าหารับประทานได้คอ ่ นข้างยาก ในประเทU.A.E และ กลุ่มประเทศอาหรับ จากนัน น้าท่าน แวะช้อปปิ้งเลือกสินค้าที่ ตลาดซาร์จาร์ ( Center Souk , Blue Souk Sharjah Souk) ซึ่งมีทังฝั่ง ตลาดใหม่ (New Souk) และตลาดเก่า(Old Souk) มีสินค้า มากมายให้ทา่ นได้เลือกส้ารวจ อาทิเช่น อาทิเช่น ตุ๊กตาอูฐ, กรอบ รูปทะเลทรายเจ็ดสี, ของพรีเมียม..พวงกุญแจ, กรอบรูป.. สุดหรู ประกอบด้วยสัญลักษณ์รัฐทัง 7 ของดูไบ, โคมไฟตกแต่งบ้าน.. แบบอาหรับ, โมเดลแก้วสุดคลาสสิค อาทิ Model Burj Khalifa ( Burj Dubai ), Atlantis The Palm, Emirate Tower, พรหมชันดี จากอี หร่าน และตุรกีและของช้าร่วยต่าง ๆ รองเท้า, กระเป๋า, เสือผ้า ส้าเร็จรูปทังของเด็กสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมถึงชุดอาหรับ ประจ้าชาติ,สินค้าที่ระลึกชันน้า เครื่องหนัง,เครื่องใช้ไฟฟ้า, ทองค้า 18-24K, นาฬิกา. และบริเวณด้านข้างให้ท่านได้ถา่ ยรูปเก็บไว้เป็นที่ ระลึกกับ สุเหร่า King Faisal ซึ่งเป็นสุเหร่าที่ทางกษัตริย์ Faisal แห่งประเทศซาอุดอ ิ าระเบียมอบให้เป็นของขวัญแก่ทา่ นเชค เพื่อ แสดงให้เห็นถึงการนับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดของพระองค์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร - Chinese


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 3 / 9 14.00 น. 15.30 น.

จากนัน น้าท่านเดินทางสู่ที่พก ั ... เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายพร้อม ตะลุยทะเลทราย คณะพร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม (มีเวลาให้ท่านเปลีย ่ นชุด) น้าท่าน ตะลุยทัวร์ทะเลทราย (Dune Safari & BBQ Dinner) โดยรถ 4 W/D พร้อมคนขับที่มป ี ระสบการณ์ (รถ ขับเคลื่อน4ล้อ.. ) 1 คัน / 6ท่าน ท่านจะได้สนุกสนาน และตื่นเต้นพร้อมสัมผัสกับ ประสบการณ์อันแปลกใหม่กบ ั การนั่งรถตะลุยไปบนDune (เนิน ทราย) ที่มีทังสูงและต่า้ สลับกันไป ทีท ่ ้าทายและหวาดเสียว แต่ ปลอดภัย น้าท่านถ่ายรูป ( Dubai Sun set ) ชมพระอาทิตย์ตกดิน อัน งดงาม .. บนเนินทราย สุดแสนโรแมนติก จากนันเชิญท่านอิสระ.. พร้อมให้ทา่ นได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐ หรือให้ทา่ นพักผ่อนในแค้มป์กระโจมแบบอาหรับ ซึ่งมีกจ ิ กรรม มากมาย ** อย่าลืมเอาแจ็คเก็ต, แว่นตาและกล้องถ่ายรูปไปด้วย **

หมายเหตุ ..!! - ท่านที่เมารถกรุณา ทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อย ครึ่งชัว่ โมง หรือ ควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย - ทางทัวร์ จะไม่รับผิดชอบ และ ไม่อนุญาติให้ ผูท ้ ี่เป็นโรคหัวใจ ขันรุนแรง ฯล นั่งรถไปDune Safari โดยเด็ดขาด ฟรี .. Dune !! กิจกรรม ภายใน Camp by Arabian World Group - Henna Tattoo.. ( ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายบน มือ,ไหล่ ในแบบฉบับชาวอาหรับ ) - Shi Sha.. (เครือ ่ งสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม้ ) - Gala baya .. ให้ท่านแต่งกายพืนเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก - ฟรี.. ไม่อน ั ชิมชาอาหรับ, อินผาลัม, ชา, กาแฟ, น้าอัดลม, น้าดื่มอนามัย ( ไม่รวม ป๊อบคอร์น, และ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อาทิเช่น เหล้า, เบียร์, ไวน์ ฯล ซึ่งท่านต้อง ซือเพิ่มเองต่างหาก ) ค่า Arab Buffet & BBQ กลางทะเลทราย ( มือนีเป็นแบบต่อคิวบริการตัวเอง ) + Thai Dinner Box - ทดลองชิมอาหาร แบบอาหารับแบบบาร์บีควิ (ไก่,เนือแกะ, เนือวัว ), สลัดผัก, ผักดอง, ฮามุส, มันฝรั่งอบ, ถั่วต้ม, สปาร์เกตตี, ข้าวผัด สไตล์อาหรับ, ข้าวขาว และ ของหวาน อาทิ อุมส์อาลี หรือ พุดดิงนม เป็นต้น หรือจิบชาและกาแฟหอมกรุ่น สไตล์อาหรับในบรรยากาศที่แสนสบาย กับเบาะที่นั่ง บนพืนพรหม กลางทะเลทราย ใกล้เวทีการแสดง .. ตื่นตาตื่นใจ ไปกับโชว์การแสดงแบบอาหรับ อาทิ Show .. !! - ชมระบ้าหน้าท้อง ( Belly Dance ) ศิลปะอันโจาก ..สาวชาวอาหรับ - ชมระบ้ากระโปรง.. ประดับไฟสวยงาม ( Tanora ) ศิลปะแห่งการร่ายร้าของชายหนุ่ม... ซึ่งโชว์ลีลา ศิลปะการควง พรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย ประมาณ 3 ปีขึนไป - ระบ้าอาหรับ ( Arabian Dance Show ) ซึ่งหาดูได้ยาก มีเฉพาะแถบอาหรับเท่านัน พักที่

Holiday Inn Hotel ( ระดับ 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า 08.00 น.

ดูไบ - อาบูดาบี (180 กม.) - Grand Mosque - Emirate Palace - Heritage Village & Women Handicraft - ช้อบปิง ้ ห้าง.. The Dubai Mall +ชมฝูง ฉลาม- ถ่ายรูปตึก Burj Khalifa - ชมน้าพุเต้นระบา ( Fontana Show ) ล่องเรืออาหรับ.. Dhow Cruise ชมThe Creek ..

เดินทางจากเมืองดูไบ สูเ่ มืองอาบูดาบี้ เมืองที่ได้รบ ั สมญานามว่า เป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมืองและได้รับการ ยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเล ทราย ผ่านชมสถานทีส ่ ้าคัญๆของรัฐ ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่เอาชนะธรรมชาติทา่ มกลางทะเลทราย อันแห้งแล้ง ผ่านชม พระราช วัง ที่ประทับประมุขของประเทศ แวะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิวชิคาโกบีชกับชายทะเลสีเทอร์ควอยซ์ ที่ท่าน Sheikh Al Nayan สร้างขึนมาเป็นของ ขวัญแก่ชาวเมือง จากนันน้าท่านชม สุเหร่าที่งดงามทีส ่ ุดของU.A.E คือ สุเหร่าSheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็น อันดับ 3ของโลก และเป็นสุเหร่าประจาเมืองของท่านเชคที่ก่อตัง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ทีท ่ ่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 4 / 9 การก่อสร้างรวมทังหมดเป็นเวลา10ปี สุเหร่านีมีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สด ุ ในโลก ราคาราว 30ล้านดอลล่าร์ น้าเข้าจากประเทศเยอรมันท้า ด้วยทองค้า และทองแดง(ทางทัวร์มีชด ุ คลุม และผ้าคลุมผมให้ทา่ น เรียบร้อยแล้ว) จากนันน้าท่าน ผ่านชมโรงแรม Emirate Palace ซึ่งสร้างสวยงาม ดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผูค ้ รองนครโรงแรมแห่งนีอยู่บนที่ของอดีต ประธานาธิบดี Sheikh Al Nayan ท่านเคยด้ารงต้าแหน่ง กลางวัน 13.30 น.

ประธานาธิบดีของ U.A.E และเป็นเจ้าผูค ้ รองนครอาบูดาบี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร - Local V.I.P น้าท่านชม Heritage Village & Craft Center ที่ซึ่งรัฐบาลส่ง เสริมและ รวบรวมสินค้า พืนเมือง จ้าพวก Hand-made ท้าโดยชาว บ้าน ไว้แสดงและ ขายให้กบ ั นักท่องเที่ยว อาทิเช่น รูปวาด, ชุด อาหรับ, ผ้าทอ, ของที่ ระลึก, งานหัตถกรรม และพวกสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ ภายในยังมีส่วนจัด แสดง วีถีชวี ิต และใช้สต ั ว์เลียงมาช่วยใน การท้าเกษตรกรรม อื่นๆ ร้านขายของพืนเมือง และ ส่วนแสดงความ เป็นอยู่ของคนพืนเมือง จากนัน น้าท่าน เดินทางกลับ กรุงดูไบ ผ่านชม IBN Battuta Mall สร้างตามสไตล์ 6 บรรยากาศ ได้ชอ ื่ ว่า The World Under One Roof โดยสร้างจากต้านานเส้นทางการเดินทางของนักส้ารวจเส้นทาง ที่ชื่อ IBN Battuta นักส้ารวจที่ยิ่งใหญ่ ที่เดินทางจากบริเวณ ตะวันออกกลางสู่เอเชีย ที่หา้ งสรรพสินค้าแห่งนีมีสถาปัตยกรรมแบบ จีน อินเดีย อิหร่าน(เปอร์เชีย) อิยิปต์ และตูนเิ ชีย ในบริเวณประกอบไปด้วย Super Market Giant และ ห้างต่างๆ โรงภาพยนตร์ Hi-Tech ร้านค้า Food Court

Hightlight..!! จากนัน น้าท่านชม เดอะ ดูไบ มอลล์ (The Dubai Mall) แหล่งช้อป ปิ้งและแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่ที่สด ุ แห่งหนึ่งของโลก ชม Aquarium ขนาดยักษ์ ตืน ่ ตาตื่นใจไปกับ ..การชมฝูงฉลามอย่าง ไกล้ชิด และสัตว์นา้ นานาชนิด Aquariumแห่งนีได้ชื่อว่าใช้แผ่น อะคริลค ิ ใน การประกอบตู้ปลาที่ใหญ่สด ุ ในโลกและ โดยเดอะ ดูไบ มอลล์ เป็นส่วน หนึ่งของ ดาวน์ทาวน์เบิร์จดูไบ(Downtown Burj Dubai) มูลค่า2 หมื่น ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น ที่ตังของเบิร์จ ดูไบ อาคารที่สูงที่สด ุ ในโลก ซึ่งมีร้านค้ากว่า1,200ร้าน รวมถึง ร้านอาหารและเครือ ่ งดื่มอีกกว่า 160 ร้าน Update ..ล่าสุด..!! จากนันน้าท่าน แวะถ่ายรูปด้านนอกตึกBurj Khalifa (Burj Dubai)ซึ่งเป็นที่สด ุ ของที่สด ุ .. แห่ง ดูไบ กับ การประดับแสงสี อันอลังการ ของ Burj KhalifaTower …ซึ่งสูงถึง 828 เมตร (ปัจจุบัน) มีทังหมด 160 ชัน เป็น ตึกทีไ่ ด้ชื่อ ว่าสูงที่สด ุ ในโลก ซึ่งได้มก ี ารเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมือ ่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "เบิร์จดูไบ" เป็น "เบิร์จคาลิฟา" เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ชีกห์คาลิฟา บิน ซาเอด อัลนาห์ ยัน เจ้าผูค ้ รองนครอาบูดาบี และ ประธานาธิบดี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บูร์จคาลิฟาออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ ออกแบบเดียวกันกับ เซียร์ทาว เวอร์ อาคารที่สูงทีส ่ ุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบัน การตกแต่งภายใน จะตกแต่งโดยจอร์โจ อาร์มานี โดยเป็นโรงแรม อาร์มานีส้าหรับ 37 ชันล่าง โดยชัน 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยทีเ่ หลือจะเป็น ส้านักงาน และ ชันที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึก ส่วนบน ของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนีชัน 78 จะมีสระว่ายน้า กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนีจะติดตังลิฟต์ทเี่ ร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม/วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ ชม.) โดยลิฟต์ที่มี ความเร็วสูงสุด ปัจจุบันอยู่ที่ ไทเป 101ที่ความเร็ว 16.83 ม/วินาที Hightlight..!! น้าท่านชม น้าพุเต้นระบา ( Fontana Show ) ที่สวยงามที่สด ุ ติด อันดับต้นๆ ของโลก พร้อมสัมผัสบรรยากาศ.. สุดแสนโรแมนติค ของ ทะเลสาบนา้ พุสีฟา้ คราม เสมือนเวเนเชี่ยน..แห่งดูไบ อันงดงาม ซึ่ง


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 5 / 9 ตังอยู่คก ู่ ับ โรงแรมสุดหรู ถึง2 แห่งคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซึ่งตังอยู่ในตึก Burj Khalifa หรือตึก Burj Dubai เชิญท่าน.. อิสระ ถ่ายรูป ความงดงามของ ด้านหน้า และบนสะพาน Al Baharซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสีคราม อันงดงาม โดยตังอยู่กึ่งกลาง ซึ่งง่ายต่อการถ่ายภาพ และ ชมความอลังการของ โชว์นา้ พุเต้นระบ้า ( Fontana Show ), Al Bahar Souk, Dubai Mall, The Address Hoel และ ทีส ่ ุดของที่สด ุ .. แห่งดูไบ กับ การประดับแสงสี อันอลังการ ของ Burj KhalifaTower … Shopping !! เชิญท่าน อิสระ.. ช้อบปิ้งสินค้า ณ Al Bahar Souk หรือ ตลาดไฮโซ ซึ่งตังอยู่ในส่วนช้อบปิ้งมอลล์ ของตัวโรงแรม Al Bahar Hotel ระดับ 5ดาว เชิญท่าน.. เพลิดเพลิน กับการ ซือสินค้าของฝากที่ระลึก มากมายอาทิ อินทผาลัม, ขนมหวานอาหรับ, พวงกุญแจ, นาฬิกา, พรม, ตุ๊กตาอาหรับ และของที่ระลึก อีกมากมาย 19.30 น. นาท่านล่องเรืออาหรับ + Dinner ( Dhow Cruise ) ... ชมการแสดง ระบ้า อาหรับ มากมาย เชิญท่าน.. ชมความงาม 2ฟากฝั่งThe Creek และ ชม การประดับไฟ สองฟากฝั่งของ “เดอะครีก” สัมผัส วิถีชวี ต ิ ความเป็นอยู่ของชาวอาหรับยามค่้าคืน ผ่านชมสนาม กอล์ฟ “ดูไบ ครีก กอล์ฟคลับ” ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ 1 ใน 3ของ สนามที่มอ ี ยู่ในอ่าวเปอร์เซีย, ผ่านชมสุเหร่าซึ่งประดับ ประดาด้วย แสงไฟอันงดงาม อีกทังท่านยังมีโอกาสได้เห็นศิลปะอันวิจิตรงดงาม ในแบบฉบับของชาวยุโรป โดยการผ่านชมทัศนี ภาพของ พระราชวัง เก่า แห่งสาธารรัฐเชค และสถานส้าคัญๆที่ตา่ ง ๆ อีกมากมาย พักที่ Holiday Inn Hotel ( ระดับ 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า วันที่สี่ของการเดินทาง Bastakiya - นั่งเรือ Abra Ride - ตลาดทอง – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – Shiekh Palace - สุเหร่าจูไมร่า - ชายหาด.. จูไมร่า - Medinat Souk - Burj Al Arab - The Palm Project - Atlantis The Palm ..ชมตู้ปลายักษ์+ฉลามวาฬ- นั่งรถไฟ Aquventure Monorail MRT - Mall of the Emirates (สกีพาร์ค) - Duty Free - กรุงเทพ ฯ เช้า 08.00 น.

จากนันน้าคณะ เดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบ ออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขด ุ เข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่ จอดเรือ 8 ท่า ให้ ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้

แถมฟรี..!!

ตามอัธยาศัย จากนัน น้าท่าน ..ช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง และ ตลาดเครือ ่ งเทศ (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองทีใ่ หญ่ที่สด ุ ในโลก ขาย ทุกอย่างทีเ่ ป็น Jewelry เช่น มุกอัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่ หลังร้านใหญ่ มีรา้ นทองมากมายกว่าร้อย ล้าน ให้ท่านได้เลือกซือ หาลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์ น้าท่าน ถ่ายรูปย่าน Bastakiya แล้ว นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสวิถี ชีวต ิ สองฝั่ง The Creek สูท ่ ่าเรือ ตลาดทอง ( Gold Souk ) น้าท่านชมพิพธ ิ ภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ ทันสมัยที่สด ุ ในตะวันออกกลางสร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง ล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัตศ ิ าสตร์ที่ ส้าคัญ เช่น การค้นพบงาน ศิลป์ ภายในหลุมฝังศพที่ Al Qusais ที่ มีอายุมากกว่า 4,000 ปี เรือ ่ งราวการค้าขายมุก ในประวัตศ ิ าสตร์ ก่อนการค้นพบนา้ มัน ประทับใจกับการน้าเทคโนโลยีต ่ ่างๆ มา ถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวประวัตศ ิ าสตร์ ของชาวอาหรับโบราณ จากนันน้าท่านเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่จะแบ่งดูไบ ออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขด ุ เข้า มา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีทา่ จอดเรือ 8 ท่า ให้ทา่ น ได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตาม อัธยาศัย น้าท่านแวะถ่ายรูป พระราชวังท่านชีค ( Shiekh Palace ) ตื่นตาตื่น ใจ กับการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หน้าพระราชวังอันงดงาม สุดอลังการ


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 6 / 9 ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum อันยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ และพืช พรรณนานาชนิด และบรรดาเหล่านกยูง มากมาย นับหลายสิบตัว จากนันน้าท่านผ่านชม New Palace ซึ่งเป็นพระราชวังแห่งใหม่ของ ที่กา้ ลังก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum นั่นเอง จากนันน้าท่านเข้าเยี่ยม ชมสุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque) สุเหร่าคู่บา้ นคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทังหลัง ได้ชอ ื่ ว่าเป็น สุเหร่าที่สวยงามมากที่สด ุ ในแถบนี ให้ทา่ นได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนันน้าท่าน แวะถ่ายรูปชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็น ชายหาดตากอากาศทีส ่ วยงามยอดนิยม ของดูไบและแวะถ่ายรูปด้าน นอก คู่กับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ทีส ่ วย และหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชอ ื่ เสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตังอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ น้าท่านผ่านชม Medinat Jumeirah Souk หรือ (เวนิส แห่งดูไบ ) ซึ่งเป็นตลาดติดแอร์ ตังอยูใ่ น ส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ซึ่งออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะ คลาสสิคในแบบอาหรับ ดูคลาสสิค

แบบพืนเมือง ภายในมีสินค้า ระดับPremiumมากมาย อาทิ ของที่ ระลึก พวงกุญแจ, ขวดทราย, พรม อีหร่าน, หัวน้าหอม อาหรับ, โคม ไฟ และของประดับตกแต่งบ้าน, ขนมหวาน อาหรับ, ถัว่ รสช็อกโกแลต รสชาติต่างๆ ส่วนด้านหลังจะมี คลองแบบเวนิส ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ โรงแรม Mina Al Salam จากนันน้าท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ ( The Palm Island By Nakheel ) เป็นโครงการทีอ ่ ลังการ สุดยอดโปร เจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะ เทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พก ั โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทังส้านัก งานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่ง มหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ให้ทา่ นได้ชมกับความยิ่งใหญ่ของ เกาะ นี Hightlight..!! น้าท่าน ขึ้นรถไฟ Monorail ( MRT ) จากสถานี Aquavanture สัมผัสคลาสสิค ชมทัศนียภาพ ในมูมสูงบนรถไฟแบบ Panorama View อันงดงาม.. ของ Atlantis Beach, Aquaventure Zone, Arabian Seaและตื่นตาตื่นใจกับความความยิ่งใหญ่ อลังการของโครง การAtlantis Hotel และ The Palm Project ซึ่งท่านจะประทับใจ ... น้าท่านสู่โรงแรม The Atlantis The Palm ให้ทา่ นได้สัมผัส กับ ความมหัศจรรย์ และยิ่งใหญ่ อลังการ ตื่นตาตื่นใจกับ ฝูงปลา มากมาย + Aqurium ..ขนาดยักษ์ .. สูงกว่า 10เมตรที่รวมปลา สายพันธ์จากทะเลมากมาย อาทิ ปลาฉลามวาฬ, ปลา บาราคูดา้ , ปลา ทูน่า, ปลาหน้าวัว และ อีกมามาย ให้ท่านได้ชมอย่างเพลิดเพลินใจ แถมฟรี..!! น้าท่าน ถ่ายรูปคู่ บัลลังก์แห่ง Atlantis เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ ระลึก... และชม สมบัตล ิ ้าค่าใต้ท้องทะเลลึก จากซากเรือที่อับปาง ลง จากนัน เชิญท่านอิสระ .. ตามช้อบปิ้งอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินกับ การ ช้อบปิ้ง สินค้ามากมาย อาทิ เสือผ้า, นาฬิกา, หรือของที่ระลึก ของฝาก Option..!!

The Lost Chamber ชมสัตว์นา้ แปลกตา มากมายอาทิ ปลาเก๋า ยักษ์,ปลาปิรันย่า, ปลาดาว, แมงดาทะเล ฯล อย่างใกล้ชิด ค่าเข้า = 1,000บาท กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร – Atlantis Hotel Shopping !! น้าท่านสู่หา้ ง Mall of the Emirates ห้างสรรพ สินค้าชันน้า


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 7 / 9 ขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิงต่างๆนานา และช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ เชิญท่านอิสระ .. เลือกซือสินค้า แบรนด์เนม ยี่ห้อดัง มากมาย อาทิ เช่น Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Chirstian Dior และเลือก ชมแฟชั่นเครื่องแต่งกาย และเสือผ้า แบรนด์เนม ยี่ห้อดัง คุณภาพเยี่ยม จาก Lacos,Mng, Sara, River Island, H&M, Thame ฯล Hightlight..!! น้าท่าน แวะถ่ายรูปด้านนอกกระจกใสคูก ่ ับ Ski Dubai Complex ซึ่งเป็นลานสกีหิมะขนาดใหญ่แห่ง แรก ที่สร้างขึนบนท้าเลกลางทะเลทรายภายในมีลานสกีเล็กส้าหรับเด็กและลานสกีใหญ่ส้าหรับผู้ใหญ่ โดย สามารถนั่งกระเช้าขึนไปบนยอดเนินส้าหรับเล่นสกีได้ Option.. !! ยังไม่รวมค่าเข้า Ski Park หรือ ลานสกี มีราคา ดังต่อไปนี้ Package 1 - 1,500 BAHT /ท่าน ( รวมค่าเข้า + ชุดลุยหิมะ + รองเท้า + เล่น Snow Park ) Package 2 - 2,000 BAHT /ท่าน ( รวมค่าเข้า + ชุดลุยหิมะ + รองเท้า + locker +เล่น Sledge, Mountain Triller ) Package 3 - 2,500 BAHT /ท่าน ( รวมค่าเข้า + ชุดลุยหิมะ + รองเท้า + locker + Panoramic Chairlift Rode ) หมายเหตุ : เฉพาะ Panoramic Chairlift Rode ต้องผ่านการทดสอบจากพนักงาน ของSki Park ก่อน ถึงจะอนุญาติให้ท่านซือ Package นีได้ \

17.30 น.

20.55 น.

พร้อมกันเดินทางไปสนามบิน เชิญท่าน.. อิสระช้อปปิ้งสินค้า New Arival Intrend ราคาพิเศษ ณ Dubai Duty Free… !! เพลิดเพลินกับสินค้า น้าหอมยี่ห้อดังมากมาย อาทิ BVGARI, DKNY, JLO, CHANEL, DAVIDOFF, ETUDE, AMANI, GUCCI, POLO, CK ฯล ตามอัธยาศัย น้าท่านบินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai International Airways เที่ยวบินที่ TG 518

วันที่ห้าของการเดินทาง 06.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ... โดยสวัสดิภาพ

กรุงเทพ ฯ


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 8 / 9

Summer Serprise Sales by TG (Thai Airways International Airlines) DUBAI – SHARJAH - ABUDHABI วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (ห้องคู่)

เด็กต่ากว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พัก 2 เตียง

เด็กต่ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

เด็กต่ากว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเสริมเตียง

พักเดี่ยว เพิ่ม

47,900

8,000

-

49,900

9,000

-

47,900 47,900 49,900

8,000 8,000 9,000

-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พักรวมกัน ท่านที่ 3 ลด

เดินทางได้ทุกวัน 7, 14, 21, 28 ก.ย 49,900 49,900 48,900 5, 11, 12, 19, 23, 26 51,900 51,900 50,900 ต.ค 2, 9, 16, 23, 30 พ.ย 49,900 49,900 48,900 7, 14, 21, 25 ธ.ค 49,900 49,900 48,900 5, 28, 29, 30, 31 ธ.ค 51,900 51,900 50,900 หมายเหตุ: - 6 ท่าน เดินทางได้ ( มีไกด์ THAI / ENG รับ ) - 15 ท่าน ( มีไกด์ THAI เดินทางไป กับคณะ ) อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครือ ่ งบิน ไปกลับ เส้นทาง BKK - DXB / DXB - BKK 2. ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ามัน 3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ ดูไบ 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศส้าหรับน้าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช ่ ้านาญเส้นทาง 6. ค่าห้องพักในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า รวมทังสิน 3 คืน 7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 8. ค่าอาหารเลิศรสทุกมือที่ระบุตามรายการ 9. ค่าบริการน้าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 10. ค่าประกันอุบต ั ิเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวต ิ วงเงิน 1,000,000 บาท (ส้าหรับผู้ใหญ่) 11. ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางกรณีเสียชีวต ิ วงเงิน 500,000 บาท (ส้าหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ค่าทิปพนักงานขับรถ = 1 $ /ท่าน/วัน, ค่าทิป Assistance = 1 $ /ท่าน/วัน, ทิปก์ไกด์ทอ ้ งถิ่น = 2 $ /ท่าน/วัน หากมี การปรับตัวเพิ่ม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ามัน( Fuel Sercharge ) จากทีค ่ ด ิ ราคาไว้ ณ ( วันที่ 11/3/2013 ) ค่าเช่ารถเพือ ่ น้าชมสถานทีท ่ ่องเที่ยวต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้าส้ม เบียร์ วิสกี นา้ อัดลม ฯลฯ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1. 2.

กรุณาชาระมัดจางวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามทีก ่ าหนด ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการยื่นวีซ่าประมาณ 7 วันก่อนการเดินทาง เนือ ่ งจากจะต้องใช้ในการออกตั๋ว เครื่องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซา่ ของทางสถานทูต กรณีวีซ่าไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ , ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยต่างๆที่เกิดขึนตามความเป็นจริง การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจ้า งวดแรก กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์ กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจ้านวน 100% ของค่าทัวร์

3. 4. 5. 6.

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง


DUBAI 5D 3N ( TG ) Big Bonus Fontana Show 2013 PAGE : 9 / 9 หมายเหตุ 1. 2. 3. 4.

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนก้าหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน ฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัด จ้าหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทังนีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอกด ภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซา ่ สาหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก VISA DUBAI = ใช้เวลา ยื่น 4 วัน ( ไม่นับ ศุกร์ - เสาร์ ) 1.

หนังสือเดินทาง

: ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2.

รูปถ่าย

: รูปสี ขนาด 2 นิว = 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พืนหลังฉากสีขาว )

3.

กรณีเป็น เด็ก ( อายุต่้ากว่า 25 ปี ) ไม่ได้เดินทาง กับ บิดา และ มารดา

3.1

กรณี เด็ก เดินทาง กับ บิดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอ้าเภอ (ของมารดา) + ภาษาอังกฤษ + หน้า พาสปอร์ต บิดา และ มารดา กรณี เด็ก เดินทาง กับ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอ้าเภอ (ของบิดา) + ภาษาอังกฤษ + หน้าพาสปอร์ต บิดา และ มารดา กรณี เด็ก ไมได้เดินทาง กับ บิดา และ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอ้าเภอ (ของบิด+มารดา)+ ภาษาอังกฤษ+ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย + หน้าพาสปอร์ต บิดา และ มารดา

3.2 3.3

หมายเหตุ : ทาง Dubai Immigration อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึนอยู่กับ การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี เป็นเพียงข้อมูลเบืองต้นทีท ่ างบริษัทฯ ได้จัดท้าขึนจาก ประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า ในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

'..Have a nice trip.. 

Dubai Big Bonus 1tgdxb5d3nr10  

โปรแกรมพิเศษ เยือน เมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ความเขียวขจีของตัวเมือง...

Dubai Big Bonus 1tgdxb5d3nr10  

โปรแกรมพิเศษ เยือน เมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ความเขียวขจีของตัวเมือง...

Advertisement