Page 1

Itho Daalderop Energiezuinig en comfortabel klimaatsysteem

uw nieuwe

woning


Water/water warmtepomp: - Verwarming in koude maanden door gebruik van bodemwarmte - Koeling in warme maanden door gebruik van koude uit de bodem - Voldoende warm tapwater - Comfortabele en stabiele binnentemperatuur - Energiezuinig warmtepompsysteem met optimaal rendement

|2


verwarming

verwarming

tapwater

tapwater

ventilatie

verwarming

verwarming

tapwater

tapwater

ventilatie regeltechniek

ventilatie regeltechniek

Energiezuinig en ventilatie regeltechniek

comfortabel

regeltechniek

Uw nieuwe woning is uitstekend ge誰soleerd. Dit betekent dat er nog maar weinig energie nodig is om de woning het hele jaar door op een aangename temperatuur te houden. Het energiezuinige klimaatsysteem van Itho Daalderop verwarmt de woning in de winter en koelt de woning in de warme zomermaanden. In uw nieuwe woning is het dan ook comfortabel toeven met vloerverwarming en vloerkoeling en bent u verzekerd van warm water.

|3


|4


Verwarmen

en koelen

Warmtepomp

Verwarmen en koelen via de vloer

In de woning is een warmtepomp geplaatst in een

Bij vloerverwarming gebeurt het verwarmen van

technische ruimte. De warmtepomp is te vergelijken

de woning via de vloer. Ook het koelen van de woning

met een cv-ketel: de woning heeft constant een

gebeurt via de vloer. In alle verwarmde ruimtes liggen

aangename temperatuur en er is voldoende warm

in de vloer leidingen waardoor cv-water wordt gepompt.

water. Een cv-ketel gebruikt daarbij vooral gas en

Het klimaatsysteem past de temperatuur van het water

een beetje elektriciteit. De warmtepomp onttrekt

automatisch aan de buitentemperatuur aan: hoe kouder

met elektriciteit warmte uit de bodem. Met die warmte

het buiten wordt, des te warmer wordt het water dat via

wordt de vloerverwarming op de juiste temperatuur

de vloeren wordt rondgepompt. In de winter heeft dit

gebracht en wordt ook het tapwater verwarmd. Het

water een temperatuur van maximaal 30 °C. De vloeren

klimaatsysteem zorgt voor een gelijkmatige warmte,

worden dus niet zo warm als radiatoren (die vaak wel

de hele dag en nacht door. De warmtepomp kiest

80 °C worden). De badkamer kan worden voorzien van een

automatisch voor verwarmen of koelen afhankelijk van

extra elektrische verwarming om een hoog temperatuur-

de ingestelde temperatuur. Tijdens het koelen kan de

comfort te kunnen waarborgen. ’s Zomers wordt water

temperatuur tot circa vijf graden lager zijn dan zonder

van ongeveer 18 °C door de vloeren gepompt. Het koele

koeling het geval zou zijn. De warmtepomp is uitgerust

water dat door de vloer stroomt, neemt de warmte uit de

met een elektrisch element dat in noodgevallen en in

woning op (topkoeling). Zo blijven alle ruimtes ook tijdens

periodes van extreme kou de warmtelevering kan

warme zomerdagen op een aangename temperatuur.

overnemen. Dit elektrisch element hoeft u alleen in

Binnen is het dan tot 5 °C koeler dan zonder vloerkoeling.

te schakelen als het echt nodig is.

Het klimaatsysteem regelt de temperatuur van het water zo, dat er geen condens op de vloeren kan ontstaan. Voordelen vloerverwarming en vloerkoeling

|5


Warmte in uw woning

met een hoog rendement Vloerverwarming heeft een aantal grote voordelen:

Doordat het vloerverwarmingssysteem met relatief lage

- U kunt de totale woning efficiĂŤnt benutten: nergens

temperaturen werkt, komen gewenste temperatuurs-

hangt een radiator aan de muur of staat een radiator

veranderingen langzaam tot stand. Het is daarom

op de vloer. In de badkamer kan een elektrische

verstandig om de thermostaat dag en nacht op dezelfde

handdoekradiator geplaatst worden.

temperatuur te laten staan. Het is dus niet meer nodig

- De gehele woning heeft steeds een gelijkmatige

om de thermostaat bij het naar bed gaan of bij het

temperatuur. Dat komt doordat de binnenlucht

vertrekken lager te zetten. Als u de thermostaat wel vaak

langzaam wordt opgewarmd door de vloerverwarming

in een andere stand zet, zult u meer energie verbruiken,

in het totale vloeroppervlak. Daardoor ontstaan er

dan wanneer u de thermostaat altijd in dezelfde stand

nauwelijks luchtstromen in de woning. Bewoners

laat staan.

ervaren dat als zeer comfortabel. - Minder luchtbeweging betekent ook dat er minder

Warmte in uw woning

beweging van stofdeeltjes in de woning is. Dat is

Met een warmtepomp is de temperatuur van de afgegeven

gunstig, vooral voor mensen met astmatische

warmte in de woning aanzienlijk hoger dan de temperatuur

klachten.

van de opgenomen warmte (uit de bodem). Van de warmte die de warmtepomp aan de vloerverwarming afgeeft, is zo’n 80 procent afkomstig uit de bodem en zo’n 20 procent uit de elektriciteit die de warmtepomp gebruikt.

|| 66


|7


|8


Optimaal comfort met een warmtepomp

Koeling in uw woning: 95 procent koeling vanuit

water om te douchen of te baden wordt opgeslagen.

de bodem, 5 procent uit elektriciteit.

De boiler hangt in de berging/technische ruimte. De

De woning beschikt over een uiterst energievriendelijk

warmtepomp zorgt dat het water in de boiler wordt

koelsysteem. Doordat de bodemtemperatuur van nature

opgewarmd. De woning beschikt over een boiler van

lager is dan de temperatuur in de woning is een circulatie-

150 liter (optioneel 200 liter). Dit is bij normaal gebruik

pomp voldoende voor het koelen. Het energieverbruik

voldoende om onder te douchen of het bad te vullen.

hiervan is minimaal en de afgevoerde warmte kan in

Het water bereikt na opwarming een temperatuur van

de winter weer gebruikt worden voor verwarming. Dit

ruim 60 째C, warm genoeg om legionellavorming te voor-

bespaart op het energieverbruik van de warmtepomp.

komen. Als er warm water uit het boilervat is gebruikt, vult de warmtepomp gedurende de nacht het warme water

Warm tapwater

in de boiler weer aan. Het opwarmen neemt enkele uren

Het comfort van warm water is in uw woning optimaal;

in beslag. Met de kamerthermostaat kunt u het water ook

de woning beschikt over een boiler waarin het warm

overdag aan laten vullen.

|9


Eenvoudige

bediening Bediening van de warmtepomp

Daarbij gaat de installatie centraal over van verwarmen

De bediening van de warmtepomp is eenvoudig en

naar koelen en vice versa. De temperatuuraanpassing

gebeurt door het instellen van de kamerthermostaat.

na wijzigingen van temperatuurinstelling gaat geleidelijk

Op de multifunctionele kamerthermostaat zijn instellingen

en vraagt enige tijd.

mogelijk voor de ruimtetemperatuur, keuze voor bereiding warm tapwater, de tijd en datum. In geval van storing

Ventilatie

kan via de kamerthermostaat de aard van de storing

Bij een goed ge誰soleerde woning hoort ook een goede

opgevraagd worden.

ventilatie. Ventilatie is noodzakelijk om een goede kwaliteit van de lucht te waarborgen. Zo blijft het fris

Temperatuurregeling per ruimte

ruiken in huis en maken schimmels geen kans. Bij het

Uw woning kan worden uitgevoerd met een temperatuur-

ventileren ontstaan ventilatieverliezen als de verwarmde

regeling per ruimte zodat de gewenste temperatuur per

lucht wordt afgevoerd en onverwarmde, koude buiten-

ruimte ingesteld kan worden. Elke verblijfsruimte heeft

lucht wordt toegevoerd. Itho Daalderop heeft verschillende

dan een eigen thermostaat waarmee de gewenste tempera-

ventilatiesystemen die een optimaal binnenklimaat in

tuur in die ruimte kan worden ingesteld.

de gehele woning garanderen.

10 | 10


| 11


| 12


Weinig onderhoud en laag energieverbruik De klimaatinstallatie vergt nauwelijks aandacht.

badkamerradiator en bijvoorbeeld Close-in-boiler

U controleert slechts de druk van de vloerverwarming.

verbruikt voor verwarming en warm tapwater. De kosten

Bij de vloerverdelers kunt u op de drukmeter eenvoudig

voor de elektriciteit voor het verwarmen en het warme

de druk aflezen. Als de druk te laag is, kan het water

water zijn sterk afhankelijk van uw verbruik, maar zijn

van de vloerverwarming bij de vloerverdelers worden

lager dan de kosten die u zou hebben voor gas. Net als

bijgevuld. De filters van de ventilatie kunt u zelf

bij een woning die met gas verwarmd wordt zijn de kosten

schoonhouden en/of vervangen.

voor het stoken in het eerste jaar hoger omdat de woning drooggestookt moet worden. Houd hier dus rekening mee

Energiekosten

bij het bepalen van uw voorschotnota. Uiteraard betaalt

Uw woning is aangesloten op het elektriciteitsnet.

u daarnaast ook voor het elektriciteitsverbruik van de

U rekent de elektriciteit die u verbruikt af met uw

overige elektrische apparaten in uw woning. Omdat

eigen elektriciteitsleverancier. U betaalt dus zelf

uw woning geen gasaansluiting heeft, betaalt u geen

voor de elektriciteit die uw warmtepomp, eventuele

vastrecht voor gas. Ook het koken gebeurt elektrisch.

| 13


Bad- en keukeninstallaties en vloerafwerking De woningen worden volledig via de vloer verwarmd en

Het toepassen van tapijt, een houten of stenen vloer

gekoeld. Het is dan ook belangrijk dat de vloer zoveel

kan dan ook prima samengaan met vloerverwarming

mogelijk vrij blijft en de warmte aan de ruimte kan

en vloerkoeling. Raadpleeg vooraf wel de leverancier

afgeven. Als een kookeiland of een groot bad wordt

van de vloerverwarming, omdat niet alle merken en typen

geplaatst, zal een kleiner deel van de vloer de warmte

vloerbedekking geschikt zijn. De warmteweerstand

vrij kunnen uitstralen. Soms kan de betreffende ruimte

van de vloerbedekking, inclusief eventueel ondertapijt,

dan niet meer voldoende warm worden. Overleg altijd

mag niet hoger zijn dan 0,09 m 2 K/W.

vooraf met de afdeling kopersadvies als u bijvoorbeeld een kookeiland of een groot bad wilt plaatsen, of als

Met het toepassen van het energiezuinige klimaatsysteem

u iets in uw woning wijzigt waardoor er nog maar een

van Itho Daalderop bent u verzekerd van comfort.

kleiner deel van de vloer vrij de warmte kan uitstralen. U kunt met vloerverwarming en vloerkoeling kiezen uit een ruim assortiment vloerafwerking.

| 14 14


| 15


Itho Daalderop Zakelijk T +31 10 427 89 10 Consumenten T 0800 945 32 25 F +31 10 427 89 88

P54401A003.1/0212/HB

www.ithodaalderop.nl

Warmtepomp in project De Optimist  

Informatiebrochure over de warmtepomp installatie in het project De Optimist. Deze individuele warmtepomp zorgt, naast een behaaglijke warmt...