Page 1

การบริหารงานสาธารณสุข กับการตรวจราชการ และนิ เทศงาน คณะที่ ๑


ประเด็นการตรวจราชการ/นิ เทศงาน ๒๕๕๖ ๑) การส่งเสริมป้ องกัน ในกลุม่ สตรีและเด็ก ๑. การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ อย่างมีคณ ุ ภาพ ๒. การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-๒ ปี อย่างมีคณ ุ ภาพ ๒) การส่งเสริมป้ องกัน ในกลุม่ วัยปฐมวัย ๓. การดูแลสุขภาพเด็กอายุ ๓-๕ ปี อย่างมีคณ ุ ภาพ ๓) การส่งเสริมป้ องกัน ในกลุม่ วัยเด็กวัยรุ่น วัยเรียน ๔. การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน อย่างมีคณ ุ ภาพ ๕. การดูแลสุขภาพวัยรุ่น อย่างมีคณ ุ ภาพ ๔) การส่งเสริมป้ องกัน ในกลุม่ วัยทำางาน ๖. การป้ องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (DM&HT)


ประเด็นการตรวจราชการ/นิ เทศงาน ๒๕๕๖ ๕) การส่งเสริมป้ องกัน ในกลุม่ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ๗. การเฝ้ าระวังและดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก ๘. การส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร ๖) สิง่ แวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำาเนิ นงานด้านสุขภาพ ๑. ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้รบั การตรวจสอบได้มาตรฐาน ๒. สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้รบั การตรวจสอบได้มาตรฐาน ๓. Primary GMP ๗) ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy)


การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข ั เจน 1. การกำาหนดบทบาท 3 สว่ นให ้ชด 1) National Health Authority (NHA) & Regulator 2) Purchaser หมายถึง สปสช. 3) Provider หมายถึง เครือข่ายบริการ และหน่วยบริการ 2. การพัฒนาบทบาท NHA ของ กสธ. เบือ ้ งต ้นได ้กำาหนด “เป้ าหมาย” ในรูป KPI ระดับกระทรวง ซงึ่ ได ้ขับเคลือ ่ น ตัง้ แต่ 1 มค. 56


ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ KPI กระทรวง KPI เขต

KPI กรม

KPI จังหวัด แผนงานแก้ไขปัญหา การจัดสรรงบประมาณ การกำากับ ประเมินผล

การตรวจราชการ นิ เทศงาน


การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 3. การพัฒนาบทบาท ผู ้ให ้บริการ (Provider) - การจัดเครือข่ายบริการ และแบ่งเขตพืน ้ ทีเ่ ครือข่ายบริการ เป็ น 12 เขต ครอบคลุมประชากรเฉลีย ่ เขตละ 5 ล ้านคน - ริเริม ่ จัดทำา “Service plan” ในแต่ละเครือข่ายบริการฯ เพือ ่ ขับเคลือ ่ น การพัฒนาการจัดบริการในปี 2556 โดยมีเป้ าหมายที่ 10 สาขา ซงึ่ ถือ เป็ นปั ญหาเร่งด่วน - กำาหนดให ้ทุกเขตจัดทำา “แผนสุขภาพเขต” เป็ นครัง้ แรก โดยให ้ ครอบคลุมทัง้ แผนบริหารจัดการ แผนบริการ และแผนส ง่ เสริมป้ องกัน ิ ธิภาพในการทำางาน โรค โดยมุง่ เน ้นประสท

4. พัฒนารูปแบบการทำางานร่วมกันระหว่าง กสธ. และ สปสช. โดยใช ้ PP model เป็ นตัวอย่างนำ าร่อง

6


แผนสุขภาพเขต / จังหวัด การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ กระบวนการปฏิบตั ิ


Health Promotion & Prevention

กรอบงานส่งเสริมป้ องกัน ตามลักษณะงาน


นโยบายสุขภาพ

สปสช.

กรม

PPNP

สป

กรม

บูรณาการ

สปสช.เขต งบ UC

PPA

(6,000 ล้าน) PPA

PPE

MOU

MOU

(BS, NP)

8 Flagships

(NP)

เขต สธ. แผนยุทธ

10%

กำากับติดตาม

จังหวัด อำาเภอ

20% BS, NP, AH 70%

งบ สธ.

(949 ล้าน)


ข้อสรุปการบริหารงาน PP ระหว่าง สธ.-สปสช. ปี 56

กรอบการบริหารงานร่วมกัน

1. บทบาท สธ. เป็ น National Health Authority & Providers ส่วน สปสช. เป็ น National Health Security & Purchaser 2. ใช้กลไกที่มีอยู่ ได้แก่ คปสข. และ อปสข. 3. กรอบงาน PP 3 กลุม่ (Basic Service, National Program, และ Area Health) 4. คงกรอบการบริหารงบ PP ไว้ 5 ส่วน (NPP, PPE, PPA, สนับสนุ นส่งเสริม, ทันตกรรมส่งเสริม


กลไกระดับเขต คทง. ยกร่าง MOU (ฝ่ ายละ 5 คน)

BS NP

MOU

เป้ าหมาย / KPI แผนงาน / กลยุทธ M&E การบริหารเงิน PP

PPE PPA สนับสนุ น ทันตกรรม


วงเงินงบ PP ที่ดาำ เนิ นการร่วมกัน 1. งบ NPP

1,682 ล้าน

2. งบ PPE 3,300 ล้าน (หักเงินเดือน) 3. งบ PPA 1,114 ล้าน (หักงบสนับสนุ นกองทุนตำาบล) 4. งบสนับสนุ น 502 ล้าน 5. งบทันต 1,085 ล้าน

ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน แผนระดับชาติ 550 ล้าน

งบรวม 6,000 ล้าน (เขตละ 500 ล้าน) งบกระทรวง 949 ล้าน (เขตละ 80 ล้าน)


จุดเปลี่ยนแปลงที่สาำ คัญ 1. MOU ระดับเขต

Bulk-buying

2. เป้ าหมายบริการชัดเจน

แผนสุขภาพเขต

3. ผูร้ บั ผิดชอบต่อผลผลิต

บทบาท คปสข.

4. พื้นที่ครอบคลุม 5. การติดตามประเมินผล

เต็มพื้นที่ M&E


แผนสุขภาพเขต (๒๕ แผนงาน)


สภาพปัญหา

ยุทธศาสตร์

แผนแก้ปญั หา

แผนงาน

แผนปฏิบตั ิ

การปฏิบตั ิ

การปฏิบตั ิ

การกำากับ ติดตาม

ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ

การรายงานผล

กระบวน งาน

นโยบาย


การประเมินปัญหา

สภาพปัญหา นโยบาย

การประเมินกลยุทธ์

แผนแก้ปญั หา

การประเมิน กระบวนการ

แผนปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิ

การกำากับ ติดตาม การรายงานผล

ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ


1 ตำาแหน่ งของตัวชี้วดั ประเมินสภาพปัญหา

1

นโยบาย

2

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิ ปัจจัยนำาเข้า

4

3

5 การปฏิบตั ิ การกำากับ ติดตาม

ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ

6 7 8


บริการ พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่งต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบตั ภิ ยั สาธารณสุขชายแดน ยาเสพติด โครงการพระราชดำาริ

สส ปก

บริหาร

สุขภาพสตรี และทารก + BS การเงินการคลัง สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS การบริ ห ารกำ า ลั ง คน-จริ ย ธรรม สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS ระบบข้อมูล สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การบริหารเวชภัณฑ์ สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้ องกันควบคุม NCD (DM&HT) พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง ดูแลเฝ้ าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ สิง่ แวดล ้อมและระบบทีเ่ อื้อต่อสุขภาพ สร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน


ลักษณะสำาคัญของ แผนสุขภาพเขต - ภาพรวม / แผนย่อย ตามหัวข้อ 25 แผน - เนื้ อหาหลัก : สถานการณ์ ผลตามตัวชี้วดั กลยุทธ และมาตรการสำาคัญ - ขอบเขต ครอบคลุมงานของ ศูนย์วชิ าการ + เขตพื้นที่ เครือข่าย + แผนจังหวัด - งาน PP รองรับงานตามกลุม่ วัย ทัง้ BS และ NP - ข้อมูล BS เป็ นความครอบคลุม เน้นความถูกต้อง


แผนบูรณาการเชิงรุก แผนยุทธศาสตร์ เห็นทิศทางในภาพรวม เน้นปัญหาสำาคัญ แผนแก้ปญั หา

จัดกลุม่ ปัญหา/บูรณาการ แต่ละปัญหามีกลยุทธ์/งบประมาณชัดเจน

มาตรการชัดเจน งบประมาณตามกิจกรรม

แผนปฏิบตั ิ กิจกรรม


องค์ ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย

องค์ ประกอบของแผนงานส่ งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย

แผนสตรีต้งั ครรภ์ คุณภาพ

แผน สุ ขภาพ ทารก 0-2 ปี

แผนสุ ขภาพ เด็กปฐมวัย 3-5 ปี

แผนสุ ขภาพ เด็กวัยเรียน (6-12 ปี ) และเยาวชน

แผน สุ ขภาพวัย รุ่น

กาให้บริ การ หญิงตั้งครรภ์ ที่พึงได้รับ

-นมแม่ -พัฒนา 4 ด้าน -การเจริ ญ เติบโต -รู ปร่ าง/ส่ วน สูง -สุ ขภาพช่อง ปาก -วัคซีน

คลินิก

WCC

เด็กนักเรี ยนมี คุณภาพ 4 ด้าน พัฒนาการ4ด้า น -เจริ ญเติบโต รู ปร่ าง/ส่วนสูง -สุ ขภาพช่อง ปาก -วัคซีน

การเข้าถึงกลุ่ม วัยรุ่ นกลุ่ม เสี่ ยง -เพศสัมพันธุ -บุรี แอลกอฮอล์ -ยาเสพติด -พฤติกรรม อารมณ์

สถาน บริการAN

เด็กปฐมวัยมี คุณภาพและ บทบาทพ่อ-แม่ ในการเลี่ยงดูแล ปฐมวัย พัฒนาการ4ด้าน -การเจริ ญ เติบโต -รู ปร่ าง/ส่ วนสู ง -สุขภาพช่อง ปาก -วัคซีน

คลินิกวัยรุ่น

คลินิก NCDคุณภ าพ (ขยาย ครอบคลุม การตรวจ ลดปัภาวะ จจัย เสี่ ยง อน) แทรกซ้ ปชก/ชุ มชน

C&LR

คุณภาพ

คุณภาพ

การเข้าถึง บริการของ หญิงตั้ง ครรภ์

ส่ งเสริม บทบาท ครอบครัว พ่ อ - แม่ ชุ มชน

พัฒนา คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก

โรงเรียนส่ ง เสริมสุ ข ภาพ

สร้ างระบบการ ดูแลช่ วยเหลือ วัยรุ่น เริ่มที่ โรงเรียน

แผนป้ องกัน ควบคุมโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง

NCDคุณภา

พ (ขยาย ความ ครอบคลุม การตรวจ ภาวะ แทรกซ้อน

แผนคัดกรอง มะเร็งปาก มดลูก/มะเร็ง เต้ านม

แผน สุ ขภาพผู้ สู งอายุ

มะเร็ งเต้านม -การตรวจ มะเร็ งเต้านม ด้วยตนเอง -การสร้าง ความตระหนัก ผ่านสื่ อและ การประเมิน

ดูแลผูส้ ูงอายุ คุณภาพ -เบาหวาน/ ความดัน -โรคซึ มเศร้า -เข่าเสื่ อม -สุขภาพช่อง ปาก

คลินิก บริการผู้สูง อายุ แกนนำา ชุมชน อสม เข้ มเข็ง

อำาเภอ/ตำาบ ล80/ยัง แจ๋ ว


องค์ ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย

องค์ ประกอบของแผนงานส่ งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย ครรภ์คณ ุ ภาพ

การให้บริการหญิงตงครรภ์ ั้ ทพ ี่ งึ ได้ ร ับ

การประเมิน & การดูแล เครียด เศร้า อ ัลกอฮอล์

สถานบริการ ANC & LR คุณภาพ การเข้าถึงบริการของหญิง ตงครรภ์ ั้

ทารก 0-2 ปี -นมแม่

-พ ัฒนาการ

ANAMAI55-TDSI -การเจริญเติบโต ่ งปาก -สุขภาพชอ ี -วัคซน

WCC

คุณภาพ

่ เสริมบทบาทครอบคร ัวพ่อ สง - แม่ชุมชน


องค์ ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย

องค์ ประกอบของแผนงานส่ งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย ปฐมว ัย 3-5 ปี

ว ัยเรียน (6-12 ปี )

พัฒนาการ IQ&EQ -การเจริญเติบโต ่ งปาก -สุขภาพชอ ี -วัคซน -

•พ ัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก

•สง ่ เสริมบทบาทครอบคร ัวพ่อ - แม่

่ เสริมสุข โรงเรียนสง ภาพ(จิต)


องค์ ประกอบของแผนงาน PP กลุ่มวัย

องค์ ประกอบของแผนงานส่ งเสริมป้องกัน กลุ่มวัย ว ัยรุน ่

เข ้าถึงวัยรุน ่ กลุม ่ ี่ ง เสย ั ันธุ -เพศสมพ -บุหรี แอลกอฮอล์ -ยาเสพติด -รุนแรง

่ ย ระบบดูแลชว เหลือว ัยรุน ่ ใน โรงเรียน

โรคไม่ตด ิ ต่อ ้ ร ัง เรือ NCDคุณภาพ

ครอบคลุมการ ตรวจภาวะ ้ แทรกซอน

ึ เศร้า ซม

คลินก ิ NCDคุณภาพ

ค ัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก/ เต้านม

มะเร็งเต ้านม -การตรวจมะเร็งเต ้านม ด ้วยตนเอง -การสร ้างความ ื่ และ ตระหนักผ่านสอ การประเมิน

แกนนำาชุมชน อสม เข้มเข็ง

คลินก ิ ว ัยรุน ่ psychosocial clinic OSCC/violence addiction HIV AIDS& ้ ร ัง การเจ็บป่วยเรือ

ผูส ้ ง ู อายุ

ดูแลผูส ้ ง ู อายุ คุณภาพ -เบาหวาน/ ความด ัน

ึ เศร้า ซม

ื่ ม -เข่าเสอ ่ งปาก -ชอ

คลินก ิ ผู ้ สูงอายุ อำาเภอ/ ตำาบล80ย ังแจ๋ว


สงิ่ ทีพน ื้ ทีต ่ อ ้ งดำาเนินการ

• แผนสุขภาพเขต / จังหวัด • การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ • กระบวนการปฏิบตั ิ


รายละเอียดแผนสุขภาพเขต/จังหวัด 1. ภาพรวมของแผน (สภาพปัญหาในพื้นที่, งบรวมทุกหน่ วย/ภาค ส่วน, งบแยกรายแผน/งบบริหาร) 2. แผนแก้ไขปัญหา 25 แผน แต่ละแผนประกอบด้วย 2.1 ข้อมูล Baseline 2.2 กลยุทธ / มาตรการสำาคัญ (สอดรับแผนกระทรวง) 2.3 งบประมาณที่กระจายลงแผนนั้น แยกตามหน่ วยงาน 2.4 ผลลัพท์ตาม KPI ปล. 1) แผนแก้ไขปัญหา ให้จงั หวัดจัดทำา ๑ ชุด ใช้ร่วมกัน 2) แผนปฏิบตั งิ านของหน่ วยงาน ให้จดั ทำาแยกตามหน่ วยงาน


บทบาทของจังหวัดที่ควรปรับเปลี่ยน 1. มองการดูแลสุขภาพ บูรณาการกิจกรรมเป็ นกลุม่ วัย แทนที่จะ มองเป็ นกิจกรรมแยกตามฝ่ าย/หน่ วยงาน 2. จังหวัดมีหน้าที่กาำ กับดูแลการดำาเนิ นงาน ทัง้ หน่ วยงานในสังกัด ท้องถิ่น และภาคส่วนอืน่ ๆ 3. ตัวชี้วดั เป็ นเพียงสะท้อนผลลัพท์ แต่กระบวนการเป็ นตัวส่งให้เกิด ผลลัพท์ ความชัดเจนของมาตรการดำาเนิ นงานจึงเป็ นสิง่ สำาคัญ 4. แผนสุขภาพ แตกต่างจาก แผนยุทธศาสตร์ในอดีต


โจทย์ใหญ่

1. ภาพรวมของการจัดการแผนสุขภาพจังหวัดเพือ่ แก้ปญั หาในพื้นที่ ระดับจังหวัด เป็ นอย่างไร ? 2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ หน่ วยงานในพื้นที่เป็ นอย่างไร จุดอ่อนอยู่ตรงไหน ? 3. การกำากับติดตามในอนาคต ควรต้องปรับบทบาท และพัฒนาศักยภาพของกลุม่ งานใน สสจ. อย่างไร ?

แผน25แผน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you