Page 1

แผนการเงินการคลังของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลยางอู้ม ตาบลยางอู้ม อาเภอท่ าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2556 รายการ

รับจริงปี 2554 ประมาณการรายรับปี 2555 รับจริงปี 2555 ประมาณการรายรับปี 2556 ร้ อยละ

เงินนอกงบประมาณจากปี งบประมาณ 2555 คงเหลือยกมา

358,728.77

1,127,444.27

ประมาณการรายรับ (รวม)

1,080,416.45

651,723.72

716,423.92

768,715.50

100

รายรับค่ารักษาพยาบาล UC

745,991.23

577,003.00

656,649.00

688,615.05

89.58

605,513.23

436,525.00

368,245.00

377,884.05

- งบ OP+PPEds - งบ PP Com

-

-

-

-

- งบ PP Area based/Community base

-

-

-

-

- ค่าจ้างนักเรี ยนทุน/เงินสมทบประกันสังคม/พ.ต.ส.

140,478.00

140,478.00

288,404.00

310,731.00

- CF

-

-

-

-

- อื่นๆ (โครงการต่างที่ขอผ่านสปสช.และไม่ผ่านสสจ.)

-

-

-

-

รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่น - ชาระเงินเอง - ต้นสังกัด/เบิกคลัง

210.00

2,000.00

1,300.00

1,800.00

-

500.00

300.00

500.00

210.00

1,500.00

1,000.00

1,300.00

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 1

0.23


- ค่าธรรมเนียม 30 บาท

-

รายได้อื่น * ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร * เงินสนับสนุนจาก อบต./หน่วยงานอื่น/กองทุนสุ ขภาพ/จ่ายขาด * เงินบริ จาค

-

รายการ

ประมาณการรายจ่ าย (รวม) รายจ่ ายด้ านบุคลากร - ค่าจ้างชัว่ คราว+ค่า พ.ส.ต. - ค่าใช้จ่ายค่ารับรองติดตามนิเทศงานจาก สสจ./สสอ - เงินสมทบประกันสังคมส่ วนนายจ้าง

-

334,215.22

72,720.72

58,474.92

78,300.45

1,915.22

620.72

3,274.92

3,300.45

275,200.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

-

* อื่นๆ ( กองทุนประกันสังคม )

-

57,100.00 ขอตั้งรายจ่ ายปี 2555

47,100.00 จ่ ายจริงปี 2555

772,628.00

477,841.63

218,632.00 201,928.00 16,704.00

30,200.00 ส่ วนต่ างประมาณ การกับจ่ ายจริง

50,000.00 ขอตั้งรายจ่ ายปี 2556

ร้ อยละ

294,786.37

1,063,733.00

100

131,268.00

87,364.00

500,358.00

47.04

105,990.00

95,938.00

463,884.00

25,278.00 -

-

15,000.00

8,574.00

21,474.00

301,396.00

251,310.00

50,086.00

280,720.00

- ค่าตอบแทนอื่น (ค่าตอบแทนเชิงรุ ก+ค่าตอบแทน จนท. ฉบับที่6)

171,376.00

110,940.00

60,436.00

148,800.00

- OT

130,020.00

140,370.00 -

10,350.00

131,920.00

ค่าตอบแทน

10.19

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 2

26.39


149,200.00

ค่าใช้ สอย - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ * ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมประชุมและฝึ กอบรม (แผนพัฒนาบุคลากร) - ค่าใช้จ่ายอื่น * ค่าจ้างเหมาบริ การ * ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการอี่นๆ

110,552.00

110,840.00

-

-

-

-

-

-

-

-

27,600.00

13,648.00

13,952.00

-

-

-

-

-

-

-

121,600.00

25,000.00 21,865.00 -

96,600.00

84,440.00

1,665.00

123,000.00

- เวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์

-

-

-

-

- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

-

-

-

- วัสดุทนั ตกรรม

-

-

-

-

- วัสดุทวั่ ไป

-

-

-

-

* ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงรถจักรยานยนต์ 2 คัน ( 6 หมู่บา้ น) * ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน * ค่าจัดซื้ อน้ ายาเคมีดบั เพลิง 3 ถัง

7,200.00 10,000.00 -

8,365.00 10,000.00 -

1,165.00

6,000.00

-

24,000.00

-

3,000.00

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

10.42

26,400.00

-

20,200.00

ค่ าวัสดุ

38,648.00

หน้าที่ 3

11.56


* ค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว

-

-

-

9,000.00

* ค่าจัดซื้ อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

-

-

-

10,000.00

* ค่าซ่อมบารุ งวัสดุและครุ ภณั ฑ์

-

-

-

21,000.00

*ค่าจ้างเหมาจัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์ 5 บอร์ ด

10,000.00

*ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งซ่ อมแซมบ้านพักสถานีอนามัย

14,000.00

*ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งซ่ อมแซมคลังยานอก

18,000.00

*ค่าจ้างเหมาซ่ อมแซมผ้าม่านสานักงาน * วัสดุประเภทอื่นตามการจาแนกวัสดุสานักงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค -ค่าไฟฟ้ า -ค่าประปา

8,000.00 3,000.00

-ค่าฝากส่ งไปรษณี ย ์

24,950.63

3,249.37

27,815.00

15,600.00

12,175.57

3,424.43

15,815.00

12,600.00 -

ค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดแนบท้ าย) ค่าทีด่ นิ / สิ่งก่ อสร้ าง (รายละเอียดแนบท้ าย)

500.00 -

28,200.00

-

-ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์ เน็ต

3,500.00 -

55,000.00 -

-

-

12,775.06 -

175.06

-

-

9,800.00 -

45,200.00 -

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

2.61

12,000.00 21,000.00 หน้าที่ 4

1.97 0.00


- งบ OP+PPEds - งบ PP Com - งบ PP Area based/Community base - ค่าจ้างนักเรี ยนทุน - CF - EMS - อื่นๆ

5000 372,884.05

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 5


1.ค่าจ้างพนักงานทาความสะอาด 2.ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานทาความสะอาด 3.ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้ า) 4.ค่าตอบแทนจนท.ปฏิบตั ิงานนอกเวลาเวลาราชการและวันหยุดราชการ 3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว(นักเรี ยนทุน เ งินสมทบประกันสังคม พตส 3.2 ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 6


และค่าสมทบประกันสังคม 3.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์สาธารณสุ ข ปี 2556 3.4 ค่าพัฒนาบุคลากร 3.5 ค่าบริ การโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต 3.6 ค่ารับรองการติดตามนิ เทศงานจาก สสจ./สสอ. 3.7 ค่าตอบแทนพิเศษ (ฉบ้บที่ 6) 3.8 ค่าจัดซื้อคุรุภณั ฑ์สานักงาน 3.9 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน/งานบ้านงานครัว 3.10 ค่าซ่ อมวัสดุและครุ ภณั ฑ์ 3.11 ค่าจ้างเหมาตามแผนงานโครงการ(ปรับปรุ ง/ซ่อมแซม/ต่อเติม) เชิงรุ ก

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 7


C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 8


คือเงินที่ได้จาการโอนตามผลงานจาก PP Itemize, คัดกรอง Metabolic, Pap, 18 แฟ้ ม(JHCIS),แพทย์แผนไทย,คุณภาพบริ การ ,ONTOP, ไม่มี แล้วแต่พ้ืนที่

แล้วแต่พ้ืนที่

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 9


88,080.00 4,185.00 15,815.00 131,920.00 285,180.00 13,551.00 12,000.00 78,624.00 C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 10


3,738.00 84,440.00 26,400.00 12,000.00 15,000.00 86,400.00 21,000.00 52,000.00 21,000.00 50,000.00 62400

1,063,733.00

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 11


C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 12


C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 13


C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 14


7.ค่าจัดซื้ อกล่องถ่ายรู ป

6,000

12.ค่าจัดซื้ อเครื่ องสารองไฟคอมพิวเตอร์ 2 ตัว

5,000

13.ค่าจัดซื้ อเครื่ องเสียงพร้อมอุปกรณ์

10,000 21,000

6.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ 2 คัน ( 6 หมูบ่ า้ น) 8.ค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงาน

6000 24000

9.ค่าจัดซื้ อน้ ายาเคมีดบั เพลิง 3 ถัง

3000

10.ค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว

9000

11.ค่าจัดซื้ อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

10000

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 15


52000

17.ค่าจ้างเหมาจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5 บอร์ด

10,000

18.ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งซ่อมแซมบ้านพักสถานีอนามัย

14,000

19.ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งซ่อมแซมคลังยานอก

18,000

20.ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผ้าม่านสานักงาน

8,000

50,000

C:\Users\CP\Desktop\แผน รพ.สต.ยางอูม นการคลัง ปี 56 รพ.สต.ยางอูม.xlsx ้ ปี ๕๖\แบบฟอรม90152แผนการเงิ ์ ้

หน้าที่ 16

การเงินการคลัง รพ.สต.ยางอู้ม ปี 2556  

การเงินการคลัง รพ.สต.ยางอู้ม ปี 2556

การเงินการคลัง รพ.สต.ยางอู้ม ปี 2556  

การเงินการคลัง รพ.สต.ยางอู้ม ปี 2556

Advertisement