Page 1

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

AbÀe³Uv: Fìw \nehmcapÅ lrkz N n { X § s f t{]mÕmln¸nçIbpw A t X m s S m ¸ w \ n À ½ n ç I b p w sNbv X n«pÅ Hmkv I mÀ {SmhÂkv hn t^mÀ {Intbj³knsâ _m\dn \nÀ½n¨ Gähpw ]pXnb Nn{Xamb "" lrZbw km£n '' {]ZÀi\¯ns\¯n. jmPp tPmknsâ IYív, XncIY , _o^v tdmÌpw ]ns¶ Ahnbenëw tijw kw`mjWw Hê¡n ""lrZbw km£n '' kwhn[m\w \nÀhln¨ncnç¶Xv \nÀa Jm³ BWv. . Iu¬Sn sIdnbn \nìÅ {]n³kv kltZh³ F¶ ]pXnb Iymadams\ Cu Nn{X¯neqsS hn t^mÀ {Intbj³kv ]cn¨bs¸Sp¯pì .]Ým¯e kwKoXw Hê¡nbncnç¶Xv Zneo]v sImÃhpw , Nn{XkwtbmP\w tZhnem s\IvÌvDw \nÀhln¨ncnçì.]ckyIe \nÀhln¨ncnç¶Xv slh³ BÀ«v {Km^nIvkv hm«À t^mÀUv .sk_n ]mem«n at\mPv sagpthen,jmPp tPmkv F¶nhcmWv Cu Nn{X¯n A`n\bn¨ncnç¶Xv. \nÀ½Â Jm³ F¶ Aë{KloX kwhn[mbIsâ ap³Ime§fn Cd§nb lrkz kn\naIfn \nìw XnI¨pw hyXyØamb ssienbn \nÀ½n¨ncnç¶ Cu Nn{Xw Bcw`nç¶Xv Kkensâ A]qÀÆ Xmf`wKn BkzZnç¶ kplr¯p¡fpsS temIhnNmct¯msSbmWv. Hê {]hmknbpsS PohnX¯nse hfsc km[mcWamb Hê kw`hs¯ \mSIobambn AhXcn¸nç¶Xn lrZbw km£n {]hÀ¯IÀ hnPbn¨ncnçì Fì XoÀ¯p ]dbmw. tjmÀ«v^nenw F¶ k¦åw Xs¶ hnPbnç¶Xv AÀ°h¯mb Bßmhpw PohëapÅ C¯cw sNdp IYIfpsS kar²nbneqsS Xs¶bmWv. 2 hÀjw ap³]v \mev sNdp¸¡mÀ tNÀ¶v AbÀe¬Sn hn t^mÀ {Intbj³kv F¶ _m\dneqsS {lkz Nn{X§Ä \nÀan¡mëÅ sNdp {ia§Ä XpS§n. "thm sF \o' F¶ 2 an\näv ssZÀLyapÅ samss_ kn\nabneqsS AhêsS BZy kwcw`w ]qhWnªp. B samss_ kn\na B hÀjw \S¶ at\mca Hm¬sse³ aÕc¯n BZy ]¯p Øm\§fn CSw t\Sn. XpSÀ¶v " ao a©n' F¶ \nÝeNn{X§Ä sIm¬SpÅ lrkz Nn{Xw Cd§pIbp¬Smbn. B Nn{X¯neqsS sFdnjv {]hmkn temI¯v X§fptSXmb Hê ap{Z ]Xn¸nçhm³ hn t^mdn\v km[n¨p. XpSÀ¶v " admknw ' , _o^v tdmÌpw ]ns¶ Ahnbepw XpS§nb Nn{X§fpw Cd§pIbp¬Smbn. {]hmkn aebmfnIfpsS Xnc¡n« PohnX¯n\nSbnepw Cu sNdp¸¡mÀ Hê amXrI BæIbmWv.(IS¸m-SvþFbq a-e-bm-fn.tImw)

a-Wn-bp-sS Pm-aym-t]-£ X-≈nsXm-Sp-]p-g: Fw.-Fw a-Wn-bp-sS Pm-aymt]-£ C-Sp-°n Pn-√m sk-j≥-kv- tIm-SXn X-≈n. tIm¨-{K-kv- t\-Xm-hv- A-t©cn t_-_n h-[-t°-kn-em-Wv- kn.-]n.-Fw a-Wn-sb A-d-Ãp sN-bv-X-Xv-. C-t∏mƒ dnam‚n-em-b a-Wn-°p th-≠n A-Uz-t°-‰vFw.-sI.-Zm-tam-Z-c-\m-Wv- tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-b-Xv-. C-t∏mƒ ]o-cp-ta-Sv- P-bn-ep≈ a-Wn-bp-sS dn-am‚ v- Im-em-h-[n \msf A-h-km-\n-°pw. C-\n Pm-ay-Øn-\mbn a-Wn-°v- ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]nt°-≠n h-cpw

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia email-worldmalayalinews@gmail.com

""lrZbw km£n '' {]Z¿i\Øn\v FØn

Ir-jv-W-Kn-cn F-kv-t‰-‰v tI-kv: Fw hn t{i-bmw-kv-Ip-am-dn-s‚ l¿Pn kp-{]ow-tIm-S-Xn X-≈n

\yq-U¬!ln: Ir-jv-W-Kn-cn-bn-se `q-an-bp-am-bn _-‘-s∏-´ tI-kn¬ Fw hn t{ibmw-kv-Ip-am¿! Fw-F¬!F-bp-sS l¿!Pn kp-{]ow-tIm-S-Xn X-≈n. B-Zn-hm-kn t£-a-k-an-Xn-sb I-£n tN¿-Ø \-S-]-Sn tNm-Zyw sN-bv-Xv t{i-bmw-kv-Ip-am¿ \¬-In-b l¿-Pn-bm-Wv kp-{]ow-tIm-S-Xn X-≈n-b-Xv. `q-an-bn-√m-Ø B-Zn-hm-kn-Ifp-sS `m-Kw tIƒ-°p-∂-Xv X-S-bm-\m-hn-s√-∂v kp-{]ow-tIm-S-Xn hy-‡-am-°n.h-b-\m-´n-se Ir-jv-W-Kn-cn F-kv-t‰-‰n¬ Dƒ-s∏-´ 14.-44 G-°¿ `q-an-bp-sS A-h-Imi-hp-am-bn _-‘-s∏-´v h-b-\m-Sv k-_v tIm-S-X-bn-ep-≈ tI-kn¬ B-Zn-hm-kn kwc-£-W k-an-Xn-sb I-£n tN¿-Ø \-S-]-Sn tNm-Zyw sN-bv-Xm-Wv Fw hn t{ibmw-kv-Ip-am¿ kp-{]ow-tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. B-Zn-hm-kn t£-a-k-an-Xn-°v th≠n hm-kp F-∂ B-sf tI-kn¬ I-£n tN¿-∂-tXm-sS tI-kn-s‚ \-S-]-Sn-{I-a߃ ssh-Ip-I-bm-sW-∂v B-tcm-]n-®v c-≠m-a-sXm-cp l¿-Pn-bpw tIm-S-Xn-°v apºm-sI D-≠m-bn-cp-∂p.Cu c-≠v l¿-Pn-I-fpw kp-{]ow-tIm-S-Xn X-≈n. `q-an-bn-√m-Ø B-Zn-hm-knIƒ A-h-cp-sS ]-cm-Xn-bp-am-bn h-cp-tºmƒ A-Xv tIƒ-°p-∂-Xv X-S-bm-\m-In-s√∂v P-Ãn-kv B¿ Fw tem-[ A-≤y-£-\m-b s_-©v hy-‡-am-°n. F-∂m¬ Ign-™ 50 h¿-j-am-bn ssI-h-iw sh-®p-h-cp-∂ `q-an-bm-Wv C-sX-∂pw `q-an-bn¬ B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v A-h-Im-i-an-s√-∂pw t{i-bmw-kv-Ip-am-dn-\v th-≠n ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I≥ sI.-sI.-th-Wp-tKm-]m¬ Nq-≠n-°m-´n.B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v `q-an-bn¬ A-hI - m-ia - p-t≠m C-√t- bm F-∂ Im-cy-Øn¬ Io-gv-t°m-S-Xn Xo-cp-am-\n-°pw. A-Xn-\n-S-bn¬ 136-mw h-Ip-∏v D-]-tbm-Kn-®v kp-{]owtIm-S-Xn C-S-s]-tS-≠ km-l-N-cy-an-√. tI-kn¬ I-£n-tN-cm-\p-≈ H-cm-fp-sS `-cW-L-S-\m-]-c-am-b A-h-Im-iw F-ß-s\-bm-Wv \n-tj-[n-°p-I F-∂pw tIm-S-Xn tNm-Zn-®p.-

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: kv-am¿-´v kn-‰n ]-≤-Xn ssh-Ip-∂-Xn¬ A-Xr-]v-Xn-bp-s≠-∂v hy-h-km-b-a-{¥n ]n.-sI.-Ip-™m-en-°p-´n ]-d-™p. C-Xv kw-_-‘n-®v So-tImw Iº-\n-bv-°v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ I-Ø-b-®n-cp-∂p. F-∂m¬ ]-≤-Xn-bv-°p-≈ `q-an H-‰ sk- m-°n am-‰m-Ø-Xm-Wv \-S-]-Sn-Iƒ ssh-Ip-∂-Xn-\v Im-c-W-sa-∂m-Wv a-dp]-Sn-bn¬ So-tImw hy-‡-am-°n-b-Xv. C-Xv i-cn-b-s√-∂v ]n.-sI.-Ip-™m-en-°p-´n ]d-™p.C-t∏m-g-sØ th-K-Øn¬ ]-≤-Xn ap-t∂m-´p-t]m-bm¬ t]m-sc-∂pw kv-am¿-´v kn-‰n ]-≤-Xn-{]-tZ-iw H-‰ sk- m-bn {]-Jym-]n-°m-Ø-Xp-sIm-≠m-Wv ]-≤-Xn ssh-Ip∂-sX-∂ So-tImw hm-Zw i-cn-b-s√-∂pw a-{¥n ]-d-™p. {]-iv-\-߃ N¿-® sNøm≥ Cu am-kw kv-am¿-´v kn-‰n U-b-d-Œ¿ t_m¿-Uv tbm-Kw tN-cp-sa-∂pw sF.Sn. h-Ip-∏n-s‚ Np-a-X-e-bp-≈ Ip-™m-en-°p-´n am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-tcm-Sv ]-d-™p.]-≤-Xn ssh-Ip-∂-Xn¬ A-Xr-]v-Xn-bp-s≠-∂v Im-Wn-®v Zp-_m-bv B-ÿm-\-am-bp≈ So-tImw I-º-\n-°v Ip-d-®p-Zn-h-kw ap-ºm-Wv k¿-°m¿ C-sa-bn¬ k-tμ-iw A-b-®-Xv. I-gn-™ Pq-em-bv am-k-Øn¬ kv-am¿-´v kn-‰n ]-h-en-b≥ D-Zv-Lm-S-\-thf-bn¬ c-≠mw-L-´ \n¿-Ωm-W {]-h¿-Ø-\w 18 am-k-Øn-\p-≈n¬ \-S-Øp-sa-∂v ]-d-™n-cp-∂p. F-∂m¬ A-©p-am-k-am-bn-´pw {]m-cw-` {]-h¿-Ø-\w t]m-epw XpS-ßm-Ø km-l-N-cy-Øn-em-Wv k¿-°m¿ A-Xr-]v-Xn A-dn-bn-®-Xv.

email-worldmalayalinews@gmail.com

kv-am¿-´v kn-‰n ]-≤-Xn C-t∏m-g-sØ t]m-°v t]m-sc-∂v ]n.-sI.-Ip-™m-en-°p-´n

email-worldmalayalinews@gmail.com


World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

email-worldmalayalinews@gmail.com

c-≠m-gv-N-bn-te-sd-bm-bn h-b-\m-Sn-s\ hn-d-∏n-® I-Sp-h-sb h-\w h-Ip-∏v Zu-Xy kw-Lw sh-Sn-sh-®p-sIm-s∂-¶n-epw sh-Sn-h-® h-\-]m-e-I¿ Ip-Sp-°n-embn. kw-ÿm-\ No-^v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥-sh-Sn-sh-bv-°m≥ D-Ø-c-hm-bXv s]¨-I-Sp-h-sb-bm-bn-cp-∂p. F-∂m¬ \q¬-]p-g ]-©m-b-Øn-se tX-e-º-‰bn¬ h-\w Zu-Xy-tk-\ sh-Sn-h-®p-sIm-∂-Xv B¨-I-Sp-h-sb-bm-Wv. C-Xn-s\-ØpS¿-∂v \m-j-W¬ ssS-K¿ I¨-k¿-th-j≥ A-tXm-dn-‰n-bn-se ap-Xn¿-∂ D-tZym-Kÿ-cpw skm-ssk-‰n t^m¿ {]n-h≥-j≥ Hm-^v {Iq-h¬-‰n F-K-\n-Ãv A-\n-a¬-knse(F-kv ]n kn F) `m-c-hm-ln-I-fpw hn-j-b-Øn¬ C-S-s]-´v I¿-i-\ \-S-]-Snsb-Sp-°p-sa-∂v A-dn-bn-®-tXm-sS I-Sp-hm-th-´-bv-°v Np-°m≥ ]n-Sn-® h-\w-h-\y-Pohn-]m-e-I¿ sI-Wn-bn-em-bn.h-S-t° h-b-\m-Sv h-\w Un-hn-j-\n-se A-∏-∏m-d ]p-en-hm¬-ap-°n¬ sIWn-h-®v ]n-Sn-®v I-gn-™ am-kw 14\v h-b-\m-Sv h-\y-Po-hn k-t¶-X-Øn-se Ip-dnNym-Sv h-\-Øn¬ hn-´ s]¨-I-Sp-h-sb sh-Sn-sh-°m-\m-Wv \-hw-_¿ 21\v No-^v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ D-Ø-c-hm-b-Xv. sI-Wn-h-®p-]n-Sn-® I-Sp-h-sb Ip-dnNym-Sv h-\-Øn¬ hn-´-Xn-\p ]n-∂m-se _-tØ-cn Xm-eq-°n-se \q¬-]p-g, _-tØcn, s\-t∑-\n ]-©m-b-Øp-I-fn¬ I-Sp-h h-f¿-Øp-ar-K-ß-sf sIm-√p-∂-Xp ]-Xnhm-bn. Cu km-l-N-cy-Øn¬ D-b¿-∂ {]-t£m-`-ß-fp-sS-bpw h-b-\m-Sv Fw ]nbpw, _-tØ-cn Fw F¬ F-bpw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw \m-´p-Imcpw sN-ep-Øn-b k-Ω¿-±-sØ-bpw Xp-S¿-∂v ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n¿-tZ-im-\p-k-c-Wam-Wv I-Sp-hm-th-´-bv-°v No-^v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ hn tKm-]n-\m-Yv D-Øc-hn-´-Xv.Xn-cp-s\-√n h-\-Øn¬-\n-∂p ]n-Sn-®v Ip-dn-Nym-Sv h-\-Øn¬ hn-´ I-Sp-h Xs∂-bm-Wv \q¬-]p-g-bn-epw a-‰pw P-\-hm-k-tI-{μ-ß-fn-en-d-ßp-∂-Xv F-∂v ÿn-coI-cn-®v sI-Wn-h-t®m a-b-°p-sh-Sn {]-tbm-Kn-t®m ]n-Sn-°-W-sa-∂m-bn-cp-∂p D-Øc-hn¬ hy-‡-am-°n-bn-cp-∂-Xv. Cu c-≠v am¿-K-ß-fpw hn-^-e-am-bm¬ 'a-‰p am¿-K߃' kzo-I-cn-°m-sa-∂pw D-Ø-c-hn-ep-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ s]¨-I-Sp-h-bv-° ]-I-cw B¨-I-Sp-h sIm-√-s∏-´-tXm-sS h≥-\n-b-a-°p-cp-°n-em-Wv h-\-]m-e-I¿ s]-´n-cn-°p-∂-Xv.sh-Sn-h-®p-sIm-∂ B¨-I-Sp-h-bp-sS P-Uw Ip-∏m-Sn-bn-se ssh¬-Uv sse^v hm¿-U-s‚ Hm-^o-kn¬ Rm-b-dm-gv-N ssh-In-´v t]m-Ãp-tam¿-´w sN-bv-Xp. No^v ssh¬-Uv hm¿-U≥ H.-]n I-te¿, U-ªyp.-Sn.-sF {]-Xn-\n-[n c-an-Øv, U-ªyp.U-ªyp.-F-^v {]-Xn-\n-[n hn-jv-Wp F-∂n-h-cp-sS km-∂n-≤y-Øn¬ h-b-\m-Sv h-\w h-Ip-∏v sh-‰-dn-\-dn tUm-Œ¿ A-cq¨ k-°-dn-b, tIm-∂n t^m-d-Ãv sh-‰-dn-\-dn tUm-Œ¿ i-io-{μ-tZ-hv, s]-cn-bm¿ sh-‰-dn-\-dn tUm-Œ¿ {io-Pn-Øv F-∂n-h-cm-Wv \-S-Øn-b-Xv. t]m-Ãp-tam¿-´w ]q¿-Æ-am-bpw ho-Un-tbm-bn¬ ]-I¿-Øn. cm-{Xn F´p a-Wn-tbm-sS-bm-Wv t]m-Ãp-tam¿-´w ]q¿-Øn-bm-b-Xv. t]m-Ãp-tam¿-´w dn-t∏m¿´v \m-j-W¬ ssS-K¿ A-tXm-dn-‰n-°v D-S-s\ ssI-am-td-≠-Xp-≠v.-

Sender’s Profile

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia email-worldmalayalinews@gmail.com

sh-Sn-sh-®-Xv s]¨-I-Sp-h-bv-°v, N-Ø-Xv B¨-I-Sp-h

email-worldmalayalinews@gmail.com

hm-kp-tZ-hv k-\¬ kw-hn-[m-\w sN-øp-∂ ]p-Xn-b Nn-{X-am-Wv sπ-tb-gv-kv. ss_°v td-kn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn-em-Wv Nn-{X-Øn-s‚ I-Y ap-t∂m-´v t]m-Ip-∂-Xv.ss_-°v td-kv C-„-hn-t\m-Z-am-°n-b H-cp {Km-a-Øn-s‚ I-Y. {In-°-t‰m ^p-Sv-t_m-tfm A-√ ss_-°v ssd-kv B-bn-cp-∂p A-h-cp-sS C-„-hn-t\m-Zw. ss_°n¬ G-‰-hpw ap-∂n¬ ]-d-s∂-Øp-∂ [o-c-\v a-I-sf hn-hm-lw sN-bv-Xp sIm-Sp°m≥ t]m-epw X-bm-dm-Ip-∂ am-Xm-]n-Xm-°-fp-sS {Km-aw.B I-fn-ÿ-e-tØ-bv-°v h-cp-∂ ku-lr-Zw ]n-∂o-Sv {]-W-b-hpw ]-I-bpam-bn am-dp-∂ hy-Xy-kv-Xm-b C-Xn-hr-Ø-am-Wv Nn-{X-Øn-t‚-Xv. Im-hym am-[-h-\mWv Nn-{X-Øn-se \m-bn-I. P-b-kq-cy-bm-Wv \m-b-I≥.sN-dp-∏-°m¿ ]-e kw-L-ß-fm-bn sd-bv-kv ¢-∫p-Iƒ cq-]o-I-cn-®v ]-c-kv-]-cw sh√p-hn-fn-®v ss_-°n¬ No-dn-∏m-™p. A-hn-tS-bv-°v ]p-Xn-sbm-cp kw-Lw sπ-tbgv-kv h-cn-I-bm-Wv. Xp-S¿-∂v A-c-tß-dp-∂ kw-`-h-ß-fm-Wv Cu Nn-{X-Øn¬ ]-dbp-∂-Xv.P-K-Zo-jv, kn-≤n-Jv, Pn-jv-Wp, k-enw-Ip-am¿, \n-jm-¥v km-K¿, C-{μ≥-kv, _n-μp-]-Wn-°¿ F-∂n-h-cm-Wv {]-[m-\ Xm-c-߃. c-N-\-A-tim-Iv-i-in. Iym-a-dk-Rv-Po-hv i-¶¿.-

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

ss_-°v td-kv I-Y-bp-am-bn sπ-tb-gv-kv

ssh-Zyp-Xn hm-ßm≥ Zn-thk\ 9.-9 tIm-Sn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: a-g-bn-√m-Ø-Xp Im-c-Ww Iq-Sn-b hn-e-bv-°v ssh-Zyp-Xn hm-ßm≥ Zn-h-tk-\ 9.-9 tIm-Sn cq-] A-[n-Iw th-≠n-h-cp-∂p-sh-∂v ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv. Cu Un-kw-_¿ ap-X¬ am¿-®p-h-sc-bp-≠m-Ip-∂ Cu A-[n-I-s®-e-hv Xm-ßm-\m-hn-s√-∂v ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv sd-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j-s\ A-dn-bn-®n-´p≠v. Cu Xp-I k¿-Nm¿-Pm-bn D-]-t`m-‡m-°-fn¬ \n-∂v Cu-Sm-°m≥ A-\p-h-Zn®m¬ ho-≠pw ssh-Zyp-Xn Nm¿-Pv h¿-≤-\-bm-hpw ^-ew. Um-ap-I-fn¬ sh-≈w Ipd-™-Xn-\m¬ ssh-Zyp-Xn hm-ßm≥ Cu km-º-Øn-I-h¿-jw 2626.-20 tIm-Sn-bmWv t_m¿-Un-\v A-[n-Iw th-≠n-h-cn-I. Un-kw-_¿ ap-X¬ am¿-®p-h-sc I-Ωoj≥ A-\p-h-Zn-®-Xn-epw 1193.-22 tIm-Sn-cq-] t_m¿-Uv sN-e-hm-t°-≠n-h-cpw. A-SpØ G-{]n¬, sa-bv am-k-ß-fn¬ P-e-ssh-Zyp-Xn e-`y-X ho-≠pw Ip-d-bp-tºmƒ 300 tIm-Sn-cq-] Iq-Sn A-[n-I-am-bn th-≠n-h-cpw. ssh-Zyp-Xn-£m-a-ap-≈ k-a-bsØ A-[n-I D-]-t`m-K-Øn-\p-≈ k¿-Nm¿-Pv P-\-ß-fn¬ \n-∂v Cu-Sm-°p-sa-∂v t\-c-tØ-X-s∂ I-Ωo-j≥ A-dn-bn-®n-´p-≠v. t_m¿-Un-\v A-[n-I-am-bn sN-e-hmIp-∂-Xn-s‚ \-s√m-cp-`m-Kw k¿-Nm¿-Pm-bn C-ß-s\ Cu-Sm-°m-\m-Wv km-[y-X.hy-h-km-b D-]-t`m-‡m-°ƒ ssh-Zyp-Xn-bp-sS D-]-tbm-Kw Ip-d-s®m-s° \n-b{¥n-s®-¶n-epw sam-Ø-Øn-ep-≈ D-]-t`m-Kw Iq-Sp-I-bm-Wv. \-hw-_-dn-s‚ A-hkm-\ hm-c-Øn¬ i-cm-i-cn D-]-t`m-Kw 55 Z-i-e-£w bq-Wn-‰m-bn D-b¿-∂n-´p-≠v. C-t∏mƒ cm-hn-se-bpw ssh-Ip-t∂-c-hpw A-c-a-Wn-°q¿ tem-Uv-sj-Un-Mm-Wv. CXn-eq-sS em-`n-°m-\m-hp-∂-Xv Zn-h-kw 1.-8 Z-i-e-£w bq-Wn-‰m-Wv.-

tZ-im-`n-am-\n Po-h-\-°m-c≥ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬sIm-®n: tZ-im-`n-am-\n Po-h-\-°m-c-s\ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn¬ h-gn-b-cn-In¬ Is≠-Øn. sIm-®n bq-Wn-‰n-se ko-\n-b¿ sU-kv-]m-®¿ ]n sI tam-l≥-Zm-kmWv (42) a-cn-®-Xv. Rm-b-dm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw.-tPm-en-°m-bn ho-´n¬-\n-∂v Xn-cn-® tam-l≥-Zm-kn-s‚-ss_-°v cm-{Xn H-º-X-c-tbm-sS D-tZym-K-a-fi¬ tSmIv-F-®v kv-Iqƒ P-Mv-j-\p k-ao-]w a-dn-™ \n-e-bn¬ I-s≠-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v C-S-∏-≈n {Sm-^n-Iv s]m-eo-kv ÿ-e-sØ-Øn ss_-°v kv-t‰-j-\n-te°p-sIm-≠p-t]m-bn. ]n-∂o-Sv \-S-Øn-b sX-c-®n-en-em-Wv ar-X-tZ-lw I-s≠-Ønb-Xv. ss_-°v a-dn-™n-S-Øp-\n ∂v Ip-d-®p-am-dn tdm-Un-\p Xm-sg-bm-bn-cp-∂p arX-tZ-lw. I-gp-Øn¬ B-g-Øn-ep-≈ ap-dn-th-‰n-´p-s≠-∂v C-S-∏-≈n {Sm-^n-Iv s]m-eo-kv ]-d-™p.-tam-j-W-{i-a-a-√m-sb-∂m-Wv \n-K-a-\w. 1992em-Wv tZ-im-`nam-\n-bn¬ tPm-en-bn¬ {]-th-in-®-Xv.-kn-]n-sF Fw tZ-im-`n-am-\n tem-°¬ IΩn-‰n Aw-K-hpw t\m¨ tP-W-en-Ãv bq-Wn-b≥ F-Iv-kn-Iyq-´n-hv I-Ωn-‰n AwK-hp-am-Wv. C-S-∏-≈n Ip-∂pw-]p-dw In-g-°pw-ap-dn ]-tc-X-\m-b ]-fl-\m-`-ta-t\ms‚-bpw A-Ωn-Wn-b-Ω-bp-sS-bpw a-I-\m-Wv. I-Sp-ß-√q¿ ap-∏-Ø-Sw F-c-a-Øm-bncp-∂p Xm-a-kw. `m-cy ko-a. hn-Zym¿-Yn-I-fm-b a-\p tam-l≥, ao-\p tam-l≥ F∂n-h-cm-Wv a-°-fv .-k-tlm-Z-c-߃: D-Æn-°r-jv-W≥ (]n-U-ªyp-Un), ]-tc-X-\mb tKm-hn-μ≥, Hm-a-\, P-b-{io, c-am-tZ-hn.-


World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

email-worldmalayalinews@gmail.com

How many of you have hip, back, knee, foot, shoulder and/or neck issues??

Im-Wm-Xm-b h-\w-h-Ip-∏v D-Z-tym-K-ÿ-s‚ ar-X-tZ-lw h-\-Øn-\p-≈n¬ I-s≠-Øn ]m-e-°m-Sv: aq-∂v Zn-h-k-am-bn Im-Wm-Xm-bn-cp-∂ h-\w-h-Ip-∏v D-Z-tym-K-ÿ-s‚ arX-tZ-lw h-\-Øn-\p-≈n¬ I-s≠-Øn. sIm-√w am-ßm-Sv sX-t°-b-‰-Øv ho-´n¬ kz-tZ-in {io-Im-¥v tam-l-s‚ (24) ar-X-tZ-l-am-Wv a-e-ºp-g-bn¬ h-\-Øn-\p-≈n¬ I-s≠-Øn-b-Xv. h-\w hn-I-k-\ tIm¿-∏-td-j-s‚ Io-gn-ep-≈ a-e-ºp-g I-h-bn-se sh-´p-I¬ F-kv-t‰-‰n-se ^o¬-Uv Hm-^o-k-dm-bn-cp-∂p {io-Im-¥v. \-hw-_¿ A©n-\m-Wv {io-Im-¥v C-hn-sS tPm-en-bn¬ {]-th-in-®-Xv.sh-≈n-bm-gv-N Im-Wm-Xm-Ip-∂-Xn-\v ap≥-]v C-bmƒ cm-Pn-°-Øpw \-ev-Inbn-cp-∂p. {io-Im-¥n-s‚ ]n-Xm-hv tam-l≥ \-ev-In-b ]-cm-Xn-bn¬ t]m-eo-kv Fkv-t‰-‰n-epw h-\-ta-J-e-bn-epw sX-c-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-∂p-sh-¶n-epw I-W-sv-S-Ønbn-cp-∂n-√. sX-c-®n-en-\n-sS Im-´n-se I-h-d-°p-≠v sh-≈-®m-´-Øn-\-Sp-Øp \n∂pw {io-Im-¥n-s‚ sN-cp-∏v I-W-sv-S-Øn-bn-cp-∂p. cm-hn-se sh-≈-®m-´-Øn-\p kao-]-Øp \n-∂m-Wv A-gp-In-b \n-e-bn¬ ar-X-tZ-lw I-s≠-Øn-b-Xv.ho-´n-te-bv-s°-∂p ]-d-™m-Wv {io-Im-¥v F-kv-td-‰n¬ \n-∂pw t]m-bsX-∂v sXm-gn-em-fn-Iƒ sam-gn \-ev-In. C-bmƒ-°v N-μ-\-am-^n-b-bn¬ \n-∂pw `oj-Wn-bp-≠m-bn-cp-∂p-sh-∂v _-‘p-°-fpw ]-d-bp-∂p-≠v. t]m-eo-kv hn-i-Z-am-b A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®n-´p-≠v.-

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

]m-°n-ÿm-\n¬ \q-dp h¿-jw ]-g-°-ap-≈ ln-μp-t£-{Xw _pƒ-tUmk¿ D-]-tbm-Kn-®v s]m-fn-®v am-‰n-b-Xv hn-hm-Z-am-Ip-∂p. I-dm-®n-bn-se ssk-\n-I _-km-dn-\p k-ao-]-ap-≈ {io-cm-a ]n¿ a-μn¿ t£-{X-am-Wv I-gn-™ Zn-h-kw dnb¬ F-kv-t‰-‰p-Im-c≥ s]m-fn-®p \o-°n-b-Xv. hn-izm-kn-Iƒ kn-‘v ssl-t°m-SXn-sb k-ao-]n-®v hn-[n Im-Øn-cn-°p-∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv _pƒ-tUm-k¿ D-]-tbmKn-®v X-I¿-Ø-Xv. k-ao-]-sØ \m-ev-]-tXm-fw ho-Sp-I-fpw X-I¿-Øp. t£-{X-hpw ho-Sp-I-fpw X-I¿-Ø-Xn-s\-Xn-sc ]m-°n-ÿm-\n-se ln-μp sIu¨-kn¬ Aw-K-߃ I-dm-®nbn-se {]-kv ¢-_n-\p ap-∂n¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. t£-{Xw X-I¿-Ø-Xn-eq-sS Xß-fp-sS hn-izm-k-sØ ap-dn-th-ev-]n-®-Xm-bpw ssZ-h-ß-sf A-h-tl-fn-®-Xm-bpw A-h¿ ]-d-™p. F-∂m¬ t£-{Xw X-I¿-Øn-s√-∂m-Wv an-en-´-dn em‚ v B‚ v I¨-tdm-s◊‚n-s‚ hm-Zw.-

email-worldmalayalinews@gmail.com

\q-dp h¿-jw ]-g-°-ap-≈ ln-μp-t£-{Xw X-I¿-Øp

email-worldmalayalinews@gmail.com

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

Did you know that shifting ONE area of the body out of alignment, gives rise to an unbalanced posture? And An unbalanced posture will then 'spring leaks' - showing every single weakness all the way up and down the postural chain. By releasing imbalances in the soft tissues Bowen therapy allows realignment of the whole body...

F-b¿-sS-en-s‚ F-a¿-P≥-kn A-te¿-´v kn-Ãw \yq-Z¬-ln: A-Xym-h-iy-L-´-ß-fn¬ ]-Ø-° \-º-dp-I-fn-te-°v H-tc k-a-bw ktμ-i-a-b-°m≥ km-[n-°p-∂ F-a¿-P≥-kn A-te¿-´v kn-Ã-hp-am-bn `m-c-Xn F-b¿sS¬ cw-K-sØ-Øn.Cu kw-hn-[m-\-Øn-eq-sS D-]-tbm-‡m-hv c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ ]-Øv \º-dp-I-fn-te-°v H-tc k-a-bw X-s∂ k-tμ-iw ssI-am-dm≥ km-[n-°pw.sam-ss_¬ D-]-tbm-‡m-°ƒ-°v Iq-Sp-X¬ kw-c-£-Ww D-d-∏p-h-cp-Øp-I F-∂ e-£y-tØm-sS-bm-Wv F-b¿-sS¬ C-Ø-c-sam-cp kw-hn-[m-\w H-cp-°p-∂-Xv.F-a¿-P≥-kn k-tμ-iw A-b-bv-°p-∂-Xn-\v B-Zyw 55100 F-∂ \-º-dn¬ hn-fn-®v 10 \-º-dp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. ]n-∂o-Sv A-]-I-S k-μ¿-`-ß-fn¬ H-‰ tIm-fn-eq-sS Cu \-º-dp-I-fn-te-°v k-tμ-iw ssI-am-dm≥ km-[n-°pw. Iq-Sm-sX sl¬-]v F-∂v ssS-∏v sN-bv-Xv k-tμ-iw ssI-am-dm-\pw km-[n-°pw. {]-Xn-am-kw 30 cq-]-bm-Wv Cu kw-hn-[m-\-Øn-\v Cu-Sm-°p-∂-Xv.k-tμ-iw e-`n-°p-∂ hy-‡n-Iƒ-°v A-Xv A-b-® Bƒ \n¬-°p-∂ ÿ-ehpw A-Xn-s‚ hn-h-c-ß-fpw e-`y-am-Ipw. A-]-I-S-Øn¬ s]-´ hy-‡n-°v Cu kwhn-[m-\-Øn-eq-sS F-fp-∏-Øn¬ k-lm-bw e-`y-am-Ip-I-bpw sN-øpw.-

We are all getting older every day!! Deepak Chopra says "The way you think, the way you behave, the way you eat, can influence your life by 30 to 50 years"

i-_-cn-a-e hr-Øn-bm-°m≥ P-b-dm-apw i-_-cn-a-e-bn-se ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø\-ß-fn¬ ]-¶p-tN-c≥ \-S≥ P-b-dm-apw aI≥ Im-fn-Zm-k-\pw. k-∂n-[m-\-sØ ]pWyw ]q-¶m-h-\w ip-No-I-c-W ]-≤-Xn-bnem-Wv C-cp-h-cpw ]-¶m-fn-I-fm-b-Xv. Xn-¶fm-gv-N cm-hn-se t£-{X Z¿-i-\-Øn-\v tij-am-Wv k-∂n-[m-\-sØ D-∂-X D-tZymK-ÿ¿-s°m-∏w ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø\-ß-fn¬ G¿-s∏-´-Xv.I-gn-™ Zn-hk - w cm-{Xn-bm-Wv Imfn-Zm-k-s\m-∏w P-b-dmw a-e-tb-dn-b-Xv. XpS¿-∂v Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se s\-ø-`n-tjIw \-S-Øn Z¿-i-\-hpw I-gn-™v a-S-ßn. a-I-c-hn-f-°n-\v Z¿-i-\-Øn-s\-Øp-sa-∂v P-b-dmw ]-d-™p.-


World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia

Finding a work life balance can be challenging at times- the key is to have all you basic health routines so strongly in place just like brushing your teeth, that when you get really busy you still do your daily practices really efficiently - otherwise we are forever starting again. It’s the hundreds of little things we do every day that transforms our health.

World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia World Malayali- Socila Media, , From Adelaide, Australia email-worldmalayalinews@gmail.com

ssh-I-ey-a-\p-`-hn-°p-∂-h-cp-sS A-¥m-cm-{„-Zn-\m-N-c-W-tØm-S-\p-_-‘n-®v Xncp-h-\-¥-]p-cw I-\-I-°p-∂n¬ Zzn-Zn-\ sk-an-\m¿ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n D-ZvLm-S-\w sN-bv-X-ti-jw ssh-I-ey-ap-≈ H-cmƒ-°v t{Sm-^n \¬-Ip-∂p. a-{¥n ]n.-sI. A-–p-d-∫v k-ao-]w.-

140 tI-{μ-Øn¬ C-∂v F¬-Un-F-^v Ip-Spw-_[ - ¿-W Xn-cp: k-_v-kn-Un A-´n-a-dn-°-en-\pw hn-e-°-b-‰w kr-„n-°p-∂-Xn-\p-sa-Xn-sc sNm-Δm-gv-N F¬-Un-F-^v t\-Xr-Xz-Øn¬ 140 \n-tbm-P-I a-fi-e-ß-fn¬ IpSpw-_-[¿-W \-S-Øpw. s]m-Xp-hn-X-c-W-k-{º-Zm-bw X-I¿-°p-∂ tI-{μ-\-b-hpw s]-t{Sm-fn-bw D¬-∏-∂-߃-°pw cm-k-h-f-Øn-\pw hn-e \n-b-{¥-Ww F-Sp-Øpam-‰p-∂ \n-e-]m-Spw A-Xn-cq-£ hn-e-°-b-‰w kr-„n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. Du-l-°®-h-S-hpw A-h-[n-hym-]m-c-hpw hn-]-Wn-bn¬ kr-„n-°p-∂ B-Lm-Xw C-Xn-\p ]p-d-sa-bm-Wv. \n-tXym-]-tbm-K-km-[-\ hn-e A-\n-b-{¥n-X-am-bn Ip-Xn-®p-b¿∂n-´pw kw-ÿm-\-k¿-°m¿ hn-]-Wn-bn¬ C-S-s]-Sm≥ X-øm-dm-Ip-∂n-√. Zp¿-_e-C-S-Ø-cw P-\-hn-`m-K-߃-°v e-`n-°p-∂ `-£y k-_v-kn-Un Dƒ-s∏-sS-bp-≈h _m-¶v A-°u-≠v h-gn-bm-°p-I-bm-sW-∂p {]-Jym-]n-®v A-sX-√mw A-´n-a-dn°m-\m-Wv tI-{μ-kw-ÿm-\ k¿-°m-cp-Iƒ {i-an-°p-∂-Xv. Cu \-b-߃ Xn-cpØ-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´m-Wv F¬-Un-F-^v Ip-Spw-_-[¿-W.-

email-worldmalayalinews@gmail.com

Un.-kn ]p-kv-X-tIm-’-h-tØm-S-\p-_-‘n-®v I-\-I-°p-∂v sIm-´m-c-Øn¬ hn.-Fkv A-Nyp-Xm-\-μ-s\-°p-dn-®p-≈ h-c, hn-cn hn.-F-kv F-∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]Im-i-\-Øn-\v F-Øn-b ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, a-{¥n sI.-kn.-tPm-k-^v, tUm._m-_p t]mƒ, ]p-\-Øn¬ Ip-™-–p-≈, tUm. e-£v-an \m-b¿, c-hn Un-kn F∂n-h¿ \¿-Ω \n-an-jw ]-¶n-Sp-∂p

email-worldmalayalinews@gmail.com sX-∂m-Wv- hn-h-cw. A-]-I-S-k-a-b-Øv- ^m-Œ-dn-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ Hm-Sn c-£-s]-´-Xn\m¬ B-f-]m-bw D-≠m-bn-´n-√.-

Im-k¿-tIm-Sv In≥-{^-bn¬ h≥Xo-]n-Sn-Øw: A-c-tIm-Sn-tbm-fw \-„w Im-k¿-tIm-Sv In≥-{^-bn¬ D-≠m-b Xo-]n-Sn-Ø-Øn¬ A-c-t°m-Sn-tbm-fw cq-]-bpsS \-„-ap-≠m-b-Xm-bn {]m-Y-an-I \n-K-a-\w. In-≥-{^-tbm-Sv tN¿-∂v {]-h¿-Øn-°p∂ I-ip-h-≠n ^m-Œ-dn-bp-sS F-Æ Sm-¶v s]m-´n-sØ-dn-®m-Wv Xo ]n-Sn-Øw D-≠mb-Xv. Xo ]n-Sn-Ø-Øn¬ ^m-Œ-dn G-sd-°p-sd I-Øn \-in-®p.Im-k¿-tIm-Sv-, D-∏-f, Im-™-ßm-Sv- F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂m-bn B-dv- ^-b¿-t^mgv-kv- bq-Wn-‰p-Iƒ F-Øn aq-∂-c-a-Wn-°q-tdm-fw ]-cn-{i-an-®m-Wv- Xo A-W-®-Xv-. Id-≠v- t]m-sb-∂v- I-cp-Xn P-\-td-‰¿ Hm¨ sN-bv-X-Xm-Wv- A-]-I-S-Øn-\n-S-bm-°n-b-

Chronic pain...how bad does it have to be before you do something about it? Bowen therapy is a gentle holistic treatment and is known to relieve a huge variety of painful conditions...but don't take my word for it, try it for yourself!

Wednesday pmd 1