Page 1

FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG

2010

WORLD OF WILDLIFE

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 0


BESTUURSVERSLAG VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het boekjaar 2010 van World of Wildlife. 2010 was in de wereld een jaar waarin we te maken hadden met economisch zware tijden. Dit heeft in zijn algemeenheid ook veel invloed gehad op het geefgedrag van mensen en bedrijven aan goede doelen. Maar het was ook een jaar waarin men anders is gaan kijken naar geven aan goede doelen. Er wordt meer verantwoording verwacht vanuit de goede doelen. Gevers willen gerichte informatie over de aard en plaats van de besteding en willen geïnformeerd worden over het resultaat. Dit is voor een relatieve nieuwkomer als World of Wildlife een voordeel. Onze ideeën en stichtingsopzet zijn gebaseerd op deze vraag naar transparantie. Nu in de komende jaren zowel consumenten als bedrijven zich gaan heroriënteren op hoe zij willen bijdragen aan goede doelenorganisaties, is de kans groot dat World of Wildlife hiervan gaat profiteren. Het donateursvertrouwen is in 2010 wederom verder verslechterd. Dit is opvallend nu de index van het consumentenvertrouwen juist weer aan het stijgen is. Uit het onderzoek dat eens per kwartaal wordt uitgevoerd blijkt dat de respondenten verwachten dat er komend jaar minder zal worden gegeven aan goede doelen en dat men niet meer zo snel een doorlopende machtiging zal afgeven. Het lijkt erop dat mensen meer evenement of moment gedreven zal gaan doneren dan doorlopend. World of Wildlife speelt vanaf haar start al in op dit idee door onder meer de moment gedreven donatie middels het adoptiecadeau en de Wildcard. Wij verwachten dat de transparante gerichte steun aan wildlife conservation projecten gecombineerd met de lage organisatiekosten en de positieve boodschap dat het leuk is om te helpen in 2011 zullen zorgen voor een vlucht in de bekendheid van World of Wildlife en een significante toename van de fondsenwerving. Namens het bestuur van World of Wildlife,

Guido Wassink Directeur World of Wildlife Opgemaakt en ondertekend op 1 mei 2011.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 1


BESTUURSVERSLAG DOELSTELLING World of Wildlife heeft als doel om wereldwijd financiële, materiële en immateriële steun te geven aan tal van projecten die zich inzetten voor de bescherming, opvang, verzorging en/of rehabilitatie van bedreigde dieren en bescherming van hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast is de doelstelling om duurzame betrokkenheid bij natuur- en dierenbescherming te creëren in de samenleving.

ORGANISATIE Er is bewust gekozen voor een structuur waarbij er een functionele scheiding is tussen de uitvoering van het beleid en de controle op de uitvoering van het vastgestelde beleid (good governance). Om goed toezicht te kunnen blijven houden op onze werkzaamheden en deze te kunnen blijven toetsen aan het vastgestelde beleid, is er een directie aangesteld voor de dagelijkse leiding. De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde beleid. De directie legt verantwoordelijkheid af aan het bestuur. Daarnaast is ervoor gekozen om het bestuur uit te breiden van drie naar vijf leden. De directie is verantwoordelijk voor het aanstellen en begeleiden van vrijwilligers. Directie: Directeur:

De heer Guido Wassink

Bestuur: Voorzitter Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Bestuurslid:

De heer Wim Ketelaars De heer drs. John Rikken De heer Jan de Brouwer De heer drs. Daan Dercksen Mevrouw Claudia Langner

Vrijwilligers: Daarnaast is er een groep van vooral jonge vrijwilligers actief met een specialistische achtergrond op het gebied van marketing, communicatie, PR en commercie of ervaring bij projecten.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 2


BESTUURSVERSLAG PERSONEELSKOSTEN & VERGOEDINGEN World of Wildlife is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat er geen mensen zijn die loon ontvangen. Ook het bestuur en de directie ontvangen geen loon of andere vergoedingen voor hun inspanningen voor de stichting. De enige vergoeding die wordt betaald is een vrijwilligersvergoeding voor de websitebeheerder, die gemiddeld 30 uur per maand actief is voor World of Wildlife.

WERKWIJZE World of Wildlife is een platform dat de aansluiting verzorgd tussen lokale projecten wereldwijd die zich inzetten voor de bescherming, opvang, verzorging en/of rehabilitatie van bedreigde dieren en bescherming van hun natuurlijke leefomgeving en mensen en bedrijven in Nederland en Vlaanderen die deze projecten mogelijk willen steunen. Daar waar dit ten gunste is van de doelstelling, zet World of Wildlife deze structuur uit in samenwerking met stichtingen met soortgelijke doelstelling en het bedrijfsleven. De werkzaamheden bestaan enerzijds uit het aanspreken en interesseren van groepen mensen en bedrijven via diverse gedefinieerde kanalen en het werven van fondsen onder deze groepen. Anderzijds bestaan de activiteiten uit het onderhouden van contacten met de projecten, het verstrekken van informatie over de projecten en de dieren aan donateurs en het verzorgen en controleren van de financiĂŤle stroom van de donateur tot aan het project met als doel een zo hoog mogelijk uitkeringsbedrag aan het project te kunnen faciliteren. Onderstaand schema geeft de hierboven beschreven werkwijze weer.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 3


BESTUURSVERSLAG SAMENWERKING World of Wildlife werkt voor het realiseren van haar doelstelling graag nauw samen met stichtingen met soortgelijke doelstelling en met het bedrijfsleven. Het voordeel is dat door samenwerking de kosten laag gehouden kunnen worden en dat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars netwerk en toegang is tot grote groepen potentiĂŤle donateurs. Ook menen wij dat het vertrouwen uitstraalt naar donateurs als er meerdere partijen bij een project betrokken zijn. In 2010 was er een samenwerkingsverband met: Baobab Reizen TUI Wildlife reisspecialist Sundowner KRSTN.nl Sligro Foxlease Vivalamedia Daccle

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING Ook in 2010 is World of Wildlife door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status is in het leven geroepen door de belastingdienst om enerzijds de schifting te maken voor de steun aan welke organisaties de belastingdienst belastingvoordeel aan de donateur wil faciliteren en welke daar niet voor in aanmerking komen. Tevens moet deze ANBIstatus de donateur een mate van vertrouwen geven over de betrouwbaarheid van de betreffende stichting. De ANBI-status wordt steeds meer gezien als onafhankelijk keurmerk en maakt mogelijk het scala aan andere keurmerken in de toekomst overbodig.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 4


BESTUURSVERSLAG GESTEUNDE PROJECTEN In 2010 is er voor financiële steun gegeven aan de onderstaande projecten. De hoogte van de financiële steun aan een project is afhankelijk van de keuze van de donateur. De meeste giften aan World of Wildlife zijn door de donateur geoormerkt voor een specifiek project.

Cheetah Conservation Fund (cheetah) Adoptie: cheetah Phoenix Locatie project: Namibië

Nyaru Menteng (orang-oetan) Adoptie: orang-oetan Nody Locatie project: Borneo (Indonesië)

Limbe Wildlife Centre (gorilla) Adoptie: gorilla Akiba Locatie project: Kameroen

Ngamba Island (chimpansee) Adoptie: chimpansee Africa Locatie project: Oeganda

Elephant Transit Home (olifant) Adoptie: olifant Degambada Locatie project: Sri Lanka

Risso Dolphin Project (dolfijn) Adoptie: dolfijn Storm Locatie project: Azoren

Tchimpounga (chimpansee) Adoptie: chimpansee Kauka Locatie project: Congo-Brazzaville

Sumatran Rhino Sanctuary (neushoorn) Adoptie: neushoorn Rosa Locatie project: Sumatra (Indonesië)

Afri Leo foundation (nu genaamd Africat North) Adoptie: leeuw Shenzi Locatie project: Namibië

AcehTurtle Conservation (zeeschildpad) Adoptie: schildpad Maia Locatie project: Sumatra (Indonesië)

Polar Bears International (ijsbeer) Adoptie: geen adoptie Locatie project: Verenigde Staten

Chimfunshi (chimpansee) Adoptie: geen adoptie Locatie project: Zambia

SAPREC Penguin Rehabilitation Adoptie: Pinguïn Darling Locatie project: Zuid-Afrika

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 5


BESTUURSVERSLAG HUISSTIJL In 2010 is de huisstijl inclusief het logo, lettertype en huisstijlkleuren volledig vernieuwd. Dit is tot stand gekomen dankzij de vrijwillige inzet van grafisch ontwerpbureau De Mannen van Staal uit Tilburg. De nieuwe huisstijl past beter bij hetgeen World of Wildlife wil uitstralen en bij de doelgroep.

WEBSITE De website van World of Wildlife is de belangrijkste toegangspoort tot de stichting. In 2010 is er een volledig nieuwe website gebouwd. Dit is gedaan door professionele vrijwilligers. De website voldoet aan de hoogste eisen die er aan vindbaarheid en mogelijkheden verwacht mag worden.

NIEUWSBRIEF Er is in 2010 een professionele nieuwsbrieftool in gebruik genomen. Dit is opgezet en wordt maandelijks gefaciliteerd door de websitebeheerder.

SOCIAL MEDIA Social media zoals Twitter, Facebook, youtube en Linkedin spelen een toenemende rol in de informatieverstrekking in de samenleving. In 2010 zijn de eerste stappen gemaakt door World of Wildlife om hier op professionele wijze een rol in te gaan spelen. In eerste instantie is dit gericht op het opbouwen van credibility, het verspreiden van informatie en het bereiken van zoveel mogelijk volgers. In een later stadium zullen er ook fondsenwervende activiteiten ontplooid gaan.

SAMENWERKING REISORGANISATIES Reizen vormt de brug tussen ge誰nteresseerden mensen in Nederland en Vlaanderen en de lokale projecten. Door samenwerking met reisorganisaties bereiken wij mensen die naar een specifiek gebied toegaan waar de door ons gesteunde projecten zich bevinden of daar net van terugkeren. In 2010 is er samenwerking geweest met reisorganisaties Baobab reizen, TUI en Sundowner. In 2011 willen we deze samenwerkingen intensiveren en verder uitbreiden met andere organisaties

FEESTPAKKETTEN Er worden jaarlijks alleen al 5 miljoen kerstpakketten verkocht met een omzet van 250 miljoen euro. Door de toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook als marketinginstrument, geeft dit mogelijkheden voor ons om het adoptiecadeau als personeels- en relatiegeschenk onder de aandacht te brengen. Eind 2010 zijn door een samenwerking met de Sligro, de een na grootste distributeur van kerstpakketten (ca 1 miljoen per jaar), de eerste stappen in deze distributie gezet. Deze activiteiten zullen in 2011 worden uitgebreid.

WILDCARD In 2010 hebben we naast het bestaande adoptiecadeau ook de Wildcard geintroduceerd als cadeauproduct. Dit is een mooi vormgegeven giftcard met een waarde van 10 euro. De ontvanger krast een code weg en geeft via de website aan welk project hij/zij wil steunen. 100% van het aankoopbedrag gaat naar het gekozen project. In 2011 gaan we de activiteiten met de Wildcard uitbreiden en wegzetten binnen het retailkanaal.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 6


FINANCIEEL VERSLAG BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Na voorgestelde resultaatsbestemming.

BALANS

31 dec 2010

31 dec 2009

31 dec 2008

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren

245,00

7.239,34

9.888,48

3.101,03

7.239,34

10.133,48

3.101,03

Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

6.310,61

4.460,90

2.821,53

Vreemd vermogen Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden Nog uit te betalen donaties

279,50

€ €

40,54 888,19

€ €

359,81 5.312,77

-

7.239,34

10.133,48

Liquide middelen

PASSIVA

3.101,03

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 7


FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2010 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten uit fondsenwerving Donaties Sponsoring Donaties tbv algemene middelen

2010

2009

2008

€ € € €

7.212,00 2.200,00 6.033,75 15.445,75

€ € € €

7.848,00 4.000,00 4.307,90 16.155,90

€ € € €

5.000,00 5.000,00

€ € €

6.384,04 6.384,04

€ € €

6.672,47 6.672,47

€ € €

2.178,77 2.178,77

Beschikbaar uit fondsenwerving Rentebaten en rentelasten Beschikbaar voor doelstelling

9.061,71

9.061,71

€ € €

9.483,43 3,94 9.487,37

€ € €

2.821,23 0,30 2.821,53

Besteed aan doelstelling

11.636,58

2.535,23

Resultaat

6.952,14

Kosten fondsenwerving (in)directe wervingskosten Uitvoeringskosten eigen organisatie

2010

Verwerking resultaat boekjaar: Toevoeging Continuiteitsreserve Toevoeging Fondsen: nog uit te betalen donaties

2.574,87-

€ € €

1.849,71 4.424,582.574,87-

2009 € € €

1.639,37 5.312,77 6.952,14

2.821,53

2008 € € €

2.821,53 2.821,53

TOELICHTING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen die in 2008 door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd.

VERSLAGJAAR Het verslagjaar loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

GRONDSLAGEN De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. Tenzij specifiek anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

BELASTINGEN World of Wildlife heeft de kwalificatie ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Gegeven haar activiteiten wordt World of Wildlife niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. Ook is de stichting niet BTW-plichtig.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 8


FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het saldo van het totaal aan baten en het totaal aan lasten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn, lasten zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten uit fondsenwerving De baten uit fondsenwerving worden in de verslaggeving door de Stichting World of Wildlife onderverdeeld in: 1. Gealloceerde donaties World of Wildlife richt de fondsenwervende activiteiten op het verkrijgen van geoormerkte donaties, waarbij de donateur bepaalt welk project uit de door World of Wildlife geselecteerde projecten er met de donatie gesteund wordt. Er wordt op deze donaties geen kosten ingehouden door World of Wildlife en 100% wordt doorgegeven aan de projecten. 2. Sponsoring door bedrijven De sponsoren dragen bij aan het dekken van de kosten voor uitvoering. Er is een direct verband tussen de bijdrage van sponsoren en de beschikbaarheid van middelen voor de kosten van uitvoering. 3. Algemene donaties Dit zijn donaties zonder direct verband met de projecten die worden ondersteund. World of Wildlife maakt zelf de keuze aan welk project of welke activiteit de donatie besteed zal worden.

Kosten fondsenwerving Onder de kosten voor fondsenwerving worden de direct aan acties toe te rekenen kosten verstaan alsmede de kosten van de eigen organisatie. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 9


FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG TOELICHTING OP DE BALANS TOELICHTING OP DE BALANS

31 dec 2010

31 dec 2009

31 dec 2008

VORDERINGEN Debiteuren Nominale waarde Voorziening voor dubieusheid

Liquide middelen Rabobank, rekening courant ABN Amro, rekening courant Paypal, rekening courant

€ € €

-

€ € €

245,00 245,00

€ € €

-

€ € € €

6.906,27 175,92 157,15 7.239,34

€ € € €

6.628,43 3.260,05 9.888,48

€ € € €

3.103,03 3.103,03

€ € €

4.460,90 1.849,71 6.310,61

€ € €

2.821,53 1.639,37 4.460,90

€ € €

2.821,53 2.821,53

RESERVES EN FONDSEN Continuiteitsreserve Stand 1 januari Toevoeging boekjaar Stand 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Nominale waarde

Overige schulden Nog uit te keren declaraties

Nog uit te betalen donaties Nog uit te betalen donaties

€ €

-

€ €

-

€ €

279,50 279,50

€ €

40,54 40,54

€ €

359,81 359,81

€ €

-

€ €

888,19 888,19

€ €

5.312,77 5.312,77

€ €

-

CONTINUITEITSRESERVE De gewenste continuïteitsreserve is door de Stichting World of Wildlife vastgesteld op €7.500,00. Deze reserve wordt aangehouden ter dekking van kosten op korte termijn en voor het in stand houden van de organisatie op (middel)lange termijn. Indien de continuïteitsreserve aan het eind van het boekjaar boven het gewenste niveau uitkomt, wordt het overschot toegevoegd aan de fondsen ten behoeve van de projecten. Het bestuur van de Stichting bepaalt in dit geval aan welke project of aan welke projecten deze fondsen ten goede komen.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 10


FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten uit fondsenwerving Donaties Sponsoring Donaties tbv algemene middelen Donaties Donaties Wildcards Donaties Adoptiecadeaus Overige donaties

(In)directe wervingskosten Website Drukwerk en verzending adoptiepakketten en wildcards Marketing en representatie Vrijwilligers Diversen Kosten betalingsverkeer Bankkosten

Besteed aan doelstelling Donatie aan Yayasan Pulau Banya Donatie aan WildlifeDirect Inc. Donatie aan Asian Rhino Foundation Donatie aan Jane Goodaal Instituut Nederland Donatie aan Stichting Nova Atlantis Donatie aan Stichting Primates Helping Primates Donatie aan Stichting SPOTS Donatie aan Stichting Vrienden van de Olifant Donatie aan St Painted Dog Conservation Donatie aan Vereniging Kust en Zee Donatie aan Polar Bears International Donatie aan St Weesaapjes Donatie aan Turtle Conservation Project Donatie aan Chimfunshi

2010

2009

2008

€ € € €

7.212,00 2.200,00 6.033,75 15.445,75

€ € € €

7.848,00 4.000,00 4.307,90 16.155,90

€ € € €

€ € € €

650,00 6.057,00 505,00 7.212,00

€ € € €

4.730,00 3.118,00 7.848,00

€ € € €

€ € € € € € € €

1.451,95 1.176,84 2.107,21 1.335,00 29,12 26,46 257,46 6.384,04

€ € € € € € € €

2.032,90 3.305,57 1.286,16 28,64 20,98 1,786.672,47

€ € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € €

350,00 175,06 295,00 790,00 815,00 1.650,00 1.790,00 1.735,00 245,00 2.700,00 185,00 246,41 660,11 11.636,58

€ € € € € € € € € € € € € € €

175,00 210,23 70,00 210,00 210,00 700,00 420,00 525,00 15,00 2.535,23

€ € € € € € € € € € € € € € €

5.000,00 5.000,00 -

2.165,97 9,05 3,75 2.178,77

-

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE De Stichting World of Wildlife heeft over het boekjaar alle gemaakte kosten gekenmerkt als (in)Directe Wervingskosten daar alle gemaakte kosten een directe relatie hebben met het werven van donateurs en sponsoren. De verwachting is dat op termijn en naarmate de stichting verder groeit wel beperkte algemene uitvoeringskosten zullen ontstaan.

BESTUURDERS De bestuurders hebben geen bezoldiging ontvangen voor de voor hen verrichte werkzaamheden en aan hen zijn tevens geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 11


FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG BESTEDING AAN DOELSTELLING Van de gealloceerde donaties is 100% uitgekeerd aan de gesteunde wildlife conservation projecten. Er is in totaal â‚Ź 11.636,58 uitgekeerd aan de gesteunde wildlife conservation projecten. Dit is 75,4% van het totaal aan baten. Uitgedrukt in donaties (baten minus sponsorgelden) is er 87,9% van de ontvangen donaties uitgekeerd aan de gesteunde wildlife conservation projecten. Hiermee voldoet World of Wildlife aan normen van alle brancheorganisaties en keurmerken.

JAARVERSLAG 2010 WORLD OF WILDLIFE 12

Jaarverslag 2010 World of Wildlife  

Jaarverslag 2010 World of Wildlife

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you