Page 1

Beleidsplan 2010 – 2013 “Nieuwe kansen, samen bouwen”

Door Guido Wassink Versie 04032010

Beleidsplan World of Wildlife 2010 - 2013

1 van 5


Beleidsplan Stichting World of Wildlife Inleiding Het veld van goede doelen is volop in beweging. De sfeer van ernst en moraal maakt plaats voor een positieve opgewektheid, kennis en inzicht in lokale omstandigheden zijn voor iedereen toegankelijk door uitgebreide en onuitputtelijke informatiebronnen en de wijze waarop (potentiële) donateurs aangesproken willen worden veranderd razendsnel. Dit heeft gevolgen voor het toekomstige beleid van goede doelen organisaties. Professionalisering van de markt speelt hierbij een belangrijke rol. In het strategisch beleidsplan 2010 – 2013 heeft World of Wildlife ervoor gekozen om een vooraanstaande speler te zijn in dit veranderingsproces en (mede) voorop te lopen in de toepassingen van nieuwe communicatie- en wervingsmethoden. Het zijn van een jonge stichting is in dit kader een voordeel, omdat er geen verandering binnen de organisatie hoeft te worden doorgevoerd. Door direct vanaf de eerste activiteiten dit toe te passen, betekent dat dit ook bij de donateurs en andere stakeholders niet tot verwarring leidt over de te volgen koers. “Nieuwe kansen, samen bouwen” is de titel van dit strategische beleidsplan. Nieuwe kansen slaat terug op de mogelijkheden die de veranderende markt met zich meebrengt. Samen bouwen heeft betrekking op de wijze waarop de activiteiten worden uitgevoerd; samen met anderen. Zo werken wij samen met lokale projecten voor het beschermen en de opvang van de dieren, wordt de donateur betrokken bij de projecten en zien wij grote voordelen in de samenwerking met gelijkgestemde organisaties. Niet in de laatste plaats heeft samen bouwen betrekking op de wijze waarop wij mensen en bedrijven met goede ideeën de ruimte geven om dit binnen de structuur van onze stichting te ontplooien. Het doel van het beleidsplan is om de koers voor de komende jaren te bepalen. Op grond hiervan zullen de jaarplannen worden gemaakt en zal gerapporteerd worden over de voortgang van het werk. Het bestuur heeft het beleidsplan “Nieuwe kansen, samen bouwen” op de bestuursvergadering van 12 maart 2010 goedgekeurd. Guido Wassink Directeur stichting World of Wildlife

Beleidsplan World of Wildlife 2010 - 2013

2 van 5


1. Motivatie De mens eist steeds meer ruimte op en gaat destructief om met de natuur als hulpbron. Door het kleiner worden van leefgebieden en het doden of misbruik maken van dieren, staan veel diersoorten op het punt van uitsterven. Een structureel alternatief bieden voor lokale bevolking is de enige oplossing. Geld voor kosten en salarissen van de natuurbeschermingsprojecten, investeringen in duurzame ontwikkelingen van lokale leefgemeenschappen en niet destructief gebruikmaken van de natuur. Gelukkig zijn er wereldwijd vele projecten die zich actief inzetten voor bepaalde diersoorten en hun leefgebied. Door de vaak letterlijk grote afstand tot westerse investeerders en hulporganisaties, hebben de projecten vaak grote moeite om jaarlijks hun begroting weer rond te krijgen. Om te zorgen dat deze organisaties hun werk kunnen voortzetten gaat stichting World of Wildlife financiële steun bieden en bemiddelen in vrijwilligers die een bijdrage aan deze projecten kunnen leveren. 2. Missie World of Wildlife is een stichting met als ideëel doel het bieden van financiële, materiële en immateriële steun aan projecten met als doel het beschermen en opvangen van dieren en het beschermen van hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast wil stichting World of Wildlife bewustzijn creëren of vergroten omtrent natuur- en milieuproblematiek alsmede het vergroten van duurzame betrokkenheid bij flora en fauna in brede zin. 3. Typering van de organisatie Stichting World of Wildlife typeert zich als vrijwilligersorganisatie. Enkel indien de invulling van functies dit noodzakelijk maakt en er financiële ruimte is zullen er betaalde krachten worden aangesteld. World of Wildlife wil op innovatieve en transparante wijze trachten om mensen en bedrijven te bewegen om een bijdrage te leveren voor het bereiken van de missie van de organisatie en hen duurzaam te betrekken bij het doel. World of Wildlife tracht op alle vlakken de kosten zo laag mogelijk te houden ten einde een maximale bijdrage aan de projecten te kunnen leveren. World of Wildlife wil graag met andere organisaties samenwerken als dit bijdraagt aan de verwezenlijking van de missie en de doelstellingen. 4. Centrale doelen Alle doelen staan in het teken van het verwezenlijken van de ideële missie van de organisatie. 1) Het verwerven van geld, goederen en/of menselijke inzet om steun te geven aan lokale projecten die zich inzetten voor het beschermen van dieren en hun natuurlijke leefomgeving. 2) Het creëren van duurzame betrokkenheid in de samenleving voor de bescherming van flora en fauna in de breedste zin. 5. Organisatiestructuur World of Wildlife is een vrijwilligersorganisatie en is statutair opgebouwd uit een bestuur en een directie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en de controle op de uitvoering ervan. Het bestuur kiest omwille van de bestuurbaarheid voor het handhaven van een bestuur met vijf bestuursleden. De directie is aangesteld om het beleid uit te voeren en legt hierover verantwoordelijkheid af aan het bestuur. De directie onderhoudt de dagelijkse contacten met de specifieke portefeuillehouders binnen het bestuur. De directie is verantwoordelijk voor het aanstellen van medewerkers en vrijwilligers en draagt de eindverantwoordelijkheid hierover. De directeur is gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen.

Beleidsplan World of Wildlife 2010 - 2013

3 van 5


Werkgroepen kunnen worden ingesteld voor specifieke activiteiten. Een werkgroep kan bestaan uit bestuursleden, leden van de directie, medewerkers en vrijwilligers. De eindverantwoordelijkheid van de werkgroep ligt bij de directie.

6. Doelgroepen World of Wildlife maakt een verschil tussen de doelgroep in de betekenis van diegene die worden gesteund en doelgroep in de zin van waar richt World of Wildlife zich op voor het werven van fondsen. Besteding van fondsgelden World of Wildlife selecteert een aantal diersoorten dat zij wil steunen en zoekt projecten die dit wereldwijd projecten die zich hiervoor inzetten. Projecten die gesteund worden door World of Wildlife worden geselecteerd op basis van een aantal criteria waarin minimaal moet worden voldaan, zoals: • • • • • •

Locaal gevestigde niet overheidsgebonden organisatie (NGO) die grotendeels wordt geleid door lokale medewerkers; Een duurzaam karakter van natuurbescherming door het betrekken van de lokale bevolking bij het project en intensieve aandacht voor de (duurzame economische) ontwikkeling van de regio; (Potentiële) faciliteiten voor ecotoerisme, zodat het project door derden bezocht kan worden; Door de (lokale) overheid erkende organisatie Opmaken en verstrekken van jaarverslagen en financiële rapportages; Actieve terugkoppeling aan stichting World of Wildlife over behaalde resultaten en verantwoording van de besteding van donaties.

Werven van fondsen World of Wildlife richt zich in principe op ieder individu en bedrijf die een maatschappelijke bijdrage wil leveren. World of Wildlife ziet de cadeaumarkt als primair afzetkanaal, en richt zich op alle personen of bedrijven die een onderscheidend cadeau met hoge attentiewaarde willen geven op basis van maatschappelijke of persoonlijke betrokkenheid. De aard van de communicatie is primair gericht op de middelbaar en hoger opgeleiden.

Beleidsplan World of Wildlife 2010 - 2013

4 van 5


7. Distributie Onder distributie wordt verstaan de wijze of mogelijkheden waarop en waarmee wij grote groepen potentiele donateurs proberen aan te spreken. 1) Internet en nieuwsbrieven Door het optimaliseren van de website, de vindbaarheid op internet en het actief adverteren via internet word getracht diegenen te bereiken die op zoek zijn naar een goed doel om te steunen of naar een origineel cadeau voor derden. Daarnaast speelt de informatieverstrekking via o.a. nieuwsbrieven een belangrijke rol om nieuwe donateurs te interesseren en bestaande donateurs te behouden. 2) Personeels- en relatiegeschenken World of Wildlife richt zich op de markt van personeels- en relatiegeschenken. Steeds meer bedrijven willen zich ook op dit gebied onderscheiden en hun maatschappelijk verantwoord ondernemen uitdragen. Aangezien er jaarlijks alleen al 5 miljoen kerstpakketten worden gegeven met een gemiddelde waarde van 35 euro, is dit een heel mooie distributiemogelijkheid voor World of Wildlife. Het doel is om zowel samenwerking aan te gaan bij de aanbieders en verpakkers van feestpakketten als bij grotere bedrijven die dit direct zouden willen aanbieden aan hun medewerkers of relaties. 3) Reisbranche Reizen vormt een prachtige brug tussen geïnteresseerden mensen in Nederland en de locale projecten wereldwijd. Door reizigers op het juiste moment te benaderen via de reisorganisatie, kan de reiziger concreet invulling geven aan het gevoel bij te willen dragen voor de dieren die in het land leven waar ze zojuist vandaan komen. Dit verlengt de positieve herinnering aan de reis, hetgeen weer positief is voor de reisorganisatie. 4) Dierenparken Net als reizen is ook het bezoek aan een dierenpark een uitgelezen moment om mensen te bereiken en concrete invulling te geven aan het positieve gevoel van een dag tussen de dieren doorbrengen. Het in samenwerking en uit naam van het dierenpark aanbieden van (huismerk) adoptiemogelijkheden voor de projecten die al gesteund worden door het dierenpark kan mede door het grote aantal bezoekers zeer succesvol worden. 5) Retail Voor de retailmarkt wordt een plan uitgerold, waarbij zij de “wildcard” kunnen opnemen in hun assortiment. Deze luxe cadeaucard (model creditcard) kan voor 10 of 15 euro worden gekocht bij de retailer, waarna de cadeaukrijger via de website van World of Wildlife kan kiezen welke project hij/zij wil steunen. Middels de inlogcode kan hij/zij daarna op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij dit project. 8. Inkomsten en kosten World of Wildlife heeft als minimale norm dat 80% van de ontvangen donaties word besteedt aan de projecten en draagt zorg voor de controle op de besteding van de gedoneerde gelden bij de projecten. Daarnaast zoekt World of Wildlife sponsoren voor de (vaste) kosten en communicatie naar potentiële donateurs. Alle kosten en inkomsten zullen verantwoordbaar zijn en vatbaar voor accountantscontrole. De jaarlijkse begroting zal door de penningmeester worden opgesteld en door het voltallige bestuur worden vastgesteld in haar bestuursvergadering aan het begin van het jaar. Beleidsplan World of Wildlife 2010 - 2013

5 van 5


Verwachte fondsenwerving voor drie jaar De directeur heeft op basis van marktonderzoek, aannames en schattingen een begroting gemaakt voor de aankomende drie jaar, weergegeven in hele jaren. Begroting Internet (aantal donateurs) - fondsenwerving (adoptiepakket a € 35) Personeels- en relatiegeschenken (aantal) - fondsenwerving (adoptiepakket a € 35) Reisbranche (aantal donateurs) - gemiddelde bijdrage p/j € 25,00 Dierenparken (aantal donateurs) - fondsenwerving (adoptiepakket a € 35) Retail (aantal afnemers) - Gemiddelde prijs € 10,00 Eenmalige donaties bedrijven Totaal fondsenwerving

2010 1.000 € 35.000 1.000 € 35.000 1.000 € 25.000 0 0 € 5.000 € 100.000

2011 1.500 € 52.500 2.500 € 87.500 4.000 € 100.000 5.000 € 175.000 5.000 € 50.000 € 10.000 € 475.000

2012 2.500 € 87.500 5.000 € 175.000 8.000 € 200.000 10.000 € 350.000 10.000 € 100.000 € 50.000 € 962.500

9. Bijeenkomsten Het bestuur van de stichting vergadert minimaal drie maal per jaar, waarbij de frequentie naar behoefte kan worden aangepast. De vergadering wordt door de voorzitter geleid en door de secretaris vastgelegd. Tijdens de bijeenkomsten worden lopende en potentiële projecten en activiteiten besproken en waar mogelijk besluiten genomen. Tevens wordt de voortgang van de gestelde doelen bewaakt.

Beleidsplan World of Wildlife 2010 - 2013

6 van 5

Beleidsplan WOW 2010-2013  
Beleidsplan WOW 2010-2013  

Beleidsplan world of wildlife 2010-2013

Advertisement