Page 94

Неофициален превод на български език

изследователската работа има двустепенно финансиране, при което първата степен са основните субсидии, отпускани от различните министерства директно на институтите, а втората степен съдържа финансирането на изследователската работа от Националните изследователски съвети, от стратегически изследователски програми, фондации, министерства и частни фирми. От 1999 г. бяха въведени като управленски инструмент договорите за развитие на университетите. Няма пряка връзка между системата на финансиране и институционалните стратегии. По отношение на изрично формулирани институционални стратегии, университетите подписват с Министерството на науката, технологията и иновациите договори за развитие. Но договорът за развитие на университета не е юридически обвързващ документ. Той е по-скоро „писмо за намеренията”, в което са заявени стратегическите области, в които университетът възнамерява да се фокусира, както и инструментите, които възнамерява да използва, за да постигне определените си цели. Следователно, няма автоматическа връзка между постигането на поставените цели от университета и субсидиите, отпускани от правителството. Това може да се промени скоро, тъй като няколко заинтересовани страни, в това число и правителството, предлагат договорите за развитие в бъдеще да бъдат свързани с финансирането. Източник: “Финансиране на висшето образование: поглед към Европа, ESMU, Европейски център за стратегическо управление на университетите

93

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...