Page 9

Неофициален превод на български език

преразгледани, за да може НАОА, а не Министерството на финансите, да има думата при определяне на таксите. ●

Използване на средства от финансираните от ЕС оперативни програми или от други финансирани от ЕС източници за покриване на по-високите разходи за участие на международни експерти от най-висока класа в експертните екипи за оценяване, изграждани от НАОА. Същите източници на средства от ЕС могат да се използват алтернативно за съ-финансиране на оценяване от чуждестранни агенции (членове на ENQA и EQAR), така че разходите за оценяване, плащани от оценяваните висши учебни заведения, да са равни на таксите на НАОА. Използването на средства от ЕС за такава стратегическа и с голямо въздействие инициатива може да подобри значително рамката за осигуряване на качество в България и качеството на висшето образование като цяло.

Институционализиране на събирането и използването на качествена и свързана с представянето информация в рейтинговата система за висшите училища (РСВУ) като част от рамката за осигуряване на качеството. Правителството трябва да осигури устойчивостта на РСВУ и да обезпечи водещата й роля в рамката за осигуряване на качество във висшето образование. Препоръчително е обхватът на данните, събирани в РСВУ, да бъде разширен и допълнен с пълно проучване за проследяване на завършилите студенти и работодатели, при което ще се събере по-всеобхватна информация за образователните резултати и реализацията на завършилите студенти на пазара на труда.

1.8.

Управление

1.8.1.

Предизвикателства:

Ограничен е броят заявени стратегически приоритети в областта на висшето образование. България е приела стратегически документи за всички степени на официалното образование, с изключение на висшето. Европейските политики от ключово значение за висшето образование, изследователската дейност и иновациите са отразени в различни правителствени решения, програми или други секторни стратегии (включително и в Стратегията за учене през целия живот и в отделна стратегия за изследователската дейност), а секторът е оставен без цялостен стратегически документ, който да очертава визията и бъдещето на висшето образование в България, особено що се отнася до неговото управление, осигуряване на качество и финансиране.

Държавните висши учебни заведения се управляват в полза на техния академичен състав. При съществуващата законодателна рамка всички стратегически решения в държавните Висши училища, касаещи академичния живот, управлението на ресурсите, контрола и съответствието със закона, са в ръцете на академичния състав, който е широко представен във всички управляващи и контролни органи на тези институти. Ректорът се избира, назначава и се отчита пред Общото събрание, в което най-малко 70% от гласовете принадлежат на академичния състав (най-малко 15% - на студентите и административния персонал), в редовете на който ректорът най-вероятно ще се върне след изтичане на мандата му.

Слаби връзки с външните заинтересовани страни. Връзките между държавните висши учебни заведения и заинтересованите лица, които са външни спрямо институцията, са слаби и създаването на Съвета на настоятелите (2007 г.), който да представлява интересите на широката общественост, не засегна качеството на представянето на висшите учебни заведения поради много ограничените правомощия, които му бяха предоставени.

Неосъществена потребност от професионално управление на държавните висши учебни заведения. Сегашният модел на управление доведе до известна неефективност в управлението на финансовите и човешките ресурси на държавните висши учебни заведения. 8

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...