Page 86

Неофициален превод на български език

В същото време университетите получиха по-голяма свобода за действие в някои аспекти на финансовото управление. Например, почти всички европейски страни сега разпределят средствата за финансиране във формата на блокови субсидии, макар че, както е описано по-горе, остават множество ограничения по отношение на вътрешното им разпределение. Възможността университетите да задържат излишъка също беше поставена под въпрос в резултат на икономическата криза. Основни примери в това отношение са: ● Скандинавските страни, където някои университети се наложи специално да обосновават задържането на излишъка си за бъдещи стратегически инвестиции; ● Бранденбургските университети, които бяха изправени пред опит на правителството да поиска обратно EUR10 млн. от общо EUR 25 млн. излишък от държавното финансиране за две-годишен период, въпреки факта, че университетите в Бранденбург имат право по закон да задържат излишъка си. По отношение на диверсификацията на източниците на финансиране, се наблюдава забележима тенденция по посока на студентския принос. Например, Северен Рейн-Вестфалия се опъна на тази тенденция като отмени през 2011 г. таксите за обучение в бакалавърската и магистърската степен, които бяха определяни от университета при определен задължителен таван. По-показателни обаче са може би стъпките в обратната посока, като например : ● Финландия и Швеция, наскоро предприеха стъпки за въвеждане на такси за студенти от страни извън ЕС; ● ОК, където таванът за местните и ЕС студенти беше вдигнат почти трикратно на GBP 9,000 от есента на 2012 г. Освен това, все повече страни сега разрешават на университетите си да заемат пари от финансовите пазари. Литовските университети наскоро получиха – макар и ограничено – право да правят това На практика обаче тази възможност не винаги се използва. В някои страни, в това число и в Латвия, университетите трябва да поискат разрешение от министерството, за да ползват кредити, но такова е малко вероятно да бъде получено. Накрая, университетите в някои системи поне формално разшириха автономията си като придобиха собствеността върху сградите, които ползват. Такова беше развитието във Франция, Финландия и Люксембург. Засилената тенденция държавното финансиране да се насочва целево към стратегически национални приоритети е най-очевидна в страни, в които финансирането на предметите от така нар. група STEM (наука, технология, инженерни специалности, математика) се увеличава. Усилия в тази насока се наблюдават в Австрия, Финландия, Португалия и ОК. Фокусирането на публичните разходи по този начин засилва възможностите на правителствата да направляват едностранно насоките на развитие и ограничава автономията, особено, ако тези средства се вадят от блоковата субсидия. Кадрова автономия: Кадровата автономия на европейските университети се подобри във връзка с процедурите за набиране на кадри. Университетите в повечето страни са свободни да набират старшия си академичен и административен персонал. Назначаванията трябва да бъдат утвърдени от външен орган само в малък брой страни. Но в повечето системи университетите не са напълно свободни да определят заплатите на персонала си, а на други места служителите вече нямат статута на държавни служители. Примери за широкия обхват на насоките на развитие в тази област са дадени по-долу: ● Хесен, където бяха направени значителни изменения в рамката за наемане по трудов договор, съгласно които университетите вече не могат да дават статута на държавни служители на хората, които назначават след декември, 2009 г. ● Финландия, където от 2010 година самите институти, а не държавата са вече работодатели на университетския персонал;

85

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...