Page 8

Неофициален превод на български език

критериите за оценка количествените показатели все още преобладават над качествените. Тези слабости се разпростират по-нататък и в системите за самооценка на висшите учебни заведения и на след-акредитационното наблюдение и контрол (САНК). Докато в друг контекст (например САЩ, Канада) залагането най-вече на самооценката и подобряването на качеството, осъществявано от самите висши училища, се е доказало като ефективен подход, усилията за осигуряване на качество в България често са възпрепятствани от слабите критерии, използвани от НАОА в процеса на оценяване и акредитиране, създавайки стимули за чисто формална самооценка. ●

Тромави процедури за оценяване и акредитиране. Наложеното по закон изискване за акредитиране и оценяване на всяка професионална област и всяка специалност на регулираните професии и докторантури поставя под силен натиск: 1) Човешките ресурси на НАОА; и 2) по-големите университети, предлагащи по-голям брой професионални области, предмет на привидно непрекъснати цикли от акредитации.

Недостатъчно включване на външни заинтересовани страни и чуждестранни експерти. Процесът на оценяване и акредитиране все още не е достатъчно отворен за участие на изтъкнати чуждестранни експерти, на представители на бизнес общността или други заинтересовани страни, имащи отношение към съответната професионална област. Резултатите от оценяването не се публикуват в пълния им вид и информацията, която се оповестява, не дава обосновката за присъдения рейтинг.

Опасения, свързани с автономността на НАОА. По закон НАОА е замислена като независима институция към Министерския съвет, която да намали влиянието както на политиците, вземащи решения на централно равнище (Министерството на образованието, младежта и науката), така и на висшето учебно заведение, предмет на оценяване. На практика обаче, НАОА е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОМН, докато Министерството на финансите взема решенията за най-важния елемент от приходите на НАОА – нивата на таксите за програмното и институционално оценяване на висшите учебни заведения. Освен това, независимостта на НАОА от някои висши учебни заведения може да изглежда съмнителна, предвид състава на комитетите за оценка, на които е възложена задачата да изпълняват процедурите по акредитиране.

1.7.2.

Варианти за реформи:

По-голямо ударение върху качествените измерения на критериите за оценка и поопростени процедури на оценяване. НАОА би могла да обмисли сливането на дейностите за институционална и програмна акредитация, като постави допълнително ударение върху критериите за оценка и обърне повече внимание на качествените измерения на оценяваните институти и програми. Относителната тежест на новите показатели за измерване на качеството на образованието и изследователската работа и конкурентността на висшите учебни заведения трябва да бъде значително по-висока от сегашните 15% в общата оценка.

Подобряване на надеждността и взискателността на оценяването от НАОА чрез пошироко включване на работодатели и изтъкнати международни експерти. Програмното оценяване би спечелило от по-широкото включване на изтъкнати международни експерти и представители на професионални организации, които могат да добавят стойност когато се прави сравнителна оценка на качеството на програмите, както и ако се осигури по-добро представителство на работодателите и техните сдружения в процеса на оценяване. Оценяването от външен орган би дало допълнителна увереност, че акредитацията на програмата е направена с нужната взискателност и без конфликт на интереси.

Повишаване на финансовата независимост на НАОА. Сегашните правила и процедури за определяне на таксите за програмно и институционално оценяване трябва да бъдат

7

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...