Page 75

Неофициален превод на български език

Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANIIII), 1997

видове институти и региони

способности: вербално и математическо обосноваване, способност да се извличат заключения, анализира и синтезира. Компетентности в използването на информацията: да се организира, извлича и разбита информацията

общи академични умения, необходими за предприемане на обучение в магистърска степен

Мексико

Exámen General Para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), 1994

Студентите

Специфични знания и умения за определена област, които се смятат за съществено важни и общи за учебните планове на всички ВУЗ в специфичната област. Налице е за 33 области на обучение.

Кумулативни резултати (специфични за всяка област на обучение). Овладяване на основните знания и способности, изисквани за стартиране на професионалната практика

Мексико

Exámenes Generales para el Egreso del Técnico Superior Universitario (EGETSU), 2000

Студентите, програмите, институтите

Специфични знания и умения за определена област: Специфичен компонент за техническата област: нива на разбиране и умения за решаване на проблеми, необходими в основната професионална област на студента. Има налични тестове за всички 19 области в техническия университет. Компонент за общата област: общи академични умения, знание и способности, необходими за всички кариери, напр. социални и икономически знания, ИТ знания и

Кумулативни резултати (специфични за всяка област на обучение). Овладяване на основните знания и способности, изисквани за стартиране на професионалната практика

индивидуалните резултати на студентите, за да сравняват представянето на кандидатите и да улесняват процеса на вземане на решения за приемане на студентите и/или предоставяне на стипендии Студентите : Доказват представяне съобразно националните стандарти пред потенциалните работодатели. ВУЗ: ВУЗ: за сравняване с еталонни постижения, анализ на тенденциите, оценяване на програми, разработване и усъвършенстване на учебни планове. Някои ВУЗ използват резултатите като допълнителен критерий за сертифицирането или завършването. Работодателите: може да поискат резултатите от теста на кандидатите за работа като обективно доказателство за добро владеене на професионалната област. Студентите : Доказват представяне съобразно националните стандарти пред потенциалните работодатели. ВУЗ: могат само да решават как да използват резултатите. ВУЗ може да искат да оценяват студентите си за целите на сравнения с еталоните, анализ

74

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...