Page 72

Неофициален превод на български език

Австралия

Въпросник за преминаван ето на курса (CEQ), част от проучванет о на дестинацият а на завършилит е студенти, използван от 1993

Студентите, програмите, институтите

Общи академични способности: решаване на проблеми, аналитични умения, умения за писмени комуникации. Не-когнитивни постижения: умения за работа в екип, увереност за справяне с непознати ситуации, способност за планиране на работата. Удовлетвореност на студентите от следното: преподаването, целите и стандартите, работното натоварване, оценяването.

Удовлетвореност на завършващите от преподаването и усвояването на знания. Отчитани от студентите постижения в академичните умения, свързани с опита им във ВУЗ

Австралия

Проучването за дестинацията на завършилите студенти (GDS), 1972

Програми

Поведенчески постижения: Постиженията в реализацията на трудовия пазар приблизително 4 месеца след завършването: наличие на работни места, сектори на работните места, средна годишна заплата, действия на завършилия за намиране на работа. По-нататъшни образователни дейности, като например начин на образование (като редовен/задочен студент), степени на образование, професионални области на образование и институти.

Информация за реализацията на пазара на труда и по-нататъшното обучение

работодателите и подкрепя използването му като стандартен инструмент за набиране на работна ръка. ВУЗ: за сравняване с еталонни постижения, анализ на тенденциите, оценяване на програми, разработване и усъвършенстване на учебни планове. Осигуряват данни за национална отчетност. Правителството: за осигуряване на управление на качеството и представянето във ВУЗ. За информирания избор на студентите. За оценка и планиране на потребностите на сектора за висше образование. От 2005, резултатите от CEQ се използват за стимулиращо финансиране на базата на представянето чрез националния "Фонд за добро представяне в преподаването и усвояването на знания (LTPF)" ВУЗ: за сравняване с еталонни постижения, анализ на тенденциите, оценяване на програми, разработване и усъвършенстване на учебни планове, за оптимизиране на постиженията на пазара на труда и по-нататъшното образование. Осигуряват данни за национална отчетност. Правителството:

71

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...