Page 71

Неофициален превод на български език

Приложение 3в Национални подходи към оценката на резултатите от обучението във висшето образование – Оценени постижения и резултати

Страна Австралия

Име на теста, дата на въвеждане Оценка на уменията на завършилит е (GSA), 2000

Фокус на оценката

Вид оценявани постижения Широки способности: Критическо мислене, Решаване на проблеми, Писмени комуникации(ACER понастоящем обмисля някои промени, като добавяне на основни умения, управленски умения, ИТ умения, изследователски умения).Специфични за отделна област знания и способности: (Още не са включени, но ACER понастоящем обмисля възможността да се тестват елементи от групи в различните широки области на обучение) Некогнитивни постижения: Междуличностно разбиране

Вид постигнати резултати Обшообразователн и резултати на студенти на входящо ниво и на ниво завършване.

Използване на резултатите от оценката ВУЗ: На входящо ниво позволяват да се идентифицират зле представящите се студенти, които да проследят и на които да предложат помощ. При завършване: резултатите се ползват като допълнителен критерий за влизане в магистърски курсове. Информация за "добавената стойност ": като еталон за анализиране на тенденциите, за документиране/ демонстриране на ефективността на програмата и подобряването й в течение на времето, за сравняване на постиженията на студентите с национални стандарти, за разработване и усъвършенстване на учебните планове, за определяне на допустимостта на студентите за повисоките степени на образование. Правителството: За събиране на информация за качеството на постиженията от обучението в различните ВУЗ за сравняване в национален и потенциално международен план на уменията на завършилите студенти. Работодателите: Правителството рекламира теста пред

70

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...