Page 70

Неофициален превод на български език

остта на студентите (NSSE), 2000 (в Канада от 2004 г.)

курс (колежи с 4-годишно обучение)

списък на всички първокурсниц ии четвъртокурсн ици.

и колежи са приложили NSSE на повече от 1,160,000 студенти. Минималната големина на извадката се определя от записаните студенти в бакалавърската степенt (големината на извадките варира от 450 до 1,000 студенти на ВУЗ)

техните студенти. ВУЗ могат да анализират и отчитат резултатите за свои вътрешни цели. Резултатите позволяват да се идентифицират аспектите на обучението в тази степен, които могат да се подобрят чрез промени в политиките.

69

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...