Page 66

Неофициален превод на български език

те студенти (GDS), 1972

за квалификация на висшисти в предходната календарна година.

университети (включително и чуждестранни студентиi). Отговори се получават от около 60-65%.

Бразилия

Exame Nacional de Cursos (ENC or "Provão"), 1995-2003

Студенти на ниво завършване

Обща оценка на всички допустими кандидати

Бразилия

Exame Nacional de Desempenh o dos Estudantes (ENADE), 2004

Студенти при влизането (покрили между 7% и 22% от учебния план) и студенти при завършването (преминали най-малко 80% от учебния план)

Извадка на случаен принцип се съставя от списък, съдържащ всички отговарящи на условието за участие студенти. Ако в курс има помалко от 20 студента, всички са подложени на тест.

Канада

Национално проучване на завършили те(NGS), 1978. Последва що проучване на

Завършилите от всички държавни ВУЗ(университети , колежи, търговски училища). NGS: две години след завършване.

Изработва се извадка чрез стратифицира на схема, за да се постигнат точни данни по провинции, програми и области на обучение.

Всички завършващи студенти от курсове в предварително определени области на обучение. През 2003 г. тестът обхвана над 460,000 студенти, записани в 6,500 курса, представляващи повече от 70% от всички завършващи студенти Студенти при влизането и студенти при завършването от курсове в предварително определени области на обучение. През 2004 случайната извадка включваше 140,340 студенти, записани в 2,184 курса, представляващи 51.4% от първокурсницит е и 68.5% от завършващите студенти. 2,830 студенти, не попаднали в случайната извадка, се записаха доброволно за участие. Големината на извадките варира от 35,000 до над 40,000 завършили. Участието е доброволно. Средният процент отговорили е около 65%

Участието беше задължително. Получаването на дипломата зависи от това. На студентите с най-добро представяне са дават награди.

Участието е задължително за студентите в извадката на случаен принцип:от това зависеше дали ще си получат дипломата. На студентите с найдобро представяне бяха дадени награди.

информация за резултатите на своите студенти. Така могат да анализират и отчитат своите резултати за вътрешни цели. Участието беше задължително. Получава се обратна информация за представянето на студентите от различни курсове и институти в сравнение със студентите в същата област, записани в други курсове/универ ситети. Участието е задължително. Курсовете и институтите получават обратна информация за представянето на своите студенти в абсолютно изражение и относително. За разлика на "Provão", ENADE не огласява резултатите в медиите. Те се съобщават подискретно чрез бюлетини в интернет.

Отделните ВУЗ не са във фокуса на оценката, така не може да има потенциален отрицателен ефект. ВУЗ получават обратна информация за

65

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...