Page 60

Неофициален превод на български език

Всички чуждестранни копия с оценка за чуждестранните документи за висше образование; сертификати/дипломи, лицензи. ● Резюмета на оценката на курсовете и преподавателите от студентите. ● Изработване от преподавателския състав на Годишното резюме и план Ð ● Преглед на представянето на преподавателския състав Ð годишен ● Документация за назначенията и повишенията. Оценява ли се редовно преподавателския състав чрез установени и оповестени критерии? Оценки на курсове? Партньорски оценки? Регулярни прегледи? Използват ли се наблюдения на часовете в оценяването на членовете на преподавателския състав? Имате ли наръчник на преподавателя, преглеждан редовно от целия преподавателски състав? ●

7. 8. 9.

Резултати на студентите в усвояване на знания 1. Институцията има ли план за оценяване, който изисква системно да се събират данни за оценяване, които да се преглеждат редовно? 2. Свързани ли са резултатите в усвояване на знания по програмата с мисията и целите на институцията? 3. Целите на всеки курс в дадена учебна програма свързани ли са с резултатите от програмата? 4. По какви различни начини се измерват резултатите на студентите в усвояването на знания? На ниво курс, на общо образователно ниво, на ниво програма, на институтско ниво, на ниво общност/работодател? 5. Как се събира такава информация редовно, анализира, обобщава и използва за подобряване на институционалната ефикасност? 6. По какви начини участват в този процес студентите, преподавателите, персонала, администрацията, възпитаниците, консултативните съвети, работодателите и други заинтересовани групи, участващи в този процес? 7. Вашата институция предоставя ли качеството на образование, показано от резултатите на студентите в усвояване на знания, за да помага на студентите да постигат своите цели, както е записано в определението на мисията ви? Библиотека, учебни ресурси и помощни академични услуги 1. Разполага ли вашата институция с подходящи учебни ресурси в подкрепа на своите учебни програми? 2. Има ли институцията подходящо оборудване за подкрепа на учебната програма? 3. Осъвременени и в съответствие с модерните технологични изисквания ли са оборудването и ресурсите? 4. Количеството и качеството на книжния фонд на библиотеката подходящи ли са за типа и размера на институцията? 5. Има ли в библиотеката нужните референтни материали и периодични издания на хартиен и електронен носител? 6. Организирани ли са ресурсите на институцията така че да осигуряват лесен достъп, ползване и съхранение? 7. Вашите библиотекари отговарят ли на изискванията за квалификация предписани от регулаторите? 8. Компетентни ли са библиотекарите, за да могат да ползват и да подпомагат ползването на наличните технологии и ресурси в библиотеката? 9. Участват ли библиотекарите в професионални сдружения и имат ли индивидуални планове за развитие? 10. Библиотеката има ли план за развитие и/или придобиване на нови книги? 11. Институцията предоставя ли адекватен ежегоден бюджет за закупуване на библиотечни ресурси и оборудване? 12. Библиотеката осигурява ли материална база за учене и четене, необходима за ефективното изпълнение на учебна програма? 13. Институцията осигурява ли академична подкрепа и условия за студенти с образователни проблеми?

59

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...