Page 59

Неофициален превод на български език 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11.

12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.

Предлаганите от институцията учебни програми съвместими ли са с потребностите на вашите студенти? Как и колко често се оценява това? Има ли доказателства, че вашите учебни програми отговарят на професионалните или кариерни цели на вашите студенти? Как и колко често се оценява това? Има ли доказателства, че вашите учебни програми отговарят на потребностите на общността? Как и колко често се оценява това? Ако е приложимо, вашите учебни програми създават ли в студентите необходимите умения за получаване на лиценз, сертифициране или регистрация, необходима за практикуване в специфични професионални области? Предлага ли институцията статут за напреднали на студенти, които се записват с придобити вече умения или знание, обикновено предавани в учебната програма.? Имате ли програмен консултативен комитет, с опит в програмната област, който да гарантира актуалността и подходящата насоченост на програмата, така че да отговори на търсенето на пазара? Вашите програмни консултативни комитети заседават ли така често както се изисква от вашите регулатори или от вътрешните правилници? Съхраняват ли се протоколите от всяко заседание на Консултативния комитет и тези протоколи показват ли, че комитетът изпълнява задълженията и отговорностите, изисквани от вашите регулатори? Има ли доказателства, че във всяка предлагана програма има добре организирана поредица от подходящи предмети, водещи до удовлетвореност или до изпълнение на професионалните цели и/или придобиване на академични степени? Преподавателският състав по програмата участва ли в системни прегледи и ревизии на учебния план? Как и колко често се прави това? Има ли подробна програма за всяка дисциплина, съдържаща измерими цели за усвояване на материята, записани за всеки курс и изброени в каталога? Подходяща ли е продължителността на всяка програма съобразно преподаваната материя? Съответства ли продължителността на програмите на присъжданите документи и отговаря ли на броя часове, изискван от вашите регулатори? За програмите за бакалавърска степен предлагате ли задълбочените и широки общообразователни курсове, изисквани от вашите регулатори? Подлежат ли на трансфер тези общообразователни курсове? Всички курсове, определени и предлагани като общообразователни, дали са действително такива? Правилно ли са номерирани и идентифицирани всички курсове в каталога, с ясно посочени предварително условия? Обяснява ли каталогът системата за номериране на курсовете?

Преподаване и преподавателски състав 1. Подходящи ли са методите на преподаване за предмета и студентите във всеки курс? 2. Подходящи ли са учебните материали за предмета и студентите във всеки курс? 3. Размерът на библиотеката и нейният книжен фонд (включващ и достъпа до он-лайн издания) подкрепят ли преподаването и отговарят ли на потребностите на студентите и преподавателите? Как и колко често се оценява това? 4. Количеството и видът учебни материали и оборудване пропорционални ли са на размера на институцията и характера на програмите? 5. Институцията спазва ли федералните закони за авторско право при използване на учебни материали, включително и лицензи за компютърен софтуер? 6. Членовете на преподавателското тяло имат ли академични звания и/или опит в преподаването в своята област? Съдържа ли се следната документация в техните досиета: ● Молба или информационен лист ● Длъжностна характеристика/ Възложително писмо/Договор ● Актуална професионална биография ● Всички официални копия на дипломи за висше образование (от признати от CHEA акредитирани институции);

58

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...