Page 56

Неофициален превод на български език

Приложение 2. Контролен списък на щатските регулаторни агенции в САЩ10 за институционална акредитация Контролният списък за институционална акредитация включва 15 области: 1. Мисия и интегритет 2. Планиране и институционална ефективност 3. Управление 4. Организация 5. Администрация и финансова отговорност 6. Набиране и приемане на студенти 7. Финансова помощ и стандарти за удовлетворителен академичен напредък 8. Разработване на учебен план и програми 9. Преподаване и преподавателски състав 10. Резултати от обучението на студентите 11. Библиотека, учебни ресурси и помощни академични услуги 12. Услуги за студентите и за кариерна ориентация 13. Публикации и реклама 14. Материална база и учебни помещения. 15. Ангажираност и услуги за общността Мисия и интегритет 1. Актуално ли е вашето определение на мисията и съвместимо ли е с програмите, предлагани днес? Кога и как беше прегледано за последен път определението на мисията от всички заинтересовани страни? 2. Вашето определение на мисията публикувано ли е с пълния му текст във вашия каталог? 3. Посочва ли определението за мисията ви какви са целите на институцията? 4. Съдържа ли определението на мисията ви поддържащи го измерими цели? 5. Заявени ли са ясно в определението на мисията ангажиментите, поети от институцията? 6. Кога и как за последен път направихте оценка дали институцията ви постига мисията си? Планиране и институционална ефективност 1. Имате ли в момента стратегически или дългосрочен план на институцията? 2. Кога беше изработен този план и кога за последен път му беше направен преглед? 3. Планът ви съдържа ли предписаните от вашия регулатор елементи? 4. Има ли документация показваща, че планът се изпълнява? Дайте примери за документация. 5. Има ли документация за доклади на напредъка? Какви? Колко често изготвяни? 6. Има ли документация, че планът се оценява най-малко ежегодно? Какъв тип са оценките? Управление 1. Правилно ли са посочени в сегашния ви каталог и в други публикации управлението, контролът и организацията на вашата институция? 2. Съставът на вашия управителен съвет отговаря ли на минималните изисквания, определени от вашия регулатор? 3. Провеждал ли е през миналата година вашият управителен съвет заседанията си с честотата, предписана в правилника на управителния съвет? 4. Налице ли са протоколите от всички заседания на управителния съвет? 5. Изборът и мандатът на членовете на управителния съвет съответстват ли на процедурите, описани в правилника на управителния съвет? 6. Управителният съвет изпълнява ли задълженията и отговорностите, описани в правилника на управителния съвет, включително и доверителните отговорности? 7. Съветът оперира ли независимо от контрола на собствениците (корпоративни или частни)? 10

В настоящото Ръководство за съответствие се разглеждат общите стандарти за институционална и програмна акредитация, изисквани както от националните и регионални акредитационни агенции, така и от щатските регулаторни агенции в САЩ. Макар че Ръководството е изготвено във формата на контролен списък, институцията би трябвало да може да покаже доказателства по всеки въпрос. Това е общо ръководство и е препоръчително всяка институция да го прегледа с оглед на специфичните стандарти и регулации на акредитиращите агенции на институцията и на щатските агенции, одобряващи акредитацията

55

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...